FRA INDSIGT TIL FORANDRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA INDSIGT TIL FORANDRING"

Transkript

1 MindLabs Resultatsrapport FRA INDSIGT TIL FORANDRING

2 INDHOLD FORORD INTRO LABORATORIUM Nyt branchekodesite Digital mentorordning Væk med bøvlet OPIguide Visuelle redskaber konkretiserede EU-ministermøde Strategisk partnerskab Workshops Spot på brugerinvolvering i frikommuner Co-design af europæisk designpolitik TÆNKETANK Ph.D.-projekter Absurdity and the sensible decision/ Nina Holm Vohsen Virksomheders skatteadfærd/karen Boll In search of new public futures/jesper Christiansen Ledelse af design i den offentlige sektor/christian Bason Reflections Artikler INSPIRATOR Seminarer Danmark er et fantastisk land WorkingLabs How public design Uddannelse Hvis du vil vide mere OUTRO /33 3/33

3 Forord Forord FORORD Kravet om at skabe bedre offentlig service for færre ressourcer har aldrig været mere markant end netop nu. MindLabs arbejde for ejerministerierne - Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet - har derfor øget fokus på, hvordan vi kan bruge offentlige midler mere effektivt. Offentlige indsatser skal være brugbare og meningsfulde for dem, der i sidste instans skal anvende dem. Netop derfor har vi haft stor glæde af MindLabs arbejde med at involvere borgere og virksomheder i udviklingen af nye offentlige løsninger. Det er en forudsætning for effektive løsninger, at de virker efter hensigten og gør en forskel. Samtidig giver MindLab mulighed for at samarbejde systematisk på tværs af forskellige dele af den offentlige sektor, og sikrer dermed et bedre tværoffentligt samarbejde. De mange eksempler som indgår i rapporten viser, at MindLab lykkes med at skabe innovation gennem brugerinvolvering. De konkrete indsigter, som involvering af borgere og virksomheder giver, kan danne grundlag for nye løsninger. Design af prototyper på nye tiltag, som testes med brugerne, sikrer at løsningerne imødekommer deres reelle udfordringer og behov. MindLabs arbejde viser, at der ikke behøver være en modsætning mellem løsninger, der virker bedre for brugerne, og løsninger, som virker bedre for medarbejderne. Eksempelvis illustrerer MindLabs bidrag til redesign af at såvel virksomhederne som de offentlige myndigheder sparer tid og penge. Det er netop, når både brugerne og det offentlige høster en gevinst, at der er tale om innovation. MindLab har også i bredere forstand bidraget til dagsordenen om modernisering og fornyelse af vores offentlige sektor. Gennem forskning og formidling har MindLab været med til at skabe betydelig opmærksomhed omkring de danske erfaringer med innovation i det offentlige også internationalt. Jeg ser frem til, at MindLab fortsætter arbejdet med at skabe værdi for de involverede ejerministerier, den offentlige sektor som helhed, og for borgere og virksomheder i særdeleshed. Michael Dithmer Formand for MindLabs bestyrelse Departementschef, Erhvervs- og Vækstministeriet 4/33 5/33

4 Intro Intro INTRO Formålet med denne rapport er at illustrere en række af MindLabs aktiviteter og resultater og at dele de erfaringer, vi har høstet. Rapporten er bygget op om MindLabs indsatsområder, som vi har valgt at kalde Laboratorium, Tænketank og Inspirator. Laboratorium er de aktiviteter, hvor vi bidrager til at skabe konkrete forandringer gennem en eksperimenterende og brugerinvolverende tilgang. Det drejer sig om innovationsforløb partnerskaber, projekter, workshops som vi udfører i tæt samspil med vores kolleger i MindLabs ejerkreds. Tænketank er den viden, som MindLab skaber i kraft af vores forsknings- og analyseaktiviteter, og som vi både deler med ejerkredsen, den akademiske verden og den bredere offentlighed. Inspirator drejer sig om den kapacitet, MindLab bidrager til at opbygge i ejerkredsen og i den offentlige sektor gennem seminarer, kurser, oplæg, træning og andre formidlingsaktiviteter i Danmark og udlandet. Vi håber, at rapporten kan inspirere andre til at indgå med fornyet energi i det innovationsarbejde, som den offentlige sektor trænger så meget til. 6/33 7/33

5 LABORATORIUM Strategisk partnerskab Workshops 8/33 9/33

6 Laboratorium Laboratorium LABORATORIUM Det er MindLabs mission at bidrage til mere værdi for ejerkredsen på fire offentlige bundlinjer: Effekt, service, produktivitet og demokrati. MindLabs værdiskabelse: Ved hver af de udvalgte cases har vi placeret en model, der viser, hvor MindLab medvirkede i processen mod værdiskabelse. Under alle projekter udviklede vi som udgangspunkt nye indsigter (1). I nogle projekter har opgaven været at udvikle bud på konkrete løsninger (2), og andre gange har vi arbejdet med et projekt fra idé til implementering eller arbejdet med de processer, som understøtter implementeringen af nye løsninger i ejerkredsens organisationer (3). Alle tre typer af projektarbejde har bidraget til den overordnede mission om at skabe mere værdi for ejerkredsen på de fire udvalgte bundlinjer. Effekt er den mest centrale værdi, fordi effekt er et udtryk for den forskel, en offentlig organisation ultimativt vil gøre i verden. Eksempelvis ønsker Arbejdsskadestyrelsen at bidrage til, at flere danskere fastholdes på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade. SKAT ønsker at mindske gabet mellem den skat, som danskerne burde betale ifølge lovgivningen, og den skat danskerne rent faktisk betaler. Og Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til vækst i danske virksomheder. Som figuren ovenfor viser, bidrager MindLab til effekt, og til de øvrige offentlige bundlinier, via tre centrale elementer i innovationsprocessen: indsigter, løsninger og implementering. Indsigt De seneste år har en stor del af MindLabs opgaver primært fokuseret på ny indsigt. Indsigt kan være en katalysator for, at organisationen ændrer sin strategi nogle gange ganske radikalt. Det er stort set altid et formål med MindLabs arbejde at bidrage til ny indsigt, særligt gennem etnografisk research blandt brugerne, for at afdække deres oplevelse af en offentlig regulering eller service. Løsninger Løsninger er forslag til konkrete nye tiltag, eksempelvis i regulering, nye digitale services, eller ændrede sags- og arbejdsgange, som fører til en anden interaktion med brugerne. Løsninger kan være alt fra omfattende strategiske tiltag til enkeltstående forbedringer. Implementering Implementering er, når løsningerne gennemføres i en organisatorisk kontekst, med hvad det indebærer af ændret ressourceanvendelse, varige forandringer i strukturer og processer mv. Det er først, når implementering er gennemført, fx ved at en lov er vedtaget, arbejdsgange i organisationen er ændret, eller en ny digital tjeneste er gået i luften, at man kan begynde at konstatere, om der er skabt bedre effekter, service, produktivitet eller demokrati. 10/33 11/33

7 Laboratorium Laboratorium PROJEKTER Den aktivitet, der fylder mest i MindLabs arbejde, er gennemførelsen af længerevarende projekter i vores ejerministerier. I dette afsnit gennemgår vi et antal udvalgte projektforløb, som illustrerer en bred vifte af vores arbejdsmetoder. Projekt: Nyt branchekodesite Nyt branchekodesite høster gevinster gennem myndighedssamarbejde på tværs. Tværministerielt samarbejde bliver ofte vanskeligt, når gode hensigtserklæringer skal omsættes til konkrete forandringer. Det er derfor vigtigt at bevare fokus på udbyttet både for brugere og myndigheder på tværs af ressortområder. Innovation lykkes, når både brugere og system vinder. Når tømrere, coaches eller designere registrerer deres virksomheder, bliver de ofte så meget i tvivl om deres branchekode, at de kontakter Erhvervsstyrelsen (ERST), Danmarks Statistik eller til SKAT for at få hjælp. Men der er i dag ingen procedure for systematisk samarbejde mellem de relevante myndigheder. Branchekoder er blot en lille del af virksomhedernes registrering, men alligevel en hyppig kilde til statistiske fejl, pres på de offentlige telefonsluser, og fejlplacerede kontrolbesøg hos virksomhederne. Erhvervsstyrelsens udviklingsenhed Center for kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) tog derfor i regi af projektet Effektiv offentlig service til erhvervslivet initiativ til et tværministerielt projekt om branchekoder. Tværministerielt samarbejde Et velfungerende branchekodesite, er afhængigt af at både ERST, Danmarks Statistik og SKAT samarbejder, da alle disse myndigheder er involveret i registreringen og har et stort ønske om pålidelige grunddata. CKR kontaktede derfor MindLab for at få hjælp til at udvikle en løsning, der ville spare virksomhederne for tid og besvær. Ambitionen var at få færre henvendelser og færre fejl i registreringerne. Samtidig ønskede man bud på, hvordan myndighederne bag branchekoderne kunne håndtere branchekoderne mere hensigtsmæssigt internt. En ny løsning MindLabs konkrete bidrag i projektet var i samarbejde med ERST at udvikle en ny løsning et nyt branchekode.dk der kunne afhjælpe brugernes problemer. Dette skete på baggrund af interview og observationer af virksomheder, observationer i telefonsluserne i ERST og Danmarks Statistik samt interview med medarbejdere i Erhvervscentrene. Løsningen har to spor: Et selvbetjeningssite, som har virksomhedernes behov og hverdagssprog som udgangspunkt; og som noget helt nyt, et site til de sagsbehandlere, som arbejder med branchekoderne på tværs af styrelser. En business case som blev udviklet for projektet viser, at det nye site vil give en besparelse på cirka 24 mio. kr. for virksomheder og myndigheder set over en periode fra Det svarer til, at investeringen i det nye site tjenes hjem 21 gange, samtidig med at brugeroplevelsen forbedres. Projektet giver dermed værdi ved at øge produktiviteten i det offentlige, og styrke servicen over for virksomhederne. 12/33 13/33

8 Laboratorium Laboratorium Strategisk fokus MindLab hjalp ERST med at holde fast i projektets overordnede fokus på et fælles udbytte både for myndigheder og virksomheder. For at sikre et vellykket tværoffentlige samarbejde gjorde MindLab meget ud af at tydeliggøre de fælles fortjenester, som et succesfuldt projekt kunne føre til. Samtidig arbejdede MindLab systematisk med myndighedernes bekymringer og udfordringer, efterhånden som projektet gik fra abstrakte konklusioner til konkrete forandringer. MindLab kunne som ekstern aktør i det tværministerielle samarbejde, bibeholde det overordnede strategiske fokus og hele tiden søge at se på tværs af ressortgrænserne. Det er noget helt nyt for os, at vi er kommet så langt med en løsning. Og fordi løsningen er tænkt som en helhed fra begyndelsen med involveringen af alle dem, der er relevante for den, kan den lykkes. Sune Knudsen, Kontorchef i Erhvervsstyrelsen Implementering af nyt site for branchekode.dk MindLab hjalp ERST og en række andre myndigheder med at skabe en ny løsning, som effektiviserer virksomhedernes oprettelse af en branchekode. Løsningen implementeres nu og forventes at føre til øget produktivitet i det offentlige, samt tidsbesparelser og en bedre serviceoplevelse for virksomhederne. Projekt:Digital mentorordning Digitale mentorordninger det offentlige som facilitator af møder på tværs Ledere og ansatte i den offentlige sektor er gode til at få ideer. Udfordringen ligger i at finde frem til, hvordan ideerne skal realiseres i praksis, så de giver mest mulig værdi for brugerne og skaber den ønskede effekt. Det er ikke nødvendigvis jobcentrene, jobsøgningskurserne og andre traditionelle beskæftigelsestiltag, der flytter flest mennesker fra ledighed til arbejdsmarkedet. En undersøgelse blandt 700 nyuddannede akademikere i job, som DJØF har foretaget, viser at det er langt mere effektivt at bruge netværk og personlige kontakter til at få et job: Under halvdelen af nyuddannede akademikere bruger en traditionel ansøgningsproces som deres vej til jobbet. Test af en idé Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) ville derfor gerne undersøge om de traditionelle beskæftigelsestiltag kunne suppleres af en digital mentorordning baseret på frivillig hjælp. Tanken var, at en digital mentorordning skulle forbinde folk uden arbejde med frivillige mentorer, der ønsker at hjælpe den ledige nærmere et job. For at få indsigt i hvordan idéen kunne realiseres gennemførte MindLab en række forundersøgelser af forskellige brugergrupper. En af de væsentligste konklusioner fra undersøgelserne var, at et mentor-match i sig selv ikke skaber værdi. Når en jobsøgende nyuddannet har gået ledig nogen tid, og får stadigt vanskeligere ved at finde ud af, hvad han skal gøre, hjælper det ikke alene, at sætte ham sammen med en frivillig mentor. Målet med relationen må ikke være for diffust, såsom jeg vil bare gerne have et job. Den ledige skal også have hjælp til at nedbryde jobsøgningen i overskuelige delmål, som mentoren har en chance for at hjælpe med at realisere. For en nyuddannet i statskundskab kan det eksempelvis være en hjælp at tænke i alternative brancher, så alle ansøgninger ikke lander hos centraladministrationen. Her kan en mentor med samme uddannelsesmæssige baggrund, som nu arbejder inden for et andet område, være med til at give inspiration til at tænke i alternative veje til et job. Hvis ordningen skal tiltrække kvalificerede mentorer, er det nemlig vigtigt, at mentorerne oplever, at de gør en reel forskel med de erfaringer og den viden, som nogle år på arbejdsmarkedet har givet dem. Tre bud på fremtiden MindLabs bidrag bestod hovedsageligt i sammen med kolleger i AMS at udvikle i alt tre forskellige mulige formater for en digital mentorordning. Løsningerne lægger vægt på et tæt samarbejde med faglige organisationer, som både har netværk blandt frivillige og viden om de meget forskellige grupper, som den digitale mentorordning skal henvende sig til. På den måde kan organisationerne udgøre det altafgørende bagland, som kan bidrage til, at mentormentee-relationerne fungerer. Formaterne kommer også med forskellige bud på, hvordan man kan klæde både mentor og mentee bedst muligt på til at give hjælp og modtage hjælp. 14/33 15/33

9 Laboratorium Laboratorium For AMS betød foranalysens resultater, at fokus i det videre arbejde skiftede. Hvor det før primært handlede om, hvordan en eventuel digital platform kunne skrues sammen, blev projektet rettet mod at undersøge, hvordan det digitale match understøttes, så det giver mest mulig værdi både for de arbejdsløse, men også for mentoren. AMS arbejder nu videre med ideen om at udforme en digital mentorbank. Digitale mentorordninger skabte nye indsigter til Arbejdsmarkedsstyrelsen Projekt: Væk med bøvlet Væk med bøvlet for unge skatteydere når nye fortællinger skaber forandringer Konkrete historier om borgernes liv er et magtfuldt forandringsredskab. Succesfuld brugercentreret innovation bygger på organisationens evne til at leve sig ind i andre menneskers situation og behov, og at omsætte denne professionelle empati i nye ideer. Unge skatteborgere er født med en mus i hånden, og de er ivrige brugere af internettet. Alligevel bruger de kun i meget begrænset omfang SKAT s digitale løsninger. Dermed bryder erfaringerne fra SKAT med en af de grundlæggende antagelser i det offentliges digitaliseringsstrategi: At det først og fremmest er de ældre medborgere, som vil have problemer med at betjene sig selv digitalt, og at digitaliseringsproblemerne vil forsvinde, når de unge vokser op. MindLab hjalp AMS med at se, hvad der skal til for, at ideen om digital mentor-match kan realiseres og skabe den ønskede effekt. Indsigterne drejede sig om adfærd, motivation og behov hos potentielle mentees, mentorer og blandt de faglige organisationer, som dernæst blev omsat i tre forskellige formater for det videre løsnings- og implementeringsarbejde. Projektet var et tæt samarbejde mellem os og MindLab. Når vi nu skal tage projektet videre til implementering, er det vigtigt, at konklusionerne og de nye løsningsspor er nogen vi selv har været med til at udvikle. Tæt på de unge MindLab interviewede et antal unge skatteydere og sad med når de loggede sig på SKATs TastSelv eller åbnede breve fra SKAT. Konklusionen var klar: At kunne bruge TastSelv kræver helt andre kompetencer end at være på Facebook. Det kræver, at man har en grundlæggende viden om skattesystemet, at man har et overblik over hvilke felter på forskudsopgørelsen, som er relevante for én, og at man forstår udtryk som fortrykt og arbejdsgiveradministreret kapitalpension. Ikke alle unge under 30 har de kompetencer, og derfor vælger de at ringe til SKAT eller at møde frem hos kommunens borgerservice. Professionel empati De unges historier skabte indlevelse og engagement i SKATs organisation. Deres oplevelser blev formidlet som lydklip, der blev spillet gentagne gange i forbindelse med oplæg og workshops i SKAT. Dette arbejde var starten på en afgørende ændring: Tidligere tog SKAT det ofte for givet, at brugeren enten forstår forvaltningens sprog eller i det mindste er indstillet på at lære det. Nu er fokus skiftet, så SKAT sigter på at udforme selvbetjeningsløsningerne, så de ikke kræver ekspertviden, men derimod tager udgangspunkt i brugernes konkrete behov og viden. Specialkonsulent, AMS 16/33 17/33

10 Laboratorium Laboratorium Projekt: OPIguide OPIguide: Platform for offentlig-privat innovation På et tidspunkt kom en kollega fra en anden afdeling op til mig og spurgte, om jeg havde hørt om den unge mand Dennis og hans oplevelse af vores digitale service. Kollegaen var ikke klar over, at det var et projekt, jeg havde sat i gang. Da vidste jeg, at snebolden rullede. Natascha Dexters, Kontorchef, SKAT MindLab bidrog med ny indsigt til SKAT om de unges adfærd på TastSelv Visse samfundsmæssige udfordringer har en karakter, der gør, at de ikke kan løses af offentlige myndigheder alene. Det offentlige må i stedet agere som en platform, der formidler samarbejde. Udfordringen for offentlige organisationer bliver at finde den rette balance mellem rollen som autoritet og rollen som facilitator. Det offentlige køber årligt ind for 160 mia. kr. Gennem intelligent efterspørgsel kan det offentlige derfor være med til at stimulere udviklingen af nye produkter i private virksomheder og bidrage til vækst i Danmark. I offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) søger man at skabe et systematisk samarbejde med private virksomheder om at skabe innovative løsninger, som opfylder det offentliges behov. Erhvervsstyrelsen (ERST) bad derfor MindLab om at udvikle en guide til offentligt ansatte i, hvordan man igangsætter og driver OPI-samarbejder. Fokus på ny praksis MindLabs bidrag viste, at en traditionel vejledning, hvor best-practice formidles, ikke er en mulighed i forbindelse med OPI. Praksis på området er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt udviklet. I stedet blev der skabt et online vejledningsredskab, hvor de væsentligste forudsætninger for at starte på OPI bliver gennemgået, og hvor ERST kan facilitere vidensudveksling mellem praktikere og myndigheder. MindLab bidrog således til, at styrelsen har påtaget sig en ny rolle, hvor man i stedet for at komme med færdige autoritative tiltag, gør det muligt for brugerne selv at udvikle de gode løsninger. ERST skabte digital platform for styrket offentlig-privat innovationssamarbejde SKAT fik nye indsigter i, hvad der skal til for, at de yngste skatteborgere kan blive digitalt selvhjulpne. Indsigterne blev skabt ved hjælp af konkrete historier, hvor de unge prøvede kræfter med at udfylde SKAT s digitale løsninger. Det gav ideer til nye løsninger på området. MindLab udviklede en ny digital platform for offentlig-privat innovationssamarbejde, med fokus på skabelsen af et fælles miljø blandt de offentlige praktikere og beslutningstagere. OPIguide sætter ERST i en anderledes rolle som facilitator af udviklingsprocesser. 18/33 19/33

11 Laboratorium Laboratorium Projekt: Visuelle redskaber konkretiserede EU ministermøde Visuelle redskaber konkretiserede EU ministermøde MindLab bidrog ved at sikre, at mødet havde de europæiske virksomheder og forbrugere i centrum, og at dialogens abstrakte indhold blev visualiseret og konkretiseret. Det danske EU-formandskab var vært ved et uformelt rådsmøde for 35 lande, hvor formatet blev ganske anderledes end et traditionelt EU-møde. Mødet var det uformelle ministerrådsmøde for konkurrenceministrene og emnet var et centralt spor under det danske formandskab, nemlig styrkelse af det digitale indre marked. Mødet blev designet udfra følgende fire principper: 1. Digital dagsorden Digital workshop. Da mødet drejede sig om digitalisering fik deltagerne ved ankomsten til København hver en ipad, som de lånte under hele mødet. Alt mødemateriale blev uploadet på forhånd, for derved at anvende et minimum af papir. 2. Brugerne i centrum. Rådsmødet drejede sig i sidste ende om de europæiske forbrugere og virksomheders muligheder for nemmere og tryggere at handle over grænser på nettet. De europæiske forbrugere og de virksomheder, der efterspørger bedre fælles lovgivning, kom derfor til orde direkte på rådsmødet igennem seks film og igennem oplæg fra virksomheder. 3. Visualisering af det abstrakte indhold. Som et unikt indspil til rådsmødet havde 27 elever fra Kunstakademiets Designskole illustreret udvalgte kvantitative data om det indre marked. Tre udvalgte projekter blev udstillet og gav på den måde ministrene en anderledes og inspirerende fremstilling af tal, de ellers blot ville modtage som diagrammer eller tal i en rapport. 4. Helhed i oplevelsen af mødet. Det sidste princip var at designe et sammenhængende koncept bl.a. ved at vise en række karakteristiske sider ved Danmark. Det indbefattede rammerne for den traditionelle middag dagen inden mødet og mødets grafiske udtryk, som legede med balancen mellem det digitale og det analoge. Tilsammen skabte disse fire designelementer en helhedsoplevelse af mødeforløbet, og en mere konkret og fokuseret dialog blandt ministrene. Samtidig blev mødet en succesfuld demonstration på, at EU systemet godt kan arbejde anderledes og mere nyskabende, end mange skeptikere tror. Fire designelementer skabte en helhedsoplevelse for EU ministermøde På mødet drøftede ministrene, hvordan der kan etableres et velfungerende digitalt indre marked, udfra indsigterne der blev præsenteret langt mere involverende og visuelt end det typisk vil ske ved et tilsvarende møde. Resultatet var enighed om de væsentligste punkter. 20/33 21/33

12 Laboratorium Strategisk partnerskab Laboratorium Strategisk partnerskab STRATEGISK PARTNERSKAB MindLab indgår hvert år 1-2 partnerskaber med organisationer, der ønsker bistand til en mere omfattende forandring. Det sker ud fra en erkendelse af, at et grundlæggende strategisk skifte ikke sker gennem et enkelt projekt, men snarere gennem en større portefølje af aktiviteter. I har partnerskabet været med Arbejdsskadestyrelsen (ASK). Radikale ændringer kræver både årvågenhed og tålmodighed. Forandringsprocessen næres ved hele tiden at holde fast i målet om en ønsket langsigtet ændring under arbejdet med organisationen og interessenterne. ASK arbejder med realiseringen af en ny strategi: Hvor man hidtil har været optaget af at effektivisere sagsbehandlingen, så flest muligt får en endelig afgørelse på deres sag hurtigt, ønsker man i højere grad at fokusere på, hvordan indsatsen skal sammensættes så flest muligt tilskadekomne kommer tilbage i job. I forbindelse med dette strategiskifte indgik ASK et partnerskab med MindLab. Fokus på borgerne Under hele arbejdet har fortællinger fra de arbejdsskadedes virkelighed spillet en central rolle. MindLab fortalte for eksempel historien om en ung truckfører, der mistede sin arm i en ulykke, og som kun ved hjælp af et samarbejde mellem kommune, forsikringsselskab og ASK blev bedre rustet til et nyt job, fordi han fik sig en ny uddannelse og en bedre protese. Historierne om de arbejdsskadedes oplevelser gav organisationerne et konkret udgangspunkt at tale ud fra, når de drøftede hvilke barrierer og hvilke muligheder, som det nye perspektiv ville indebære for dem. Partnerskab på flere niveauer MindLabs arbejde i partnerskabet med ASK bevægede sig på flere forskellige niveauer, og afspejlede den gennemgribende forandring, som ASK står midt i. Det er en proces, der tager tid og kræver arbejde både fra ledelse og frontmedarbejdere. I den forbindelse har partnerskabet haft væsentligt større betydning, end et enkeltstående projekt kan have. Det har været frugtbart for ASK, at have en strategisk partner, som kunne understøtte flere af processens faser og bidrage til at ASK fastholder målet. Værdiskabelse i Arbejdsskadestyrelsen Flere aktører skal samarbejde Et markant strategisk skift kræver en holdningsændring, ikke kun internt hos ASK, men også hos de mange aktører, som spiller en rolle i arbejdsskadesager for eksempel kommuner, forsikringsselskaber, fagforeninger og erhvervsorganisationer. MindLab var med til at gøre det tydeligt, hvilket enormt potentiale, der ligger i at gå strategisk efter at arbejde sammen på tværs, når den arbejdsskadede skal hjælpes tilbage i job. Som det er i dag, kan den tilskadekomne opleve, at de mange aktører har modsatrettede interesser og ikke nødvendigvis samarbejder om, at ruste borgeren til at komme tilbage i arbejde. Det betyder dobbeltarbejde hos de offentlige aktører og forvirring hos den tilskadekomne. MindLab har i ASK bidraget til indsigter, til udvikling af nye løsninger, og til implementering af en ny strategi, der kan udløse øget effekt, service og produktivitet: Styrket fastholdelse på arbejdsmarkedet, meningsfuld service for borgerne, og en økonomisk gevinst for samfundet. Bred vifte af værktøjer I arbejdet med at gennemføre denne holdningsændring gjorde MindLab brug af en lang række værktøjer. MindLab interviewede de arbejdsskadede og udarbejdede servicerejser, som kortlagde de mange forskellige aktører, der indgår i en arbejdsskadesag set fra borgerens perspektiv. MindLab bidrog desuden til at præsentere perspektivskiftet for forsikringsselskaber, erhvervsorganisationer og arbejdsgiverorganisationer. MindLab gennemførte også en række workshops internt med ASKs ledelse. Her blev det præciseret hvilke af ASKs aktiviteter, der understøtter det strategiske skifte, og hvad ASK fremadrettet kan gøre for at sikre mere sammenhæng. MindLab bidrog med inspiration til, hvordan svært løselige problemer kan gribes an og trak i den forbindelse både på egne erfaringer og viden om tendenser internationalt. Når man lytter til de tilskadekomnes perspektiv, bliver det pludselig meget klart, hvorfor alle aktører skal samarbejde. Her har partnerskabet med MindLab været meget givende, fordi de kan blive ved med at minde os om, hvorfor et perspektivskifte er vigtigt. Steen Østergaard Jensen, Chef for Fastholdelsescenteret, ASK. 22/33 23/33

13 Laboratorium Workshops Laboratorium Workshops WORKSHOPS MindLab gennemfører jævnligt kortere workshops, som typisk vedrører en afgrænset del af et længere forløb. Det betyder, at MindLabs interessenter hurtigt kan få hjælp til processer, som måske er kortvarige, men som ofte kan gøre en betydelig forskel. Her er et par eksempler. Spot på brugerinvolvering i frikommunerne For Arbejdsmarkedsstyrelsen og KL organiserede MindLab en heldagsworkhop om frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. Man ville dele erfaringer med nye former for involvering af ledige borgere i arbejdsmarkedsindsatsen, og udvikle ideer til en styrket brugerinvolvering i de kommunale jobcentre som led i frikommuneforsøget. Workshoppen bestod af indlæg fra både MindLab og Kriminalforsorgen, som har stor erfaring med systematisk brugerinvolvering. Senere vekslede workshoppen mellem paneldebat, gruppedrøftelser, og idéudvikling. Workshoppen var et led i en længere række møder i kredsen af frikommuner. Co-design af europæisk designpolitik MindLab bidrog til at udvikle EU Kommissionens Design Leadership Boards anbefalinger til en europæisk design- og innovationspolitik. MindLab foreslog, at en bred kreds af brugere og interessenter skulle inkluderes i politikudviklingen via co-design, altså fælles udvikling af løsninger i samspil mellem eksperter, politikudviklere, virksomheder, universiteter og organisationer. På den baggrund arrangerede MindLab en workshop, hvor 65 personer blev inviteret til at deltage i designet af den fremtidige politik. Resultatet var en grundig validering af Design Leadership Boards analysearbejde samt mange hundrede nye ideer og 20 gennemarbejdede løsningskoncepter, som gruppen brugte i det videre arbejde. 24/33 25/33

14 TÆNKETANK Ph.D.-projekter Reflections Artikler 26/33 27/33

15 Tænketank Phd-projekter Tænketank Phd-projekter TÆNKETANK Innovation i den offentlige sektor kan styrkes yderligere via systematisk indsamling, udvikling og deling af ny viden om, hvordan forandring reelt skabes i politisk styrede organisationer. MindLab har derfor dannet ramme for fire Ph.D. afhandlinger, der belyser centrale aspekter og nye tendenser inden for offentlig ledelse, politikudvikling og innovationsarbejde. Ph.D.-PROJEKTER Absurdity and the sensible decision / Nina Holm Vohnsen Nina Holm Vohnsens Ph.D.-projekt fulgte forberedelsesfaserne og gennemførelsen af et kontrolleret forsøg på sygedagpengeområdet. På den baggrund opstod en ny implementeringsteori, som bryder radikalt med klassiske forståelser af planlagt udvikling. Forskningen byggede på feltarbejde i henholdsvis Beskæftigelsesministeriet, et kommunalt jobcenter, samt hos en anden aktør, som har besvaret det kommunale udbud på sygedagpengeområdet. Ved at undersøge de øjeblikke hvor der træffes beslutninger, dokumenterer Nina Holm Vohnsen, at implementeringsfasen er præget af en række brud og bevægelser væk fra forsøgsdesignet. Hun viser, hvordan selve planlægningen af forsøget foregår fortløbende i alle tre organisationer gennem hele forsøgets gennemførelsesfase. Virksomheders skatteadfærd / Karen Boll SKAT opkræver skatter og afgifter fra over danske virksomheder hvert år. Om disse virksomheder ved SKAT om deres efterrettelighed er høj eller lav, dvs. om virksomhederne er gode eller mindre gode til at følge reglerne udstukket fra SKAT. SKAT ved derimod mindre om, hvordan virksomhedernes efterrettelighed skabes ude i de enkelte virksomheder. Målet med Karen Bolls Ph.D.-projekt var på baggrund af dette at undersøge, hvordan danske virksomheders evne og vilje til efterrettelighed over for SKAT udvikler sig. Projektet fokuserede på de faktorer, der påvirker efterrettelighedspraksis, og hvordan denne praksis kan påvirkes og modificeres. Metodisk er undersøgelsen funderet på etnografiske observationer i en række skattecentre og virksomheder. En af de opdagelser, forskningen ledte til, er en udpegning af dagligdagsfaktorer (brug af kasseapparat, kenskab til regler, rutiner for brug af IT, kontakt til revisor m.m.), der påvirker virksomhedernes forudsætninger for regelefterlevelse. En anden er den oplevelse, skattemedarbejderne har af at møde nye situationer og krav, når de skal arbejde med skatteydernes adfærd i stedet for det traditionelle arbejde med regler. Projektet frembragte på denne måde viden, der har stor værdi i SKATs videre arbejde ikke kun i forhold til regelefterlevelse specifikt, men også borger- og virksomhedskontakten i mere generel forstand. ErhvervsPhD en var et samarbejde mellem MindLab, SKAT og IT-Universitetet, Design of Organisational IT og blev afsluttet i juli Karen Boll modtog prisen Annual Studentship Scholarship Award indenfor Risk, governance and accountability, som uddeles af det britiske Society for Risk Analysis, London, juni Ph.D. en blev til i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Beskæftigelsesministeriet og MindLab. Den blev forsvaret d. 1. november Afhandlingen blev desuden d. 24. maj 2012 tildelt Aarhus Universitets Forskningsfonds Ph.D.-pris. En eminent antropologisk analyse af den politiske proces. Fra Bedømmelsesudvalgets udtalelse 28/33 29/33

16 Tænketank Phd-projekter Tænketank Phd-projekter In search of new public futures / Jesper Christiansen Jesper Christiansens Ph.D. projekt udforsker kreative processer, hvor det offentlige kan fungere som hovedaktør i forhold til at nytænke velfærdsydelser og offentlig service. Formålet er, at beskrive den praksis, som finder sted i offentligt funderede forandringsprocesser, gennem deltagende studier af konkrete offentlig-private innovationsprojekter og analyser af offentlige innovationsinitiativer generelt. Projektet tager udgangspunkt i et centralt paradoks: Hvordan planlægges ukendte fremtider, så proces og implementering på den ene side fremstår håndgribelig, samtidig med at man forholder sig meningsfyldt til markant social kompleksitet og ofte uløselige offentlige problemstillinger? Empirien hentes både fra aktiviteter i regi af MindLab og fra danske kommunale innovationsforløb. Arbejdet med Ph.D. en har omfattet studieophold i UK og Australien. Jesper Christiansens Ph.D. er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Erhvervs- og Vækstministeriet og MindLab. Ledelse af design i den offentlige sektor / Christian Bason Det sidste igangværende projekt gennemføres af innovationschef Christian Bason, som i sit Ph.D.-arbejde undersøger offentlige ledere som designere. Projektet fokuserer på, hvordan offentlige ledelse i praksis oplever anvendelsen af designmetoder, når de udvikler nye politikker og serviceydelser. Hvad sker der, når design bringes i spil som innovationsredskab i offentlige organisationer? Gør tilgange som bruger-research, visualisering, idéudvikling, eksperimenter og prototyper en forskel, og hvis ja, hvorfor? Hvordan anvender offentlige ledere design som katalysator for forandring? Hvordan tænker og handler de ledelse, der bruger design effektivt? Der er både fokus på design som konkret udviklingsværktøj og som ledelsestilgang. Empirisk baseres projektet på kvalitative interview med en række offentlige ledere i MindLabs ejerkreds samt bredere i Danmark og udlandet. Christian Basons Ph.D. blev igangsat i 2010 og gennemføres i et samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS) og MindLab, og med bivejledere på Stanford University (US), Oxford University Saïd School of Business (UK) og Case Western University s Weatherhead School of Management (US). Ud over Ph.D.-forløbene er MindLab og den britiske tænketank NESTA gået sammen i et bredere partnerskab omkring udviklingen og formidlingen af ny viden og erfaring om aktuelle dagsordener som samproduktion, håndtering af komplekse offentlige problemstillinger og strategier for og metoder til offentlig innovation. 30/33 31/33

17 Tænketank Reflections/Artikler Tænketank Reflections/Artikler Reflections For at formidle den viden MindLabs Ph.D. er og andre forskningsaktiviteter skaber, gennemfører MindLab løbende en seminarrække under titlen Reflections. Formålet med seminarerne er at drøfte, hvordan forskningsbaseret viden kan omsættes i praksis af offentligt chefer og medarbejdere. MindLab har eksempelvis gennemført reflections-seminarer med Ph.D. Nina Holm Vohnsen om Implementation and the delicate question of context, og med Ph.D. Karen Boll om Kontrol og vejledning hvordan findes den rette balance? Seminarerne omfatter såvel oplæg, paneldrøftelser som en arbejdssession, hvor de deltagende praktikere omsætter forskerens indsigter til konkrete bud på nye strategier og handlinger i egen organisation. Artikler Som en direkte konsekvens af den praktiske og vidensmæssige læring fra MindLabs aktiviteter har det været oplagt at tage del af debatten omkring fremtidens offentlige sektor og udfordringer i forhold til offentlig innovation generelt. I den sammenhæng har MindLab skrevet og udgivet artikler i forskellige sammenhænge og medier med beslutningstagere og førende tænkere som primær målgruppe. På den måde ønsker MindLab også at være til at forme agendaer og tilgange til arbejdet med offentlig innovation både nationalt og internationalt. 32/33 33/33

18 INSPIRATOR Seminarer Hvis du vil vide mere 34/33 35/33

19 Inspirator Seminarer Inspirator Seminarer INSPIRATOR MindLab gennemfører inspirationsoplæg, gå-hjem møder, seminarer, konferencer samt kompetenceudvikling, der har til formål at skabe refleksion om brugerinvolvering, innovation og reform af den offentlige sektor. Vi skriver bøger, akademiske papers, blogs på bl.a. vores egen MindBlog.dk og hos MandagMorgen Blog, og giver interview til medier i ind- og udland. Seminarer Danmark er et fantastisk land Med den nye regerings tiltræden i efteråret 2011 udkom der også et nyt regeringsgrundlag, Et Danmark, der står sammen. MindLab afholdt i den forbindelse fire seminarer under den fælles overskrift Danmark er et fantastisk land, som er den første sætning i regeringsgrundlaget. Overskrifterne for de fire seminarer var Samarbejde, Prioritering, At lytte og Forebyggelse. Seminarerne var åbne for deltagere fra offentlige og private organisationer og var velbesøgte med deltagere ved hvert seminar. WorkingLabs WorkingLab er titlen på MindLabs gå-hjem møder, som vi har afholdt over en længere årrække, typisk to om året. Fokus i WorkingLabs er at lægge op til inspiration fra praktikere i innovationsfeltet, og dernæst at engagere en bredt sammensat deltagerkreds i selv at udvikle løsningskoncepter på baggrund af dette input. De seneste års WorkingLabs har blandt andet handlet om visualisering af kvantitative data, om borgernær digitalisering, og om mediernes rolle i forhold til innovation i den offentlige sektor. How public design? I september 2011 samlede MindLab flere end 70 offentlige chefer, designforskere og -praktikere fra ind- og udland til en to-dages konference. Anledningen var Copenhagen Design Week, og formålet var at spørge, hvordan designmetoder kan bidrage til offentligt reform- og innovationsarbejde. Deltagerne kom fra så forskellige lande som Australien, UK, Norge, Singapore og USA. Konferencen 36/33 37/33

20 Inspirator Uddannelse Inspirator Uddannelse følges op i 2012 af et tilsvarende initiativ af La 27e Region i Frankrig. Uddannelse MindLab gennemfører en række forskellige uddannelses- og træningsaktiviteter. De senere år er fokus skiftet fra udbud af generelle uddannelsesmoduler i innovation og brugerinvolvering for projektledere i ejerministerierne, til mere målrettede forløb som er tættere forbundet med konkrete forandringsaktiviteter. I flere sammenhænge har MindLab gennemført skræddersyet træning af hele enheder eller ledergrupper i ejerkredsen, eksempelvis for en chefkreds i Arbejdsskadestyrelsen og for kontorer i Erhvervsstyrelsen. Medarbejdere i MindLab underviser også eksternt på executive forløb, såvel på Copenhagen Business School MPA, som for offentlige chefer i ind- og udland, eksempelvis for den islandske centraladministration, for topembedsmænd i Singapore, og for en del af de øverste 500 chefer i EU systemet. Hvis du vil vide mere Resultatrapporten indeholder et udvalg af MindLabs aktiviteter. Hvis der er andre projekter eller aktiviteter, du er nysgerrig på, så kontakt os gerne via mail eller telefon. Ønsker du løbende at følge vores arbejde, så kan du gøre det på internettet via: mind-blog, innovationsguiden.dk, twitter og linked in. Start på hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. 38/33 39/33

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Nye styringsparadigmer og offentlig innovation. Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach

Nye styringsparadigmer og offentlig innovation. Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach Nye styringsparadigmer og offentlig innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach Offentlig styring i opbrud Den offentlige sektor blev af Old Public Administration opfattet som en myndighed New

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017 MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER Derfor kombinerer altid faglig indsigt i kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer.

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. v/ Paul Natorp og David Storkholm, KaosPiloterne 2011 Hvad er innovation? Innovation er processen, der frembringer nye idéer og gør dem værdiskabende for samfundet.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM?

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? PROCES- & YDELSESBESKRIVELSE Nærværende udkast til en proces- & ydelsesbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af et møde mellem

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

SAMPRODUKTION. På vej mod en ny velfærdsmodel

SAMPRODUKTION. På vej mod en ny velfærdsmodel SAMPRODUKTION På vej mod en ny velfærdsmodel 3 Når vi søger efter balance, er det ikke så meget et spørgsmål om, hvad det offentlige kan gøre, men derimod et spørgsmål om, hvad vi kan gøre i fællesskab.

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere