VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1

2 ne ha K 2

3 LÆREPLAN R TIL VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE Byrådet i Favrskov Kommune har fastlagt rammerne for de Pædagogiske Læreplaner. Læreplanerne skal tage udgangspunkt i Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik og den bagvedliggende strategi: Børne- og ungepolitikken er en udmøntning af Favrskov Kommunes vision for barndoms- og ungdomslivet i kommunen, som den udfoldes i de fem temaer: Udvikling og effektivisering Inklusion et krav til almenområdet Læring og kvalitet Det specialiserede socialområde Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole Børne- og ungepolitikken omfatter alle børn og unge i Favrskov Kommune Samt deres forældre og familier. Politikken sikrer sammenhængen mellem det almene og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn med behov for særlig støtte. Strategidelen af børne- og ungepolitikken er et værktøj til ledere og medarbejdere i forhold til at udmønte Favrskov Byråds intentioner overfor børn og unge i kommunen. Dagtilbuddets værdier Hadsten Børnehave er beliggende i et dejligt område tæt på både by og natur. Vi er en lille hyggelig børnehave, der ligger i en charmerende, gammel patriciavilla i tre etager med masser af plads og rum til udfoldelse og leg. Børnehaven er omkranset af en stor legeplads med en blanding af skovlignende naturarealer og legeområder, som f.eks. sandkasseområder, bålplads, fodboldbane, cykelbane, gynge- og klatrestativer. Da vi er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Favrskov Kommune, har vi bevaret muligheden for at være en lille enhed, med egen bestyrelse og ledelse. Vi er normeret til 40 børn. Det giver os mulighed for at bygge på værdier som nærvær og tætte relationer samt tryghed og overskuelighed for børnene. Det har betydning for os, at børnehaven er et åbent, indbydende og sjovt sted med en god stemning, hvor alle føler sig velkomne og får lyst til at deltage i det der foregår. Vi vægter også højt at have et tæt forældresamarbejde, både i dagligdagen omkring børnene og i det mere formelle samarbejde med forældrebestyrelsen 3

4 Dagtilbuddets pædagogiske principper 1. Princip: Anerkendende tilgang til børn og forældre 2. Princip: Vi vægter nærvær, omsorg, venskaber og relations dannelse højt 3. Princip: Vi arbejder på, at udvikle børnenes empatiske forståelse, og guide dem igennem konflikter 4. Princip: Vi skal være et åbent og indbydende sted, hvor børn og voksne føler sig velkomne, og har lyst til at deltage i de forskellige aktiviteter 5. Princip: Vi vil have et forpligtende samarbejde med hinanden i forbindelse med overgang fra dagpleje til børnehave og overgang fra børnehave til skole. det er vores mål, at tilpasse os den samfundsmæssige udvikling, og den aktuelle børne- og forældregruppe 6. Princip: Vi har fokus på læringsfællesskaber, da den har betydning for børnenes personlige udvikling og sociale kompetencer 7. Princip: For at imødekomme børnenes behov for nærhed, tryghed og omsorg, har vi inddelt dagen i genkendelige rammer og struktur 8. Princip: For børn med særlige behov, tager vi udgangspunkt i barnets resourcer, hvis der er behov vil vi søge ekstern rådgivning, i samarbejde med forældrene Dagtilbuddets læringsforståelse Vi tager udgangspunkt i den anerkende pædagogik, hvor læringsmiljøer og fællesskaber tilgodeser alle børn. Læringsmiljøer skal forstås meget bredt som: kulturen og atmosfære i børnehaven, personalet, de fysiske rammer, organiseringen af dagligdagen, aktiviteterne og de metoder der bruges til at fremme børns læring. Der er de formelle læringsmiljøer og de mere uformelle læringsfællesskaber. De formelle læringsmiljøer er f.eks.: morgensang, fællesspisning og voksenstyrede fællesaktiviteter Når vi laver fælles aktiviteter, har vi fokus på at der er mange former for intelligenser og kompetencer, som børnene skal have udviklet. Vi har derfor planlagt vores uge, så vi om formiddagen har forskellige aktiviteter: læsegrupper sang og musik motion og bevægelse turdage kreative dage De uformelle læringsfælleskaber er: de fællesskaber, der spontant opstår imellem børnene, eller mellem børn og voksne. De kan være baseret på venskaber, fælles interesser og nysgerrighed. For at støtte op om legerelationer, er børnehaven indrettet med mange små områder og kroge hvor børnene kan lege uforstyrrede. Der er steder, hvor de kan få mulighed for ro og fordybelse og andre steder, hvor der er mulighed for fysisk udfoldelse. 4

5 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Dagtilbuddets værdier og pædagogiske principper Virksomhedsplan- og læreplan udarbejdes i et samarbejde mellem personale og bestyrelse. Virksomhedsplan- og læreplan skal sikre, at alle de mange spændende og udfordrende ideer bliver ført ud i livet. Samtidig er den et arbejdsredskab for den samlede personalegruppe og bestyrelse. Det er vores mål, at vi altid skal tilpasse os den samfundsmæssige udvikling og den aktuelle børne- og forældregruppe. Derfor vil virksomhedsplan- og læreplan løbende være under revision. Hadsten Børnehave skal være et sted, hvor både børn og voksne trives. Hermed mener vi, at vores institution skal være et sted, hvor de sociale, psykiske og fysiske aspekter bliver værdsat. Vi vil give plads til det enkelte barn og den enkelte medarbejder, så individuelle behov og ressourcer bliver tilgodeset. Børn, forældre og medarbejdere mødes i børnehaven med omsorg, respekt, ligeværdigt og i åben dialog. Vi tilstræber at have velegnede fysiske rammer med plads til spontanitet, fordybelse og udviklende aktiviteter. Vi ønsker at danne grobund for udvikling omkring: socialisering, tolerance, hensyn, åbenhed og individualitet. Disse områder vil vi styrke ved vekselvirkning mellem planlagte aktiviteter og uformelle læringsfællesskaber Vi lægger vægt på engagerede og nærværende voksne, som i fællesskab med børnene skal være inspirerende og igangsættende i et aktivt og skabende miljø. Når vi oplever, at et barn har særlige behov, vil personalet lave planlagte observationer af barnet. Dette vil danne grundlag for at tilrettelægge arbejdet i samarbejde med forældrene, så barnet opnår den optimale udvikling af dets kompetencer. Vi tager udgangspunkt i barnets stærke sider for at fremme succesoplevelser. I de tilfælde, hvor vi skønner, at der er brug for eksternt samarbejde, vil vi søge hjælp hos f.eks. talepædagog, pædagogisk psykologisk rådgivning, supervision eller støttefunktion, i samarbejde med forældrene. 5

6 Arbejde med overgange / brobygning Målet er, at børn og forældre er trygge og oplever en glæde ved at indgå i nye sammenhænge. Den primære voksne, som barnet skal knyttes til i børnehaven, besøger det kommende barn i dagplejen, hvor den første kontakt etableres. Der tages billeder af barnets dagpleje, legekammerater, legetøj, m.m. Når børnehavebarnet skal videre til skolen, har vi gensidige besøg mellem skolefritidsordningen og børnehaven. Børnehavebarnet får dermed mulighed for at få grundlagt et godt børnehaveliv og en positiv skolestart. Metoder ved overgange I børnehaven her har vi åbent hus om tirsdagen for dagplejerne. To gange om året holder vi "Sangens dag", hvor dagplejerne også er inviteret. Derfor kender mange børn huset, inden de begynder i børnehaven. I samarbejde med forældre og dagplejer laves der overførselspapirer på barnet. Når barnet begynder i børnehaven, er der lavet en lille fotoplanche fra besøget hos dagplejeren. Når barnet begynder i børnehaven, får det sin egen mappe, hvor der indsamles materiale fra børnehavelivet. Det er billeder og små beskrivelser af hvad vi har lavet, sjove ting der sagt, bedste venner, sange og kreative produktioner. Mappen følger barnet i skolen som en rød tråd, så den hjælper barnet med at skabe sammenhæng mellem børnehaven og skolen. Et halvt år inden børnene begynder i førskole, kommer de på besøg på skolen to-tre gange med den børnegruppe, de skal begynde i. De pædagoger der skal tage imod børnene på skolen, kommer også på besøg i børnehaven, og fortæller om hvordan det er at gå i skole 6

7 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Fakta om institutionen Hadsten Børnehave er normeret til 40 børn. Vi har valgt, at organisere os på 2 aldersopdelte stuer. Vi ser, at børn i deres lærings-, udviklings- og modningsproces søger andre børn, som de matcher aldersog udviklingsmæssigt. Vi ønsker i vores struktur og tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde at tilgodese disse forhold. Vi mener, vi i højere grad kan yde en mere målrettet pædagogik med en aldersopdeling af børnene. De yngste går på blå stue som ligger i stueetagen. De ældste børn går på gul stue, som er på 1. sal. På blå stue er børnene inddelt i 3 mindre grupper, med en primær voksen, som har et særligt ansvar for at vide, hvordan de enkelte børn i gruppen trives og udvikles. På gul stue, er der fokus på førskoleaktiviteter og overgangen fra børnehave til skole. En aldersopdeling indbefatter, at børnene på et tidspunkt skifter stue. Det indebærer et naturligt skift for det enkelte barn. Et skift, som i langt de fleste tilfælde er uproblematisk, da barnet først kommer i storbørnsgruppen, når det er parat til de udfordringer, der ligger i dette. Når børnene skal skifte stue, indgår der forskellige kriterier i vores vurdering. Vi vurderer det enkelte barns modenhed, vi tager hensyn til venskabs- og legerelationer, og vi tager barnets alder i betragtning. De tre kriterier har lige stor betydning og indgår i en samlet vurdering. Som en konsekvens af aldersopdelingen er personaleressourcerne fordelt, så der forholdsvis er flere personaletimer til de yngste børn, da de naturligt har behov for mere hjælp og støtte end de ældste børn. Der er 7 fastansatte personer: 1 leder/pædagog, 1 souschef/pædagog, 2 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere. I Hadsten Børnehave har vi ingen ferielukkeuger. Kun Juleaftensdag og Grundlovsdag vil være uden pasningsmulighed i Hadsten Børnehave. Vi er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Favrskov Kommune. Beskrivelse Periode Den pædagogiske læreplan er gældende for perioden: til Prioritering De seks læreplanstemaer er prioriteret på følgende måde: Alle læreplanstemaer prioriteres lige højt. I børnehaven lægger vi vægt på at tilgodese børnenes mange forskellige intelligenser og kompetencer, der skal opdages og udvikles. Vi har derfor planlagt vores uge, så vi om formiddagen har forskellige aktiviteter: læsegrupper sang og musik motion og bevægelse turdage kreative dage 7

8 Evaluering Primære værktøjer til dokumentation af arbejdet med læreplanerne? Barnets bog, Foto, Iagttagelser/observationer, Læringshistorier Månedlige nyhedsbreve Daglige opslag om dagens aktiviteter Barnets bog, Foto, Iagttagelser/observationer, Læringshistorier Månedlige nyhedsbreve Daglige opslag om aktiviteter Primære metoder til evaluering af arbejdet med læreplanerne? Brugertilfredshedsundersøgelser, LP, SMTTE, TRAS Brugertilfredshedsundersøgelser, LP, SMTTE, TRAS 8

9 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Sammenhæng At barnet formår at udvise respekt for sig selv At barnet bliver bevidst om egne styrker og svagheder At barnet kan håndtere egne følelser og behov At barnet oplever glæde ved samvær med andre At barnet udvikler selvværd ved, at det lærer at tro på sig selv og kan lide sig selv At barnet får udviklet gode stærke relationer til voksne og andre børn i børnehaven, så det kan føle sig trygt. At barnet lærer at mestre ny viden At barnet formår at udvise respekt for sig selv At barnet bliver bevidst om egne styrker og svagheder At barnet kan håndtere egne følelser og behov At barnet oplever glæde ved samvær med andre At barnet udvikler selvværd ved, at det lærer at tro på sig selv og kan lide sig selv At barnet får udviklet gode stærke relationer til voksne og andre børne i børnehaven, så det kan føle sig trygt At barnet lærer at mestre ny viden Mål At barnet udviser respekt for sig selv og andre At barnet udviser empati At barnet er trygt og føler sig som en del af stedet At barnet udviser glæde og sorg At barnet lærer at mestre nye færdigheder og viden. At barnet udviser respekt for sig selv og andre At barnet udviser empati At barnet er trygt og føler sig som en del af stedet At barnet udviser glæde og sorg At barnet lærer at mestre nye færdigheder med udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling. Tiltag 1. Tiltag: At vi hjælper barnet med at sætte ord på handlinger 2. Tiltag: At vi stoler på børnene og har tillid til deres egne vurderinger 3. Tiltag: At vi giver dem konkrete valg, så de er medbestemmende i deres hverdag 4. Tiltag: At vi som voksne er i stand til at se verden med udgangspunkt i barnets perspektiv 5. Tiltag: Alle børn har en voksen, der har et særligt ansvar for at vide, hvordan barnet trives og udvikles 9

10 1. Tiltag: At vi hjælper barnet med at sætte ord på handlinger 2. Tiltag: At vi stoler på børnene og har tillid til deres egne vurderinger 3. Tiltag: At vi giver dem konkrete valg, så de er medbestemmende i deres hverdag 4. Tiltag: At vi som voksne er i stand til at se verden med udgangspunkt i barnets perspektiv 5. Tiltag: Alle børn har en voksen, der har et særligt ansvar for at vide, hvordan barnet trives og udvikles Tegn 1. Tegn: At børnene udvikler deres personlighed 2. Tegn: At børnene ër aktive og konstruktive 3. Tegn: At børnene er glade og trygge 4. Tegn: At børnene kan søge hjælp og udtrykke deres behov 5. Tegn: At børnene kan sætte grænser, når der er behov for det 1. Tegn: At børnene udvikler deres personlighed 2. Tegn: At børnene er aktive og konstruktive 3. Tegn: At børnene er glade og trygge 4. Tegn: At børnene kan søge hjælp og udtrykke deres behov 5. Tegn: At børnene kan sætte grænser, når der er behov for det 10

11 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng I dagligdagen har vi stor fokus på de uformelle læringsfællesskaber og de formelle læringsmiljøer, da de har betydning både for børnenes personlige udvikling og udviklingen af de sociale kompetencer. De yngste børn leger sammen men ofte i kortvarige intervaller, hvor de spejler sig i hinanden, efterligner og lærer noget om sig selv og andre. De kan have svært ved at udtrykke ønsker og behov, særligt i konfliktfyldte situationer, og vi ser det som en vigtig opgave at hjælpe og vejlede dem i konflikterne samt at styrke deres sprog, så de kan få ord på det, der frustrerer dem. Vi er meget opmærksomme på, at børn med særlige behov, kan have særligt brug for støtte i legen og omgangen med andre børn. Vi tager udgangspunkt i børnenes ressourcer, så de kan få succesoplevelser. I de tilfælde hvor vi skønner, der er brug for eksternt samarbejde, søger vi hjælp hos talepædagoger, pædagogisk psykologisk rådgivning mm. Mål At børnene udviser empati og omsorg overfor andre At børnene kan danne venskaber At børnene får kendskab til demokratiske værdier At børnene udviser rummelighed og respekt overfor forskelligheder At børnene kan håndtere konflikter At børnene udviser empati og omsorg overfor andre At børnene kan danne venskaber At børnene får kendskab til demokratiske værdier At børnene udviser rummelighed og respekt overfor forskelligheder At børnene kan håndtere konflikter Tiltag 1. Tiltag: Holde samlinger på de enkelte stuer, hvor vi lærer at lytte, give tid til hinanden 2. Tiltag: Inddrager hensynsfuldhed og rummelighed i samvær 3. Tiltag: At have aktiviteter i de mindre grupper, sammen med børnenes primær voksne 4. Tiltag: At børnene lærer at håndtere konflikter gennem guidning i konkrete situationer 5. Tiltag: Vi bruger Lp- modellen, Trin for Trin og Mobbekassen 1. Tiltag: Holde samlinger på de enkelte stuer, hvor vi lærer at lytte, give tid til hinanden 2. Tiltag: Inddrager hensynsfuldhed og rummelighed i samvær 3. Tiltag: At have aktiviteter i de mindre grupper, sammen med børnenes primær voksne 4. Tiltag: At børnene lærer at håndtere konflikter gennem guidning i konkrete situationer 5. Tiltag: Vi bruger Lp- modellen, Trin for Trin og Mobbekassen 11

12 Tegn 1. Tegn: At barnet indgår i fællesskabet 2. Tegn: At barnet har empati, kan hjælpe andre børn der er kede af det og ikke holder andre udenfor 3. Tegn: At barnet kan være igangsættende i legen 4. Tegn: At barnet danner nye relationer med andre børn og voksne 5. Tegn: At barnet lytter til andre 1. Tegn: At barnet indgår i fællesskabet 2. Tegn: At barnet har empati, kan hjælpe andre børn der er kede af det og ikke holder andre udenfor 3. Tegn: At barnet kan være igangsættende i legen 4. Tegn: At barnet danner nye relationer med andre børn og voksne 5. Tegn: At barnet lytter til andre 12

13 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng Musik, sang og sanglege er på en sjov og legende måde med til at udvikle børnenes sociale, sproglige, personlige og motoriske kompetencer. Vi taler om børnenes oplevelser i weekenden, læser bøger, spiller spil, fortæller historier, synger, laver sanglege og små skuespil, klapper rim og remser. Vi laver også sjove mundmotoriske øvelser, i form af historien om Tue Tunge, sprogspil og sjove pusterørsøvelser. Vi har januar 2012 fået IPads, hvor vi har indlagt udvalgte læringsspil. Vi prioriterer også at skabe bevidsthed omkring brug af antonymer, synonymer, sammensatte ord, dialogisk læsning og temaer med udgangspunkt i børnenes oplevelser. Fra oktober 2013 til marts 2014, er vi med i et sprogligt forskningsprojekt: Spell Yderligere informationer om Spell, er tilgængelig på vores hjemmeside: Musik, sang og sanglege er på en sjov og legende måde med til at udvikle børnenes sociale, sproglige, personlige og motoriske kompetencer. Vi taler om børnenes oplevelser i weekenden, læser bøger, spiller spil, fortæller historier, synger, laver sanglege og små skuespil, klapper rim og remser. Vi laver også sjove mundmotoriske øvelser, i form af historien om Tue Tunge, sprogspil og sjove pusterørsøvelser. Vi har januar 2012 fået IPads, hvor vi har indlagt udvalgte læringsspil. Vi prioriterer også at skabe bevidsthed omkring brug af antonymer, synonymer, sammensatte ord, dialogisk læsning og temaer med udgangspunkt i børnenes oplevelser. Fra oktober 2013 til marts 2014, er vi med i et sprogligt forskningsprojekt Yderligere informationer om Spell, er tilgængelig på vores hjemmeside: Mål At udvikle og styrke børnenes ordforråd At børnene tilegner sig og formår at anvende forskellige udtryksformer At udvikle børnenes kompetencer til at udtrykke sig At børnene har rammer, hvor de kan udvikle deres interesse for bogstaver, tal og symboler At udvikle og styrke børnenes ordforråd At børnene tilegner sig og formår at anvende forskellige udtryksformer At udvikle børnenes kompetencer i at udtrykke sig At børnene har rammer, hvor de kan udvikle deres interesse for bogstaver, tal og symboler 13

14 Tiltag 1. Tiltag: At have læsegrupper, hvor vi har dialogisk læsning, rim og remser, digter historier m.m. 2. Tiltag: At spille spil, herunder IPads, hvor sproget er i fokus 3. Tiltag: At holde fællessamlinger, hvor børnene lærer at udtrykke sig i større forsamlinger 4. Tiltag: At låne bøger på biblioteket, og at børnehaven selv har en stor bogsamling 5. Tiltag: At børn og forældre kan låne bøger med hjem fra børnehaven 1. Tiltag: At have læsegrupper, hvor vi har dialogisk læsning, rim og remser, digter historier m.m. 2. Tiltag: At spille spil, herunder IPads, hvor sproget er i fokus 3. Tiltag: At holde fællessamlinger, hvor børnene lærer at udtrykke sig i større forsamlinger 4. Tiltag: At låne bøger på biblioteket, og at børnehaven selv har en stor bogsamling 5. Tiltag: At børn og forældre kan låne bøger med hjem fra børnehaven Tegn 1. Tegn: At barnet kan give udtryk for egne behov 2. Tegn: At barnet kan udtrykke sig i samlinger 3. Tegn: At barnet kan genfortælle hændelser 4. Tegn: At barnet viser glæde ved, at det kan kommunikere med andre 5. Tegn: At barnet begynder at bruge tegn, tal, begreber, symboler og bogstaver 1. Tegn: At barnet kan give udtryk for egne behov 2. Tegn: At barnet kan udtrykke sig i samlinger 3. Tegn: At barnet kan genfortælle hændelser 4. Tegn: At barnet viser glæde ved, at det kan kommunikere med andre 5. Tegn: At barnet begynder at bruge tegn, tal, begreber, symboler og bogstaver 14

15 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng Kroppen er grundlaget for børnenes fysiske og psykiske sundhed. Vi ser det som betydningsfuldt, at børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop, samt glæde ved at være i bevægelse. I dagligdagen lægger vi vægt på at styrke børns fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. Kroppen er grundlaget for børnenes fysiske og psykiske sundhed. Vi ser det som betydningsfuldt, at børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop, samt glæde ved at være i bevægelse. I dagligdagen lægger vi vægt på at styrke børns fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. Mål At børnene finder fysisk glæde ved at bruge deres kroppe, både finmotorisk og grov motorisk At børnene lærer at spise sundt At børnene lærer at finde ro til afslapning At børnenes motoriske udvikling bliver stimuleret, ved at vi arbejder med forskellige bevægelsesaktiviteter At børnene finder fysisk glæde ved at bruge deres kroppe, både finmotorisk og grov motorisk At børnene lærer at spise sundt At børnene lærer at finde ro til afslapning At børnenes motoriske udvikling bliver stimuleret, ved at vi arbejder med forskellige bevægelsesaktiviteter Tiltag 1. Tiltag: Vi har pædagogisk idræt 2. Tiltag: Vi har tema- uger der omhandler motion 3. Tiltag: Vi tager på ture i skoven og nærområdet 4. Tiltag: Vi har afslapning i 20 min. flere gange om ugen, til afslappende musik 5. Tiltag: Vi leger på vores legeplads hver dag, cykler, løber kravler i træer m.m. 1. Tiltag: Vi har pædagogisk idræt 2. Tiltag: Vi har tema- uger der omhandler motion 3. Tiltag: Vi tager på ture i skoven og nærområdet 4. Tiltag: Vi har afslapning i 20 min. flere gange om ugen, til afslappende musik 5. Tiltag: Vi leger på vores legeplads hver dag, cykler, løber kravler i træer m.m. 15

16 Tegn 1. Tegn: At børnene viser glæde ved at bevæge sig 2. Tegn: At børnene er fysisk aktive i deres lege 3. Tegn: At de udfordrer sig selv i fysiske aktiviteter 4. Tegn: At de har større viden om deres krops funktioner 1. Tegn: At børnene viser glæde ved at bevæge sig 2. Tegn: At børnene er fysiske aktive i deres lege 3. Tegn: At de udfordrer sig selv i fysiske aktiviteter 4. Tegn: At de har større viden om deres krops funktioner MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng Vi lægger vægt på at børnene oplever, sanser, undrer sig, eksperimenterer og gør sig erfaringer i naturen. I løbet af året har vi flere naturtemaer, hvor børnene tilegner sig viden og praktisk erfaring. Vi har f.eks. bondegårds tema, hvor vi besøger en bondegård, så- og plantetema, insekt- og dyretema og tema om årstiderne. På vores ugentlige skovture nyder vi de åbne vidder, hyggelige kroge og årstidernes skifte. Vi lægger vægt på at børnene oplever, sanser, undrer sig, eksperimenterer og gør sig erfaringer i naturen. I løbet af året har vi flere naturtemaer, hvor børnene tilegner sig viden og praktisk erfaring. Vi har f.eks. bondegårds tema, hvor vi besøger en bondegård, så- og plantetema, insekt- og dyretema og tema om årstiderne. På vores ugentlige skovture nyder vi de åbne vidder, hyggelige kroge og årstidernes skifte. Mål At børnene oplever glæde og frihed ved at være i naturen At børnene får lærerige oplevelser i naturen At børnene får kendskab til naturfænomener At børnene lærer at færdes i naturen og gøre sig deres erfaringer At børnene respekterer naturens ressourcer og værdier gennem hensigtsmæssig adfærd 16

17 At børnene oplever glæde og frihed ved at være i naturen At børnene får lærerige oplevelser i naturen At børnene får kendskab til naturfænomener At børnene lærer at færdes i naturen og gøre sig deres erfaringer At børnene respekterer naturens ressourcer og værdier gennem hensigtsmæssig adfærd Tiltag 1. Tiltag: Vi har temauger om naturen, hvor børnene får viden og praktisk erfaring. 2. Tiltag: Vi bruger naturmaterialer til at udfolde os kreativt 3. Tiltag: Vi laver mad på bål 4. Tiltag: Vi har ugentlige turdage i skoven m.m. 5. Tiltag: Vi gennemgår de forskellige årstider 1. Tiltag: Vi har temauger om naturen, hvor børnene får viden og praktisk erfaring. 2. Tiltag: Vi bruger naturmaterialer til at udfolde os kreativt 3. Tiltag: Vi laver mad på bål 4. Tiltag: Vi har ugentlige turdage i skoven m.m. 5. Tiltag: Vi gennemgår de forskellige årstider Tegn 1. Tegn: Børnene undrer sig og stiller opklarende spørgsmål til naturfænomener 2. Tegn: Børnene viser tryghed og glæde ved at være ude i naturen 3. Tegn: Børnene iagttager og udforsker på egen hånd, på baggrund af tilegnet viden 4. Tegn: Børnene værdsætter og viser respekt for naturen 1. Tegn: Børnene undrer sig og stiller opklarende spørgsmål til naturfænomener 2. Tegn: Børnene viser tryghed og glæde ved at være ude i naturen 3. Tegn: Børnene iagttager og udforsker på egen hånd, på baggrund af tilegnet viden 4. Tegn: Børnene værdsætter og viser respekt for naturen 17

18 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Sammenhæng Vi ser det som betydningsfuldt, at give børnene gode kreative oplevelser og har derfor igennem mange år bestræbt os på at skabe en børnehave, der baserer sig på kreativitet til styrkelse af bl.a. udtryksformer som kommunikativt redskab. Det kommer til udtryk i form af sang, musik, teater, billedkunst og kreative projekter. Som en naturlig udvikling af børnehavens værdigrundlag sætter vi mere fokus på kunst i dens bredeste forstand. Vi ser det som betydningsfuldt, at give børnene gode kreative oplevelser og har derfor igennem mange år bestræbt os på at skabe en børnehave, der baserer sig på kreativitet til styrkelse af bl.a. udtryksformer som kommunikativt redskab. Det kommer til udtryk i form af sang, musik, teater, billedkunst og kreative projekter. Som en naturlig udvikling af børnehavens værdigrundlag sætter vi mere fokus på kunst i dens bredeste forstand. Mål At børnene får en bred vifte af kulturelle oplevelser, såsom teater, musik og andre kunstneriske projekter At børnene kreerer deres egne kunstprodukter, og udtrykker sig igennem dette At børnene lærer kulturelle steder at kende i Hadsten og de større omkringliggende byer At børnene får kendskab til vores samfunds højtider, traditioner og værdier At børnene får en bred vifte af kulturelle oplevelser, såsom teater, musik og andre kunstneriske projekter At børnene kreerer deres egne kunstprodukter, og udtrykker sig igennem dette At børnene lærer kulturelle steder at kende i Hadsten og de større omkringliggende byer At børnene får kendskab til vores samfunds højtider, traditioner og værdier Tiltag 1. Tiltag: Vi besøger de kulturelle steder i Hadsten og de omkringliggende større byer 2. Tiltag: Vi giver børnene teater- og musikoplevelser 3. Tiltag: Vi introducerer børnene for forskellige traditioner i løbet af kalenderåret. 4. Tiltag: Vi laver forskellige kreative tiltag, og lægger vægt på processen 5. Tiltag: Vi lærer børnene madkultur 18

19 1. Tiltag: Vi besøger de kulturelle steder i Hadsten og de omkringliggende større byer 2. Tiltag: Vi vil give børnene teater- og musikoplevelser 3. Tiltag: Vi introducerer børnene for forskellige traditioner i løbet af kalenderåret. 4. Tiltag: Vi laver forskellige kreative tiltag, og lægger vægt på processen 5. Tiltag: Vi lærer børnene madkultur Tegn 1. Tegn: At børnene fordyber sig og er interesserede i at udtrykke sig kunstnerisk 2. Tegn: At børnene giver udtryk for at de kender til højtider og traditioner 3. Tegn: At de har erfaringer fra forskellige former for teater og musik 4. Tegn: At de er interesseret i andre sprog og kulturer 1. Tegn: At børnene fordyber sig og er interesserede i at udtrykke sig kunstnerisk 2. Tegn: At børnene giver udtryk for at de kender til højtider og traditioner 3. Tegn: At de har erfaringer fra forskellige former for teater og musik 4. Tegn: At de er interesseret i andre sprog og kulturer 19

20 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø I Hadsten Børnehave har vi arbejdet meget procesorienteret med Børnemiljøvurderingen, og været gennem følgende faser: 1. Kortlægningsfase 2. Fortolkningsfase 3. Valgt og beskrevet fokuspunkter 4. Lavet en handleplan Vi har vi brugt følgende metoder til at finde børnenes perspektiv: Spørgeskema: Hvordan har du det i børnehaven? Børneinterviews med de 4-5 år årige Relations skemaer Venskabsskemaer Rundgangsskema til lokalevurdering Vi har endvidere valgt at se på forælderens perspektiv på børnemiljøet på to niveauer: Bestyrelsen har fået en introduktion til Børnemiljøloven og meningen bag denne. På et bestyrelsesmøde har vi debatteret hvilke prioriteringer forældrebestyrelsen har omkring børnemiljø. På forældremøderne er forældrene blevet løbende orienteret om vores BMV-forløb, og der er også udleveret skriftligt materiale om vores valg af fokusemner. Som personale har vi lagt op til, at forældrene gerne må komme med deres mening om børnemiljøet. Mål med arbejdet med børnemiljø Vores mål er at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring, ved at inddrage de tre perspektiver i børnemiljøet, det psykiske, fysiske og æstetiske. Tiltag i arbejdet med børnemiljø 1. Tiltag: Fokus på børnenes venskaber og drilleri. To uger om året har vi antimobbe-tema 2. Tiltag: Større grad af børnemedbestemmelse i hverdagen 3. Tiltag: Indsats for og bevidsthed omkring håndhygiejne gennem eksempelvis temaer 4. Tiltag: Vi har indrettet børnehaven, så vi har små rum og hyggelige kroge 5. Tiltag: Vi arbejder løbende med empati, ved hjælp af "Trin for Trin" materialet Tegn i arbejdet med børnemiljø 1. Tegn: At børnene er åbne overfor nye legerelationer 2. Tegn: At børnene kan udtrykke deres ønsker i forskellige sammenhænge 3. Tegn: At børnene viser skærpet opmærksomhed bevidsthed om hygiejne 4. Tegn: At børnene kan finde et roligt hjørne til leg, fordybelse og fysisk aktivitet 5. Tegn: At børnene viser en inkluderende og empatisk adfærd 20

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-11-2012 TIL 01-02-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner LÆREPLANER FOR SKALMEJEGÅRDEN REVIDERET UDGAVE 2015: Vi har for de fire afdelinger på Skalmejegården udarbejdet nye læreplaner ud fra vores overordnede målsætning

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 LÆREPLANER 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 4. FOKUSPUNKTER FOR 2014-2015: INKLUSION MED FOKUS PÅ VENSKABER 8 2 af 9 1. INTRODUKTION

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere