Konflikt navigatør. En kompetencegivende uddannelse for professionelle, der navigerer i konfliktfyldt farvand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikt navigatør. En kompetencegivende uddannelse for professionelle, der navigerer i konfliktfyldt farvand"

Transkript

1 Konflikt navigatør En kompetencegivende uddannelse for professionelle, der navigerer i konfliktfyldt farvand

2 Ved Marcussen & Company Amagertorv 9, 4. Sal 1160 København K marcussen-co.dk Tag en certificeret uddannelse som konfliktnavigatør, hvor du bliver specialiseret i at forebygge og håndtere konflikter i professionelle sammenhænge.

3 Konfliktnavigatør Hvor der er mennesker, er der konflikter. Afhængigt af hvordan vi møder konflikterne, udvikler eller ødelægger de os. I konfliktfyldt farvand Uddannelsen er for dig, der arbejder med konfliktfyldte områder. Det kan være som HR-medarbejder, arbejdsmiljørepræsentant, leder, advokat, boligsocial medarbejder, skolelærer, tillidsrepræsentant eller noget helt andet. Det afgørende er, at du motiveres af at arbejde professionelt med din egen rolle i og omkring mellem-menneskelige relationer. De mellem-menneskelige relationer er en til tider overset kilde til samarbejde, ansvarlighed og handlekraft. Konfliktnavigatøren agerer i forskellige sammenhænge Som konfliktnavigatør kan du varetage forskellige funktioner som ekspert, facilitator, vejleder og udvikler. Du bliver ikke blot i stand til at agere i egne konflikter, men også at hjælpe andre i konflikt og formidle viden om håndtering af konflikter. Menneskelig og økonomisk værdi Gevinsten ved at sætte professionelt ind over for destruktive konflikter er typisk større trivsel og produktivitet - og mindre stress, sygdom og personaleudskiftning. Menneskelige og økonomiske ressourcer frigøres til at fokusere på kerneopgaven. I min advokatpraksis bruger jeg dagligt en mæglende tilgang i mine klienters sager. Det giver ikke kun tilfredse klienter, men også tilfredse modparter. Trond Lexau, advokat. Konfliktnavigatøren har specialfaglig viden og kunnen i At vejlede og støtte mennesker i konflikt Specialist i konflikter Målet er at specialisere dig i at håndtere konflikter og samarbejdsrelationer med en konstruktiv tilgang. Alt efter erhverv bliver du i stand til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, styrke ledelseskompetencer, tilgodese parters langsigtede interesser i konflikter, forbedre naboskabet i et boligselskab eller højne serviceniveauet i en virksomhed. At analysere og intervenere i alt lige fra en interessekonflikt mellem to parter til en strukturel konflikt i en organisation At håndtere en konflikt gennem mægling, forhandling og samarbejde At rådgive HR-medarbejdere, ledere, klienter og andre interessenter omkring konflikthåndtering At reflektere over din egen og andres måder at agere i konflikter At udvikle og implementere en effektiv konfliktstrategi hele vejen gennem en organisation

4 Indhold Styrk relationen. Skab noget bedre. Sammen! Styrk samarbejdet med en mæglende tilgang Den mæglende tilgang har med tiden vundet gehør i dansk erhvervsliv, og det har ført til en større efterspørgsel på viden og uddannelse inden for området. Med en uddannelse som konfliktnavigatør bliver du specialiseret i den mæglende tilgang, hvor udgangspunktet er at forbedre relationer mellem mennesker også når det er allersværest og tilliden og dialogen er i bund samt at løse konflikter tilfredsstillende for alle parter. Betydningen af relationer Både relation og uenighed er omdrejningspunktet for en konfliktnavigatør. Her adskiller den mæglende tilgang sig fra den juridiske tilgang, hvor fokus hovedsageligt er på det, parterne er uenige om. I mange konflikter i privat- og arbejdslivet er den mellem-menneskelige relation imidlertid helt grundlæggende for en langsigtet og udbytterig løsning og for det videre samarbejde. På uddannelsen bliver du trænet i: At forstå de generelle mekanismer i konflikter med udgangspunkt i dig selv At arbejde systematisk og forebyggende med konflikthåndtering At bruge en effektiv og empatisk kommunikation over for den arrige borger, den frustrerede medarbejder eller den grådkvalte beboer At analysere konflikter og vurdere muligheder med forskellige interventioner At træde til med akut bistand i vanskelige konflikter Den mæglende tilgang har skabt konstruktiv ledelsesværdi for mig som leder af 90 medarbejdere i DR. Det har afgjort været med til at give de gode resultater. Lotte Boas, økonom og master i konfliktmægling Tværfagligt indhold Indholdet er tværfagligt og centreret om menneskelige relationer fra forskellige relevante fagdiscipliner som: Konfliktmægling, forhandling, økonomisk teori, psykologi, sociologi, filosofi og kommunikation. At bruge konflikthåndtering som ledelsesredskab At udvikle en konfliktpolitik og konfliktstrategi Dynamisk undervisning Formen på uddannelsen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, øvelser, træning, dialog og refleksion. Gennem hele forløbet sættes din og de øvrige deltageres erfaringer i spil i forhold til teorier og metoder. At udbrede kendskabet til konstruktiv konflikthåndtering i alle led af en organisation Mie Marcussen formidler sit stof på en meget sympatisk og medrivende facon. Hun anvender relevante eksempler, som gør stoffet nærværende og formidler i et letforståeligt sprog uden bull-shit. Man er ikke i tvivl om, at man befinder sig i et rum med en person, der ved, hvad hun taler om og som brænder for sit fag men som samtidig er i stand til at inddrage sine tilhørere ved at reflektere over deres problemstillinger og udfordringer. Lillian Rasch Madsen, Leder af Byggeri og Arkitektur, Frederiksberg Kommune

5 Undervisningsforløb Model 1 Konfliktforståelse (2 dage med overnatning) Konflikters årsag og eskalering Dimensioner i konflikter Psykologiske adfærdsmønstre i konflikt, herunder din egen konfliktadfærd Omfanget af uddannelsen Uddannelsen er på 12 undervisningsdage fordelt over et halvt år med seks moduler. To af modulerne er med overnatning. Dertil skal lægges et eksamensmodul og et evalueringsmodul. På evalueringsmodulet mødes du med dit hold 2-3 måneder efter endt eksamen for at udveksle erfaringer; hvordan går det med at praktisere som konfliktnavigatør? På de seks måneder, uddannelsen tager, bliver du fortrolig med metoder og teknikker til at skabe synergi mellem mennesker. Konfliktnavigatørens virkefelt Model 2 Kommunikation (2 dage) Empatisk og effektiv kommunikation Aktiv lytning og dialogiske kompetencer Rammesætning i kommunikation (Gen)opbygning af tillid og samarbejde mellem personer og i grupper Modul 1 Læring om konflikters dynamik og eskaling Modul 2 Fokus på kommunikation i konflikter Modul Forskellige former for håndtering: Modul 5 Fokus på egen rolle som konfliktnavigatør Modul 3 og 4 Konflikthåndtering (2 x 2 dage) Grundantagelser og værdier i mæglende fremgangsmåder Konflikthåndterende processer konfliktvejledende samtaler, konfliktmægling og genoprettende processer, forhandling Konflikmægling Forhandling Vejledning Genoprettende praksis Tredjepartsintervention Lederen som konfliktløser Modul 5 Konfliktnavigatørens praksis (2 x 2 dage) Konfliktnavigatørens drivkraft, formål og succeskriterier Den reflekterende praktikker Påvirkning af interventionen Projektioner i spil Modul 6 Implementering af den erhvervede viden Modul 6 Implementering (2 dage med overnatning) Organisatoriske rammer for konflikthåndtering Udvikling af en konfliktstrategi og konfliktpolitik Fremlæggelser deltagerne fremlægger deres idé til implementering Konfliktnavigatør

6 Læring Mellem modulerne har du lejlighed til at bringe din nyerhvervede viden og kunnen i anvendelse. Før Et bedre udbytte af undervisningen Læringsprocessen finder sted både før, under og efter uddannelsen. Du lærer ikke kun i undervisningslokalet, men i høj grad også ved at reflektere over egne og andres reaktionsmønstre før og efter uddannelsen, og vi har derfor sammensat et forløb, der involverer dig på alle tre læringstrin. Under Efter Eksamen efter selvvalgt emne Eksamen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for eget erhverv. Eksamen består af en afleveringsopgave om et selvvalgt konfliktområde samt en mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i opgaven. Eksamen vurderes med bestået/ikke bestået og mundtlig feedback. Afleveringsopgaven kan enten være fem siders skriftlig tekst, video- eller lydoptagelse. For at blive certificeret konfliktnavigatør kræver det, at du bliver vurderet bestået af underviseren og en ekstern uvildig censor. Det forberedende arbejde inden uddannelsesstart består af følgende: 1. observation af en konfllikt 2. udfyldelse af test i konfliktadfærd 3. Afklaring -hvordan forventer du umiddelbart uddannelsen skal skabe værdi i dit virke? Uddannelsens aktive fase består af følgende: 1. teoretisk og pratisk undervisning i konfliktområdet 2. imellem modulerne er der forberedelse som læsning af teori og opgaveløsning 3. udarbejdelse af esamensopgave 4. eksamen Efter uddannelsens afslutning arbejdes fortsat med implementering af den nyerhvervede viden. Dette sker på et opfølgende kursusmodul af én dags varighed, hvor vi sparrer og erfaringsudveklser om din og de øvrige deltageres rolle som konfliktnavigatør. Forberedelse på uddannelsen Forberedelse før og under uddannelsen er afgørende for dit udbytte. Mellem hvert modul skal du løse mindre opgaver og læse cirka 50 sider. Til gengæld får du et aktivt og fagligt miljø, der støtter, udfordrer og udvikler dig. Før uddannelsesstart bedes du udarbejde en foreløbig plan for, hvordan du tænker, at uddannelsen kan bruges og tilføre merværdi i dit virke. Derudover bedes du udarbejde en case vedrørende en konkret konflikt og udfylde en test om din adfærd i konflikter.

7 Praktisk Datoer Der er holdopstart i januar og august. Holdene løber et halvt år til henholdsvis juni og december. Se de aktuelle datoer på marcussen-co.dk Forudsætninger Uddannelsen forudsætter en god portion nysgerrighed og refleksion og mod til at sætte dig selv i spil. Gennem hele forløbet lægges vægt på din og de øvrige deltageres aktive medvirken. En værdifuld del af læringen sker netop i samspillet mellem deltagerne. Derudover kræves ingen særlige forudsætninger for at være med. Er du ordblind eller har handicap, der besværliggør dele af uddannelsen, bedes du kontakte os vi kan finde en løsning på det meste. Pris Prisen for uddannelsen er kr. ekskl. moms og inkl. alt materiale, forplejning, overnatning. Mulighed for mentorordning Mentorordningen er til dig, der har brug for at supplere uddannelsen som konfliktnavigatør med praktisk erfaring som mægler. Vi tager mennesker i konflikt alvorligt, og for at du kan fungere som mægler i svært eskalerede konflikter, kræver det ekspertise. Konfliktmægler er ikke en beskyttet titel i Danmark, og vi ser desværre eksempler på, at konflikter bliver forværret ved forkert brug af mægling. Ønsker du at fungere som mægler i svære konflikter, anbefaler vi, at du supplerer din uddannelse med en mentorordning. Hvem Hvor Hvornår Pris Tilmelding Information Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, advokater, boligsociale medarbejdere, tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere, skolelærere og andre med interesse for konflikthåndtering. København og overnatning i Faxe Ladeplads. Halvårig uddannelse med holdopstart i januar og august kr. ekskl. moms, inkl. materialer, forplejning og overnatning. Mulighed for betaling over to regnskabsår. Du får en tilmeldingsblanket ved henvendelse til uddannelseskoordinator Anja Gredal på eller telefon For mere information kontakt: Underviser Mie Marcussen Uddannelseskoordinator Anja Gredal I mentorordningen erfarer du mæglinger på nært hold og får afprøvet dine mæglingskompetencer med en erfaren mægler ved din side. Med en mæglers støtte og vejledning bliver du bedre rustet til at lede mæglinger på egen hånd. I samarbejde med dig tilrettelægger vi et individuelt forløb bestående af sidemands-oplæring, træning, supervision og faglig vejledning. Pris efter aftale. Du kan læse om Marcussen & Company på marcussen-co.dk

8 Underviser Mie er medforfatter til bogen Mellem os - ABC til konflikt, der er udgivet på forlaget Frydenlund. Marcussen & Company er eksperter i konflikter. Vi hjælper mennesker og organisationer med at få det bedste ud af interaktionen mellem mennesker. Konfliktmægler og formidler Mie Marcussen er underviser på uddannelsen og indehaver af Marcussen & Company. Hun er uddannet cand.merc.jur. og master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. Mie er desuden ekstern lektor i konfliktmægling og forhandling på Københavns Universitet og på Syddansk Universitet. Mie har mæglet i alle typer af sager fra drab og vold for politiet til nabostridigheder, samarbejdsvanskeligheder og erhvervssager. Hun har faciliteret processer med op til 100 mennesker. Igennem mange år har hun undervist og holdt foredrag for blandt andet private virksomheder, på skoler, i fagforeninger og hos kommuner. Tidligere har Mie arbejdet 10 år med personalejuridisk rådgivning og forhandling, herunder seks år i Dansk Industri. I denne tid har hun forhandlet mere end 500 mæglingsmøder for såvel store som små danske virksomheder. I Dansk Industri arbejdede hun også med psykisk arbejdsmiljø, CSR og integration. Mie bestrider tillidshverv som næstformand (tidligere formand) i Nordiske Mediatorer og har tidligere været rådsmedlem i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) samt formand for bestyrelsen i Center for Konfliktløsning.

9

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen.

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen. Coachuddannelsen BCSF* som 6 ugers selvvalgt kursus Nu har du mulighed for at tage en Coachuddannelse der ikke bare er en coachuddannelse som alle de andre! Det er Danmarks første og eneste coachuddannelse,

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS 03-06-2012 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: reflektere over dine egne

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER SÆSON 2015 TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT SÆSON 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere