Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 48

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bofællesskabet Lille Friheden Lille Friheden 13 A st 2650 Hvidovre Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 1 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) Pladser i alt: 11 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Bitten Mailund (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: I Bofællesskabet Lille Friheden modtager borgerne støtte efter SEL 85. Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er 11 pladser. Efter gennemgang af Kvalitetsmodellens temaer konkluderer Socialtilsynet: Side 2 af 48

3 - at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til beskæftigelsestilbud. Dette foregår dels via kontakt med borgernes arbejdspladser, sagsbehandler og jobkonsulent i det omfang, borgerne har ønske om og behov for det, og dels ved sammen med borgerne at opstille og følge op på mål, når borgeren har ønske om ny beskæftigelse. - at tilbuddet kan forbedre indsatsen ved at opsætte mål for alle borgere for, hvordan medarbejderne understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. - at tilbuddet støtter borgerne i at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. De støttes i at leve et aktivt fritidsliv, hvor de både har et godt fællesskab internt i bofællesskabet, og hvor de tilbydes fælles aktiviteter og samvær i Klub Hvid. Derudover støtter medarbejderne borgerne i at have kontakt med pårørende og med venner udenfor huset. - at tilbuddet arbejder med faglige metoder, som er relevante for borgerne og medvirker til at sikre borgernes trivsel. Der arbejdes med en anerkendende tilgang, som understøtter borgernes mulighed for selvstændighed og medindflydelse i hverdagslivet. Borgerne tilkendegiver positiv opfattelse af deres egne muligheder for selvbestemmelse. Dog konkluderes det samtidig, at enkelte medlemmer af personale gruppen i deres tilgang til borgerne kan udvise mangel på respekt. - at tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv og deres hverdag i tilbuddet. Der findes formelle rammer om dette i form af beboermøder og bruger/pårørenderåd, og det ligger indbygget i den pædagogiske tilgang. Borgerne selv er bevidste omkring emnet, og ser selvbestemmelsesretten som en selvfølgelighed. - at der vejledes i sund livsstil, og at borgerne modtager støtte til deres adgang til relevante sundhedsydelser. Tilbuddet forebygger i den pædagogiske tilgang både magtanvendelser og overgreb. Dog savnes en klar bevidshed hos enkelte medlemmer af personalegruppen om, at verbal magtanvendelse også skal undgåes. Side 3 af 48

4 - at Bostedssystemet pt implementeres som nyt elektronisk dokumentationsprogram, og at der er lagt en plan for dels udarbejdelse af og dels opfølgning i forhold til 141 handleplaner, som inden årets udgang vil være udarbejdet for alle borgerne på baggrund af voksenudredningsmetoden. - at Bofællesskaberne har en bæredygtig økonomi med mulighed for fortløbende faglig udvikling. - at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst, og at tilbuddet lever op til kravene om gennemsigtighed i økonomien. - at der er lagt en konstruktiv plan for retningslinjer for, og håndtering, af beboernes økonomi - at borgerne trives i de fysiske rammer, og at disse virker understøttende for borgernes muligheder for, med den nødvendige hjælp og støtte, at leve et selvstændigt hverdagsliv. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 48

5 3. Oplysninger om datakilder Tilbuddet kan forbedre sin indsats ved: * at opsætte mål for alle borgere for, hvordan medarbejderne understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. * at der af hensyn til borgernes trivsel og personalets stabilitet sættes en ramme for eventuel fortsat kritik fra pårørende således, at kritiske udtalelser helt konkret omdirigeres fra bofællesskabet til leder, sagsbehandler eller forvaltning. * at sikre, at samtlige medarbejdere instrueres i til en enhver tid at bevare en rolig og anerkendende tiltaleform, som afspejler respekt for borgeren. Socialtilsynet forventer, at alle borgere som planlagt i løbet af 2014 vil få en 141 handleplan indeholdende beskrivelse af indsatsformål og indsatsmål, og at tilbuddet sammen med borgerne vil opsætte konkrete og individuelle mål med baggrund i denne. Socialtilsynet forventer endvidere, at indførelsen af Bostedssystement sammenholdt med den nyligt udmeldte beskrivelse af fremtidig arbejdsgang i forhold til dokumentation, vil styrke tilbuddets arbejde med evalueringer og resultatdokumentation og dermed forbedre borgernes mulighed for at opnå de opstillede mål. Socialtilsynet vil ved fremtidige tilsyn have opmærksomhed på at kommunens håndtering af og retningslinjer for beboernes økonomi er faldet på plads som forventet Dokumenter: SÆRLIGT FOR LILLE FRIHEDEN Tilbuddets indberetninger til Tilbudsportalen Side 5 af 48

6 1. Ansøgning om re-godkendelse 2. Oversigt over borgere 3. Oversigt over medarbejdere 4. 2 eksempler på pædagogiske handleplaner 5. Eksempel på lejekontrakt 6. Pårørendeklage med opfølgning 7. Takstgrundlag og budget Sygefraværs oversigt 9. Dokumenter udleveret af pårørende under tilsynet a. Spørgsmål fra pårørende til Socialtilsynet b. LEV skrivelse til borgmester af c. Pårørendeklage til borgmesteren vedr. regnskaber og brug af fælleslejlighed 10. Beboerregnskab Beboerregnskab, 1. kvartal 2014 GÆLDENDE FOR ALLE FIRE BOFÆLLESSKABER I HVIDOVRE 1. Leder - CV samt dokumentation for uddannelse (Pæd.udd, diplom i ledelse samt pæd. Diplom) 2. Lederens straffeattest 3. BDOs analyse af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune (og referat af forventningafstemning) 4. Handleplan og opdateret handleplan inklusiv følgehandlinger i bobler 5. Fremtidig arbejdsgang i forhold til dokumentation (også en opdateret udgave) 6. APV marts Kontraktmål 8. Medicin efter Serviceloven 9. Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne. 10. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Side 6 af 48

7 Observation Interview 11. Opsamling af forløb om supervision i forhold til pårørendesamarbejde 12. Pædagogisk grundlag, inspireret af Aaron Antonovsky 13. Økonomi - Retningslinje for hjemmevejledernes opgaver i forbindelsen med beboeres økonomi 14. Økonomi - Oversigt over de beløb beboerne indbetaler udover husleje 15. Økonomi - Anvisning om kontering af kontorartikler 16. Status 141 handleplaner 17. Brugerundersøgelse om mad og måltider 18. Lønudgifter ledelse og administration 19. Besvarelse af tilsynsmyndighedens spørgsmål vedrørende kommunens administration af beboermidler Rundvisning i 2 borgeres lejligheder af borgerne. Rundvisning i fælleslejlighed. Observation af samspil mellem pædagoger og borgere. 1. interview: Leder Joan Aastrøm, ansat siden 1. november 2013 Faglig koordinator 2. interview: Pædagog siden 1992, har været ansat i 4 år. Pædagog ansat i 16 år, først 10 år på Hvidovregade. 3. interview: Pårørende til fire borgere, som har boet i tilbuddet imellem interview: 6 borgere Side 7 af 48

8 Interviewkilder Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Bitten Mailund Malene Bak Thomsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der er tale om re-godkendelse af tilbuddet og der vil dermed være fokus på alle syv temaer i kvalitetsmodellen. Side 8 af 48

9 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 9 af 48

10 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til beskæftigelsestilbud. Medarbejderne har kontakt med borgernes arbejdspladser, sagsbehandler og jobkonsulent i det omfang, borgerne har ønske om og behov for det. Tilbuddet kan forbedre sin indsats ved at opsætte mål for alle borgere i forhold til, hvordan medarbejderne understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. Tilbuddet opstiller sammen med borgerne mål, når borgeren har ønske om ny beskæftigelse, og der følges op på disse mål i borgernes handleplaner. For borgere, der trives på deres arbejdspladser opstilles ikke mål for, hvordan medarbejderne skal understøtte dem i fortsat trivsel og sikring af, at de udnytter deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. Side 10 af 48

11 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet finder, at medarbejderne har fokus på at understøtte borgerne i at være i beskæftigelse, og at de løbende drøfter borgernes trivsel i forhold til beskæftigelsestilbud med den enkelte. Der ydes rådgivning, vejledning og støtte til afprøvning af alternative muligheder, hvis en borger ønsker at skifte til ny beskæftigelse. En del af indsatsen foregår som støtte i kontakt til eksempelvis sagsbehandler og jobkonsulent. Borgerne har ikke behov for hjælp til at tage afsted om morgenen. Som udgangspunkt opstilles der kun mål i forhold til beskæftigelse, når borgerne har ønske om at skifte til nyt beskæftigelsestilbud. To borgere er ikke i beskæftigelse af helbredsmæssige årsager. Side 11 af 48

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 2 (i lav grad opstiller i samarbejde med opfyldt) borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Leder fortæller, at medarbejderne er opmærksomme på at understøtte borgerne i at være i eller finde ny beskæftigelse. Men i tilbuddet bor borgere, der har valgt ikke at være i beskæftigelse, og det er blevet respekteret. Den ene skyldes fysisk formåen. Medarbejderne oplyser, at beskæftigelse altid er til drøftelse på handleplansmøderne. Men der opstilles kun mål, hvis borgeren har ønsker om, at der skal ske ændringer. Der er fokus på borgernes trivsel i deres beskæftigelse. Og hvis nogle borgere er utilfredse, støttes de i at finde alternativer, herunder at tage kontakt til sagsbehandler, f.eks. med henblik på få støtte fra jobkonsulent. F.eks. er der en borger, der er i praktik, fordi han havde lyst til at prøve noget andet. En anden borger er i øjeblikket uden beskæftigelse, og der samarbejdes med jobkonsulenten fra Nextjob om at finde en anden løsning. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og 3 (i middel grad opfyldt) Borgerne fortæller, at nogle har arbejde og er glade for det. Andre har valgt at gå hjemme eller venter på, at der bliver fundet noget andet i samarbejde med jobkonsulenten. En pårørende fortæller, at en borger har været uden beskæftigelse i lang tid, og kan ikke forstå, det kan tage så lang tid at finde et nyt arbejde til den pågældende borger. Pårørende mener ikke personalet yder en stor nok indsats. De borgere, der er i beskæftigelse, er alle taget afsted, når personalet møder ind om morgenen. Medarbejderne oplyser, at der er to borgere, der pt på grund af fysiske eller psykiske problematikker ikke magter og ikke ønsker at være i beskæftigelse, hvilket respekteres. En tredje borger er tilknyttet Nextjob, men han er i øjeblikket ikke tilknyttet et fast arbejdssted. De andre borgere er i beskæftigelse. Side 12 af 48

13 samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter borgerne i at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Dette afspejles i handleplaners fokus på målsætninger om understøttelse af at udvikle sociale kompetencer og selvstændighed, og understøttes af den selvfølgelighed, hvormed både borgerne og medarbejdere omtaler borgernes ret til selvbestemmelse og medbestemmelse. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet medvirker til at sikre borgerne aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Sammenholdet imellem borgerne i bofællesskabet fremstår stærkt og udadtil udfolder borgerne sig i aktiviteter både i nærmiljøet og i Klub Hvid, hvor de to aftener om ugen tilbydes aktiviteter og samvær bl.a. sammen med borgerne fra kommunens øvrige bofællesskaber. Derudover støtter medarbejderne borgerne i at have kontakt med pårørende og med venner udenfor huset. Borgerne er for det meste selvtransporterende med offentlige transportmidler, og denne selvstændighed Side 13 af 48

14 fastholdes og udbygges ved, at medarbejderne hjælper med at indarbejde nye ruter efter behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet ser eksempler på, at der sammen med borgerne opstilles mål for deres udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed, og erfarer, at denne indsats fremadrettet vil blive optimeret i hele organisationen. Socialtilsynet noterer sig, at det for borgerne er en selvfølge, at de er selvbestemmende i egne lejligheder, hvilket understøtter opfattelsen af, at medarbejdernes arbejder for at imødekomme og udvikle borgernes ret til selvbestemmelse og medbestemmelse i det daglige. Af netop vedtagne Kvalitetsstandard for 85 ydelser fremgår det, at personalet skal understøtte borgernes sociale relationer, og deltagelse i fællesskaber og netværk. Socialtilsynet finder bekræftelse af, at dette finder sted, idet både borgerne og medarbejderne fortæller positivt om borgeres sammenhold i bofællesskabet og deres deltagelse i fritidsaktiviteter samt klubaftener, fester og andre arrangementer i Klub Hvid. Borgerne færdes, og er kendte, i nærmiljøet. Nogle af borgerne har kærester udenfor bofællesskabet. Socialtilsynet erfarer, at næsten alle borgere har et godt netværk og god kontakt til deres pårørende, hvoraf nogle har udtalt en del kritik af tilbuddet. Medarbejderne giver udtryk for at både de pårørende og medarbejderne vil borgerne det bedste, men at der ikke altid er overensstemmende opfattelser af, hvad det indebærer. De fornemmer dog en lille positiv fremgang i situationen. Side 14 af 48

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad opfyldt) Leder oplyser, at de nuværende handleplaner ikke alle nødvendigvis afspejler en målrettet indsats for at opnå resultater i forhold til borgernes udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer. Men det er en del af den indsats, der er iværksat i hele organisationen, at borgernes handleplaner fremadrettet skal indeholde nogle mere målrettede udviklingsmål med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov på de forskellige indsatsområder. Medarbejderne oplyser, at der i borgernes handleplaner opstilles konkrete og individuelle mål for selvstændighed og sociale kompetencer. De giver et eksempel på en borger, der har haft et ønske om selvstændigt at lære at ringe til hjemmeplejen. I stikprøver fremsendt forud for tilsynet ses ligeledes eksempler på, at der er opsat konkrete mål sammen med borgerne for udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Det fremsendte indeholder desuden eksempel på opfølgning i forhold til konkrete mål. Medarbejderne fortæller, at de arbejder meget med selvbestemmelse og medbestemmelse i det daglige. De støtter op om borgerne og deres liv. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad opfyldt) Borgerne fortæller, at de selv bestemmer i deres egne lejligheder og at de får hjælp til det, de har brug for. Leder fortæller, at den netop vedtagne Kvalitetsstandard for 85 ydelser lægger op til, at personalet skal understøtte borgernes sociale relationer og deltagelse i fællesskaber og netværk. Af kvalitetsstandarden fremgår det: "Formålet er at yde socialpædagogisk vejledning / støtte / træning af borgerens ressourcer i forbindelse med at indgå i forskellige sociale relationer, skabe netværk og deltage i formelle og uformelle fritidsaktiviteter. Endvidere er formålet at vejledning / støtte / træne borgerens mulighed for at hente støtte gennem sit sociale netværk." Side 15 af 48

16 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne fortæller, at borgerne er sociale med hinanden i bofællesskabet. Borgerne er kendte i bybilledet, og nogle er gode til at opsøge kontakter uden for bofællesskabet. De fleste af borgerne går til fritidstilbud og i Klub Hvid, hvor der er åbent 2 aftener om ugen, og der arrangeres ture og fester. Nogle af borgerne har kærester, der ikke bor i bofællesskabet. Leder oplyser, at det er en del af kontaktpædagogens rolle at støtte borgerne i deres kontakt med pårørende. Der er planer om at invitere pårørende til arrangementer på tværs af Lille Friheden og Gl. Køge Landevej. Der har været en del konflikter med de pårørende i bofællesskabet, hvilket der arbejdes på at tage hånd om. Leder afprøver forskellige metoder til at klæde personalet på til at kunne håndtere konflikterne på en faglig og professionel måde. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Medarbejderne oplyser, at næsten alle borgere har et rigtig godt netværk, og har god kontakt til deres familie. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,9 Tilbuddets målgruppe og formålet med den socialpædagogiske indsats er beskrevet i Hvidovre Kommunes kvalitetsstandard, og Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med faglige metoder, som er relevante for borgerne og medvirker til at sikre borgernes trivsel. Der arbejdes med en anerkendende tilgang, som understøtter borgernes mulighed for selvstændighed og medindflydelse i hverdagslivet. Lederen har introduceret Tilbuddet kan forbedre indsatsen ved at sikre, at samtlige medarbejdere instrueres i til en enhver tid at bevare en rolig og anerkendende tiltaleform, som afspejler respekt for borgeren. Socialtilsynet forventer, at alle borgere som planlagt i løbet af 2014 vil få en 141 handleplan indeholdende beskrivelse af indsatsformål og indsatsmål, og at dette Side 16 af 48

17 grundlag til et nyt fagligt fundament og medarbejderne er positivt indstillede og parate til at styrke det faglige udviklingsperspektiv. Borgerne tilkendegiver overvejende positiv opfattelse både af den støtte, de modtager, og af deres egne muligheder for selvbestemmelse. Det er Socialtilsynets opfattelse, at tilbuddet i høj grad sikrer borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv og deres hverdag i tilbuddet. Der findes formelle rammer om dette i form af beboermøder og brugerpårørenderåd, og det ligger indbygget i den pædagogiske tilgang. Borgerne selv er bevidste omkring emnet, og ser selvbestemmelsesretten som en selvfølgelighed. Socialtilsynet vurderer, at rammerne for evalueringer og resultatdokumentation i forhold til de mål, der er sat sammen med borgerne, er stærkt forbedrede med indførelsen af Bostedssystemet. Samtidig er der i kommunen lagt en plan for udarbejdelse af 141 handleplan med indsatsformål og indsatsmål for alle borgerne inden udgangen af Der er sket en tydeliggørelse af, hvordan sagsbehandlere, de pædagogiske medarbejdere og borgernes rolle/opgave skal være i forhold til det fremadrettede arbejde med individuelle mål beskrivelser og opfølgning. yderligere vil medvirke til at sikre borgernes trivsel og udvikling, idet tilbuddet sammen med borgerne vil opsatte konkrete og individuelle mål med baggrund i denne. Socialtilsynet forventer endvidere, at indførelsen af Bostedssystement sammenholdt med tydeligt udmeldte rammer for evalueringer og resultatdokumentation vil vil bidrage til at styrke og forbedre indsatsen og dermed borgernes mulighed for at opnå de opstillede mål. Side 17 af 48

18 I Hvidovre Kommunes nye kvalitetsstandard for 85 ydelser er der fokus på at støtte borgerne i at overkomme eventuelle barrierer i forbindelse med helbredsmæssige forhold og i at få indblik i egen situation. Der vejledes i sund livsstil, og det er Socialtilsynets generelle indtryk, at borgerne modtager støtte til deres adgang til relevante sundhedsydelser. Ligeledes finder Socialtilsynet, at tilbuddet i den pædagogiske tilgang forebygger både fysiske magtanvendelser og overgreb. Det er Socialtilsynets indtryk, at borgerne i vid udstrækning trives i tilbuddet. Dog er det socialtilsynets opfattelse, at borgerne påvirkes af den langvarige konflikt imellem pårørende og kommunen. Derudover at nogle borgere oplever sig dårligt behandlet af enkelte personer i personalegruppen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Målgruppen er defineret som borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte sådan, at de kan leve et liv på egne præmisser, og som har behov for træning og hjælp til udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder, som sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt Socialtilsynet finder, at medarbejderne er i stand til at redegøre for, hvordan der i tilbuddet arbejdes med faglige tilgange, som er relevante for borgerne. Desuden findes overensstemmelse imellem lederens og medarbejdernes Side 18 af 48

19 beskrivelse af indsatsen. Socialtilsynet noterer endvidere, at medarbejderne udtaler sig positivt i forhold til fremadrettet at arbejde med den af lederen nyligt introducerede Antonovskys begreber som fælles fagligt fundament for organisationen. De udtrykker, at dette ligger fint i tråd med den pædagogiske tilgang, de i forvejen arbejder med, og at de glæder sig til fremadrettet at have et fagligt udviklingsperspektiv i deres arbejde. Socialtilsynet konstaterer, at der i organisationen arbejdes med at indarbejde rutiner, således at der fremadrettet hver fjerde måned laves status og én gang årligt evalueres på den pædagogiske plan, indsatsformål og indsatsmål. Der har hidtil været dokumenteret i systemet Diary, men Bostedsystemet er nu ved at blive implementeret i hele organisationen. De evalueringer og overvejelser, som personalet gør sig, bliver dokumenteret på alle borgeres mål. Medarbejderne er positivt stemt overfor det nye system, som de forventer vil støtte dem i at have overblik over og dokumentere og evaluere deres indsats i forhold til de opsatte mål. I de til Socialtilsynet fremsendte stikprøver har ingen af de to borgere 141 handleplaner eller anden beskrivelse af kommunens bestilling til tilbuddet. Socialtilsynet erfarer, at der er udarbejdet en plan for, at de får det i løbet af I planen er også beskrevet, hvordan sagsbehandlere, de pædagogiske medarbejdere og borgernes rolle/opgave skal være i forhold til det fremadrettede arbejde med mål beskrivelse og opfølgning. De pædagogiske handleplaner vil tage udgangspunkt i 141 handleplanerne efterhånden, som disse bliver udarbejdet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 19 af 48

20 Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Af Hvidovre Kommunes netop vedtagne kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem fremgår det, at målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte, sådan at de kan leve et liv på egne præmisser, og som har behov for træning og hjælp til udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder, som sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Leder oplyser tillige, at målgruppen i Lille Friheden er meget bred, lige fra en borger med autismespektrum forstyrrelse til en borger med fysiske handicaps. Leder oplyser, at alle medarbejdere i hele organisationen gennemgår et fælles forløb med inspiration fra Antonovskys teorier, som opererer med begreberne begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (oplevelse af sammenhæng). Leder vurderer, at disse begreber går godt i spænd med et ønske om at sikre omsorgen for borgerne samtidig med, at borgernes selv- og medbestemmelse er i fokus blandt medarbejderne, og hun har en forventning om, at dette vil kunne give den samlede organisation et fagligt løft og et fælles fagligt fundament at bygge videre på. I Lille Friheden er den faglige tilgang præget af en anerkendende kommunikation og en bevidsthed om borgernes ret til selvbestemmelse. Medarbejderne udtaler også, at der netop er igangsat undervisning i Antonovskys begreber om begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Medarbejderne vurderer, at dette går godt i spænd med den pædagogiske tilgang og metoder, de i forvejen arbejder med. F.eks. har de, for at gøre tingene begribelige og meningsfulde, længe arbejdet med strukturtavler, både i fællesrum og i borgernes lejligheder. Medarbejderne oplever det som velkomment og positivt at få lov at fordybe sig i noget fagligt, fordi der har været fokus på andre ting længe. Side 20 af 48

21 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) BDO udarbejdede i 2013 en analyse af Hvidovre Kommunes Bofællesskaber. Der har i organisationen været nedsat en følgegruppe, som har til formål at følge op på de initiativer, som tages på baggrund af BDO rapporten. Følgegruppen består af både leder, medarbejdere og pårørende. Et resultat af et af initiativerne er at der i organisationen er ved at blive indarbejdet rutiner, som er beskrevet i Fremtidig arbejdsgang i forhold til dokumentation og relation. Ifølge denne skal der hver fjerde måned laves status og én gang årligt evalueres på den pædagogiske plan, indsatsformål og indsatsmål. Med samme hyppighed gøres status og evalueres i forhold til samarbejdet imellem borger og kontaktperson. Dette for at sikre at relationen virker fremmende for arbejdet med borgerens pædagogiske indsatsmål. Leder oplyser, at medarbejderne hidtil har dokumenteret i systemet Diary, men Bostedsystemet er nu ved at blive implementeret i hele organisationen. Borgerne inddrages i handleplaner og status, og både borger og medarbejders opfattelse af status skal være synlig i dokumentationen. Leder vurderer, at Diary systemet ikke er optimalt, men at man godt kan "dykke ned" og finde nogle refleksioner i dokumentationen. Medarbejderne bekræfter, at Diary bliver erstattet af Bostedssystemet i midten af juni. De har store forventninger til det nye system og en tro på, at det vil give dem et bedre overblik. De mål, der opstilles for borgerne i de pædagogiske handleplaner, har hidtil taget udgangspunkt i de ønsker, som borgerne har haft. Her ud fra er der så opstillet mål, som evalueres ved statusmøder. Medarbejderne har et håb for, at Bostedssystemet kan føre med sig, at de løbende kan dokumentere hvor langt, de er nået med borgernes mål. Hidtil er dokumentationsarbejdet foregået i fællesslejligheden. Der er planer om snart at tage nye lokaler i brug, hvor personalet kan udføre administrativt arbejde, og hvor de kan holde 1 times Side 21 af 48

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere