UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0177(APP) fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Budgetudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0177(APP) 24.9.2012. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Budgetudvalget"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Kultur- og Uddannelsesudvalget /0177(APP) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Budgetudvalget om interimsbetænkning med henblik på at opnå et positivt resultat af proceduren for godkendelse af den flerårige finansielle ramme for årene (COM(2011)0398 COM(2012) /0177(APP)) Ordfører for udtalelse: Morten Løkkegaard AD\ doc PE v03-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_NonLeg_Interim PE v /10 AD\ doc

3 FORSLAG Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i sin betænkning: der henviser til Rådets forslag til forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene (COM(2011)0398), COM(2012)0388), der henviser til udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2011)0403), der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Et budget for Europa 2020" (COM(2011)0500), der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa (2010/2211(INI)) 1, der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "ERASMUS FOR ALLE" EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (COM(2011)0788, der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (COM(2011)0785), der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden (COM(2011)0884), der henviser til Retsudvalgets udtalelse af 28. marts 2012 om retsgrundlaget for forslaget til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for borgerne" for perioden , der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 22. oktober 2008 med titlen "Partnerskab om formidling af EU" 2, der henviser til strategidokumentet med titlen Communicating on Europe, for Europe and by Europe 3, der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden (2007/2211(INI)) 4, 1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011) EUT C 13 af , s Kommissionens GD for Kommunikation, juni EUT C 247 E af , s. 32. AD\ doc 3/10 PE v03-00

4 A. der henviser til, at uddannelses- og ungdomsområdet er afgørende i Europa strategien og dens hovedmål om at reducere andelen af unge, der forlader skolen tidligt, til under 10 % samt øge andelen af unge, som har en universitetsuddannelse eller en diplomuddannelse til mindst 40 %; B. der henviser til, at læringsmobilitet på uddannelses- og ungdomsområdet bidrager til den personlige udvikling og til at opnå de færdigheder, som er nødvendige på EU s arbejdsmarked; der henviser til, at den ligeledes bidrager til at skabe og sikre beskæftigelse samt bekæmpe fattigdom og har en direkte indvirkning med hensyn til såvel Europas kortsigtede økonomiske genopretning som dets vækst og produktivitet på langt sigt; C. der henviser til, at de udvekslinger, der lettes af læringsmobilitet på uddannelses- og ungdomsområdet, bidrager til at udvikle borgernes aktive deltagelse i europæisk integration og samhørighed; D. der henviser til, at de europæiske ministre med ansvar for videregående uddannelse i 2009 fastsatte et mål om, at i 2020 bør mindst 20 % af eksamenskandidaterne fra det europæiske område for videregående uddannelser have været på et studieophold i udlandet; E. der henviser til, at Europas kulturelle og kreative erhverv yder et stort bidrag til udbredelsen af den kulturelle og sproglige mangfoldighed, skabelsen og bevarelsen af job og mere generelt den økonomiske og sociale velfærd i Europa, og at de følgelig har en positiv afsmitning på andre økonomiske sektorer, som f.eks. turisme og digitale teknologier; F. der henviser til, at virksomheder i den kulturelle og kreative sektor spiller en afgørende rolle for innovation i forhold til videnskabelig, teknologisk og territorial udvikling og bidrager derved til at opfylde EU s vækstmål; G. der henviser til, at den audiovisuelle sektor spiller en afgørende økonomisk, social og politisk rolle, f.eks. med henblik på at udvikle højt kvalificerede, fremtidsorienterede arbejdspladser og også i forbindelse med at beskytte og fortsat fremme mediernes pluralisme og mediefrihed; H. der henviser til, at ifølge UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, som blev vedtaget den 20. oktober 2005, har kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser, som er bærere af identiteter, værdier og betydning, to sider, en økonomisk og en kulturel, og må derfor ikke behandles som værende udelukkende af kommerciel værdi; I. der henviser til, at den europæiske kultur har en stor alsidighed og høj kvalitet og i højere grad bør integreres i EU s diplomatiske bestræbelser; J. der henviser til, at adgang til uddannelse og kultur af høj kvalitet udgør et nøgleredskab til at fremme det europæiske medborgerskab og håndtere den udbredte politiske ekstremisme i hele Europa; PE v /10 AD\ doc

5 K. der henviser til, at det er af afgørende betydning for Den Europæiske Union at øge borgernes deltagelse, og derfor er der brug for et særskilt medborgerskabsprogram; L. der henviser til, at det er afgørende at have en EU-kommunikationsstrategi for at skabe en bedre forbindelse mellem Unionen og dens borgere; der henviser til, at de sociale medier og internettet i stadig højere grad anvendes af europæiske borgere og udgør en mulighed for at kommunikere med politikere og beslutningstagere på en interaktiv og samarbejdsrelateret måde; M. der henviser til, at breddeidræt har stor betydning for at fremme sundhedsfremmende fysisk aktivitet og social integration; Henstillinger Nuværende programmer i) minder om, at de aktuelle EU-programmer for uddannelse, ungdom, medier og kultur er tæt på borgerne, har en høj udnyttelsesgrad og en bemærkelsesværdig løftestangseffekt og afsmitning, herunder betydelige økonomiske resultater, samt genererer en klar og påvist europæisk merværdi ved at fremme mobilitet, samle ressourcer og øge samarbejdet mellem forskellige sektorer og interessenter; ii) iii) iv) understreger, at disse programmer ligeledes spiller en væsentlig rolle i forbindelse med at styre de nationale politikker i den retning, der er fastsat på fællesskabsplan og mellemstatsligt plan; bemærker, at det aktuelle program for livslang læring i høj grad bidrager til europæiske borgeres personlige udvikling gennem mobilitetsordninger på EU-plan og maksimerer dermed synergien; minder om, at programmet ligeledes spiller en vigtig rolle i forhold til at koordinere og modernisere nationale uddannelsespolitikker og de relevante institutioner i medlemsstaterne; minder om, at der findes et stigende antal vellykkede onlinefjernundervisningsinitiativer i hele verden; opfordrer til, at der medtages investeringer i initiativer omkring onlinefjernundervisning og uddannelse i e- færdigheder; v) understreger, at Aktive unge-programmet styrker den nye EU-strategi for unge ( ) og bidrager til at styrke de unges deltagelse på alle niveauer ved at fremme social integration gennem ikke-formel og uformel læring og gennem foranstaltninger, der er tilpasset den frivillige sektor, og ved at styrke udarbejdelsen af ungdomspolitikker på EU-plan og på nationalt plan; vi) minder om, at både Media- og Media Mundus-programmerne bidrager til at støtte og styrke den europæiske filmproduktion og audiovisuelle produktion og samarbejdet på dette område inden for EU og tredjelande samt til at fremme konkurrenceevnen i den europæiske audiovisuelle sektor; understreger, at disse programmer skaber en betydelig europæisk merværdi ved at støtte formidlingen af europæiske audiovisuelle værker og øge deres udbredelse og seertal i og uden for EU; AD\ doc 5/10 PE v03-00

6 vii) viii) ix) understreger, at Media-programmet har til formål at bevare og forbedre den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa og den kinematografiske og audiovisuelle arv i denne forbindelse ved at sikre tilgængeligheden heraf for offentligheden; minder om, at Kultur 2007-programmet har en betydelig økonomisk afsmitning og spiller en enestående rolle med hensyn til at støtte samarbejdet på kulturområdet og fremme Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed; understreger, at samarbejde på kultur- og uddannelsesområdet inden for EU's diplomatiske bestræbelser ligeledes medfører betydelige økonomiske og andre positive afsmittende virkninger; x) minder om, at det aktuelle Europa for Borgerne-program inddrager over 1 million borgere om året i sine projekter og bidrager i høj grad til at udvikle et aktivt medborgerskab og frivilligt arbejde samt øge offentlighedens opmærksomhed om de europæiske værdier, som f.eks. solidaritet, ikkeforskelsbehandling og kulturel mangfoldighed; bemærker, at det foreslåede nye program skaber merværdi ved at bringe EU tættere på borgerne og skabe en debat på tværs af grænserne; Kommissionens forslag vedrørende "Erasmus for alle" xi) xii) xiii) bemærker, at Kommissionens forslag forener de eksisterende programmer for Livslang læring og Aktive unge og ligeledes indeholder et særskilt kapitel om idræt i overensstemmelse med Unionens nye ansvar på dette område; mener, at den foreslåede finansieringsramme på EUR er et absolut minimum i lyset af det nye programs ambitioner og anvendelsesområde; understreger endvidere, at det meget begrænsede beløb, som er afsat til alle de involverede sektorer og navnlig idræt, ikke kan nedsættes, uden at det går ud over effektiviteten af de pågældende politikker; bemærker, at Kommissionens forslag ikke omfatter alle målgrupper og foranstaltninger i de aktuelle programmer, f.eks. at der ikke længere vil være en særskilt budgettildeling til voksnes mobilitet; bemærker endvidere med hensyn til videregående uddannelse, at Kommissionens plan om at udelukke Erasmus Mundusdoktorgradsstuderende fra Erasmus for alle-programmets målgruppe og overføre finansieringen af deres mobilitet til programmet Horisont 2020 skal overvåges nøje, da denne plan kan svække forbindelsen mellem forskning og videregående uddannelse (Bolognaprocessen bekræfter igen og igen behovet for denne forbindelse) og være til fare for de etableringsstrategier, som er blevet lettet de seneste tre år af det aktuelle Erasmus Mundus-program, og kan desuden risikere ikke at tage højde for uddannelsesdimensionen af Erasmus Mundus-doktoruddannelserne og derved begrænse dem til anvendt forskning; anbefaler kraftigt, at tildelingerne af midler til alle uddannelsessektorer, dvs. skoleuddannelse, erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse samt ungdomsuddannelse som beskrevet i forslagets begrundelse, indarbejdes i lovgrundlaget, så de bliver juridisk bindende og underlagt budgetmyndighedens afgørelse; er bekymret over, at de foreslåede PE v /10 AD\ doc

7 minimumstildelinger kun udgør 56 % af det samlede budget; understreger behovet for et højere beløb for at sikre en pålidelig finansiering af de forskellige sektorer; anbefaler desuden, at Parlamentet gennemfører en midtvejsevaluering af tildelingerne på grundlag af Kommissionens evalueringsrapport; xiv) xv) xvi) xvii) xviii) påpeger den aktuelle alarmerende høje ungdomsarbejdsløshed og bemærker med bekymring, at ungdomspolitikken ikke er tilstrækkelig synlig i Kommissionens forslag; understreger behovet for at udarbejde et særskilt kapitel og en særlig budgetpost for ungdomsaktiviteter; bemærker inddragelsen af et Erasmus for alle-program i forslaget til finansiering af mobilitet på kandidatniveau; understreger, at dette ikke bør erstatte de støtteordninger, der allerede findes, og fremhæver betydningen af at indføre indkomstbetingede grænser for at gøre ordningen socialt holdbar, navnlig i krisetider; understreger behovet for at medtage et stærkt engagement i retning mod social integration ved at sikre lige adgang til læringsmobilitet gennem uddannelse på alle niveauer; bemærker i den forbindelse betydningen af at sikre deltagelse i muligheder, der er målrettet mod hver enkelt, navnlig for studerende med lavere indtægter; bemærker, at den europæiske ungdomsgaranti med passende støtte kan frembringe relevante økonomiske resultater ud over 2014-tidsrammen; bemærker, at EU's idrætsprogram kan bygge på erfaringerne fra de forberedende foranstaltninger i forbindelse med udviklingen af EU-dimensionen inden for idræt som fastsat i artikel 165 i Lissabontraktaten, navnlig hvad angår social integration; Kommissionens forslag om "Et Kreativt Europa" xix) xx) xxi) xxii) bemærker, at Kommissionen agter at sammenlægge de nuværende programmer Media, Media Mundus og Kultur 2007; understreger dog, at denne sammenlægning kan underminere den fremgang, som på nuværende tidspunkt opleves i de pågældende sektorer; påpeger, at det for gennemsigtighedens og synlighedens skyld er vigtigt at udarbejde særskilte budgettildelinger og særskilte budgetposter for Media, Kultur og de tværfaglige delprogrammer; bemærker, at Kommissionen påtænker et budget på EUR; mener, at dette beløb er et absolut minimum, hvis det foreslåede nye flerårige program skal kunne fungere fuldt ud; understreger, at de meget begrænsede midler, der er afsat til Kultur- og Mediaprogrammerne, ikke kan reduceres yderligere, uden at det påvirker programmernes effektivitet; påpeger, at de vejledende tildelinger til Media, Kultur og de tværfaglige delprogrammer ikke er anført i lovgrundlaget, men kun i forslagets begrundelse; understreger, at der i lovgrundlaget skal indarbejdes en tydelig opdeling af delprogrammerne, så de bliver juridisk bindende og underlagt budgetmyndighedens afgørelse; understreger, at den nuværende mangel eller knaphed på investeringer i AD\ doc 7/10 PE v03-00

8 kultursektoren i mange af EU's programmer og budgetposter gør det nødvendigt at undgå at lade kultursektorens innovationspotentiale gå til spilde, hvilket ville være en forspildt chance for at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; xxiii) xxiv) påpeger, at de foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af programmet Et Kreativt Europa, bør fastsætte mål og resultater, der tages hensyn til ikke alene økonomiske faktorer, men også sociale og kulturelle forhold i tråd med sektorens dobbelte karakter; ser positivt på idéen om et finansielt instrument, der skal løse problemet med de vanskeligheder, som aktører i den kulturelle og kreative sektor oplever i forbindelse med at optage lån, og anbefaler, at de garantier, som de finansielle formidlere har fået gennem instrumentet, vil blive ydet på grundlag af afbalancerede porteføljer, der er fastsat på forhånd, og at der sikres lige adgang for samtlige medlemsstater og alle typer aktører, det være sig profitsøgende eller velgørende, såvel som en gennemsigtig og kontrolleret forvaltning; Kommissionens forslag om "Europa for Borgerne" xxv) xxvi) xxvii) xxviii) xxix) bemærker, at den foreslåede finansieringsramme for gennemførelsen af dette program beløber sig til EUR, hvilket kun udgør en meget begrænset stigning i forhold til budgettet for det nuværende program; understreger, at dette beløb er et absolut minimum, hvis det foreslåede program skal kunne fungere fuldt ud; bemærker med bekymring, at de vejledende tildelinger til de enkelte delprogrammer ikke er angivet i forslaget eller bilagene; understreger, at disse tildelinger skal indarbejdes i lovgrundlaget, så de bliver underlagt budgetmyndighedens afgørelse; understreger, at den finansielle ramme for det nye program bør stilles ligeligt til rådighed for alle deltagende grupper; anbefaler kraftigt, at nemt tilgængelige og mindre projekter, der står i så tæt forbindelse med borgerne som muligt, prioriteres rent budgetmæssigt; insisterer kraftigt på, at Kommissionens forslag om "Europa for Borgerne" vedtages efter den fælles beslutningsprocedure; Generelle bemærkninger xxx) xxxi) understreger betydningen af fleksibilitet i de flerårige udgifter og bemærker, at små udgiftsområder, som f.eks. det aktuelle udgiftsområde 3b, hindrer en omfordeling af midler mellem programmer; henstiller, at små udgiftsområder og underudgiftsområder undgås i den kommende FFR; minder om, at investeringer fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bør være på mere end 72 mia. EUR til almen uddannelse og erhvervsuddannelse og 60 mia. EUR til forskning og innovation i perioden ; mener, at der findes finansieringsmuligheder for de kulturelle foranstaltninger PE v /10 AD\ doc

9 under en række af EU's programmer, såsom strukturfondene eller instrumenter for eksterne foranstaltninger; understreger derfor betydningen af at maksimere synergiog multiplikatoreffekterne mellem forskellige dele af budgettet, navnlig mellem udgifterne til strukturpolitikken på den ene side og uddannelses-, ungdoms- og kulturpolitikken på den anden side; xxxii) xxxiii) xxxiv) xxxv) xxxvi) opfordrer til, at det sikres, at læringsmobiliteten for voksne (herunder arbejdstagere og voksne lærende) er berettiget til støtte fra strukturfondene, og at en sådan støtte gøres lettere tilgængelig; anbefaler at forbedre adgangen til mulighederne for borgere og interessenter i det næste forslag til FFR; mener i den forbindelse, at det er vigtigt at forenkle de administrative og finansielle byrder, der er forbundet med EU-programmerne; mener, at ngo'er er vigtige aktører i forbindelse med at opfylde de mål, der er fastsat i den næste FFR, og anbefaler på det kraftigste, at deres rolle som nøgleaktører i den europæiske civile dialog anerkendes, og at de får passende administrativ og finansiel støtte, navnlig i krisetider; fremhæver betydningen af det europæiske naboskabsinstrument med henblik på at fremme mobilitet og yde støtte til civilsamfundet i ENP-landene; minder i denne sammenhæng om behovet for at opretholde en balance i fordelingen af midler mellem den sydlige og østlige dimension af ENP; minder om, at de sociale medier og internettet i højere grad anvendes af europæiske borgere som en nyhedskilde og kilde til kulturelt indhold og som en mulighed for at kommunikere med politikere og beslutningstagere på en interaktiv og samarbejdsrelateret måde; opfordrer EU-institutionerne til at bruge de sociale medier og andre onlineværktøjer og interagere mere aktivt med borgerne, eksempelvis ved hjælp af programmer såsom Sharing Europe; opfordrer EU-institutionerne til at stille mere information fra den offentlige sektor til rådighed med henblik på genanvendelse; xxxvii) anbefaler kraftigt, at kommunikation får sit eget lovgrundlag, samt at både bevillinger og betalinger til foranstaltninger på kommunikationsområdet øges for at fremme dialogen med borgerne. AD\ doc 9/10 PE v03-00

10 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET Dato for vedtagelse Resultat af den endelige afstemning +: : 0: Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean- Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Bernd Posselt, Mitro Repo, Kay Swinburne PE v /10 AD\ doc

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+ EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 16.10.2013 ARBEJDSDOKUMENT om Erasmus+ det nye flerårige program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/0022(APP) fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Retsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/0022(APP) fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Retsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 26.4.2013 2012/0022(APP) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Retsudvalget om forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske

Læs mere

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 20.6.2012 2011/0405(COD) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udenrigsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2067(INI) fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2067(INI) fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 14.7.2011 2011/2067(INI) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om dagsordenen for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0287(COD) 25.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 27.1.2011 2010/2124(INI) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udenrigsudvalget om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de grundlæggende

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2322(INI) 29.4.2013. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2322(INI) 29.4.2013. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 29.4.2013 2012/2322(INI) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om onlinespil

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 18.5.2013 2012/0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 78-390 Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE508.071v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/2328(INI) 18.2.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE419.851v01-00) Uddannelse af indvandrerbørn (KOM(2008)0423

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/2002(BUD) 4.5.2010 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Budgetudvalget om 2011-budgettet:

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) 8.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-14 Helga Trüpel (PE404.769v01-00) 2009-budgettet: Første overvejelser vedrørende mandatet til samrådet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/0268(COD) 7.5.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 Udkast til udtalelse Cătălin Sorin Ivan (PE480.546v01-00) Den Europæiske Socialfond og ophævelse af forordning

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2012/2004(INI) 7.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ for socialt iværksætteri At skabe et gunstigt klima for sociale

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0061 Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om de generelle

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 328 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2295(BUD) 25.11.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 27.1.2015 2015/2018(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere