Perspektiver på ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiver på ledelse"

Transkript

1 L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune

2 God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles og holdes ved lige God ledelse er afgørende for, at arbejdspladserne kan skabe resultater, at der er et godt arbejdsmiljø og god trivsel. God ledelse er afgørende for, om vi kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Der er mange gode grunde til, at vi skal sikre god ledelse på kommunens arbejdspladser, vi kan ikke vælge at lade være. I Lyngby-Taarbæk Kommune udøver vi anerkendende ledelse. Det gør vi, fordi ledelse indebærer at have magt og indflydelse på andre menneskers arbejdsliv, og det skal forvaltes med ordentlighed. Anerkendende ledelse er en tilgang til ledelse, som fremmer ordentlighed i relationerne, så medarbejdernes ressourcer sættes bedst muligt i spil, og de oplever sig respekterede og ligeværdige. Ledelsesgrundlaget er en ramme eller en rettesnor for, hvad god ledelse er, men ikke en manual med facit på enhver ledelsesmæssig udfordring. Ledelsesgrundlaget er vores fælles sprog om ledelse i Lyngby-Taarbæk Kommune, der gør os i stand til at beskrive en fælles holdning til god ledelse. Ledelsesgrundlaget tydeliggør forventninger til ledere. Det giver medarbejdere forståelse for, hvilken ledelse de kan forvente. Ledelsesgrundlaget skal understøtte oplevelsen af at være en del af helheden Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er én arbejdsplads og derfor udøver vi ledelse på et fælles grundlag. Ledelsesgrundlaget beskriver både hvad ledelsesopgaven består i, og hvordan ledelse udøves på en god måde. Den gode ledelsesadfærd er beskrevet gennem ledelsesopgaverne hvad gør lederen, når hun udøver god ledelse. Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles og holdes ved lige, derfor følges ledelsesgrundlaget op af et aktivitetsprogram med lederudviklingsaktiviteter. Med dette ledelsesgrundlag vil vi vedligeholde og udvikle god ledelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Direktionen Maj 2010

3 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Ledelsesgrundlaget Ledelsesopgaven i en politisk styret offentlig virksomhed stiller særlige krav til ledere. På den ene side skal de agere med lydhørhed og loyalitet på skiftende politiske dagsordener. På den anden side er de ledere af en virksomhed, der skal producere serviceydelser, som er fastlagt af lokale politiske beslutninger og national lovgivning, og som er underlagt en budgetmæssig ramme, der skal overholdes. Dertil kommer, at de offentlige ledere mødes af forskellige forventninger og krav fra brugerne og borgerne, som ikke altid er i overensstemmelse med de politiske beslutninger eller lovgivningen. Ledelsesgrundlaget er ikke en præcis manual for lederne, men det skal være en hjælp, en guideline, til at håndtere den komplekse ledelsesopgave. På næste side er ledelsesgrundlaget i Lyngby-Taarbæk Kommune forsøgt illustreret i en enkel model. Den centrale udfordring for de offentlige ledere er at bevare overblikket i dette krydspres Som offentlig leder er man ikke bare leder for egen afgrænsede enhed, man er medlem af et større fællesskab. Lederen skal også vise interesse for kommunens samlede udvikling og tage et medansvar for helheden, hvor det er naturligt eller påkrævet. Lederne skal tænke på tværs af sektorerne for at sikre den bedste service for borgerne og brugerne. Offentlige ledere agerer i et komplekst ledelsesrum. Den centrale udfordring for de offentlige ledere er at bevare overblikket i dette krydspres, således at de kan håndtere de mange, indimellem modsatrettede, krav og få det hele til at gå op. De offentlige ledere skal på den ene side agere situationsbestemt i den politisk styrede organisation, på den anden side skal de bevare det langsigtede strategiske perspektiv i ledelsesopgaven. 1

4 Figur 1: Model af ledelsesgrundlaget Helhedsledelse Lederskab Kommunikation Faglig Personale Styring Strategisk Ledelse ledelse ledelse ledelse af relationer Administrativ Ledelse Anerkendelse Der er to grundlæggende værdier: helhedsledelse og anerkendende ledelse. 2

5 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Helhedsledelse Det betyder, at lederen ikke bare har et ansvar for eget ledelsesrum, men også har et medansvar for helheden Lyngby-Taarbæk Kommune. Lederen skal interessere sig bredt for kommunens udvikling og udfordringer. Lederen skal deltage i arbejdet med tværgående udfordringer og projekter. Lederen skal tænke på tværs af sektorer for at udvikle opgaveløsningen og sikre den bedste service overfor borgere og brugere. Ledelse er ikke bare en individuel opgave. Ledelse er også at være aktiv i et ledelsesteam. Det er ikke sikkert, at den enkelte leder kan løfte alle opgaverne lige godt, men teamet kan være sammensat således, at alle ledelsesopgaverne kan løftes i teamet. Ledelse er både en individuel opgave og teamwork. Lederen skal tænke på tværs af sektorer for at udvikle opgaveløsningen, for at sikre den bedste service for borgere og brugere 3

6 Anerkendende ledelse Vi ønsker selvstændige, kreative og ansvarlige medarbejdere, og det fordrer en dialogorienteret og åben ledelsesstil Ledelse er et fag, hvor lederne i høj grad bruger sin personlighed, og udøvelsen af ledelse griber ind i andres personlige sfærer. Ledere er udstyret med formelle magtbeføjelser der gør, at de har indflydelse på andre menneskers arbejdsliv. Lederne skal være sig magten bevidst, de skal bruge den, og de skal gøre det med ordentlighed og en vis nænsomhed. En tilgang til ledelse, som balancerer magten og fremmer ordentlighed i relationerne, så medarbejderne yder sit bedste, og oplever sig respekterede og ligeværdige, er anerkendende ledelse. Vi ønsker selvstændige, kreative og ansvarlige medarbejdere, og det fordrer en dialogorienteret og åben ledelsesstil. Tilsvarende er det ansvarlige medarbejdere, der gør anerkendende ledelse mulig. Begrebet anerkendelse knytter an til måden vi er sammen om at løse opgaverne på, men anerkendende ledelse er mere end en teknik. Det er en etik et værdibaseret grundlag at udøve sin lederrolle på. Vi tolker begrebet anerkendelse som at blive set, hørt og forstået på sine egne præmisser. Helt centralt i anerkendelse er refleksionen. Det er afgørende, at lederne er refleksive omkring måden vi løser opgaverne på, om medarbejdernes ageren og attitude, egen ageren og effekt af det. Det har vi foldet ud overfor. 4

7 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Anerkendende ledelse er karakteriseret ved: Hvordan agerer lederen, når hun udøver anerkendende ledelse: > Lederen gør sig umage for at se, høre og forstå medarbejderne og deres bevæggrunde. > Lederen møder medarbejderne med det udgangspunkt, at de gør det, der er meningsfuldt for dem og at de gør sig umage. > Lederen deler overvejelser om sine beslutninger med medarbejderne. > Lederen er tydelig omkring, hvornår hun deler sit magtrum med medarbejderne. > Lederen er bevidst om, at hun har ansvaret for at tilrettelægge eller iscenesætte den gode dialog og den veltilrettelagte proces. Hvilke kompetencer og egenskaber hos lederen fremmer mulighederne for at udøve anerkendende ledelse: > Evnen til at lytte til andre er en helt grundlæggende forudsætning. > Refleksion hele tiden at være refleksiv på andres og egen ageren ift. effekten af det, på opgaverne. > Tillidsfuld det er lettere at udøve anerkendende ledelse, hvis man som udgangspunkt tror på at medarbejderne vil og gør deres bedste. > En god selvindsigt og evne til at reflektere på sin egen praksis. Lederen skal kunne stille sig ved siden af sig selv og betragte det hun gør og vurdere effekten af det. > Et mod til at give slip på egne meninger og værdier for en stund for at kunne sætte sig i den andens sted. Lederen skal kunne stille sig ved siden af sig selv og betragte det hun gør og vurdere effekten af det > Empati lederen skal kunne sætte sig i en andens sted og formå at fornemme den anden kunne drage omsorg og være nænsom, når det er påkrævet. > Styrken til at kunne gennemføre sine beslutninger, men også styrken til at kunne skifte standpunkt. 5

8 Ledelsesopgaverne Administrativ ledelse handler om styring, planlægning, arbejdstilrettelæggelse, økonomi og effektive arbejdsrutiner Ledelse er kommunikation Helt grundlæggende handler ledelse om kommunikation. Det vigtigste og i virkeligheden eneste virksomme redskab for lederen er at kunne kommunikere klart, præcist, målrettet og anerkendende, således at mål og retning bliver tydelige for alle. Ledelse er at skabe de kommunikative processer, hvor idéer fødes og prøves, hvor meninger mødes og koordineres, og hvor retningen bliver klar for alle. Vi har valgt at opdele ledelsesopgaven i 2 tværgående aspekter og 5 hoveddiscipliner. Det er en teoretisk opdeling, for i praksis hænger ledelsesopgaverne uløseligt sammen. Næsten i enhver ledelsessituation vil der være elementer af flere forskellige discipliner, ligesom der vil være elementer af både administrativ ledelse og lederskab. Lederskab I de senere år har der været meget mere fokus på lederskabet i ledelsestænkningen. Lederskab handler om at skabe visioner og sætte retning på udviklingen, og om at skabe resultater, sætte sig høje faglige mål og finde vejen, så de kan realiseres. Lederskab handler om at skabe en faglig kompetent, målsøgende og resultatskabende organisation. Det sker ved at skabe engagement og motivation for at skabe resultater sammen. Det handler om at skabe rammer, hvor medarbejderne trives og udvikler sig, så de yder det bedste for at nå resultater. De to tværgående aspekter er: Lederskab og administrativ ledelse. 6

9 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Administrativ ledelse God administrativ ledelse handler om at skabe et solidt fundament for opgaveløsningen. Det drejer sig om styring, planlægning, arbejdstilrettelæggelse, økonomi og effektive arbejdsrutiner. Det handler om at tilvejebringe det økonomiske og styringsmæssige grundlag for opgaveløsningen. Den dygtige administrative leder sikrer at der er klare procedurer, retningslinier og regler, som grundlaget for en effektiv arbejdstilrettelæggelse. Det er vigtigt at have styr på den administrative del af ledelsesopgaverne. Er der grundlæggende ikke styr på og ro over arbejdstilrettelæggelsen og økonomien, vil arbejdspladsen let kunne blive præget af uro og usikkerhed, som godt lederskab ikke vil kunne rette op på. Men det er ikke nok at være en god administrativ leder, hvis medarbejderne ikke er engageret i sit arbejde, ikke kan samarbejde, eller ikke har den rette attitude overfor opgaver og kunder. De to aspekter af ledelsesopgaven er lige vigtige og nødvendige for at have en helstøbt ledelse, og er hinandens forudsætninger. Hoveddiscipliner i ledelse Vi har valgt at beskrive ledelsesopgaverne i 5 hoveddiscipliner, som i praksis lapper ind over hinanden: Vi finder, at disse 5 hoveddiscipliner dækker ledernes opgaver. Ikke alle ledere løfter alle de beskrevne opgaver lige meget. Teamlederen har meget personaleledelse, mens den strategiske ledelse fylder mindre, hvorimod den strategiske ledelse fylder meget mere hos afdelingschefen. På de næste sider har vi beskrevet hvad forventningerne til lederne er indenfor hoveddisciplinerne. Faglig ledelse Personaleledelse Styring Strategisk ledelse Ledelse af relationer 7

10 Faglig ledelse Du er ikke faglig ekspert på detaljen, men du er ekspert på det faglige overblik Faglig ledelse handler om de grundlæggende forudsætninger for, at medarbejderne kan løse kommunens kerneopgaver. Det faglige ledelsesansvar retter sig mod den faglige kvalitet i de opgaver, der løses og de ydelser der leveres, hvad enten det er overfor borgere, erhvervsliv eller interne kunder. Faglig ledelse skal skabe betingelser for, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremstår som en professionel virksomhed, hvor opgaveløsningen er højt kvalificeret og baseret på et solidt og opdateret fagligt grundlag. 8

11 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Pejlemærker for faglig ledelse Vi er til for brugerne og borgerne Udgangspunktet for din faglige ledelse er at give en lovlig, god og fleksibel service til borgere og erhvervsliv, og du arbejder for at dette er attituden hos alle medarbejdere. Fra politik til praksis Du har et indgående kendskab til de forventninger politikere, borgere og interne kunder har til ydelserne. Du formår at omsætte politiske beslutninger til faglige indsatser og prioriteringer. Nyeste viden Du følger med i den faglige udvikling på dit ansvarsområde. Du holder dig ajour med ny viden, ny lovgivning, nye metoder og forskning på dit område og du formidler den viden, så medarbejderne kan omsætte det i ny og bedre praksis. Du er tydelig i egne faglige holdninger. Prioriterer Du bruger fagligheden til at understøtte de overordnede prioriteringer, og du formår at støtte de enkelte medarbejdere i deres faglige prioriteringer. Det gode faglige miljø Du tager ansvar for, at der er et fagligt miljø med mulighed for dialog, feedback, vejledning, supervision, efteruddannelse m.v. Du tager ansvar for medarbejdernes mulighed for faglig udvikling. Helhed Du tager ansvar for, at borgerne og brugerne oplever helhed i ydelserne. Du sikrer, at opgaverne bliver løst i et fagligt helhedsperspektiv, f.eks. ved at etablere samarbejde på tværs af sektorer, forvaltninger, kommuner, regionen og andre eksterne samarbejdsparter. 9

12 Personaleledelse Det handler om mennesker ledelse er at skabe resultater gennem andre Personaleledelse handler om, hvordan man skaber resultater ved at få medarbejderne til at yde sit bedste, udvikle sig og trives i jobbet. 10

13 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Pejlemærker for personaleledelse Dialog og anerkendelse Du udøver anerkendende ledelse, og leder i dialog med medarbejderne, fordi deres ideer og viden er vigtig for opgaveløsningen. Dialogen er baseret på gensidig tillid og respekt og du er ansvarlig for at skabe det tillidsfulde rum. Du kommunikerer krav og forventninger klart og rettidigt. Du giver direkte og konkret feedback. Empati Du har en god forståelse for mennesker og kan sætte dig ind i andres perspektiv. Du motiverer, drager omsorg og tager et medansvar for, at jobbet er meningsfuldt og tilpas udfordrende for medarbejderen. Arbejdsmiljø Du er opmærksom på den enkelte og gruppens trivsel og arbejdsmiljø. Du forebygger belastningsproblemer og stress, fordi du er opmærksom på forholdet mellem arbejdets omfang, art og den enkelte medarbejders kapacitet. Delegation og involvering Du delegerer opgaverne således, at der er balance mellem medarbejdernes kompetencer, kapacitet, interesser og opgaver. Du sikrer, at medarbejderne kan bruge sine kompetencer optimalt. Du har god fornemmelse for, hvor meget den enkelte skal udfordres for hele tiden at være i udvikling og trives med det. Konflikter Du tager hånd om konflikter. Du understøtter såvel individets som gruppens evne til at undgå og håndtere konflikter. Kompetenceudvikling Du sikrer, at medarbejdernes faglighed anvendes optimalt ved løbende at være i dialog om deres kvalifikationer og opgaveløsningen. Du skaber mulighed for kompetenceudvikling, med fokus på balancen mellem organisationens behov for udvikling og medarbejderens ønsker og behov. Gruppe og helhed Du understøtter udvikling af samarbejde, kommunikation, teamdannelse, fællesskabsfølelse, gensidig interesse og helhedssyn i arbejdsgruppen. Du bidrager til, at medarbejderne opfatter sig som en del af et organisatorisk fællesskab, også ud over egen sektor og forvaltning. Du understøtter medarbejdernes deltagelse i tværgående projekter. 11

14 Styring Styr på styringen Styring handler primært om lederen som manager: at styre den faglige kvalitet og økonomien, samt organisering af opgaveløsningen. Det handler også om organisationsudvikling at sikre den mest effektive tilrettelæggelse af opgaveløsningen. 12

15 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Pejlemærker for styring Målstyring og faglighed Du formidler og omsætter de politiske beslutninger, så medarbejderne kan gå efter dem i deres praksis. Du følger op på om målene nås. Du sikrer, at ny lovgivning implementeres hurtigt og effektivt. Prioritering og planlægning Du hjælper dine medarbejdere med at prioritere opgaver og ressourcer, og støtter dem i en hensigtsmæssig planlægning af opgaverne. Økonomistyring Du sikrer, at de økonomiske rammer overholdes og at der udvises rettidig omhu i tilfælde af afvigelser. Du lægger økonomiske udfordringer åbent op. Du sikrer dig, at dine medarbejdere kender de administrative procedurer og overholder tidsfrister. Effektiv organisering Du skaber en effektiv arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning. Du sikrer, at der er velbeskrevne arbejdsrutiner, procedurer og teknikker, og at de bruges. Du understøtter implementering af nye systemer og rutiner i den daglige drift, og du går selv foran med et godt eksempel. Du er lydhør overfor medarbejdernes idéer til opgavevaretagelse og arbejdsorganisering og sætter de gode idéer i spil. Opfølgning Du følger op på faglige mål og økonomien, og bruger de vedtagne controlling- og evalueringsprocedurer. 13

16 Strategisk ledelse Fremtiden kommer ikke bag på dig Strategisk ledelse retter sig mod langsigtede mål og prioritering af opgaver og indsatser. 14

17 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Pejlemærker for strategisk ledelse Innovation Du er innovativ og går i spidsen for at udvikle organisationen, dens ydelser og dens måde at arbejde på. Du er ikke bange for at gå nye veje og afprøve nye idéer, og sætte ny forskning og idéer i spil. Du sætter scenen for at medarbejderne kan bruge sin kreativitet og idérigdom til at udvikle ydelser, service og arbejdstilrettelæggelse. Proaktiv på fremtiden Du følger med i verden omkring dig i og udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune. Du er visionær og kan læse udviklingstrenden, både på dit eget område og for kommunen som helhed, og du bringer din organisation på forkant med fremtiden. Du skaber mål og retning på den lange bane. Fra visioner til praksis Du konkretiserer politiske holdninger, beslutninger og fremtidens trends, så medarbejderne kan omsætte det til ændret praksis. Du tager initiativ til afklaring af mål og strategier. Du sikrer, at der er sammenhæng mellem mål, planlægning, handling og resultat. Helhedsperspektiv Du tænker og handler i et helhedsperspektiv på tværs af fag og organisation. Du engagerer dig i den langsigtede udvikling af Lyngby-Taarbæk Kommune, og er med i en stadig udvikling af kommunens grundlæggende visioner og mål. Du engagerer dig både lokalt og i tværgående ledelsessamarbejde. Du drøfter åbent prioriteringer mellem forvaltningsspecifikke og tværgående projekter. Organisationsudvikling Du formår i tide at omstille og udvikle din organisation, så den kan håndtere nye og skiftende krav. Du har fokus på hvilke kompetencer, der er brug for i fremtiden, og indretter i tide organisationen på, hvad der kommer. Effekt og evaluering Du følger op, effektmåler og evaluerer på mål og strategier. Du sammenligner med andre og søger inspiration i omverdenen, og sikrer at vi tager best practise til os. 15

18 Ledelse af relationer Ledelse sker i relationer Ledelse sker altid i en relation, og det betyder, at god ledelse ikke alene afhænger af lederne, men også af medarbejderne. Medarbejderne har et medansvar for at muliggøre, at der foregår ordentlig ledelse. Det handler for eksempel om at spille med indenfor de grundlæggende rammer og beslutninger, som det politiske system giver, og det kan handle om at gøre ledelsen opmærksom på såvel uhensigtsmæssigheder som succes er, og det handler om at møde udfordringer med fleksibilitet og omstillingsparathed. 16

19 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Pejlemærker for ledelse af relationer Procesledelse Du ved, at forudsætningen for at opnå resultater er afhængig af den proces, der går forud. Du tilrettelægger processer, hvor de relevante involveres på rette tidspunkt. Du er åben for mange forskellige perspektiver, som kan bidrage til en mere kreativ opgaveløsning. Du afklarer og formidler klart hvilke interesser, der er på spil og hvordan der tages højde for det i forløbet. At lytte Du lytter nysgerrigt og åbent til andres perspektiver, og du sætter scenen, hvor de mange perspektiver kommer frem. Du går i dialog med interessenter, medarbejdere og kolleger. Du stiller dig til rådighed med feedback til andre. Gode relationer Du skaber gode relationer, som er udviklende både for resultatskabelsen og arbejdsglæden. Du er empatisk og fokuseret på menneskelig vækst. Du gør dig umage for at se, høre og forstå medarbejdere og alle andre samarbejdsparter. Reflektion Du forholder dig reflekteret til din ledelse. Du kan stille dig ved siden af dig selv og betragte det du gør, og vurdere effekten af det. Du er åben for feedback og kritik på din ledelse. Formidling Du ser dig selv som en integreret del af styringskæden i Lyngby-Taarbæk Kommune og er i stand til at formidle såvel centrale fælles dilemmaer som egne dilemmaer loyalt. Du formidler politiske og ledelsesmæssige beslutninger til medarbejderne og omsætter det til praksis på dit område. Du tænker formidling og kommunikation ind som en aktiv og integreret del af dine ledelsesopgaver. Pressen Du kender kommunens pressestrategi, og dit råderum i forhold til pressehåndtering.

20 Maj 2010 L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Stor arbejdsmængde og tidspres?

Stor arbejdsmængde og tidspres? Stor arbejdsmængde og tidspres? Risiko for dig Stress Frustration - Ikke at have tid til at levere et ordentligt stykke arbejde Risiko for at man lukker sig om sig selv jeg fokuserer på egne opgaver på

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere