Møde i Pædagogisk Udvalg. Referat: Torsdag d kl i Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Pædagogisk Udvalg. Referat: Torsdag d. 17.11.2011 kl. 9.30 10.00 i Vejle"

Transkript

1 Møde i Pædagogisk Udvalg Torsdag d kl i Vejle Tilstede: André Gremaud, Lis Holm, Ole Sværke, Lars Graubæk, Hanne Nielsen, Lisbeth Svanborg, Tupaarnaq Lennert, Axel Hoppe, Marianne Søgaard Sørensen og Kirsten Grønvall Afbud fra Jákup Heinesen og Jan Steen Bengtsson Referat: 1: Prioritering af dagsorden: godkendt som udmeldt. 2: Godkendelse af referat: referatet fra d. 27. september 2011 blev godkendt 3: Orientering siden sidst A. Orientering fra sekretariatet/psf a. Sekretariatet her og nu: Axel orienterede om personalesituationen på sekretariatet. b. Den politiske situation i. Møder med partiernes uddannelsespolitiske ordførere: PSF repræsenteret ved formandskab og sekretariatsleder rejser rundt med et 5 punkts program. Derudover diskuterer de afbureaukratisering med ordførerne. (Der blev her foreslået, at opfølgningen på de unge efter 4 måneder kunne indberettes elektronisk). Tilbagemeldingen fra ordførerne indtil nu er: Selvom der ikke er penge til noget nu og her, er det vigtigt, at gøre opmærksom på ting man gerne vil have ændret, så de har det in mente, den dag, der kommer penge. Blandt andet har PSF fremført at det ville have stor signalværdi at lave ekskursionscirkulæret om. Dette hænger blandt andet sammen med, at vi også ønsker en positiv beskrivelse af målgruppen. (SF har stillet sig positivt overfor dette). Axel fortalte at der nu ligger et lovforslag parat om at elever, der ønsker det kan få et kompetencebevis efter endt forløb. Beviset skal indeholde: tidsrum for forløbet, værkstedstilbuddet og udviklingen af faglige kompetencer. PSF har foreslået at man kunne tale om reelle kompetencer i stedet for ikke formelle kompetencer. Dette ville understøtte den positive beskrivelse af målgruppen. PSF ønsker at være med i arbejdet med at udforme bekendtgørelsen. ii. Invitation af B&U udvalgets medlemmer: Samtidig har PSF opfordret en række produktionsskoler til at invitere en af B&U udvalgets medlemmer (efter en fordelt liste) til at besøge skolen. Det er vigtigt at alle udvalgets medlemmer ved selvsyn har erfaret, hvad en produktionsskole er. Derved bliver det f.eks. lettere for dem at forstå, hvorfor vi har brug for et bedre taxameter. PSF har også bedt Christine Antorini om et møde, og har fået svar, at hun gerne vil mødes inden jul bl.a. omkring fleksibel ungdomsuddannelse. iii. Presseinitiativ: Besøgene bliver knyttet sammen med et presseinitiativ. PSF har bestilt en journalist til at lave en pressemeddelelse, som kan sendes ud til lokalpres 1

2 sen i forbindelse med besøgene. Pressemeddelelsen er udformet, sådan at skolen selv kan supplere med lokalt stof, hvis de vil. Der medfølger en guide til, hvordan man kommer i god kontakt med pressen. Derudover laver journalisten en pressemeddelelse, der har mere karakter af en artikel, der kan sendes til de landsdækkende aviser. iv. Flexuddannelsen: Der skal nedsættes et ekspertudvalg til at udvikle uddannelsen (her vil PSF gerne repræsenteres). Vi ved, at der kommer et forsøg og at embedsmændene vil fremlægge 3 forskellige modeller. PSF deltager i brobygningsgruppen under DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd), der arbejder på en fleksuddannelsesmodel. Men PSF står i denne sag mellem de frie skoler på den ene side og EUD/REU på den anden side. F.eks. er PSF imod, at fleksuddannelsen skal have mulighed for at lave afklarende forløb. Dette bør PSF gøre. Sidst har gruppen forsøgt at beskrive hvordan holddannelse i en fleksibel uddannelse skal forstås. I regeringsgrundlaget tales der om skræddersyede forløb. DFS argumenterer for et fuldskalaforsøg (hvor alle kan deltage). Punktet affødte en række kommentarer om produktionsskolens særkender, der viser, at det ikke behøver at være enten eller: Her har man stor erfaring med at lave individuelt tilrettelagte forløb i praksisfællesskaber, hvor det løbende optag er en stor kvalitet. På EUD er et hold måske 30 elever. I produktionsskolen er det måske elever. I produktionsskolen skal de unge ikke selv finde rundt, de er tilknyttet et bestemt værksted. De spotter hurtigt, hvor de gerne vil være/føler sig hjemme, og det handler først og fremmest om det sociale. I fleksuddannelsen taler man om en uddannelsesansvarlig skole og vejleder, der i fællesskab med den unge tilrettelægger forløbet og dets elementer. Man taler også om, at vejlederne skal have en diplomuddannelse. Dette er PSF imod. Vejlederne skal have et vist uddannelsesniveau, men det behøver ikke at være en diplomuddannelse. En anden overordnet diskussion er også, om fleksuddannelsen skal rettes mod de studieforberedende gymnasiale uddannelser eller mod de erhvervsrettede uddannelser. c. Finansieringsbidrag til ATP: mht. hvorvidt produktionsskolerne skal ses som private virksomheder og derfor betale ATP bidrag, så kører PSF i samarbejde med Greve Produktionsskole nu en prøvesag med konsulentbistand fra Konsulentfirmaet Køber. Formålet er først og fremmest at få en afgørelse, der eventuelt kan indsendes til ankestyrelsen. Det blev påpeget, at vi måske skal overveje nøjere, hvilke bolde vi løber efter. Så vi ikke forfølger en sag, der vil gavne os økonomisk her og nu men måske ikke på længere sigt. B. Aktiviteterne a. Ungepartnerskaber CABI: der er afholdt konference d , hvor de fire forsøg bl.a. fortalte om deres erfaringer, og hvor interesserede kunne lave aftaler om at komme på besøg i forsøgskommunerne. Konferencen var en succes med mere end 100 tilmeldte. Forsøget udløber i 2012 og aktiviteterne skal derefter overgå til normal drift. Ligeledes skal de kommuner, der fremover ønsker at lave et lignende ungepartnerskab gøre det under den normale drift. 2

3 b. Dokumentationsprojekt 2.0: Er nu i sin afsluttende fase. Vi har lavet et optællingsarbejde omkring, hvor mange og hvilke deltagere projektet har haft. PSF har købt ARGO til at lave den afsluttende rapport til Ministeriet men i sådan en form, at den også kan bruges i skoleformen. Under punktet udspandt der sig en længere diskussion om, hvordan man skal arbejde med de forskellige dokumentationsredskaber fremover, når kompetencebeviset bliver vedtaget. c. SkoleUdviklingsSamtaler (SUS): Vi har gennemført 13 besøg og holder d et evalueringsmøde, hvor en række forstandere er indbudte, og hvor Torben og André deltager, og hvorefter vi vil lægge os fast på en model. Siden Axel blev sekretariatsleder, har det ikke været muligt at få tid til besøg. Når vi får en ny medarbejder skal vedkommende oplæres, så vi kan fortsætte besøgene. d. Produktionsskoleprojektet med Taleinstituttet i Ålborg har fået tildelt satspuljemidler til at fortsætte projektet. Men nu med fokus på skoler i udkantsdanmark. PSF vil gerne være med til at udpege de skoler, der kan være med. I øvrigt skal skolerne være opmærksomme på, at der bliver udbudt en pulje til at forbedre svage unges muligheder med IT. Ole påpegede, at det satspuljeforsøg de er med i, hvor man kan få tilknyttet en psykolog til skolen, nu udløber. Axel fortalte, at PSF på møderne med politikerne plæderer for at der skal være midler til at skolerne kan betale sådanne tiltag. e. Giv Agt: Giv agt bliver nu sendt i udbud. f. Nydanskere på produktionsskolen: PSF har nu lavet aftale med Hans Lassen, der skal gøre projektet færdigt. Dvs. lave et katalog over særlige tiltag på skolerne og stå for en konference, der skal formidle erfaringerne fra en række skoler, der gør noget særligt. 4: Årsmøde 2012: Sekretariatet holder møde med to kaospiloter d på Vingsted Centeret, der skal give tilbud for at stå for det pædagogiske døgn. Det blev aftalt at også filmlæreren Sune fra Århus Produktionsskole, der sammen med sine elever vil lave materiale, der skal bruges om torsdagen, også kommer til mødet. Vi har lavet aftale med Peter Bastian, der kommer til at indlede årsmødet med et foredrag om hans tanker om mesterlære. Torsdag eftermiddag/aften: Det overordnede tema er folkemøde med en række diskussionsarenaer, der f.eks. kan udformes som bokseringe eller retssale, hvor man gerne må komme med yderligtgående synspunkter. Der kan være skærme med provokerende udsagn, der bliver genereret undervejs f.eks. af journalistelever. Måske kunne vi give Peter Bastian i opdrag at afslutte med 3 provokerende spørgsmål, der kunne danne grundlag for diskussionerne. Vi kunne også på forhånd opstille en række dilemmaer, der fremtvinger diskussioner, således at vi får sat de rammer til diskussion, hvor indenfor vi arbejder: Produktion eller proces Værksted eller værested Målgruppen 3

4 Rammer, der kan rumme de unge Vi kan rumme alle Inklusion og eksklusion Funktionstømning af lærerrollen / professionalisering af opgaverne Produktionsskolelæreruddannelse Forberedelsestid er unødvendig / af det onde Produktionsskolelæreren: Ildsjæl eller professionel Produktionsskolelæreren: Specialist eller allround Skal vi give de unge dannelse eller udvikle deres kompetencer Diagnoser eller Diskussionerne kunne foregå i intensive højtempoforløb afbrudt af lidt længere oplæg. Inspiration kunne være fra MCs fight nights eller Teatersport Ide: Jan Ginberg kunne komme med små 10 minutters dryp, der bandt forløbet sammen. Mulig oplægsholder: Jens Rasmussen med kritik af situeret læring. Fredag formiddag: skal bruges til branchemøder, men der udspandt sig en længere diskussion om, hvordan man organiserer gode branchemøder både på årsmødet og i det hele taget. Det kunne måske også være forfriskende at mødes med kolleger fra andre brancher, der gør tingene på en anden måde. For nye medarbejdere er branchemøder guld værd. Kunne man på forhånd forpligtige nogle til at fortælle gode læringshistorier fra egen praksis? Kunne man forpligtige branchemøderne på årsmødet til at finde en struktur for kommende møder i deres branche? Konklusion: Brancherne får 2 timer ( ) til møder, men der skal forud for dette være et oplæg, der kan sætte rammerne for debatten på mødet. Det blev besluttet at spørge Hanne Kristensen Paustian, UU Nordvestjylland, om hun vil holde et oplæg om dokumentation af læring på værkstedet, og hvordan man arbejder med også at klargøre for den unge, at han eller hun har lært noget. Den unge skal opleve, artikulere og forstå hvad han/hun har lært. <<Hanne har d givet skriftligt tilsagn om at hun gerne vil holde et oplæg>> 5: Kurser og efteruddannelse: Fra Silkeborg har man spurgt André om, hvorvidt PSFs kurser evt. kunne give merit i forhold til videreuddannelse. Axel har været i kontakt med Anne Mygind Brodersen, UC Lillebælt, der er i gang med at blive akkrediteret til to nye uddannelser: Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik og Akademiuddannelsen i ungdoms og voksenundervisning. Det kunne måske blive en mulighed, at vores kurser kunne give merit i forhold til disse kommende uddannelser, eventuelt med en afsluttende mindre opgave og en eksamen på UC Lillebælt. 6: Pædagogik og værkstedsledelse nye udbud: Der vil blive udbudt to kurser næste år, som skolerne kan tilmelde sig. Derudover har 5 skoler bestilt kurser på egen institution. Der blev spurgt til de aftalte overbygningskurser. Disse skal formentlig også tænkes ind i forhold til merit. Både Trine og Lars Hugo Har lovet at komme med forslag til programmer for disse kurser. 7: FoU Projektet overgang mellem produktionsskole og erhvervsuddannelse evaluering: Temadagene havde meget få tilmeldte, især den i Vissenbjerg, der måtte aflyses. I Tune kom der 57 deltagere. En af 4

5 grundene har været, at det var uklart, hvem dagene var rettet imod. Der skulle formentlig have stået temadage for værkstedslærere og vejledere i titlen på dagene. På de 2 af de 6 workshops lykkedes det ikke, at få en EUD lærer til at stille op. Vi skulle formodentlig have henvendt os direkte til de relevante institutioner, i stedet for at forlade os på, at de indbudte produktionsskolelærere selv klarede kontakten. På trods af dette var dagen i Tune meget vellykket. Alle var som sagt meget glade for Hanne Kristensen Paustians oplæg. Der var gode diskussioner i alle workshops og alle steder kunne man have brugt mere tid. Man kunne forestille sig, at PSF bruger erfaringerne i fremtidige brancheworkshops, hvor der inviteres lærere fra relevante erhvervsuddannelser med. Punktet affødte en generel diskussion om samarbejdet mellem PS og EUD. Hanne fortalte om samarbejdet i Pro erhverv Fyn, hvor der er et årligt møde mellem PSlærere og EUDlærere, der sikrer at samarbejdet foregår på både leder, lærer og vejlederniveau. Diskussion om målpindene i de enkelte uddannelser i EUD. De enkelte skoler skal selv udmønte de overordnede uddannelsesplaner i målpinde, men af og til kan det være meget svært at vide, hvad disse er på den enkelte skole. 8: Udslusning: Marianne/Axel har skitseret et kommende projekt, som man kunne søge FoU midler til. Det binder sig op på den allerede igangsatte undersøgelse af udslusningstallene fra de enkelte skoler. Projektet skulle både rette sig imod at forbedre den faktiske udslusning til EUD (fordi det er det, FoU midlerne gives til) men også at forbedre registreringsmetoden. PSF har foreløbigt ansat Per Hulsted til at arbejde med tallene. Fase 2, der står for nu er at få nogle historier på udslusningstallene, sådan at man bedre kan forstå, hvorfor de enkelte skolers udslusning ser ud som den gør. Skitsen blev diskuteret, og der kom mange gode forslag til forbedringer, der ville få projektet til at hænge bedre sammen. <<nyt udkast vil blive præsenteret for bestyrelsen på onsdag.>> Næste møde: 10. januar 2012 kl på sekretariatet /mss 5

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse FoU projekt nr. 129940 Afsluttende rapport Susanne Kaatmann, UCL og Marianne Søgaard Sørensen,

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere