Anmeldt tilsyn 2010 Kamager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn 2010 Kamager"

Transkript

1 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Kamager Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge Hillerød Tematiseret tilsyn - fritidsaktiviteter Dato for tilsyn: 25. August kl Tilsynet foretaget af: Tilsynet talte med: Tilbuddets kapacitet: Tilbuddets målgruppe: Annette Noormagi Hansen og Niels Werner Christensen Forstander, souschef og 4 pædagogiske medarbejdere Pensionatet Kamager drives efter 108 i Serviceloven. I Rammeaftalen for 2009 er der aftalt en kapacitet på 40 døgnpladser til personer med varig nedsat psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen på Pensionatet Kamager er udviklingshæmmede i middel til svær grad. De fleste beboere har diverse tillægshandicap. Målgruppen har behov for støtte og hjælp i alle funktioner døgnet rundt. Mange af beboere har kommunikationsvanskeligheder. Tilsynets tema: Fritid og kvaliteten i fritidsaktiviteterne er en central del af beboernes liv. Det anmeldte tilsyn efteråret 2010 har til formål at tilse, om tilbuddet i tilstrækkelig grad har fokus på beboernes fritid, deres fritidsmuligheder og fritidstilbud, og hvilken støtte og vejledning botilbuddet stiller til rådighed i forhold til, at kunne leve et indholdsmæssigt fritidsliv på realistiske og individuelle forudsætninger. Tilsynet vil endvidere afdække i hvilken dialog mellem brugere og medarbejdere aktiviteterne/fritiden tilrettelægges og gennemføres, og i hvilken grad beboerne har indflydelse. Tilsynet skal desuden undersøge, hvordan de fysiske rammer udnyttes, og hvilke muligheder de giver for at opfylde beboernes behov for et fritids/hjemmeliv.

2 Region Hovedstaden - Handicap gennemførte et anmeldt tilsyn d. 25. august 2010 på Pensionat Kamager i Tårnby. Tilstede ved tilsynet var 2 ledelsesrepræsentanter og 4 pædagogiske medarbejdere. Tilsynet blev gennemført ved en standardiseret spørgeguide med 4 hovedtemaer udarbejdet i Handicapafdelingen. Tilsynet var arrangeret som et møde, og resultatet af tilsynet beror alene på ledelses- og medarbejderes udsagn. Tilsynet strakte sig over 3 timer og foregik i en god tone. Medarbejdere og ledelse havde medbragt materiale, der dokumenterede en del af aktiviteterne på Pensionat Kamager. Der var ingen opfølgningspunkter fra det anmeldte i Alle punkter i interviewguiden blev gennemgået under overværelse af ledelsen. Tilsynets konklusioner Tilsynet vurderer, at medarbejderne på Kamager arbejder med stor faglig kompetence indenfor kommunikation og er meget engageret i at benytte pc og Internet. Der er høj faglighed i huset og der samarbejdes på tværs af grupperne i huset. Det faglige arbejde præges af struktur og højt informationsniveau. Afsnit 1 Overordnede pædagogiske mål og værdier for beboernes fritid/aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboernes fritidsaktiviteter/interesser er et centralt emne på Pensionat Kamager. Beboerne støttes aktivt af medarbejderne i at deltage og bruge fritiden i og udenfor Kamager. Tilsynet vurderer, at fritidsaktiviteterne er medvirkende til at udvikle og støtte beboernes sociale relationer. Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder med mange kommunikationsmetoder og empati for at støtte den enkelte i beboer i dennes til og fra valg i forhold til beboerens fritidsaktiviteter. Tilsynet vurderer, at de mange aktivitetstilbud i og udenfor Kamager tilgodeser de meget forskellige behov for fritidsaktiviteter beboerne har. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på Kamager har gjort en indsats for at implementere teknologiske hjælpemidler, der er støttende for hele kommunikationen på Pensionat Kamager. 2 Aktiviteter i og omkring nærmiljøet Tilsynet vurderer, at nærmiljøet omkring Pensionat Kamager benyttes såsom læge, tandlæge, lokal kirke, indkøb, gå og cykelture m.m. Størstedelen af beboerne skal ledsages. Tilsynet vurderer, at fritidstilbuddene på Pensionat Kamager er tilstrækkelige og at de fysiske rammer og muligheder udnyttes. 3 Brugerindflydelse og fritidsaktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne på Pensionat Kamager har indflydelse på aktiviteterne gennem den Individuelle Plan samt diverse udvalg, som beboermøder, beboerråd, feriemesse. Tilsynet vurderer, at medarbejdernes kendskab til den enkelte beboer, empati og brug af Anmeldt tilsyn 2010 Side 2 af 8

3 forskellige kommunikationsmetoder er medvirkende til, at beboerne sikres indflydelse på aktiviteterne. 4 Gennemgang af fritidsaktiviteter for 3 beboere Beboernes funktionsniveau og særlige behov/interesser er forskellige på Pensionat Kamager. Ud fra dette vilkår formår medarbejderne at tilrettelægge den pædagogiske praksis, så den enkelte beboers interesser og indflydelse tilgodeses. Tilsynet vurderer, at beboernes ønsker om fritidsaktiviteter er beskrevet og iværksat i den Individuelle Plan. Tilsynet vurderer, at medarbejdernes brug af forskellige kommunikationsmetoder er medvirkende til, at beboerens ønsker om fritidsaktiviteter i størst muligt omfang efterleves. 1. Overordnede pædagogiske mål og værdier for beboernes fritid/aktiviteter? Spørgsmål Svar Hvad har tilbuddet af fast tilrettelagte fritidsaktiviteter? Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er mange tilbud om fritidsaktiviteter på Pensionat Kamager, og som første eksempel nævnes husets IT-café, der bliver brugt både til at vedligeholde og udvikle beboernes kommunikation, - der benyttes Mediamikser. Ledelse og medarbejdere fortæller, at kommunernes besparelser på kørsel til aftenskole har betydet, at nogle beboere ikke har økonomi til at deltage. Pensionat Kamager har derfor taget initiativ til etablering af SITA-klubben, der er et aktivitetstilbud bestående af 2 medarbejdere, der planlægger aktiviteter for beboerne i vintersæsonen. SITA-klubben er blevet etableret for dels at sætte aktiviteter i værk på tværs af huset for beboerne, der derved får mulighed for at mødes og etablere kontakter på tværs, samt for at samle nogle medarbejder ressourcer for de, beboere der er hjemme (hjemmedage/fridage mv.). 3-4 af beboerne har ønsket at hjælpe til hos pedellen og fungerer som pedelmedhjælpere på deres hjemmedage. Der bliver afviklet udflugter både i tilbuddets busser samt på cykler. Som noget nyt er der genetableret et sanserum, som beboerne ofte benytter på deres hjemmedag. Medarbejderne nævner også, at der på Pensionat Kamager har været afholdt Olympiade, besøg af ballonmand, månedlige biografaftner i huset Anmeldt tilsyn 2010 Side 3 af 8

4 med projektor i fællesrum, og at man deltager i Kultur Der Dur. Derudover nævner ledelse og medarbejdere sommerfest, julearrangement, Sankt Hans, påskeaktiviteter m.m.. Hvordan understøttes de fælles relationer, når beboerne benytter forskellige kommunikationsmåder? Ledelse og medarbejderne oplyser, at der bl.a. anvendes "tegn til tale til at kommunikere med beboerne, ligesom der bruges foto og billeder/ piktogrammer. Fotos og piktogrammer er mere og mere blevet fællessproget til at kommunikere om oplevelser med beboerne, og er dermed medvirkende til at styrke relationerne og fællesskabet i huset. Hvordan sikrer I, at beboerne udvikler og vedligeholder sociale relationer i og uden for tilbuddet? Ledelse og medarbejderne oplyser, at beboernes relationer opbygges gennem fælles aktiviteter, som ofte foregår på tværs i botilbuddet. Dagligt er der fælles frokost for de beboere, der har hjemmedag. Ugentlig er der tilbud om kulturaften på Ishøj Aktivitetscenter i Caféen. Dette tilbud kan beboerne vælge ud fra interesse, og på tværs i botilbuddet. Beboerne har forskelligt socialt netværk. Der differentieres i tilbuddene, tilpasset den enkelte beboers netværk. Ledelse og medarbejdere oplyser, at det kræver kendskab og empati for at kunne støtte beboeren bedst muligt i at opbygge og vedligeholde sociale relationer. F.eks. støttes beboeren i at opretholde kontakt med venner/familie/kæreste. Hvordan forholder botilbuddet sig til fritidsaktiviteter, der for medarbejderne er grænseoverskridende? En medarbejder oplyser, at Pensionat Kamagers holdning er, at medarbejderne er der på beboernes betingelser. Der har været ansat en medarbejder der også var seksualitetsvejleder, som beboerne kunne benytte, men efter denne er fratrådt, har medarbejderne nu løbende holdningsdiskussioner omkring seksualitet, når emnet er aktuelt. En enkel beboer har en grænseoverskridende adfærd, og ledsages beboeren af to medarbejdere, når de færdes uden for Kamager. Hvilke fester og traditioner er der gennem året? Ledelse og medarbejderne fortæller, at der er faste traditioner ved jul, nytår, påske og Sankt Anmeldt tilsyn 2010 Side 4 af 8

5 Hans. Desuden er der tradition for fastelavnsfest, sommerfest og Kamagers fødselsdag. Hvad sker der i weekenden, er der særlige traditioner? Ledelse og medarbejderne oplyser, at der ikke er faste arrangementer i weekenderne, men at der planlægges aktiviteter som f.eks. fest, bankospil og vises biograffilm. Nogle beboere tager på weekend hos pårørende, ellers arrangeres der gå og cykelture i nærmiljøet. Beboermøder i grupperne foregår i weekenderne eller på en fast ugedag. 2. Aktiviteter i og omkring nærmiljøet. Beskriv hvilke muligheder for fritidsaktiviteter der er i nærmiljøet og på selve tilbuddet ud fra konkrete eksempler (Ledelse og medarbejderrepræsentanter deltager) Spørgsmål Svar Indgår nærmiljøet som en aktiv medspiller i beboernes fritid?(kulturelle arrangementer, motion, koncerter, udstillinger, foredrag, biografture, kirkelige handlinger etc.) Ledelse og medarbejdere oplyser, at nærmiljøet bruges af beboerne. Bl.a. Flyvergrillen, stranden, den lokale pølsemand og indkøb i Tårnby. De fleste af beboerne skal ledsagers i og omkring nærmiljøet. Desuden er der tradition for, en gang i kvartalet, at nogle af beboerne deltager i gudstjeneste i den lokale kirke. Denne gudstjeneste er tilrettelagt for målgruppen. Efterfølgende serveres der kaffe og kage. Benytter beboeren de lokale faciliteter som læge, tandlæge, klub og handelsliv? Ledelse og medarbejdere oplyser, at beboerne benytter lokal læge/tandlæge, samt de lokale forretninger og kirke. Beboerne kommer ikke i lokale fritids- eller sportsklubber. Sker der et samarbejde mellem dagtilbuddet /arbejdet eller andre omkring fritidsaktiviteter? Ledelse og medarbejdere oplyser, at der samarbejdes med dagtilbud omkring de personlige og pædagogiske mål i beboernes individuelle plan. Medarbejderne bruger dagligt kommunikations bøger mellem bo- og dagtilbuddene, som skrives sammen med beboerne. De pårørende er glade for, at kunne tale om ugens aktiviteter med beboerne via kommunikationsbøgerne. Anmeldt tilsyn 2010 Side 5 af 8

6 Har I eksempler på, at der er fritidsaktiviteter der ikke kan opfyldes, og hvori består så begrænsningerne? Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er begrænsninger for beboernes fritidsaktiviteter. Eksempelvis er transporten til SUKA-undervisning blevet for dyr til, at mange af beboerne har økonomi til at benytte tilbuddet. Pensionat Kamager har derfor selv arrangeret musik og bevægelseshold, hvor de har lånt lokaler på den lokale skole samtidig med, at de stiller en medarbejder til rådighed. Medarbejderen blev ansat under SUKA regi udenfor arbejdstiden fra Kamager. Mener I at de fysiske rammer på tilbuddet er tilstrækkelige i forhold til aktiviteter, der er behov for? Ledelse og medarbejdere mener, at der er tilstrækkeligt med tilbud om fritidsaktiviteter for beboerne på Pensionat Kamager, og at de fysiske rammer dækker behovet. 3. Brugerindflydelse og fritidsaktiviteter Spørgsmål Afholdes der beboermøde og hvor ofte og med hvilket indhold? Svar Ledelse og medarbejdere oplyser at der i bogrupperne afholdes ugentlig beboermøder. Desuden er der et brugerråd (beboerne kalder det beboer fællesmøde), hvor der hver 6. uge afholdes møde. I brugerrådet er der en repræsentant fra hver af de 5 bogrupper. Desuden deltager to medarbejdere. Brugerrådet er bindeled mellem de enkelte bogrupper, og repræsenterer dermed hele tilbuddet. Medarbejderne mener, at niveauet for brugerindflydelse er øget, idet referater og mødeindkaldelse er med både tekst og fotos. Det betyder, at referaterne, når de visualiseres, når ud til en bredere målgruppe. Medarbejderne giver udtryk for, at der blandt dem er en god kultur for at formulere sig på et niveau, så alle kan være med, uanset hvilken kommunikationsform beboeren anvender. Dette er medvirkende til at sikre, at den enkelte beboer har størst mulig indflydelse. Brugerrådet deltager ved særlige lejligheder i pårørendebestyrelsesmøde. Pensionat Kamager har sin egen avis, der hedder Anmeldt tilsyn 2010 Side 6 af 8

7 Orla. Den udgives kvartalsvis, og indholdet er typisk historier fra dagligdagen. Desuden indeholder avisen en aktivitetskalender på bagsiden, hvor kommende aktiviteter og fødselsdage er beskrevet. Er der tilbud om ferie og weekendture? Ledelse og medarbejdere oplyser, at der årligt bliver afholdt feriemesse på Kamager. På feriemessen er der opstillet ca. 6-7 rejsemål med hver deres bod. I boden er der konkreter, foto m.m. som illustrer feriemålet. Beboerne bliver præsenteret for alle feriemålene, og de har to fotos af sig selv, som de lægger ved de ønskede feriemål (beboerne har 2 prioriteringer). Beboerne mødes siden i feriegruppen, hvor man planlægger aktiviteter dagsture m.m. på den aktuelle ferie. Kamager tilbyder 5 feriedage for beboer med personale, typisk en uge i juni eller september. Der stilles krav til medarbejderne om, at der laves en feriemappe i Mediamixer (forenklet power point). Feriemapperne bruges til at tale om ferien med både dagtilbud, venner og pårørende. Hvorledes sikrer i at beboerne har indflydelse på tilrettelæggelsen af ferie og weekendture? Ledelse og medarbejdere oplyser, at de gennem kommunikation og valgmulighed for den enkelte beboer, søger at sikre dennes indflydelse. Medarbejderne støtter beboerne ved at samarbejde med pårørende og ledsager, når det er aktuelt, f.eks. ved weekendture/aktiviteter. Hvad gør tilbuddet for at sikre, at beboere der ikke kommunikerer verbalt, kan få tilgodeset deres ønsker om fritidsaktiviteter og fritidsinteresser? Hvilke metoder og værktøjer anvendes i dagligdagen til at støtte beboeren i at sætte oplevelser og begivenheder ind i et historisk perspektiv? Ledelse og medarbejdere oplyser, at de støtter beboerne individuelt i deres kommunikation. Der bruges som tidligere nævnt fotos, piktogrammer, konkreter. Desuden nævnes talking matts med piktogrammer, hvor medarbejderne kan indkredse beboernes ønsker. Ved hjælp af billedkort, og med tegn til tale kan beboeren vælge menuer til aftensmad. Ledelse og medarbejdere oplyser, at der ofte bruges fotomateriale. Fotobøger udarbejdes med livshistorie, begivenheder og ferie. Desuden anvendes konkreter, Mediamixer samt IT. Er det en aktivitet, at beboeren beskæftiger sig Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er bebo- Anmeldt tilsyn 2010 Side 7 af 8

8 med stereotype handlinger i længere perioder? I givet fald hvorfor? ere, der har stereotype handlinger, og at medarbejderne forsøger at aflede adfærden. En medarbejder udtrykker, at det er en balance mellem beboerens personlighed og den pædagogiske indsats. Som medarbejder er det vigtigt at have forståelse for, hvor beboerne befinder sig mentalt. Mange beboere har en meget struktureret hverdag, hvor ritualer og gentagelser struktureres i rammer, så muligheden for stereotype handlinger begrænses.. Der korrigeres pædagogisk i beboers adfærd, som er til gene for andre beboer. Har alle brugere gavn af ustruktureret fritid, hvor brugeren selv skal tage initiativet? Ledelse og medarbejdere oplyser at de fleste beboere har brug for struktur og forudsigelighed. Hvis I som personale boede her ville I være tilfreds med de muligheder tilbuddet tilbyder af aktiviteter, og vil jeres valg af brug af fritid være accepteret? Ledelse og medarbejdere oplyser samstemmende, at de ville være tilfredse med de aktivitetstilbud, der er på Pensionat Kamager. En medarbejder kunne ønske mere fysisk aktivitet. Der er nedsat en sundhed og trivselsgruppe på Pensionat Kamager. I første omgang har gruppen fokus på medarbejderne. Det er tanken, at når denne del er iværksat og fungerer, skal der etableres lign. fokus på beboerne, med henblik på leg, bevægelse og motion. Anmeldt tilsyn 2010 Side 8 af 8

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Brugerınddragelse i praksis. De gode eksempler. Et inspirationshæfte. Socialt Udviklingscenter SUS Udvikling-i-dagtilbud September 2004

Brugerınddragelse i praksis. De gode eksempler. Et inspirationshæfte. Socialt Udviklingscenter SUS Udvikling-i-dagtilbud September 2004 Brugerınddragelse i praksis De gode eksempler Et inspirationshæfte Socialt Udviklingscenter SUS Udvikling-i-dagtilbud September 2004 Kapitel Side Forord............................................................

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Oktobervej CfD Oktobervej 22,

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere