Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62"

Transkript

1 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej Faaborg Telefon: Mail: Hjemmeside: 1. Lovgrundlag BO & AKTIV består blandt andet 1 bofællesskab og 1 støttecenter for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne (udviklingshæmmede) iht. Lov om Social Service 85, 104, 107 og 108. BO & AKTIV er henhørende under Socialudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2. Brugergruppe Brugergruppen er borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne (udviklingshæmmede). Aldersgruppen er fra 18 år og opefter. Brugergruppen har brug for hjælp og støtte i dagligdagen for at klare en normal hverdag. Bofællesskabet retter sig mod borgere, som ikke kan bo alene i selvstændigt beliggende bolig, og som har brug for at have pædagogisk personale tæt på sig til støtte og vejledning i forskellige situationer. Støttecenteret retter sig mod borgere, som bor i egne boliger, og som har brug for pædagogisk støtte og vejledning i mindre omfang samt behov for samværstilbud med andre ligestillede. 3. Fysiske rammer Bofællesskaber i BO & AKTIV er oprettet efter lov om almene boliger m.v. 5 stk. 3 og ejes af et boligselskab, hvor kommunen har anvisningsret til boligerne. Bofællesskaberne er opbygget som en række lejligheder med adgang til 1

2 fælles opholdslokaler - enten direkte fra lejligheden eller beliggende som selvstændigt hus, der ligger i tilknytning til lejlighederne. Boligerne er ikke generelt indrettet til fysisk handicappede. Støttecentrene er kommunalt ejede samværstibud, som har til huse i kommunalt ejede fælleslokaler med personale tilknyttet og fungerer som væresteder med tilbud om samvær med ligestillede og personlig vejledning. Brugerne i støttecentrene bor i egne lejligheder, som ikke er tilknyttet støttecentrene eller et bofællesskab. 4. Personale Ledelsen i BO & AKTIV udgøres af forstander, stedfortræder/afdelingsleder og 4 afdelingsledere. Hvert bofællesskab/støttecenter har tilknyttet sin egen personalegruppe. Personalegruppen i BO & AKTIV rummer sammenlagt ca. 55 fuldtidsstillinger og har ansat ca. 75 medarbejdere i forhold hertil, idet en del af medarbejderne arbejder deltids. Der er medarbejdere i fleksjob og i arbejdsprøvning. BO & AKTIV modtager studerende i praktik fra University College Lillebælt, samt Social- og Sundhedsskolen. Personalet er organiseret under SL, FOA og HK. Den største medarbejdergruppe er socialpædagoger. 5. Idegrundlag Det pædagogiske arbejde omkring brugerne tager sit udgangspunkt i Lov om Social Service og i Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik samt de politiske beslutninger, der er truffet herudfra og de økonomiske rammer, som BO & AKTIV er givet i forbindelse hermed. For at indfri de fastsatte mål og for at udnytte de økonomiske rammer bedst muligt i forhold til beboernes/brugernes ønsker og behov, er arbejdet i BO & AKTIV baseret på et fælles værdigrundlag. Et værdigrundlag, der er skabt i et fællesskab mellem medarbejdere og ledelse.. I BO & AKTIV arbejder vi ud fra følgende overordnede mål og værdier: Overordnede mål: Målet er at give en pædagogisk/praktisk støtte/vejledning/optræning til personer med ophold i eget hjem. Indsatsen skal medvirke til, at den enkelte borger udvikler selvhjulpenhed, selvstændighed, ansvarlighed, selvværd og forståelse for eget handicap. Overordnede værdier: I Bo og Aktiv handler vi loyalt ud fra værdigrundlaget for Faaborg Midtfyn Kommune, og vi tager udgangspunkt i følgende værdier, når vi samarbejder med borgerne/brugere pårørende og med hinanden: Trivsel og arbejdsglæde. Trivsel og arbejdsglæde opstår når man bruger sin faglighed og sit engagement i samarbejdet. Trivsel og arbejdsglæde viser sig ved, at: Vi er engagerede i vores arbejde. Vi har tillid, en positiv indstilling og en vilje til fællesskab. 2

3 Alle har ansvar for at skabe en anerkendende/støttende kultur på arbejdspladsen. Man får feedback på sit arbejde. Vi forsøger at forenkle det komplicerede. Humoren er med os i dagligdagen, og vi dvæler ikke ved det negative. Samarbejde. Et godt samarbejde i de forskellige teams og personalegrupper er forudsætningen for, at vi kan bruge vores faglige og menneskelige ressourcer på den bedst mulige måde. Dette samarbejde skal tilrettelægges, så det kommer borgerne/brugerne til gode, og skal samtidig rette sig mod at inddrage de pårørende. Endvidere har vi et stort netværk af samarbejdspartnere udenfor BO & AKTIV, med hvem vi skal koordinere vores arbejdsopgaver. Et godt samarbejde viser sig ved, at: Vi er fleksible i den måde vi tilrettelægger og gennemfører vores arbejde på. Der er en kendt og overskuelig struktur, så vi får skabt ro i arbejdet. Vi arbejder efter fælles mål. Vi søger de bedste løsninger gennem samarbejdet med eksterne fagpersoner og pårørende. Vi udveksler synspunkter og kommunikerer fordomsfrit, ærligt og anerkendende. Der er indflydelse/medbestemmelse for både borgere/brugere og medarbejdere. Loyalitet, tillid og respekt. Loyalitet handler om at være tro mod trufne beslutninger, og tillid er grundlaget for, at vi som mennesker kan fungere sammen, og at vi respekterer hinandens ret til at være forskellige og træffe forskellige valg. Loyalitet, tillid og respekt viser sig ved, at: Vi er rummelige, lydhøre og respektere hinandens grænser. Vi omtaler vores kolleger og arbejdsplads loyalt og med omtanke. Vi har respekt for, at der kan være flere forskellige faglige synspunkter. At vi handler loyalt ud fra værdigrundlaget for Faaborg Midtfyn Kommune. Vi er loyale overfor beslutninger. Vi er ansvarlige og bevarer ydmygheden og værdigheden i arbejdet med borgere/brugere, og har en høj grad af etik og moral. Empati: Empati er evnen til, forsøgsvis at sætte sig i andres sted uden at miste sit eget ståsted. Denne indfølingsevne er forudsætningen for at kunne møde borgere/brugere, pårørende og kolleger hvor de er. Empati viser sig ved, at: Vi som mennesker signalerer imødekommenhed og åbenhed overfor hinanden. Vi er opmærksomme på hinanden som mennesker og på den professionelle relation. At vi har en anerkendende tilgang til samarbejdet med alle involverede. Vi har respekt for andres opfattelser af situationen. At vi har en fælles etisk forståelse, som vi vedvarende diskuterer og handler ud fra. Faglig udvikling. 3

4 Vi er opmærksomme på at vi til stadighed skal udvikle os fagligt, i forhold til ny viden, som skal danne et godt grundlag for vores arbejde. Faglig udvikling viser sig ved, at: Vi har et højt fagligt niveau. Inden for de givne rammer, har den enkelte har i samarbejde med kolleger og ledelsen et medansvar for at tilegne sig faglig udvikling og viden. Vi arbejder professionelt og er bevidste om rolle og opgave. Vi diskuterer og sætter ord på vores faglighed. Vi bruger vores specielle kompetencer i udviklingen af vores tværfaglige samarbejde. Vi at prioritere faglig sparring. Vi reflekterer og gør etiske overvejelser. Vi er ansvarlige og handler på et velovervejet grundlag. 6. Tilbudets ydelser BO & AKTIV tilbyder hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbudet ydes som hjælp og støtte til at klare en normal hverdag, dels i kommunens støttecentre og dels i borgerens eget hjem. Personlig hjælp og pleje, samt hjælp til nødvendige praktiske opgaver ydes efter visitation fra hjemmeplejen. Det er en forudsætning, at beboerne i bofællesskaberne har et arbejds-/beskæftigelsestilbud i dagtimerne. 7. Handleplaner Beboerne i BO & AKTIV s bofællesskaber tilbydes en pædagogisk handleplan, som revideres senest hvert andet år. Den pædagogiske handleplan tager grundlæggende udgangspunkt i den enkelte beboers personlige ønsker og behov, samt pædagogiske vurderinger af, hvorledes det er muligt at omsætte handleplanen til praksis, under hensyntagen til de politiske udstukne ressourcemæssige rammer. Den pædagogiske handleplan beskriver de delmål, der vil blive arbejdet med i de kommende 2 år i forhold til den enkelte beboer. Udvalgte delmål i handleplanen effektmåles i det omfang, det er muligt. Udover relevante fagpersoner fra bo- og dagtilbud, specialister og repræsentanter for kommunen, kan beboeren give tilladelse til at pårørende inddrages i handleplansarbejdet. Dokumentationen omkring borgerens tilbud føres i BostedSystemet. 8. Hverdagen og traditioner Hverdagens rytme tager udgangspunkt i beboernes ønsker, pligter, behov og færden. Skal beboeren på arbejde/i dagtilbud, deltage i aktiviteter ud af huset eller er der brug for ekstra personlig støtte og vejledning, så tilrettelægges dagens forløb herudfra. I BO & AKTIV holdes årets naturlige traditioner i hævd, og der tilrettelægges arrangementer i forbindelse hermed, i det omfang beboerne er til stede. Herudover har den enkelte afdeling deres helt egne årlige traditioner i det omfang, det er muligt indenfor bostedets rammer. 4

5 Der er mulighed for en hjemmedag med forskellige intervaller. Hjemmedagens indhold tilrettelægges individuelt ud fra beboerens ønsker og behov. På hjemmedagen klares f.eks. frisør, læge- og tandlægebesøg, bankforretninger og indkøb. 9. Brugerindflydelse I BO & AKTIV har brugerne/beboerne generelt indflydelse på egen handleplan, hverdagens indhold og ferie og fritidsaktiviteter. Beboermøder afholdes jævnligt ud fra brugernes/beboernes ønsker og muligheder. Der opfordres til at oprette beboer/pårørenderåd efter retningslinjer vedtaget i Faaborg-Midtfyn Kommunes Socialudvalg. I Støttecentrene afholdes jævnligt brugermøder. Beboerne har ansvaret for indvendig vedligeholdelse af egen lejlighed og bestemmer selv, hvorledes denne skal indrettes og fungere. Beboeren har ansvaret for, at lejligheden indrettes og rengøres under hensyntagen til, at boligdelen også er en arbejdsplads. 10. Praktiske oplysninger Beboerne i bofællesskaberne modtager pension og betaler selv for deres livsførelse (f.eks. husleje, varme, transport og kost). Der kan søges boligstøtte. Takster ændres årligt og findes på hjemmesiden for FMK. 11. Henvisning og visitation Hvis en borger ønsker at blive visiteret til et bo/støttetilbud i BO & AKTIV, skal der rettes henvendelse til vedkommendes sagsbehandler i bopælskommunen. Sagsbehandleren skal i samarbejde med borgeren eller dennes pårørende udfylde et henvisningsskema, som sammen med kommunens indstilling sendes til Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvis der er venteliste til tilbudet, vil der blive truffet afgørelse om, hvorvidt ansøger kan blive skrevet på venteliste til tilbudet. Der kan klages over afgørelserne. Ved henvisning og visitation skal der rettes henvendelse til Fagsekretariatet Sundhed og Handicap i Faaborg-Midtfyn Kommune. 12. Kvalitet: I BO & AKTIV tilrettelægges indsatsen ud fra en værdibaseret og anerkendende tilgang og der arbejdes i fællesskab mellem medarbejdere og ledelse om at udvikle den faglige praksis gennem eksemplificering og vejledningen. 5

6 Der udarbejdes årligt en dialogbaseret aftale, der angiver de faglige indsatsområder for BO & AKTIV det kommende år. Ved afslutningen af året udarbejdes en evaluering. Der følges løbende op på delmål i borgernes pædagogiske handleplaner og minimum hvert 2. år afholdes opfølgningsmøde med borgeren og de involverede parter. Her udarbejdes en fornyet funktionsbeskrivelse og tilbudets egnethed i forhold til borgeren vurderes. Fagligheden omkring borgeren dokumenteres fortløbende i Bostedsystemet. BO & AKTIV er underlagt fagligt tilsyn. Der udarbejdes måneds budgetopfølgning til Faaborg-Midtfyn Kommunes Økonomistab. Der gennemføres årlige dialogmøder mellem Faaborg-Midtfyn Kommunes Socialudvalg og institutionslederne. 13. Adresser m.v. Webside: Ledelse Forstander Kim holm Søby Pugesøvej Faaborg Mail: Tlf Souschef/afdelingsleder Inge Vester Afdelingsleder Annette Find Afdelingsleder Pia Chahboun Afdelingsleder Bodil Juul Afdelingsleder Jeanette R. Haugaard Sekretariat BO && AKTIV Sekretariat Pugesøvej Faaborg Mail: Tlf BO & AKTIV 6

7 Bofællesskabet Egeparken Kværndrup Mail: Tlf Bofællesskabet Egeparken Kværndrup Mail: Tlf

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Virksomhedsplan. Fønixgården

Virksomhedsplan. Fønixgården December 2007 Virksomhedsplan Fønixgården 2007 Struer Kommune Østergade 11-15 Telefax 96 84 81 09 2/17 1. Indledning... 3 2. Forandringer... 3 3. Institutionens opgaver... 3 3.1. Pladsantal... 4 3.2 Visitation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere