THINK MANAGER - THINK MALE (TMTM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THINK MANAGER - THINK MALE (TMTM)"

Transkript

1 THINK MANAGER - THINK MALE (TMTM) Danske lederes vurdering af personkarakteristika kendetegnende hhv. succesfulde og ikke succesfulde ledere CORE Centre for Organizational Renewal and Evolution

2 Forord Nærværende undersøgelse er udført af CORE, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation. Under projektet har der været nedsat en styregruppe med deltagelse af Steen Ancher Jensen, Ledernes Hovedorganisation, Mona Toft Madsen, Henning Madsen, Helle Neergaard og John P. Ulhøi, alle fire forskere fra CORE. Mona Toft Madsen har endvidere fungeret som projektleder.

3 Introduktion til undersøgelsen Indledning TMTM-undersøgelsen er foretaget af forskere fra CORE, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation. Der er gennemført et on-line-survey, der giver mulighed for at afdække lederes perceptioner i forhold til kønsspecifikke personkarakteristika af betydning for succesfuld hhv. ikke succesfuld ledelse. I forbindelse med undersøgelsen er der indgået et samarbejde med forskere fra School of Psychology, Exeter University, England, med henblik på at sammenligne de danske resultater med resultater fra en tidligere gennemført undersøgelse i England. I det følgende beskrives baggrund, metode, analysetilgang og resultater fra den netop gennemførte danske undersøgelse. Afslutningsvis diskuteres undersøgelsens konklusioner og perspektiver. Baggrund Allerede i 1970 erne interesserede forskningen sig for sammenhængen mellem køn og ledelse. På baggrund af kvantitative empiriske undersøgelser i England blev bl.a. fremhævet, at der var en tendens til at forbinde succesfulde ledertræk med mandlige personlighedstræk, eller sagt med andre ord, der eksisterede et iboende Think Manager-Think Male syndrom (Schein, 1973, 1975). Interessant nok gjaldt dette i de pågældende undersøgelser ikke kun for mændenes perceptioner, idet kvinderne ligeledes associerede maskuline træk med succesfulde ledertræk. Senere er disse resultater blevet fulgt op af sammenlignende studier i Japan og Kina, som antydede, at der også globalt synes at eksistere en Think Manager-Think Male tankegang, denne gang dog specielt udbredt blandt mændene (Schein et al., 1996). Denne noget stereotype forudfattede opfattelse af succesfulde lederkarakteristika har bl.a. ført til diskussioner om eksistensen af et usynligt glasloft, der medvirker til, at kvinder ikke når så langt på karrierestigen som deres mandlige kolleger. Inspireret af undersøgelserne fra 1970 erne har de ovenfor nævnte engelske forskere, som altså er samarbejdspartnere i dette projekt, gennemført en lignende, men mere tidssvarende undersøgelse (Ryan et al., 2005a). Fokus blev her udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Det viste sig, at der også her var en klar tendens til, at man forbandt succesfuld ledelse med mandlige karakteristika. Endvidere kunne der spores en indikation af, at ledertræk relateret til virksomheder, der ikke havde succes, i en vis grad blev associeret med kvindelige træk (Ryan et al., 2005a). Formål med undersøgelsen I denne undersøgelse har det været intentionen at teste holdbarheden af tidligere internationalt relaterede undersøgelser og dermed den videre generaliserbarhed af seneste engelske resultater (Ryan et al., 2005a) ved at gennemføre testen i en national kultur karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Det gennemførte on-line-survey er designet med udgangspunkt i de nævnte engelske undersøgelser (Schein, 1973, 75; Ryan et al., 2005a). Det undersøges, i hvor høj grad danske ledere vurderer, at der er en sammenhæng mellem succes- 2

4 fuld ledelse og mandlige træk, og mindst lige så interessant om kvindelige træk forbindes med ikke succesfuld ledelse. Metode I undersøgelsen deltog i alt 229 ledere på forskellige niveauer. Heraf var 17 % kvinder og 83 % mænd. Alle deltagerne var fra Ledernes medlemsdatabase, og de blev kontaktet telefonisk af Ledernes Hovedorganisation med henblik på at sikre en så høj besvarelsesprocent som muligt. Besvarelsesprocenten var på 40 %. On-line-surveyet var tilgængeligt via et internet link, som blev sendt ud til de respondenter, der tilkendegav, at de gerne ville deltage. Mere specifikt var der fire forskellige konditioner, som hver blev besvaret af minimum 50 respondenter. De fire konditioner (profiler) var følgende: Kvinder generelt Mænd generelt Ledere i succesfulde virksomheder Ledere i virksomheder uden succes Til konditionerne (profilerne) var der tilknyttet en liste på 91 personkarakteristika (tillægsord), som respondenterne blev bedt om at vurdere på en fem-punkts skala. Resultater Når man ser på respondenternes samlede besvarelser for de fire profiler, er det muligt at identificere mønstre i forhold til deres vurdering af de 91 personkarakteristika. Nedenfor er de fem punkter i svarskalaen slået sammen, således at der fremkommer to procenttal i forhold til at vurdere et personkarakteristikum. Det ene procenttal udtrykker, at det pågældende personkarakteristikum i høj eller meget høj grad er kendetegnende for en profil. Det andet procenttal udtrykker, at det pågældende personkarakteristikum i ingen, ringe eller nogen grad er kendetegnende for en profil. De 10 højest rangerende personkarakteristika er nedenfor præsenteret for de fire profiler, altså for hhv. kvinder, mænd, succesfulde ledere, ikke succesfulde ledere: Karakteristik af kvinder: De personkarakteristika, som flest respondenter vurderer i høj grad som kendetegnende for kvinder, har det fællestræk, at de omhandler bløde elementer som tryghed, hjælpsomhed, snaksalighed og venlighed. Man kan argumentere for, at de omhandler en hygge-dimension og en omsorgs-dimension. På samme tid er der hhv. 76,2 og 65,1 %, der vurderer, at karakteristika som arbejdsom og energisk er kendetegnende for kvinder. Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Snaksalig 14,3 % 85,7 % Værdsætter behagelige omgivelser 15,9 % 84,0 % Medmenneskelige værdier 20,6 % 79,4 % Arbejdsom 23,8 % 76,2 % 3

5 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Venlig 25,4 % 74,6 % Tryghedssøgende 25,8 % 74,2 % Nysgerrig 31,7 % 68,3 % Hjælpsom 32,3 % 67,7 % Stort behov for social 33,3 % 66,7 % anerkendelse Energisk 34,9 % 65,1 % Karakteristik af mænd: Ser man på vurderingen af den mandlige profil generelt, er det nogle lidt andre karakteristika, der bliver vurderet at kendetegne mænd i høj eller meget høj grad. Der er tale om et stort behov for at præstere, ambitiøsitet, konkurrencemindedhed, selvstændighed, ønske om ansvar og behov for magt. Det er karakteristika, som alle i større eller mindre grad kan siges at være centreret omkring den enkelte person, sammenholdt med karakteristikaene for kvindeprofilen, der også rækker ud over den enkelte person. På samme tid er der dog også et par karakteristika, der også ses i kvindeprofilen. 62,1 % mener i høj eller meget høj grad, at mænd generelt har stort behov for social anerkendelse, og 60,3 % mener, at de er arbejdsomme. En forsigtig antagelse kunne være, at disse karaktertræk er mindre kønsbestemte og dermed mere generelt gældende. En anden antagelse kunne være, at der ligger noget nationalt betinget i disse karakteristika. Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Stort behov for at præstere 14,0 % 86,0 % noget Stort behov for 20,7 % 79,3 % selvstændighed Konkurrenceminded 20,7 % 79,3 % Ambitiøs 25,9 % 74,1 % Stort behov for økonomisk 25,9 % 74,1 % belønning Skjuler sine følelser 27,6 % 72,4 % Ønsker ansvar 31,6 % 68,4 % Stort behov for social 37,9 % 62,1 % anerkendelse Stort behov for magt 39,7 % 60,3 % Arbejdsom 39,7 % 60,3 % Karakteristik af succesfulde ledere: Når lederne skal vurdere hvilke karakteristika, der i høj eller meget høj grad kendetegner succesfulde ledere, fremhæver de lederegenskaber som beslutsomhed, gennemslagskraft, energi, vedholdenhed og kompetence, ligesom arbejdsomhed også er en topscorer. Disse karakteristika er ikke direkte sammenfaldende med dem, der kendetegner den mandlige profil, men der er dog en tankevækkende lav repræsentation af de mere bløde egenskaber, som kunne findes i vurderingen af kvinders karakteristika. Fælles for de fleste af de 10 her viste karakteristika for succesfulde ledere er, at de omhandler en form for styrke i forhold til 4

6 at kunne overbevise omgivelserne, træffe beslutninger og stå ved dem. Egenskaben energisk er vurderet højt både i forhold til kvinder og succesfulde ledere, og egenskaben arbejdsom er vurderet som væsentlig både i forhold til kvinder, mænd og succesfulde ledere. Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Beslutsom 3,4 % 96,6 % Gennemslagskraftig 10,2 % 89,8 % Energisk 11,9 % 88,1 % Vedholdende 12,1 % 87,9 % Kompetent 12,1 % 87,9 % Arbejdsom 12,1 % 87,9 % Ambitiøs 12,3 % 87,7 % Konsekvent 13,8 % 86,2 % Selvsikker 15,5 % 84,5 % Lederegenskaber 15,8 % 84,2 % Karakteristik af ikke succesfulde ledere: Profilen for de ikke succesfulde ledere tegner et billede af magtbegærlige, konfliktsky og egoistiske mennesker, der ligeledes er overfladiske, smølende og kværulantiske. Der er ikke umiddelbart særlig stort sammenfald mellem karakteristikaene for ikke succesfulde ledere og så de væsentlige kendetegn for hhv. mænd og kvinder. Dog er det karaktertræk, der hedder stort behov for magt, vurderet højt for en ikke succesfuld leder og er på samme tid et karaktertræk, som 60,3 % af respondenterne mener i høj eller meget høj grad kendetegner mænd. Hertil skal dog nævnes, som det også fremgår af tabellerne, at respondenterne generelt svarer langt mere tvetydigt, når det drejer sig om ikke succesfulde ledere. Med andre ord er der færre respondenter, der anvender gradueringen høj og meget høj grad i forhold til ikke succesfuld ledelse. Dette kan indikere, at ledere føler sig mere overbeviste om, hvilke karakteristika der fører til succes, hvorimod de er mindre overbeviste om de karakteristika, der leder til manglende succes som leder. Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Stort behov for magt 28,3 % 71,7 % Konfliktsky 34,6 % 65,4 % Egoistisk 38,5 % 61,5 % Vægelsindet 41,5 % 58,5 % Usikker 42,3 % 57,7 % Overfladisk 42,3 % 57,7 % Passiv 43,1 % 56,9 % Smøler 45,3 % 54,7 % Selvoptaget 48,1 % 51,9 % Kværulantisk 48,1 % 51,9 % I det følgende er der set på gennemsnittene af besvarelserne for de enkelte karakteristika. Gennemsnittene er beregnet for alle fire profiler og indeholder alle respondenters besvarelse. I visse tilfælde er de gennemsnitlige besvarelser for de mandlige profiler relativt mest 5

7 sammenfaldende med gennemsnittene for succesfulde ledere, mens gennemsnittene for de kvindelige profiler er tilnærmelsesvis sammenfaldende med gennemsnittene for ikke succesfulde ledere. Sagt med andre ord er de karakteristika valgt ud, hvor besvarelserne går i retning af en Think Manager-Think Male sammenhæng og en Think Female-Think Crisis sammenhæng. Nedenfor præsenteres nogle af de gennemsnitlige besvarelser, hvor mænd og kvinder i særlig grad bliver vurderet forskelligt. Personkarakteristika Mænd Kvinder Ikke succesfulde Succesfulde ledere ledere Konsekvent 3,50 2,95 2,21 4,09 Ængstelig 2,28 3,29 3,28 2,02 Eventyrlysten 3,64 2,89 2,26 3,16 Underdanig 2,05 2,59 3,00 1,77 Forsagt 2,07 2,67 2,94 1,81 Tryghedssøgende 2,76 3,81 3,26 2,24 Gennemslagskraftig 3,43 2,90 2,25 4,25 Konkurrenceminded 4,00 2,95 2,30 4,05 Følelsesmæssigt 3,16 2,98 2,43 3,73 ligevægtig Resolut 3,36 2,97 2,28 3,72 Kommer sig hurtigt 3,29 2,62 2,46 3,51 efter følelsesmæssige udsving Logisk 3,45 2,86 2,31 3,78 Rutineret i 3,57 2,95 2,31 3,91 forretningsanliggender Høj selvagtelse 3,64 3,22 3,25 3,64 Stort behov for økonomisk belønning 3,95 3,02 3,33 3,64 Således er der, når man ser på respondenternes besvarelse samlet set, en indikation af, at ovenstående karaktertræk er kendetegnet ved, at mænd nærmer sig de træk, der kendetegner succesfulde ledere, mens kvinder i højere grad nærmer sig de gennemsnit, der er gældende for ikke succesfulde ledere. Splitter man gennemsnittene op på respondenternes køn, tegner der sig følgende billede: Mandlige respondenter: Personkarakteristika Mænd Kvinder Ikke succesfulde Succesfulde ledere ledere Konsekvent 3,50 2,91 2,28 4,13 Ængstelig 2,27 3,31 3,28 2,04 Underdanig 2,08 2,56 2,93 1,80 Forsagt 2,09 2,69 2,86 1,83 Gennemslagskraftig 3,48 2,87 2,30 4,28 Genert 2,48 2,56 2,88 1,74 6

8 Personkarakteristika Mænd Kvinder Ikke succesfulde Succesfulde ledere ledere Verdensborger 3,40 2,91 2,56 3,11 Nøgtern 3,20 2,93 2,50 3,13 Selvsikker 3,55 3,04 2,55 4,00 Stort behov for 3,79 3,04 2,88 3,55 selvstændighed Kommer sig hurtigt 3,27 2,60 2,52 3,52 efter følelsesmæssige udsving Er ikke konfliktsky 2,92 2,80 2,41 3,72 Ambitiøs 3,77 3,29 2,51 4,26 Ønsker ansvar 3,83 3,09 2,93 4,21 Lader sig ikke 3,08 2,91 2,52 3,38 imponere af det ydre Stort behov for at 4,00 3,34 2,90 3,91 præstere noget Selvhjulpen 3,40 3,07 2,62 3,72 Er ikke nærtagende 2,98 2,55 2,48 3,28 Uafhængig 3,35 2,93 2,57 3,79 Let påvirkelig 2,77 3,27 3,12 2,28 Malet med den brede pensel kan man her se, at der er en tendens til, at kvinder og ikke succesfulde ledere bliver betragtet som uselvstændige, mindre uafhængige, mere påvirkelige, mere ængstelige, mere forsagte og mere generte. Med andre ord kan man argumentere for, at de forsigtige, tilbageholdende karakteristika bliver vurderet som en barriere for succesfuld ledelse. Blandt de kvindelige respondenter er der ikke helt så mange karakteristika, hvor de gennemsnitlige besvarelser indikerer en sammenhæng mellem kvinder og ikke succesfulde ledere, men der er dog nogle: Kvindelige respondenter: Personkarakteristika Mænd Kvinder Ej succesfulde ledere Succesfulde ledere Ængstelig 2,22 3,13 3,30 1,90 Tryghedssøgende 3,11 3,75 4,00 2,45 Sentimental 2,00 3,50 3,10 2,10 Tarvelig 2,00 2,75 3,80 1,50 Kommer sig hurtigt 3,44 2,75 2,20 3,50 efter følelsesmæssige udsving Er ikke konfliktsky 3,33 2,63 2,40 3,70 Stort behov for at 4,38 3,38 2,80 4,30 præstere noget Logisk 3,78 3,25 2,10 3,80 7

9 Personkarakteristika Mænd Kvinder Ej succesfulde ledere Succesfulde ledere Rutineret i 3,89 3,13 2,80 4,10 forretningsanliggender Ærbar 3,11 2,63 2,80 3,50 Let påvirkelig 2,89 3,57 4,00 2,20 Stort behov for økonomisk belønning 4,33 3,50 3,30 4,20 Her er det generelt bemærkelsesværdigt, at kvinder vurderer deres eget køn som værende mindre succesfulde som ledere end mændene. Dette underbygger umiddelbart idéen om, at kvinderne oplever, at et usynligt glasloft eksisterer. Konklusion og perspektivering: En britisk undersøgelse har tidligere behandlet den problemstilling, at kvindelige ledere forbindes med fiasko (Ryan et al. 2005a). Undersøgelse viste dog, at nok kunne kvinder relateres til virksomheder i krise, men at det ikke nødvendigvis var kriser, som var opstået som følge af, at der var blevet ansat en kvindelig leder. Der var derimod snarere tale om, at der i tilfælde af en kriselignende situation, syntes at være en tendens til at ansætte en kvindelig leder til at rede trådene ud. Dermed er der tale om en såkaldt catch-22 forstået på den måde, at uanset hvad kvinden vælger, er der stor udsigt til en uønsket oplevelse i karrieren. Hvis hun fravælger muligheden for at få en central lederstilling i en virksomhed i krise, fordi hun bekymrer sig om risikoen for at fejle mht. at få rettet virksomheden op, så risikerer hun i stedet at ende med at ramme det usynlige glasloft. Hvis hun derimod vælger at tage imod en centralt placeret lederstilling, er risikoen for at hun ikke får succes tilsvarende forhøjet, idet muligheden for succes i en virksomhed i krise på forhånd må antages at være væsentligt reduceret. Den britiske undersøgelse viser, at der er en klar tendens til, at kvinder på vej op ad karriererstigen bliver rekrutteret til en ufavorabel situation, ja de bliver ligefrem opfordret til at påtage sig ledende stillinger i krisevirksomheder, hvor der er behov for noget drastisk nyt. Det interessante her er at undersøge, om ovennævnte observation holder stik på tværs af nationale og kulturelle grænser. Er der grund til at forvente, at kvinder vil blive vurderet relativt ringere end mændene som ledere? Hvis dette er tilfældet, vil myten om, at succesfuld ledelse kræver sin mand blive opretholdt og forstærket. Det er endog muligt, at virksomheder i krise ansætter kvindelige ledere, fordi de (i) har prøvet alle andre muligheder, og kvinder antages at have andre måder at gøre tingene på eller (ii) fordi der så vil være en syndebuk, som ikke er en mand. Inden disse relevante spørgsmål vil kunne besvares, er der behov for at undersøge de personkarakteristika der henholdsvis karakteriserer succesfulde og ikke succesfulde ledere, som nærværende undersøgelse har gjort. Dette giver nemlig mulighed for at klarlægge evt. vigtige kønsrelaterede forskelle. I den foreliggende undersøgelse af situationen blandt danske ledere er muligt på baggrund af de ti højst rangerede karakteristika for de fire profiler at identificere en række interessante 8

10 kønsforskelle i mønstrene. Kvindelige ledere kendetegnes ifølge respondenterne som værende mere sociale: de anses som mere snaksalige og tryghedssøgende, men de har også fokus på de medmenneskelige værdier. Mandlige ledere derimod kendetegnes ved at være mere fokuserede på opfyldelse af egne behov. De er konkurrencemindede, ambitiøse og har et behov for at præstere. Imidlertid er der samtidig nogle fællestræk, som bør fremhæves. Begge køn søger iflg undersøgelsen social anerkendelse og er arbejdsomme. Det må dermed antages, at disse træk er mere generelt gældende for ledere, og således mindre kønsbestemte. Yderligere kan behovet for social anerkendelse være udtryk for den mere feminine danske kultur (Hofstede 1991). Undersøgelsen identificerer derimod ikke det store sammenfald mellem de karakteristika, der af de fleste respondenter vurderes som kendetegnende for succesfulde ledere, og de karakteristika som kendetegner mænd generelt. Undersøgelsen fremhæver beslutsomhed, gennemslagskraft, kompetence og selvsikkerhed som nogle af de afgørende karakteristika for en succesfuld leder, og disse er langt mindre selvcentrerede end træk, der karakteriserer mænd generelt. Helt centralt er det, at der i vurderingen af succesfulde lederes karaktertræk er et markant fravær af karakteristika, som kendetegner kvinder generelt. Der er stort set overensstemmelse mellem de karaktertræk, som karakteriserer mænd generelt og succesfuld ledelse. De karaktertræk, som vurderes at karakterisere kvinder nærmer sig derimod mere de karaktertræk, der er kendetegnet ved ikke succesfuld ledelse. Der er med andre ord et behov for at få klarlagt, om denne vurdering skyldes, at kvinder objektivt set klarer sig dårligere som ledere, eller om der i højere grad er tale om stereotype forventninger, som kvindelige ledere er oppe imod. Samtidig fremhæves kvindelige ledere ofte i både danske og udenlandske medier for deres evne til at få fokus på de bløde aspekter af ledelse og dermed på formidling af samarbejdende egenskaber. En sådan fremstilling, som også kommer fra mænd i såvel erhvervslivet som ledelsesforskningen, er uden tvivl velment. Det kan endvidere tages som udtryk for, at der er en opfattelse af, at der er et vigtigt potentiale i det, der oftest refereres til som feminine værdier. Førnævnte udenlandske undersøgelser tyder imidlertid på, at valget af kvindelige ledere til centrale lederposter synes at være under indflydelse af virksomhedens aktuelle økonomiske situation. Om dette reelt også gælder i Danmark kræver dog en mere dybdegående og målrettet undersøgelse af, hvad der har fået kvindelige topledere i Danmark til at vælge et toplederjob, herunder hvilken økonomisk situation virksomheden befandt sig i på det pågældende tidspunkt, og hvilke forhindringer de er stødt på i den forbindelse. Der er f.eks. ikke megen viden om den kontekst, der var af afgørende betydning for, at de selv positivt valgte eller blev rekrutteret til lederjobbet. Det sidste er afgørende, da det kan være svært at fremstå som en succesfuld leder, hvis krisen allerede er startet, inden man havde sin første arbejdsdag som leder. Ydermere er det heller ikke uden betydning, om virksomheden står ved starten eller slutningen af et forandringsprojekt, når den kvindelige leder tiltræder sit lederjob. Der tænkes her specielt på ændringer som f.eks. down-sizing eller opbygning af en ny organisationskultur. 9

11 Nyere undersøgelser fra USA peger fx på, at kvinder faktisk klarer sig bedre som ledere i situationer, hvor der er behov for krise/forandringsledelse, også betegnet som transformationsledelse (Eagly 2003). Ligeledes viser resultater fra Skandinavien, at den feminine ledelsesstil med fokus på værdiskabelse og konsensusbeslutninger vinder frem (Billling 2005). Dermed kan det ikke udelukkes, at kvindelige topledere vælges, netop fordi der således er forventning om, at de vil være bedst til at håndtere krise/forandringsledelse. Ovenstående giver anledning til specifikt at fremhæve tre interessante områder i ledelsesforskningen, hvor der er behov for mere viden. Det første spørgsmål, som bør besvares i en opfølgende undersøgelse er, om der er tale om nogle generelle strukturelle barrierer, som forhindrer kompetente kvinder i at få tilbudt et lederjob eller om det er deres holdninger og selvopfattelse, der skal bearbejdes, for at det såkaldte glasloft kan gennembrydes. Samtidig er det vigtigt at få klarlagt, hvornår kvinder bliver valgt til centrale lederposter. Det tredje spørgsmål, som der er behov for at få besvaret er, om der i virksomheder generelt er behov for en ændret opfattelse, så man får en mere nuanceret opfattelse af, hvilke succeskriterier der bør gælde, så det ikke udelukkende er de kortsigtede bundlinjeresultater lederne bliver vurderet på. 10

12 Litteratur: Billing (2005): Ledere under forandring? - om kvinder og identitet i chefjobs. Jurist- og økonomforbundets forlag, Kbh. Eagly, A.H. & Carli, L.L. (2003): The female leadership advantage: An evaluation of the evidence. The Leadership Quarterly 14: Hofstede, G. (1991): Cultures and organizations: Software of the mind. McGraw-Hill. Ryan, M.K.; Haslam, S.A. (2007): The Glass Cliff: Exploring the dynamics surrounding the appointment of women to precarious Leadership Positions. Academy of Management Review vol. 32, No. 2, pp Ryan, M.K.; Haslam, A.; Hersby, M.D.; Bongiorno, R. (2005a): Think Crisis-think female? Glass Cliffs and contextual variation in the think manager-think male stereotype. Unpublished working paper School of Psychology, The University of Exeter, UK. Ryan, M.K.; Haslam, A. (2005b): The Glass Cliff: Evidence that women are over-represented in precarious Leadership Positions. British Journal of Management vol. 16, pp Schein, V.E. (1973): The Relationship between sex role stereotypes and requisite management characteristics. Journal of Applied Psychology vol. 57, no. 2, pp Schein, V.E. (1975): Relationships between sex role stereotypes and requisite management characteristics among female managers. Journal of Applied Psychology vol. 60, no. 4, pp Schein, V.E; Mueller, R.; Lituchy, T.; Liu, J. (1996): Think Manager-Think Male: A global Phenomenon? Journal of Organizational Behavior vol. 17, No. 1, pp

13 Appendiks Profil = Kvinder Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Snaksalig 14,3 % 85,7 % Værdsætter behagelige 15,9 % 84,0 % omgivelser Medmenneskelige værdier 20,6 % 79,4 % Arbejdsom 23,8 % 76,2 % Venlig 25,4 % 74,6 % Tryghedssøgende 25,8 % 74,2 % Nysgerrig 31,7 % 68,3 % Hjælpsom 32,3 % 67,7 % Stort behov for social 33,3 % 66,7 % anerkendelse Energisk 34,9 % 65,1 % Nydelig 36,5 % 63,5 % Selskabeligt anlagt 38,1 % 61,9 % Intelligent 38,1 % 61,9 % Kreativ 38,7 % 61,3 % Høflig 38,7 % 61,3 % Ærlig 41,3 % 58,7 % Kompetent 43,5 % 56,5 % Sympatisk 46,0 % 54,0 % Vedholdende 46,0 % 54,0 % Venskabssøgende 48,4 % 51,6 % Sentimental 49,2 % 50,8 % Forstående 49,2 % 50,8 % Glad 50,8 % 49,2 % Intuitiv 54,0 % 46,0 % Velinformeret 54,8 % 45,2 % Gavmild 57,1 % 42,9 % Stort behov for at præstere 57,4 % 42,6 % noget Ængstelig 58,7 % 41,3 % Taknemmelig 60,3 % 39,7 % Ambitiøs 60,3 % 39,7 % Let påvirkelig 61,3 % 38,7 % Sofistikeret 62,3 % 37,7 % Ønsker ansvar 65,1 % 34,9 % Selvhjulpen 65,1 % 34,9 % Taktfuld 66,1 % 33,9 % Høj selvagtelse 66,7 % 33,3 % Analytiske evner 69,8 % 30,2 % Empatisk 69,0 % 31,0 % Lederegenskaber 68,3 % 31,7 % 12

14 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Rolig 71,4 % 28,6 % Stort behov for 71,4 % 28,6 % selvstændighed Objektiv 72,6 % 27,4 % Ærbar 72,6 % 27,4 % Konkurrenceminded 74,2 % 25,8 % Stort behov for økonomisk 74,6 % 25,4 % belønning Selvsikker 75,8 % 24,2 % Konsekvent 76,2 % 23,8 % Verdensborger 76,2 % 23,8 % Logisk 76,2 % 23,8 % Uafhængig 77,4 % 22,6 % Konfliktsky 77,8 % 22,2 % Beslutsom 77,8 % 22,2 % Selvbehersket 77,8 % 22,2 % Rutineret i forretningsanliggender 77,8 % 22,2 % Dominerende 77,8 % 22,2 % Vægelsindet 79,4 % 20,6 % Umiddelbar 79,4 % 20,6 % Kværulantisk 80,6 % 19,4 % Stort behov for magt 81,0 % 19,0 % Følelsesmæssigt ligevægtig 81,0 % 19,0 % Lydig 81,0 % 19,0 % Bitter 81,0 % 19,0 % Beskeden 81,0 % 19,0 % Fast 82,3 % 17,7 % Skjuler sine følelser 82,3 % 17,7 % Lader sig ikke imponere af 82,3 % 17,7 % det ydre Er ikke konfliktsky 82,5 % 17,5 % Egoistisk 82,5 % 17,5 % Eventyrlysten 84,1 % 15,9 % Selvoptaget 84,1 % 15,9 % Resolut 85,5 % 14,5 % Aggressiv 85,7 % 14,3 % Nøgtern 85,7 % 14,3 % Kommer sig hurtigt efter 85,7 % 14,3 % følelsesmæssige udsving Forhastet 85,7 % 14,3 % Autoritativ 88,7 % 11,3 % Gennemslagskraftig 88,9 % 11,1 % Ekshibitionistisk 90,5 % 9,5 % Er ikke nærtagende 90,5 % 9,5 % Assertiv 91,9 % 8,1 % Overfladisk 92,1% 7,9 % 13

15 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Genert 93,7 % 6,3 % Underdanig 93,7 % 6,3 % Forsagt 93,7 % 6,3 % Smøler 93,7 % 6,3 % Usikker 93,7 % 6,3 % Tarvelig 95,2 % 4,8 % Reserveret 95,2 % 4,8 % Svigagtig 95,2 % 4,8 % Upålidelig 96,8 % 3,2 % Passiv 96,8 % 3,2 % 14

16 Profil = Mænd Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Stort behov for at præstere 14,0 % 86,0 % noget Stort behov for 20,7 % 79,3 % selvstændighed Konkurrenceminded 20,7 % 79,3 % Ambitiøs 25,9 % 74,1 % Stort behov for økonomisk 25,9 % 74,1 % belønning Skjuler sine følelser 27,6 % 72,4 % Ønsker ansvar 31,6 % 68,4 % Stort behov for social 37,9 % 62,1 % anerkendelse Stort behov for magt 39,7 % 60,3 % Arbejdsom 39,7 % 60,3 % Eventyrlysten 41,4 % 58,6 % Høj selvagtelse 41,4 % 58,6 % Selvsikker 42,1 % 57,9 % Beslutsom 44,8 % 55,2 % Konsekvent 46,6 % 53,4 % Værdsætter behagelige omgivelser 46,6 % 53,4 % Rutineret i forretningsanliggender 48,3 % 51,7 % Energisk 49,1 % 50,9 % Egoistisk 49,1 % 50,9 % Vedholdende 50,0 % 50,0 % Kompetent 50,0 % 50,0 % Ærlig 51,7 % 48,3 % Lederegenskaber 54,4 % 45,6 % Kommer sig hurtigt efter 55,2 % 44,8 % følelsesmæssige udsving Logisk 55,2 % 44,8 % Dominerende 55,2 % 44,8 % Verdensborger 55,2 % 44,8 % Analytiske evner 56,9 % 43,1 % Nysgerrig 57,9 % 42,1 % Gennemslagskraftig 58,6 % 41,4 % Selvhjulpen 58,6 % 41,4 % Velinformeret 58,6 % 41,4 % Uafhængig 58,6 % 41,4 % Resolut 60,3 % 39,7 % Autoritativ 60,3 % 39,7 % 15

17 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Intelligent 60,3 % 39,7 % Glad 62,1 % 37,9 % Høflig 62,1 % 37,9 % Objektiv 63,8 % 36,2 % Selskabelig anlagt 63,8 % 36,2 % Venlig 66,1 % 33,9 % Nøgtern 69,6 % 30,4 % Selvbehersket 70,7 % 29,3 % Selvoptaget 72,4 % 27,6 % Lader sig ikke imponere af 72,4 % 27,6 % det ydre Er ikke konfliktsky 72,4 % 27,6 % Sympatisk 74,1 % 25,9 % Er ikke nærtagende 74,1 % 25,9 % Forstående 74,1 % 25,9 % Konfliktsky 74,1 % 25,9 % Fast 74,1 % 25,9 % Følelsesmæssigt ligevægtig 75,4 % 24,6 % Rolig 75,4 % 24,6 % Intuitiv 75,9 % 24,1 % Snaksalig 77,2 % 22,8 % Medmenneskelige værdier 77,6 % 22,4 % Hjælpsom 77,6 % 22,4 % Venskabssøgende 77,6 % 22,4 % Overfladisk 79,3 % 20,7 % Gavmild 79,3 % 20,7 % Kreativ 79,3 % 20,7 % Ekshibitionistisk 80,7 % 19,3 % Ærbar 81,0 % 19,0 % Nydelig 82,8 % 17,2 % Let påvirkelig 82,8 % 17,2 % Forhastet 82,8 % 17,2 % Kværulantisk 82,8 % 17,2 % Taknemmelig 84,2 % 15,8 % Tryghedssøgende 86,2 % 13,8 % Umiddelbar 87,9 % 12,1 % Taktfuld 87,9 % 12,1 % Reserveret 87,9 % 12,1 % Aggressiv 87,9 % 12,1 % Upålidelig 89,5 % 10,5 % Ængstelig 89,7 % 10,3 % Beskeden 89,7 % 10,3 % Smøler 91,4 % 8,6 % Genert 91,4 % 8,6 % Assertiv 91,4 % 8,6 % Sentimental 93,0 % 7,0 % Lydig 93,1 % 6,9 % 16

18 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Bitter 93,1 % 6,9 % Sofistikeret 94,7 % 5,3 % Passiv 94,7 % 5,3 % Tarvelig 94,8 % 5,2 % Empatisk 96,4 % 3,6 % Forsagt 96,5 % 3,5 % Vægelsindet 96,5 % 3,5 % Svigagtig 98,3 % 1,7 % Usikker 100 % 0 % Underdanig 100 % 0 % 17

19 Profil = Succesfulde Ledere Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad Beslutsom 3,4 % 96,6 % Gennemslagskraftig 10,2 % 89,8 % Energisk 11,9 % 88,1 % Vedholdende 12,1 % 87,9 % Kompetent 12,1 % 87,9 % Arbejdsom 12,1 % 87,9 % Ambitiøs 12,3 % 87,7 % Konsekvent 13,8 % 86,2 % Selvsikker 15,5 % 84,5 % Lederegenskaber 15,8 % 84,2 % Intelligent 17,2 % 82,8 % Høflig 17,2 % 82,8 % Ønsker ansvar 17,5 % 82,5 % Velinformeret 17,5 % 82,5 % Konkurrence minded 19,0 % 81,0 % Analytiske evner 20,3 % 79,7 % Rutineret i forretningsanliggender 22,4 % 77,6 % Nysgerrig 24,6 % 75,4 % Stort behov for at præstere 25,9 % 74,1 % noget Logisk 25,9 % 74,1 % Ærlig 27,6 % 72,4 % Uafhængig 27,6 % 72,4 % Resolut 29,3 % 70,7 % Selvbehersket 29,3 % 70,7 % Er ikke konfliktsky 31,0 % 69,0 % Objektiv 34,5 % 65,5 % Selvhjulpen 34,5 % 65,5 % Høj selvagtelse 36,2 % 63,8 % Stort behov for 37,9 % 62,1 % selvstændighed Venlig 37,9 % 62,1 % Forstående 38,6 % 61,4 % Intuitiv 39,7 % 60,3 % Rolig 39,7 % 60,3 % Fast 41,4 % 58,6 % Medmenneskelige værdier 41,4 % 58,6 % Følelsesmæssigt ligevægtig 42,4 % 57,6 % Glad 43,1 % 56,9 % Kommer sig hurtigt efter 43,9 % 56,1 % følelsesmæssige udsving Kreativ 44,8 % 55,2 % Taktfuld 46,6 % 53,4 % Stort behov for økonomisk 46,6 % 53,4 % 18

20 Personkarakteristika Ingen/ringe/nogen grad Høj/meget høj grad belønning Værdsætter behagelige 50,0 % 50,0 % omgivelser Hjælpsom 50,9 % 49,1 % Sympatisk 53,4 % 46,6 % Lader sig ikke imponere af 53,4 % 46,6 % det ydre Selskabelig anlagt 56,9 % 43,1 % Er ikke nærtagende 56,9 % 43,1 % Nydelig 58.6 % 41,4 % Dominerende 62,1 % 37,9 % Empatisk 63,0 % 37,0 % Taknemmelig 63,6 % 36,4 % snaksalig 64,4 % 35,6 % Eventyrlysten 67,2 % 32,8 % Skjuler sine følelser 67,2 % 32,8 % Ærbar 67,9 % 32,1 % Verdensborger 69,0 % 31,0 % Autoritativ 69,1 % 30,9 % Nøgtern 69,6 % 30,4 % Assertiv 74,5 % 25,5 % Gavmild 77,2 % 22,8 % Stort behov for magt 79,3 % 20,7 % Umiddelbar 80,7 % 19,3 % Egoistisk 80,7 % 19,3 % Stort behov for social 82,8 % 17,2 % anerkendelse Venskabssøgende 86,2 % 13,8 % Lydig 87,9 % 12,1 % Sofistikeret 88,1 % 11,9 % Ekshibitionistisk 90,9 % 9,1 % Konfliktsky 91,4 % 8,6 % Selvoptaget 91,4 % 8,6 % Beskeden 91,4 % 8,6 % Aggressiv 93,0 % 7,0 % Ængstelig 94,8 % 5,2 % Vægelsindet 94,8 % 5,2 % Overfladisk 94,8 % 5,2 % Upålidelig 94,9 % 5,1 % Underdanig 96,5 % 3,5 % Tarvelig 96,5 % 3,5 % Forhastet 96,5 % 3,5 % Tryghedssøgende 96,6 % 3,4 % Usikker 98,2 % 1,8 % Reserveret 98,2 % 1,8 % Smøler 98,3 % 1,7 % Passiv 98,3 % 1,7 % 19

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Ledelse gør en forskel 1 - Følelsesmæssig intelligens karakteriserer den idelle leder - Chefpotentiale, hvem har det? 5 - Specialister og mellemledere - dem headhunter

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Vestnordisk Konference af kvindelige parlamentsmedlemmer Reykjavik, 7. juni 2010 Gunvør Balle, Sendikvinna Føroya Sammenfatning Fakta om ligestilling Nøgletal over

Læs mere

Ligestillingskonference. 27. september 2007

Ligestillingskonference. 27. september 2007 Ligestillingskonference 27. september 2007 Lidt om Nykredit Nykredits aktiviteter er: Realkredit til Privat Landbrug Erhverv Partnersalg af realkredit til privatkunder i Totalkredit Bank Forsikring Ejendomsmæglervirksomheder

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Kend dig selv og optimer samarbejdet!

Kend dig selv og optimer samarbejdet! Kend dig selv og optimer samarbejdet! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 60.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 30.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: 22 Juni 2011 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E

Læs mere

Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3

Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Gertrud Pfister i samarbejde med Laila Ottesen og Ulla Habermann Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?)

How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?) God eftermiddag How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?) Howard Ross April 27, 2007 Først og fremmest vil jeg sige, hvor

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Er danske lederes sociale netværk kønsbestemt?

Er danske lederes sociale netværk kønsbestemt? Er danske lederes sociale netværk kønsbestemt? Christian Waldstrøm adjunkt, PhD Forskningscentret CORE Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus Haslegårdsvej 10 8210 Århus V tlf. 89486606 fax 89486125

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

Mentor for socialt udsatte. Tom Thinggaard Pedersen

Mentor for socialt udsatte. Tom Thinggaard Pedersen Mentor for socialt udsatte Tom Thinggaard Pedersen Indhold oplæg Kort om mig Mentorordningens historie i Danmark Baggrunden for bogens tilblivelse Bogens indhold Værktøjskassen Kort om mig! Grundfos A/S

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen

Thomas Bernt Henriksen Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Gazelleundersøgelsen 2013 Årets tema: Hvad kan vi danskere? Fire budskaber 1. Gazeller gør op med fem års krise 2. Stærkt afsæt for vækst og job 3. Gazellerne

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles Ekspertrapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2005-2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold Introduktion til assessment rapport...3 Executive

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv E-bog Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv - 10 enkle steps til mere succes! Kort om forfatteren: Jeg, Louise Schubert har en kommerciel baggrund fra Handelshøjskolen i Aarhus. I mange år har jeg

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE Selvevaluering på Sofie Rifbjerg Efterskole 2014...2 Baggrund - og forslag til proces for selvevaluering...2 Formål...2 Vision...2 Værdier...2 Evaluering og selvevaluering...3

Læs mere

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser Forandring Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Slide nr. 1 Teaser Jeg præsenterer en ny model til styring af organisatorisk forandring med fokus på interessent-nøgleroller

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere