Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Særlige vilkår for tilsynet Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Pædagogik, tilgange og resultater Faglige tilgange og metoder Dokumentation og resultater Hverdagen, omgangsform og medinddragelse Hverdag og aktiviteter Omgangsform og omgangstone Medinddragelse, indflydelse og valgmuligheder Organisation og ledelse Den daglige drift samarbejde og kommunikation Kvalitets- og kompetenceudvikling Procedurer og retningslinjer ift. medicin Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Fysiske rammer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

4 1 samlede BDO har på vegne af Ringsted Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Bjælken. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Bjælken er, at borgerne tilbydes en alsidig hverdag og at måltidet på stedet er omdrejningspunkt. Tilsynet har endvidere noteret sig og finder det positivt med de gode sundhedsfremmende tiltag, der er på stedet på trods af, at medarbejderne finder at det mere er deres ønske end borgernes, idet personalet også kan spore en positiv effekt ved borgerne - fx efter deltagelse i en årlig idrætsfestival. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har modtaget en enkelt ny borger med en større kompleksitet end vanligt, og at tilbuddet aktuelt er i gang med at håndtere denne situation. Tilsynet anbefaler i den forbindelse, at tilbuddet overvejer, hvor stort støttebehov de kan dække på værestedet; kan der eksempelvis være borgere, som har så stort et støttebehov, at de medfører for store forstyrrelser for gruppedynamikken på stedet, kan der være borgere som har behov for et mere decideret behandlingstilbud, fremfor hvad et uvisiteret værested kan magte både sat i relation til borgeren selv, medarbejdernes arbejdsvilkår og de andre borgere mm. Det er tilsynets, at tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange, såsom anerkendelse samt relationsorienteret. Tilsynet har endvidere noteret sig, at der aktuelt er medarbejdere af sted på en systemisk efteruddannelse og at denne tilgang fremadrettet ligeledes vil blive en del af den faglige palet på stedet. Når det gælder de pædagogiske planer, så har tilsynet noteret sig, at man på tilbuddet ikke udarbejder nogen form for pædagogiske handleplaner, ligesom der ikke dokumenteres, idet tilbuddet er et uvisiteret værested. Tilsynet finder forståelse for dette, idet tilbuddet netop modtager borgerer uvisiteret. Omvendt finder tilsynet også, at det kunne være givtigt, at udarbejde særskilte pædagogiske planer for borgere, som har særligt svære perioder eller særligt svært ved socialisering. Sådanne planer kunne anvendes til optimere indsatsen yderligere, ligesom personalet også kunne anvende planerne til at evaluere deres indsats endnu mere målrettet. Tilsynet vurderer, at tilbuddet omkring omgangsform og omgangstone vægter ordentlighed, og at borgerne ikke tillades en form for uterlighed. Skulle en borger eller flere borgere ikke leve op til det rette niveau på området, vil de blive bedt om at gå fra stedet. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at en borger som deltager i tilsynet oplyser, at en enkelt borger kan have en udfarende adfærd, som kan gøre de andre borgere nervøse. Tilsynet anbefaler her, at dette forhold afdækkes og at der tages hånd om situationen eventuelt med støtte fra forvaltningen eller VISO. Tilsynet har endvidere noteret sig, at leder redegør for, at personalet er gode til at arbejde konfliktnedtrappende og skulle en form for hændelse opstå, så vil den efterfølgende blive analyseret, alt for, at de finder frem til, hvordan en lignende situation fremadrettet kan undgås. Der afholdes formelle husmøder en gang månedligt og der skrives referat af disse møder, såfremt en borger vil varetage denne funktion. Det vurderes dertil, at tilbuddets leder prioriterer sin deltagelse i husmøderne. Når det gælder det organisatoriske område, så vurderes det, at den daglige drift er kendetegnet ved, at der er rum og plads til forskellighed i personalegruppen. Tilsynet bemærker, at medarbejderne aktuelt anvender en halv time efter lukketid til fælles refleksion, hvilket tilsynet finder positivt. Tilsynet vurderer, at der er taget initiativer til et kommende kompetenceforløb jf., at flere af medarbejderne skal i gang med en diplomuddannelse. Tilsynet har dertil noteret sig, at medarbejderne oplyser, at såfremt der kommer flere borgere til tilbuddet med en øget kompleksitet finder de, at der kunne være behov for flere kompetencer. Tilsynet anbefaler 3

5 her, at tilbuddets leder i samarbejde med medarbejderne afdækker muligheden herfor blandt også sat i relation til den hændelse som skete under tilsynet, hvor en borger udviste en udadreagerende adfærd. Tilsynet bemærker, at en medarbejder ønsker at besøge andre væresteder til inspiration, hvilket tilsynet finder positivt. Under tilsynet har det været drøftet om et årshjul kunne være et godt internt arbejdsværktøj. Tilsynet anbefaler, at leder i samarbejde med medarbejdere overvejer et sådant initiativ. Det er tilsynets, at tilbuddet ikke gør brug af magtanvendelse og at medarbejderne arbejder konfliktnedtrappende via dialog med borgerne. Under tilsynet forekommer det uklart om medarbejderne har nok kendskab til SEL s paragraffer på magtanvendelsesområdet og om de gennemgås en gang årligt. Tilsynet anbefaler derfor, at dette forhold afdækkes og såfremt medarbejderne ikke har kendskab til området, at leder sørger herfor, alt for at medarbejderne er orienteret om området og kan navigere korrekt. Endeligt vurderes det, at værestedets lokaler er indrettet til formålet og finder god anvendelse, idet der både er mulighed for hygge, samvær og aktiviteter. 4

6 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at medarbejderne aktuelt anvender en halv time efter lukketid til fælles refleksion, hvilket tilsynet finder positivt. 2. Tilsynet bemærker, at en medarbejder ønsker at besøge andre væresteder til inspiration, hvilket tilsynet finder positivt. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer hvor stort støttebehov de kan dække på værestedet. 2. Tilsynet anbefaler at en borgers udtalelse omkring en anden borgers udfarende opførsel afdækkes, og at der tages hånd om situationen eventuelt med støtte fra forvaltningen eller VISO. 3. Tilsynet anbefaler, at leder i samarbejde med medarbejderne overvejer om et årshjul kunne være et godt internt værktøj. 4. Tilsynet anbefaler, at tilbuddets leder i samarbejde med medarbejderne afdækker muligheden for yderligere kompetenceløft ift. øget borger-kompleksitet, blandt også sat i relation til den hændelse som skete under tilsynet, hvor en borger udviste en udadreagerende adfærd. 5. Tilsynet anbefaler, at vidensniveauet omkring SEL s paragraffer på magtanvendelsesområdet afdækkes og såfremt medarbejderne ikke har kendskab til området, at leder sørger herfor, alt for at medarbejderne er orienteret om området og kan navigere korrekt. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud 2 Oplysninger Adresse Øster Parkvej 2 E, 4100 Ringsted Leder Reinhold Schæfer Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt uvisiteret dagtilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 104 Antal pladser 30 pladser Takst pr. døgn 5

7 Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 119 Målgruppebeskrivelse Borgere med en psykisk lidelse Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 9 medarbejdere, som også alle varetager 85 ved borgere ude i byen i deres hjem. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Borgere: Reinhold Schæfer, uddannet socionom, MPM, diplom i misbrugsbehandling, leder af organisationen Socialpsykiatri og Misbrug i Ringsted kommune i 3 år. Medarbejder, uddannet Social- og sundhedsassistent, startet på Bjælken som elev, men nu ansat på 15 timer ugentligt siden september. Medarbejder, uddannet Sygehjælper, ansat på Bjælken i fire år. Medarbejder, uddannet Social- og sundhedsassistent, ansat på Bjælken i otte år. Medarbejder, Social- og sundhedsassistentelev, været på Bjælken i fem uger. Medarbejder, Social- og sundhedsassistentelev, været på Bjælken i en uge. Borger, kommet på tilbuddet omkring fem år. BDO blev vist rundt på stedet af: Tilsynet gik selv rundt Tilsynsførende Christina Østergård (Tilsynskonsulent, stud. cand.scient.pol.) Rikke Due (Manager, cand.pæd. PD og pædagog) 6

8 3 grundlag 3.1 Særlige vilkår for tilsynet Tilsynet ankommer uanmeldt på et tidspunkt, hvor der alene er borgere i selve værestedet og der afholdes møde af værestedets medarbejdere på tilbuddets første sal. Der er roligt i værestedet her er enkelte borgere indenfor og udenfor er der enkelte borgere, som står og ryger i det tilhørende skur til dette formål. Tilsynet bliver godt taget imod på første salen, hvor medarbejderne informerer deres nærmeste leder om, at der er tilsyn og tilsynet planlægges. Aftalen bliver, at tilsynet først samtaler/interviewer medarbejderne, dernæst vil der blive forespurgt af medarbejderne, om der er borgere, som ønsker at deltage i tilsynet, hvorefter tilsynet afrundes med leder. Efter endt interview med medarbejderne, oplyses det, at der er flere borgere, som gerne vil deltage i tilsynet nedenunder i selve værestedet. Tilsynet går ned og samtaler her kort med en enkelt borger. I værestedet er der dertil en anden borger, som finder, at tilsynet er for stor en forstyrrelse, hvilket giver sig udslag i, at vedkommende har en udadreagerende adfærd. Interviewet med borgerne bliver derfor afkortet og der afrundes som aftalt med leder. Selve lederinterviewet bliver ligeledes afkortet jf. at den ene borger fortsat har en form for udadreagerende adfærd, som kræver leders tilstedeværelse i stueetagen. Der er udarbejdet særskilt hændelsesbeskrivelse for episoden med den udadreagerende adfærd og Ringsted Kommunes forvaltning og tilbuddets leder er orienteret om hændelsesbeskrivelsen. Ligesom leder har håndteret og efterbehandlet episoden sammen med sit personale samt redegjort for sine refleksioner skriftligt. Episoden vil derfor kun indgå i denne tilsynsrapport på et meget overordnet niveau, når det er relevant for det generelle niveau. 3.2 Opfølgning på foregående tilsyn Ved det foregående anmeldte tilsyn, december 2013, foretaget af BDO, blev der ikke givet nogen anbefalinger. Adspurgt til, om der er sket væsentlige udfordringer siden sidste tilsyn fortæller lederen, at der er opstået en stor udfordring i form af én ny borger, som er mere udfarende og vanskelig at håndtere til trods for, at vedkommende er velmedicineret. De er på tilbuddet aktuelt i gang med at håndtere situationen og har derfor også indført ekstra personale siden sommerferien i tilbuddets reelle åbningstid. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har modtaget en enkelt ny borger med en større kompleksitet end vanligt, og at tilbuddet aktuelt er i gang med at håndtere denne situation. Tilsynet anbefaler i den forbindelse, at tilbuddet overvejer hvor stort støttebehov de kan dække på værestedet; kan der eksempelvis være borgere, som har så stort et støttebehov, at de medfører for store forstyrrelse for gruppedynamikken på stedet, kan der være borgere som har behov for et mere decideret behandlingstilbud, fremfor hvad et uvisiteret værested kan magte både sat i relation til borgeren selv, medarbejdernes arbejdsvilkår og de andre borgere mm. 7

9 3.3 Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevaretilsyn, oplyses det i den faktuelle høringsproces, at der har været tilsyn fra XX (Kære Reinhold vil du venligst oplyse data omkring dette?) 4 Pædagogik, tilgange og resultater 4.1 Faglige tilgange og metoder. Adspurgt til, hvilke faglige tilgange personalet anvender, så fortæller de, at de arbejder ud fra, hvad borgerne selv kan og formår. Lidt mere uddybende fortælles det, at man i høj grad mærker efter, hvordan borgerne har det på den pågældende dag. Det forklares, at man prøver at udnytte borgernes egne ressourcer mest muligt. Samtidig pointeres det, at man prøver at få humor ind i hverdagen, og at personalet på den måde arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Et eksempel på den anerkendende tilgang er ifølge en medarbejder, at hun har haft samtaler med en gruppe borgere, hvor hun har spurgt borgerne, hvad der er et godt værested for dem. Personalet forklarer, hvordan borgerne i løbet af snakken selv kom frem til, hvordan de kan tage initiativ og skabe aktiviteter. En anden fra personalegruppen fortæller også, at man har faste husmøder, hvor borgerne i dag er rigtig gode til at skabe møderne, og hvor personalet så blot fungerer som ordstyrer. Personalet forklarer også, at borgerne er blevet bedre og bedre til at tale på disse husmøder. Derudover påpeger personalet, at det er en fordel, at personalegruppen er fast, så borgerne kender personalegruppen, da dette giver dem tryghed på stedet. Leder beskriver personalet som veluddannede og at de fortløbende deltager i kurser for at opdatere deres faglige viden og tilgang. Lederen fortæller også, at man for tiden har fem medarbejdere på kursus, hvor man arbejder med en systemisk tilgang. Derudover beskriver lederen også, at der i den faglige tilgang er et stort fokus på relationen, da det er denne som udvikler folk. Det er tilsynets, at tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange, såsom anerkendelse samt relationsorienteret. Tilsynet har endvidere noteret sig, at der aktuelt er medarbejdere af sted på en systemisk efteruddannelse og at denne tilgang fremadrettet ligeledes vil blive en del af den faglige palet på stedet. 8

10 4.2 Dokumentation og resultater Personalet oplyser, at de dokumenterer deres 85-borgere, når det er relevant, men at der ingen form for dokumentation eller pædagogisk plan er i relation til Bjælken, da det er et uvisiteret værested. Tilsynet har noteret sig, at man på tilbuddet ikke udarbejder nogen form for pædagogiske handleplaner, ligesom der ikke dokumenteres, idet tilbuddet er et uvisiteret værested. Tilsynet finder forståelse for dette, idet tilbuddet netop modtager borgere uvisiteret. Omvendt finder tilsynet også, at det kunne være givtigt, at udarbejde særskilte pædagogiske planer for borgere, som har særligt svære perioder eller særligt svært ved socialisering. Sådanne planer kunne anvendes til optimere indsatsen yderligere, ligesom personalet også kunne anvende planerne til at evaluere deres indsats endnu mere målrettet. 5 Hverdagen, omgangsform og medinddragelse 5.1 Hverdag og aktiviteter Når det gælder hverdagen, oplyser medarbejderne, at de sørger for, at borgerne har en god dag, og dette gør de blandt andet ved, at de sørger for at sætte borgerne ind i, hvad der skal foregå i løbet af dagen. Det pointeres, at særligt måltiderne, som man spiser sammen, er et omdrejningspunkt for at strukturere dagen. Det fortælles, at personalet ikke gør ting uden, at borgerne er med, eksempelvis handler man ikke ind eller bager kage uden, at der er deltagende borgere. Det nævnes dog også, at der er undtagelser til denne regel. Adspurgt til, hvordan personalet sikrer, at aktiviteterne er tilpasset den meget brede gruppe af borgere, som kommer på Bjælken, svarer et personale, at det handler om at mærke efter og lytte til borgerne og være rummelige i forhold til, hvad borgernes behov er. Det nævnes også, at borgerne selv er gode til at komme til personalet og bede om at få en snak, hvis de har brug for det. Personalet tilkendegiver, at de tænker over, at maden skal være sund, men at det er spildt energi at bruge for meget tid og energi på dette. Det tilkendegives også, at det i højere grad er personalet, der har et behov for at inddrage sundhedsaspektet, men det er ikke det, borgerne har brug for. Det fortælles også, at der tidligere blev solgt chokolade og karameller i en lille cafe, men at det blev fjernet efter borgernes eget ønske, fordi de følte sig for fristede af det. Adspurgt til, om personalet opfordrer borgerne til at dyrke motion oplyses det, at man hver onsdag har motion på et center i nærheden, hvor personalet tager de borgere med over, som har lyst til dette. Det er et tilbud, som borgerne er glade for. Derudover er der tilbud om løb tirsdag eftermiddag, hvor borgerne selv står for det sammen med en medarbejder. Årligt tager medarbejdere og borgere desuden til en tredages idrætsfestival i Vejle. Adspurgt til, om personalet kan mærke, at motionen bærer frugt for borgerne lyder svaret, at det kan de godt, men at der er tale om små skridt. En medarbejder pointerer dog, at hun mener at kunne mærke en meget positiv stemning efter 9

11 idrætsfestivallen. Desuden siger hun, at personalet er påpasselige med at italesætte aktiviteterne som motion overfor borgerne, da det kan have en negativ effekt. Det er tilsynets, at borgerne tilbydes en alsidig hverdag på Bjælken og at måltidet på stedet er omdrejningspunkt. Tilsynet har endvidere noteret sig og finder det positivt med de gode sundhedsfremmende tiltag, der er på stedet på trods af, at medarbejderne finder, at det mere er deres ønske end borgernes, idet personalet også kan spore en positiv effekt, fx efter deltagelse i en årlig idrætsfestival. 5.2 Omgangsform og omgangstone. Når det gælder omgangsform og omgangstone, oplyser medarbejderne, at man skal tale ordentligt med hinanden. Derudover må borgerne ikke være påvirket af alkohol eller stoffer. Personalet uddyber med, at der ikke må råbes eller være nogen form for uterlighed. Sker det, så beder personalet borgeren/borgerne som udfører adfærden om at gå. Adspurgt til, om personalet tænker over deres egen rolle, som kulturbærer for den gode omgangstone, forklarer den ene af personalet, at man prøver at signalere overfor borgerne, at personalegruppen behandler hinanden ordentligt. Derudover fortæller personalet, at man prøver at være professionel og ikke vise overfor borgerne, hvis man selv har en dårlig dag. En anden i personalegruppen supplerer med at fortælle, at de har et rigtigt godt arbejdsmiljø, hvor de ikke har diskussioner foran borgerne, og at de aldrig udleverer hinanden. Adspurgt til, hvordan personalet håndterer de borgere, som kan have en form for splittings-adfærd eller lignende, fortæller personalet, at det er noget, de er ganske opmærksomme på. En anden fra personalegruppen fortæller, at hun ofte fokuserer på overfor borgerne, at dette er hendes måde at gøre tingene på, og at hvis borgerne gerne vil have noget anderledes, så kan man tale om det. Personalet fortæller også, at de gør noget ud af både at acceptere, at nogle borgere har meget brug for noget socialt, mens andre har brug for bare at være på Bjælken og måske sidde der lidt for sig selv. Personalegruppen forklarer også, at man gør en dyd ud af, at alt personale på arbejde de pågældende dage skal være gode til at hilse på alle borgerne, dette gælder særligt også eleverne, som ofte bliver skiftet ud jf. at de kun kommer til tilbuddet i en mindre praktikperiode. Det diskuteres, om det ville være en fordel at hænge billeder op af personalegruppen, for det er blevet efterspurgt tidligere af borgerne, men personalet mener ikke, at det vil være nødvendigt nu. Lederen fortæller, at personalet i forhold til omgangsformen på stedet, arbejder med konfliktnedtrapning i den forstand, at personalet trækker aggressive borgere til side, og forsøger at nedtrappe konflikten ved at glide af. Adspurgt til, hvor godt personalet er inde i at arbejde konfliktnedtrappende fortæller lederen, at det er de rigtig gode til. Lederen fortæller også, at man har stor vægt på arbejdsmiljø-certificeringen, og at en situation som den tilsynet oplever ved tilsynet afholdelse, vil blive taget op med arbejdsmiljøcertificeringen i forhold til at undersøge, hvordan 10

12 man fremadrettet kunne undgå disse situationer. Borgeren, som deltager i tilsynet, fortæller, at hverdagen på Bjælken er nogenlunde. Det påpeges af vedkommende, at en bestemt borger, er meget udfarende, hvilket kan gøre de andre borgere nervøse. Borgeren fortæller også, at han kan have lyst til at give borgeren en knytnæve og at personalet generelt gør hvad de kan for at afhjælpe situationen. Borgeren fortæller også, at han engang imellem er med til at lave mad, og at det kan være meget sjovt. Adspurgt om borgeren er glad for at komme på Bjælken svarer borgeren, at det er han. Han uddyber med, at han cirka er her tre gange om ugen for at spise mad, spille billard osv. Han er også med i idrætsforeningen og er glad for det. Tilsynet vurderer, at tilbuddet omkring omgangsform og omgangstone vægter ordentlighed, og at borgerne ikke tillades en form for uterlighed. Skulle en borger eller flere borgere ikke leve op til det rette niveau på området vil de blive bedt om at gå fra stedet. Tilsynet bemærker, at en borger som deltager i tilsynet oplyser, at en enkelt borger kan have en udfarende adfærd, som kan gøre de andre borgere nervøse. Tilsynet anbefaler her, at dette forhold afdækkes og at der tages hånd om situationen eventuelt med støtte fra forvaltningen eller VISO. Tilsynet har noteret sig, at leder redegør for, at personalet er gode til at arbejde konfliktnedtrappende og skulle en form for hændelse opstå, så vil den efterfølgende blive analyseret, alt for at de finder frem til, hvordan en lignende situation fremadrettet kan undgås. 5.3 Medinddragelse, indflydelse og valgmuligheder Omkring medinddragelsen, indflydelse og valgmuligheder, så giver personalet et eksempel med en borger, som til et møde har forespurgt om, hvorfor man ikke går ud at handler ind i stedet for at køre i bil, hvilket de i personalegruppen synes, er en god idé. Husmødet afholdes første torsdag i hver måned. Der skrives referat, men kun hvis en borger selv vil skrive. Lederen prioriterer sin tilstedeværelse til disse møder meget højt. Referatet hænges op, og den efterfølgende torsdag læses referatet op. Det fortælles endvidere, at borgerne kan komme med forslag til, hvad der skal handles til aftensmad, og personalegruppen fortæller også, at borgerne har helt frie hænder i forhold til at forslå ture ud af huset, og hvis det kan lade sig gøre at arrangere den pågældende tur, vil personalet bistå med det. Adspurgt til, hvor stor indflydelse borgerne har på eksempelvis turene ud af huset, svarer personalet, at de har meget stor indflydelse. Personalet fortæller, at borgerne må arrangere alle de ture, de vil, men at der ikke er så mange ture, fordi det i sidste ende er svært for borgerne at få det gjort. Adspurgt til, om personalet hjælper borgerne med at lave opslag til aktiviteter fortæller personalet, at det i højere grad er selve aktiviteten, borgerne ikke kan overskue det at kommer af sted på selve tur-dagen. Borgeren, som deltager i tilsynet, fortæller, at han ikke er med til husmøderne, da han normalt er på arbejde på det tidspunkt, da de bliver afholdt i løbet af dagen. 11

13 Tilsynet vurderer, at der afholdes formelle husmøder en gang månedligt og at der skrives referat af disse møder, såfremt en borger vil varetage denne funktion. Det vurderes dertil at tilbuddets leder prioriterer sin deltagelse i husmøderne. 6 Organisation og ledelse. 6.1 Den daglige drift samarbejde og kommunikation Personalet fortæller, at der holdes teammøde hver mandag. Personalet fortæller også om, at de har haft en temadag på et tidspunkt, hvor en af de gode konklusioner var, at personalet også skal acceptere, at de hver især er forskellige. Der er bred enighed om, at der er et meget godt arbejdsklima, og at man selvfølgelig diskutere tingene, men på en god måde. Derudover påpeger en medarbejder, at man er god til at tale med hinanden og få afklaret uenigheder og misforståelser. Der gives også udtryk for, at man forsøger at trække på hinandens viden og ressourcer fra eksempelvis forskellige kurser. Personalet fortæller også, at de hver aften, når Bjælken lukker kl. 20 anvender en halv time på at vende dagen efterfølgende og diskuterer forskellige måder at gribe borgerne an på. Det er tilsynets, at den daglige drift er kendetegnet ved, at der er rum og plads til forskellighed i personalegruppen. Tilsynet bemærker, at medarbejderne aktuelt anvender en halv time efter lukketid til fælles refleksion, hvilket tilsynet finder positivt. 6.2 Kvalitets- og kompetenceudvikling Adspurgt til, om personalet føler, at de får de informationer, de har brug for, forklarer de, at lederen ser dem som meget selvkørende. Samtidig fortæller de også, at de gange, hvor der har været konflikter på værestedet, som de ikke selv har kunnet løse, har lederen stået der to minutter efter. Et andet personale fortæller også, at lederen er rigtig god til at spørge ind til, hvordan man som personale har det, både i hverdagen og efter en særlig episode. Der er meget enighed om, at lederen er der med det samme, og at han altid er lyttende. Adspurgt til, hvad man ellers gør i personalegruppen for at alle trives, fortæller en medarbejder, at hun synes det kunne være en god idé, hvis man fik særskilt supervision på værestedet. Derudover mener hun, at det kunne være en god idé med endnu en temadag. Adspurgt til, hvordan man håndterer en borger, som er meget udfordrende forklarer personalet, at man taler om det på mandagsmøderne. Derudover kører man også rotation på hjemmevejledningen for vedkommende, alt for, at de som medarbejdere ikke har borgerne med en særlig kompleksitet i et for langt tidsrum. Adspurgt til, hvordan det er at få forskellige elever (Sosu-uddannelsen) 12

14 fortløbende gennem året, så er der enighed i personalegruppen om, at det er positivt. Den ene medarbejder er praktikvejleder og fortæller, at eleverne er et godt frisk pust, som stiller mange relevante spørgsmål, der får personalet til selv at reflektere over deres mønstre og handlinger. En anden medarbejder supplerer med, at alle elever, som har været på Bjælken, har spurgt efter endt elevophold, om de kunne blive på stedet, hvilket jo indikerer, at de gør det godt og har et godt internt samarbejde. Et personale, som selv har været elev tidligere, fortæller, at Bjælken er et rigtig godt sted at være ny medarbejder. Praktikvejlederen fortæller, at nye elever får tilsendt deres velkomstbrev, kompetencekort og en tjekliste over, hvilke ting de skal nå igennem samt andet information om arbejdsmiljø osv. Derudover pointerer praktikvejlederen dog også, at man selv har ansvar for at bede om de informationer, man gerne vil have, og at Bjælken er en arbejdsplads under udvikling. Med hensyn til kompetenceudvikling forklarer personalet, at de sidste år havde to temadage, hvor borgerne var med til den ene. Personalet er enige om, at de gerne vil i gang med at afholde flere temadage, men at det i mangel på tid ikke er blevet til noget endnu. Adspurgt om man på Bjælken arbejder efter et årshjul, fortæller personalet, at det gør man ikke. Det diskuteres, om dette kunne være et godt værktøj til at skabe mere sammenhæng i året og huske de forskellige arrangementer, man gerne vil have afholdt. Der afholdes MUS-samtaler, og det oplyses, at flere af personalet skal i gang med at tage en diplomuddannelse. Adspurgt om man mangler en viden for at håndtere eksempelvis borgere med en øget kompleksitet, fortæller personalet, at det er en blanding mellem at det er et vilkår for arbejdet, at man kommer i udfordrende situationer, men at man samtidig kunne få brug for flere kompetencer, hvis man pludselig havde flere borgere med en øget kompleksitet. Personalet fortæller også, at man i den sidste tid har været en ekstra medarbejder på job i forbindelse med en meget krævende borger. Endelig afrunder en medarbejder kompetenceområdet, med at fortælle, at hun vil nævne til sin MUS-samtale, at hun gerne så, at de kunne komme ud og besøge andre væresteder, alt for at blive inspireret. Tilsynet vurderer, at der er taget initiativer til et kommende kompetenceforløb jf., at flere af medarbejderne skal i gang med en diplomuddannelse. Tilsynet har dertil noteret sig, at medarbejderne oplyser, at såfremt der kommer flere borgere til tilbuddet med en øget kompleksitet finder de, at der kunne være behov for flere kompetencer. Tilsynet anbefaler her, at tilbuddets leder i samarbejde med medarbejderne afdækker muligheden herfor blandt også sat i relation til den hændelse som skete under tilsynet, hvor en borger udviste en udadreagerende adfærd. Tilsynet bemærker, at en medarbejder ønsker at besøge andre væresteder til inspiration, hvilket tilsynet finder positivt. Under tilsynet har det været drøftet om et årshjul kunne være et godt internt arbejdsværktøj. Tilsynet anbefaler, at leder i samarbejde med medarbejdere overvejer et sådant initiativ på et fælles personalemøde. 13

15 6.3 Procedurer og retningslinjer ift. medicin Det oplyses, at der ingen form for medicinhåndtering finder sted på tilbuddet. Tilsynet har notereret sig informationen og har ingen yderligere bemærkninger. 6.1 Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Personalet angiver under tilsynet, at de ikke gør brug af magtanvendelser, men at man fokuserer på at nedtrappe en given konflikt ved hjælp af samtale. Adspurgt til, om personalet kender SEL s paragraffer på området, så fortæller personalet, at det står i deres arbejdsmiljøhåndbog, men at de ikke specifikt kan genkalde sig disse. Det diskuteres, om det er en idé, at de en gang om året gennemgår paragrafferne, hvortil en af med af personalerne mener, at man muligvis allerede gør det. Personalet er meget enige om, at de altid ville ringe til lederen, inden situationen kom så langt, at der var behov for en form for magtanvendelse. Lederen fortæller, at medarbejderne her ikke skal bruge magtanvendelse og de er derfor instrueret i, at borgerne skal gå fra tilbuddet, såfremt de har en opførsel, som ikke kan rummes i tilbuddet. Lederen fortæller dertil, at han arbejder med, at han som leder ikke altid skal være den, der griber ind og standser en konflikt samt at personalegruppen som helhed er gode til at håndtere de forskellige udfordringer, de møder, og hjælpe hinanden. Det er tilsynets, at tilbuddet ikke gør brug af magtanvendelse og at medarbejderne arbejder konfliktnedtrappende via dialog med borgerne. Under tilsynet forekommer det uklart om medarbejderne har nok kendskab til SEL s paragraffer på magtanvendelsesområdet og om de gennemgås en gang årligt. Tilsynet anbefaler derfor, at dette forhold afdækkes og såfremt medarbejderne ikke har kendskab til området, at leder sørger herfor, alt for at medarbejderne er orienteret om området og kan navigere korrekt. 7 Fysiske rammer. Ved det sidste tilsyn blev de fysiske rammer beskrevet således: Værestedets fysiske rammer består af et hus med 1. sal med lille tilhørende have. I stueetagen er der entre med garderobe samt toiletter og bad. I stueetagen er der et stort lokale, hvor der forefindes spiseafdeling med tre store spiseborde, ligesom der er diverse små caféborde med siddeplads, alt i forlængelse af caféen. I hjørne af værestedet forefindes hygge afdeling med tv. Der forefindes billardrum samt aktivitetsrum, derudover råder værestedet over et nyrenoveret køkken. Der er adgang til 1. sal fra entréen, der indeholder depotrum samt Socialpsykiatriens administration. 14

16 Ved dette tilsyn fremstår værestedet hyggeligt indrettet med sofagrupper, borde til spisning og snak, pc er i hjørnet og en café. Førstesalen indeholder fortsat Socialpsykiatriens administration, hvor der er et stort fælles kontor, leders kontor og et møderum samt et mindre køkken. Tilsynet vurderer, at værestedets lokaler er indrettet til formålet og finder god anvendelse til formålet her er både mulighed for hygge, samvær og aktiviteter. 15

17 8 Formål og metode 8.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ringsted Kommune ikke i BDO s tilsyn. 8.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 16

18 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 8.3 varsling og tilrettelæggelse Overordnet ser organiseringen af tilsynsbesøget ud som følger: Tilsynet finder frem til enten leder eller medarbejderne og tilsynet tilrettelægges Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med borgere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse hvis muligt Dialog med medarbejdere Dialog med borgere Evt. dialog med pårørende, hvis dette er muligt Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 8.4 Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor der er forhold enten af positiv eller negativ art, men hvor det alene er vejledende for tilbuddet. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet politikker eller nødvendige retningslinjer. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ringsted Kommune at give stedet påbud, hvis der er tale om alvorlige forhold, eksempelvis hvis lovregler ikke er tilstrækkelig efterlevet, eller hvis der ikke er handlet på tidligere anbefalinger, og der ikke er særlige grunde hertil. 17

19 9 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 18

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Crimestop Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Bofællesskabet Sønderhaven Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Farvergården Anmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Dagtilbuddet Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Dagtilbuddet Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Dagtilbuddet Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn September 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn September 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn September 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Værkstedet Regnbuen. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Værkstedet Regnbuen. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Værkstedet Regnbuen Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Taxhuset Anmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ringsted krisecenter Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen DSI NETTET I Anmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Den blå ambassade. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Den blå ambassade. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Den blå ambassade Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Stokholtbuen. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Stokholtbuen. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Stokholtbuen Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Varde Kommune Uanmeldt tilsyn, Plejecentret Lyngparken Januar 2013. Tilsynsrapport. Varde Kommune. Plejecentret Lyngparken

Varde Kommune Uanmeldt tilsyn, Plejecentret Lyngparken Januar 2013. Tilsynsrapport. Varde Kommune. Plejecentret Lyngparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Lyngparken Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de

Læs mere