VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1

2 ne ha K 2

3 LÆREPLAN R TIL VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE Byrådet i Favrskov Kommune har fastlagt rammerne for de Pædagogiske Læreplaner. Læreplanerne skal tage udgangspunkt i Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik og den bagvedliggende strategi: Børne- og ungepolitikken er en udmøntning af Favrskov Kommunes vision for barndoms- og ungdomslivet i kommunen, som den udfoldes i de fem temaer: Udvikling og effektivisering Inklusion et krav til almenområdet Læring og kvalitet Det specialiserede socialområde Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole Børne- og ungepolitikken omfatter alle børn og unge i Favrskov Kommune Samt deres forældre og familier. Politikken sikrer sammenhængen mellem det almene og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn med behov for særlig støtte. Strategidelen af børne- og ungepolitikken er et værktøj til ledere og medarbejdere i forhold til at udmønte Favrskov Byråds intentioner overfor børn og unge i kommunen. Dagtilbuddets værdier Hadsten Børnehave er beliggende i et dejligt område tæt på både by og natur. Vi er en lille hyggelig børnehave, der ligger i en charmerende, gammel patriciavilla i tre etager med masser af plads og rum til udfoldelse og leg. Børnehaven er omkranset af en stor legeplads med en blanding af skovlignende naturarealer og legeområder, som f.eks. sandkasseområder, bålplads, fodboldbane, cykelbane, gynge- og klatrestativer. Da vi er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Favrskov Kommune, har vi bevaret muligheden for at være en lille enhed, med egen bestyrelse og ledelse. Vi er normeret til 40 børn. Det giver os mulighed for at bygge på værdier som nærvær og tætte relationer samt tryghed og overskuelighed for børnene. Det har betydning for os, at børnehaven er et åbent, indbydende og sjovt sted med en god stemning, hvor alle føler sig velkomne og får lyst til at deltage i det der foregår. Vi vægter også højt at have et tæt forældresamarbejde, både i dagligdagen omkring børnene og i det mere formelle samarbejde med forældrebestyrelsen 3

4 Dagtilbuddets pædagogiske principper 1. Princip: Anerkendende tilgang til børn og forældre 2. Princip: Vi vægter nærvær, omsorg, venskaber og relations dannelse højt 3. Princip: Vi arbejder på, at udvikle børnenes empatiske forståelse, og guide dem igennem konflikter 4. Princip: Vi skal være et åbent og indbydende sted, hvor børn og voksne føler sig velkomne, og har lyst til at deltage i de forskellige aktiviteter 5. Princip: Vi vil have et forpligtende samarbejde med hinanden i forbindelse med overgang fra dagpleje til børnehave og overgang fra børnehave til skole. det er vores mål, at tilpasse os den samfundsmæssige udvikling, og den aktuelle børne- og forældregruppe 6. Princip: Vi har fokus på læringsfællesskaber, da den har betydning for børnenes personlige udvikling og sociale kompetencer 7. Princip: For at imødekomme børnenes behov for nærhed, tryghed og omsorg, har vi inddelt dagen i genkendelige rammer og struktur 8. Princip: For børn med særlige behov, tager vi udgangspunkt i barnets resourcer, hvis der er behov vil vi søge ekstern rådgivning, i samarbejde med forældrene Dagtilbuddets læringsforståelse Vi tager udgangspunkt i den anerkende pædagogik, hvor læringsmiljøer og fællesskaber tilgodeser alle børn. Læringsmiljøer skal forstås meget bredt som: kulturen og atmosfære i børnehaven, personalet, de fysiske rammer, organiseringen af dagligdagen, aktiviteterne og de metoder der bruges til at fremme børns læring. Der er de formelle læringsmiljøer og de mere uformelle læringsfællesskaber. De formelle læringsmiljøer er f.eks.: morgensang, fællesspisning og voksenstyrede fællesaktiviteter Når vi laver fælles aktiviteter, har vi fokus på at der er mange former for intelligenser og kompetencer, som børnene skal have udviklet. Vi har derfor planlagt vores uge, så vi om formiddagen har forskellige aktiviteter: læsegrupper sang og musik motion og bevægelse turdage kreative dage De uformelle læringsfælleskaber er: de fællesskaber, der spontant opstår imellem børnene, eller mellem børn og voksne. De kan være baseret på venskaber, fælles interesser og nysgerrighed. For at støtte op om legerelationer, er børnehaven indrettet med mange små områder og kroge hvor børnene kan lege uforstyrrede. Der er steder, hvor de kan få mulighed for ro og fordybelse og andre steder, hvor der er mulighed for fysisk udfoldelse. 4

5 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Dagtilbuddets værdier og pædagogiske principper Virksomhedsplan- og læreplan udarbejdes i et samarbejde mellem personale og bestyrelse. Virksomhedsplan- og læreplan skal sikre, at alle de mange spændende og udfordrende ideer bliver ført ud i livet. Samtidig er den et arbejdsredskab for den samlede personalegruppe og bestyrelse. Det er vores mål, at vi altid skal tilpasse os den samfundsmæssige udvikling og den aktuelle børne- og forældregruppe. Derfor vil virksomhedsplan- og læreplan løbende være under revision. Hadsten Børnehave skal være et sted, hvor både børn og voksne trives. Hermed mener vi, at vores institution skal være et sted, hvor de sociale, psykiske og fysiske aspekter bliver værdsat. Vi vil give plads til det enkelte barn og den enkelte medarbejder, så individuelle behov og ressourcer bliver tilgodeset. Børn, forældre og medarbejdere mødes i børnehaven med omsorg, respekt, ligeværdigt og i åben dialog. Vi tilstræber at have velegnede fysiske rammer med plads til spontanitet, fordybelse og udviklende aktiviteter. Vi ønsker at danne grobund for udvikling omkring: socialisering, tolerance, hensyn, åbenhed og individualitet. Disse områder vil vi styrke ved vekselvirkning mellem planlagte aktiviteter og uformelle læringsfællesskaber Vi lægger vægt på engagerede og nærværende voksne, som i fællesskab med børnene skal være inspirerende og igangsættende i et aktivt og skabende miljø. Når vi oplever, at et barn har særlige behov, vil personalet lave planlagte observationer af barnet. Dette vil danne grundlag for at tilrettelægge arbejdet i samarbejde med forældrene, så barnet opnår den optimale udvikling af dets kompetencer. Vi tager udgangspunkt i barnets stærke sider for at fremme succesoplevelser. I de tilfælde, hvor vi skønner, at der er brug for eksternt samarbejde, vil vi søge hjælp hos f.eks. talepædagog, pædagogisk psykologisk rådgivning, supervision eller støttefunktion, i samarbejde med forældrene. 5

6 Arbejde med overgange / brobygning Målet er, at børn og forældre er trygge og oplever en glæde ved at indgå i nye sammenhænge. Den primære voksne, som barnet skal knyttes til i børnehaven, besøger det kommende barn i dagplejen, hvor den første kontakt etableres. Der tages billeder af barnets dagpleje, legekammerater, legetøj, m.m. Når børnehavebarnet skal videre til skolen, har vi gensidige besøg mellem skolefritidsordningen og børnehaven. Børnehavebarnet får dermed mulighed for at få grundlagt et godt børnehaveliv og en positiv skolestart. Metoder ved overgange I børnehaven her har vi åbent hus om tirsdagen for dagplejerne. To gange om året holder vi "Sangens dag", hvor dagplejerne også er inviteret. Derfor kender mange børn huset, inden de begynder i børnehaven. I samarbejde med forældre og dagplejer laves der overførselspapirer på barnet. Når barnet begynder i børnehaven, er der lavet en lille fotoplanche fra besøget hos dagplejeren. Når barnet begynder i børnehaven, får det sin egen mappe, hvor der indsamles materiale fra børnehavelivet. Det er billeder og små beskrivelser af hvad vi har lavet, sjove ting der sagt, bedste venner, sange og kreative produktioner. Mappen følger barnet i skolen som en rød tråd, så den hjælper barnet med at skabe sammenhæng mellem børnehaven og skolen. Et halvt år inden børnene begynder i førskole, kommer de på besøg på skolen to-tre gange med den børnegruppe, de skal begynde i. De pædagoger der skal tage imod børnene på skolen, kommer også på besøg i børnehaven, og fortæller om hvordan det er at gå i skole 6

7 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Fakta om institutionen Hadsten Børnehave er normeret til 40 børn. Vi har valgt, at organisere os på 2 aldersopdelte stuer. Vi ser, at børn i deres lærings-, udviklings- og modningsproces søger andre børn, som de matcher aldersog udviklingsmæssigt. Vi ønsker i vores struktur og tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde at tilgodese disse forhold. Vi mener, vi i højere grad kan yde en mere målrettet pædagogik med en aldersopdeling af børnene. De yngste går på blå stue som ligger i stueetagen. De ældste børn går på gul stue, som er på 1. sal. På blå stue er børnene inddelt i 3 mindre grupper, med en primær voksen, som har et særligt ansvar for at vide, hvordan de enkelte børn i gruppen trives og udvikles. På gul stue, er der fokus på førskoleaktiviteter og overgangen fra børnehave til skole. En aldersopdeling indbefatter, at børnene på et tidspunkt skifter stue. Det indebærer et naturligt skift for det enkelte barn. Et skift, som i langt de fleste tilfælde er uproblematisk, da barnet først kommer i storbørnsgruppen, når det er parat til de udfordringer, der ligger i dette. Når børnene skal skifte stue, indgår der forskellige kriterier i vores vurdering. Vi vurderer det enkelte barns modenhed, vi tager hensyn til venskabs- og legerelationer, og vi tager barnets alder i betragtning. De tre kriterier har lige stor betydning og indgår i en samlet vurdering. Som en konsekvens af aldersopdelingen er personaleressourcerne fordelt, så der forholdsvis er flere personaletimer til de yngste børn, da de naturligt har behov for mere hjælp og støtte end de ældste børn. Der er 7 fastansatte personer: 1 leder/pædagog, 1 souschef/pædagog, 2 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere. I Hadsten Børnehave har vi ingen ferielukkeuger. Kun Juleaftensdag og Grundlovsdag vil være uden pasningsmulighed i Hadsten Børnehave. Vi er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Favrskov Kommune. Beskrivelse Periode Den pædagogiske læreplan er gældende for perioden: til Prioritering De seks læreplanstemaer er prioriteret på følgende måde: Alle læreplanstemaer prioriteres lige højt. I børnehaven lægger vi vægt på at tilgodese børnenes mange forskellige intelligenser og kompetencer, der skal opdages og udvikles. Vi har derfor planlagt vores uge, så vi om formiddagen har forskellige aktiviteter: læsegrupper sang og musik motion og bevægelse turdage kreative dage 7

8 Evaluering Primære værktøjer til dokumentation af arbejdet med læreplanerne? Barnets bog, Foto, Iagttagelser/observationer, Læringshistorier Månedlige nyhedsbreve Daglige opslag om dagens aktiviteter Barnets bog, Foto, Iagttagelser/observationer, Læringshistorier Månedlige nyhedsbreve Daglige opslag om aktiviteter Primære metoder til evaluering af arbejdet med læreplanerne? Brugertilfredshedsundersøgelser, LP, SMTTE, TRAS Brugertilfredshedsundersøgelser, LP, SMTTE, TRAS 8

9 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Sammenhæng At barnet formår at udvise respekt for sig selv At barnet bliver bevidst om egne styrker og svagheder At barnet kan håndtere egne følelser og behov At barnet oplever glæde ved samvær med andre At barnet udvikler selvværd ved, at det lærer at tro på sig selv og kan lide sig selv At barnet får udviklet gode stærke relationer til voksne og andre børn i børnehaven, så det kan føle sig trygt. At barnet lærer at mestre ny viden At barnet formår at udvise respekt for sig selv At barnet bliver bevidst om egne styrker og svagheder At barnet kan håndtere egne følelser og behov At barnet oplever glæde ved samvær med andre At barnet udvikler selvværd ved, at det lærer at tro på sig selv og kan lide sig selv At barnet får udviklet gode stærke relationer til voksne og andre børne i børnehaven, så det kan føle sig trygt At barnet lærer at mestre ny viden Mål At barnet udviser respekt for sig selv og andre At barnet udviser empati At barnet er trygt og føler sig som en del af stedet At barnet udviser glæde og sorg At barnet lærer at mestre nye færdigheder og viden. At barnet udviser respekt for sig selv og andre At barnet udviser empati At barnet er trygt og føler sig som en del af stedet At barnet udviser glæde og sorg At barnet lærer at mestre nye færdigheder med udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling. Tiltag 1. Tiltag: At vi hjælper barnet med at sætte ord på handlinger 2. Tiltag: At vi stoler på børnene og har tillid til deres egne vurderinger 3. Tiltag: At vi giver dem konkrete valg, så de er medbestemmende i deres hverdag 4. Tiltag: At vi som voksne er i stand til at se verden med udgangspunkt i barnets perspektiv 5. Tiltag: Alle børn har en voksen, der har et særligt ansvar for at vide, hvordan barnet trives og udvikles 9

10 1. Tiltag: At vi hjælper barnet med at sætte ord på handlinger 2. Tiltag: At vi stoler på børnene og har tillid til deres egne vurderinger 3. Tiltag: At vi giver dem konkrete valg, så de er medbestemmende i deres hverdag 4. Tiltag: At vi som voksne er i stand til at se verden med udgangspunkt i barnets perspektiv 5. Tiltag: Alle børn har en voksen, der har et særligt ansvar for at vide, hvordan barnet trives og udvikles Tegn 1. Tegn: At børnene udvikler deres personlighed 2. Tegn: At børnene ër aktive og konstruktive 3. Tegn: At børnene er glade og trygge 4. Tegn: At børnene kan søge hjælp og udtrykke deres behov 5. Tegn: At børnene kan sætte grænser, når der er behov for det 1. Tegn: At børnene udvikler deres personlighed 2. Tegn: At børnene er aktive og konstruktive 3. Tegn: At børnene er glade og trygge 4. Tegn: At børnene kan søge hjælp og udtrykke deres behov 5. Tegn: At børnene kan sætte grænser, når der er behov for det 10

11 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng I dagligdagen har vi stor fokus på de uformelle læringsfællesskaber og de formelle læringsmiljøer, da de har betydning både for børnenes personlige udvikling og udviklingen af de sociale kompetencer. De yngste børn leger sammen men ofte i kortvarige intervaller, hvor de spejler sig i hinanden, efterligner og lærer noget om sig selv og andre. De kan have svært ved at udtrykke ønsker og behov, særligt i konfliktfyldte situationer, og vi ser det som en vigtig opgave at hjælpe og vejlede dem i konflikterne samt at styrke deres sprog, så de kan få ord på det, der frustrerer dem. Vi er meget opmærksomme på, at børn med særlige behov, kan have særligt brug for støtte i legen og omgangen med andre børn. Vi tager udgangspunkt i børnenes ressourcer, så de kan få succesoplevelser. I de tilfælde hvor vi skønner, der er brug for eksternt samarbejde, søger vi hjælp hos talepædagoger, pædagogisk psykologisk rådgivning mm. Mål At børnene udviser empati og omsorg overfor andre At børnene kan danne venskaber At børnene får kendskab til demokratiske værdier At børnene udviser rummelighed og respekt overfor forskelligheder At børnene kan håndtere konflikter At børnene udviser empati og omsorg overfor andre At børnene kan danne venskaber At børnene får kendskab til demokratiske værdier At børnene udviser rummelighed og respekt overfor forskelligheder At børnene kan håndtere konflikter Tiltag 1. Tiltag: Holde samlinger på de enkelte stuer, hvor vi lærer at lytte, give tid til hinanden 2. Tiltag: Inddrager hensynsfuldhed og rummelighed i samvær 3. Tiltag: At have aktiviteter i de mindre grupper, sammen med børnenes primær voksne 4. Tiltag: At børnene lærer at håndtere konflikter gennem guidning i konkrete situationer 5. Tiltag: Vi bruger Lp- modellen, Trin for Trin og Mobbekassen 1. Tiltag: Holde samlinger på de enkelte stuer, hvor vi lærer at lytte, give tid til hinanden 2. Tiltag: Inddrager hensynsfuldhed og rummelighed i samvær 3. Tiltag: At have aktiviteter i de mindre grupper, sammen med børnenes primær voksne 4. Tiltag: At børnene lærer at håndtere konflikter gennem guidning i konkrete situationer 5. Tiltag: Vi bruger Lp- modellen, Trin for Trin og Mobbekassen 11

12 Tegn 1. Tegn: At barnet indgår i fællesskabet 2. Tegn: At barnet har empati, kan hjælpe andre børn der er kede af det og ikke holder andre udenfor 3. Tegn: At barnet kan være igangsættende i legen 4. Tegn: At barnet danner nye relationer med andre børn og voksne 5. Tegn: At barnet lytter til andre 1. Tegn: At barnet indgår i fællesskabet 2. Tegn: At barnet har empati, kan hjælpe andre børn der er kede af det og ikke holder andre udenfor 3. Tegn: At barnet kan være igangsættende i legen 4. Tegn: At barnet danner nye relationer med andre børn og voksne 5. Tegn: At barnet lytter til andre 12

13 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng Musik, sang og sanglege er på en sjov og legende måde med til at udvikle børnenes sociale, sproglige, personlige og motoriske kompetencer. Vi taler om børnenes oplevelser i weekenden, læser bøger, spiller spil, fortæller historier, synger, laver sanglege og små skuespil, klapper rim og remser. Vi laver også sjove mundmotoriske øvelser, i form af historien om Tue Tunge, sprogspil og sjove pusterørsøvelser. Vi har januar 2012 fået IPads, hvor vi har indlagt udvalgte læringsspil. Vi prioriterer også at skabe bevidsthed omkring brug af antonymer, synonymer, sammensatte ord, dialogisk læsning og temaer med udgangspunkt i børnenes oplevelser. Fra oktober 2013 til marts 2014, er vi med i et sprogligt forskningsprojekt: Spell Yderligere informationer om Spell, er tilgængelig på vores hjemmeside: Musik, sang og sanglege er på en sjov og legende måde med til at udvikle børnenes sociale, sproglige, personlige og motoriske kompetencer. Vi taler om børnenes oplevelser i weekenden, læser bøger, spiller spil, fortæller historier, synger, laver sanglege og små skuespil, klapper rim og remser. Vi laver også sjove mundmotoriske øvelser, i form af historien om Tue Tunge, sprogspil og sjove pusterørsøvelser. Vi har januar 2012 fået IPads, hvor vi har indlagt udvalgte læringsspil. Vi prioriterer også at skabe bevidsthed omkring brug af antonymer, synonymer, sammensatte ord, dialogisk læsning og temaer med udgangspunkt i børnenes oplevelser. Fra oktober 2013 til marts 2014, er vi med i et sprogligt forskningsprojekt Yderligere informationer om Spell, er tilgængelig på vores hjemmeside: Mål At udvikle og styrke børnenes ordforråd At børnene tilegner sig og formår at anvende forskellige udtryksformer At udvikle børnenes kompetencer til at udtrykke sig At børnene har rammer, hvor de kan udvikle deres interesse for bogstaver, tal og symboler At udvikle og styrke børnenes ordforråd At børnene tilegner sig og formår at anvende forskellige udtryksformer At udvikle børnenes kompetencer i at udtrykke sig At børnene har rammer, hvor de kan udvikle deres interesse for bogstaver, tal og symboler 13

14 Tiltag 1. Tiltag: At have læsegrupper, hvor vi har dialogisk læsning, rim og remser, digter historier m.m. 2. Tiltag: At spille spil, herunder IPads, hvor sproget er i fokus 3. Tiltag: At holde fællessamlinger, hvor børnene lærer at udtrykke sig i større forsamlinger 4. Tiltag: At låne bøger på biblioteket, og at børnehaven selv har en stor bogsamling 5. Tiltag: At børn og forældre kan låne bøger med hjem fra børnehaven 1. Tiltag: At have læsegrupper, hvor vi har dialogisk læsning, rim og remser, digter historier m.m. 2. Tiltag: At spille spil, herunder IPads, hvor sproget er i fokus 3. Tiltag: At holde fællessamlinger, hvor børnene lærer at udtrykke sig i større forsamlinger 4. Tiltag: At låne bøger på biblioteket, og at børnehaven selv har en stor bogsamling 5. Tiltag: At børn og forældre kan låne bøger med hjem fra børnehaven Tegn 1. Tegn: At barnet kan give udtryk for egne behov 2. Tegn: At barnet kan udtrykke sig i samlinger 3. Tegn: At barnet kan genfortælle hændelser 4. Tegn: At barnet viser glæde ved, at det kan kommunikere med andre 5. Tegn: At barnet begynder at bruge tegn, tal, begreber, symboler og bogstaver 1. Tegn: At barnet kan give udtryk for egne behov 2. Tegn: At barnet kan udtrykke sig i samlinger 3. Tegn: At barnet kan genfortælle hændelser 4. Tegn: At barnet viser glæde ved, at det kan kommunikere med andre 5. Tegn: At barnet begynder at bruge tegn, tal, begreber, symboler og bogstaver 14

15 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng Kroppen er grundlaget for børnenes fysiske og psykiske sundhed. Vi ser det som betydningsfuldt, at børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop, samt glæde ved at være i bevægelse. I dagligdagen lægger vi vægt på at styrke børns fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. Kroppen er grundlaget for børnenes fysiske og psykiske sundhed. Vi ser det som betydningsfuldt, at børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop, samt glæde ved at være i bevægelse. I dagligdagen lægger vi vægt på at styrke børns fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. Mål At børnene finder fysisk glæde ved at bruge deres kroppe, både finmotorisk og grov motorisk At børnene lærer at spise sundt At børnene lærer at finde ro til afslapning At børnenes motoriske udvikling bliver stimuleret, ved at vi arbejder med forskellige bevægelsesaktiviteter At børnene finder fysisk glæde ved at bruge deres kroppe, både finmotorisk og grov motorisk At børnene lærer at spise sundt At børnene lærer at finde ro til afslapning At børnenes motoriske udvikling bliver stimuleret, ved at vi arbejder med forskellige bevægelsesaktiviteter Tiltag 1. Tiltag: Vi har pædagogisk idræt 2. Tiltag: Vi har tema- uger der omhandler motion 3. Tiltag: Vi tager på ture i skoven og nærområdet 4. Tiltag: Vi har afslapning i 20 min. flere gange om ugen, til afslappende musik 5. Tiltag: Vi leger på vores legeplads hver dag, cykler, løber kravler i træer m.m. 1. Tiltag: Vi har pædagogisk idræt 2. Tiltag: Vi har tema- uger der omhandler motion 3. Tiltag: Vi tager på ture i skoven og nærområdet 4. Tiltag: Vi har afslapning i 20 min. flere gange om ugen, til afslappende musik 5. Tiltag: Vi leger på vores legeplads hver dag, cykler, løber kravler i træer m.m. 15

16 Tegn 1. Tegn: At børnene viser glæde ved at bevæge sig 2. Tegn: At børnene er fysisk aktive i deres lege 3. Tegn: At de udfordrer sig selv i fysiske aktiviteter 4. Tegn: At de har større viden om deres krops funktioner 1. Tegn: At børnene viser glæde ved at bevæge sig 2. Tegn: At børnene er fysiske aktive i deres lege 3. Tegn: At de udfordrer sig selv i fysiske aktiviteter 4. Tegn: At de har større viden om deres krops funktioner MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng Vi lægger vægt på at børnene oplever, sanser, undrer sig, eksperimenterer og gør sig erfaringer i naturen. I løbet af året har vi flere naturtemaer, hvor børnene tilegner sig viden og praktisk erfaring. Vi har f.eks. bondegårds tema, hvor vi besøger en bondegård, så- og plantetema, insekt- og dyretema og tema om årstiderne. På vores ugentlige skovture nyder vi de åbne vidder, hyggelige kroge og årstidernes skifte. Vi lægger vægt på at børnene oplever, sanser, undrer sig, eksperimenterer og gør sig erfaringer i naturen. I løbet af året har vi flere naturtemaer, hvor børnene tilegner sig viden og praktisk erfaring. Vi har f.eks. bondegårds tema, hvor vi besøger en bondegård, så- og plantetema, insekt- og dyretema og tema om årstiderne. På vores ugentlige skovture nyder vi de åbne vidder, hyggelige kroge og årstidernes skifte. Mål At børnene oplever glæde og frihed ved at være i naturen At børnene får lærerige oplevelser i naturen At børnene får kendskab til naturfænomener At børnene lærer at færdes i naturen og gøre sig deres erfaringer At børnene respekterer naturens ressourcer og værdier gennem hensigtsmæssig adfærd 16

17 At børnene oplever glæde og frihed ved at være i naturen At børnene får lærerige oplevelser i naturen At børnene får kendskab til naturfænomener At børnene lærer at færdes i naturen og gøre sig deres erfaringer At børnene respekterer naturens ressourcer og værdier gennem hensigtsmæssig adfærd Tiltag 1. Tiltag: Vi har temauger om naturen, hvor børnene får viden og praktisk erfaring. 2. Tiltag: Vi bruger naturmaterialer til at udfolde os kreativt 3. Tiltag: Vi laver mad på bål 4. Tiltag: Vi har ugentlige turdage i skoven m.m. 5. Tiltag: Vi gennemgår de forskellige årstider 1. Tiltag: Vi har temauger om naturen, hvor børnene får viden og praktisk erfaring. 2. Tiltag: Vi bruger naturmaterialer til at udfolde os kreativt 3. Tiltag: Vi laver mad på bål 4. Tiltag: Vi har ugentlige turdage i skoven m.m. 5. Tiltag: Vi gennemgår de forskellige årstider Tegn 1. Tegn: Børnene undrer sig og stiller opklarende spørgsmål til naturfænomener 2. Tegn: Børnene viser tryghed og glæde ved at være ude i naturen 3. Tegn: Børnene iagttager og udforsker på egen hånd, på baggrund af tilegnet viden 4. Tegn: Børnene værdsætter og viser respekt for naturen 1. Tegn: Børnene undrer sig og stiller opklarende spørgsmål til naturfænomener 2. Tegn: Børnene viser tryghed og glæde ved at være ude i naturen 3. Tegn: Børnene iagttager og udforsker på egen hånd, på baggrund af tilegnet viden 4. Tegn: Børnene værdsætter og viser respekt for naturen 17

18 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Sammenhæng Vi ser det som betydningsfuldt, at give børnene gode kreative oplevelser og har derfor igennem mange år bestræbt os på at skabe en børnehave, der baserer sig på kreativitet til styrkelse af bl.a. udtryksformer som kommunikativt redskab. Det kommer til udtryk i form af sang, musik, teater, billedkunst og kreative projekter. Som en naturlig udvikling af børnehavens værdigrundlag sætter vi mere fokus på kunst i dens bredeste forstand. Vi ser det som betydningsfuldt, at give børnene gode kreative oplevelser og har derfor igennem mange år bestræbt os på at skabe en børnehave, der baserer sig på kreativitet til styrkelse af bl.a. udtryksformer som kommunikativt redskab. Det kommer til udtryk i form af sang, musik, teater, billedkunst og kreative projekter. Som en naturlig udvikling af børnehavens værdigrundlag sætter vi mere fokus på kunst i dens bredeste forstand. Mål At børnene får en bred vifte af kulturelle oplevelser, såsom teater, musik og andre kunstneriske projekter At børnene kreerer deres egne kunstprodukter, og udtrykker sig igennem dette At børnene lærer kulturelle steder at kende i Hadsten og de større omkringliggende byer At børnene får kendskab til vores samfunds højtider, traditioner og værdier At børnene får en bred vifte af kulturelle oplevelser, såsom teater, musik og andre kunstneriske projekter At børnene kreerer deres egne kunstprodukter, og udtrykker sig igennem dette At børnene lærer kulturelle steder at kende i Hadsten og de større omkringliggende byer At børnene får kendskab til vores samfunds højtider, traditioner og værdier Tiltag 1. Tiltag: Vi besøger de kulturelle steder i Hadsten og de omkringliggende større byer 2. Tiltag: Vi giver børnene teater- og musikoplevelser 3. Tiltag: Vi introducerer børnene for forskellige traditioner i løbet af kalenderåret. 4. Tiltag: Vi laver forskellige kreative tiltag, og lægger vægt på processen 5. Tiltag: Vi lærer børnene madkultur 18

19 1. Tiltag: Vi besøger de kulturelle steder i Hadsten og de omkringliggende større byer 2. Tiltag: Vi vil give børnene teater- og musikoplevelser 3. Tiltag: Vi introducerer børnene for forskellige traditioner i løbet af kalenderåret. 4. Tiltag: Vi laver forskellige kreative tiltag, og lægger vægt på processen 5. Tiltag: Vi lærer børnene madkultur Tegn 1. Tegn: At børnene fordyber sig og er interesserede i at udtrykke sig kunstnerisk 2. Tegn: At børnene giver udtryk for at de kender til højtider og traditioner 3. Tegn: At de har erfaringer fra forskellige former for teater og musik 4. Tegn: At de er interesseret i andre sprog og kulturer 1. Tegn: At børnene fordyber sig og er interesserede i at udtrykke sig kunstnerisk 2. Tegn: At børnene giver udtryk for at de kender til højtider og traditioner 3. Tegn: At de har erfaringer fra forskellige former for teater og musik 4. Tegn: At de er interesseret i andre sprog og kulturer 19

20 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø I Hadsten Børnehave har vi arbejdet meget procesorienteret med Børnemiljøvurderingen, og været gennem følgende faser: 1. Kortlægningsfase 2. Fortolkningsfase 3. Valgt og beskrevet fokuspunkter 4. Lavet en handleplan Vi har vi brugt følgende metoder til at finde børnenes perspektiv: Spørgeskema: Hvordan har du det i børnehaven? Børneinterviews med de 4-5 år årige Relations skemaer Venskabsskemaer Rundgangsskema til lokalevurdering Vi har endvidere valgt at se på forælderens perspektiv på børnemiljøet på to niveauer: Bestyrelsen har fået en introduktion til Børnemiljøloven og meningen bag denne. På et bestyrelsesmøde har vi debatteret hvilke prioriteringer forældrebestyrelsen har omkring børnemiljø. På forældremøderne er forældrene blevet løbende orienteret om vores BMV-forløb, og der er også udleveret skriftligt materiale om vores valg af fokusemner. Som personale har vi lagt op til, at forældrene gerne må komme med deres mening om børnemiljøet. Mål med arbejdet med børnemiljø Vores mål er at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring, ved at inddrage de tre perspektiver i børnemiljøet, det psykiske, fysiske og æstetiske. Tiltag i arbejdet med børnemiljø 1. Tiltag: Fokus på børnenes venskaber og drilleri. To uger om året har vi antimobbe-tema 2. Tiltag: Større grad af børnemedbestemmelse i hverdagen 3. Tiltag: Indsats for og bevidsthed omkring håndhygiejne gennem eksempelvis temaer 4. Tiltag: Vi har indrettet børnehaven, så vi har små rum og hyggelige kroge 5. Tiltag: Vi arbejder løbende med empati, ved hjælp af "Trin for Trin" materialet Tegn i arbejdet med børnemiljø 1. Tegn: At børnene er åbne overfor nye legerelationer 2. Tegn: At børnene kan udtrykke deres ønsker i forskellige sammenhænge 3. Tegn: At børnene viser skærpet opmærksomhed bevidsthed om hygiejne 4. Tegn: At børnene kan finde et roligt hjørne til leg, fordybelse og fysisk aktivitet 5. Tegn: At børnene viser en inkluderende og empatisk adfærd 20

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014-2016

Pædagogisk læreplan 2014-2016 Pædagogisk læreplan 2014-2016 Møllehaven 0-2 årige Møllehaven Aalsrodevej 3 8500 Grenaa T: 89592740-29656071 http://www.moelleskolen.dk Fra forvaltningen Fra januar 2014 og 3 måneder frem skal alle dagtilbud

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset 1. Indledning Beskriv kort Dagtilbuddets størrelse, beliggenhed, og hvad inst. kendes for. 2. Værdier Beskriv max 3 værdier, som er fundamentet i jeres

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Mo2rikken 3. Børne- og læringssyn 3.1. Holstebro kommunes børne- og læringssyn 3.2. Mo2rikkens børne- og læringssyn 3.3. Pædagogiske principper 4. Mo2rikkens

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere