Sociokulturel koordinator og DAGLIG leder af DGP.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociokulturel koordinator og DAGLIG leder af DGP."

Transkript

1 Titel: Reference til: Sociokulturel koordinator og DAGLIG leder af DGP. Ungdomsskolen. Ansvarsområder består i hovedtræk i: Håndhævelsen af husets 4 grundregler: Ingen vold, ingen diskrimination, ingen stoffer og ingen alkohol uden for arrangementer. At aktivere, koordinere og organisere de frivillige og deres arbejdsindsats, herunder løbende introduktion for og af nye frivillige/brugere. At give de fornødne informationer til de frivillige/brugerne, omkring brug af huset, regler og daglig kutyme. At kunne skabe sammenhængskraft ved at motivere og inspirere de frivillige og deres idéer, for derigennem at sikre en ordentlig udvikling af den sociale kultur som huset rummer, og åbne op for eventuelle teams (samarbejdsplatforme) som de frivillige/brugerne ikke selv er i stand til. At koordinere samarbejde mellem de frivillige/brugerne, i henhold til eventuelle projekter tænkt, skabt og afviklet af de frivillige/brugerne. At vejlede de frivillige/brugerne, i forhold til muligheder som gør sig gældende for den enkelte. At sikre, at der altid er den fornødne bemanding i forbindelse med afvikling af arrangementer og i de daglige åbningstider. At være hovedansvarlig for, at det er troværdige og ansvarsbevidste frivillige der får udleveret nøgler, og administration af disse (det er i denne sammenhæng koordinatorens opgave at, kontrollere at nøglebørnene opfylder deres forpligtelser, og udviser ansvar, for i gentagende svigt eller anden form for regelbrud, at fratage den frivillige nøgler (selvstændig adgang til huset). At aktivt sikre en eksponering/reklame for og af husets tilbud i lokalmiljøet, og sørge for at huset bibeholder den nære kontakt med de nye unge i lokalmiljøet. At tage hånd om de yngste og svageste frivillige/brugere mv. tage kontakt til forældre eller anden myndighed hvis dette er den frivilliges/brugerens ønske, hvis ikke, så at vejlede denne i en retning hvorpå konflikten kan afværges. At etablere et kontinuerligt og gensidigt tillidsbånd mellem koordinator og den frivillige/brugeren, igennem daglig kontakt, engagement og kontinuitet. At tilbyde kompetent band coaching, såsom at guide/vejlede nystartede orkestre og musikere og danne bedre basis for succes. At varetage og sikre den innovative kultur. At levere en kvalificeret forbyggende indsats i kommunes subkulturelle miljøer, hvilke er en samfundsmæssig investering, der på sigt giver et fornuftigt afkast i kraft af bedre fungerende unge med flere sociale kompetencer, medvidere unge der kan anvende huset som et springbræt mod en mere målrettet, stabil og konsistent tilværelse. At administrere indbetaling af lejeomkostningerne til øvelokalerne, og adgangsgodkende lejerne. At administrere indbetaling for udlejet udstyr, og ud- og tilbagelevering af dette. At have det overordnede økonomiske ansvar for alle husets aktiviteter. At kunne varetage og tage ansvar for opstilling og nedtagning af husets udstyr (PA, forstærkere, lys, lyd, mixer m.m.). At sørge for daglig inspektion og vedligeholdelse af inventar, herunder reparation og opdatering af husets instrumenter, forstærkere, øvrige anlæg og IT. At effektuerer kontakt til eksterne samarbejdspartnere. At være kontaktperson til offentlige instanser i forbindelse med eksempelvis personer der aftjener samfundstjeneste i huset, militærnægtere eller andre midlertidige forløb. At den ansatte deltager i husets stormøder på lige fod med de frivillige/brugerne.

2 Faglige kvalifikationer. Jobbet i sig selv er en livsstil. Dette job kræver en passioneret ildsjæl, der først og fremmest har et integreret forhåndskendskab, men også nærer en dyb respekt og forståelse for de forskellige subkulturelle miljøer huset repræsentere og besidder, endvidere at have rødder, historie eller anden form for erfaring med ovenstående, da dette danner bedre grundlag for de frivilliges/brugernes forståelse/accept af koordinatoren og derigennem kan danne tillidsbånd mellem denne og sig selv. De væsentlige kompetencer i denne sammenhæng baserer sig på erfaring, og kan ikke nødvendigvis erhverves gennem uddannelse eller kursusforløb, da den viden jobbet kræver, er kontekstrelateret. Forventninger vedrørende koordinator stillingen i Det Gule Pakhus. Vi efterstræber praksiserfaring; baggrund i subkulturelle miljøer og menneskelige egenskaber, mere end de teoretiske og fagligt funderede kompetencer. Vi søger en dialogorienteret aktør der med empatisk indlevelsesevne kan møde de frivillige/brugerne tolerant og fordomsfrit. Vi søger en person der er initiativrig, inspirerende og som forstår at fremme og anvende de kompetencer og ressourcer, som de frivillige/brugerne besidder. Vi søger derfor en person som kan agere kontaktperson, konfliktknuser, mægler, netværkskoordinator, vejleder, organisator, fritænker, støtteperson og en skulder at komme til, som evner at arbejde med de frivillige/brugerne som kollegaer og som samtidigt kan bevare overblikket i tilspidsede situationer, samt at kunne navigere i kaos og forstår spontaniteten i et anarkistisk miljø.

3 Tillidsbåndet er alfa omega. Vi søger en koordinator hvis interesse ligger 100 % hos de frivillige/brugerne i huset, da det er selv samme gruppe der er koordinatorens nærmeste samarbejdspartnere og kollegaer. Tillidsbåndet er en essentiel forudsætning for at arbejdet med anderledes og utilpassede unge kan lykkes. Der er et tilbagevendende symptom og fællestræk der karakterisere en stor del af husets frivillige/brugere, nemlig at de nære dyb mistillid til voksne, autoriteter og det etablerede samfund samt de mennesker der repræsentere systemet. For ikke at grave kulturelle kløfter eller yderligere at befordre fremmedgørelsen mellem den unge og systemet, er det centralt, at der er en koordinator/brobygger ansat i huset, der formår at formidle kontakten begge veje uden at miste sin troværdighed. Det er tillidsbåndet bruger og koordinator imellem der skaber grundlaget for at den ansatte kan give de frivillige/brugerne de fornødne anvisninger og vejledning, og derpå at kunne gennemføre de krævede arbejdsopgaver, der alle tager udgangspunkt i at hverdagen skal fungere. Dette bygger blandt andet også på det faktum at de frivillige/brugerne oftest er den svage part, i et styrkeforhold mellem individ kontra systemet, hvor der oftest kræves en person der også kan fungere som vejleder, bisidder eller formidler i konflikter mellem den unge og andre institutioner, endvidere kan dette også gøre sig gældende i personlige konflikter hvor der kræves en fredsdommer eller en objektiv autoritet.

4 Succeskriteriet: At huset ikke forvandles til en rygende ruin grundet, interne konflikter de frivillige/brugerne imellem, for stor koncentration af svage brugere, herunder psykisksyge og misbrugere, eller eksterne konflikter i form af kontroverser fra de frivillige/brugernes privatsfære, eller andre forstyrrede grupper hvis mål er meningsløs vold mod frivillige/brugere af socialt kultur skabende organisationer som denne. Som koordinator er det væsentlig at kunne forstå husets forskellige fraktioner og få dem til at samarbejde på tværs af eventuelle kulturelle barrierer. At huset bliver et socialt platou hvor forskellige kulturer kan mødes i et åbent og fordomsfrit forum, med henblik på fremtidig synergi, idé udvikling, idé realisering og selvopstandene samarbejdsgrupper. At huset, de frivillige/brugerne samt koordinatoren kan være med til at inspirere hinanden, til at udvikle disse og deres sociale og kulturelle behov. At huset er et åbent sted hvor alle føler sig trygge og velkomne. At huset forsat satser på det originale udtryk og tillader den non-kommercielle og eksperimenterende kultur en udviklingsplatform. At huset genoptager sin fornemme rolle som rugekasse for eksperimenterende sociale og kulturelle projekter. At huset bliver en sociokulturel dynamo, der tilbyder de passende rammer og udfoldelsesmuligheder for byens fremtidige musiske og kunstneriske vækstlag og i det hele taget at danne grundlag for fremtidig sociokulturel vækst. At udvikle et velfungerende netværk mellem de eksisterende kunstneriske miljøer, i et tæt samarbejde mellem øvrige social- og kulturinstitutioner, på lokalplan og i regionen.

5 Behovet er ikke et luksus problem. De frivillige/brugerne udgør en stor gruppe unge fra mange forskellige miljøer og selvfølgelig mange forskellige baggrunde. Heriblandt repræsentere størstedelen, en gruppe vi her vil kalde forbrugerne, og kun en lille del repræsentere restgruppen, vi her vil kalde de initiativrige, hvis man skal stille et størrelses forhold op mellem disse vil det se nogenlunde sådan ud 95 % forbrugere og 5 % initiativrige. Et af succes kriterierne er derfor at koordinatoren kan skabe kontakt mellem disse to grupper og derigennem få vendt forholdende om. Da det er unge mennesker, i alderen 13-25, der er hovedrepræsentanten i huset kan man ikke forvente at daglige konflikter og lignende, kan løses ansvarsbevidst, rationelt eller på anden måde voksent, da det som beskrevet i ovenstående er unge utilpassede uden den fornødne erfaring, hverken på livet eller i det hele taget, der skal agere mægler i disse situationer. Det er kommet til initiativgruppens opmærksomhed er der ikke alene er tale om almindelig sund fornuft, men også et bredt ytret ønske fra de frivilliges/brugernes side, at det er en nødvendighed i et hus som dette med den type brugere som dette besidder at have en person som beskrevet på de foregående sider, som en fast implementeret del af strukturen. Ønsket fra brugernes side bygger på flere ting, blandt andet det at have en kontaktperson (en ildsjæl) i tilspidsede situationer som ikke nødvendigvis har udspillet sig i huset, dette kunne være problemer med forældre, myndigheder eller anden ekstern faktor, ydermere at kunne bruge den daglige koordinator som buffer i forhold til de mange initiativer, idéer, tanker, projekter, fremtiden m.m. Altså en empatisk sparringspartner i dagligdagen.

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Kriminalforsorgens Principprogram

Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Forord Kriminalforsorgen har et formål. Når vi skal opfylde dette formål, er der visse almene krav fra samfundets side, som vi skal

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

AFUK`s Produktionsskole 2012

AFUK`s Produktionsskole 2012 Virksomhedsplan for AFUK`s Produktionsskole 2012 Side 2 Indledning 2 Visioner og Indsatsområder 3 Arbejdsgrundlaget 3 Værdigrundlag 4 Skolens kapacitet og beliggenhed 4 Mål 5 Målgruppen 5 Undervisningen

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere