Job- og personprofil direktør for Social og senior

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil direktør for Social og senior"

Transkript

1 Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er blevet ledig i forbindelse med en organisationsændring. Udgangspunktet for den nye direktør er et veldrevet forvaltningsområde, hvor der er styr på organisationen, sikker økonomisk drift og gode resultater i hverdagen. Der er tale om et direktørjob, hvor man skal tage et klart og markant afsæt i Sønderborg Kommunes kultur, historie og de vilkår, der naturligt præger en stor kommune. Direktøren vil få mulighed for at præge den fortsatte udvikling gennem et tæt samarbejde med byrådet, direktionen og de mange kompetente ledere og medarbejdere. I forhold til relevant materiale om kommunens fakta og aktiviteter henvises til Sønderborg Kommunes hjemmeside på Der kan også rettes fortrolig henvendelse til kommunaldirektør Søren Bonde, tlf Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune er med ca indbyggere landets 16. største kommune. Med sin unikke beliggenhed i grænseområdet giver nærheden til resten af Europa særlige muligheder og vilkår. Det tætte samspil med erhvervslivet og de mange uddannelsesmuligheder er et særkende som sætter en dagsorden præget af innovativ tænkning og fokus på det lange udviklingsperspektiv. Sønderborg Kommune rummer nogle af landets smukkeste naturområder med en kyststrækning på knap 200 km og vidtstrakte skove, blandt andet skoven omkring Gråsten og Danmarks længste kystskov på østsiden af Als. I Sønderborg Kommune er historien tæt på, og Dybbøl Mølle, det store fredede skanseområde, Sønderborg Slot og Historiecenter Dybbøl Banke er altid et besøg værd. Sønderborg Kommune har et meget højt ambitionsniveau for de kommunale kerneopgaver og har klare ønsker om et endnu stærkere fokus på vækst- og udviklingsmulighederne. I 2007 åbnede Alsion, Sønderborgs store viden- og kulturcenter. Det huser Syddansk Universitet, en forskerpark og en af Europas bedste koncertsale - et hjemsted for kulturaktiviteter på højt niveau. 1/8

2 SDU i Sønderborg er landets mest internationale universitet og indgår i tæt samarbejde med erhvervsliv, forskning og iværksætteri. Sønderborg markerer sig stærkt på en række naturvidenskabelige områder og ambitionen om at være CO2 neutral i 2029 er tydelig og klar. Handlingerne er iværksat og Sønderborgs ambitioner er markante også på dette område. Kultur, turisme og det gode liv er andre markante overskrifter i byens profil Organisationen Sønderborg Kommunes politiske organisation består af byrådet med 31 medlemmer, Økonomiudvalget og følgende stående udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Erhvervsudvalget Kultur-, borger- og fritidsudvalget Seniorudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Udvalget for kulturel og regional udvikling Sønderborg Kommunes administrative organisation: Den administrative organisation er organiseret i fire forvaltninger og en stab. De fire forvaltninger ledes hver af en direktør, som sammen med kommunaldirektøren udgør direktionen. Social og Senior Området har ca ansatte med mange forskellige fagligheder. 2/8

3 Forvaltningsområdet er bygget omkring 4 afdelinger, der ledes af hver sin chef. Derudover er der en stab, også med selvstændig ledelse. 3. Direktørens ansvarsområder og opgaver Direktøren refererer til kommunaldirektøren og er medlem af Sønderborg Kommunes direktion. Som direktionsmedlem forventer Sønderborg Kommune, at direktøren er aktiv i det tværgående ledelsesarbejde, og kan repræsentere direktionen og helhedssynet i relation til såvel byrådet og udvalg samt organisationen. Direktøren skal aktivt bidrage ind i direktionens strategiske, helhedsorienterede og tværgående styring og udviklingsorienterede ledelse af organisationen. Direktionen har igangsat et udviklingstiltag med fokus på at få den til at fungere som High Performance Team, hvor den enkeltes indsats udvikles og udbygges til gavn for fællesskabet i hele organisationen. Der er en forventning om, at direktøren kan inspirere og lade sig inspirere, såvel i direktionsarbejdet som i ledelsesarbejdet i forvaltningsområdet. Direktøren har det overordnede ansvar for betjeningen og rådgivningen af Socialudvalget og Seniorudvalget. Et ansvar som forvaltes i tæt samspil med cheferne. Hertil kommer deltagelse i Økonomiudvalgets samt Byrådets møder. Rådgivningen skal ske med høj troværdighed og med udgangspunkt i forståelse for kulturen i Sønderborg Kommune og med afsæt i betydelig viden om hovedopgaverne indenfor forvaltningens Den overordnede strategiske ledelse af afdelingerne sker i samspil med afdelingernes chefer. Direktøren skal med sin ledelsesmæssige adfærd sikre målopfyldelse gennem det strategiske og styringsmæssige arbejde, ved at der sættes faglige retninger og milepæle, og ved at afdelingerne er effektive og innovative. 3/8

4 Det tværgående samarbejde indenfor forvaltningsområdet er allerede veletableret og skal videreudvikles. Direktøren skal fungere som den aktive strateg, som en synlig leder i hele organisationen og skal være dagsordensættende. Direktøren går forrest og skaber rum for et godt og inspirerende arbejdsmiljø med høj faglighed og kvalitet. Direktøren skal arbejde for en helhedsorienteret tænkning og udvikling med anerkendelse af og aktiv inddragelse af de mange forskellige fagligheder og deres kompetencer. Opgaveløsning på tværs i organisationen skal være i stærk fokus og direktøren skaber overblik og sætter retning. Direktøren skal også skabe rum for kompetenceudvikling og udvikling af dialogen. Den nye direktør får et stort ansvar med en bred kontakt til såvel den politiske ledelse som til organisationen, herunder også det vigtige decentrale niveau. Direktøren skal kunne agere i de tre centrale ledelsesroller med henholdsvis politisk betjening, medlem af direktionen og som direktør for ansvarsområderne. Direktøren skal være synlig og aktivt deltagende også i forhold til de decentrale enheder og til de mange eksterne samarbejdspartnere. Direktøren skal skabe og udvikle det gode samarbejde mellem medarbejdere og ledelse på grundlag af Sønderborg Kommunes værdier, ledelsesgrundlag og de principper, der er gældende i Sønderborg Kommune herunder også MED-aftalen. 4. Direktørens profil Sønderborg Kommune ønsker en empatisk direktør, der med baggrund i en betydelig, fagligt velfunderet ledelseserfaring kan være den visionære og strategiske drivkraft i videreudviklingen af kommunens høje ambitionsniveau. En direktør, der i det daglige arbejde også har det gode humør med sig. Profilen skal være innovativ med overskud til at gøre en positiv forskel for Social-og seniorområdet, en forskel der kan mærkes i hele organisationen og omverdenen. Et stærkt fokus på resultatskabelsen er vigtig, og direktøren skal involvere de mange kompetencer og lokale kræfter, så der skabes et stærkt ejerskab. Direktøren skal ville engagere sig i kommunens udvikling og kunne være aktivt deltagende i det lokale liv. Det handler om at kunne se sig selv som en integreret del af Sønderborg Kommunes hverdag. Ansøgeren har erfaring, viden og stærke resultater med i bagagen. Direktøren har erfaringer fra et eller flere af ansvarsområderne indenfor Social-og seniorområdet, og har bred viden om forvaltningens arbejdsopgaver. Erfaringerne stammer fra chef- eller direktørniveau i en eller flere politisk ledede organisationer, hvor samspillet mellem politiske hensyn og ønsker afbalanceres med 4/8

5 faglige argumenter og professionelle vurderinger og skal matche Sønderborg Kommunes behov og ambitioner. Sønderborg Kommune forventer, at direktøren rimeligt hurtigt kan sætte sig i direktørstolen og skabe overblik over opgaver, strategier og planer. Direktøren har viden om, hvad der rører sig på den nationale dagsorden indenfor ansvarsområderne og gerne også et vist udsyn i forhold til den internationale dagsorden med blik for, hvad der kan blive forankret i Sønder-borg Kommune. Direktøren har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og kan dokumentere relevant, aktuel efteruddannelse også på ledelsesområdet. Den faglige ballast forventes at være præget af: en stærk forståelse for funktionen i en politisk styret organisation. Direktøren skal have politisk tæft og forstå balancegangen i forhold til det politiske og kunne høre og forstå de politiske toner samt evne at give et solidt og ordentlig med- og modspil i samarbejdet gode kompetencer som politisk rådgiver. Direktøren kan understøtte arbejdet med de politiske visioner og omsætte de politiske mål til inspirerende og motiverende processer, der sikrer udvikling, fornyelse og innovativ tænkning og handling på områderne i et tæt samarbejde med resten af organisationen og eksterne partnere forståelse og respekt for, at den politiske rådgivning skal ske i en tillids-baseret dialog, hvor begge parter kan fungere i et fortroligt rum. Direktøren skal kunne sikre kvalificerede sagsfremstillinger og beslutningsgrundlag samt iværksætte indsatser, der skaber tydelig sammenhæng, når de politiske strategiske beslutninger skal implementeres. Retningen skal være klar, forventninger til resultatskabelsen tydelig og der skal ske en opfølgning stærke styrings-, økonomi- og organisationskompetencer indenfor fagområderne. Direktøren har analytiske evner og styringskompetencer, der kan sættes igennem i hverdagen erfaring med at skabe strategisk overblik over større udviklings- og forandringsprocesser med en sikker procesforståelse og fokus på gennemførelse og opfølgning udprægede evner for delegering, både i forhold til den ledelsesmæssige og styringsmæssige indsats. En stor, kompleks organisation som Sønderborg Kommune skal kunne fungere gennem ledelse af ledere, og direktøren skal være rollemodel for denne udvikling stærke formidlingskompetencer såvel skriftligt som mundtligt. Direktøren kan såvel overfor byrådet, udvalget og organisationen tydeliggøre retning, handlemuligheder og udfordringer 5/8

6 gode erfaringer med at fungere i både formelle netværk lokalt, regionalt og nationalt Ledelsesprofilen Sønderborg Kommunes nye direktør kan nikke genkendende til de fleste af nedenstående ledelsesmæssige kompetencer: er det gode eksempel på en respektfuld, og inddragende dialogbaseret samarbejdsmåde på alle niveauer i organisationen. Direktøren har stærke relationskompetencer er i besiddelse af velfunderet ledelsesmæssig baggrund som grundlag for faglig og personlig robusthed kan få det bedste ud af organisationen gennem aktiv anvendelse af Sønderborg Kommunes værdier være rollemodel, der er kendt for en professionel lederadfærd. Direktøren har en anerkendende og respektfuld tilgang til andre, baseret på tillid også selv om de handler anderledes end én selv har faglig og personlig integritet med ordentlighed, empati, åbenhed og nysgerrighed som naturlige kompetencer formidler et tillidsfuldt og udviklende samarbejde med såvel ledere som medarbejdere og MED-organisationen, har god situationsfornemmelse og er i stand til at læse signalerne i hverdagen samt møder medarbejderne i øjenhøjde er en synlig topleder, hvor nærværende personaleledelse bliver omsat til virkelighed. Direktøren har modet til at gå foran, når der er brug for omstilling og krævende ændringer er resultatsøgende og skabende. Direktøren kan vise beslutningskraft og føler en forpligtigelse til at eksekvere politiske beslutninger med efterfølgende fokus på implementeringen viser humør og humor i det daglige arbejde. Direktøren kan skabe en vej frem også i de svære situationer tør håndtere konflikter, og har klare evner til at håndtere dem på en værdig og respektfuld måde Rekrutteringsproces og ansættelsesvilkår Sønderborg Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af 2 medlemmer af Økonomiudvalget, 1 medlem fra Socialudvalget og 1 medlem fra Seniorudvalget, derudover består ansættelsesudvalget af2 medlemmer fra direktionen, 1 medlem fra ledelsesgruppen i forvaltningen og 2 medlemmer udpeget af medarbejderne i forvaltningens MED udvalg. 6/8

7 Ansøgningsfristen udløber den 12. januar 2015 kl , hvor ansøgninger skal være modtaget. Ansøgning sendes til kommunaldirektørens sekretær Tove Wilhelmsen, mailadresse 7/8

8 Ansøgere bedes anføre en eventuel fortrolig mailadresse, vi kan anvende i den efterfølgende skriftlige kommunikation. Ikke-elektroniske bilag eftersendes, hvis det ønskes senere i ansættelsesforløbet. Den 16. januar 2015 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted den 26. januar Der vil være mulighed for ansættelse på kontraktvilkår. Åremålsansættelse kan eventuelt drøftes. Lønnen udgør årligt ca kr. ekskl. pension og kontrakttillæg eller åremålstillæg. 8/8

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Erhvervs- og miljøchef

Erhvervs- og miljøchef Stillings- og personprofil Erhvervs- og miljøchef Udviklingsdirektørens område Norddjurs Kommune April 2015 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere