Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse"

Transkript

1 Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse Undervisningsministeriet godkender nye uddannelsesretninger i godkendte diplomuddannelser, jf. diplombekendtgørelsen 7. En ny uddannelsesretning skal kunne rummes inden for det formål og erhvervssigte, som gælder for den diplomuddannelse, som retningen tilknyttes. Alle udbydere af den diplomuddannelse, som uddannelsesretningen søges oprettet under, har udbudsret til den ansøgte uddannelsesretning. Titel og læringsmål for de retningspecifikke moduler, der konstituerer uddannelsesretningen skal fremgå af ansøgningen. Målene for de retningsspecifikke moduler beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser Ansøgers navn. Alle udbydere af uddannelsen skal fremgå af ansøgningen Hvilken diplomuddannelse ønskes uddannelsesretningen oprettet under, jf. bilag 1 til diplombekendtgørelse? Titel for den ansøgte uddannelsesretning Retningsbetegnelse på dansk og engelsk for den ansøgte uddannelsesretning, som vil fremgå af studieordningen for den godkendte diplomuddannelse Uddannelsesretningsbeskrivelse, herunder uddannelsesretningens mål for læringsudbytte, jf. diplombekendtgørelsen 16, stk. 2, nr. 2. Målet beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. med senere ændringer. University College Capital University College Sjælland University College Nordjylland University College Lillebaelt VIA University College University College Syddanmark - Professionshøjskolen Metropol - Diplom i Pædagogik Pædagogisk diplom i Innovation i undervisning Innovation i undervisning Innovation in teaching PD i Innovation i undervisning retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for at analysere, tolke og kvalificere løsningen af skolens aktuelle og fremtidige opgave. Uddannelsen har fokus på følgende: Digitalisering i forhold til undervisning, læreprocesser og skolens læringsrum At se innovation som skolens opgave og medtænke innovation i et undervisningsperspektiv Udvidet forståelse af samarbejdet mellem skolens aktører, hvor de professionelle trækker på faglig indsigt, Side 1 af 16

2 samt udfordres af ny viden og faglig refleksion. Formålet med uddannelsen er: 1. at samtænke didaktik, fagområdedidaktik og innovation i skolen 2. at sikre digitaliseringen som didaktisk værktøj i lærernes arbejde 3. at videreuddanne lærere til at varetage kvalificeret undervisning på baggrund af innovation Viden: Den studerende kan anvende viden til at beskrive, fortolke, planlægge, gennemføre, begrunde undervisning på et innovativt didaktisk grundlag Den studerende kan anvende viden om processer i forhold til at indgå i samarbejder og udvikle egen og andres innovativt didaktiske kompetencer Færdigheder: Den studerende kan fortolke og beskrive problemstillinger i forbindelse med gennemførelse af undervisning i et innovativt didaktisk perspektiv Den studerende kan analysere, udvælge og anvende innovativt didaktiske forståelses- og forandringsmodeller i skolen Den studerende kan implementere egne undervisningserfaringer i udviklings- lære- og forandringsprocesser omkring innovativ didaktik Kompetencer: Den studerende kan initiere, tilrettelægge og styre gennemførelse af forandringsprocesser med didaktisk innovation og refleksion i egen undervisning Den studerende kan tage medansvar for udvikling og gennemførelse af forandringsprocesser omkring didaktisk innovation i skolen Den studerende kan beskrive, dokumentere og evaluere resultater af innovativt didaktiske processer Redegørelse for behovet for og relevansen af den nye uddannelsesretning Hensigten med denne uddannelsesretning er at give lærerne bedre forudsætninger for at analysere, tolke og kvalificere undervisningen i skolen, både aktuelt og ift den fremtidige opgave. Her tænkes på globaliseringens konsekvenser og de samfundsmæssige krav, de uddannelsespolitiske tiltag og de økonomiske rammevilkår. De hastige og indgribende forandringer udfordrer læreres og lederes professionalisme og øger behovet for at kunne agere innovativt og refleksivt i forhold til skolens opgave. Side 2 af 16

3 Uddannelsesretningens ECTS -omfang Det faglige fællesudvalgs bemærkning til den ansøgte uddannelsesretning Hvilken dato ansøges uddannelsesretningen oprettet fra? En vigtig forandringsfaktor er digitalisering, som giver radikale ændringer i fremtidens skole i forhold til undervisning, læreprocesser, didaktik og faglig læring. De nye digitaliseringsmuligheder påvirker hele skolen, skolens læringsrum og læringstænkning. De mange og forskelligartede udfordringer åbner for nødvendigheden af at tænke innovativt om skolens opgave og at medtænke innovation i et skoleperspektiv. En fremtidens skole fordrer en udvidet forståelse af samarbejdet mellem skolens aktører. Et samarbejde hvor de professionelle trækker på faglig indsigt og innovativ didaktisk kompetence samt udfordres af ny viden og faglig refleksion. Uddannelsesretningen omfatter 30 ECTS. Det faglige fællesudvalg har i sommeren 2010 initieret udvikling af en ny uddannelsesretning med fokus på undervisningsdidaktik i skolen. Fokus i opdraget har været at nyudvikle en uddannelsesretning som er målrettet kompetencebehov i den moderne skole og for den professionelle lærer. Den nyudviklede uddannelsesretning er blevet til på baggrund af dialogmøder og inddragelse af interessenter indenfor og udenfor skolen, (KL, FTF, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening). Retningen imødekommer det behov for didaktisk og pædagogiske fordybelse for den professionelle lærer som aftagere har tilkendegivet behovet for. Den nye retning imødekommer at der samtidig nedlægges en række diplomretninger indenfor skolens fag. Godkendt fra med ikrafttræden pr et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 Innovation og didaktik Innovation and Didactic Formålet med modulet er at give den studerende kompetence til at være innovativ og kreativ som didaktiker, med henblik på at kvalitetsudvikle undervisning og læringsmiljøer, f.eks. gennem kreative og nytænkende processer, et undersøgende og eksperimenterende arbejdsmiljø for lærerne, gennem tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde, gennem inddragelse af forældre og elever, lokalsamfund, virksomheder og organisationer og gennem inddragelse af forskning og udviklingsarbejde. Formålet er samtidig at didaktikken udvikles til en innovationensdidaktik, der sigter mod at skabe læreprocesser, som fremmer elevernes engagement og Side 3 af 16

4 kompetence til at være innovative og kreative gennem designteknikker og konstruktion eller gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang og med brug af ny teknologi. Kan skabe åben didaktisk innovation, der er gennemskuelig i både formål og mål, processer og metoder og resultater og anvendelsesperspektiver, Kan nyskabe og kvalitetsudvikle didaktikken gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang i et fagligt og tværfagligt samarbejde, der inddrager relevante samarbejdspartnere og brugere, Kan tilrettelægge, skabe og evaluere undervisning og læringsmiljøer, som udvikler elevernes innovative kompetencer. Kan mestre forskellige fremgangsmåder, metoder og teknologier, der fremmer udvikling af innovative kompetencer hos børn og unge Kan vurdere og begrunde overfor samarbejdspartnere og brugere hvor innovative processer og innovative kompetencer frugtbart bidrager til udvikling af elevernes faglige kundskaber og færdigheder Teorier om innovation og om hvad der fremmer innovative processer, Teorier om metoder, der er innovative og skaber innovation, Teorier om hvordan forskellige undervisningsformer, læreprocesser og læringsmiljøer kan fremme udvikling af innovative kompetencer hos børn og unge. Dannelsesteorier, herunder digital dannelse og disses implikationer for praksis Relations- og kommunikationsteorier der kan understøtte det praktiske arbejde med digital innovation 10 ECTS Side 4 af 16

5 et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 Naturfagenes didaktik Science didactics Formålet med modulet er, på et videnskabeligt grundlag, at give forståelse af og indsigt i didaktiske problemstillinger inden for naturfagsundervisningen i grundskolen. Modulet skal give den studerende mulighed for at beskæftige sig med naturfag, naturfagsdidaktik og metoder (Naturfag som fagområdedidaktik). Den studerende kan identificere, analysere, vurdere og behandle faglig-pædagogiske problemstillinger med baggrund i naturfagenes indhold. Kan kombinere faglig viden med didaktisk viden og perspektivere praksiserfaringer. Kan vurdere og reflektere over naturfagligt curriculum herunder fagsyn, fagenes didaktik og fagpolitik. Kan benytte relevante teorier og anvende metoder til at indkredse, behandle, analysere og vurdere naturfagsdidaktiske problemstillinger, herunder naturfagenes arbejdsformer med baggrund i naturfagenes indhold, metode og begrundelser. Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger gennem at beskrive, formulere og formidle handlemuligheder inden for en naturfaglig undervisning. Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i naturfagsundervisningen på baggrund af et læringsteoretisk overblik. Naturfag og naturfagsdidaktik. Naturfag som områdedidaktik. Teorier om læring og læreprocesser i naturfagene. Naturfagsdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer. 10 ECTS Side 5 af 16

6 et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 Sprogfagenes didaktik Didactics in language Formålet med modulet er, at give den studerende kompetence til at kunne identificere, analysere, vurdere og behandle aktuelle faglig-pædagogiske problemstillinger med baggrund i sprogfagenes indhold, metoder og begrundelser. Den studerende kvalificeres til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter inden for sprogfaglig undervisning ved at kombinere intellektuelle, faglige og praksiskompetencer i undervisningen. Kan benytte relevante teorier og anvende metoder til at indkredse, analysere, vurdere og behandle sprogfagsdidaktiske problemstillinger, herunder sprogfagenes arbejdsformer med baggrund i fagenes indhold, metode og begrundelser Kan anvende analytiske og kritiske tilgange til sprogfagsdidaktisk forskning Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger gennem at beskrive, formulere og formidle handlemuligheder i en sprogfaglig undervisning. Teorier om sprog og almendannelse Teorier og metoder om sprog som områdedidaktik Teorier om læring og læreprocesser i sprogfagene Sprogdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer 10 ECTS Matematikkens didaktik Math Didactics Side 6 af 16

7 et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 Formålet med modulet er, at give den studerende kompetence til at kunne identificere, analysere, vurdere og behandle aktuelle faglig-pædagogiske problemstillinger med baggrund i matematikfagets indhold, metoder og begrundelser. Den studerende kvalificeres til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter inden for matematikfaglig undervisning ved at kombinere didaktisk, fag-faglig og praksis kompetencer i arbejdet med matematikundervisning. Kan benytte relevante teorier og anvende metoder til at kunne identificere, analysere, vurdere og behandle matematikdidaktiske problemstillinger Kan anvende analytiske og kritiske tilgange til matematikdidaktisk forskning og professionsviden. Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger gennem at beskrive, formulere og formidle handlemuligheder inden for en matematikfaglig undervisning. Matematikdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer Matematikfaglig progression og differentiering 10 ECTS Teorier om matematikfaget og almendannelse. Teorier om læring og læreprocesser i matematikfaget et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddan- Danskfagets didaktik Didactics in the danish curriculum Formålet med modulet er, at give den studerende kompetence til at kunne identificere, analysere, vurdere og behandle aktuelle faglig-pædagogiske problemstillinger i danskfaget. Den studerende kvalificeres til at kunne planlægge, Side 7 af 16

8 nelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 gennemføre og evaluere aktiviteter inden for danskfaglig undervisning ved at kombinere teoretiske, faglige og praksiskompetencer i arbejdet med danskundervisning. Kan benytte relevante teorier og anvende metoder til at kunne identificerer, analysere, vurdere og behandle danskdidaktiske problemstillinger med baggrund i danskfaget. Kan anvende analytiske og kritiske tilgange til danskdidaktisk forskning og professionsviden. Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger gennem at beskrive, formulere og formidle handlemuligheder inden for en danskfaglig undervisning. Danskdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer Danskfaglig progression og differentiering 10 ECTS Teorier om danskfaget og almendannelse. Teorier om læring og læreprocesser i danskfaget jf. diplombekendtgørelsen 16 stk. 2, nr. 3. et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser mv. med senere ændringer. Æstetikfagenes didaktik Didactics in the esthetic curriculum Formålet med modulet er, at give den studerende kompetence til kunne identificere, analysere, vurdere og behandle aktuelle faglig-pædagogiske problemstillinger med baggrund i de æstetiske fag. Den studerende kvalificeres til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter inden for de æstetiske fags undervisning ved at kombinere intellektuelle, faglige og praksiskompetencer i arbejdet med æstetikfagenes undervisning. Kan benytte relevante teorier og anvende metoder Side 8 af 16

9 til at kunne identificere, analysere, vurdere og behandle æstetik-didaktiske problemstillinger i de æstetiske fag. Kan anvende analytiske og kritiske tilgange til æstetikfagdidaktisk forskning og professionsviden. Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger gennem at beskrive, formulere og formidle handlemuligheder inden for en æstetikfaglig undervisning. Didaktiske problemstillinger i de æstetiske fag og arbejdsformer Faglig progression og differentiering i de æstetiske fag 10 ECTS Teorier om de æstetiske fag og almendannelse. Teorier om læring og læreprocesser i de æstetiske fag Eksisterer modulet allerede, men skal skifte status fra valgmodul på den i ansøgningen nævnte et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 Kulturfagsdidaktik Didactics in the cultural curriculum Formålet med modulet er, at give den studerende kompetence til at kunne identificere, analysere, vurdere og behandle problemstillinger med baggrund i de kulturelle fag. Den studerende kvalificeres til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter inden for de kulturelle fags undervisning ved at kombinere intellektuelle, faglige og praksiskompetencer i arbejdet med kulturfagenes undervisning. Kan benytte relevante teorier og anvende metoder til at indkredse, behandle, analysere og vurdere kulturfagsdidaktiske problemstillinger, herunder de kulturelle fags arbejdsformer med baggrund i de kulturelle fags indhold, metode og begrundelser. Kan anvende analytiske og kritiske tilgange til Side 9 af 16

10 kulturfagdidaktisk forskning og professionsviden. Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger gennem at beskrive, formulere og formidle handlemuligheder inden for en kulturfaglig undervisning. Didaktiske problemstillinger i de kulturelle fag og arbejdsformer Faglig progression og differentiering i de kulturelle fag Teorier om de kulturelle fag og almendannelse. Teorier om læring og læreprocesser i de kulturelle fag 10 ECTS et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 Det praktiske arbejde i naturfagene Practical work in the science curriculum Modulet skal give den studerende mulighed for at analysere elevers forudsætninger for at få udbytte af det praktiske arbejde i naturfagene. Den studerende skal på et fagdidaktisk grundlag kunne vurdere og reflektere over det praktiske arbejde funktion i undervisning i naturfagene. Har viden om praktisk arbejdes didaktiske funktion i naturfagene Kan analysere og vurdere det praktiske arbejde i naturfagene, herunder har kendskab til teorier om erkendelse og læring i relation til det praktiske arbejde og viden om eksperimenterende og undersøgende læremidler og fagdidaktiske analyseredskaber Analyse af det praktiske arbejde i naturfagsundervisningen. Side 10 af 16

11 Udvikling af metoder i det praktiske arbejde Læring og erkendelse samt taksonomier vedrørende kognitive niveauer 5 ECTS et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 Naturvidenskab og teknologi i naturfagene Science and technology in the science curriculum Modulet skal give den studerende et reflekteret overblik over naturvidenskab og teknologi i naturfagene på et fagdidaktisk grundlag. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Kan anvende elementer fra teknologi og teknologiudvikling i undervisning og formidling Kan analysere og diskutere menneskets muligheder for med moderne teknologi at kunne gribe ind i og ændre livsbetingelser og levevilkår samt de hertil knyttede etiske perspektiver i relation til undervisning Naturvidenskab og teknologi i naturfagene Teknologi og teknologiudvikling med udgangspunkt i STS (Science Technology Society) 5 ECTS Miljøundervisning og uddannelse til bæredygtig ud- Side 11 af 16

12 vikling et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 Teaching in environmental issues and education in sustainable development Den studerende skal tilegne sig faglig indsigt og viden om teorier og metoder, der knytter sig til miljøundervisning og uddannelse til bæredygtig udvikling. Modulet skal give den studerende mulighed for at formidle viden om miljøundervisning og begrunde valg af læringsmål, indhold, metoder og evaluering. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Har viden om bæredygtig udvikling og kan begrunde valg af læringsmål, indhold, metoder og evaluering der knytter sig til miljøundervisning og uddannelse til bæredygtig udvikling Har kendskab til faglig viden om teorier og metoder, der knytter sig til miljøundervisning og uddannelse til bæredygtig udvikling Undervisningsforløb, der kvalificerer deltagers egen miljøundervisning og uddannelse i bæredygtig udvikling Dannelsesaspekter: Fra adfærdsændring til handlekompetence gennem uddannelse til bæredygtig udvikling. Teorier og metoder i miljøundervisning og uddannelse til bæredygtig udvikling. 5 ECTS Fagområdedidaktisk specialisering med pædagogisk faglig toning på det Matematiske område Stofdidaktik og tal/algebra Didactic analysis of school mathematics field and numeracy/algebra Side 12 af 16

13 et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser Mål for læringsudbytte Modulet skal udvikle den studerendes matematikfaglige og fagdidaktiske kompetencer inden for emneområdet tal. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og teoretisk didaktisk viden: Kan undervisningsrelatere stofdidaktisk viden om talsystemets udvidelse fra de naturlige tal til de komplekse tal Kan betragte regningsarterne og deres hierarki ud fra aksiomatisk definerede algebraiske strukturer Har indsigt i centrale stofdidaktiske problemstillinger knyttet til et funktionsbegreb, funktionsbegrebets repræsentationsformer og oversættelserne mellem disse. Kan gennemføre en matematisk modelleringsproces samt analysere og vurdere matematiske modeller - og omsætte denne indsigt til undervisning på udvalgte klassetrin. Kan anvende IT- værkstøjsprogrammer i tilknytning til arbejde med tal og algebra herunder dens brug til undersøgende virksomhed og bevisførelse. Stofdidaktik knyttet til emnet Talsystemet og mængdelære Abstrakt algebra Lineære og ikke-lineære funktioner Matematisk modellering og funktioner af flere variable It-værktøjsprogrammer herunder CAS og regneark 5 ECTS Eksisterer modulet allerede, men skal skifte status fra valgmodul på den i ansøgningen nævnte diplomuddannelse til at være retnings- Side 13 af 16

14 specifikt Stofdidaktik og geometri et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser Didactic analysis of school mathematics field and geometry Mål for læringsudbytte Modulet skal udvikle den studerendes matematikfaglige og fagdidaktiske kompetencer inden for emneområdet tal. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og teoretisk didaktisk viden: Kan undervisningsrelatere stofdidaktisk viden om emnet geometri knyttet til alle klassetrin Har indsigt i geometriens historiske udvikling fra euklidsk til ikke-euklidsk geometri. Kender til geometriens anvendelse som redskab i kulturelle, praktiske og samfundsmæssige sammenhænge herunder brug af forskellige tegneformer og mønstre. Kan anvende dynamisk geometriprogrammer og tegneprogrammer herunder deres brug til undersøgende virksomhed og bevisførelse. Stofdidaktik knyttet til emnet Klassisk euklidsk geometri og ikke-euklidsk geometri Anvendt geometri herunder tegneformer og mønstre IT værkstøjsprogrammer som dynamiske konstruktions - og tegneprogrammer Matematisk bevisførelse 5 ECTS Side 14 af 16

15 Eksisterer modulet allerede, men skal skifte status fra valgmodul på den i ansøgningen nævnte Fagområdedidaktisk specialisering med pædagogisk faglig toning på det Matematiske område et beskrives i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, jf. bilag 5 til bekendtgørelse nr. 684/2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser Stofdidaktik og stokastik Didactic analysis of school mathematics field and statistics and probability teory Mål for læringsudbytte Modulet skal udvikle den studerendes matematikfaglige og fagdidaktiske kompetencer inden for emneområdet stokastik. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og teoretisk didaktisk viden: Kan undervisningsrelatere stofdidaktisk viden om emnet stokastik knyttet til alle klassetrin herunder vurdere statistiske deskriptorers informationsværdi ved beskrivelse og analyse af data Kan anvende IT værktøjer i tilknytning til indsamling, beskrivelse og analyse af data herunder dens brug til undersøgende virksomhed. Kan anvende sandsynlighedsregning til statistisk analyse, tolkning og forudsigelse samt kunne relatere dette til undervisning. Kender til såvel deskriptiv som analytisk statistiks anvendelse i samfundet Har indsigt i hvordan man kan beskrive sammenhæng mellem observationssæt herunder brug af korrelation og regression. Stofdidaktik knyttet til emnet Statistiske deskriptorer herunder spredningsdeskriptorer Side 15 af 16

16 Regression og korrelation Sandsynlighedsregning Anvendt statistik IT- værktøjsprogrammer til bearbejdning af data 5 ECTS Eksisterer modulet allerede, men skal skifte status fra valgmodul på den i ansøgningen nævnte Side 16 af 16

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. juli 2011 Almen Pædagogik Studieordningens historik 01-07-2011(gældende) 4. udgave i hh. til ny rammebekendtgørelse for diplomuddannelser (undtaget modulerne 18.1

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Matematik (aldersspecialiseret)

Matematik (aldersspecialiseret) Studieordningsbestemmelser for Læreruddannelsen i Århus Matematik (aldersspecialiseret) Fagets identitet Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved samspillet mellem matematiske kompetencer,

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse

Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse Bekendtgørelsens bilag 1-5 Kontor for Videregående Uddannelser 20-12-2012 Indhold Bilag 1: Kompetencemål

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Kompetencevurdering i relation til kompetencemålene i hvert modul i Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelsen

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen i Januar 2009 med justeringer (januar og august 2010) Indholdsfortegnelse Forord side 4 Kap. 1.0 Uddannelsens retlige grundlag side 5 Kap. 1.1 Andre grundlæggende

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS Diplomuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt os på diplom@ucl.dk eller på 6318 4000 for aftale om personlig vejledning

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelse om diplomuddannelser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse Kapitel 3 Adgang Kapitel 4 Struktur og indhold Kapitel 5 Lærerkvalifikationer Kapitel 6 Formålet for de enkelte

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Katalog over oprettede specialiseringsmoduler modulpræsentationer og modulbeskrivelser 2014/15. Læreruddannelsen i Aarhus

Katalog over oprettede specialiseringsmoduler modulpræsentationer og modulbeskrivelser 2014/15. Læreruddannelsen i Aarhus Katalog over oprettede specialiseringsmoduler modulpræsentationer og modulbeskrivelser 2014/15 Læreruddannelsen i Aarhus Indhold Specialiseringsmoduler på Læreruddannelsen i Aarhus Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960 Page 1 of 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 146 af 23/02/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-02-2011 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration 2011 Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart august/september 2011 Indhold Forord...4 1. Uddannelsens formål og varighed...5

Læs mere