THINK MANAGER - THINK MALE (TMTM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THINK MANAGER - THINK MALE (TMTM)"

Transkript

1 THINK MANAGER - THINK MALE (TMTM) Danske lederes vurdering af personkarakteristika kendetegnende hhv. succesfulde og ikke succesfulde ledere CORE Centre for Organizational Renewal and Evolution

2 Forord Nærværende undersøgelse er udført af CORE, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation. Under projektet har der været nedsat en styregruppe med deltagelse af Steen Ancher Jensen, Ledernes Hovedorganisation, Mona Toft Madsen, Henning Madsen, Helle Neergaard og John P. Ulhøi, alle fire forskere fra CORE. Mona Toft Madsen har endvidere fungeret som projektleder.

3 Introduktion til undersøgelsen Indledning TMTM-undersøgelsen er foretaget af forskere fra CORE, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation. Der er gennemført et on-line-survey, der giver mulighed for at afdække lederes perceptioner i forhold til kønsspecifikke personkarakteristika af betydning for succesfuld hhv. ikke succesfuld ledelse. I forbindelse med undersøgelsen er der indgået et samarbejde med forskere fra School of Psychology, Exeter University, England, med henblik på at sammenligne de danske resultater med resultater fra en tidligere gennemført undersøgelse i England. I det følgende beskrives baggrund, metode, analysetilgang og resultater fra den netop gennemførte danske undersøgelse. Afslutningsvis diskuteres undersøgelsens konklusioner og perspektiver. Baggrund Allerede i 1970 erne interesserede forskningen sig for sammenhængen mellem køn og ledelse. På baggrund af kvantitative empiriske undersøgelser i England blev bl.a. fremhævet, at der var en tendens til at forbinde succesfulde ledertræk med mandlige personlighedstræk, eller sagt med andre ord, der eksisterede et iboende Think Manager-Think Male syndrom (Schein, 1973, 1975). Interessant nok gjaldt dette i de pågældende undersøgelser ikke kun for mændenes perceptioner, idet kvinderne ligeledes associerede maskuline træk med succesfulde ledertræk. Senere er disse resultater blevet fulgt op af sammenlignende studier i Japan og Kina, som antydede, at der også globalt synes at eksistere en Think Manager-Think Male tankegang, denne gang dog specielt udbredt blandt mændene (Schein et al., 1996). Denne noget stereotype forudfattede opfattelse af succesfulde lederkarakteristika har bl.a. ført til diskussioner om eksistensen af et usynligt glasloft, der medvirker til, at kvinder ikke når så langt på karrierestigen som deres mandlige kolleger. Inspireret af undersøgelserne fra 1970 erne har de ovenfor nævnte engelske forskere, som altså er samarbejdspartnere i dette projekt, gennemført en lignende, men mere tidssvarende undersøgelse (Ryan et al., 2005a). Fokus blev her udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Det viste sig, at der også her var en klar tendens til, at man forbandt succesfuld ledelse med mandlige karakteristika. Endvidere kunne der spores en indikation af, at ledertræk relateret til virksomheder, der ikke havde succes, i en vis grad blev associeret med kvindelige træk (Ryan et al., 2005a). Formål med undersøgelsen I denne undersøgelse har det været intentionen at teste holdbarheden af tidligere internationalt relaterede undersøgelser og dermed den videre generaliserbarhed af seneste engelske resultater (Ryan et al., 2005a) ved at gennemføre testen i en national kultur karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Det gennemførte on-line-survey er designet med udgangspunkt i de nævnte engelske undersøgelser (Schein, 1973, 75; Ryan et al., 2005a). Det undersøges, i hvor høj grad danske ledere vurderer, at der er en sammenhæng mellem succes- 2

4 fuld ledelse og mandlige træk, og mindst lige så interessant om kvindelige træk forbindes med ikke succesfuld ledelse. Metode I undersøgelsen deltog i alt 229 ledere på forskellige niveauer. Heraf var 17 % kvinder og 83 % mænd. Alle deltagerne var fra Ledernes medlemsdatabase, og de blev kontaktet telefonisk af Ledernes Hovedorganisation med henblik på at sikre en så høj besvarelsesprocent som muligt. Besvarelsesprocenten var på 40 %. On-line-surveyet var tilgængeligt via et internet link, som blev sendt ud til de respondenter, der tilkendegav, at de gerne ville deltage. Mere specifikt var der fire forskellige konditioner, som hver blev besvaret af minimum 50 respondenter. De fire konditioner (profiler) var følgende: Kvinder generelt Mænd generelt Ledere i succesfulde virksomheder Ledere i virksomheder uden succes Til konditionerne (profilerne) var der tilknyttet en liste på 91 personkarakteristika (tillægsord), som respondenterne blev bedt om at vurdere på en fem-punkts skala. Resultater Når man ser på respondenternes samlede besvarelser for de fire profiler, er det muligt at identificere mønstre i forhold til deres vurdering af de 91 personkarakteristika. Nedenfor er de fem punkter i svarskalaen slået sammen, således at der fremkommer to procenttal i forhold til at vurdere et personkarakteristikum. Det ene procenttal udtrykker, at det pågældende personkarakteristikum i høj eller meget høj grad er kendetegnende for en profil. Det andet procenttal udtrykker, at det pågældende personkarakteristikum i ingen, ringe eller nogen grad er kendetegnende for en profil. De 10 højest rangerende personkarakteristika er nedenfor præsenteret for de fire profiler, altså for hhv. kvinder, mænd, succesfulde ledere, ikke succesfulde ledere: Karakteristik af kvinder: De personkarakteristika, som flest respondenter vurderer i høj grad som kendetegnende for kvinder, har det fællestræk, at de omhandler bløde elementer som tryghed, hjælpsomhed, snaksalighed og venlighed. Man kan argumentere for, at de omhandler en hygge-dimension og en omsorgs-dimension. På samme tid er der hhv. 76,2 og 65,1 %, der vurderer, at karakteristika som arbejdsom og energisk er kendetegnende for kvinder. Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Snaksalig 14,3 % 85,7 % Værdsætter behagelige omgivelser 15,9 % 84,0 % Medmenneskelige værdier 20,6 % 79,4 % Arbejdsom 23,8 % 76,2 % 3

5 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Venlig 25,4 % 74,6 % Tryghedssøgende 25,8 % 74,2 % Nysgerrig 31,7 % 68,3 % Hjælpsom 32,3 % 67,7 % Stort behov for social 33,3 % 66,7 % anerkendelse Energisk 34,9 % 65,1 % Karakteristik af mænd: Ser man på vurderingen af den mandlige profil generelt, er det nogle lidt andre karakteristika, der bliver vurderet at kendetegne mænd i høj eller meget høj grad. Der er tale om et stort behov for at præstere, ambitiøsitet, konkurrencemindedhed, selvstændighed, ønske om ansvar og behov for magt. Det er karakteristika, som alle i større eller mindre grad kan siges at være centreret omkring den enkelte person, sammenholdt med karakteristikaene for kvindeprofilen, der også rækker ud over den enkelte person. På samme tid er der dog også et par karakteristika, der også ses i kvindeprofilen. 62,1 % mener i høj eller meget høj grad, at mænd generelt har stort behov for social anerkendelse, og 60,3 % mener, at de er arbejdsomme. En forsigtig antagelse kunne være, at disse karaktertræk er mindre kønsbestemte og dermed mere generelt gældende. En anden antagelse kunne være, at der ligger noget nationalt betinget i disse karakteristika. Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Stort behov for at præstere 14,0 % 86,0 % noget Stort behov for 20,7 % 79,3 % selvstændighed Konkurrenceminded 20,7 % 79,3 % Ambitiøs 25,9 % 74,1 % Stort behov for økonomisk 25,9 % 74,1 % belønning Skjuler sine følelser 27,6 % 72,4 % Ønsker ansvar 31,6 % 68,4 % Stort behov for social 37,9 % 62,1 % anerkendelse Stort behov for magt 39,7 % 60,3 % Arbejdsom 39,7 % 60,3 % Karakteristik af succesfulde ledere: Når lederne skal vurdere hvilke karakteristika, der i høj eller meget høj grad kendetegner succesfulde ledere, fremhæver de lederegenskaber som beslutsomhed, gennemslagskraft, energi, vedholdenhed og kompetence, ligesom arbejdsomhed også er en topscorer. Disse karakteristika er ikke direkte sammenfaldende med dem, der kendetegner den mandlige profil, men der er dog en tankevækkende lav repræsentation af de mere bløde egenskaber, som kunne findes i vurderingen af kvinders karakteristika. Fælles for de fleste af de 10 her viste karakteristika for succesfulde ledere er, at de omhandler en form for styrke i forhold til 4

6 at kunne overbevise omgivelserne, træffe beslutninger og stå ved dem. Egenskaben energisk er vurderet højt både i forhold til kvinder og succesfulde ledere, og egenskaben arbejdsom er vurderet som væsentlig både i forhold til kvinder, mænd og succesfulde ledere. Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Beslutsom 3,4 % 96,6 % Gennemslagskraftig 10,2 % 89,8 % Energisk 11,9 % 88,1 % Vedholdende 12,1 % 87,9 % Kompetent 12,1 % 87,9 % Arbejdsom 12,1 % 87,9 % Ambitiøs 12,3 % 87,7 % Konsekvent 13,8 % 86,2 % Selvsikker 15,5 % 84,5 % Lederegenskaber 15,8 % 84,2 % Karakteristik af ikke succesfulde ledere: Profilen for de ikke succesfulde ledere tegner et billede af magtbegærlige, konfliktsky og egoistiske mennesker, der ligeledes er overfladiske, smølende og kværulantiske. Der er ikke umiddelbart særlig stort sammenfald mellem karakteristikaene for ikke succesfulde ledere og så de væsentlige kendetegn for hhv. mænd og kvinder. Dog er det karaktertræk, der hedder stort behov for magt, vurderet højt for en ikke succesfuld leder og er på samme tid et karaktertræk, som 60,3 % af respondenterne mener i høj eller meget høj grad kendetegner mænd. Hertil skal dog nævnes, som det også fremgår af tabellerne, at respondenterne generelt svarer langt mere tvetydigt, når det drejer sig om ikke succesfulde ledere. Med andre ord er der færre respondenter, der anvender gradueringen høj og meget høj grad i forhold til ikke succesfuld ledelse. Dette kan indikere, at ledere føler sig mere overbeviste om, hvilke karakteristika der fører til succes, hvorimod de er mindre overbeviste om de karakteristika, der leder til manglende succes som leder. Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Stort behov for magt 28,3 % 71,7 % Konfliktsky 34,6 % 65,4 % Egoistisk 38,5 % 61,5 % Vægelsindet 41,5 % 58,5 % Usikker 42,3 % 57,7 % Overfladisk 42,3 % 57,7 % Passiv 43,1 % 56,9 % Smøler 45,3 % 54,7 % Selvoptaget 48,1 % 51,9 % Kværulantisk 48,1 % 51,9 % I det følgende er der set på gennemsnittene af besvarelserne for de enkelte karakteristika. Gennemsnittene er beregnet for alle fire profiler og indeholder alle respondenters besvarelse. I visse tilfælde er de gennemsnitlige besvarelser for de mandlige profiler relativt mest 5

7 sammenfaldende med gennemsnittene for succesfulde ledere, mens gennemsnittene for de kvindelige profiler er tilnærmelsesvis sammenfaldende med gennemsnittene for ikke succesfulde ledere. Sagt med andre ord er de karakteristika valgt ud, hvor besvarelserne går i retning af en Think Manager-Think Male sammenhæng og en Think Female-Think Crisis sammenhæng. Nedenfor præsenteres nogle af de gennemsnitlige besvarelser, hvor mænd og kvinder i særlig grad bliver vurderet forskelligt. Personkarakteristika Mænd Kvinder Ikke succesfulde Succesfulde ledere ledere Konsekvent 3,50 2,95 2,21 4,09 Ængstelig 2,28 3,29 3,28 2,02 Eventyrlysten 3,64 2,89 2,26 3,16 Underdanig 2,05 2,59 3,00 1,77 Forsagt 2,07 2,67 2,94 1,81 Tryghedssøgende 2,76 3,81 3,26 2,24 Gennemslagskraftig 3,43 2,90 2,25 4,25 Konkurrenceminded 4,00 2,95 2,30 4,05 Følelsesmæssigt 3,16 2,98 2,43 3,73 ligevægtig Resolut 3,36 2,97 2,28 3,72 Kommer sig hurtigt 3,29 2,62 2,46 3,51 efter følelsesmæssige udsving Logisk 3,45 2,86 2,31 3,78 Rutineret i 3,57 2,95 2,31 3,91 forretningsanliggender Høj selvagtelse 3,64 3,22 3,25 3,64 Stort behov for økonomisk belønning 3,95 3,02 3,33 3,64 Således er der, når man ser på respondenternes besvarelse samlet set, en indikation af, at ovenstående karaktertræk er kendetegnet ved, at mænd nærmer sig de træk, der kendetegner succesfulde ledere, mens kvinder i højere grad nærmer sig de gennemsnit, der er gældende for ikke succesfulde ledere. Splitter man gennemsnittene op på respondenternes køn, tegner der sig følgende billede: Mandlige respondenter: Personkarakteristika Mænd Kvinder Ikke succesfulde Succesfulde ledere ledere Konsekvent 3,50 2,91 2,28 4,13 Ængstelig 2,27 3,31 3,28 2,04 Underdanig 2,08 2,56 2,93 1,80 Forsagt 2,09 2,69 2,86 1,83 Gennemslagskraftig 3,48 2,87 2,30 4,28 Genert 2,48 2,56 2,88 1,74 6

8 Personkarakteristika Mænd Kvinder Ikke succesfulde Succesfulde ledere ledere Verdensborger 3,40 2,91 2,56 3,11 Nøgtern 3,20 2,93 2,50 3,13 Selvsikker 3,55 3,04 2,55 4,00 Stort behov for 3,79 3,04 2,88 3,55 selvstændighed Kommer sig hurtigt 3,27 2,60 2,52 3,52 efter følelsesmæssige udsving Er ikke konfliktsky 2,92 2,80 2,41 3,72 Ambitiøs 3,77 3,29 2,51 4,26 Ønsker ansvar 3,83 3,09 2,93 4,21 Lader sig ikke 3,08 2,91 2,52 3,38 imponere af det ydre Stort behov for at 4,00 3,34 2,90 3,91 præstere noget Selvhjulpen 3,40 3,07 2,62 3,72 Er ikke nærtagende 2,98 2,55 2,48 3,28 Uafhængig 3,35 2,93 2,57 3,79 Let påvirkelig 2,77 3,27 3,12 2,28 Malet med den brede pensel kan man her se, at der er en tendens til, at kvinder og ikke succesfulde ledere bliver betragtet som uselvstændige, mindre uafhængige, mere påvirkelige, mere ængstelige, mere forsagte og mere generte. Med andre ord kan man argumentere for, at de forsigtige, tilbageholdende karakteristika bliver vurderet som en barriere for succesfuld ledelse. Blandt de kvindelige respondenter er der ikke helt så mange karakteristika, hvor de gennemsnitlige besvarelser indikerer en sammenhæng mellem kvinder og ikke succesfulde ledere, men der er dog nogle: Kvindelige respondenter: Personkarakteristika Mænd Kvinder Ej succesfulde ledere Succesfulde ledere Ængstelig 2,22 3,13 3,30 1,90 Tryghedssøgende 3,11 3,75 4,00 2,45 Sentimental 2,00 3,50 3,10 2,10 Tarvelig 2,00 2,75 3,80 1,50 Kommer sig hurtigt 3,44 2,75 2,20 3,50 efter følelsesmæssige udsving Er ikke konfliktsky 3,33 2,63 2,40 3,70 Stort behov for at 4,38 3,38 2,80 4,30 præstere noget Logisk 3,78 3,25 2,10 3,80 7

9 Personkarakteristika Mænd Kvinder Ej succesfulde ledere Succesfulde ledere Rutineret i 3,89 3,13 2,80 4,10 forretningsanliggender Ærbar 3,11 2,63 2,80 3,50 Let påvirkelig 2,89 3,57 4,00 2,20 Stort behov for økonomisk belønning 4,33 3,50 3,30 4,20 Her er det generelt bemærkelsesværdigt, at kvinder vurderer deres eget køn som værende mindre succesfulde som ledere end mændene. Dette underbygger umiddelbart idéen om, at kvinderne oplever, at et usynligt glasloft eksisterer. Konklusion og perspektivering: En britisk undersøgelse har tidligere behandlet den problemstilling, at kvindelige ledere forbindes med fiasko (Ryan et al. 2005a). Undersøgelse viste dog, at nok kunne kvinder relateres til virksomheder i krise, men at det ikke nødvendigvis var kriser, som var opstået som følge af, at der var blevet ansat en kvindelig leder. Der var derimod snarere tale om, at der i tilfælde af en kriselignende situation, syntes at være en tendens til at ansætte en kvindelig leder til at rede trådene ud. Dermed er der tale om en såkaldt catch-22 forstået på den måde, at uanset hvad kvinden vælger, er der stor udsigt til en uønsket oplevelse i karrieren. Hvis hun fravælger muligheden for at få en central lederstilling i en virksomhed i krise, fordi hun bekymrer sig om risikoen for at fejle mht. at få rettet virksomheden op, så risikerer hun i stedet at ende med at ramme det usynlige glasloft. Hvis hun derimod vælger at tage imod en centralt placeret lederstilling, er risikoen for at hun ikke får succes tilsvarende forhøjet, idet muligheden for succes i en virksomhed i krise på forhånd må antages at være væsentligt reduceret. Den britiske undersøgelse viser, at der er en klar tendens til, at kvinder på vej op ad karriererstigen bliver rekrutteret til en ufavorabel situation, ja de bliver ligefrem opfordret til at påtage sig ledende stillinger i krisevirksomheder, hvor der er behov for noget drastisk nyt. Det interessante her er at undersøge, om ovennævnte observation holder stik på tværs af nationale og kulturelle grænser. Er der grund til at forvente, at kvinder vil blive vurderet relativt ringere end mændene som ledere? Hvis dette er tilfældet, vil myten om, at succesfuld ledelse kræver sin mand blive opretholdt og forstærket. Det er endog muligt, at virksomheder i krise ansætter kvindelige ledere, fordi de (i) har prøvet alle andre muligheder, og kvinder antages at have andre måder at gøre tingene på eller (ii) fordi der så vil være en syndebuk, som ikke er en mand. Inden disse relevante spørgsmål vil kunne besvares, er der behov for at undersøge de personkarakteristika der henholdsvis karakteriserer succesfulde og ikke succesfulde ledere, som nærværende undersøgelse har gjort. Dette giver nemlig mulighed for at klarlægge evt. vigtige kønsrelaterede forskelle. I den foreliggende undersøgelse af situationen blandt danske ledere er muligt på baggrund af de ti højst rangerede karakteristika for de fire profiler at identificere en række interessante 8

10 kønsforskelle i mønstrene. Kvindelige ledere kendetegnes ifølge respondenterne som værende mere sociale: de anses som mere snaksalige og tryghedssøgende, men de har også fokus på de medmenneskelige værdier. Mandlige ledere derimod kendetegnes ved at være mere fokuserede på opfyldelse af egne behov. De er konkurrencemindede, ambitiøse og har et behov for at præstere. Imidlertid er der samtidig nogle fællestræk, som bør fremhæves. Begge køn søger iflg undersøgelsen social anerkendelse og er arbejdsomme. Det må dermed antages, at disse træk er mere generelt gældende for ledere, og således mindre kønsbestemte. Yderligere kan behovet for social anerkendelse være udtryk for den mere feminine danske kultur (Hofstede 1991). Undersøgelsen identificerer derimod ikke det store sammenfald mellem de karakteristika, der af de fleste respondenter vurderes som kendetegnende for succesfulde ledere, og de karakteristika som kendetegner mænd generelt. Undersøgelsen fremhæver beslutsomhed, gennemslagskraft, kompetence og selvsikkerhed som nogle af de afgørende karakteristika for en succesfuld leder, og disse er langt mindre selvcentrerede end træk, der karakteriserer mænd generelt. Helt centralt er det, at der i vurderingen af succesfulde lederes karaktertræk er et markant fravær af karakteristika, som kendetegner kvinder generelt. Der er stort set overensstemmelse mellem de karaktertræk, som karakteriserer mænd generelt og succesfuld ledelse. De karaktertræk, som vurderes at karakterisere kvinder nærmer sig derimod mere de karaktertræk, der er kendetegnet ved ikke succesfuld ledelse. Der er med andre ord et behov for at få klarlagt, om denne vurdering skyldes, at kvinder objektivt set klarer sig dårligere som ledere, eller om der i højere grad er tale om stereotype forventninger, som kvindelige ledere er oppe imod. Samtidig fremhæves kvindelige ledere ofte i både danske og udenlandske medier for deres evne til at få fokus på de bløde aspekter af ledelse og dermed på formidling af samarbejdende egenskaber. En sådan fremstilling, som også kommer fra mænd i såvel erhvervslivet som ledelsesforskningen, er uden tvivl velment. Det kan endvidere tages som udtryk for, at der er en opfattelse af, at der er et vigtigt potentiale i det, der oftest refereres til som feminine værdier. Førnævnte udenlandske undersøgelser tyder imidlertid på, at valget af kvindelige ledere til centrale lederposter synes at være under indflydelse af virksomhedens aktuelle økonomiske situation. Om dette reelt også gælder i Danmark kræver dog en mere dybdegående og målrettet undersøgelse af, hvad der har fået kvindelige topledere i Danmark til at vælge et toplederjob, herunder hvilken økonomisk situation virksomheden befandt sig i på det pågældende tidspunkt, og hvilke forhindringer de er stødt på i den forbindelse. Der er f.eks. ikke megen viden om den kontekst, der var af afgørende betydning for, at de selv positivt valgte eller blev rekrutteret til lederjobbet. Det sidste er afgørende, da det kan være svært at fremstå som en succesfuld leder, hvis krisen allerede er startet, inden man havde sin første arbejdsdag som leder. Ydermere er det heller ikke uden betydning, om virksomheden står ved starten eller slutningen af et forandringsprojekt, når den kvindelige leder tiltræder sit lederjob. Der tænkes her specielt på ændringer som f.eks. down-sizing eller opbygning af en ny organisationskultur. 9

11 Nyere undersøgelser fra USA peger fx på, at kvinder faktisk klarer sig bedre som ledere i situationer, hvor der er behov for krise/forandringsledelse, også betegnet som transformationsledelse (Eagly 2003). Ligeledes viser resultater fra Skandinavien, at den feminine ledelsesstil med fokus på værdiskabelse og konsensusbeslutninger vinder frem (Billling 2005). Dermed kan det ikke udelukkes, at kvindelige topledere vælges, netop fordi der således er forventning om, at de vil være bedst til at håndtere krise/forandringsledelse. Ovenstående giver anledning til specifikt at fremhæve tre interessante områder i ledelsesforskningen, hvor der er behov for mere viden. Det første spørgsmål, som bør besvares i en opfølgende undersøgelse er, om der er tale om nogle generelle strukturelle barrierer, som forhindrer kompetente kvinder i at få tilbudt et lederjob eller om det er deres holdninger og selvopfattelse, der skal bearbejdes, for at det såkaldte glasloft kan gennembrydes. Samtidig er det vigtigt at få klarlagt, hvornår kvinder bliver valgt til centrale lederposter. Det tredje spørgsmål, som der er behov for at få besvaret er, om der i virksomheder generelt er behov for en ændret opfattelse, så man får en mere nuanceret opfattelse af, hvilke succeskriterier der bør gælde, så det ikke udelukkende er de kortsigtede bundlinjeresultater lederne bliver vurderet på. 10

12 Litteratur: Billing (2005): Ledere under forandring? - om kvinder og identitet i chefjobs. Jurist- og økonomforbundets forlag, Kbh. Eagly, A.H. & Carli, L.L. (2003): The female leadership advantage: An evaluation of the evidence. The Leadership Quarterly 14: Hofstede, G. (1991): Cultures and organizations: Software of the mind. McGraw-Hill. Ryan, M.K.; Haslam, S.A. (2007): The Glass Cliff: Exploring the dynamics surrounding the appointment of women to precarious Leadership Positions. Academy of Management Review vol. 32, No. 2, pp Ryan, M.K.; Haslam, A.; Hersby, M.D.; Bongiorno, R. (2005a): Think Crisis-think female? Glass Cliffs and contextual variation in the think manager-think male stereotype. Unpublished working paper School of Psychology, The University of Exeter, UK. Ryan, M.K.; Haslam, A. (2005b): The Glass Cliff: Evidence that women are over-represented in precarious Leadership Positions. British Journal of Management vol. 16, pp Schein, V.E. (1973): The Relationship between sex role stereotypes and requisite management characteristics. Journal of Applied Psychology vol. 57, no. 2, pp Schein, V.E. (1975): Relationships between sex role stereotypes and requisite management characteristics among female managers. Journal of Applied Psychology vol. 60, no. 4, pp Schein, V.E; Mueller, R.; Lituchy, T.; Liu, J. (1996): Think Manager-Think Male: A global Phenomenon? Journal of Organizational Behavior vol. 17, No. 1, pp

13 Appendiks Profil = Kvinder Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Snaksalig 14,3 % 85,7 % Værdsætter behagelige 15,9 % 84,0 % omgivelser Medmenneskelige værdier 20,6 % 79,4 % Arbejdsom 23,8 % 76,2 % Venlig 25,4 % 74,6 % Tryghedssøgende 25,8 % 74,2 % Nysgerrig 31,7 % 68,3 % Hjælpsom 32,3 % 67,7 % Stort behov for social 33,3 % 66,7 % anerkendelse Energisk 34,9 % 65,1 % Nydelig 36,5 % 63,5 % Selskabeligt anlagt 38,1 % 61,9 % Intelligent 38,1 % 61,9 % Kreativ 38,7 % 61,3 % Høflig 38,7 % 61,3 % Ærlig 41,3 % 58,7 % Kompetent 43,5 % 56,5 % Sympatisk 46,0 % 54,0 % Vedholdende 46,0 % 54,0 % Venskabssøgende 48,4 % 51,6 % Sentimental 49,2 % 50,8 % Forstående 49,2 % 50,8 % Glad 50,8 % 49,2 % Intuitiv 54,0 % 46,0 % Velinformeret 54,8 % 45,2 % Gavmild 57,1 % 42,9 % Stort behov for at præstere 57,4 % 42,6 % noget Ængstelig 58,7 % 41,3 % Taknemmelig 60,3 % 39,7 % Ambitiøs 60,3 % 39,7 % Let påvirkelig 61,3 % 38,7 % Sofistikeret 62,3 % 37,7 % Ønsker ansvar 65,1 % 34,9 % Selvhjulpen 65,1 % 34,9 % Taktfuld 66,1 % 33,9 % Høj selvagtelse 66,7 % 33,3 % Analytiske evner 69,8 % 30,2 % Empatisk 69,0 % 31,0 % Lederegenskaber 68,3 % 31,7 % 12

14 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Rolig 71,4 % 28,6 % Stort behov for 71,4 % 28,6 % selvstændighed Objektiv 72,6 % 27,4 % Ærbar 72,6 % 27,4 % Konkurrenceminded 74,2 % 25,8 % Stort behov for økonomisk 74,6 % 25,4 % belønning Selvsikker 75,8 % 24,2 % Konsekvent 76,2 % 23,8 % Verdensborger 76,2 % 23,8 % Logisk 76,2 % 23,8 % Uafhængig 77,4 % 22,6 % Konfliktsky 77,8 % 22,2 % Beslutsom 77,8 % 22,2 % Selvbehersket 77,8 % 22,2 % Rutineret i forretningsanliggender 77,8 % 22,2 % Dominerende 77,8 % 22,2 % Vægelsindet 79,4 % 20,6 % Umiddelbar 79,4 % 20,6 % Kværulantisk 80,6 % 19,4 % Stort behov for magt 81,0 % 19,0 % Følelsesmæssigt ligevægtig 81,0 % 19,0 % Lydig 81,0 % 19,0 % Bitter 81,0 % 19,0 % Beskeden 81,0 % 19,0 % Fast 82,3 % 17,7 % Skjuler sine følelser 82,3 % 17,7 % Lader sig ikke imponere af 82,3 % 17,7 % det ydre Er ikke konfliktsky 82,5 % 17,5 % Egoistisk 82,5 % 17,5 % Eventyrlysten 84,1 % 15,9 % Selvoptaget 84,1 % 15,9 % Resolut 85,5 % 14,5 % Aggressiv 85,7 % 14,3 % Nøgtern 85,7 % 14,3 % Kommer sig hurtigt efter 85,7 % 14,3 % følelsesmæssige udsving Forhastet 85,7 % 14,3 % Autoritativ 88,7 % 11,3 % Gennemslagskraftig 88,9 % 11,1 % Ekshibitionistisk 90,5 % 9,5 % Er ikke nærtagende 90,5 % 9,5 % Assertiv 91,9 % 8,1 % Overfladisk 92,1% 7,9 % 13

15 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Genert 93,7 % 6,3 % Underdanig 93,7 % 6,3 % Forsagt 93,7 % 6,3 % Smøler 93,7 % 6,3 % Usikker 93,7 % 6,3 % Tarvelig 95,2 % 4,8 % Reserveret 95,2 % 4,8 % Svigagtig 95,2 % 4,8 % Upålidelig 96,8 % 3,2 % Passiv 96,8 % 3,2 % 14

16 Profil = Mænd Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Stort behov for at præstere 14,0 % 86,0 % noget Stort behov for 20,7 % 79,3 % selvstændighed Konkurrenceminded 20,7 % 79,3 % Ambitiøs 25,9 % 74,1 % Stort behov for økonomisk 25,9 % 74,1 % belønning Skjuler sine følelser 27,6 % 72,4 % Ønsker ansvar 31,6 % 68,4 % Stort behov for social 37,9 % 62,1 % anerkendelse Stort behov for magt 39,7 % 60,3 % Arbejdsom 39,7 % 60,3 % Eventyrlysten 41,4 % 58,6 % Høj selvagtelse 41,4 % 58,6 % Selvsikker 42,1 % 57,9 % Beslutsom 44,8 % 55,2 % Konsekvent 46,6 % 53,4 % Værdsætter behagelige omgivelser 46,6 % 53,4 % Rutineret i forretningsanliggender 48,3 % 51,7 % Energisk 49,1 % 50,9 % Egoistisk 49,1 % 50,9 % Vedholdende 50,0 % 50,0 % Kompetent 50,0 % 50,0 % Ærlig 51,7 % 48,3 % Lederegenskaber 54,4 % 45,6 % Kommer sig hurtigt efter 55,2 % 44,8 % følelsesmæssige udsving Logisk 55,2 % 44,8 % Dominerende 55,2 % 44,8 % Verdensborger 55,2 % 44,8 % Analytiske evner 56,9 % 43,1 % Nysgerrig 57,9 % 42,1 % Gennemslagskraftig 58,6 % 41,4 % Selvhjulpen 58,6 % 41,4 % Velinformeret 58,6 % 41,4 % Uafhængig 58,6 % 41,4 % Resolut 60,3 % 39,7 % Autoritativ 60,3 % 39,7 % 15

17 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Intelligent 60,3 % 39,7 % Glad 62,1 % 37,9 % Høflig 62,1 % 37,9 % Objektiv 63,8 % 36,2 % Selskabelig anlagt 63,8 % 36,2 % Venlig 66,1 % 33,9 % Nøgtern 69,6 % 30,4 % Selvbehersket 70,7 % 29,3 % Selvoptaget 72,4 % 27,6 % Lader sig ikke imponere af 72,4 % 27,6 % det ydre Er ikke konfliktsky 72,4 % 27,6 % Sympatisk 74,1 % 25,9 % Er ikke nærtagende 74,1 % 25,9 % Forstående 74,1 % 25,9 % Konfliktsky 74,1 % 25,9 % Fast 74,1 % 25,9 % Følelsesmæssigt ligevægtig 75,4 % 24,6 % Rolig 75,4 % 24,6 % Intuitiv 75,9 % 24,1 % Snaksalig 77,2 % 22,8 % Medmenneskelige værdier 77,6 % 22,4 % Hjælpsom 77,6 % 22,4 % Venskabssøgende 77,6 % 22,4 % Overfladisk 79,3 % 20,7 % Gavmild 79,3 % 20,7 % Kreativ 79,3 % 20,7 % Ekshibitionistisk 80,7 % 19,3 % Ærbar 81,0 % 19,0 % Nydelig 82,8 % 17,2 % Let påvirkelig 82,8 % 17,2 % Forhastet 82,8 % 17,2 % Kværulantisk 82,8 % 17,2 % Taknemmelig 84,2 % 15,8 % Tryghedssøgende 86,2 % 13,8 % Umiddelbar 87,9 % 12,1 % Taktfuld 87,9 % 12,1 % Reserveret 87,9 % 12,1 % Aggressiv 87,9 % 12,1 % Upålidelig 89,5 % 10,5 % Ængstelig 89,7 % 10,3 % Beskeden 89,7 % 10,3 % Smøler 91,4 % 8,6 % Genert 91,4 % 8,6 % Assertiv 91,4 % 8,6 % Sentimental 93,0 % 7,0 % Lydig 93,1 % 6,9 % 16

18 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Bitter 93,1 % 6,9 % Sofistikeret 94,7 % 5,3 % Passiv 94,7 % 5,3 % Tarvelig 94,8 % 5,2 % Empatisk 96,4 % 3,6 % Forsagt 96,5 % 3,5 % Vægelsindet 96,5 % 3,5 % Svigagtig 98,3 % 1,7 % Usikker 100 % 0 % Underdanig 100 % 0 % 17

19 Profil = Succesfulde Ledere Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Beslutsom 3,4 % 96,6 % Gennemslagskraftig 10,2 % 89,8 % Energisk 11,9 % 88,1 % Vedholdende 12,1 % 87,9 % Kompetent 12,1 % 87,9 % Arbejdsom 12,1 % 87,9 % Ambitiøs 12,3 % 87,7 % Konsekvent 13,8 % 86,2 % Selvsikker 15,5 % 84,5 % Lederegenskaber 15,8 % 84,2 % Intelligent 17,2 % 82,8 % Høflig 17,2 % 82,8 % Ønsker ansvar 17,5 % 82,5 % Velinformeret 17,5 % 82,5 % Konkurrence minded 19,0 % 81,0 % Analytiske evner 20,3 % 79,7 % Rutineret i forretningsanliggender 22,4 % 77,6 % Nysgerrig 24,6 % 75,4 % Stort behov for at præstere 25,9 % 74,1 % noget Logisk 25,9 % 74,1 % Ærlig 27,6 % 72,4 % Uafhængig 27,6 % 72,4 % Resolut 29,3 % 70,7 % Selvbehersket 29,3 % 70,7 % Er ikke konfliktsky 31,0 % 69,0 % Objektiv 34,5 % 65,5 % Selvhjulpen 34,5 % 65,5 % Høj selvagtelse 36,2 % 63,8 % Stort behov for 37,9 % 62,1 % selvstændighed Venlig 37,9 % 62,1 % Forstående 38,6 % 61,4 % Intuitiv 39,7 % 60,3 % Rolig 39,7 % 60,3 % Fast 41,4 % 58,6 % Medmenneskelige værdier 41,4 % 58,6 % Følelsesmæssigt ligevægtig 42,4 % 57,6 % Glad 43,1 % 56,9 % Kommer sig hurtigt efter 43,9 % 56,1 % følelsesmæssige udsving Kreativ 44,8 % 55,2 % Taktfuld 46,6 % 53,4 % Stort behov for økonomisk 46,6 % 53,4 % 18

20 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad belønning Værdsætter behagelige 50,0 % 50,0 % omgivelser Hjælpsom 50,9 % 49,1 % Sympatisk 53,4 % 46,6 % Lader sig ikke imponere af 53,4 % 46,6 % det ydre Selskabelig anlagt 56,9 % 43,1 % Er ikke nærtagende 56,9 % 43,1 % Nydelig 58.6 % 41,4 % Dominerende 62,1 % 37,9 % Empatisk 63,0 % 37,0 % Taknemmelig 63,6 % 36,4 % snaksalig 64,4 % 35,6 % Eventyrlysten 67,2 % 32,8 % Skjuler sine følelser 67,2 % 32,8 % Ærbar 67,9 % 32,1 % Verdensborger 69,0 % 31,0 % Autoritativ 69,1 % 30,9 % Nøgtern 69,6 % 30,4 % Assertiv 74,5 % 25,5 % Gavmild 77,2 % 22,8 % Stort behov for magt 79,3 % 20,7 % Umiddelbar 80,7 % 19,3 % Egoistisk 80,7 % 19,3 % Stort behov for social 82,8 % 17,2 % anerkendelse Venskabssøgende 86,2 % 13,8 % Lydig 87,9 % 12,1 % Sofistikeret 88,1 % 11,9 % Ekshibitionistisk 90,9 % 9,1 % Konfliktsky 91,4 % 8,6 % Selvoptaget 91,4 % 8,6 % Beskeden 91,4 % 8,6 % Aggressiv 93,0 % 7,0 % Ængstelig 94,8 % 5,2 % Vægelsindet 94,8 % 5,2 % Overfladisk 94,8 % 5,2 % Upålidelig 94,9 % 5,1 % Underdanig 96,5 % 3,5 % Tarvelig 96,5 % 3,5 % Forhastet 96,5 % 3,5 % Tryghedssøgende 96,6 % 3,4 % Usikker 98,2 % 1,8 % Reserveret 98,2 % 1,8 % Smøler 98,3 % 1,7 % Passiv 98,3 % 1,7 % 19

Succesfulde virksomheder ledes af mændikke succesfulde af kvinder?

Succesfulde virksomheder ledes af mændikke succesfulde af kvinder? Assistant Professor Mona Toft Madsen* Phone +45 89486462 Email: mtm@asb.dk Associate Professor Henning Madsen* Phone +45 8948 6352 Email: hem@asb.dk Associate Professor Helle Neergaard* Phone: +45 89 48

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Ledercentreret ledelse Medarbejdercentreret ledelse. Lederen fremlægger problemet, modtager. Lederen fremlægger oplæg til. beslutning, som kan ændres

Ledercentreret ledelse Medarbejdercentreret ledelse. Lederen fremlægger problemet, modtager. Lederen fremlægger oplæg til. beslutning, som kan ændres Figur 8-1 r r r r Figur 8-10 Ledercentreret ledelse Medarbejdercentreret ledelse Lederens styring Medarbejdernes indflydelse Lederen træffer beslutning og meddeler den Lederen Sælg- Lederen fremer beslutningen

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 Forskelle og ligheder mellem kvindelige og mandlige lederes personlighed og adfærd Statisticsstudy Februar 2016 Udarbejdet af Nanna Bak Skytte og Helene Hoppe Revald Kvindelige

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T HOGAN PERSONALITY INVENTORY Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper De fire hovedtyper Målrettet Resultatorienteret Selvstændig Risikovillig Energisk Direkte Dristig Beslutsom Konkurrerende Vil styre Vil bestemme Viljestærk Spontan Impulsiv Energisk Synlig Ubekymret Irrational

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Kvinder i ledelse. Forklaringer på det lave antal kvindelige topledere i det kommunale regi i Danmark. HA 6. semester Hold: HA 11

Kvinder i ledelse. Forklaringer på det lave antal kvindelige topledere i det kommunale regi i Danmark. HA 6. semester Hold: HA 11 HA 6. semester Hold: HA 11 Forfattere: Louise Kwan Petersen Mia Just Pedersen Vejleder: Helle Neergaard Kvinder i ledelse Forklaringer på det lave antal kvindelige topledere i det kommunale regi i Danmark

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Rockwoolfonden Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Indhold Forord 9 1 Introduktion 11

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld.

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld. Genrer Af hvilken grund tog du i biografen? Blandt titlerne, respondenterne angiver at have set sidst, er der relativt mange i følgende genrer; action (19%), børnefilm (16%) og drama (14%). ene bliver

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ 1 INDHOLD 3 Forord 4 Indledning 4 Konklusioner 5 Metode og datagrundlag 6 Karaktertræk hos iværksættere, lønmodtagere og deres forældre 7 Motivation hos iværksættere,

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Baggrundsartikel København 24. juni 2003

Baggrundsartikel København 24. juni 2003 Baggrundsartikel København 24. juni 2003 Ledelse på kryds og tværs En undersøgelse af ledernes ændrede rolle i krydsfeltet mellem topledelsen og medarbejderne på de sociale institutioner og sygehuse i

Læs mere

Skalaer i UiL foreløbig udgave

Skalaer i UiL foreløbig udgave Udd- Skala Dansk Navn English parat- Beskrivelse af egenskaber/færdigheder der måles vurd. * Den indre er drevet af interesse for eller glæde ved selve aktiviteten/opgaven. Den kan udvikles ved at give

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Hogan Personality Inventory (HPI) måler personlighed ud fra syv primære skalaer, der beskriver John

Læs mere

Det, der ikke slår dig ihjel det styrker dig. VELKOMMEN TIL workshoppen om assertiv kommunikation

Det, der ikke slår dig ihjel det styrker dig. VELKOMMEN TIL workshoppen om assertiv kommunikation Det, der ikke slår dig ihjel det styrker dig VELKOMMEN TIL workshoppen om assertiv kommunikation ! Opskriften på succes! Definition på assertion! Ret og pligt! Forskellen på anerkendende og værdsættende

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Ledelse gør en forskel 1 - Følelsesmæssig intelligens karakteriserer den idelle leder - Chefpotentiale, hvem har det? 5 - Specialister og mellemledere - dem headhunter

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

Ligestillingskonference. 27. september 2007

Ligestillingskonference. 27. september 2007 Ligestillingskonference 27. september 2007 Lidt om Nykredit Nykredits aktiviteter er: Realkredit til Privat Landbrug Erhverv Partnersalg af realkredit til privatkunder i Totalkredit Bank Forsikring Ejendomsmæglervirksomheder

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Alexander Hughes Management Performance Survey Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Oktober 2016 Østergade 1, 2nd 1100 Copenhagen K Denmark Tel : +45 70 22 43 70 E-mail : copenhagen@alexanderhughes.com

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. maj 2014 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er fortrolig og er udelukkende beregnet for den person, der har besvaret spørgerammen.

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Psykologisk perspektiv på god undervisning

Psykologisk perspektiv på god undervisning Psykologisk perspektiv på god undervisning Anne Kirketerp, Psykolog, Ph,d. Undervisningsudvikler, medlem af PSH s innovationsenhed og underviser på VIAUC Ekstern Lektor, Aarhus Universitet anki@viauc.dk

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: HC Dato: 10 Juni HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: HC Dato: 10 Juni HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: HC560419 Dato: 10 Juni 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Hogan Personality Inventory (HPI) måler normal personlighed ud fra syv primære skalaer og seks erhvervsskalaer,

Læs mere

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Vestnordisk Konference af kvindelige parlamentsmedlemmer Reykjavik, 7. juni 2010 Gunvør Balle, Sendikvinna Føroya Sammenfatning Fakta om ligestilling Nøgletal over

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse Holbæk Erhvervsforum Medlemstilfredsheds-analyse November 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden 29.10 16.11.2012 Målgruppe 483 virksomheder i

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere