UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0177(APP) fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Budgetudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0177(APP) 24.9.2012. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Budgetudvalget"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Kultur- og Uddannelsesudvalget /0177(APP) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Budgetudvalget om interimsbetænkning med henblik på at opnå et positivt resultat af proceduren for godkendelse af den flerårige finansielle ramme for årene (COM(2011)0398 COM(2012) /0177(APP)) Ordfører for udtalelse: Morten Løkkegaard AD\ doc PE v03-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_NonLeg_Interim PE v /10 AD\ doc

3 FORSLAG Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i sin betænkning: der henviser til Rådets forslag til forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene (COM(2011)0398), COM(2012)0388), der henviser til udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2011)0403), der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Et budget for Europa 2020" (COM(2011)0500), der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa (2010/2211(INI)) 1, der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "ERASMUS FOR ALLE" EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (COM(2011)0788, der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (COM(2011)0785), der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden (COM(2011)0884), der henviser til Retsudvalgets udtalelse af 28. marts 2012 om retsgrundlaget for forslaget til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for borgerne" for perioden , der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 22. oktober 2008 med titlen "Partnerskab om formidling af EU" 2, der henviser til strategidokumentet med titlen Communicating on Europe, for Europe and by Europe 3, der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden (2007/2211(INI)) 4, 1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011) EUT C 13 af , s Kommissionens GD for Kommunikation, juni EUT C 247 E af , s. 32. AD\ doc 3/10 PE v03-00

4 A. der henviser til, at uddannelses- og ungdomsområdet er afgørende i Europa strategien og dens hovedmål om at reducere andelen af unge, der forlader skolen tidligt, til under 10 % samt øge andelen af unge, som har en universitetsuddannelse eller en diplomuddannelse til mindst 40 %; B. der henviser til, at læringsmobilitet på uddannelses- og ungdomsområdet bidrager til den personlige udvikling og til at opnå de færdigheder, som er nødvendige på EU s arbejdsmarked; der henviser til, at den ligeledes bidrager til at skabe og sikre beskæftigelse samt bekæmpe fattigdom og har en direkte indvirkning med hensyn til såvel Europas kortsigtede økonomiske genopretning som dets vækst og produktivitet på langt sigt; C. der henviser til, at de udvekslinger, der lettes af læringsmobilitet på uddannelses- og ungdomsområdet, bidrager til at udvikle borgernes aktive deltagelse i europæisk integration og samhørighed; D. der henviser til, at de europæiske ministre med ansvar for videregående uddannelse i 2009 fastsatte et mål om, at i 2020 bør mindst 20 % af eksamenskandidaterne fra det europæiske område for videregående uddannelser have været på et studieophold i udlandet; E. der henviser til, at Europas kulturelle og kreative erhverv yder et stort bidrag til udbredelsen af den kulturelle og sproglige mangfoldighed, skabelsen og bevarelsen af job og mere generelt den økonomiske og sociale velfærd i Europa, og at de følgelig har en positiv afsmitning på andre økonomiske sektorer, som f.eks. turisme og digitale teknologier; F. der henviser til, at virksomheder i den kulturelle og kreative sektor spiller en afgørende rolle for innovation i forhold til videnskabelig, teknologisk og territorial udvikling og bidrager derved til at opfylde EU s vækstmål; G. der henviser til, at den audiovisuelle sektor spiller en afgørende økonomisk, social og politisk rolle, f.eks. med henblik på at udvikle højt kvalificerede, fremtidsorienterede arbejdspladser og også i forbindelse med at beskytte og fortsat fremme mediernes pluralisme og mediefrihed; H. der henviser til, at ifølge UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, som blev vedtaget den 20. oktober 2005, har kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser, som er bærere af identiteter, værdier og betydning, to sider, en økonomisk og en kulturel, og må derfor ikke behandles som værende udelukkende af kommerciel værdi; I. der henviser til, at den europæiske kultur har en stor alsidighed og høj kvalitet og i højere grad bør integreres i EU s diplomatiske bestræbelser; J. der henviser til, at adgang til uddannelse og kultur af høj kvalitet udgør et nøgleredskab til at fremme det europæiske medborgerskab og håndtere den udbredte politiske ekstremisme i hele Europa; PE v /10 AD\ doc

5 K. der henviser til, at det er af afgørende betydning for Den Europæiske Union at øge borgernes deltagelse, og derfor er der brug for et særskilt medborgerskabsprogram; L. der henviser til, at det er afgørende at have en EU-kommunikationsstrategi for at skabe en bedre forbindelse mellem Unionen og dens borgere; der henviser til, at de sociale medier og internettet i stadig højere grad anvendes af europæiske borgere og udgør en mulighed for at kommunikere med politikere og beslutningstagere på en interaktiv og samarbejdsrelateret måde; M. der henviser til, at breddeidræt har stor betydning for at fremme sundhedsfremmende fysisk aktivitet og social integration; Henstillinger Nuværende programmer i) minder om, at de aktuelle EU-programmer for uddannelse, ungdom, medier og kultur er tæt på borgerne, har en høj udnyttelsesgrad og en bemærkelsesværdig løftestangseffekt og afsmitning, herunder betydelige økonomiske resultater, samt genererer en klar og påvist europæisk merværdi ved at fremme mobilitet, samle ressourcer og øge samarbejdet mellem forskellige sektorer og interessenter; ii) iii) iv) understreger, at disse programmer ligeledes spiller en væsentlig rolle i forbindelse med at styre de nationale politikker i den retning, der er fastsat på fællesskabsplan og mellemstatsligt plan; bemærker, at det aktuelle program for livslang læring i høj grad bidrager til europæiske borgeres personlige udvikling gennem mobilitetsordninger på EU-plan og maksimerer dermed synergien; minder om, at programmet ligeledes spiller en vigtig rolle i forhold til at koordinere og modernisere nationale uddannelsespolitikker og de relevante institutioner i medlemsstaterne; minder om, at der findes et stigende antal vellykkede onlinefjernundervisningsinitiativer i hele verden; opfordrer til, at der medtages investeringer i initiativer omkring onlinefjernundervisning og uddannelse i e- færdigheder; v) understreger, at Aktive unge-programmet styrker den nye EU-strategi for unge ( ) og bidrager til at styrke de unges deltagelse på alle niveauer ved at fremme social integration gennem ikke-formel og uformel læring og gennem foranstaltninger, der er tilpasset den frivillige sektor, og ved at styrke udarbejdelsen af ungdomspolitikker på EU-plan og på nationalt plan; vi) minder om, at både Media- og Media Mundus-programmerne bidrager til at støtte og styrke den europæiske filmproduktion og audiovisuelle produktion og samarbejdet på dette område inden for EU og tredjelande samt til at fremme konkurrenceevnen i den europæiske audiovisuelle sektor; understreger, at disse programmer skaber en betydelig europæisk merværdi ved at støtte formidlingen af europæiske audiovisuelle værker og øge deres udbredelse og seertal i og uden for EU; AD\ doc 5/10 PE v03-00

6 vii) viii) ix) understreger, at Media-programmet har til formål at bevare og forbedre den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa og den kinematografiske og audiovisuelle arv i denne forbindelse ved at sikre tilgængeligheden heraf for offentligheden; minder om, at Kultur 2007-programmet har en betydelig økonomisk afsmitning og spiller en enestående rolle med hensyn til at støtte samarbejdet på kulturområdet og fremme Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed; understreger, at samarbejde på kultur- og uddannelsesområdet inden for EU's diplomatiske bestræbelser ligeledes medfører betydelige økonomiske og andre positive afsmittende virkninger; x) minder om, at det aktuelle Europa for Borgerne-program inddrager over 1 million borgere om året i sine projekter og bidrager i høj grad til at udvikle et aktivt medborgerskab og frivilligt arbejde samt øge offentlighedens opmærksomhed om de europæiske værdier, som f.eks. solidaritet, ikkeforskelsbehandling og kulturel mangfoldighed; bemærker, at det foreslåede nye program skaber merværdi ved at bringe EU tættere på borgerne og skabe en debat på tværs af grænserne; Kommissionens forslag vedrørende "Erasmus for alle" xi) xii) xiii) bemærker, at Kommissionens forslag forener de eksisterende programmer for Livslang læring og Aktive unge og ligeledes indeholder et særskilt kapitel om idræt i overensstemmelse med Unionens nye ansvar på dette område; mener, at den foreslåede finansieringsramme på EUR er et absolut minimum i lyset af det nye programs ambitioner og anvendelsesområde; understreger endvidere, at det meget begrænsede beløb, som er afsat til alle de involverede sektorer og navnlig idræt, ikke kan nedsættes, uden at det går ud over effektiviteten af de pågældende politikker; bemærker, at Kommissionens forslag ikke omfatter alle målgrupper og foranstaltninger i de aktuelle programmer, f.eks. at der ikke længere vil være en særskilt budgettildeling til voksnes mobilitet; bemærker endvidere med hensyn til videregående uddannelse, at Kommissionens plan om at udelukke Erasmus Mundusdoktorgradsstuderende fra Erasmus for alle-programmets målgruppe og overføre finansieringen af deres mobilitet til programmet Horisont 2020 skal overvåges nøje, da denne plan kan svække forbindelsen mellem forskning og videregående uddannelse (Bolognaprocessen bekræfter igen og igen behovet for denne forbindelse) og være til fare for de etableringsstrategier, som er blevet lettet de seneste tre år af det aktuelle Erasmus Mundus-program, og kan desuden risikere ikke at tage højde for uddannelsesdimensionen af Erasmus Mundus-doktoruddannelserne og derved begrænse dem til anvendt forskning; anbefaler kraftigt, at tildelingerne af midler til alle uddannelsessektorer, dvs. skoleuddannelse, erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse samt ungdomsuddannelse som beskrevet i forslagets begrundelse, indarbejdes i lovgrundlaget, så de bliver juridisk bindende og underlagt budgetmyndighedens afgørelse; er bekymret over, at de foreslåede PE v /10 AD\ doc

7 minimumstildelinger kun udgør 56 % af det samlede budget; understreger behovet for et højere beløb for at sikre en pålidelig finansiering af de forskellige sektorer; anbefaler desuden, at Parlamentet gennemfører en midtvejsevaluering af tildelingerne på grundlag af Kommissionens evalueringsrapport; xiv) xv) xvi) xvii) xviii) påpeger den aktuelle alarmerende høje ungdomsarbejdsløshed og bemærker med bekymring, at ungdomspolitikken ikke er tilstrækkelig synlig i Kommissionens forslag; understreger behovet for at udarbejde et særskilt kapitel og en særlig budgetpost for ungdomsaktiviteter; bemærker inddragelsen af et Erasmus for alle-program i forslaget til finansiering af mobilitet på kandidatniveau; understreger, at dette ikke bør erstatte de støtteordninger, der allerede findes, og fremhæver betydningen af at indføre indkomstbetingede grænser for at gøre ordningen socialt holdbar, navnlig i krisetider; understreger behovet for at medtage et stærkt engagement i retning mod social integration ved at sikre lige adgang til læringsmobilitet gennem uddannelse på alle niveauer; bemærker i den forbindelse betydningen af at sikre deltagelse i muligheder, der er målrettet mod hver enkelt, navnlig for studerende med lavere indtægter; bemærker, at den europæiske ungdomsgaranti med passende støtte kan frembringe relevante økonomiske resultater ud over 2014-tidsrammen; bemærker, at EU's idrætsprogram kan bygge på erfaringerne fra de forberedende foranstaltninger i forbindelse med udviklingen af EU-dimensionen inden for idræt som fastsat i artikel 165 i Lissabontraktaten, navnlig hvad angår social integration; Kommissionens forslag om "Et Kreativt Europa" xix) xx) xxi) xxii) bemærker, at Kommissionen agter at sammenlægge de nuværende programmer Media, Media Mundus og Kultur 2007; understreger dog, at denne sammenlægning kan underminere den fremgang, som på nuværende tidspunkt opleves i de pågældende sektorer; påpeger, at det for gennemsigtighedens og synlighedens skyld er vigtigt at udarbejde særskilte budgettildelinger og særskilte budgetposter for Media, Kultur og de tværfaglige delprogrammer; bemærker, at Kommissionen påtænker et budget på EUR; mener, at dette beløb er et absolut minimum, hvis det foreslåede nye flerårige program skal kunne fungere fuldt ud; understreger, at de meget begrænsede midler, der er afsat til Kultur- og Mediaprogrammerne, ikke kan reduceres yderligere, uden at det påvirker programmernes effektivitet; påpeger, at de vejledende tildelinger til Media, Kultur og de tværfaglige delprogrammer ikke er anført i lovgrundlaget, men kun i forslagets begrundelse; understreger, at der i lovgrundlaget skal indarbejdes en tydelig opdeling af delprogrammerne, så de bliver juridisk bindende og underlagt budgetmyndighedens afgørelse; understreger, at den nuværende mangel eller knaphed på investeringer i AD\ doc 7/10 PE v03-00

8 kultursektoren i mange af EU's programmer og budgetposter gør det nødvendigt at undgå at lade kultursektorens innovationspotentiale gå til spilde, hvilket ville være en forspildt chance for at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; xxiii) xxiv) påpeger, at de foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af programmet Et Kreativt Europa, bør fastsætte mål og resultater, der tages hensyn til ikke alene økonomiske faktorer, men også sociale og kulturelle forhold i tråd med sektorens dobbelte karakter; ser positivt på idéen om et finansielt instrument, der skal løse problemet med de vanskeligheder, som aktører i den kulturelle og kreative sektor oplever i forbindelse med at optage lån, og anbefaler, at de garantier, som de finansielle formidlere har fået gennem instrumentet, vil blive ydet på grundlag af afbalancerede porteføljer, der er fastsat på forhånd, og at der sikres lige adgang for samtlige medlemsstater og alle typer aktører, det være sig profitsøgende eller velgørende, såvel som en gennemsigtig og kontrolleret forvaltning; Kommissionens forslag om "Europa for Borgerne" xxv) xxvi) xxvii) xxviii) xxix) bemærker, at den foreslåede finansieringsramme for gennemførelsen af dette program beløber sig til EUR, hvilket kun udgør en meget begrænset stigning i forhold til budgettet for det nuværende program; understreger, at dette beløb er et absolut minimum, hvis det foreslåede program skal kunne fungere fuldt ud; bemærker med bekymring, at de vejledende tildelinger til de enkelte delprogrammer ikke er angivet i forslaget eller bilagene; understreger, at disse tildelinger skal indarbejdes i lovgrundlaget, så de bliver underlagt budgetmyndighedens afgørelse; understreger, at den finansielle ramme for det nye program bør stilles ligeligt til rådighed for alle deltagende grupper; anbefaler kraftigt, at nemt tilgængelige og mindre projekter, der står i så tæt forbindelse med borgerne som muligt, prioriteres rent budgetmæssigt; insisterer kraftigt på, at Kommissionens forslag om "Europa for Borgerne" vedtages efter den fælles beslutningsprocedure; Generelle bemærkninger xxx) xxxi) understreger betydningen af fleksibilitet i de flerårige udgifter og bemærker, at små udgiftsområder, som f.eks. det aktuelle udgiftsområde 3b, hindrer en omfordeling af midler mellem programmer; henstiller, at små udgiftsområder og underudgiftsområder undgås i den kommende FFR; minder om, at investeringer fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bør være på mere end 72 mia. EUR til almen uddannelse og erhvervsuddannelse og 60 mia. EUR til forskning og innovation i perioden ; mener, at der findes finansieringsmuligheder for de kulturelle foranstaltninger PE v /10 AD\ doc

9 under en række af EU's programmer, såsom strukturfondene eller instrumenter for eksterne foranstaltninger; understreger derfor betydningen af at maksimere synergiog multiplikatoreffekterne mellem forskellige dele af budgettet, navnlig mellem udgifterne til strukturpolitikken på den ene side og uddannelses-, ungdoms- og kulturpolitikken på den anden side; xxxii) xxxiii) xxxiv) xxxv) xxxvi) opfordrer til, at det sikres, at læringsmobiliteten for voksne (herunder arbejdstagere og voksne lærende) er berettiget til støtte fra strukturfondene, og at en sådan støtte gøres lettere tilgængelig; anbefaler at forbedre adgangen til mulighederne for borgere og interessenter i det næste forslag til FFR; mener i den forbindelse, at det er vigtigt at forenkle de administrative og finansielle byrder, der er forbundet med EU-programmerne; mener, at ngo'er er vigtige aktører i forbindelse med at opfylde de mål, der er fastsat i den næste FFR, og anbefaler på det kraftigste, at deres rolle som nøgleaktører i den europæiske civile dialog anerkendes, og at de får passende administrativ og finansiel støtte, navnlig i krisetider; fremhæver betydningen af det europæiske naboskabsinstrument med henblik på at fremme mobilitet og yde støtte til civilsamfundet i ENP-landene; minder i denne sammenhæng om behovet for at opretholde en balance i fordelingen af midler mellem den sydlige og østlige dimension af ENP; minder om, at de sociale medier og internettet i højere grad anvendes af europæiske borgere som en nyhedskilde og kilde til kulturelt indhold og som en mulighed for at kommunikere med politikere og beslutningstagere på en interaktiv og samarbejdsrelateret måde; opfordrer EU-institutionerne til at bruge de sociale medier og andre onlineværktøjer og interagere mere aktivt med borgerne, eksempelvis ved hjælp af programmer såsom Sharing Europe; opfordrer EU-institutionerne til at stille mere information fra den offentlige sektor til rådighed med henblik på genanvendelse; xxxvii) anbefaler kraftigt, at kommunikation får sit eget lovgrundlag, samt at både bevillinger og betalinger til foranstaltninger på kommunikationsområdet øges for at fremme dialogen med borgerne. AD\ doc 9/10 PE v03-00

10 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET Dato for vedtagelse Resultat af den endelige afstemning +: : 0: Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean- Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Bernd Posselt, Mitro Repo, Kay Swinburne PE v /10 AD\ doc

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010

2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010 2011-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* 24.09.2010 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - SEKTION III (KOMMISSIONEN) HELGA TRÜPEL - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0359 Beskyttelse af

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

17029/12 jf/sol/pj/lv/lv/hsm/mc 1 DG G III

17029/12 jf/sol/pj/lv/lv/hsm/mc 1 DG G III RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. december 2012 (10.12) (OR. en) 17029/12 Interinstitutionel sag: 2011/0402(CNS) RECH 447 COMPET 744 IND 215 MI 795 EDUC 364 TELECOM 235 ENER 507 ENV 908

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.2.2004 KOM(2004) 96 endelig 2004/0025 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer Vedtaget på det uformelle ministermøde om byudvikling og territorial samhørighed i Leipzig den 24.-25. maj 2007 PRÆAMBEL "LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere