Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik"

Transkript

1 Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik

2 Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at udfolde sine ønsker for det gode liv. Det handler både om at have et langt liv og flere gode leveår. Odense Kommune ønsker med sundhedspolitikken at sætte stadig større fokus på sundhed. Det gør vi af flere årsager: Borgerne har ansvar for egen sundhed men som kommun e har vi også en forpligtigelse til at understøtte rammerne for en sund livsstil. De borgere, der ikke er i stand til selv at tage ansvar for egen sundhed, skal vi samarbejde med, så de får mulighed for at klare sig bedst muligt i hverdagen. Vi har ikke råd til at lade være med at sætte fokus på sundhed. De offentlige udgifter til sundhedsvæsenet stiger år for år. Det gælder også for kommunen. Vi tror på, at alle odenseanere ønsker et liv, hvor vi er uafhængige af kommunen og har en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er dog ikke alle odenseanere, der har et frit valg, når det kommer til sundhed. Nogle mennesker er sårbare og har brug for, at vi tager særligt hånd om dem og deres sundhed i en periode af deres liv. Det gør vi for at sikre, at de får en meningsfuld og selvstændig hverdag hvad enten de skal leve uden sygdom eller med en kronisk sygdom. Ved hjælp af kommunale sundhedsfremme-, forebyggelses- og behandlingsydelser kan kommunen være med til at understøtte det gode hverdagsliv for borgeren. Derfor skal vi skabe sammenhæng i de kommunale ydelser, så borgerne oplever dem som perler på en snor, der symboliserer deres livslinjer og ikke som forstyrrende afbræk i deres hverdag. Sundhed er ikke bare en kerneydelse i sig selv. Sundhed er i høj grad en del af alle de kerneydelser, som kommunen leverer. Indsatserne på sundhedsområdet skal dermed understøtte, at borgeren i videst muligt omfang kan leve det liv, borgeren selv ønsker. Disse indsatser er beregnet til at skabe effekt på kort, mellemlang og lang sigt. Når vi arbejder med sundhed i Odense, så gør vi det ikke alene. Vi gør det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed. Det gælder i alle sammenhænge, hvor borgerne møder kommunen, og i forhold til andre sektorer som erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, region og stat. Vi understøtter desuden initiativer, hvor borgerne er sammen om at skabe sunde rammer. Det er det, vi mener, når vi siger Sund sammen. Odense skal være en by, hvor vi er sunde sammen. Det kræver, at hele Odense deltager. På vegne af Odense Byråd November 2011 Anker Boye Borgmester - 2 -

3 Vision, mål og værdier Vores vision for sundheden i Odense Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen. Vores politiske mål som skal opfylde visionen for sundheden i Odense er Arbejdsstyrken skal være sundere. Den mentale sundhed skal styrkes. Større lighed i sundhed. En styrket indsats i forhold til kronisk sygdom. Byens rum skal fremme det sunde valg. Det nemme valg er det sunde valg. De efterfølgende sider indeholder en uddybning af de politiske mål samt en ramme for, hvordan der arbejdes videre med at føre sundhedspolitikken ud i livet. Vores værdier for sundheden i Odense Der er en række værdier, der ligger til grund for alt, hvad vi gør på sundhedsområdet. Vi understøtter den sunde hverdag. Vi samarbejder med borgerne, så de bedst muligt kan tage ansvar for eget liv. Vi sætter altid det hele menneske og dets omgivelser i centrum. Vi fokuserer på borgernes livsforløb for at sikre en sammenhæng i indsatserne. Vi anvender den nyeste viden og teknologi. Vi skal give borgerne de rette muligheder, så det bliver nemmere at træffe de valg, der styrker sundheden

4 - 4 -

5 I Odense er fuld tidspersoner, sva rende til 3,2 % af arbejdsstyrken, på syge dagpenge. Fakta Fakta Fakta I 2010 var 11,5 % (10.637) af arbejdsstyrken i Odense på førtidspension. Det betød en kommunal udgift til forsørgelse på 853 mio. kr. I Odense Kommune lå det årlige syge fravær i 2010 gennemsnitligt på 18 dage pr. med arbejder, hvilket svarer til knap 800 årsværk eller 304 mio. lønkroner. Arbejdsstyken skal være sundere Helbredsproblemer er ofte årsag til fravær fra arbejdsmarkedet. Odense har i dag en hastigt voksende gruppe på offentlig forsørgelse, samtidig med at arbejdsstyrken, som skal forsørge denne voksende gruppe, bliver mindre og mindre. Derfor skal der sættes ind på flere forskellige niveauer for at opnå en sund og velfungerende arbejdsstyrke. På den måde opretholdes en høj produktivitet og et højt velfærdsniveau - også i fremtiden. Vores arbejdsmiljøindsats hænger også sammen med indsatsen for at opnå flere og bedre leveår. Arbejdslivet kan f.eks. påvirke de ansattes sundhed, da arbejdsmiljøet kan indeholde risikofaktorer, som har direkte indflydelse på sikkerhed og sundhed. På kort sigt... På kort sigt er der færre borgere, der er sygemeldte. Det vil vi blandt andet opnå ved at hjælpe borgerne med at blive på arbejdsmarkedet trods helbredsmæssige problemer. Vi kan ved at indgå partnerskaber med bl.a. erhvervslivet være med til at øge sundheden på arbejdspladserne, forbedre arbejdsmiljøet og skabe plads til svage grupper på arbejdsmarkedet. På mellemlang sigt... På mellemlang sigt er der flere borgere, der er tilknyttet arbejdsmarkedet i længere tid. Det vil vi opnå ved at understøtte det sunde arbejdsliv og mindske sygefravær. Arbejdsmiljøindsatsen skal sikre, at den enkelte med arbejder har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og samtidig er indsatsen også et vigtigt led i at øge udbuddet af arbejdskraft. På lang sigt... På lang sigt er der flere sunde og arbejdsduelige borgere. Det vil vi opnå ved, at vi allerede fra den tidlige barndom understøtter indsatser, der forebygger børns sygefravær og fremmer sunde vaner, som de tager med sig i voksenlivet. Det vil give flere sunde og arbejdsduelige borgere

6 - 6 -

7 Hvert femte danske barn i alderen år viser flere tegn på dårlig trivsel i deres daglige liv. Fakta Fakta Fakta 13 % af de voksne borgere i Odense vurderer, at de har et dårligt mentalt helbred. Psykiske lidelser er årsag til mere end 49 % af alle tilkendte førtidspensioner i Danmark i per ioden , I Odense var andelen 61%. Den mentale sundhed skal styrkes Mental sundhed er andet og mere end blot fraværet af psykisk sygdom det er et spørgsmål om borgernes trivsel. Indsatser til forbedring af mental sundhed rummer f.eks. håndtering af stress, psykiske lidelser, sygefravær, ensomhed og deltagelse i fællesskaber. Psykiske lidelser og stress er de hyppigste årsager til, at borgere forlader arbejdsmarkedet i utide og overgår til førtidspension. Stress er endvidere årsag til et stort antal sygemeldinger i både den offentlige og private sektor. Problemer med mental sundhed er en væsentlig årsag til, at mange børn ikke trives i skolen og får problemer med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dårlig trivsel i barndommen kan på lang sigt føre til psykiske lidelser. På kort sigt... På kort sigt er der færre børn, unge og voksne med stress og flere med et mentalt dårligt helbred, der bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det vil vi opnå ved at styrke alle børn og unges ressourcer og sociale relationer med særligt fokus på de, der er i en udsat position på grund af mistrivsel. Det samme gælder de voksne, der er i risikogruppen for at blive sygemeldt som følge af stress. Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med mentalt dårligt helbred kan kun lykkes ved, at der skabes mulighed for et rummeligt og inkluderende arbejdsmiljø på arbejdspladser i tæt samarbejde med erhvervslivet. Desuden skal borgernes muligheder for at skabe og fastholde gode sociale relationer i lokalsamfundet forbedres for blandt andet at reducere ensomhed. På mellemlang sigt... På mellemlang sigt er der færre børn og unge, der mistrives, og antallet af borgere på førtidspension som følge af psykiske lidelser er reduceret. Det vil vi opnå ved at sikre en tidlig indsats i udsatte familier og understøtte forebyggende indsatser for børn og unge, som ikke trives. Antallet af borgere, som er førtidspensionister som følge af psykiske lidelser, skal reduceres ved at sikre, at flere med et mentalt dårligt helbred bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette skal ske i tæt samarbejde med erhvervslivet. På lang sigt... På lang sigt er andelen af børn og unge, der trives, øget. Vi vil opnå dette ved at understøtte, at børn og unge trives og deltager i stærke fællesskaber, hvor alle er velkomne. Børn og unge skal kunne begå sig i mange typer af fællesskaber og miljøer og have tilbud om aktiviteter, der giver dem en tryg og meningsfuld hverdag. De skal blive i stand til at træffe selvstændige beslutninger og tage ansvar for deres egen sundhed. Det giver mulighed for et godt liv i fremtidens velfærdssamfund. Det vil have en positiv effekt på voksenlivet

8 - 8 -

9 Fakta Blandt unge med 10 års skolegang er der knap fem gange så mange, der ryger, i forhold til unge med en længerevarende uddannelse. Fakta Der er dobbelt så man ge fysisk aktive blandt borgere med længere varende uddan nelse sammenlignet med borgere, der har mindre end 10 års skolegang. Fakta For hver person med længerevarende uddannelse, som dør af f.eks. kronisk obstruktiv lunge lidelse (KOL), dør tre personer med kortere uddannelse. Fakta I 2009 var der en gen nemsnitlig forskel på leve alderen hos mænd i laveste indkomstgruppe i for hold til mænd i de høje s te i nd kom s t g r up per på 10 år. For kvindernes vedkommende var forskellen gennemsnitligt på 6,2 leveår mellem laveste og højeste i ndk om s tg r upp e. Større lighed i sundhed Ulighed i sundhed er tæt forbundet med social ulighed og tager afsæt i både arvelige forhold, livsstil og levevilkår. Der er en tydelig tendens til, at borgere med ingen eller kortere uddannelse har en væsentlig ringere sundhedstilstand end borgere med en længere uddannelse. Andre forhold, som også påvirker sundhedstilstanden, er bl.a. langvarig arbejdsløshed, social udsathed og sundhedsadfærd. Borgere med en dårlig sundhedstilstand får oftere alvorlige livsstilssygdomme og lever kortere. I Odense skal vi sætte ind i mange sammenhænge for at være med til at skabe større lighed i sundhed i fremtiden. På kort sigt... På kort sigt skal vi hjælpe udsatte borgere til en meningsfuld hverdag. Vi skal tage hånd om de borgere, der ikke selv er i stand til at tage vare på deres egen sundhed. Det gælder særligt udsatte grupper, som f.eks. børn i udsatte positioner, ældre medicinske patienter og socialt udsatte voksne. Vi skal tage udgangspunkt i at styrke borgerens ressourcer og sociale relationer for derigennem at understøtte mulighederne for at have kontrol over eget liv. Dette samarbejdes der blandt andet med de frivillige organisationer omkring. På mellemlang sigt... På mellemlang sigt udlignes forskellene på sundhedsadfærd og derved udvikler færre borgere livsstilssygdomme. Det vil vi blandt andet opnå ved at understøtte alle unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse og ved at motivere dem til at tilegne sig en sund livsstil. På lang sigt... På lang sigt er der færre borgere med livsstilssygdomme. Det vil vi opnå ved at sætte tidligst muligt ind. Vi skal sikre lige adgang for alle til generelle sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud ved blandt andet at differentiere ydelser allerede fra graviditeten, så der gives forskellige tilbud til familier, børn og voksne, der har forskellige behov for støtte. Desuden skal vi sikre, at sunde rammer er en del af helhedsplanlægningen i de udsatte boligområder

10 - 10 -

11 Mere end hver tredje voksen i Danmark lever med en kronisk sygdom. Fakta Fakta Fakta Mange borgere har en kronisk sygdom uden at vide det. Udviklingen af sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. Den årlige kommunale mer udgift er ca kr. for en borger med KOL, diabetes eller hjertekarsygdom. En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom En væsentlig årsag til, at Odense Kommune står over for store økonomiske udfordringer på sundheds området, er, at der kommer flere borgere med kronisk sygdom i de kommende år. Derfor vil Odense Kommune sikre en udvikling med kvalitet, inddragelse og sammenhængende forløb for borgere med kronisk sygdom. Vi skal både styrke indsatsen for borgere med kronisk sygdom og opspore borgere, der er i risiko for at udvikle en kronisk sygdom på grund af livsstil og omgivelser. Borgerne i Odense skal leve længere og samtidig have flere gode leveår med og uden sygdom, så livskvalitet og egenomsorg forbliver god. På kort sigt... På kort sigt er andelen af borgere, der oplever livskvalitet og mestrer dagligdagen med en kronisk sygdom, øget. Det vil vi opnå ved at sikre, at borgere med kronisk sygdom får den støtte og behandling, de har brug for, så de lærer at håndtere sygdom og mestrer dagligdagen bedst muligt. Vi skal skabe sammenhæng i patientforløb mellem kommune, praktiserende læge og sygehus, og vi skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter. På mellemlang sigt... På mellemlang sigt er antallet af gode leveår for de borgere, der allerede har en kronisk sygdom, øget. Ved at forebygge forværring af den kroniske sygdom sikrer vi, at borgere med en kronisk sygdom har den bedst mulige funktionsevne, lever et aktivt liv og i videst muligt omfang bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. På lang sigt... På lang sigt er der færre borgere med kronisk sygdom. Det vil vi opnå ved at sætte tidligt ind og forebygge, at nye tilfælde af kronisk sygdom opstår bl.a. ved at målrette vores tilbud til de borgere, der er i risiko for at udvikle en kronisk sygdom, herunder også helt tidlige indsatser til gravide, børn og unge

12 - 12 -

13 I Danmark kan ca dødsfald hvert år henføres direkte til fysisk inaktivitet. Fakta Fakta Fakta Borgere, der bor tæt på grønne områder, har markant lavere stressniveau end andre. Øget cykling forbedrer borgernes sundhedstilstand. Bl.a. mind skes antallet, der får hjertekarsygdom, diabetes 2, knogleskørhed og visse k r æ f t for me r. Byens rum skal fremme det sunde valg Odense Kommune står over for store omlægninger af infrastrukturen i de kommende år. Derfor skal bevægelse og aktiv transport tænkes ind i byplanlægningen, så leg og fysisk aktivitet bliver en naturlig del af odenseanernes hverdag. Gang, cykling og kollektiv trafik skal være reelle alternativer til bilen. Sund transport er også bæredygtig transport og er med til at sikre et bedre miljø til gavn for både naturen og borgerne. Byplanlægningen skal i højere grad fremme det sunde valg. Det skal gøres ved at have øget fokus på at tiltrække aktive transportformer og skabe flere differentierede aktiviteter og opholdsmuligheder. Der skal også være gode betingelser for at mødes trygt og uformelt på tværs af kultur, alder og aktiviteter. Der skal med andre ord være plads til alle. På kort sigt... På kort sigt er der flere borgere, der leger og bevæger sig - både planlagt og spontant i byens rum. Det vil vi opnå ved at indrette byområder med øget tilgængelighed for alle samt naturlige muligheder for at mødes med andre til leg og bevægelse. På mellemlang sigt... På mellemlang sigt er der flere borgere, som er fysisk aktive i hverdagen. Det vil vi blandt andet opnå ved, at byplanlægningen i Odense understøtter bevægelse, rekreative formål, fysisk aktivitet og socialt samspil. Derudover skal de grønne områder være let tilgængelige for alle byens borgere og være med til at danne rammen om deres fritidsliv. På lang sigt... På lang sigt er der færre borgere med livsstilssygdomme, som er relaterede til fysisk inaktivitet. Det vil vi opnå ved, at det blandt andet skal være helt naturligt at vælge det sunde alternativ, hvad enten det gælder transport, fritidsaktiviteter eller uderummet i dagtilbud og skoler

14 - 14 -

15 Over en femtedel af borgerne i Odense ryger dagligt. Fakta Fakta Fakta Fakta 10 % af de 11-årige børn i Odense er overvægtige eller svært overvægtige. Usund kost, rygning, alkoho l og fysisk inak tivitet er årsag til ca. 40 % af alle dødsfald. Mere end hver tiende borger i Odense overskrider Sundhedsstyrelsen anbefa linger om alkohol indtag. Det nemme valg er det sunde valg Odense Kommune understøtter det personlige ansvar ved at skabe rammer og stille tilbud til rådighed, der hjælper den enkelte borger til en sund livsstil. Usund kost, rygning, alkohol og fysisk inaktivitet er de væsentligste sundhedsmæssige udfordringer på forebyggelsesområdet i dag og de fire største risikofaktorer i forhold til udvikling af livsstilssygdomme. Indsatsen for at etablere sunde rammer skal koncentreres inden for disse fire risikofaktorer. På kort sigt... På kort sigt er antallet af borgere, som ryger eller har et overforbrug af alkohol, reduceret. Det vil vi opnå ved at beslutte strukturelle tiltag, der støtter borgerne i at leve sundt. Det nemme valg skal være det sunde valg i alle sammenhænge. En reduktion i antallet af rygere og borgere, der har et overforbrug af alkohol, skal blandt andet opnås gennem et målrettet samarbejde med folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervslivet. For eksempel skal der samarbejdes med folkeskoler og ungdomsuddannelser om restriktioner og forebyggende indsatser vedrørende rygning og alkohol. På mellemlang sigt... På mellemlang sigt er der flere borgere med en hensigtsmæssig sundhedsadfærd. Det vil vi opnå ved at skabe strukturer, der fremmer sundheden i alle kommunale tilbud og ved at sætte rammer for, at det usunde valg vanskeliggøres i hverdagen. På lang sigt... På lang sigt er der færre borgere med livsstilssygdomme relateret til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM), og middel levetiden er forøget. Det vil vi blandt andet opnå ved at øge borgernes adgang til sunde valg og begrænse muligheden for usunde valg. Børne- og ungegruppen er særligt vigtig at fokusere på. Gode sundhedsvaner, der grundlægges i barndommen, fastholdes ofte i voksenlivet. Det handler om at gøre det nemme valg til et sundt valg

16 En levende sundhedspolitik Sådan skal sundhedspolitikken føres ud i livet Odense Kommunes sundhedspolitik er en af kommunens tre tværgående politikker. Sundhedspolitikken er en tværgående politik, fordi sundhed for borgerne er et fælles ansvar og skal efterleves af alle medarbejdere i Odense Kommune. Udmøntningen af de politiske målsætninger, der er i sundhedspolitikken, påhviler alle politiske udvalg og skal ligeledes efterleves af alle medarbejdere i Odense Kommune. For at føre sundhedspolitikken ud i livet udarbejdes der en strategi, der indeholder beskrivelser af konkrete indsatser i forskellige forvaltningsområder og indsatser på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune. I strategien forpligtiger vi os på følgende: Nye partnerskaber Kommunen kan ikke løfte opgaven med forebyggelse og sundhedsfremme alene. Det kræver, at vi i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, involverer og inddrager borgere, foreninger, frivillige, praktiserende læger, sygehuse, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i opgaveløsningen på sundhedsområdet. Vi mener, at opgaven om at øge sundheden i Odense gøres bedst, der hvor det giver mest mening for borgeren. Derfor skal vi styrke lokalsamfundene til at varetage opgaver, der traditionelt er blevet løst af kommunen. Dette vil bl.a. resultere i en større involvering af borgerne, og endvidere vil beslutningskraften rykke tættere på borgerne, så der kan træffe beslutninger med relevans for den enkelte borger. Vise borgerne den rigtige vej Hver dag foretager vi en række handlinger, som kan have negative konsekvenser for vores sundhed og velbefindende. Mange af disse handlinger foretager vi paradoksalt nok ikke på grund af uvidenhed om de negative konsekvenser. Vi gør det, fordi vi handler pr. automatik, ikke kan modstå fristelsen, ikke har tid til at tænke os grundigt om eller fordi vi har svært ved at forholde os til de langsigtede konsekvenser. Ved at ændre omgivelserne og vores opfattelse af konkrete valgsituationer vil det blive nemmere at træffe de valg, der styrker vores sundhed. Ved at vise borgerne den rigtige vej, kan de træffe hensigtsmæssige beslutninger, som forbedrer deres sundhed. Eksempler på at vise borgerne den rigtige vej er Odenses cykelstier, legegader og vandposter. Disse tiltag er medvirkende til at hjælpe borgerne på vej til, at det nemme valg bliver det sunde valg. I Odense vil vi arbejde målrettet med at vise borgerne den rigtige vej i alle kommunens kerneydelser. Dokumentation og forskning De indsatser, der udspringer af Odenses sundhedspolitik, skal være baseret på dokumentation og kvalitet, og vi vil sikre, at tiltag bliver evalueret efter anerkendte metoder. Desuden vil vi medvirke til udvikling og forskning i samarbejde med forskningsinstitutioner og andre højere lærer anstalter, således at sundhedsfremme og forebyggelse varetages på et højt fagligt niveau. Løbende opfølgning på sundhedspolitikken Vi vil følge sundheden i Odense meget målrettet. Byrådet skal hvert år have en status på sundhedsområdet. Desuden skal der finde en sundhedspolitisk debat sted én gang årligt i byrådet. Sådan kan man følge med i arbejdet med sundhedspolitikken Sundhedspolitikken har sin egen hjemmeside www. odense.dk/ sundhedspolitik. Udover selve politikken vil der være informationer om, hvordan Odense arbejder på at føre sundhedspolitikken ud i livet.

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik 2015-2025 samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash København skal have

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Hvorfor en vision om fælles sundhed?

Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt for når det gælder borgernes sundhed? Hvordan skal borgerne opleve behandling og omsorg i kommuner,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

INDLEDNING. Værdigrundlag. Faxe Kommunes arbejde med og tilgang til sundhedsområdet

INDLEDNING. Værdigrundlag. Faxe Kommunes arbejde med og tilgang til sundhedsområdet Værdigrundlag INDLEDNING Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 er en revideret udgave af Politik på sundhedsområdet 2007. Sundhedspolitikken indeholder visioner og værdier for det forebyggende og sundhedsfremmende

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Forord Indholdsfortegnelse Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik

Læs mere

Næstved. Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen

Næstved. Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen Næstved Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen Sundhedspolitik 2014-2017 Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen.... 3 Føje år til livet og liv til årene.... 5 Fra vision til virkelighed....

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen!

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! SUND i Tønder side 3 Forord Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! Sådan ser vi på sundhed i Tønder Kommune og vi ønsker med denne sundhedspolitik at understøtte en kreativ og aktiv sundhedsindsats

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Debatoplæg Vision om fælles sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Sundhed med alle Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Endeligt udkast forelagt Byrådet April 2012 Forord Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik. Med den første

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED

BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED SUND BY NETVÆRKETS TEMADAG OM SUNDHED PÅ TVÆRS BESKÆFTIGELSES- OG SUNDHEDSOMRÅDET KOLDING FREDAG DEN 23. AUGUST V. ANNA PALDAM FOLKER, KONST. ANALYSECHEF, APF@PSYKIATRIFONDEN.DK

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhed på tværs. 27. februar 2014

Sundhed på tværs. 27. februar 2014 Sundhed på tværs 27. februar 2014 Program I 10.00-10.45 Morgenmad og netværk 10.45-10.50 Velkomst Jes Bak Sørensen, Aarhus Kommune kl. 10.00 morgenmad Del I: Udvikling af sundhedspolitikker udfordringer

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb. Idéudviklingsdagen 12.09.13

Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb. Idéudviklingsdagen 12.09.13 Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb Idéudviklingsdagen 12.09.13 Indhold Det brede sundhedsbegreb Hvordan ser det ud i Fredericia Kommune? Lighed i sundhed Hvordan skal vi

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning N O T A T En sund befolkning 15-03-2013 Sag nr. 08/2538 Dokumentnr. 10904/13 I dette notat præsenteres regionernes bidrag til at øge danskerne middellevetid gennem en målrettet indsats mod de mest udsatte

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13 Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhedspolitik Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik Esbjerg Kommune SUNDHEDSPOLITIKKEN 2015-2020 [ 1 ] Sundhedspolitik Esbjerg Kommune 2015-2020 Et sammendrag [ 2 ] Indhold Forord................................. side 3 Vision...side 4 Baggrund for sundhedspolitikken 2015-2020..side

Læs mere

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål...

Læs mere