Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013"

Transkript

1 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken Forrige tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010, 23. november 2011, 15. november 2012 Tilstede ved tilsyn: Faglig pædagogisk leder/leder: Steen Noer, forældrerepræsentant: Dorthe Pedersen, medarbejder: Tina Wibo Brauner, tilsynsførende: Kirsten Petersen og Lene Elleby Pedersen Tilsynet bygger på: Dagtilbudsloven Bornholms Regions Kommune er jf. lovgivningen forpligtet til at føre tilsyn med kvaliteten i såvel Kommunale som private dagtilbud i kommunen herunder dagpleje. Det er besluttet, at der skal være et årligt tilsyn. Børne- og Skoleudvalget beslutter i forbindelse med den årlige behandling af de foretagne tilsyn hvilken form tilsynet skal have efterfølgende år. Formålet med dialogbaseret tilsyn er at skabe en gensidig forpligtende dialog om pædagogiske kvalitet og dagtilbuddenes muligheder for at udvikle sig fremover. Grundtanken er at: Tilsynet skal rumme både kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling Tilsynsformen er en forpligtende dialog. Tilsynet skal være meningsfyldt for både dagtilbuddene, fagsekretariatet, brugerne og politikerne. Det anmeldte tilsynsbesøg holdes i den pågældende institution og er et møde af ca. 3 times varighed. På mødet deltager 1 konsulent fra fagsekretariatet, virksomheds/afdelingslederen, en medarbejder repræsentant og mindst 1 forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Det er konsulentens opgave på mødet, at alle deltagere kan komme til orde og dermed bidrage til en konstruktiv dialog og at alle relevante punkter bliver berørt. Konsulenten har endvidere ansvaret for at disponere tiden. Vi forudsætter at bestyrelse og personale har forberedt og drøftet de spørgsmål der er indeholdt i tilsynsrapporten. Efter tilsynsmødet drøftes den endelige rapport i bestyrelse og personalegruppe. Konsulenterne skriver referat under mødet, herunder eventuelle henstillinger og anbefalinger kommende aftale kan derved indeholde et indsatsområde, hvis resultatet af tilsynet tilskriver det. 1

2 Med udgangspunkt i lovgivningen for området samt de politisk vedtagne mål og indsatsområder drøftes tiltag og processer. Dagtilbuddets børnesyn. Det pædagogiske arbejde med læreplaner, herunder børnemiljøvurdering. Indsats i forhold til inklusion. Personaleforhold. Forældresamarbejde. Sikkerhed. Dialogen tager alene udgangspunkt i tilsynskonceptets indhold. Spørgsmål til vilkår og rammer henvises til dialogmøderne mellem distriktsbestyrelserne og politikerne. Anbefalinger: I tilsynsrapporten kan konsulenten give anbefalinger. Anbefalinger er en hjælp til institutionens videre refleksion og arbejde og det er op til institutionen at afgøre, om man ønsker at arbejde videre med anbefalingerne. Henstillinger: Herudover kan konsulenten give henstillinger. Konsulenten kan give henstillinger i de tilfælde, hvor institutionens praksis ikke er indenfor de rammer, som er fastlagt i Dagtilbudsloven eller Bornholms Regionskommunens politikker og strategier på dagtilbudsområdet, samt gældende lov. Hvis konsulenten har givet en eller flere henstillinger, udarbejder afdelingslederen en procesplan for, hvordan institutionen konkret vil arbejde for at ændre praksis. Der fastsættes en dato for opfyldelse af henstillingen. Procesplanen sendes til konsulenten for dagtilbud inden 14 dage efter tilsynet. Efter godkendelse kan procesplanen forelægges bestyrelsen. Lovgrundlaget er: Dagtilbudsloven 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i kommunen. 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter 3, efterleves. Retssikkerhedsloven 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. 2

3 Fokusområder for det dialogbaserede tilsyn 2013 Opfølgning fra tilsyn 2012 Siden sidst, milepæle Dialog om forældreindflydelse, tilfredshed og samarbejde Dialog om pædagogiske læreplaner Dialog om inklusion Dialog om miljø for trivsel, udvikling og læring Er der anbefalinger, henstillinger eller punkter til opfølgning fra tilsyn i 2012 Alle har fået grundkursus i førstehjælp. Siden sidst, milepæle Hvad står for jer som det mest betydningsfulde + og -? Pt. 24 børn (30 pladser) Uddannelser fylder en del pt. har en pædagog taget praktikvejlederuddannelsen og en pædagog er nu på diplomuddannelse i pædagogiske psykologi med fokus på inklusion, 2 medhjælpere har deltaget på AMU kursus inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud. Vi kan mærke at det er godt, at medarbejderne kommer ud, får sparring af andre udefra, men det kan mærkes i dagligdagen når nogle af de faste medarbejdere er væk. Vi har haft en tredje års studerende for første gang, det var spændende og meget givtigt for os. Til eventuel opfølgning: Nyuddannet vejleder få pædagogstuderende. Dialog om forældreindflydelse, tilfredshed og samarbejde Status: Forældre ved tilsyn sidder også i bestyrelsen, har haft 2 børn i børnehaven, er meget tilfreds, har indtryk af at der er generel stor tilfredshed. På forældremøder gives mulighed for at komme på banen. Man føler sig meget mødt i hverdagen, ved ankomst kommes man altid i møde af en voksen, det er rart. Drøftet i bestyrelsen om informationsniveauet er i orden, personligt syntes forældre ved tilsyn hun er tilfreds. Talt om modtagelse af nye forældre, dialog om mulighed for at etablere mentorordning at gamle forældre der guider nye forældre i opstart, nu er forældre gået i tænkeboks, spørgsmålet tages op på bestyrelsesmøde i november. Ved sidste forældremøde var der en forældre der kom med et oplæg omkring forældrevilkår i Danmark, det var fint. Forældrenes indflydelse på lukkedage? Lukkedage på baggrund af statistik over børns fremmøde, ligger ikke løsrevet. Forældrenes indflydelse på udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan? Læreplanen præsenteres for hele bestyrelsen, repræsentanter fra bestyrelsen. Evalueres i bestyrelse og personale. Efter evaluering i bestyrelsen, rettes den eventuelt ind af personalet. Forældrenes indflydelse på eventuel frokostordning? Netop afholdt fravalgsprocedure, der var ikke flertal for etablering af frokostordning. Hvad fungerer særligt godt: De årlige forældresamtaler, hvor vi får ris og ros og får gode ideer af forældrene. Ofte hvis der er et eller andet tages det i dagligdagen, vi oplever trygge forældre der tager tingene op og vi vender dem. Er der områder der kræver ekstra fokus og indsats? Der er Børn og familier der pt. der kræver lidt ekstra opmærksomhed, vi arbejder med at møde forskelligartede familier uden at der opstår misforståelser. Vi skal som pædagoger møde mennesker fra mange forskellige felter. 3

4 Ideer og fremtidsplaner: Hvordan møder vi bedst muligt nye familier. Anbefalinger: ingen Den senest opdaterede læreplan sendes elektronisk til Børne- og Skolesekretariatet senest 10 dage før tilsynet: Dialog om de pædagogiske læreplaner Sidst udarbejdede læreplan år: 2013 Er der en læreplan for aldersgruppen 3 år til skolestart? Ja Er læreplanen offentliggjort? Ligger på hjemmesiden. Hvornår er læreplanen sidst evalueret: August 2013 Hvem har deltaget i evalueringen? Bestyrelsen Er evalueringen sket på baggrund af dokumentation? I bestyrelsen er det mere en overordnet snak, evalueringen i personalegruppen sker på baggrund af dokumentation blandt andet ved brug af MATRI. Hvilke erfaringer har i gjort jer på baggrund af evalueringen? Der sker småjusteringer ved evaluering, der er ikke de store ændringer, vi er godt tilfredse med læreplanen og arbejder ud fra den. Hvilke dokumentationsmetoder er brugt: MATRI, foto, dagbøger. Når vi tager foto har vi læreplanen i hovedet, vi vil gerne dokumentere processer. Beskriv kort pædagogiske metoder og aktiviteter til opnåelse af mål for alsidig personlig udvikling: Vi prøver at se hvordan børnene fungerer som gruppe i fællesskabet, vi deler op i mindre grupper, vi møder børnene der hvor de er, vurderer hvordan de har det, ser de betydningsfulde relationer. Synger Du er dig og du duer der er en plads til alle, alle er betydningsfulde. Beskriv kort pædagogiske metoder og aktiviteter til opnåelse af mål for sociale kompetencer: I forhold til leg og hvis der opstår konflikter, arbejder vi med at agere i relationerne, børnene skiftes til at holde hinanden i hånden på vej til Landstedet, der er vi voksne styrende for at give børnene en øjenåbner, vi arbejder meget med at alle kan noget, at synliggøre det for hele gruppen. Børnene lærer omsorg og at påtage sig et ansvar ved at skulle passe dyrene på Landstedet. De store hjælper de små. Beskriv kort pædagogiske metoder og aktiviteter til opnåelse af mål for sproglig udvikling: I det daglige gør vi rigtigt meget, vi bruger 7 sekunders reglen, afventer så børnene kan få tid til at svare, med de yngste børn arbejdes med mundmotorik, med de ældre bruger vi rim, remser og er bevidste om at tale tydeligt, på vores gåtur til Landstedet taler vi meget og inddrager børnenes i hinandens dialoger. Vi synger meget, da sang er betydningsfuldt for den sproglige udvikling. I vores samlinger er vi bevidste om at bruge begreber, færrest, flest, fremhæver de specielle ord. Pt. har vi 3 tosprogede børn. Vi deltager i netværk med tale-hørekonsulenter og har derudover et godt samarbejde med PPR i hverdagen. Beskriv kort pædagogiske metoder og aktiviteter til opnåelse af mål for krop og bevægelse: Vi går frem og tilbage til Landstedet hver dag, har 2,5 tønder land at boltre sig på, børnene er gode til at cykle allerede inden de fylder tre år, at være så meget ude styrker motorikken. Vi låner skolens gymnastiksal fra efterårsferie til påske. Som forældre nydes, at der ikke er medier i børnehaven. Beskriv kort pædagogiske metoder og aktiviteter til opnåelse af mål for kulturelle udtryksformer og værdier: Vi er meget traditionsbundne, følger kirkens højtider hen over året, hvor vi taler om indhold. Koloni hvert år med en overnatning, hvor der kommer en præst med kjole og krave på, som børnene kan røre ved. Tager imod de kulturelle tilbud vi inviteres til. Synger meget arbejder med årets rytme. 4

5 Natur og naturfænomener: Vi er ude hver dag, vi tager af sted på ture fast en gang om måneden, hvor vi låner skolens bus. Landstedet er en perle midt i naturen hvor dyreholdet er i centrum, før høstfest slagtet vi på Landstedet men må ikke spise det vi slagter. Vi undersøger naturen finder dyr og kryb i jord og vandhuller. Er børnemiljøvurderingen en del af den pædagogiske læreplan? Nej, men vi har en, den ligger særskilt. Hvornår er der sidst udarbejdet børnemiljøvurdering? Vi bruger materiale fra DCUM, vi er netop i gang med en vurdering forældre hjælper børnene med at besvare spørgsmålene derhjemme. Hvordan sikrer I at børnemiljøvurderingen foretages i børneperspektiv? Det er børnene der svarer. Beskriv kort hvilke faktorer der har størst betydning hos jer i forhold til et godt børnemiljø? At det enkelte barn føler sig set og værdsat, det psykiske miljø er grundlæggende, vigtigt at have venner og være en del af et fælleskab. Anbefalinger: Ingen Dialog om inklusion Status: Vi arbejder med inklusion, får alle børn ind i flokken, arbejder med at de skal fungere sammen og have det godt. Vores grundholdning er at alle er værdifulde og betydningsfulde. Vi har medarbejdere der har deltaget på kursus og en i gang med diplomuddannelse, der følges op i hele personalegruppen på en pædagogisk dag. Hvad fungerer særligt godt: Generelt er børnene gode til at tage imod nye børn, gode til at give plads i fællesskabet, vi har en dejlig børnegruppe der er gode ved og for hinanden. Forældre ved tilsyn mærker ikke der er børn pt. med særlige behov der skelnes ikke mellem børnene alle inkluderes. Er der områder der kræver ekstra fokus og indsats? Nej Ideer og fremtidsplaner: At brede viden ud til hele personalet fra de medarbejdere der har været på uddannelse/kursus. Anbefalinger: Ingen Dialog om miljø for trivsel, udvikling og læring Hvordan understøtter jeres fysiske rammer barnets mulighed for trivsel og læring? Vi har meget alsidige rammer, huset, legepladsen, turen til Landstedet og Landstedet. Hvordan sikrer I det enkelte barn tryghed og omsorg? Ved at møde og se det enkelte barn. Alle skal føle sig velkomne. Hvordan sikrer I børnene indflydelse og ret til at bestemme i forhold der omhandler dem? Dagligdagen kører, børnene følger med, sådan opleves det oftest, men tit spørger vi børnene hvem vil fodre, men andre gange siger vi også det skal du. Der er flere små hverdagsting hvor børnene kan melde sig til gøremål. Oftest leger børnene og er i nuet og virker godt tilpasse med det. Hvordan understøtter i børnenes mulighed for at etablere venskaber? Se under læreplaner. Hvordan sikrer i børnene oplevelser og udfoldelsesmuligheder der stimulerer fantasi og kreativitet? Ved at bruge Landstedet og de kulturelle tilbud, om morgen kan børnene bruge flere forskellige beskæftigelsesmaterialer, ved at være deltagere i børnenes leg, kan vi være med til at udvide og udvikle legen, nogle børn har en super god fantasi, de spreder ringe i vandet. Vi har samlet skrot hos BOFA som vi laver ting/musikinstrumenter af. 5

6 Anbefalinger: Ingen Yderligere oplysninger: Indhentes børne- og straffeattester ved alle ansættelser? Har I børn hvor i vurderer der er brug for særlig støtte og har søgt støtte men ikke fået den? Arbejdes der ud fra principperne i den røde tråd? I forhold til overgange Har alle medarbejdere grundkursus i livreddende førstehjælp? Har I opfølgningskurser hvert andet år i livreddende førstehjælp? Er alle medarbejdere bekendt med politik for inkluderende læringsmiljøer? Er alle medarbejdere bekendt med beredskabsplan mod seksuelle overgreb? Er I bekendt med procedurer i forhold til underretning Har I en opdateret APV? Er der afholdt eller planlagt MUS Har I en plan for at opretholde en god hygiejne Har I oplevet ulykker blandt børn og medarbejdere det seneste år? 2013 Ja Nej Bemærkninger Godt samarbejde med PPR. Hvis ja: Medarbejder skulle fange en kanin, faldt og slog hovedet, fik et par sting. 6

7 Er sikkerheden på legepladsen blevet kontrolleret? Er eventulle pålæg om udbedringer foretaget? Har I regler/procedurer for røgfri miljøer? Har I en diplomuddannet vejleder? Hvornår: Efterår 2013 Af hvem: Bornback. Gyngestativet er på retur men holder lidt endnu. Andet Vi vil sige tak til BRK fordi vi tænkes med når der udbydes kurser. Tilsynets opfølgning Børnebakken er en veldreven og velfungerende institution, der har udarbejdet, evalueret og dokumenteret de pædagogiske læreplaner. Der lægges vægt på at medarbejderne deltager i uddannelse og opkvalificering. Der er et tæt forældresamarbejde, hvor forældrene deltager i arrangementer, højtider og fester. Der er ved tilsynet hverken givet anbefalinger eller henstillinger. 7

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Leder: Steen Noer Bestyrelsesformand: Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14.maj

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. i Odense Kommune. Notat om forslag til model

Pædagogisk tilsyn. i Odense Kommune. Notat om forslag til model Pædagogisk tilsyn i Odense Kommune Notat om forslag til model februar 2006 Pædagogisk tilsyn i Odense Kommune er udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen UdviklingsForum

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere