NÅR LEDELSE BLIVER TABU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR LEDELSE BLIVER TABU"

Transkript

1 NÅR LEDELSE BLIVER TABU - OM BRUGEN AF EKSTERN COACHING Coaching-bølgen er over os, og i alle mulige varianter vinder fænomenet frem. I såvel private som offentlige organisationer og i privatlivet som sådan. Et stigende antal virksomheder bruger nu ekstern coaching helt systematisk i bl.a. leder- og talentudvikling. Ligesom coaching ofte anvendes som løsningsmodel i forbindelse med eventuelle konflikter eller dårlige evalueringer. Coaching er blevet en normaltilstand. Noget vi tager for givet. Der synes, at være en udbredt forestilling om, at brugen af netop ekstern coaching finder sted uden for organisationen. I en slags neutralt, magtfrit ingenmandsland så at sige. Min undersøgelse, som denne artikel bygger på, viser dog, at der med brug af ekstern coaching til ledere, trækkes noget retur ind i organisationens system - som påvirker både organisation og ledelse. Denne artikel vil forsøge at belyse, hvad dette noget er, og hvordan det påvirker såvel ledelse som organisation. For hvad sker der egentlig, når man inviterer eksterne coaches ind i en organisation for at coache lederne? Hvad er det, de taler om om, og hvilken betydning har fortællingen for ledernes og organisationens måde at forstå sig selv og ledelse på. Min undersøgelse viser, at de samtaler, der produceres i coachingen, bliver medskaber af bestemte forestillinger om ledelse, som tilbyder identifikation og mening, men som

2 også er stærkt normative i den forstand, at noget bliver rigtigt og andet forkert og dermed må tabuiseres. Artiklen baserer sig på min masterafhandling i organisationspsykologi ved Roskilde Universitet. Af: Inge Schützsack Holm, senior ledelsesrådgiver, Advice D E T S P R O G L I G E OVERTA G Selvom vi alle sammen efterhånden godt ved, at coaching handler om at stille spørgsmål, så viser min undersøgelse, at det ikke kan ske på et værdineutralt grundlag. Selv spørgsmål baserer sig på grundlæggende antagelser om, hvad der er rigtigt og forkert. Coaching udspringer bl.a., men ikke udelukkende, af en terapeutisk tradition altså den situation, hvor en samtale mellem terapeut og klient har til formål at lindre klientens smerte. Mange af de eksterne coaches, der anvendes i erhvervslivet til ledercoaching, praktiserer således coaching ovenpå et teoriapparat, der har sin oprindelse i en behandlingsmæssig kontekst, og den relation, der eksisterer mellem terapeut og klient bæres således, gennem sproget, videre til relationen mellem leder og medarbejder i organisationen. Derigennem tilbydes lederne en forståelse af ledelse, der trækker på et billede af den gode terapeut. Når jeg siger, at relationen bæres videre gennem sproget, så er det fordi, at det sprog, der eksisterer omkring coaching og ledelse, er med til at skabe en entydig betydningsfastlæggelse. Man kan sige, at der skabes en diskurs, der anviser helt bestemte måder at se og udlægge fænomenet på. The term discourse has been used to emphasise the organized way in which meanings cohere around an assumed central position which gives them their value and significance (Hollway & Jefferson, 2000). D E R FØLGER E N L E D E L S E S I D E OL OGI M E D Der er mange aktører, der kæmper om at meningsudfylde coaching-diskursen, men den er i udpræget grad koblet på tidens mest omtalte ledelsesbegreb - anerkendende ledelse - som udspringer fra familieterapien og den systemiske tankegang. Anerkendende ledelse bygger på grundfilosofien i AI (Appreciative Inquiry), som er blevet en af de mest anvendte metoder indenfor ledelse, forandring og udvikling. Metoden handler basalt set om at bevæge sig væk fra kontrol, styring, fejl- og mangeltænkning over imod en mere dialogisk, værdsættende tænkning med fokus på styrker og muligheder. Side 2 af 16

3 Anerkendende ledelse praktiseres således dialogisk gennem coaching eller en coachende ledelsestil, og opfattes som værende måden at skabe resultater på i det postmoderne samfund. Middelmådige resultater kan opnås med andre former for ledelse, men gode og fantastiske resultater opnås bedst gennem anerkendende ledelse (Haslebo & Lyndgaard, 2007). Coaching og anerkendende ledelse går således hånd i hånd, og fungerer i fællesskab som en ideologi for, hvordan man organiserer samarbejdet i en organisation - hvordan man praktiserer ledelse og skaber følgeskab. Så når man som virksomhed benytter sig af ekstern coaching, så trækker man også en egentlig ledelsesideologi med ind i systemet i form af begreber og forståelser, der løst eller fast, knytter sig til anerkendende ledelse og det underliggende teoriapparat. Dermed bliver det også utopisk at tale om ekstern coaching som et magtfrit og værdineutralt rum. Ligsom forestillingen om at ekstern coaching sker udenfor en organisatorisk kontekst må opgives. Coaching er ikke et tomt udgangspunkt coaching bygger på en forforståelse af en organisations hele liv Tanker, ideer holdninger, teorier og begreber omkring ledelse, autoritet og samarbejde Den gode terapeut D I S K U R S E N OM POTENTI A L E OG ANERKENDELSE Når en diskurs bliver dominerende, bliver det vanskeligt at melde sig ud. Diskursen udgør en helhed, og dét, som ligger uden for denne helhed, har ikke samme ret til at eksistere. Coachingdiskursen positionerer således den anerkendende leder som god, og giver på den måde lederen en platform at fremstille sig selv ud fra. Lederen kan finde sig selv ved brug af diskursen, og finde måder at forene sig selv med lederrollen på. Man kan sige, at lederen bliver interpelleret af diskursen indfanget og prajet. Side 3 af 16

4 I en organisatorisk kontekst er coachingbegrebets omdrejningspunkt typisk udvikling, og coaching sættes ofte i forbindelse med begreber som præstation, potentiale, målopfyldelse, selverkendelse og gennemslagskraft. [ ] ønsket om at nå nye vigtige mål og resultater; at ændre, forbedre eller indtage nyt land. Det kan fx være at mestre en disciplin, forbedre bundlinjen i et regnskab, føle mindre stress eller opnå større gennemslagskraft eller balance i livet (Blichmann & Kjerulf, 2004). I den optik ses organisationen som et sted for forløsning af potentiale, og min gennemgang af ord og tekster om caching viser da også, at coaching hovedsagligt forbindes med noget positivt og udviklingsorienteret. Ofte italesættes coaching som den ressourcestærke og professionelle virksomheds svar på behovet for kontinuerligt at udvikle og motivere sin vigtigste ressource medarbejderne. J A G T E N PÅ LYKKE Retorikken er tæt vævet ind i et tema, der generelt optager det postmoderne menneske: Jagten på lykke. Den meget benyttede stresscoach Thomas Milsted oplyser for eksempel, at hans forfatter-tema er skiftet fra stress til lykke. Han ligger sig dermed i slipstrømmen på en lang række nyere udgivelser indenfor lykketemaet. Af eksempler kan nævnes: The Happiness Handbook af Timothy Sharp, Authentic Hapiness af Martin Seilgman og Lev dig lykkelig med positiv psykologi af Sarah Zobel Kølpin. I det postmodene søger vi alle lykken, og er hele tiden på identitetsarbejde. I den forbindelse fungerer arbejdet i stigende grad som identifikationsgrundlag. Ulrich bech kalder dette menneske for det frisatte menneske, som nok har gjort sig fri af familiens bånd, men nu i stedet er blevet afhængig af sit arbejde. Det postmoderne menneske er hyperrefleksivt individ et gruppestyret menneske, der hele tiden må have antennerne ude for at opfange input til sin selvforståelse. Er jeg god nok? Klarer jeg mig godt nok? Er jeg autentisk nok? Denne konstante vurdering og revurdering af sig selv og andre, er med til at underminere stabiliteten og dermed trygheden for den enkelte. Man kan sige at det postmoderne menneske er blevet et ydrestyret menneske i relation til næsten alle facetter af menneskelivet. Hvordan vi skal bo, opdrage vores børn, tilberede vores mad, hvilke bøger vi skal læse, steder vi skal rejse hen, varer vi skal konsumere, relationer vi skal dyrke, holdninger vi skal have, tanker vi skal tænke, følelser vi skal føle. For dette individ er tidshorisonten for tilværelsen skrumpet ind til her og nu Ulrich Beck kalder det Den evige nutid - og det individuelle liv bliver altings omdrejningspunkt. Det fordrer kontinuerlige strategier for komponering af livet. Hvad vil jeg, og hvordan giver det mening for mit projekt lige her og nu? Side 4 af 16

5 Det psykologiske menneske er overoptaget af, hvordan det fungerer, hvordan det fremtræder, hvad der driver det, og hvorvidt det lever op til egne og andres forventninger om succes og præstation (Carsten Rene Jørgensen, 2002) L E D E L S E, A U T ORITET OG AMBIVALENS Anderkendelse er fundamental for menneskelig udvikling. Ingen tvivl om det, men der er mange andre facetter i ledergerningen end anerkendelse. Der skal træffes beslutninger under tidspres og med store konsekvenser. Medarbejdere skal evalueres og gives karakterer, som led i diverse performancemålings-systemer, som der generelt bliver flere og flere af. Medarbejdere, der ikke lever op til kravene, skal degraderes eller afskediges. Der skal forhandles løn, hvor der ikke er plads til generøsitet. Der skal udstikkes arbejdsopgaver. Der skal følges op. Der skal løses konflikter. Der skal skabes resultater. Og det hele skal gå stærkt. Ledere er således under et enormt pres. Det globale og konkurrenceintensive marked kombineret med en uhyre stor omverdenskompleksitet, øger kravene til hurtige beslutninger samtidig med at grundlaget for at træffe kvalificerede beslutninger indsnævres. Rigtig mange af lederens opgaver kan derfor ikke sammenlignes med terapeutens, men alligevel viser min udersøgelse, at terapeutrollen kommer til at fremstå som et ideal for den leder, der gennem sine samtaler med den eksterne coach overlejres af coaching-diskursen. For gennem disse samtaler sker der en sproglig mediering af idelologi og dermed normative retningsanvisninger. Disse retningsansvisninger har modsatvirkende kraft. På den ene side giver de lederen et identifikationsgrundlag og letter dermed vedkommendes arbejde med at få etableret sig selv i lederrollen. De bliver nødvendige som en horisont for lederens holdninger til ledelse. På den anden side, kommer de til at udgøre nogle imaginære forestillinger om, hvordan virkeligheden er. Der skabes med andre ord et billede af menneskers relationer til hinanden, som er et udtryk for en reduktion eller egentlig misopfattelse af virkelighedens kompleksitet. P A R K E R I N G A F S K Y L D O G R E PARATION AF DET Ø D E L A G T E For rollen som leder og coach/terapeut er ikke den samme. De adskiller sig på væsentlige punkter i relation til udøvelse af autoritet, ansvar og beslutninger. Det er således langt nemmere for en ekstern coach at praktisere anerkendelse end for lederen, men alligevel bliver coachen, og den ledelsesidologi vedkommende praktiserer på, standarden for det ønskværdige. I det regi bliver Side 5 af 16

6 det faktisk sværere for lederen at opretholde et positivt selvbillede, hvilket atter forstærker behovet for coaching. Min undersøgelse viser, at lederen rammes af både skyld og skam, når det ikke er muligt at udløse en medarbejders potentiale eller praktisere anerkendelse. For er det ikke sådan, at når alle mennesker har et potentiale, hvilket står centralt i den anerkendende ledelsesideologi, så må det være en dårlig leder, der ikke kan se dette potentiale? Kravene om hurtige præstationer må generelt antages at presse lederne helt ud til autorisationens grænse og måske nogle gange overskride den, med den konsekvens at de fyldes med en oplevelse af at have gjort noget forkert og forbudt. Oplevelser som kan tænkes at sætte fantasier i gang om at blive en fiasko, miste sin autoritet samt frygt for at den autoritære ledelsesstil måske har været ødelæggende for andre. Ledelse i organisationen kræver således en næsten urealistisk høj selvkontrol at kunne afstå fra, selv i pressede situationer, at blive autoritær. Idealbilledet af lederne, synes således at nærme sig et helgenbillede hvor individet er renset for egoisme og udelukkende styres af ønsket om at gøre andre godt. Der er en forestilling om, at lykke og harmoni kan være permanente tilstande. Den eksterne coach bruges derfor også som et decideret skriftested et sted hvor man kan få syndsforladelse for sine ugerninger. Coachen bliver et slags spejl for lederen og en flade for projektioner, hvor lederen kan skille sig af med identitetsdele, som vedkommede ikke kan forlige sig med. Nemlig alle de følelser, der også bliver vakt i kontakten med autoritet: Vrede, aggresisvitet, dominans, utålmodighed, misundelse, magt, destruktion, lyst etc. Via retorikken i den anerkendende ledelse, som udløses i samtalen med coachen, bringes lederen atter i kontakt med de gode følelser, hvorefter behovet for at reparare det ødelagte kan erstatte de aggresive følelser, og en egentlig genetablering af harmoni kan foregå. D E N U B E V I D S T E K OL L E K T I V E MODSTAND Spørgsmålet opstår naturligvis, hvorfor lederen så ikke bare praktiserer anerkendende ledelse? Når det nu både vil føre til de bedste forretningsmæssige resultater og lindre den indre skyldfølelse over at være blivet udstyret med autoritet og dermed også magt til at bestemme over andre? Det kan der være rigtig mange forklaringer på, hvoraf en del sikkert vil relatere sig til lederens personlighed. Min undersøgelse viser, og det synes jeg er overordentligt interessant, at organisationen ikke selv kan rumme den anerkendende ledelse. Den udgør simplethen en alt for stor fare for organisationens hovedopgave: At sikre systemets overlevelse i et råt, konkurrenceintensivt, globalt marked. Side 6 af 16

7 Man kan sige, at organisationen sender sine ledere ud af systemet for at tillære sig anerkendende ledelse, men når lederen vender retur, så er det ikke muligt for organisationen at integrere sig med ledelsesideologien. Organisationen synes, under overfladen, at have en forestilling om, at anerkendende ledelse går for langsomt, og er alt for rodfæstet i refleksionens domæne, til at den reelt tør binde an med den. Nysgerrighed, udforskning og eftertanke opleves fundamentalt set som noget, der udskyder handling, mens en stærk grundlæggende antagelse i organisationen synes at være, at handling er det absolut vigtigste for overlevelse. Det organisatoriske, ubevidste, kollektive pres for handling er enormt. På den ene side krav om: På den anden side behov for: Hurtige beslutninger Handling Resultater Sørge for at have de bedste med på holdet Vise sig frem og være synlig Vinde over andre Tænke sig om Udvise rummelighed Bakke op og støtte medarbejdere Være coachende og undersøgende Se og udvikle potentiale Fylde lidt selv og lade andre fylde Stort diskursivt pres om anerkendende og coachende ledelse, men organisationen har svært ved at rumme det, for det opleves ubevidst som en risiko og dermed til fare for hovedopgaven. S PL I T T T I N G D E T GOD E O G D E T ONDE Min undersøgelse viser, at lederen bliver bærer af en række modsætningsforhold i organisationen, der relaterer sig til spændingsfeltet mellem kravet om resulater på den ene side og ønsket om udvikling af de menneskelige ressourcer og relationer på den anden. Side 7 af 16

8 Modsætninger Hård ledelse Blød ledelse Handle og beslutte Tænke og tale Forandring Stabilitet Utryghed Tryghed Resultater Relationer Kompleksitet Konsekvens Enkelhed Tilgivelse Aktivitet Kontrakt Fred Tillid Det er smertefuldt at eksistere i denne kompleksitet og en psykologisk forsvarsmekansime til at overkomme det, er splitting. Splitting er, når vi som individer spalter et objekt i en god og ond del. De ting vi ikke selv kan rumme fx uønskede og forbudte egenskaber hos os selv kan vi så overføre (projicere) til et andet individ, som så kan blive bærer af disse egenskaber. Lidt a la ordsproget: Det, man siger, er man selv. Splitting karakteriserer således en psykisk adskillelse af uforenelige og modsatrettede følelser. Ved at benytte splitting kan individet opretholde sin tro på det gode objekt. Ligesom smertefulde oplevelser grundet de ambivalente følelser kan undgås. Min undersøgelser viser, at der med brugen af ekstern coaching kan materialisere sig to separate men parallelle universer: Et handleunivers og et snakkeunivers. Side 8 af 16

9 To universer Snakke Tænke, reflektere, føle efter, finde sammenhæng og mening, kigge ind Handle Beslutte, implementere, følge op, evaluere, følge med, kigge ud Forening Coaching muliggør spaltningen, men tilbyder også et sted, hvor de to universer kan mødes, og hvor det spaltede kan genforenes I organisationens indre verden handles der. Der skal træffes beslutninger, og alt hvad der kan besværliggøre beslutningsprocessen er forhindringer, der skal nedkæmpes. Organisationen synes at have en ubevidst, kollektiv angst for snakkeriet og tænkeriet, fordi det udsætter handling. Derfor er snakkeriet eksternaliseret til coachen, hvilket umiddelbart letter angsten. På den anden side forhindrer det integration mellem det at handle og tænke. Således opleverne lederne også, at organisationen til tider tager friheden fra dem til at tænke selv, og at det skaber en ambitøs, målrettet kultur, der handler med skyklapper på. Lederne evakuerer med andre ord deres tænkekapacitet hos coachen. Side 9 af 16

10 Coaching som en social forsvarsmekanisme Det bløde splittes af og delvist ud af organisationen, så den kan forblive i overbevisningen om fuld rationalitet. En ikke-dominerende kultur eller struktur som coaching er øjensynlig nødvendig for at den dominerende rationelle kultur kan eksistere og overleve A N S V A R S F ORSKYDNING E R Min undersøgelse viser endvidere, at der sker en løbende distribution af ansvar i organisationen, og at ekstern coaching ser ud til at have en funtion i dette fordelingsarbejde. Således giver lederne udtryk for, at coachen hjælper dem med at træffe beslutninger, og man kan derfor med rette blive nysgerrig på, om coachen mon kommer til at påtage sig noget af lederens ansvar, md den mulige konsekvens, at lederen tilsvarende abdicerer for dele af sit ansvar. At coaching bliver en slags erstatnings- eller supplementssledelse. At coachen kommer til at fungere i en ledelsesfunktion - om end dette sker helt utilsigtet og ubevidst. Side 10 af 16

11 Afkobling og ansvarsforskydninger Coaching som et usynligt ledelseslag Min undersøgelse vise, at den eksterne coach er langt mere inde og intervenerende i organistionens system, end det bliver italesat. I stedet synes der at eksistere nogle forstillinger om, at neutralitet og objektivt findes, og at coachen kan depersonaliseres, ligesom vedkommendes indflydelse på organisationen kan kontrolleres. Det er derfor nærliggende at se coaching som et muligt svar på det stigende omverdenspres. På den ene side deles ansvaret ud på flere, hvilket gør det lettere at bære. På den anden side faciliterer det en ansvarsfraskrivelse og skaber rollesammenblanding og - uligevægt. For hvem er egentlig inde i organsiationen, og hvem er udenfor? Og hvem træffer egentlig beslutningerne - og på hvilket grundlag? Man kan sige, at den problematik altid gør sig gældende ved brug af konsulenter, men lige præcis når det handler om coaching, synes det ikke at være legitimt for organisationens medlemmer at rejse sådanne betragtninger. For for-forståelsen siger, at en coach bare stiller spørgsmål. Det er den, som får spørgmålet, som påvirker sig selv. K ONSEK V E N S E R PÅ SIG T Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det kan komme til at betyde, når ekstern coaching skydes ind som en permanent projektiv flade i en organisation. Om det kan ende med at fastlåse organisationen i en regredieret position med ufleksible mønstre, der kan virke konserverende på organisationen fremfor udviklende. Harmonien i organisationen bevares måske på overfladen, men på bekostning af den organisatoriske læring, der kunne ligge i at arbejde med såvel de hårde (autoritære) som bløde Side 11 af 16

12 (anerkendende) aspekter af lederrollen i en og samme person, og den næsten ubærlige kompleksitet, det repræsenterer. Min undersøgelse viser i hvert fald, at der er en række følelser, som relaterer sig til det, at være blevet udstyret med uatoritet, som ikke kan italesættes. De er blevet tabu. I organisationen har man skabt sig et selvbillede af en rummelig, tolerant, empatisk, anerkendende og åben virksomhed man er ligesom mange andre virksomheder bliver interpelleret af coaching-diskursen - og derfor kan man kun tale om ledelse ved brug af diskursens retorik. Men de menneskelige relationer i organisationen er meget mere komplekse og åbner op for en lang række tanker, følelser, forstillinger og fantasier, som diskursen ekskluderer. Tabuisering har så vidt vides aldrig ført til udvikling. Kort om undersøgelsen Artiklen baserer sig på en masterfhanding i organisationspsykologi ved Roskilde Universitet (juni 2009). Afhandlingen er udarbejdet af Inge Schützsack Holm og Karsten Mellon. Afhandlingens resultater baserer sig på kvalitative interviews med ledere i en større privat virksomhed, der opererer globalt i et stærkt konkurrenceudsat marked. Afhandlingen baserer sig såvel metodisk som teoretisk på en forståelse af mennesket som psykosocialt forstået sådan at mennesket fungerer og motiveres af sin helt egen livsbiografi, samtidig med at det formes af de virkelighedsopfattelser, der skabes gennem sproget, og at det både investerer i og positionerer sig via diskurser. Side 12 af 16

13 Det psykosociale subjekt Det defensive subjekt Et psykisk konstrueret subjekt som defineres af sin livsbiografi Det diskursive subjekt Et socialt konstrueret subjekt, som positionerer sig gennem investeringer i diskurser Den anvendte forstolkningsmetode baserer sig primært på meningsfortolkningsmodellen inpireret af den hermeneutiske filosofi. Den teoretie ramme, som materialet er blevet kodet ud fra, er hovedsageligt den psykodynamiske kombineret med diskursteori. Forfatterne tænker selv undersøgelsen som eksemplarisk i den forstand, at den anviser en blandt flere veje vej til, hvordan viden om forskningspørgsmålet kan skabes, og hvilken viden der kan være tale om. Kort om Inge Schützsack Holm Inge er senior ledelsesrågiver i konsulentvirksomheden Advice, hvor hun primært arbejder som proceskonsulent med ledelse og organisationsudvikling. Inge er oprindelig uddannet cand.merc.jur på CBS og har en PED fra IMD. Kontakt Inge: LITTERATUR Andersen, Linda Lundgaard, 2007, Det indre og ydre liv på arbejdet en kritisk introduktion til Tavistock og den psykoanalytiske socialpsykologi, Tidskriftet Arbejdsliv, 2007 Andersen, Ole Andkjær, 2002, Psykodynamisk leksikon, Gyldendal Side 13 af 16

14 Antorini, Christine, Dahl, Henrik & Goldschmidt, Lars, 2001, Den nye systemskifte, Gyldendal Armstrong, David, 2004, Emotions in Organizations: Disturbance or intelligence, In: Working Below the Surface, The Emotional Life of Comtemporay Organizations, London Karnac, (s ) Beck, Ulrich, 1986, Risikosamfundet, Hans Reitzels Forlag Beckett, Trine, 2006, ledere sluger coaching helt ukritisk, djøfbladet, Bion, Wilfred R., 1961, Studiet af intra-gruppe spænding. In.: Erfaringer i grupper. Hans Reitzels Forlag, 1993, (s ) Blichmann, Jane og Kjerulf, Stig, 2004, Executive Coaching, Børsens Forlag, København Board, Robert de, 1978, The Psychoanalysis of Organizations, Routledges, New York Budd, Susan & Rusbridger, Richard, 2005, Introducing Psychoanalysis, Routhledges, East Sussex Bulmer, Martin, 2001, The Ethics of Social Research. In.: Nigel Gilberts (Eds.): Research Social Life Christensen, Gerd, 2005, Psykologiens videnskabsteori, Roskilde Universitets Forlag De Board, Robert, 1978, The Psychoanalysis of Organizations, MPG Books, Routledges Erikson, Erik, 1968, Barnet og samfundet, Hans Reitzels Forlag Freud, Sigmund, 1932, Den psykiske personligheds bestanddele. In.: Psykoanalyse. Nye forelæsninger, Hans Reitzels Forlag, 1973, (s ) Gabriel, Yannis, 1999, Organizations in Depth, Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publ. Gilmore, Thomas N., 2003, Psychodynamics of Leadership Exits. Paper read at The International Society for the Psychoanalytic Study of Organisation s Symposium. Boston. Goffmann, Erving, 2004, Rolledistance, In: Social samhandling og mikrosociologi. En tekstsamling, Hans Reitzels Forlag Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, 2003, Grounded Theory, Hans Reitzels Forlag Hall, Calvin S., 1960, Freuds Psykologi, Narayana Press, Hans Reitzels Forlag Side 14 af 16

15 Haslebo, Gitte, 1997, Konsultation i organisationer, Psykologisk Forlag, Nørhaven Book, Viborg Haslebo, Maya Loua og Lyndgaard, Danielle Bjerre, 2007, Anerkendende ledelse, Psykologisk Forlag Heinskou, Torben og Visholm, Steen, 2004, Psykodynamisk Organisationspsykologi, Narayana Press, Hans Reitzels Forlag Hollway, Wendy & Jefferson, Tony, 2000, Doing qualitative research differently, Sage Pub. Ltd., London Holmgren, Allan, 2005, Poststrukuralistisk coaching om ledelse og coaching, tiltrædelsesforelæsning som adjungerende professor ved CBS Hirschorn, Larry, 1988, The Psychodynamics of Taking a Role, In: The Worksplace within. Psychodynamics og Organizationel Life, MIT Press Jaques, Elliot, 1955, "Social systems as a defence against persecutory and depressive anxiety. In. Melanie Klein, Paula Heimann & R.E. Money-Kyrle (Eds.): New Directions in Psychoanalysis. London: Tavistock Publ Jørgensen, Carsten René, 2002, Psykologien i senmoderniteten, Narayana Press, Hans Reitzels Forlag Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise, 1999, Diskursanalyse, Roskilde Universitetsforlag Klein, Melanie, 1959, Our Adult World and its Roots in Infancy, In: Envy and Gratitudes and other Works, Virago Press Kvale, Steinar, 1997, Interview, Narayana Press, Hans Reitzels Forlag Krantz, James, 2001, "Dilemmas of Organizational Change: A Systems Psychodynamic Perspective." In: Laurance J. Gould, Lionel F. Stapley & Mark Stein (Eds.): The Systems Psychodynamics of Organizations. New York/London: Karnac. Lunøe, Nikolaj, 2003, Elefanten i daglistuen, nekrolog og introduktion (Elliot Jaques), Psykolognyt nr. 23, 2003, side 12ff Lyth, Isabel Menzies, 1959, 1970, "The functioning of social systems as a defence against anxiety: a report on a study of the nursing service of a general hospital." In: Containing anxiety in institututions. Selected essays. Vol. 1. London: Free Associations Books Miller, Eric J. & Rice, Kenneth A., 1967, "Selections from: Systems of organization". In.: A. D. Colman & H. Bexton (Eds.): Group Relations Reader 1. Washington: A.K. Rice Institute Side 15 af 16

16 Qvortrup, Lars, 2002, Det lærende samfund, Nordisk Bogproduktion, Gyldendal Fakta Sennet, Richard, 1998, Udskridning. In.: Det fleksible menneske, Højbjerg, Hovedland, (s ) Stein, Howard F, 2001, Countertransference af a Tool in Organizational Theory; The use of the Sekf to Understand Workplace Violence. In: Nothing Personal, Just Business. A Guided Journey Into Organizational Darkness, Westport, Connecticut/London: Quorum Books. (s ) Stelter, Reinhard, 2002, Coaching læring og udvikling, Erhvervs psykologisk forlag, Narayana Press, Gylling Vries, Manfred F.R. Kets de & Miller, Danny, 1984, The Neurotic Organization, JosseyBass, CA, USA Winnicott, Donald Woods, 1971, "Moderne synspunkter på pubertetsudviklingen og dens relevans for den højere uddannelse. I: Leg og virkelighed. Hans Reitzels Forlag Åkerstrøm, Niels Andersen & Born, Asmund W, 2001, Kærlighed og omstilling, Frederiksberg Bogtrykkeri Side 16 af 16

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

TEORI ORGANISATION: Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI ORGANISATION: Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI ORGANISATION: 2017-2018 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det teoretiske

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN Erhvervspsykolog THEA MIKKELSEN D. 18. DECEMBER 2012 THEA MIKKELSEN Thea Mikkelsen, cand. mag. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling & cand.

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Denne bog henvender sig til både interne

Denne bog henvender sig til både interne Anmeldelser Maja Loua Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard: Anerkendende HR og organisationsudvikling Skab mening, handlekraft og bedre resultater Dansk Psykologisk Forlag, 2008, 231 sider, ISBN 978-87-7706-526-2

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi

Arbejds- og Organisationspsykologi SDU Samfundsvidenskab MPM-uddannelsen Ændret 20.9.11 Efterårssemestret 2011 Arbejds- og Organisationspsykologi Fagansvarlig: Professor Steen Scheuer, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi Underviser:

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi

Arbejds- og Organisationspsykologi SDU Samfundsvidenskab MPM-uddannelsen Efterårssemestret 2012 Arbejds- og Organisationspsykologi Fagligansvarlig: Professor Steen Scheuer, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi Underviser: Ekstern

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale - Samtale uden pisk eller gulerod v/birgitte Wärn warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 3. Redskaber til samtalen 4. Afrunding

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Læsevejledning til kompendium

Læsevejledning til kompendium Læsevejledning til kompendium Dokumentet hjælper dig med at skabe overblik over, hvilke tekster du skal læse fra gang til gang på uddannelsen. Derudover er det vist i hvilke tekster du kan finde information

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012 Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 1 GRUNDLAGET FOR KONSEKVENSPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING DE TEORETISKE BEGRUNDELSER: At få undersøgt og afklaret om det var muligt at få udviklet en pædagogik,

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE

BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE 5.12.2013 BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE TALENTUDVIKLING SOSU - LUU KONFERENCE HVAD VIL I GIVE DE UNGE MED? INDTRYK FRA SKILLS 2013 Det rykkede! Engagement Søgende Åbenhed Mod Reflekterede Personlig udvikling

Læs mere

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008 Velkommen Team børn af psykisk syge Temadag mandag den 10. november 2008 Præsentation af teamet Sekretær Helle Pedersen Psykolog Louise Holm Socialrådgiver Lene Madsen Pædagog Jan Sandberg www.boernafpsykisksyge.dk

Læs mere

Anerkendende problemløsning

Anerkendende problemløsning Anerkendende problemløsning Preben Grønkjær, specialkonsulent i ledelse, magister i idéhistorie Region Syddanmarks Ledelsesakademi, februar 2012 Når man som konsulent bliver engageret i problemløsninger,

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Det erfaringsbaserede læringsperspektiv. Kurt Lewin's læringsmodel

Det erfaringsbaserede læringsperspektiv. Kurt Lewin's læringsmodel Denne omformulering af det kendte Søren Kierkegaard citat Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns sætter fokus på læring som et livsvilkår eller en del af det at være menneske. (Bateson 2000). Man

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF www.thomasmilsted.dk Www.thomasmilsted.dk Forventning om omstrukturering, Job-usikkerhed og stress Dårligt helbred Forhøjet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

De svære valg. 1 Rune Mastrup Lauridsen

De svære valg. 1 Rune Mastrup Lauridsen De svære valg 1 Program for efterdagen 13.00-15.00 Helikopterperspektiv: Hvorfor er det så svært at vælge? Et oplæg om vores samtid, studerendes virkelighed. Refleksivitet, viden og valget! Valgstemmer

Læs mere

Workshop om vejlederrollen - når forsvar støder sammen og negative dynamikker opstår. Temaeftermiddag for praktikvejledere d. 29.5.

Workshop om vejlederrollen - når forsvar støder sammen og negative dynamikker opstår. Temaeftermiddag for praktikvejledere d. 29.5. Workshop om vejlederrollen - når forsvar støder sammen og negative dynamikker opstår Temaeftermiddag for praktikvejledere d. 29.5.2013 Program 1) Formålet med workshoppen 2) Når forsvar støder sammen og

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org Vores veje ind i (narrativ) ledelse... Arbejdets kerneydelse er vigtigste kontekst Individet Det fælles Frihed Forretning Fokus og temaer Fokus på narrativ ledelse: på mikroniveau, i et organisatorisk/

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale v/birgitte Wärn Wärn Kompetenceudvikling warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 1. Redskaber til at arbejde med motivation 2. Afrunding

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK 30.04.2013 1 NFH DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER MAJ 2013 ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK PROGRAM Velkommen og ønsker? Om psykisk sårbarhed Det sårbare

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Den sociale kontraktklinikkens

Den sociale kontraktklinikkens klinikkens fremtid! Tandlægeforeningens Årskursus 2012 Bella Center lørdag den 28. april 2012 v/ Jens, CBS Eksempler på cases Lægeklinikken med uenighed om udskrivning af medicin og grundsyn på patienter

Læs mere

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Håndtering af forandringer og nedskæringer

Håndtering af forandringer og nedskæringer Håndtering af forandringer og nedskæringer SL Kreds Midt-Vest 14. November 2011 Præsentation Gitten Hammerberg Uddannet ergoterapeut Master i Organisationspsykologi, MPO 2003 Næstformand og landsformand

Læs mere

Feedback og den fjerde isme - situationsbestemt feedback

Feedback og den fjerde isme - situationsbestemt feedback Feedback og den fjerde isme - situationsbestemt feedback Af Klaus Guldbrandsen direktør, Kunsten at give feedback At give feedback er en af dine vigtigste opgaver som leder. Gennem din feedback, deler

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Sammen om ustyrligheden

Sammen om ustyrligheden Sammen om ustyrligheden Nye forventninger til pædagogen i skolen Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Forandrings- og reformiver

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Personlig succes som leder

Personlig succes som leder 3 gode råd om hvordan du får Personlig succes som leder Mette Høgsted Indhold Råd nr. 1: Kend din hovedopgave... 4 Case: Omsætningsrekord i østjysk virksomhed.... 5 Råd nr. 2: Bliv fortrolig med din rolle....

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Intro til Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde Aftenens temaer: Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på baggrund af Hjernen & Hjertet

Læs mere

Relationens betydning for opbygning af selvværd

Relationens betydning for opbygning af selvværd Relationens betydning for opbygning af selvværd November, 2010 www.quartzco.com DENMARK Ryesgade 3A 2200 Copenhagen T: +45 33 17 00 00 SWEDEN Birger Jarlsgatan 7 111 45 Stockholm T: +46 (0)8 614 19 00

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Banalitetens paradoks

Banalitetens paradoks MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k D e c e m b e r 2 0 1 2 Banalitetens paradoks Af Jonas Grønbæk

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING Introduktion af jer og mig Introduktion til bogen Pas på dig selv Grundbegreber i praktisk psykologi Begrebsafklaring om psykologi Socialpsykologi 1. del Litteratur er udvalgt

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

En sammenhængende Børneog Ungepolitik

En sammenhængende Børneog Ungepolitik En sammenhængende Børneog Ungepolitik -Med inspiration fra selvpsykologisk tænkning 1 Teoretisk grundlag Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er skabt med inspiration fra Dannelsestænkning Systemisk

Læs mere

High Performance Talent

High Performance Talent High Performance Talent Akademiet for Talen9ulde Unge 20$21.Januar2015 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Ledelse af læring Orkestrering af potentialitet

Ledelse af læring Orkestrering af potentialitet Ledelse af læring Orkestrering af potentialitet Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Forandrings- og reformiver Ny kerneydelse?

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

NYT SYN PÅ WORK-LIFE BALANCE MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG 23. november 2017,

NYT SYN PÅ WORK-LIFE BALANCE MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG 23. november 2017, Christian Ørsted NYT SYN PÅ WORK-LIFE BALANCE MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG 23. november 2017, 9.30-10.15 Nr. 1 Dagbladet Børsens bestsellerliste En af årets bedste ledelsesbøger Henrik Ørholst,

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 Seks dage fra 11. marts til 30. april 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Systemisk teori, -tænkning og -ledelse Procesdesign og -ledelse Det personlige

Læs mere

At komme godt gennem forandringer sammen som ledelse og medarbejdere

At komme godt gennem forandringer sammen som ledelse og medarbejdere At komme godt gennem forandringer sammen som ledelse og medarbejdere Af chefkonsulent Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og chefkonsulent Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult. Indledning Udgangspunktet

Læs mere

Introduktion til systemisk tænkning og udvalgte nøglebegreber For medarbejdere og ledere involveret i organisatoriske forandringsprocesser 1

Introduktion til systemisk tænkning og udvalgte nøglebegreber For medarbejdere og ledere involveret i organisatoriske forandringsprocesser 1 Introduktion til systemisk tænkning og udvalgte nøglebegreber For medarbejdere og ledere involveret i organisatoriske forandringsprocesser 1 Introduktion Flere og flere danske organisationskonsulenter

Læs mere