Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens"

Transkript

1 Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Peter Hansen, Poul Tirsgaard, Niels Munk Nielsen, Jette Heitmann, Kenneth Majkjær Mikkelsen, Søren Normann Andersen og Jan Rodtwitt Steen Fredsøe Sørensen Henrik Nørgaard bød velkommen med en speciel velkomst til kontorets ansatte incl. DMUs nye sportssekretær, Søren Normann Andersen. Det er efterhånden blevet en tradition, at administrationens ansatte deltager i dette HB-møde, der ligger i forbindelse med det årlige Klublederseminar og DMUs repræsentantskabsmøder. 1) Referater a) HB 2/03: Som tillæg til afsnittet om Miljø, punkt 3 g) oplyste Henrik Nørgaard, at han har været til endnu et møde med Århus Amt, denne gang vedr. Brusgård Motocrossbane. Her har klubben, Randers Motor Sport, ønsket at ændre på banens driftsvilkår. I mødet deltog også formanden for Randers kommunes teknik- og miljøudvalg. Resultatet blev, at klubbens ønske kan imødekommes, dog med vilkår om visse forbedringer/forhøjelser af støjvolde. Dette møde er endnu et positivt eksempel på, at vi via dialog med myndighederne kan forbedre forholdene for vore baner. Poul Tirsgaard fortalte om problemer i Nordjyllands Amt, hvor lokalplaner i Løgstør og Støvring gør, at 4 RR løb ikke kan afholdes. SD Road Racing har igangsat en dialog med de pågældende kommuner. Referatet godkendt. b) SD Road Racing 1/03: 3) Referater: Det blev med glæde konstateret, at SDB en har taget Elitearbejdsgruppens henstilling til efterretning om at forsøge at koordinere mulige sammenfald i den nationale og den internationale kalender. HB-referat 9/02: Det her anførte vedr. DMUs indsats på støjområdet over for vore internationale partnere er uklart refereret. Poul Tirsgaard forklarede, at samme skal forstås derhen, at det er en opfordring til at holde fast i dette arbejde. Henrik Nørgaard oplyste, at vi forsøger så godt vi kan at holde emnet på dagsordenen i de internationale fora, vi arbejder i, men at samme ikke er nogen nem opgave. Referatet godkendt. c) SD BMX 1/03 d. 16. februar: 6) Team Danmark: Bent Andersen oplyste, at der fortsat holdes fast i fokus og fremdrift på opgaven med at få BMX godkendt af Team Danmark som støtteværdig. d) Aktivitetslisten: Aktivitetslisten blev gennemgået, tilretninger foretaget. Umiddelbart efter repræsentantskabsmøderne skal arbejdet med et planoplæg for Uddannelse og Bredde igangsættes. Samme er indeholdt i Klublederseminaret, hvad angår miljø. Opgaven med at udarbejde oplæg til DMUs Event Management Forum blev overført til Elitearbejdsgruppen, idet denne opgave har visse lighedspunkter med elitearbejdets sponsorsøgning. 2) Klubseminar & Repræsentantskabsmøder 2003 a) Klublederseminaret lørdag d. 7. marts 2003, program og indhold: Indhold, program og deltagerkreds blev gennemgået. Arbejdsgrupperne er sammensat uden hensyntagen til grentilhør. Arbejdsgrupperne er identiske til begge emner, dog fragår BMX klubbernes deltagere emne 2. De 2 emner er 1) DMUs ændrede udvalgsstruktur og 2) DMUs fremtidige miljøindsats. BMX klubberne drøfter i stedet for miljø den fortsatte breddesatsning. b) Repræsentantskabsmøde DMU søndag d. 8. marts 1) Valg og forslag: De opstillede kandidater til de ledige poster blev gennemgået. De 2 fremsatte forslag blev gennemgået. Forslag 1 er Hovedbestyrelsens forslag til ændring af dele af DMUs vedtægter. Indeholdt i forslaget er 4 hovedpunkter: ❶ ændring af valg til Sportsdivisionerne, ❷ åbning for mulighed for at honorere politisk valgte personer, ❸ Amtsudvalg udgår som vedtægtsbestemte organer, ❹ et Forretningsudvalg genindføres. Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts Side 1 af 6

2 2) b) Repræsentantskabsmøde, fortsat: Øvrige forslag til ændringer af vedtægterne er mere af redaktionel og tydeliggørende karakter. Afstemningsproceduren blev drøftet, der var enighed om, at forslaget sættes til afstemning under ét. Forslag 2) fremsat af Fjelsted Speedway Klub som et forsøg på at få bestyrelsessuppleanter mere med i arbejdet. HB stillede sig principielt positivt til baggrunden for forslaget, men mente, at man skal sikre en fornuftig balance i involveringen af suppleanter ved at der bl.a. tilgår disse information i form af referater i samme omfang som de ordinære medlemmer. Samtidig kan SD erne involvere suppleanterne i projektarbejde eller lign. i den udstrækning, de finder det hensigtsmæssigt. Det besluttedes, at HB ville fremsætte et modificeret forslag indeholdende disse elementer. Fjelsted Speedway Klub s forslag er også fremsat til Speedway s repræsentantskabsmøde. Forslaget bør tages ud her, da det er af tværgående interesse i DMU. 2) Optagelsesbegæring Dansk Dragracing Klub: Poul Tirsgaard kommenterer sagen mundtligt for Repræsentantskabet. Det er Hovedbestyrelsens holdning, at vi ikke ønsker denne klub som medlem. 3) Formandens beretning: Formandens beretning i notatform blev omdelt. c) Repræsentantskabsmøder i Sportsdivisionerne 1) Valg og forslag: De opstillede kandidater til de ledige poster blev gennemgået. De stillede forslag i Speedway og Road Racing blev ligeledes gennemgået. 3) Miljø a) Referat fra MU-møde 1/03: MUs medlemmer fik på god vis noteret sig beslutningen om den nye form for sammensætning af DMUs stående udvalg. 5) DMUs Miljøplan: Det blev af alle SD-formænd bekræftet, at miljøsyn udføres samtidig med banesyn, og at samme er skemamæssigt indeholdt i banesynsrapporterne. 6) Miljøstyrelsen: Det under dette punkt refererede, at vi generelt bliver mødt med stor forståelse for vore problemer med at overholde de i Bilag 1 i Miljøstyrelsens vejledning fastsatte vejledende grænser er ikke korrekt. Vi overholder tværtimod bilag 1 værdierne, der er lig med vore interne grænseværdier for kildestøjen, men problemet er at overholde de vejledende grænseværdier for støjen hos nærmeste nabo, specielt i aftentimerne og lørdage efter Referatet godkendt med denne tilretning. Under dette punkt drøftedes henvendelsen fra Miljøstyrelsen om en mulig forenkling af listen over vore mange forskellige klasser og tilhørende støjgrænser. Tiltag til at løse denne opgave er taget i samarbejde med Sportsdivisionerne. Firmaet Ingemanson har i 2002 foretaget målinger i micro klasserne. Her er der fundet en værdi for lydeffektniveauet på 111 db(a) for både Motocross og Speedway, hvilken grænse vi ønsker indført i Bilag 1. Speedways reglement skal den interne støjgrænse dog rettes, da micro her står til 112 db. I Road Racing er der en uoverensstemmelse mellem bilag 1 og reglementet for 125cc racer. Denne uoverensstemmelse skal ryddes af vejen. Samtidig er der i RR visse klasser, hvor det er nødvendigt at dokumentere, hvorfra de opgivne reglementsfastsatte støjgrænser stammer. HB drøftede også, som anført i MU referatet, at vi i relation til myndighederne skal forsøge at påvirke måden, støjen fra vore baner beregnes på, således det altid er den gennemsnitlige støjafgivelse i x antal minutter, der danner grundlaget for en banes beregnede støjafgivelse. Erling Christiansen fortalte om nogle pålæg, Nordjyllands Amt havde pålagt Lunderbjerg Motocross Club i forbindelse med beregning af støjbelastningen under træning, en opgave, der var temmelig ressourcekrævende. EC fremsender til DMUs kontor kopi af materialet, samme vil herefter blive vurderet i MU. Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts Side 2 af 6

3 3) Miljø, fortsat: b) Tilbagemelding fra DIF vedr. Miljøkonsulent: DIF har svaret positivt på DMUs og DASUs ansøgning om økonomisk støtte til ansættelse af en Miljøkonsulent. DIF beder i denne forbindelse de 2 unioner om at fremsende information om den fælles strategi, samt handlingsplan med målbeskrivelser. Dette materiale vil blive udarbejdet snarest muligt. Konklusionen er herefter, at grundlaget for ansættelse af en fælles DMU/DASU Miljøkonsulent er på plads, og at en rekruttering kan igangsættes med forventet ansættelse i løbet af foråret c) FIM Conference Meeting, ny støjgrænse for SGP og SWC: I forbindelse med FIMS Conference Meetings i februar måned blev der på Management Councils møde den 23. februar fremsat forslag om at øge FIMs støjgrænse for de cykler, der deltager i Grand Prix et og i World Cup en fra 98 til 105 db. Dette var ikke på forhånd annonceret via dagsordenen, men blev fremsat af den fungerende præsident for CCP, Roy Otto. Henrik Nørgaard gik kraftigt imod dette forslag, men kunne ikke samle flertal i MC for at forkaste forslaget, der i stedet blev vedtaget. Der har siden været en livlig kontakt mellem SVEMO og DMU herom, da også SVEMO er stærkt imod denne forøgelse. Et udkast til brev til FIM blev drøftet af HB og godkendt med en enkelt tilføjelse. Baggrunden for på denne måde at protestere over for FIM mod beslutningen er mangesidet, herunder 1) det er et helt forkert signal at sende, at støjen skal op i speedway, 2) det vil være en umulig opgave at forklare myndighederne det rimelige i en sådan forøgelse af støjniveauet, 3) en forøgelse fra 98 til 105 db er virkelig markant en ca. 4 dobling af lydeffekt niveauet. De mulige konsekvenser af at fremsende dette brev blev drøftet og nøje afvejet. Det skal nævnes, at FIMs Speedway kommission, CCP, ikke har haft nogen indflydelse på FIMs beslutning, samt at sagen ligeledes er passeret uden om FIMs tekniske panel, CTI. d) Orientering om rammeaftale vedr. rådgivning om støjmåling og støjberegning: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen og Jan Rodtwitt her for nyligt afholdt møde med repræsentanter for firmaet Carl Bro A/S Acoustica, med den hensigt at afklare, om vi kan indgå en aftale med en velrenommeret rådgiver, der kan løse nogle af de opgaver, der hidtil er løst af Motorsportens Akustiklaboratorium, bl.a. at bistå vore klubber i specifikke sager. DMU har modtaget oplæg til en rammeaftale, dette skal nu gennemgås af Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen og Jan Rodtwitt. e) Andet: I forbindelse med arbejdet med den nye organisationsplan for DMUs miljøarbejde har Steen Fredsøe søgt assistance i DIF til at beskrive rammer og indhold. Vi afventer endeligt svar fra DIF på denne anmodning, men svaret forventes at blive positivt. Assistancen fra DIF vil blive ydet vederlagsfrit. 4) DMUs Elitesatsning a) Referat fra Arbejdsgruppemøde 2/03: Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt. b) Referat fra Styregruppemøde 1/03 d. 18. februar: Bent Andersen orienterede om, at mødet forløb i en god konstruktiv tone og med en god dialog. Referatet godkendt. c) Referat fra Eliteudvalgsmøde 1/03 d. 26. februar: Bent Andersen orienterede om dette møde, der ligeledes var et godt, konstruktivt møde. En række afklaringer fremkom under mødet. Eliteudvalgets placering, kompetence m.v. i Elitesatsningen blev klarlagt. På mødet gennemgik man igangsætningen af DMUs Kraftcentre. Brev om opstartsmøde den 25. marts tilgår de interesserede klubber førstkommende mandag. Referatet godkendt. d) Projekt DRRT: Bent Andersen orienterede om status i projekt Dansk Road Racing Team. Anskaffelse af en team bus blev drøftet. Det blev pointeret, at større anskaffelser, der sker i DMU regi, skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Derfor skal aftalegrundlaget fremlægges, TDs skriftlige tilsagn om øgede planmidler skal indhentes, og projektets økonomiske grundlag detaljeret belyses. Efter modtagelse af disse informationer, forholder HB sig efterfølgende til opgaven. Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts Side 3 af 6

4 4) DMUs Elitesatsning, fortsat: e) Andet: DIF er gået i offensiven i bestræbelserne på, at de specialforbund, der ikke er at finde i medierne, skal gøres mere synlige. DMU støtter op om dette tiltag. WADA Konferencen, der blev afholdt i Bella Center i starten af måneden, gav stor opbakning om den globale anti-doping kodeks, der foreligger nu. Kodeksen underskrives af regeringer og internationale sportsforbund. 5) HB-runden Dette var en drøftelse løst og fast bordet rundt om aktuelle temaer og problemstillinger. Peter Hansen forespurgte om status på DMUs papirkalender. Jan Rodtwitt oplyste, at kalenderen forventes at udkomme i slutningen af marts, og at kalenderen også vil indeholde informationer og data om klubber, baner og bestyrelser. Bent Andersen oplyste, at en kører, der kom til skade under et løb på JyllandsRingen i 2000, via en advokat har anlagt en erstatningssag mod Aarhus Motor Klub. AMK har søgt om hjælp i sagen via DIFs retshjælpsforsikring, men det har været svært at få en konkret tilbagemelding fra Alm. Brand om procedurer i forbindelse med denne forsikring. Jan Rodtwitt følger op via kontakt til DIF. Bent Andersen orienterede om det kommende Supercross arrangement på Wilhelmsborg ved Århus. Der er indgået aftale med Aarhus Stiftstidende om en løbende formidling om arrangementet. OM DTC orienterede Bent Andersen, at AMK er den sportslige og formelle løbsarrangør af de 2-hjulede aktiviteter i denne løbsserie. Der er udarbejdet aftale mellem promoter Peter Elgaard og AMK. Der har i Aarhus dagspressen været nogen polemik omkring en af AMKs kørere, der har indgået team aftale med personer med relation til rocker kredse. Denne aftale har intet med AMK at gøre, men er en helt personlig aftale disse personer og køreren imellem. Men det må anses for en potentiel risiko for DMU og DMUs klubber, at man kan komme i pressens søgelys i sådanne sammenhænge. 6) DMUs kontor a) Orientering fra Administrationen: Jette Heitmann orienterede HB om, at hun tidligere har meddelt, at hun ville stoppe sit ansættelsesforhold i DMU, når hun i august 2004 runder 60 år. Denne beslutning ønsker Jette at ændre, da hun fortsat har lyst til at yde en indsats for DMU også efter det fyldte 60. år. Jette vil gerne gå ned på en 3 dages uge fra 1. august 2004, men på en fleksibel måde, så hun i den travle licenstid vil arbejde 4 dage som nu, og senere på sæsonen så arbejde 2 dage. De 3 dage vil være et gennemsnit over hele året. Denne arbejdstidsnedgang betyder, at nogle af Jettes nuværende arbejdsopgaver skal omfordeles. HB og Jan Rodtwitt fandt dette en god løsning og en god form for senior politik. Blev tiltrådt af HB. Jan Rodtwitt udarbejder en detailplan med tilhørende økonomioverslag. b) Orientering fra Informationssektionen: Kenneth Majkjær Mikkelsen orienterede om, at der er nedsat en WEB tænketank, der skal komme med oplæg til en strategi for, hvordan vi skal udvikle vore hjemmesider. Ved en optimal udnyttelse af IT mulighederne, skulle der for DMU være en klar rationaliseringsgevinst. Vores resultatformidling kan via en mere effektiv brug af IT mulighederne også gøres lettere og hurtigere. Poul Tirsgaard har givet tilsagn om fortsat at medvirke i dette udviklingsarbejde. Søren Normann Andersen deltager også i kraft af sin store viden om DIFs Idrætssystem. Oplæg følger i løbet af foråret Oplægget til en ny DMU profil er delvis koblet sammen med IT udviklingen, hvorfor der kommer en samlet handlingsplan De 2 centrale informations events, DMU profiler og DMU dagen er for klubberne en god PR mulighed, og det er en gevinst for DMU, at man på denne måde har mulighed for at profilere vore sportsgrene. Koncepterne skal derfor fastholdes og videreudvikles. Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts Side 4 af 6

5 6) b) Orientering fra Informationssektionen, fortsat: Erling Christiansen oplyste i forbindelse med DMU dagen, at aftalen med både Dansk Metal og med Den Blå Avis begge nu er på plads. MotorBladets stofkoordinatorer er en central funktion i fremskaffelse og koordinering af stof til bladet. Stofkoordinatorer udpeges efter aftale mellem pågældende SD-formand og Kenneth Mikkelsen. Til slut informerede Kenneth om nogle tanker, han har gjort sig omkring MotorBladet i tiden fremover. MotorBladet er et gammelt blad, der har været unionens talerør i 85 år, hvilket vil sige gennem næsten hele unionens levetid. Kenneth mener ikke, at vi skal gøre som visse andre idrætsforbund, hvor man nu lægger hovedvægten på information via hjemme-siden i stedet for via et trykt forbundsblad. Kenneth er af den opfattelse, at vi faktisk skal gøre begge dele, udbygge vore hjemmesider og samtidig holde fast i vores blad, da disse 2 medier kan styrke hinanden. Kenneth mener heller ikke, vi for MotorBladets vedkommende behøver frygte, at annoncemængden bliver væsentligt presset, som man har set i dagspressen. Magasiner, som vort blad, er ikke ramt på samme måde, livsstilsmagasiner har en anden appeal. Kenneth ser derfor gerne, at vi holder fast i vort gode gamle medlemsblad og samtidig udvikler vore WEB sider. Der var tilslutning fra HB hertil. c) Implementering af Søren Andersen i de 4 Sportsdivisioner: Sørens vigtigste opgave som Sportssekretær i DMU er at indgå som administrativ kraft og tovholder i de 4 Sportsdivisioner. Som aftalt i forbindelse med Sørens ansættelse, skal Søren indgå i Sportsdivisionerne umiddelbart efter repræsentantskabsmøderne i Det er vigtigt, at de 4 SDB-mødekalendere planlægges og koordineres, da Søren kun kan være med i en SD af gangen. Det er samtidig vigtigt, at ikke alle Sportsdivisionernes administrative opgaver lægges på Sørens skuldre på en gang, han skal have lov til at komme i gang med arbejdet på en overkommelig måde. Søren ser frem til at komme indenfor i SDB erne og derigennem få en dybere baggrund for det arbejde, der skal udføres, opnå en større baggrundsviden og være med til at skabe en synergieffekt på tværs af grenene. SD Road Racing ønsker, at Søren deltager i alle SDB-møder og varetager opgaven som fuldgyldig sekretær. SD RR ønsker Sørens deltagelse fra førstkommende SDB-møde. SD BMX tilslutter sig helt udmeldingen fra RR og deltager gerne i en fornuftig koordinering af mødekalenderne. SD Speedway tilslutter sig ligeledes RRs udmelding, men ser samtidig gerne, at Søren deltager i en række udvalgte arrangementer, så meget, han mener at kunne overkomme. SD Speedway forventer, at Søren vil kunne sætte god struktur på Sportsdivisionens administrative arbejde. Man holder sine møder på tirsdag aftener i Vejen, næste møder er 18. marts og 6. maj. SDB kommer med oplæg til konkrete opgaver. SD Motocross tilslutter sig ligeledes ovenstående og regner med Sørens deltagelse allerede fra førstkommende SDB-møde. Med denne gennemgang ser det ud til at lykkes at få Søren på plads i alle 4 Sportsdivisioner i løbet af det tidlige forår. 7) Økonomi Opfølgning anskaffelse af transpondersystem i motocross: Der er tilgået alle A og B kørere brev om bestilling og betaling af transpondere, hvis de ønsker at deltage i dette års DM-A. Herning Motocross og Hjørring Motor Sport er fælles om at indkøbe selve tidtagningsanlægget (som omtalt i referatet fra HB-møde 2/03). Ved NM i Herning den 29. og 30. marts ønsker man at leje RRs anlæg, AMB vil udlåne transpondere hertil. Første DM-A afdeling finder sted i Sønderborg den 17. april, her vil AMB systemet blive brugt første gang. 8) Diverse sager a) Nye klubber: Dansk Pocketbike Klub har søgt optagelse i DMU. Optagelsesbegæring er udsendt til alle DMU klubber med svarfrist den 7. marts. Der forventes ingen indsigelser, hvorfor klubben regnes for optaget i DMU. Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts Side 5 af 6

6 8) Diverse sager, fortsat: b) Udsendelse af reglementer: Der er fra SD Motocross udtrykt et stort ønske om, at reglementer udsendes inden jul. Reglementerne udsendes generelt for sent til, at deltagerne på D- og S-licens seminarerne i slutningen af januar, kan nå få læst på rettelserne i forhold til sidste års reglement. Der blev fra HBs side udtrykt forståelse for dette. Der blev aftalt, at tilretning af alment reglement, samt grenreglementer påbegyndes pr. 1. oktober og at de færdige reglementer søges afleveret til DMUs kontor senest 30. november. Trykning og udsendelse af reglementer foretages af DMUs kontor, således at reglementer kan være ude inden jul. c) Årets Klub: På oplæg fra SD BMX drøftede HB et forslag om udnævnelsen af en årets klub i hver af de 4 grene. Blandt disse 4 klubber findes så årets superklub i DMU. HB fandt oplægget godt og gennemarbejdet, og der var stor enighed blandt de 4 SDformænd, at man skal forsøge at omsætte ideen til handling. Det videre forløb blev overført til UbU med Erling Christiansen som tovholder. 9) Internationalt arbejde a) Nordisk: Der var intet at berette fra denne front. b) UCI: Intet nyt at berette herfra. c) UEM: UEM er påbegyndt afholdelsen af egen seminarer. Der afholdes et RR seminar i Gøteborg i weekenden marts. d) FIM: Fra møderne i forbindelse med Conference Meetings i Geneve februar berettede Henrik Nørgaard, at der er krise i forholdet mellem FIM og Dorna Off Road omkring afviklingen af Motocross Grand Prix erne. Samarbejdet vil ophøre ved årets udgang. Hverken Dorna eller arrangørerne kan få økonomi i disse arrangementer efter det koncept, Grand Prix erne køres i dag. Der er nu nedsat en lille arbejdsgruppe med FIMs præsident, Francesco Zerbi, i spidsen. Opgaven for denne er at finde nye samarbejdspartnere i et koncept, der vil lægge mere vægt på forholdene for de nationale arrangører. Henrik Nørgaard oplyste endvidere, at FIM økonomisk lider under den faldende dollarkurs. De fleste af FIMs kontrakter er i dollar. Der vil i år blive tæret på FIMs økonomiske reserver, og man forventer et negativt resultat i Hvad angår planlægningen af løbskalenderen holder FIM fast i princippet om, at denne skal fastlægges tidligst muligt. En forkalender forventes klar i juni måned, hvorefter der afholdes en kalenderkonference med deltagelse af repræsentanter fra alle FIMs discipliner og promoters, hvor de forskellige aktiviteter koordineres. 10) Danmarks Idræts-Forbund DIF afholder årsmøde lørdag den 3. maj i Idrættens Hus. Fra DMU deltager Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Dennis Lybech og Jan Rodtwitt. DIF har den 22. marts inviteret til et Miljøseminar i Idrættens Hus. Henrik Nørgaard og Steen Fredsøe Sørensen deltager. 11) Næste møde(r) Møde 4/03: Søndag d. 6. april kl i Odense Banegård Center Den videre møderække for 2003 planlægges på dette møde. 12) Eventuelt Grethe Bundgaard, Fredericia Motor Klub har til HB og SD Speedway på en del speedway klubbers vegne sendt et brev indeholdende 4 forskellige spørgsmål. Spørgsmålene relaterer sig til nedsættelsen af forsikringssummen på den kollektive ulykkesforsikring, forøgelsen i 2003 af licenspriser og løbsafgifter, ansættelser og afskedigelser på DMUs kontor, samt et spørgsmål til DMUs formue. Hovedbestyrelsen vil foranledige et skriftligt svar til Grethe Bundgaard. Referent: Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts Side 6 af 6

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense

Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Referat fra HB-møde 1/04 den 7. februar i Brædstrup Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Referat fra HB-møde 7 / 03 den 30. september i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Udsendt den 26.november 2003. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august 2003 Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia

Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia Til Stede: (PH), Finn Rasmussen(FR), (JS), Jette Andersen(JA), (BE), Claus Larsen(CL), Claus Menne Nielsen(CMN),

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 06 d. 5. oktober i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 06 d. 5. oktober i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 06 d. 5. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat fra SK BMX samt skypemøde

Referat fra SK BMX samt skypemøde Referat fra SK BMX samt skypemøde SK BMX & Skypemøde: 5/12 Mødedato: 24/10-2012, Fjelsted Skov Kro samt skypemøde den 8/11-2012 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Møde: Klublederseminar Mødedato: 6.-7. november 2015 Til stede: MX-klubberne Referent: Kasper Darfelt Dato: 12. november 2015 1.

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 733 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00

Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00 Referat HB 02 Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

: Rikke Kjærsgaard Sørensen, Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø

: Rikke Kjærsgaard Sørensen, Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø Notat N4.017.15 Grontmij A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Hedeland Motocross Klub Støjtekniske bemærkninger til høringssvar 16. marts

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte:

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte: Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 02 2013 på Rustik Café og Restaurant i Fredericia Mødedato: 12.02-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS)

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus Til: Bestyrelsen Kreds- og udvalgs medlemmer Klubber under DSF Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus 05/2002 1/2000 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. OK for denne gang. Bliver udsendt

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere