NÅR LEDELSE BLIVER TABU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR LEDELSE BLIVER TABU"

Transkript

1 NÅR LEDELSE BLIVER TABU - OM BRUGEN AF EKSTERN COACHING Coaching-bølgen er over os, og i alle mulige varianter vinder fænomenet frem. I såvel private som offentlige organisationer og i privatlivet som sådan. Et stigende antal virksomheder bruger nu ekstern coaching helt systematisk i bl.a. leder- og talentudvikling. Ligesom coaching ofte anvendes som løsningsmodel i forbindelse med eventuelle konflikter eller dårlige evalueringer. Coaching er blevet en normaltilstand. Noget vi tager for givet. Der synes, at være en udbredt forestilling om, at brugen af netop ekstern coaching finder sted uden for organisationen. I en slags neutralt, magtfrit ingenmandsland så at sige. Min undersøgelse, som denne artikel bygger på, viser dog, at der med brug af ekstern coaching til ledere, trækkes noget retur ind i organisationens system - som påvirker både organisation og ledelse. Denne artikel vil forsøge at belyse, hvad dette noget er, og hvordan det påvirker såvel ledelse som organisation. For hvad sker der egentlig, når man inviterer eksterne coaches ind i en organisation for at coache lederne? Hvad er det, de taler om om, og hvilken betydning har fortællingen for ledernes og organisationens måde at forstå sig selv og ledelse på. Min undersøgelse viser, at de samtaler, der produceres i coachingen, bliver medskaber af bestemte forestillinger om ledelse, som tilbyder identifikation og mening, men som

2 også er stærkt normative i den forstand, at noget bliver rigtigt og andet forkert og dermed må tabuiseres. Artiklen baserer sig på min masterafhandling i organisationspsykologi ved Roskilde Universitet. Af: Inge Schützsack Holm, senior ledelsesrådgiver, Advice D E T S P R O G L I G E OVERTA G Selvom vi alle sammen efterhånden godt ved, at coaching handler om at stille spørgsmål, så viser min undersøgelse, at det ikke kan ske på et værdineutralt grundlag. Selv spørgsmål baserer sig på grundlæggende antagelser om, hvad der er rigtigt og forkert. Coaching udspringer bl.a., men ikke udelukkende, af en terapeutisk tradition altså den situation, hvor en samtale mellem terapeut og klient har til formål at lindre klientens smerte. Mange af de eksterne coaches, der anvendes i erhvervslivet til ledercoaching, praktiserer således coaching ovenpå et teoriapparat, der har sin oprindelse i en behandlingsmæssig kontekst, og den relation, der eksisterer mellem terapeut og klient bæres således, gennem sproget, videre til relationen mellem leder og medarbejder i organisationen. Derigennem tilbydes lederne en forståelse af ledelse, der trækker på et billede af den gode terapeut. Når jeg siger, at relationen bæres videre gennem sproget, så er det fordi, at det sprog, der eksisterer omkring coaching og ledelse, er med til at skabe en entydig betydningsfastlæggelse. Man kan sige, at der skabes en diskurs, der anviser helt bestemte måder at se og udlægge fænomenet på. The term discourse has been used to emphasise the organized way in which meanings cohere around an assumed central position which gives them their value and significance (Hollway & Jefferson, 2000). D E R FØLGER E N L E D E L S E S I D E OL OGI M E D Der er mange aktører, der kæmper om at meningsudfylde coaching-diskursen, men den er i udpræget grad koblet på tidens mest omtalte ledelsesbegreb - anerkendende ledelse - som udspringer fra familieterapien og den systemiske tankegang. Anerkendende ledelse bygger på grundfilosofien i AI (Appreciative Inquiry), som er blevet en af de mest anvendte metoder indenfor ledelse, forandring og udvikling. Metoden handler basalt set om at bevæge sig væk fra kontrol, styring, fejl- og mangeltænkning over imod en mere dialogisk, værdsættende tænkning med fokus på styrker og muligheder. Side 2 af 16

3 Anerkendende ledelse praktiseres således dialogisk gennem coaching eller en coachende ledelsestil, og opfattes som værende måden at skabe resultater på i det postmoderne samfund. Middelmådige resultater kan opnås med andre former for ledelse, men gode og fantastiske resultater opnås bedst gennem anerkendende ledelse (Haslebo & Lyndgaard, 2007). Coaching og anerkendende ledelse går således hånd i hånd, og fungerer i fællesskab som en ideologi for, hvordan man organiserer samarbejdet i en organisation - hvordan man praktiserer ledelse og skaber følgeskab. Så når man som virksomhed benytter sig af ekstern coaching, så trækker man også en egentlig ledelsesideologi med ind i systemet i form af begreber og forståelser, der løst eller fast, knytter sig til anerkendende ledelse og det underliggende teoriapparat. Dermed bliver det også utopisk at tale om ekstern coaching som et magtfrit og værdineutralt rum. Ligsom forestillingen om at ekstern coaching sker udenfor en organisatorisk kontekst må opgives. Coaching er ikke et tomt udgangspunkt coaching bygger på en forforståelse af en organisations hele liv Tanker, ideer holdninger, teorier og begreber omkring ledelse, autoritet og samarbejde Den gode terapeut D I S K U R S E N OM POTENTI A L E OG ANERKENDELSE Når en diskurs bliver dominerende, bliver det vanskeligt at melde sig ud. Diskursen udgør en helhed, og dét, som ligger uden for denne helhed, har ikke samme ret til at eksistere. Coachingdiskursen positionerer således den anerkendende leder som god, og giver på den måde lederen en platform at fremstille sig selv ud fra. Lederen kan finde sig selv ved brug af diskursen, og finde måder at forene sig selv med lederrollen på. Man kan sige, at lederen bliver interpelleret af diskursen indfanget og prajet. Side 3 af 16

4 I en organisatorisk kontekst er coachingbegrebets omdrejningspunkt typisk udvikling, og coaching sættes ofte i forbindelse med begreber som præstation, potentiale, målopfyldelse, selverkendelse og gennemslagskraft. [ ] ønsket om at nå nye vigtige mål og resultater; at ændre, forbedre eller indtage nyt land. Det kan fx være at mestre en disciplin, forbedre bundlinjen i et regnskab, føle mindre stress eller opnå større gennemslagskraft eller balance i livet (Blichmann & Kjerulf, 2004). I den optik ses organisationen som et sted for forløsning af potentiale, og min gennemgang af ord og tekster om caching viser da også, at coaching hovedsagligt forbindes med noget positivt og udviklingsorienteret. Ofte italesættes coaching som den ressourcestærke og professionelle virksomheds svar på behovet for kontinuerligt at udvikle og motivere sin vigtigste ressource medarbejderne. J A G T E N PÅ LYKKE Retorikken er tæt vævet ind i et tema, der generelt optager det postmoderne menneske: Jagten på lykke. Den meget benyttede stresscoach Thomas Milsted oplyser for eksempel, at hans forfatter-tema er skiftet fra stress til lykke. Han ligger sig dermed i slipstrømmen på en lang række nyere udgivelser indenfor lykketemaet. Af eksempler kan nævnes: The Happiness Handbook af Timothy Sharp, Authentic Hapiness af Martin Seilgman og Lev dig lykkelig med positiv psykologi af Sarah Zobel Kølpin. I det postmodene søger vi alle lykken, og er hele tiden på identitetsarbejde. I den forbindelse fungerer arbejdet i stigende grad som identifikationsgrundlag. Ulrich bech kalder dette menneske for det frisatte menneske, som nok har gjort sig fri af familiens bånd, men nu i stedet er blevet afhængig af sit arbejde. Det postmoderne menneske er hyperrefleksivt individ et gruppestyret menneske, der hele tiden må have antennerne ude for at opfange input til sin selvforståelse. Er jeg god nok? Klarer jeg mig godt nok? Er jeg autentisk nok? Denne konstante vurdering og revurdering af sig selv og andre, er med til at underminere stabiliteten og dermed trygheden for den enkelte. Man kan sige at det postmoderne menneske er blevet et ydrestyret menneske i relation til næsten alle facetter af menneskelivet. Hvordan vi skal bo, opdrage vores børn, tilberede vores mad, hvilke bøger vi skal læse, steder vi skal rejse hen, varer vi skal konsumere, relationer vi skal dyrke, holdninger vi skal have, tanker vi skal tænke, følelser vi skal føle. For dette individ er tidshorisonten for tilværelsen skrumpet ind til her og nu Ulrich Beck kalder det Den evige nutid - og det individuelle liv bliver altings omdrejningspunkt. Det fordrer kontinuerlige strategier for komponering af livet. Hvad vil jeg, og hvordan giver det mening for mit projekt lige her og nu? Side 4 af 16

5 Det psykologiske menneske er overoptaget af, hvordan det fungerer, hvordan det fremtræder, hvad der driver det, og hvorvidt det lever op til egne og andres forventninger om succes og præstation (Carsten Rene Jørgensen, 2002) L E D E L S E, A U T ORITET OG AMBIVALENS Anderkendelse er fundamental for menneskelig udvikling. Ingen tvivl om det, men der er mange andre facetter i ledergerningen end anerkendelse. Der skal træffes beslutninger under tidspres og med store konsekvenser. Medarbejdere skal evalueres og gives karakterer, som led i diverse performancemålings-systemer, som der generelt bliver flere og flere af. Medarbejdere, der ikke lever op til kravene, skal degraderes eller afskediges. Der skal forhandles løn, hvor der ikke er plads til generøsitet. Der skal udstikkes arbejdsopgaver. Der skal følges op. Der skal løses konflikter. Der skal skabes resultater. Og det hele skal gå stærkt. Ledere er således under et enormt pres. Det globale og konkurrenceintensive marked kombineret med en uhyre stor omverdenskompleksitet, øger kravene til hurtige beslutninger samtidig med at grundlaget for at træffe kvalificerede beslutninger indsnævres. Rigtig mange af lederens opgaver kan derfor ikke sammenlignes med terapeutens, men alligevel viser min udersøgelse, at terapeutrollen kommer til at fremstå som et ideal for den leder, der gennem sine samtaler med den eksterne coach overlejres af coaching-diskursen. For gennem disse samtaler sker der en sproglig mediering af idelologi og dermed normative retningsanvisninger. Disse retningsansvisninger har modsatvirkende kraft. På den ene side giver de lederen et identifikationsgrundlag og letter dermed vedkommendes arbejde med at få etableret sig selv i lederrollen. De bliver nødvendige som en horisont for lederens holdninger til ledelse. På den anden side, kommer de til at udgøre nogle imaginære forestillinger om, hvordan virkeligheden er. Der skabes med andre ord et billede af menneskers relationer til hinanden, som er et udtryk for en reduktion eller egentlig misopfattelse af virkelighedens kompleksitet. P A R K E R I N G A F S K Y L D O G R E PARATION AF DET Ø D E L A G T E For rollen som leder og coach/terapeut er ikke den samme. De adskiller sig på væsentlige punkter i relation til udøvelse af autoritet, ansvar og beslutninger. Det er således langt nemmere for en ekstern coach at praktisere anerkendelse end for lederen, men alligevel bliver coachen, og den ledelsesidologi vedkommende praktiserer på, standarden for det ønskværdige. I det regi bliver Side 5 af 16

6 det faktisk sværere for lederen at opretholde et positivt selvbillede, hvilket atter forstærker behovet for coaching. Min undersøgelse viser, at lederen rammes af både skyld og skam, når det ikke er muligt at udløse en medarbejders potentiale eller praktisere anerkendelse. For er det ikke sådan, at når alle mennesker har et potentiale, hvilket står centralt i den anerkendende ledelsesideologi, så må det være en dårlig leder, der ikke kan se dette potentiale? Kravene om hurtige præstationer må generelt antages at presse lederne helt ud til autorisationens grænse og måske nogle gange overskride den, med den konsekvens at de fyldes med en oplevelse af at have gjort noget forkert og forbudt. Oplevelser som kan tænkes at sætte fantasier i gang om at blive en fiasko, miste sin autoritet samt frygt for at den autoritære ledelsesstil måske har været ødelæggende for andre. Ledelse i organisationen kræver således en næsten urealistisk høj selvkontrol at kunne afstå fra, selv i pressede situationer, at blive autoritær. Idealbilledet af lederne, synes således at nærme sig et helgenbillede hvor individet er renset for egoisme og udelukkende styres af ønsket om at gøre andre godt. Der er en forestilling om, at lykke og harmoni kan være permanente tilstande. Den eksterne coach bruges derfor også som et decideret skriftested et sted hvor man kan få syndsforladelse for sine ugerninger. Coachen bliver et slags spejl for lederen og en flade for projektioner, hvor lederen kan skille sig af med identitetsdele, som vedkommede ikke kan forlige sig med. Nemlig alle de følelser, der også bliver vakt i kontakten med autoritet: Vrede, aggresisvitet, dominans, utålmodighed, misundelse, magt, destruktion, lyst etc. Via retorikken i den anerkendende ledelse, som udløses i samtalen med coachen, bringes lederen atter i kontakt med de gode følelser, hvorefter behovet for at reparare det ødelagte kan erstatte de aggresive følelser, og en egentlig genetablering af harmoni kan foregå. D E N U B E V I D S T E K OL L E K T I V E MODSTAND Spørgsmålet opstår naturligvis, hvorfor lederen så ikke bare praktiserer anerkendende ledelse? Når det nu både vil føre til de bedste forretningsmæssige resultater og lindre den indre skyldfølelse over at være blivet udstyret med autoritet og dermed også magt til at bestemme over andre? Det kan der være rigtig mange forklaringer på, hvoraf en del sikkert vil relatere sig til lederens personlighed. Min undersøgelse viser, og det synes jeg er overordentligt interessant, at organisationen ikke selv kan rumme den anerkendende ledelse. Den udgør simplethen en alt for stor fare for organisationens hovedopgave: At sikre systemets overlevelse i et råt, konkurrenceintensivt, globalt marked. Side 6 af 16

7 Man kan sige, at organisationen sender sine ledere ud af systemet for at tillære sig anerkendende ledelse, men når lederen vender retur, så er det ikke muligt for organisationen at integrere sig med ledelsesideologien. Organisationen synes, under overfladen, at have en forestilling om, at anerkendende ledelse går for langsomt, og er alt for rodfæstet i refleksionens domæne, til at den reelt tør binde an med den. Nysgerrighed, udforskning og eftertanke opleves fundamentalt set som noget, der udskyder handling, mens en stærk grundlæggende antagelse i organisationen synes at være, at handling er det absolut vigtigste for overlevelse. Det organisatoriske, ubevidste, kollektive pres for handling er enormt. På den ene side krav om: På den anden side behov for: Hurtige beslutninger Handling Resultater Sørge for at have de bedste med på holdet Vise sig frem og være synlig Vinde over andre Tænke sig om Udvise rummelighed Bakke op og støtte medarbejdere Være coachende og undersøgende Se og udvikle potentiale Fylde lidt selv og lade andre fylde Stort diskursivt pres om anerkendende og coachende ledelse, men organisationen har svært ved at rumme det, for det opleves ubevidst som en risiko og dermed til fare for hovedopgaven. S PL I T T T I N G D E T GOD E O G D E T ONDE Min undersøgelse viser, at lederen bliver bærer af en række modsætningsforhold i organisationen, der relaterer sig til spændingsfeltet mellem kravet om resulater på den ene side og ønsket om udvikling af de menneskelige ressourcer og relationer på den anden. Side 7 af 16

8 Modsætninger Hård ledelse Blød ledelse Handle og beslutte Tænke og tale Forandring Stabilitet Utryghed Tryghed Resultater Relationer Kompleksitet Konsekvens Enkelhed Tilgivelse Aktivitet Kontrakt Fred Tillid Det er smertefuldt at eksistere i denne kompleksitet og en psykologisk forsvarsmekansime til at overkomme det, er splitting. Splitting er, når vi som individer spalter et objekt i en god og ond del. De ting vi ikke selv kan rumme fx uønskede og forbudte egenskaber hos os selv kan vi så overføre (projicere) til et andet individ, som så kan blive bærer af disse egenskaber. Lidt a la ordsproget: Det, man siger, er man selv. Splitting karakteriserer således en psykisk adskillelse af uforenelige og modsatrettede følelser. Ved at benytte splitting kan individet opretholde sin tro på det gode objekt. Ligesom smertefulde oplevelser grundet de ambivalente følelser kan undgås. Min undersøgelser viser, at der med brugen af ekstern coaching kan materialisere sig to separate men parallelle universer: Et handleunivers og et snakkeunivers. Side 8 af 16

9 To universer Snakke Tænke, reflektere, føle efter, finde sammenhæng og mening, kigge ind Handle Beslutte, implementere, følge op, evaluere, følge med, kigge ud Forening Coaching muliggør spaltningen, men tilbyder også et sted, hvor de to universer kan mødes, og hvor det spaltede kan genforenes I organisationens indre verden handles der. Der skal træffes beslutninger, og alt hvad der kan besværliggøre beslutningsprocessen er forhindringer, der skal nedkæmpes. Organisationen synes at have en ubevidst, kollektiv angst for snakkeriet og tænkeriet, fordi det udsætter handling. Derfor er snakkeriet eksternaliseret til coachen, hvilket umiddelbart letter angsten. På den anden side forhindrer det integration mellem det at handle og tænke. Således opleverne lederne også, at organisationen til tider tager friheden fra dem til at tænke selv, og at det skaber en ambitøs, målrettet kultur, der handler med skyklapper på. Lederne evakuerer med andre ord deres tænkekapacitet hos coachen. Side 9 af 16

10 Coaching som en social forsvarsmekanisme Det bløde splittes af og delvist ud af organisationen, så den kan forblive i overbevisningen om fuld rationalitet. En ikke-dominerende kultur eller struktur som coaching er øjensynlig nødvendig for at den dominerende rationelle kultur kan eksistere og overleve A N S V A R S F ORSKYDNING E R Min undersøgelse viser endvidere, at der sker en løbende distribution af ansvar i organisationen, og at ekstern coaching ser ud til at have en funtion i dette fordelingsarbejde. Således giver lederne udtryk for, at coachen hjælper dem med at træffe beslutninger, og man kan derfor med rette blive nysgerrig på, om coachen mon kommer til at påtage sig noget af lederens ansvar, md den mulige konsekvens, at lederen tilsvarende abdicerer for dele af sit ansvar. At coaching bliver en slags erstatnings- eller supplementssledelse. At coachen kommer til at fungere i en ledelsesfunktion - om end dette sker helt utilsigtet og ubevidst. Side 10 af 16

11 Afkobling og ansvarsforskydninger Coaching som et usynligt ledelseslag Min undersøgelse vise, at den eksterne coach er langt mere inde og intervenerende i organistionens system, end det bliver italesat. I stedet synes der at eksistere nogle forstillinger om, at neutralitet og objektivt findes, og at coachen kan depersonaliseres, ligesom vedkommendes indflydelse på organisationen kan kontrolleres. Det er derfor nærliggende at se coaching som et muligt svar på det stigende omverdenspres. På den ene side deles ansvaret ud på flere, hvilket gør det lettere at bære. På den anden side faciliterer det en ansvarsfraskrivelse og skaber rollesammenblanding og - uligevægt. For hvem er egentlig inde i organsiationen, og hvem er udenfor? Og hvem træffer egentlig beslutningerne - og på hvilket grundlag? Man kan sige, at den problematik altid gør sig gældende ved brug af konsulenter, men lige præcis når det handler om coaching, synes det ikke at være legitimt for organisationens medlemmer at rejse sådanne betragtninger. For for-forståelsen siger, at en coach bare stiller spørgsmål. Det er den, som får spørgmålet, som påvirker sig selv. K ONSEK V E N S E R PÅ SIG T Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det kan komme til at betyde, når ekstern coaching skydes ind som en permanent projektiv flade i en organisation. Om det kan ende med at fastlåse organisationen i en regredieret position med ufleksible mønstre, der kan virke konserverende på organisationen fremfor udviklende. Harmonien i organisationen bevares måske på overfladen, men på bekostning af den organisatoriske læring, der kunne ligge i at arbejde med såvel de hårde (autoritære) som bløde Side 11 af 16

12 (anerkendende) aspekter af lederrollen i en og samme person, og den næsten ubærlige kompleksitet, det repræsenterer. Min undersøgelse viser i hvert fald, at der er en række følelser, som relaterer sig til det, at være blevet udstyret med uatoritet, som ikke kan italesættes. De er blevet tabu. I organisationen har man skabt sig et selvbillede af en rummelig, tolerant, empatisk, anerkendende og åben virksomhed man er ligesom mange andre virksomheder bliver interpelleret af coaching-diskursen - og derfor kan man kun tale om ledelse ved brug af diskursens retorik. Men de menneskelige relationer i organisationen er meget mere komplekse og åbner op for en lang række tanker, følelser, forstillinger og fantasier, som diskursen ekskluderer. Tabuisering har så vidt vides aldrig ført til udvikling. Kort om undersøgelsen Artiklen baserer sig på en masterfhanding i organisationspsykologi ved Roskilde Universitet (juni 2009). Afhandlingen er udarbejdet af Inge Schützsack Holm og Karsten Mellon. Afhandlingens resultater baserer sig på kvalitative interviews med ledere i en større privat virksomhed, der opererer globalt i et stærkt konkurrenceudsat marked. Afhandlingen baserer sig såvel metodisk som teoretisk på en forståelse af mennesket som psykosocialt forstået sådan at mennesket fungerer og motiveres af sin helt egen livsbiografi, samtidig med at det formes af de virkelighedsopfattelser, der skabes gennem sproget, og at det både investerer i og positionerer sig via diskurser. Side 12 af 16

13 Det psykosociale subjekt Det defensive subjekt Et psykisk konstrueret subjekt som defineres af sin livsbiografi Det diskursive subjekt Et socialt konstrueret subjekt, som positionerer sig gennem investeringer i diskurser Den anvendte forstolkningsmetode baserer sig primært på meningsfortolkningsmodellen inpireret af den hermeneutiske filosofi. Den teoretie ramme, som materialet er blevet kodet ud fra, er hovedsageligt den psykodynamiske kombineret med diskursteori. Forfatterne tænker selv undersøgelsen som eksemplarisk i den forstand, at den anviser en blandt flere veje vej til, hvordan viden om forskningspørgsmålet kan skabes, og hvilken viden der kan være tale om. Kort om Inge Schützsack Holm Inge er senior ledelsesrågiver i konsulentvirksomheden Advice, hvor hun primært arbejder som proceskonsulent med ledelse og organisationsudvikling. Inge er oprindelig uddannet cand.merc.jur på CBS og har en PED fra IMD. Kontakt Inge: LITTERATUR Andersen, Linda Lundgaard, 2007, Det indre og ydre liv på arbejdet en kritisk introduktion til Tavistock og den psykoanalytiske socialpsykologi, Tidskriftet Arbejdsliv, 2007 Andersen, Ole Andkjær, 2002, Psykodynamisk leksikon, Gyldendal Side 13 af 16

14 Antorini, Christine, Dahl, Henrik & Goldschmidt, Lars, 2001, Den nye systemskifte, Gyldendal Armstrong, David, 2004, Emotions in Organizations: Disturbance or intelligence, In: Working Below the Surface, The Emotional Life of Comtemporay Organizations, London Karnac, (s ) Beck, Ulrich, 1986, Risikosamfundet, Hans Reitzels Forlag Beckett, Trine, 2006, ledere sluger coaching helt ukritisk, djøfbladet, Bion, Wilfred R., 1961, Studiet af intra-gruppe spænding. In.: Erfaringer i grupper. Hans Reitzels Forlag, 1993, (s ) Blichmann, Jane og Kjerulf, Stig, 2004, Executive Coaching, Børsens Forlag, København Board, Robert de, 1978, The Psychoanalysis of Organizations, Routledges, New York Budd, Susan & Rusbridger, Richard, 2005, Introducing Psychoanalysis, Routhledges, East Sussex Bulmer, Martin, 2001, The Ethics of Social Research. In.: Nigel Gilberts (Eds.): Research Social Life Christensen, Gerd, 2005, Psykologiens videnskabsteori, Roskilde Universitets Forlag De Board, Robert, 1978, The Psychoanalysis of Organizations, MPG Books, Routledges Erikson, Erik, 1968, Barnet og samfundet, Hans Reitzels Forlag Freud, Sigmund, 1932, Den psykiske personligheds bestanddele. In.: Psykoanalyse. Nye forelæsninger, Hans Reitzels Forlag, 1973, (s ) Gabriel, Yannis, 1999, Organizations in Depth, Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publ. Gilmore, Thomas N., 2003, Psychodynamics of Leadership Exits. Paper read at The International Society for the Psychoanalytic Study of Organisation s Symposium. Boston. Goffmann, Erving, 2004, Rolledistance, In: Social samhandling og mikrosociologi. En tekstsamling, Hans Reitzels Forlag Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, 2003, Grounded Theory, Hans Reitzels Forlag Hall, Calvin S., 1960, Freuds Psykologi, Narayana Press, Hans Reitzels Forlag Side 14 af 16

15 Haslebo, Gitte, 1997, Konsultation i organisationer, Psykologisk Forlag, Nørhaven Book, Viborg Haslebo, Maya Loua og Lyndgaard, Danielle Bjerre, 2007, Anerkendende ledelse, Psykologisk Forlag Heinskou, Torben og Visholm, Steen, 2004, Psykodynamisk Organisationspsykologi, Narayana Press, Hans Reitzels Forlag Hollway, Wendy & Jefferson, Tony, 2000, Doing qualitative research differently, Sage Pub. Ltd., London Holmgren, Allan, 2005, Poststrukuralistisk coaching om ledelse og coaching, tiltrædelsesforelæsning som adjungerende professor ved CBS Hirschorn, Larry, 1988, The Psychodynamics of Taking a Role, In: The Worksplace within. Psychodynamics og Organizationel Life, MIT Press Jaques, Elliot, 1955, "Social systems as a defence against persecutory and depressive anxiety. In. Melanie Klein, Paula Heimann & R.E. Money-Kyrle (Eds.): New Directions in Psychoanalysis. London: Tavistock Publ Jørgensen, Carsten René, 2002, Psykologien i senmoderniteten, Narayana Press, Hans Reitzels Forlag Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise, 1999, Diskursanalyse, Roskilde Universitetsforlag Klein, Melanie, 1959, Our Adult World and its Roots in Infancy, In: Envy and Gratitudes and other Works, Virago Press Kvale, Steinar, 1997, Interview, Narayana Press, Hans Reitzels Forlag Krantz, James, 2001, "Dilemmas of Organizational Change: A Systems Psychodynamic Perspective." In: Laurance J. Gould, Lionel F. Stapley & Mark Stein (Eds.): The Systems Psychodynamics of Organizations. New York/London: Karnac. Lunøe, Nikolaj, 2003, Elefanten i daglistuen, nekrolog og introduktion (Elliot Jaques), Psykolognyt nr. 23, 2003, side 12ff Lyth, Isabel Menzies, 1959, 1970, "The functioning of social systems as a defence against anxiety: a report on a study of the nursing service of a general hospital." In: Containing anxiety in institututions. Selected essays. Vol. 1. London: Free Associations Books Miller, Eric J. & Rice, Kenneth A., 1967, "Selections from: Systems of organization". In.: A. D. Colman & H. Bexton (Eds.): Group Relations Reader 1. Washington: A.K. Rice Institute Side 15 af 16

16 Qvortrup, Lars, 2002, Det lærende samfund, Nordisk Bogproduktion, Gyldendal Fakta Sennet, Richard, 1998, Udskridning. In.: Det fleksible menneske, Højbjerg, Hovedland, (s ) Stein, Howard F, 2001, Countertransference af a Tool in Organizational Theory; The use of the Sekf to Understand Workplace Violence. In: Nothing Personal, Just Business. A Guided Journey Into Organizational Darkness, Westport, Connecticut/London: Quorum Books. (s ) Stelter, Reinhard, 2002, Coaching læring og udvikling, Erhvervs psykologisk forlag, Narayana Press, Gylling Vries, Manfred F.R. Kets de & Miller, Danny, 1984, The Neurotic Organization, JosseyBass, CA, USA Winnicott, Donald Woods, 1971, "Moderne synspunkter på pubertetsudviklingen og dens relevans for den højere uddannelse. I: Leg og virkelighed. Hans Reitzels Forlag Åkerstrøm, Niels Andersen & Born, Asmund W, 2001, Kærlighed og omstilling, Frederiksberg Bogtrykkeri Side 16 af 16

Hold fokus på hovedopgaven

Hold fokus på hovedopgaven Hold fokus på hovedopgaven Af Steen Visholm, professor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet I komplekse offentlige institutioner under pres er lederens måske vigtigste

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

NÅR ANERKENDELSE SÆT TES PÅ FORMEL

NÅR ANERKENDELSE SÆT TES PÅ FORMEL NÅR ANERKENDELSE SÆT TES PÅ FORMEL Hvad sker der egentlig i organisationer, der bekender sig til anerkendende ledelse eller tilsvarende ledelsesideologier? Inge Holm, organisationskonsulent og forfatter

Læs mere

DEN TEORETISKE DEL side 9 - Indledende ord side 9

DEN TEORETISKE DEL side 9 - Indledende ord side 9 Skrevet af: Morten Drud Jarl Heggen Christian Møller & Sander Schwartz Vejleder: Inger-Magrethe Holm Gruppe 104 Antal tegn: 99483 Svarende til 41, 5 normalsider INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 4 Motivation

Læs mere

Frirum til tænkning og kreativitet

Frirum til tænkning og kreativitet Frirum til tænkning og kreativitet negativ formåen og lederes udvikling Birthe Johansen Lars Peter Nielsen Ledere i almindelighed og topledere i særdeleshed er i dag udfordret af konstante forandringer,

Læs mere

LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST?

LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST? Claus Dam Nielsen Dorte Rudi Andersen Susanne Thagaard Bjarnason LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST? En organisationspsykologisk undersøgelse af hvad der er på spil, når leg benyttes som teknologi CC

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE

NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE Hvad sker der, når organisationens stærkeste ressource, ledergruppen, ikke formår at løse sin hovedopgave, men bruger kræfter på fjendtlige diskussioner eller kedsommelige

Læs mere

Bilag: Bilagene er fortrolige

Bilag: Bilagene er fortrolige 1 Bilag: Bilag 1 Transskription af interview med Kommunaldirektør Henrik Bilag 2 Transskription af interview med direktionsmedlem Hanne Bilag 3 Transskription af interview med virksomhedsleder Mette Bilag

Læs mere

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 We used to think that we knew how to run organizations. Now we know better. More

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

Studiecoaching. Forfatter: Jakob Fog. Vejleder: Åse Lading. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009

Studiecoaching. Forfatter: Jakob Fog. Vejleder: Åse Lading. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009 Studiecoaching Forfatter: Jakob Fog Vejleder: Åse Lading Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009 Antal tegn/normalsider: 179.826/74,9 Index Abstract... 2 Indledning... 3 Problemfelt...

Læs mere

1. korrektur. INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation < 175. Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen

1. korrektur. INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation < 175. Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen kapitel 6 Fra ny-tænkning TIL ny- INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation i LEDERGRupper Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen Alle skal vi innovere mere. Både for at bevare konkurrenceevnen og

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Anerkendelse i ledelse

Anerkendelse i ledelse Inge Schützsack Holm Anerkendelse i ledelse Hans Reitzels Forlag Anerkendelse i ledelse 1. udgave, 1. oplag forfatteren og Hans Reitzels Forlag, København 2010 Fagredaktion: Ulla Charlotte Beck Forlagsredaktion:

Læs mere

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING den 09-03-2012 kl. 10:11 Søren Moldrup side 1 af 15 sider INTRODUKTION Begrebet narrativ defineres som en fortælling

Læs mere

En klods om benet? En analyse af HRD-funktionen som institutionaliseret praksisform

En klods om benet? En analyse af HRD-funktionen som institutionaliseret praksisform En analyse af HRD-funktionen som institutionaliseret praksisform Integreret speciale i Psykologi og Virksomhedsstudier v/louise Bender Jensen og Roar Løvind Andersen Vejledere: Vibeke Jartoft og Boel Jørgensen

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk. Bachelorprojekt. Vejleder: Anne Birthe Due Bendixen Udarbejdet af: Christina Bjerre Haunstrup.

Læs mere

Det indre og ydre liv på arbejde. en kritisk introduktion til Tavistock og den psykoanalytiske socialpsykologi

Det indre og ydre liv på arbejde. en kritisk introduktion til Tavistock og den psykoanalytiske socialpsykologi Det indre og ydre liv på arbejde en kritisk introduktion til Tavistock og den psykoanalytiske socialpsykologi Linda Lundgaard Andersen Tavistock traditionen og den tyske psykoanalytiske socialpsykologi

Læs mere

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 NLP Master i Ledelse og Kommunikation Life- log Businesscoach fra Manning Inspire Businesscoach fra Leadership Company Coaching og foredrag kan bestilles via

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere