Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Særlige vilkår for tilsynet Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Pædagogik, tilgange og resultater Faglige tilgange og metoder Dokumentation og resultater Hverdagen, omgangsform og medinddragelse Hverdag og aktiviteter Omgangsform og omgangstone Medinddragelse, indflydelse og valgmuligheder Organisation og ledelse Den daglige drift samarbejde og kommunikation Kvalitets- og kompetenceudvikling Procedurer og retningslinjer ift. medicin Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Fysiske rammer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

4 1 samlede BDO har på vegne af Ringsted Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Bjælken. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Bjælken er, at borgerne tilbydes en alsidig hverdag og at måltidet på stedet er omdrejningspunkt. Tilsynet har endvidere noteret sig og finder det positivt med de gode sundhedsfremmende tiltag, der er på stedet på trods af, at medarbejderne finder at det mere er deres ønske end borgernes, idet personalet også kan spore en positiv effekt ved borgerne - fx efter deltagelse i en årlig idrætsfestival. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har modtaget en enkelt ny borger med en større kompleksitet end vanligt, og at tilbuddet aktuelt er i gang med at håndtere denne situation. Tilsynet anbefaler i den forbindelse, at tilbuddet overvejer, hvor stort støttebehov de kan dække på værestedet; kan der eksempelvis være borgere, som har så stort et støttebehov, at de medfører for store forstyrrelser for gruppedynamikken på stedet, kan der være borgere som har behov for et mere decideret behandlingstilbud, fremfor hvad et uvisiteret værested kan magte både sat i relation til borgeren selv, medarbejdernes arbejdsvilkår og de andre borgere mm. Det er tilsynets, at tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange, såsom anerkendelse samt relationsorienteret. Tilsynet har endvidere noteret sig, at der aktuelt er medarbejdere af sted på en systemisk efteruddannelse og at denne tilgang fremadrettet ligeledes vil blive en del af den faglige palet på stedet. Når det gælder de pædagogiske planer, så har tilsynet noteret sig, at man på tilbuddet ikke udarbejder nogen form for pædagogiske handleplaner, ligesom der ikke dokumenteres, idet tilbuddet er et uvisiteret værested. Tilsynet finder forståelse for dette, idet tilbuddet netop modtager borgerer uvisiteret. Omvendt finder tilsynet også, at det kunne være givtigt, at udarbejde særskilte pædagogiske planer for borgere, som har særligt svære perioder eller særligt svært ved socialisering. Sådanne planer kunne anvendes til optimere indsatsen yderligere, ligesom personalet også kunne anvende planerne til at evaluere deres indsats endnu mere målrettet. Tilsynet vurderer, at tilbuddet omkring omgangsform og omgangstone vægter ordentlighed, og at borgerne ikke tillades en form for uterlighed. Skulle en borger eller flere borgere ikke leve op til det rette niveau på området, vil de blive bedt om at gå fra stedet. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at en borger som deltager i tilsynet oplyser, at en enkelt borger kan have en udfarende adfærd, som kan gøre de andre borgere nervøse. Tilsynet anbefaler her, at dette forhold afdækkes og at der tages hånd om situationen eventuelt med støtte fra forvaltningen eller VISO. Tilsynet har endvidere noteret sig, at leder redegør for, at personalet er gode til at arbejde konfliktnedtrappende og skulle en form for hændelse opstå, så vil den efterfølgende blive analyseret, alt for, at de finder frem til, hvordan en lignende situation fremadrettet kan undgås. Der afholdes formelle husmøder en gang månedligt og der skrives referat af disse møder, såfremt en borger vil varetage denne funktion. Det vurderes dertil, at tilbuddets leder prioriterer sin deltagelse i husmøderne. Når det gælder det organisatoriske område, så vurderes det, at den daglige drift er kendetegnet ved, at der er rum og plads til forskellighed i personalegruppen. Tilsynet bemærker, at medarbejderne aktuelt anvender en halv time efter lukketid til fælles refleksion, hvilket tilsynet finder positivt. Tilsynet vurderer, at der er taget initiativer til et kommende kompetenceforløb jf., at flere af medarbejderne skal i gang med en diplomuddannelse. Tilsynet har dertil noteret sig, at medarbejderne oplyser, at såfremt der kommer flere borgere til tilbuddet med en øget kompleksitet finder de, at der kunne være behov for flere kompetencer. Tilsynet anbefaler 3

5 her, at tilbuddets leder i samarbejde med medarbejderne afdækker muligheden herfor blandt også sat i relation til den hændelse som skete under tilsynet, hvor en borger udviste en udadreagerende adfærd. Tilsynet bemærker, at en medarbejder ønsker at besøge andre væresteder til inspiration, hvilket tilsynet finder positivt. Under tilsynet har det været drøftet om et årshjul kunne være et godt internt arbejdsværktøj. Tilsynet anbefaler, at leder i samarbejde med medarbejdere overvejer et sådant initiativ. Det er tilsynets, at tilbuddet ikke gør brug af magtanvendelse og at medarbejderne arbejder konfliktnedtrappende via dialog med borgerne. Under tilsynet forekommer det uklart om medarbejderne har nok kendskab til SEL s paragraffer på magtanvendelsesområdet og om de gennemgås en gang årligt. Tilsynet anbefaler derfor, at dette forhold afdækkes og såfremt medarbejderne ikke har kendskab til området, at leder sørger herfor, alt for at medarbejderne er orienteret om området og kan navigere korrekt. Endeligt vurderes det, at værestedets lokaler er indrettet til formålet og finder god anvendelse, idet der både er mulighed for hygge, samvær og aktiviteter. 4

6 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at medarbejderne aktuelt anvender en halv time efter lukketid til fælles refleksion, hvilket tilsynet finder positivt. 2. Tilsynet bemærker, at en medarbejder ønsker at besøge andre væresteder til inspiration, hvilket tilsynet finder positivt. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer hvor stort støttebehov de kan dække på værestedet. 2. Tilsynet anbefaler at en borgers udtalelse omkring en anden borgers udfarende opførsel afdækkes, og at der tages hånd om situationen eventuelt med støtte fra forvaltningen eller VISO. 3. Tilsynet anbefaler, at leder i samarbejde med medarbejderne overvejer om et årshjul kunne være et godt internt værktøj. 4. Tilsynet anbefaler, at tilbuddets leder i samarbejde med medarbejderne afdækker muligheden for yderligere kompetenceløft ift. øget borger-kompleksitet, blandt også sat i relation til den hændelse som skete under tilsynet, hvor en borger udviste en udadreagerende adfærd. 5. Tilsynet anbefaler, at vidensniveauet omkring SEL s paragraffer på magtanvendelsesområdet afdækkes og såfremt medarbejderne ikke har kendskab til området, at leder sørger herfor, alt for at medarbejderne er orienteret om området og kan navigere korrekt. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud 2 Oplysninger Adresse Øster Parkvej 2 E, 4100 Ringsted Leder Reinhold Schæfer Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt uvisiteret dagtilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 104 Antal pladser 30 pladser Takst pr. døgn 5

7 Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 119 Målgruppebeskrivelse Borgere med en psykisk lidelse Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 9 medarbejdere, som også alle varetager 85 ved borgere ude i byen i deres hjem. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Borgere: Reinhold Schæfer, uddannet socionom, MPM, diplom i misbrugsbehandling, leder af organisationen Socialpsykiatri og Misbrug i Ringsted kommune i 3 år. Medarbejder, uddannet Social- og sundhedsassistent, startet på Bjælken som elev, men nu ansat på 15 timer ugentligt siden september. Medarbejder, uddannet Sygehjælper, ansat på Bjælken i fire år. Medarbejder, uddannet Social- og sundhedsassistent, ansat på Bjælken i otte år. Medarbejder, Social- og sundhedsassistentelev, været på Bjælken i fem uger. Medarbejder, Social- og sundhedsassistentelev, været på Bjælken i en uge. Borger, kommet på tilbuddet omkring fem år. BDO blev vist rundt på stedet af: Tilsynet gik selv rundt Tilsynsførende Christina Østergård (Tilsynskonsulent, stud. cand.scient.pol.) Rikke Due (Manager, cand.pæd. PD og pædagog) 6

8 3 grundlag 3.1 Særlige vilkår for tilsynet Tilsynet ankommer uanmeldt på et tidspunkt, hvor der alene er borgere i selve værestedet og der afholdes møde af værestedets medarbejdere på tilbuddets første sal. Der er roligt i værestedet her er enkelte borgere indenfor og udenfor er der enkelte borgere, som står og ryger i det tilhørende skur til dette formål. Tilsynet bliver godt taget imod på første salen, hvor medarbejderne informerer deres nærmeste leder om, at der er tilsyn og tilsynet planlægges. Aftalen bliver, at tilsynet først samtaler/interviewer medarbejderne, dernæst vil der blive forespurgt af medarbejderne, om der er borgere, som ønsker at deltage i tilsynet, hvorefter tilsynet afrundes med leder. Efter endt interview med medarbejderne, oplyses det, at der er flere borgere, som gerne vil deltage i tilsynet nedenunder i selve værestedet. Tilsynet går ned og samtaler her kort med en enkelt borger. I værestedet er der dertil en anden borger, som finder, at tilsynet er for stor en forstyrrelse, hvilket giver sig udslag i, at vedkommende har en udadreagerende adfærd. Interviewet med borgerne bliver derfor afkortet og der afrundes som aftalt med leder. Selve lederinterviewet bliver ligeledes afkortet jf. at den ene borger fortsat har en form for udadreagerende adfærd, som kræver leders tilstedeværelse i stueetagen. Der er udarbejdet særskilt hændelsesbeskrivelse for episoden med den udadreagerende adfærd og Ringsted Kommunes forvaltning og tilbuddets leder er orienteret om hændelsesbeskrivelsen. Ligesom leder har håndteret og efterbehandlet episoden sammen med sit personale samt redegjort for sine refleksioner skriftligt. Episoden vil derfor kun indgå i denne tilsynsrapport på et meget overordnet niveau, når det er relevant for det generelle niveau. 3.2 Opfølgning på foregående tilsyn Ved det foregående anmeldte tilsyn, december 2013, foretaget af BDO, blev der ikke givet nogen anbefalinger. Adspurgt til, om der er sket væsentlige udfordringer siden sidste tilsyn fortæller lederen, at der er opstået en stor udfordring i form af én ny borger, som er mere udfarende og vanskelig at håndtere til trods for, at vedkommende er velmedicineret. De er på tilbuddet aktuelt i gang med at håndtere situationen og har derfor også indført ekstra personale siden sommerferien i tilbuddets reelle åbningstid. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har modtaget en enkelt ny borger med en større kompleksitet end vanligt, og at tilbuddet aktuelt er i gang med at håndtere denne situation. Tilsynet anbefaler i den forbindelse, at tilbuddet overvejer hvor stort støttebehov de kan dække på værestedet; kan der eksempelvis være borgere, som har så stort et støttebehov, at de medfører for store forstyrrelse for gruppedynamikken på stedet, kan der være borgere som har behov for et mere decideret behandlingstilbud, fremfor hvad et uvisiteret værested kan magte både sat i relation til borgeren selv, medarbejdernes arbejdsvilkår og de andre borgere mm. 7

9 3.3 Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevaretilsyn, oplyses det i den faktuelle høringsproces, at der har været tilsyn fra XX (Kære Reinhold vil du venligst oplyse data omkring dette?) 4 Pædagogik, tilgange og resultater 4.1 Faglige tilgange og metoder. Adspurgt til, hvilke faglige tilgange personalet anvender, så fortæller de, at de arbejder ud fra, hvad borgerne selv kan og formår. Lidt mere uddybende fortælles det, at man i høj grad mærker efter, hvordan borgerne har det på den pågældende dag. Det forklares, at man prøver at udnytte borgernes egne ressourcer mest muligt. Samtidig pointeres det, at man prøver at få humor ind i hverdagen, og at personalet på den måde arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Et eksempel på den anerkendende tilgang er ifølge en medarbejder, at hun har haft samtaler med en gruppe borgere, hvor hun har spurgt borgerne, hvad der er et godt værested for dem. Personalet forklarer, hvordan borgerne i løbet af snakken selv kom frem til, hvordan de kan tage initiativ og skabe aktiviteter. En anden fra personalegruppen fortæller også, at man har faste husmøder, hvor borgerne i dag er rigtig gode til at skabe møderne, og hvor personalet så blot fungerer som ordstyrer. Personalet forklarer også, at borgerne er blevet bedre og bedre til at tale på disse husmøder. Derudover påpeger personalet, at det er en fordel, at personalegruppen er fast, så borgerne kender personalegruppen, da dette giver dem tryghed på stedet. Leder beskriver personalet som veluddannede og at de fortløbende deltager i kurser for at opdatere deres faglige viden og tilgang. Lederen fortæller også, at man for tiden har fem medarbejdere på kursus, hvor man arbejder med en systemisk tilgang. Derudover beskriver lederen også, at der i den faglige tilgang er et stort fokus på relationen, da det er denne som udvikler folk. Det er tilsynets, at tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange, såsom anerkendelse samt relationsorienteret. Tilsynet har endvidere noteret sig, at der aktuelt er medarbejdere af sted på en systemisk efteruddannelse og at denne tilgang fremadrettet ligeledes vil blive en del af den faglige palet på stedet. 8

10 4.2 Dokumentation og resultater Personalet oplyser, at de dokumenterer deres 85-borgere, når det er relevant, men at der ingen form for dokumentation eller pædagogisk plan er i relation til Bjælken, da det er et uvisiteret værested. Tilsynet har noteret sig, at man på tilbuddet ikke udarbejder nogen form for pædagogiske handleplaner, ligesom der ikke dokumenteres, idet tilbuddet er et uvisiteret værested. Tilsynet finder forståelse for dette, idet tilbuddet netop modtager borgere uvisiteret. Omvendt finder tilsynet også, at det kunne være givtigt, at udarbejde særskilte pædagogiske planer for borgere, som har særligt svære perioder eller særligt svært ved socialisering. Sådanne planer kunne anvendes til optimere indsatsen yderligere, ligesom personalet også kunne anvende planerne til at evaluere deres indsats endnu mere målrettet. 5 Hverdagen, omgangsform og medinddragelse 5.1 Hverdag og aktiviteter Når det gælder hverdagen, oplyser medarbejderne, at de sørger for, at borgerne har en god dag, og dette gør de blandt andet ved, at de sørger for at sætte borgerne ind i, hvad der skal foregå i løbet af dagen. Det pointeres, at særligt måltiderne, som man spiser sammen, er et omdrejningspunkt for at strukturere dagen. Det fortælles, at personalet ikke gør ting uden, at borgerne er med, eksempelvis handler man ikke ind eller bager kage uden, at der er deltagende borgere. Det nævnes dog også, at der er undtagelser til denne regel. Adspurgt til, hvordan personalet sikrer, at aktiviteterne er tilpasset den meget brede gruppe af borgere, som kommer på Bjælken, svarer et personale, at det handler om at mærke efter og lytte til borgerne og være rummelige i forhold til, hvad borgernes behov er. Det nævnes også, at borgerne selv er gode til at komme til personalet og bede om at få en snak, hvis de har brug for det. Personalet tilkendegiver, at de tænker over, at maden skal være sund, men at det er spildt energi at bruge for meget tid og energi på dette. Det tilkendegives også, at det i højere grad er personalet, der har et behov for at inddrage sundhedsaspektet, men det er ikke det, borgerne har brug for. Det fortælles også, at der tidligere blev solgt chokolade og karameller i en lille cafe, men at det blev fjernet efter borgernes eget ønske, fordi de følte sig for fristede af det. Adspurgt til, om personalet opfordrer borgerne til at dyrke motion oplyses det, at man hver onsdag har motion på et center i nærheden, hvor personalet tager de borgere med over, som har lyst til dette. Det er et tilbud, som borgerne er glade for. Derudover er der tilbud om løb tirsdag eftermiddag, hvor borgerne selv står for det sammen med en medarbejder. Årligt tager medarbejdere og borgere desuden til en tredages idrætsfestival i Vejle. Adspurgt til, om personalet kan mærke, at motionen bærer frugt for borgerne lyder svaret, at det kan de godt, men at der er tale om små skridt. En medarbejder pointerer dog, at hun mener at kunne mærke en meget positiv stemning efter 9

11 idrætsfestivallen. Desuden siger hun, at personalet er påpasselige med at italesætte aktiviteterne som motion overfor borgerne, da det kan have en negativ effekt. Det er tilsynets, at borgerne tilbydes en alsidig hverdag på Bjælken og at måltidet på stedet er omdrejningspunkt. Tilsynet har endvidere noteret sig og finder det positivt med de gode sundhedsfremmende tiltag, der er på stedet på trods af, at medarbejderne finder, at det mere er deres ønske end borgernes, idet personalet også kan spore en positiv effekt, fx efter deltagelse i en årlig idrætsfestival. 5.2 Omgangsform og omgangstone. Når det gælder omgangsform og omgangstone, oplyser medarbejderne, at man skal tale ordentligt med hinanden. Derudover må borgerne ikke være påvirket af alkohol eller stoffer. Personalet uddyber med, at der ikke må råbes eller være nogen form for uterlighed. Sker det, så beder personalet borgeren/borgerne som udfører adfærden om at gå. Adspurgt til, om personalet tænker over deres egen rolle, som kulturbærer for den gode omgangstone, forklarer den ene af personalet, at man prøver at signalere overfor borgerne, at personalegruppen behandler hinanden ordentligt. Derudover fortæller personalet, at man prøver at være professionel og ikke vise overfor borgerne, hvis man selv har en dårlig dag. En anden i personalegruppen supplerer med at fortælle, at de har et rigtigt godt arbejdsmiljø, hvor de ikke har diskussioner foran borgerne, og at de aldrig udleverer hinanden. Adspurgt til, hvordan personalet håndterer de borgere, som kan have en form for splittings-adfærd eller lignende, fortæller personalet, at det er noget, de er ganske opmærksomme på. En anden fra personalegruppen fortæller, at hun ofte fokuserer på overfor borgerne, at dette er hendes måde at gøre tingene på, og at hvis borgerne gerne vil have noget anderledes, så kan man tale om det. Personalet fortæller også, at de gør noget ud af både at acceptere, at nogle borgere har meget brug for noget socialt, mens andre har brug for bare at være på Bjælken og måske sidde der lidt for sig selv. Personalegruppen forklarer også, at man gør en dyd ud af, at alt personale på arbejde de pågældende dage skal være gode til at hilse på alle borgerne, dette gælder særligt også eleverne, som ofte bliver skiftet ud jf. at de kun kommer til tilbuddet i en mindre praktikperiode. Det diskuteres, om det ville være en fordel at hænge billeder op af personalegruppen, for det er blevet efterspurgt tidligere af borgerne, men personalet mener ikke, at det vil være nødvendigt nu. Lederen fortæller, at personalet i forhold til omgangsformen på stedet, arbejder med konfliktnedtrapning i den forstand, at personalet trækker aggressive borgere til side, og forsøger at nedtrappe konflikten ved at glide af. Adspurgt til, hvor godt personalet er inde i at arbejde konfliktnedtrappende fortæller lederen, at det er de rigtig gode til. Lederen fortæller også, at man har stor vægt på arbejdsmiljø-certificeringen, og at en situation som den tilsynet oplever ved tilsynet afholdelse, vil blive taget op med arbejdsmiljøcertificeringen i forhold til at undersøge, hvordan 10

12 man fremadrettet kunne undgå disse situationer. Borgeren, som deltager i tilsynet, fortæller, at hverdagen på Bjælken er nogenlunde. Det påpeges af vedkommende, at en bestemt borger, er meget udfarende, hvilket kan gøre de andre borgere nervøse. Borgeren fortæller også, at han kan have lyst til at give borgeren en knytnæve og at personalet generelt gør hvad de kan for at afhjælpe situationen. Borgeren fortæller også, at han engang imellem er med til at lave mad, og at det kan være meget sjovt. Adspurgt om borgeren er glad for at komme på Bjælken svarer borgeren, at det er han. Han uddyber med, at han cirka er her tre gange om ugen for at spise mad, spille billard osv. Han er også med i idrætsforeningen og er glad for det. Tilsynet vurderer, at tilbuddet omkring omgangsform og omgangstone vægter ordentlighed, og at borgerne ikke tillades en form for uterlighed. Skulle en borger eller flere borgere ikke leve op til det rette niveau på området vil de blive bedt om at gå fra stedet. Tilsynet bemærker, at en borger som deltager i tilsynet oplyser, at en enkelt borger kan have en udfarende adfærd, som kan gøre de andre borgere nervøse. Tilsynet anbefaler her, at dette forhold afdækkes og at der tages hånd om situationen eventuelt med støtte fra forvaltningen eller VISO. Tilsynet har noteret sig, at leder redegør for, at personalet er gode til at arbejde konfliktnedtrappende og skulle en form for hændelse opstå, så vil den efterfølgende blive analyseret, alt for at de finder frem til, hvordan en lignende situation fremadrettet kan undgås. 5.3 Medinddragelse, indflydelse og valgmuligheder Omkring medinddragelsen, indflydelse og valgmuligheder, så giver personalet et eksempel med en borger, som til et møde har forespurgt om, hvorfor man ikke går ud at handler ind i stedet for at køre i bil, hvilket de i personalegruppen synes, er en god idé. Husmødet afholdes første torsdag i hver måned. Der skrives referat, men kun hvis en borger selv vil skrive. Lederen prioriterer sin tilstedeværelse til disse møder meget højt. Referatet hænges op, og den efterfølgende torsdag læses referatet op. Det fortælles endvidere, at borgerne kan komme med forslag til, hvad der skal handles til aftensmad, og personalegruppen fortæller også, at borgerne har helt frie hænder i forhold til at forslå ture ud af huset, og hvis det kan lade sig gøre at arrangere den pågældende tur, vil personalet bistå med det. Adspurgt til, hvor stor indflydelse borgerne har på eksempelvis turene ud af huset, svarer personalet, at de har meget stor indflydelse. Personalet fortæller, at borgerne må arrangere alle de ture, de vil, men at der ikke er så mange ture, fordi det i sidste ende er svært for borgerne at få det gjort. Adspurgt til, om personalet hjælper borgerne med at lave opslag til aktiviteter fortæller personalet, at det i højere grad er selve aktiviteten, borgerne ikke kan overskue det at kommer af sted på selve tur-dagen. Borgeren, som deltager i tilsynet, fortæller, at han ikke er med til husmøderne, da han normalt er på arbejde på det tidspunkt, da de bliver afholdt i løbet af dagen. 11

13 Tilsynet vurderer, at der afholdes formelle husmøder en gang månedligt og at der skrives referat af disse møder, såfremt en borger vil varetage denne funktion. Det vurderes dertil at tilbuddets leder prioriterer sin deltagelse i husmøderne. 6 Organisation og ledelse. 6.1 Den daglige drift samarbejde og kommunikation Personalet fortæller, at der holdes teammøde hver mandag. Personalet fortæller også om, at de har haft en temadag på et tidspunkt, hvor en af de gode konklusioner var, at personalet også skal acceptere, at de hver især er forskellige. Der er bred enighed om, at der er et meget godt arbejdsklima, og at man selvfølgelig diskutere tingene, men på en god måde. Derudover påpeger en medarbejder, at man er god til at tale med hinanden og få afklaret uenigheder og misforståelser. Der gives også udtryk for, at man forsøger at trække på hinandens viden og ressourcer fra eksempelvis forskellige kurser. Personalet fortæller også, at de hver aften, når Bjælken lukker kl. 20 anvender en halv time på at vende dagen efterfølgende og diskuterer forskellige måder at gribe borgerne an på. Det er tilsynets, at den daglige drift er kendetegnet ved, at der er rum og plads til forskellighed i personalegruppen. Tilsynet bemærker, at medarbejderne aktuelt anvender en halv time efter lukketid til fælles refleksion, hvilket tilsynet finder positivt. 6.2 Kvalitets- og kompetenceudvikling Adspurgt til, om personalet føler, at de får de informationer, de har brug for, forklarer de, at lederen ser dem som meget selvkørende. Samtidig fortæller de også, at de gange, hvor der har været konflikter på værestedet, som de ikke selv har kunnet løse, har lederen stået der to minutter efter. Et andet personale fortæller også, at lederen er rigtig god til at spørge ind til, hvordan man som personale har det, både i hverdagen og efter en særlig episode. Der er meget enighed om, at lederen er der med det samme, og at han altid er lyttende. Adspurgt til, hvad man ellers gør i personalegruppen for at alle trives, fortæller en medarbejder, at hun synes det kunne være en god idé, hvis man fik særskilt supervision på værestedet. Derudover mener hun, at det kunne være en god idé med endnu en temadag. Adspurgt til, hvordan man håndterer en borger, som er meget udfordrende forklarer personalet, at man taler om det på mandagsmøderne. Derudover kører man også rotation på hjemmevejledningen for vedkommende, alt for, at de som medarbejdere ikke har borgerne med en særlig kompleksitet i et for langt tidsrum. Adspurgt til, hvordan det er at få forskellige elever (Sosu-uddannelsen) 12

14 fortløbende gennem året, så er der enighed i personalegruppen om, at det er positivt. Den ene medarbejder er praktikvejleder og fortæller, at eleverne er et godt frisk pust, som stiller mange relevante spørgsmål, der får personalet til selv at reflektere over deres mønstre og handlinger. En anden medarbejder supplerer med, at alle elever, som har været på Bjælken, har spurgt efter endt elevophold, om de kunne blive på stedet, hvilket jo indikerer, at de gør det godt og har et godt internt samarbejde. Et personale, som selv har været elev tidligere, fortæller, at Bjælken er et rigtig godt sted at være ny medarbejder. Praktikvejlederen fortæller, at nye elever får tilsendt deres velkomstbrev, kompetencekort og en tjekliste over, hvilke ting de skal nå igennem samt andet information om arbejdsmiljø osv. Derudover pointerer praktikvejlederen dog også, at man selv har ansvar for at bede om de informationer, man gerne vil have, og at Bjælken er en arbejdsplads under udvikling. Med hensyn til kompetenceudvikling forklarer personalet, at de sidste år havde to temadage, hvor borgerne var med til den ene. Personalet er enige om, at de gerne vil i gang med at afholde flere temadage, men at det i mangel på tid ikke er blevet til noget endnu. Adspurgt om man på Bjælken arbejder efter et årshjul, fortæller personalet, at det gør man ikke. Det diskuteres, om dette kunne være et godt værktøj til at skabe mere sammenhæng i året og huske de forskellige arrangementer, man gerne vil have afholdt. Der afholdes MUS-samtaler, og det oplyses, at flere af personalet skal i gang med at tage en diplomuddannelse. Adspurgt om man mangler en viden for at håndtere eksempelvis borgere med en øget kompleksitet, fortæller personalet, at det er en blanding mellem at det er et vilkår for arbejdet, at man kommer i udfordrende situationer, men at man samtidig kunne få brug for flere kompetencer, hvis man pludselig havde flere borgere med en øget kompleksitet. Personalet fortæller også, at man i den sidste tid har været en ekstra medarbejder på job i forbindelse med en meget krævende borger. Endelig afrunder en medarbejder kompetenceområdet, med at fortælle, at hun vil nævne til sin MUS-samtale, at hun gerne så, at de kunne komme ud og besøge andre væresteder, alt for at blive inspireret. Tilsynet vurderer, at der er taget initiativer til et kommende kompetenceforløb jf., at flere af medarbejderne skal i gang med en diplomuddannelse. Tilsynet har dertil noteret sig, at medarbejderne oplyser, at såfremt der kommer flere borgere til tilbuddet med en øget kompleksitet finder de, at der kunne være behov for flere kompetencer. Tilsynet anbefaler her, at tilbuddets leder i samarbejde med medarbejderne afdækker muligheden herfor blandt også sat i relation til den hændelse som skete under tilsynet, hvor en borger udviste en udadreagerende adfærd. Tilsynet bemærker, at en medarbejder ønsker at besøge andre væresteder til inspiration, hvilket tilsynet finder positivt. Under tilsynet har det været drøftet om et årshjul kunne være et godt internt arbejdsværktøj. Tilsynet anbefaler, at leder i samarbejde med medarbejdere overvejer et sådant initiativ på et fælles personalemøde. 13

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stenlyst. Anmeldt tilsyn Marts 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stenlyst. Anmeldt tilsyn Marts 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stenlyst Anmeldt tilsyn Marts 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere