Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov kl ca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30"

Transkript

1 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov kl ca Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, 2. næstformand, FOA Lene Nielsen, FOA Niels Lodman, Dansk HøreCenter Afbud: Michael Bille, Danske Regioner, audio Randi Wetke, Danske Regioner, audio Vakant, Danske Regioner, neuro Jørgen Svend.Poulsen, TL Kenneth Hesel Egsgaard, PAKS Lotte Meilstrup, FOA Jacob M. Jørgensen, Danske Regioner Forslag til dagsorden: Neurofysiologiområdet kl ) Godkendelse af dagsorden 2) Uddannelser på neuro-området på Metropol 3) Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. ændring i neuro-specialet 4) Udviklingsredegørelse, neuro-specialet 5) Evt. Fælles, kl ) Godkendelse af fælles dagsorden 7) Godkendelse af referat fra sidste møde 8) Plan for beskrivelse af uddannelsen i national kvalifikationsramme 9) Invitation til drøftelse af innovation 10) Statistik over indgåede uddannelsesaftaler på specialerne 11) Årsplan ) Orientering om ny struktur og nyt navn for sekretariatet 13) Budget ) Meddelelser 15) Evt. Frokost kl Audiologiområdet kl ) Godkendelse af dagsorden 17) Evaluering af det private spor i audiologiassistentuddannelsens 18) Nedsættelse af udvalg til godkendelse af ansøgning om praktikpladsgodkendelse med dispensation 19) Udviklingsredegørelse, audiologispecialet 20) Evt.

2 Møde for neuro-området Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dette dokument Dagsorden er aftalt med formandskabet Til godkendelse Dagsorden blev godkendt Ad 2) Uddannelser på neurofysiologi-området på Metropol Ingen Therese Sachs, som er koordinator for efter og videreuddannelsen ved Metropol, vil orientere om deres (efter-) uddannelsesinitiativer på neurofysiologiområdet Til orientering Therese Sachs præsenterede Metropols initiativer på neurofysiologiområdet. Beslutningen om at udvide bioanalytikeruddannelsen med et speciale på neurofysiologiområdet begrundes ud over allerede kendte begrundelser også med inspiration fra Sverige, hvor denne model findes. Bioanalytikeruddannelsen har nu i alt 6 kliniske moduler, hvoraf det ene er klinisk neurofysiologi. Praktikvejledere for bioanalytikere på neurologiske afdelinger skal have hvad der svarer til 1/6 diplomuddannelse. Derfor og for at tilbyde neurofysiologiassistenter et fagligt løft - udbyder Metropol fra foråret 2010 et efteruddannelsesforløb. Efteruddannelsen svarer til et grundmodul på VVU-niveau, og varer ½ år på deltid (10 uger og 15 ects-points). På længere sigt overvejer Metropol at udvikle en hel VVU på det sundhedstekniske område. Det første grundforløb er udbudt til at starte 1. februar 2010, koster ca og der er nu ca. 12 tilmeldte Udvalget takkede Therese for hendes fremlæggelse, som alle fandt meget informativt. Ad 3) Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. ændring i neuro-specialet Ingen En arbejdsgruppe bestående af Lene Nielsen, FOA og Anne Juhl, Danske Regioner (Ålborg Sygehus) har undersøgt behovet for ajourføring af uddannelsesordning for neurofysiologiassistentspecialet. 2

3 Lene Nielsen vil på mødet orientere om arbejdsgruppens anbefalinger Udvalget bedes drøfte arbejdsgruppens anbefalinger med henblik på prioritering af indsatsområder Lene beklagede, at forslaget pga. tidsnød ikke var udsendt på forhånd, men kunne fremlægge arbejdsgruppens anbefalinger ved en præcis gennemgang af, hvor i uddannelsesordningen gruppen fandt, der var brug for justeringer. Gennemgangen afsluttedes med flg. anbefalinger: 1. Generelt for kort tid til at tilegne sig alle relevante kompetencer. Man bør overveje en udvidelse af uddannelsen. 2. Autonome nervesystem undersøges kun få steder. Bør indgå i uddannelsen som valgfag ex 0,5 uge 3. Søvnsygdomme, udredning foregår på store afdelinger, faget bør indgå uændret som valgfag 4. Dokumentation og kvalitet er vigtig, foreslås at indgå som obligatoriske fag se forslag Specialerelevant informationsteknologi, neurofysiologi 5. Monitorering på ambulante og indlagte patienter er et voksende område. Bør indgå som obligatorisk, ex 0,5 uge samt fokus i praktik. Ekstra tid?? 6. Billeddannende undersøgelser. Ultralyd, CT, MR, PET/SPECT. Voksende felt..1 uge obligatorisk Ekstra tid?? Udvalget var meget tilfredse med arbejdsgruppens arbejde og fandt, at det var meget troværdige og seriøse anbefalinger som gruppen var kommet med. Heidi understregede dog, at det var vigtigt, at også andre fik mulighed for at vurdere forslaget. I forlængelse heraf aftaltes, at udvalgets næste møde (den 4. febr. 2010) forlægges til Odense og skal indeholde et fællesmøde med LUU om ændringer i UO vedr.neurofysiologispecialet.og faget informationsteknologi. Arbejdsgruppens forslag sendes til luu inden mødet. Ad 4) Udviklingsredegørelse neuro-specialet Udkast til udviklingsredegørelsen for hospitalsteknisk assistentuddannelsen 3

4 Udvalget skal afgive en udviklingsredegørelse til Undervisningsministeriet. I redegørelsen skal udvalget orientere ministeriet om evt. behov for ændringer i uddannelsen, herunder uddannelsesordning og bekendtgørelse. I redegørelsen lægges op til en ajourføring af uddannelsesordningen for neurofysiologispecialet i forlængelse af arbejdsgruppens arbejde Udvalgets medlemmer bedes bidrage til kvalificering af beskrivelsen af udviklingstendenser på neuro-området Udvalget ønskede ændringsforslagene fra arbejdsgruppen indføjet i udviklingsredegørelsen. Desuden havde både Ane og Heidi nogle konkrete ændringsforslag, som de ville fremsende skriftligt til sekretariatet. Når de ønskede rettelser er indføjet fremsendes redegørelsen en sidste gang til godkendelse i formandskabet Ad 5) Evt. Intet at referere. 4

5 Fællesmøde for hele udvalget Ad 6) Godkendelse af fælles dagsorden Udarbejdet i samarbejde med formandskabet Til godkendelse Mødet indledtes med en kort præsentation af udvalgets nye formand, der repræsenterer Danske Regioner, men arbejder som chefkonsulent i HR-Region Nord. Dagsorden blev godkendt Ad 7) Godkendelse af referat fra sidste møde Referat fra møde den 24. august og Referat af fællesmøde med det lokale uddannelsesudvalg Referaterne har været udsendt og sekretariatet har modtaget flg. bemærkninger til referatet fra fællesmødet fra Heidi: Pkt. 2) Heidi mente, at Danske Regioner må melde tydeligt ud, om de vil have begge uddannelser, og om de vil ansætte neurofysiologiassistentelever fremadrettet. FOA vil kontakte Danske Regioner. Heidi havde flg. bemærkninger til referat fra Udvalgsmødet. Pkt 2) Heidi oplyste, at den nye uddannelse til bioanalytiker med mulighed for at vælge et neurofysiologispeciale nu er godkendt og starter efter sommerferien. Så den foreslåede henvendelse til Metropol vil ikke finde sted, i stedet vil FOA rette henvendelse til Danske Regioner for at få en klar udmelding om danske Regioners syn på de to uddannelsers fremtid. Ændringerne er indføjet i referaterne Referater til godkendelse Referatet blev godkendt Ad 8) Plan for beskrivelse af uddannelsen i National Kvalifikationsramme Guidelines for indplacering af uddannelser i National Kvalifikationsramme Alle erhvervsuddannelser skal indplaceres i en national kvalifikationsramme for livslang læring, der beskriver hvilket kvalifikationsniveau ud af 8 mulige de hører til på. Formålet er at fremme gennemsigtigheden i uddannelsessystemet først på nationalt og senere på europæisk plan. 5

6 Foreløbige vurderinger tyder på, at FUHAs uddannelse trin 1 kan indplaceres på trin 3, mens de fulde uddannelser kan indplaceres på trin 4 (sammen med studentereksamen og langt de fleste erhvervsuddannelser). Arbejdet skal afsluttes inden jul. Det indstilles at udvalget bemyndiger formandskabet til at godkende indplacering af uddannelserne i NQF Karen uddelte et forslag til indplacering af uddannelsen i NQF. Sekretariatet gav udtryk for, at indplaceringen ikke kunne gøres på et særlig objektivt grundlag, men efter princippet best fit var det sekretariatets overbevisning, at audiometristuddannelsen kunne indplaceres på trin 3 mens hospitalsteknisk assistent kunne indplaceres på trin 4. Hospitalsteknisk assistentuddannelsen er en specialist uddannelse, hvilket kan være meget vanskeligt at placere ved siden af generalistuddannelser, som fx social- og sundhedsassistentuddannelsen eller gymnasieuddannelsen, som ligger på samme niveau, men springet mellem niveauerne er så stort, at anden indplacering ikke virker troværdigt. Udvalget godkendte indplaceringen. Ad 9) Invitation til drøftelse af innovation Innovation i uddannelserne Undervisningsministeriet har igangsat tværgående analyser af uddannelsernes bidrag til at fremme innovation på offentlige arbejdspladser. Analysefirmaet Brøndum og Fliess vil gerne høre udvalgets opfattelse af dette emne ud fra et analysenotat og beder om at indhente disse informationer på én af tre måder: a) Interview på et udvalgsmøde b) Interview på et formandskabsmøde c) Interview af sekretariatet Analysegruppen foretager interviewene i dec. jan. Formandskabet har planlagt møde den 15. jan. Det indstilles, at udvalget bemyndiger formandskabet eller sekretariatet til at stille sig til rådighed for interviewet. Udvalget godkendte forslag c) Ad 10) Statistik over indgåede uddannelsesaftaler på specialerne Antal nye uddannelsesaftaler og færdiguddannede 2009 Opgørelsen er udarbejdet i sekretariatet på baggrund af ind- 6

7 hentede oplysninger fra Syddansk Erhvervsskole. Antallet af neuro-elever er lavt, 6 nye aftaler og 8 afsluttede Antallet af audiologi-elever er stigende, 37 nye aftaler og 30 afsluttede. Tallene afspejler det første store optag på det private spor i uddannelsen. Til orientering Udvalget udtrykte stor tilfredshed med udviklingen på audioområdet. Niels orienterede om, at det lokale uddannelsesudvalg havde modtaget tilsagn om midler fra AER til praktikpladsopsøgende arbejde. Udvalget ville prioritere indsatsen til neuro-området. Ad 11) Årsplan 2010 Forslag til årsplan for FUHA 2010 Årsplanen indeholder - forslag til prioriterede indsatsområder i møder i formandskabet - 4 møder i udvalget - 1 konference for praktikstederne - Årsplan til godkendelse I forlængelse af drøftelserne på neuro-gruppen møde tidligere på dagen besluttedes det, at lægge mødet i februar i Odense og bede det lokale uddannelsesudvalg om at deltage. Formålet skulle være, at få lejlighed til i fællesskab at drøfte de fremkomne forslag til ændringer i uddannelsesordning på neuroområdet samt de lovede forslag fra skolen/det lokale uddannelsesudvalg om ændringer vedr. informationsteknologi. Med disse ændringer blev årsplanen godkendt. Ad 12) Orientering om ny struktur i sekretariatet Model for oprettelsen af Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser Antallet af udvalg, der bliver serviceret i EPOS-sekretariatet, er inden for de senere år blevet øget blandt andet med faglige udvalg. Der er derfor behov for en ny organisationsstruktur. En ændret organisationsstruktur betyder enkelte tilpasninger i udvalgsstrukturen. Dette notat beskriver et forslag om at oprette en bestyrelse samt forslag om nogle afledte tilpasninger. Den nye struktur forventes godkendt i løbet af nov. hvorefter der nedsættes en bestyrelse med repræsentation fra alle organisationer pr. 1. jan

8 Til orientering John fremlagde den nye plan for organisering af sekretariatet. Udvalget fandt planen hensigtsmæssig og tog præsentationen til efterretning. Ad 13) Godkendelse af budget 2010 Forslag til budget for FUHA 2010 Forslag til budget indeholder en fremskrivning af posterne med 3,5%. Dernæst er budget præsenteret dels i en uændret opstilling, dels i en opstilling, der tager højde for den nye struktur og ledelse af sekretariatet. Det indstilles at budgettet godkendes, og at den nye opstilling tages i anvendelse såfremt den nye struktur godkendes. Budgettet blev godkendt. Ad 14) Meddelelser a) Orientering om regler for inhabilitet b) link Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2008 Ad a) Sekretariatet vil fremover orientere censorer om regler vedr. inhabilitet Ad b) Årsrapporten viser en stigning i antallet af sager i Tvistighedsnævnet, herunder langt de fleste fra elever, der har været uretmæssigt opsagt. Ca. ¾ af sagerne giver eleven ret, eller der indgås forlig Ankenævnet vedr. praktikvirksomheder modtager klager fra virksomheder, der ikke er blevet godkendt som praktiksted. I ca. halvdelen af tilfældene er de faglige udvalgs afgørelser blevet tilsidesat Til orientering Ad b) Niels efterspurgte årsberetningen og fik udleveret et trykt eksemplar. Udvalget tog meddelelserne til efterretning. Ad 15) Evt. Intet at referere. 8

9 Møde for audiologi-området Ad 16) Godkendelse af dagsorden Dette dokument Udarbejdet i samarbejde med formandskabet Til godkendelse Dagsordenen blev godkendt Ad 17) Evaluering af det private spor i audiologiassistentuddannelsen Oplæg til evaluering af uddannelsen, det private spor FUHA godkendte i 2007 et privat spor i uddannelsen til audiologiassistent. Uddannelsen har samme varighed som den offentlige uddannelse, men uddannelsesmålene er forskellige på en række områder. Dette for at muliggøre, at private virksomheder kunne godkendes til at forestå praktikoplæring. Samtidig udviklede udvalget en kort uddannelse, trin 1 til audiometrist. De første elever efter denne uddannelsesordning afsluttede uddannelsen sommeren 2009, og formandskabet ønsker derfor en evaluering af uddannelsens relevans og kvalitet. Evaluering søges gennemført for udvalgets uforbrugte midler og midler til udviklingsopgaver i 2009 og Mål og budget for evaluering til godkendelse Niels bifaldt evalueringsoplægget. Niels gav udtryk for, at uddannelsesordningen var i orden, og var godt tilfreds med opdelingen i et privat og et offentligt spor. Men Niels fandt at den praktiske gennemførelse af undervisningen på Syddansk Erhvervsskole var mangelfuld og præget at dårlige undervisere, aflyste timer og undervisningsmaterialer, der ikke er tilpasset elevernes niveau. Udvalget lagde vægt på, at skolen skulle høres i evalueringen. Erik anbefalede Svend Jensen, som tidligere har udarbejdet evalueringer på erhvervsuddannelsesområdet til at forestå evalueringen. Udvalget tilsluttede sig forslaget om, at Svend Jensen anmodes om at give tilbud til på evalueringsopgaven. Såfremt evalueringen kan gennemføres for udvalgets midler bemyndiges sekretariatet til at udforme aftalen med Svend Jensen og sikre evalueringens gennemførelse. Med disse bemærkninger blev oplæg og budget godkendt. 9

10 Ad 18) Nedsættelse af udvalg til godkendelse af ansøgning om praktikpladsgodkendelse med dispensation Ingen Sekretariatet modtager ansøgninger om godkendelse til praktikplads, hvor der søges dispensation for særlige situationer. Da ansøgninger skal behandles inden for 14 dage har sekretariatet brug for et partssammensat høringsudvalg, som kan udtale sig på udvalgets vegne i sådanne situationer. Udvalget skal ikke mødes, blot høres via mailkorrespondance. Afgørelser med dispensation forelægges udvalget efterfølgende. Det indstilles at parterne udpeger en repræsentant fra lønmodtagerorganisationen og en repræsentant fra arbejdsgiverorganisationen til et dispensationsudvalg. Det aftaltes, at TL stiller med en repræsentant (Erik indtil videre) og at den nye repræsentant fra Danske Regioner forventes at udfylde pladsen på arbejdsgiverside. Ad 19) Udviklingsredegørelse, audiologispecialet Udviklingsredegørelse for Hospitalstekniskassistentuddannelsen Udvalget skal afgive en udviklingsredegørelse til Undervisningsministeriet. I redegørelsen skal udvalget orientere ministeriet om evt. behov for ændringer i uddannelsen, herunder uddannelsesordning og bekendtgørelse. Af redegørelsen fremgår, at udvalget vil evaluere det private spor i uddannelsen og derefter vurdere, om evalueringen giver anledning til ændring i uddannelsen Udvalgets medlemmer bedes bidrage til kvalificering af beskrivelsen af udviklingstendenser på audio-området Flere problematiserede, at der i flg. nøgletallene kun skulle være ca. 40% af grundforløbseleverne, der fortsætter med en praktikplads og uddannelsesaftale for hovedforløbet. Sekretariatet undersøger, om der kan findes bedre dokumentation eller perspektivering af disse tal. Erik mente ikke det skulle fremstå som om at FUHA havde udviklet audiometristuddannelsen, da det rettelig var et pålæg fra ministeriet. Under pkt. 5) ønskede Erik tilføjet herunder at praktikvirksomhederne følger FUHA s retningslinjer. Endelig foreslog Erik, at der blev indføjet et linjeskift mellem beskrivelsen af audio og neuroområdet i teksten målrettet Med disse bemærkninger blev udviklingsredegørelsen godkendt vedr. audioområdet. 10

11 Ad 20) Evt. Niels orienterede om, at Dansk HøreCenters samarbejde med skolen gennem længere tid havde budt på en række vanskeligheder og nu var gået helt i hårdknude. Dansk HøreCenter har 15 praktiksteder og ca. 25 elever og sammen med sin advokat mfl. ville Niels nu finde en helt anden løsning. Niels lovede, at skrive til formandskabet i den kommende uge, når sagen var helt afklaret internt i virksomheden. Da formandskabet også havde hørt om utilfredshed med skolens undervisningsmaterialer og aflyst undervisning fra andre praktiksteder besluttede formandskabet at indkalde skole til et møde for bede dem redegøre for sagen set fra deres side. 11

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 26. april 2012 Sagsbehandler:

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere

Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. den 18. september 2006

Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. den 18. september 2006 Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse den 18. september 2006 1. godkendelse af dagsorden 2. godkendelse af referat af mødet den 3. maj 3. trindeling af

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere