Forretningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan 2014-2017"

Transkript

1 Forretningsplan

2

3 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan sætter retningen for, hvor langt Movia skal nå de kommende fire år med de mål, som er aftalt i Trafikplan I Trafikplan 2013 er der sat mål om flere kunder i den kollektive trafik, flere meget tilfredse kunder, og reduktion af udledning af CO 2, NO x, partikler og støj fra bustrafikken samt vækst i flextrafik. Forretningsplan er rammen for Movias virksomhed i de kommende fire år, og den skal give fokus på Movias samarbejde med kommuner og regioner og med trafikvirksomheder og andre, så målene kan nås på mellemlangt sigt. Movia blev etableret i 2007 som led i kommunalreformen: Kunderne er kommet i centrum i Movia. Kunderne er kommuner og regioner. Kommunerne i Østdanmark og Hovedstaden og regionerne spænder fra kommuner med stor geografi, tynd befolkning og et relativt tyndt trafiknet til den helt tætte hovedstad med et meget tæt kollektivt trafiknet med mange rejsemål og mennesker. Og kunderne er selvfølgelig også passagererne i den kollektive trafik. Kundernes præferencer er stort set ens, uanset hvor de rejser. Men kunderne er også forskellige. Nogle rejser rigtig meget og er højfrekvente brugere, nogle er kun lejlighedsvise brugere, og andre er kunder i Movias flextrafikprodukter, der har en stor vækst. Movia har sammen med kommuner og regioner gennemført omstillinger af samarbejdet for at få en smidigere og mere gennemsigtig årlig trafikbestillingsproces. Vi har i dag en trafikbestilling, der passer til kommuners og regioners årlige budgetprocesser, og Movia aflægger fra 2013 hvert år sit regnskab i februar måned. Movias omverden er under forandring. Staten, regionerne og kommunerne foretager store investeringer i metro, letbane, togtrafik og vejkapacitet til bustrafik. Udviklingen og implementeringen af rejsekortet har de seneste år bundet mange ressourcer. Rejsekortet er snart færdigudviklet og implementeret. Udfordringen i de kommende år bliver, at kunderne i den kollektive transport bliver glade for rejsekortet og oplever, at rejsekortet gør deres hverdag i busser og tog nemmere. Rejsekortet og app-løsninger på mobilen vil være fremtidens digitale billetter. Det nuværende prissystem med tre takstområder på Sjælland er under forandring, og målet er at gøre prissystemet enklere for kunderne. Den fortsatte digitalisering i samfundet er for Movia en udvikling, der går 360 grader rundt den handler om relationer til passagererne i den kollektive trafik, relationer til kommunerne og regionerne, samarbejdet med operatører og virksomheder og Movias egne interne arbejdsrutiner og processer. Kunderne har en forventning om, at møde den kollektive transport med trafikinformation i realtid på en række platforme fx mobiltelefon, nettet, skærme på stoppesteder og trafikknudepunkter osv. Denne forventning ønsker Movia at imødekomme. Og samtidig er der borgere, som finder øget brug af digitale løsninger udfordrende. Disse borgere skal Movia også kunne hjælpe med relevant information. Movia skal stille data til rådighed for samarbejdsparterne. Det gælder såvel kommuner, regioner som operatører. Deling af data giver sikkerhed og en større effektivitet. En revision af trafikselskabsloven er undervejs. Lovændringen indebærer blandt andet et nyt paraplysamarbejde til gavn for kunderne i den kollektive trafik. Lovændringen betyder også, at Movia skal have en ny finansieringsmodel, der vil medføre en ny ansvarsdeling mellem kommuner, regioner og Movia. Der forventes en betydelig vækst på flextrafikområdet efter KLs økonomiaftale med regeringen fra Dette udfordrer Movia og skaber behov for tilpasning af kompetencer og organisation, for at Movia kan løfte de mange nye opgaver for kommunerne godt og sikkert. Arbejdet for en renere kollektiv trafik har i mange år været vigtigt i Movia. Fra kommuner og regioner ses en stigende efterspørgsel efter ny, grøn teknologi, der skal indføres uden at give køb på kvalitet, pålidelighed og et lavt omkostningsniveau. Herudover efterspørger kommuner og regioner også mere strategisk rådgivning fra Movias side om sammenhæng i erhvervsudvikling, cykelstrategier, servicering af virksomheder og nye løsninger, der reducerer behovet for at borgerne har egen bil til rådighed til daglig. Movia skal kunne levere mobilitetsrådgivning til kommuner og regioner på tværs af transportformer og kommunegrænser og på tværs af land og by. Movia skal rådgive om løsninger, der reducerer trængsel og bidrager til udviklingen. Movia leverer mest mulig værdi for de 45 kommuner og to regioner, hvis vi i vores arbejde bruger alle disse elementer og bringer dem godt i mål og til gavn for kunderne i den kollektive trafik.

4 Mission og vision Med de nye rammer for og forventninger til Movia er der behov for at tilpasse virksomhedens eksisterende mission og vision, så de er dækkende for Movias fremtidige opgaver og sikrer det rette fokus. Mission Movias mission skal kort og præcist sige noget om virksomhedens opgave. Movias nye mission lyder: Grundlaget for denne mission er: Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og udvikling i Hovedstaden og Østdanmark. Movia er sat i verden for at dække kommunernes og regionernes forpligtelser til lokal og regional kollektiv transport og på den måde sikre en sammenhængende transport på tværs af kommuner og regioner, som den enkelte kommune eller region ikke selv kan planlægge sig ud af. Movia skal med sine transportløsninger gøre det let for borgere og virksomheder at transportere sig og dermed bidrage til en øget mobilitet i samfundet. Movia skal bidrage til en generel udvikling i samfundet ved at identificere og implementere de nye produkter og løsninger, der forbedrer den kollektive transport. Vision Movias vision er den ledestjerne, der skal sikre retning for virksomhedens udvikling de kommende 4-6 år. Movias nye vision lyder: Grundlaget for den nye vision er: Vi samarbejder på tværs for at gøre kollektiv transport til et attraktivt førstevalg. Movia skal opnå succes i en mere integrerende rolle ved at sætte samarbejde både internt i Movia og eksternt - på dagsordenen. Movia skal evne at formidle samarbejde i forhold til kommunerne, regionerne og til de øvrige transportvirksomheder og interessenter. Movia skal bidrage til at gøre den kollektive transport attraktiv for borgerne, ikke blot ved at være pålidelig og effektiv, men også ved at skabe både miljøvenlige og økonomisk hensigtsmæssige løsninger. Derved bliver kollektiv transport et naturligt førstevalg for såvel borgere som kommuner og regioner. Movia skal ikke blot levere bustrafik, men arbejde for at forbedre hele den kollektive transport. Det hænger sammen med rollen som mobilitetsrådgiver og -leverandør. Der er fortsat fokus på opfyldelse af passagerernes behov for Movia, også selv om det er den kommende paraplyorganisation, der får det direkte ansvar for kundedialogen, og Movia derved kommer på lidt større afstand af de kunder, der bruger den kollektive transport.

5

6

7 Overordnede mål For at kunne realisere målene i Movias Trafikplan 2013 der dækker perioden frem til 2020 og levere på den nye mission og vision, skal der opstilles en række overordnede målsætninger for Movia for perioden frem til ultimo 2017: Movias overordnede målsætninger er: Movia skal arbejde for flere kunder i den kollektive transport Flere passagerer skal bruge kollektiv transport. Derfor skal der arbejdes på forbedringer af produkterne. A-busnettet skal styrkes, og fremkommeligheden skal forbedres. S-busnettet skal have tættere drift og udvides med nye linjer. Også R-nettet skal udvides med nye linjer, og der skal ske en forlængelse af nogle af de eksisterende linjer. Dertil kommer etablering af +Way-strækninger i både København og købstæderne. Herved kan bustrafikken bidrage til værdi for de store investeringer i tog, metro og letbaner. Movia skal arbejde for flere meget tilfredse kunder Tilfredse kunder er forudsætningen for at fastholde de eksisterende kunder og tiltrække nye. Busserne har en kundetilfredshed på 95 pct. Målet er at hæve andelen af de meget tilfredse kunder. De meget tilfredse kunder virker som ambassadører for den kollektive transport. Vejen til flere meget tilfredse kunder går primært via god trafikinformation, når kunden er på farten det vil sige realtidsinformation på mobilen, på stoppesteder og i terminalerne. Kunderne ønsker også en smart måde at løse billet på. Dette løses af rejsekortet og de forskellige mobilløsninger. Og endelig ønsker kunderne sig bedre komfort på rejsen, det gælder både i bussen eller i toget, og når de skal foretage skift undervejs, hvor der fx efterspørges bedre ventefaciliteter, adgangsveje og skiltning. Movia skal arbejde for en grønnere kollektiv transport Movia skal via samarbejder med operatører, busproducenter og energileverandører gennemføre forsøg, der bringer os tættere på den næste generation af teknologi og drivmidler. Udledningen af miljøskadelige partikler samt støj skal nedbringes, så den kollektive transport bidrager til et godt miljø og god miljøøkonomi. Movia skal fortsat ligge foran EUnormerne, når det gælder reduktion af udledninger. Et vigtigt bidrag til forbedring af miljøet er en effektiv planlægning jo flere kunder der er i bussen, jo mere konkurrencedygtig er bussen miljø- og klimamæssigt. Dette gælder også, når der anvendes mindre og større busser, der matcher kundeefterspørgslen. Movia skal arbejde for en styrket flextrafik Flextrafik i flere kommuner og regioner kan bidrage til en effektiv og fleksibel løsning af kommunernes og regionernes transportservice. Flextrafik dækker over både åbne Flextur og visiterede kørselsordninger, og Movia kan via stordriftsfordele og et integreret it-system sikre effektivitet og lavere omkostninger for både den åbne og visiterede transport. Langt hovedparten af kommunerne på Sjælland forventes at tilbyde borgerne Flextur som et supplement til den almindelige rutekørsel. Movia skal være kommunernes og regionernes foretrukne samarbejdspartner, når det gælder udbud og planlægning af den visiterede kørsel. Movia skal være garant for, at den visiterede kørsel bliver varetaget økonomisk effektivt, pålideligt og med høj forsyningssikkerhed og kundetilfredshed. Movia skal arbejde som mobilitetsrådgiver Der er en efterspørgsel fra kommuner og regioner om, at Movia kan rådgive kommunerne og regionerne på strategisk niveau. Det betyder, at Movia på tværs af geografi, produkter og infrastruktur skal kunne deltage i samarbejder med kommuner og regioner om nye løsninger på de trafikale udfordringer. Movia skal kunne løfte opgaven, og kommuner og regioner skal i stigende grad kunne se Movia som en mobilitetsrådgiver, der udover rådgivningen om bustransport også kan rådgive om andre mobilitetsløsninger, der øger værdien af den kollektive trafik og medvirker til god og attraktiv byudvikling.

8 Movia skal arbejde for velfungerende markeder Movias skal på transportområdet kunne købe bedre og billigere ind end den enkelte region eller kommune hver for sig og skabe sammenhæng på tværs af geografi. Det er derfor vigtigt, at Movia arbejder for, at operatørmarkederne opretholdes og udvikles med et godt samarbejde mellem offentlig og private virksomheder, og en sund økonomi og sund konkurrence, der bidrager til gode priser og udvikling af den kollektive transport. Movia har en vigtig rolle via sine udbud at udvikle operatørmarkederne for både almindelig rutekørsel og flextrafik. Movia skal være en kompetent organisation Movia skal være en engageret organisation med de rette kompetencer. Movia er gået fra at være en relativt ny organisation byggende på en fusion af tre tidligere trafikselskaber til nu at have kommuners og regioners tillid til at varetage driften på deres vegne. Ressourcerne til driftsopgaver vil over de kommende år skulle omfordeles og omstilles for, at Movia kan udvikle nye ydelser, som kommunerne og regionerne efterspørger. Det drejer sig om at bidrage på strategisk niveau både i forhold til nye grønne løsninger og i forhold til dækning af kommuners og regioners samlede persontransportbehov på tværs af transportformer. Movia vil dermed skulle løfte sig til at rådgive om den samlede mobilitet og ikke alene om bustransport og flextrafikløsninger. Movia skal fortsat sikre en effektiv og sikker drift af kerneprodukter og samtidig bidrage værdifuldt til kommuners og regioners arbejde i forhold til udvikling og mobilitet.

9

10

11 Relevante produkter skal dække alle behov Movia skal med sine eksisterende produkter løse kommunernes og regionernes lovmæssige kørselsopgaver. Desuden skal Movia udvikle produkter, der kan fungere som tillægs- og merværdiydelser for kommunerne og regionerne, og dække transportbehov udenfor standardprodukterne. Det vil sige, at Movia skal kunne identificere kommuners og regioners behov og designe produkter, der bedst muligt matcher disse. Pt. er der behov som ikke dækkes godt nok i Movias produkttilbud, fx skolekørsel og flexlinjer. Disse skal udvikles. På tilsvarende vis skal produkter, der ikke har en tilstrækkelig skarp profil fx telebusser og servicebusser, enten revitaliseres eller udfases. Movias pendlernet er afklaret med kommuner og regioner, men langt fra færdigudbygget. Det vil være fornuftigt at udvide A-busnettene i centralkommunerne og købstæderne. Det vil både sikre et bedre produkt til kunderne og samtidig en mere effektiv busdrift. Driftshyppigheden på både A- og S-busser vil med fordel kunne øges. S-busnettet, der er en del af det regionale net omkring Storkøbenhavn, vil kunne suppleres med et antal nye linjer, og tilsvarende vil R-nettet udenfor det storkøbenhavnske område. Der er kørselsbehov fra områder i Region Sjælland til områder i Storkøbenhavn, som jernbanen i dag ikke løser. Disse behov vil kunne dækkes med nye direkte buslinjer. De hidtidige erfaringer med etablering af hurtigtog i lokalbanetrafikken har været succesfuld, og der er potentiale for at udvide den løsning til flere af de øvrige baner. Flextrafik skal tænkes ind i tilbuddet til kommuner og regioner, så eksempelvis områder uden for byerne i større grad vil få gavn af flextrafik, hvor det er dyrt at indsætte busser til at transportere relativt få kunder. Og det vil skulle undersøges, hvor løsninger med flextrafik vil kunne løse ikke bare kommuners og regioners, men også virksomheders transportbehov ved eksempelvis at supplere den øvrige kollektive transport med flextrafikløsninger. Movias produkter varierer fra kommune til kommune. I centralkommunerne vil fokus ligge på at mindske trængsel, skabe bedre miljø samt gøre det muligt at leve i storbyen uden at være afhængig af en bil i dagligdagen. I købstæderne er det sammenhæng mellem bus og tog, transportmuligheder til stationen, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og større arbejdspladsområder, der sammen med en effektiv og hyppig busdrift vil være i fokus. Og i landkommunerne er det supplementet til det regionale net, skolekørsel, forbindelse til kommunecentre og Flextur der er på dagsordenen det skal være muligt for en familie at leve på landet med kun en bil. Med en udvidet og opdateret produktportefølje vil Movia kunne levere en bedre og bredere rådgivning, der fleksibelt kan tilpasses den enkelte kommunes og regions behov.

12 Udvikling og vækst Movias produkter skal være mere tillokkende at investere i. Movia skal derfor bidrage til udviklingen af den kollektive transport ved at udvikle nye, attraktive løsninger. Udviklingsarbejdet skal have fokus på tre store udfordringer for den kollektive transport. Trængsel på vejene betyder tab af tid for borgere og virksomheder. Movia skal bidrage med løsninger der reducerer trængsel og tab af tid. Movia skal bidrage til at gøre kollektive transport til en væsentlig grønnere og mere attraktiv løsning at investere i. Kunderne efterspørger mere sammenhæng og nemmere overgange i den samlede kollektive transport. Movia skal bidrage til løsninger der skaber en mere sømløs kollektiv trafik. En af løsningerne på trængselsudfordringen i de tætte byområder er +Way. +Way er bustrafik, hvor der er lagt særlig vægt på kvaliteter i form af hurtighed, frekvens, regularitet og komfort. +Way rummer således muligheder for byudvikling kombineret med en hurtig og højklasset transportløsning. Den første +Way-løsning er på vej i København, og vil vise perspektiverne for denne transportform. +Way er også attraktivt i nogle købstæder og som tværforbindelse mellem forstæderne. Movia skal udvikle kompetencer inden for infrastruktur og byplanlægning og fx knowhow omkring fremkommelighed og kunne planlægge og udvikle stoppesteder og terminaler som indgang til den kollektive trafik. Arbejdet med Trafikplan 2013 satte en ny standard for samarbejdet mellem kommuner og regioner og Movia. Dette samarbejde skal i forbindelse med virkeliggørelsen af trafikplanen udvikles yderligere. Movias kompetencer og viden skal uddybes og udvikles, for at vi kan blive endnu dygtigere til at drive udviklingen i en miljø- og klimavenlig retning. Dette skal ske i samspil med kommuner og regioner og Movias udbudsforretninger skal fokusere på mest muligt miljø for pengene. Et nyt fokusområde skal være styrket samarbejde med virksomheder inden for energiforsyning og grøn udvikling. Movia skal arbejde videre med mobility management. Arbejdet med mobility management skal gøre Movia i stand til at reagere proaktivt og identificere muligheder for at etablere konkrete produkter og partnerskaber fx. vedrørende parker og rejs, tillægsydelser der kan lette brugen af den kollektive trafik eksempelvis bycykler eller delebiler. Movia skal ikke selv forestå driften, men skal kunne bidrage til, at der etableres samarbejder og muligheder der kan øge værdien ved at bruge den kollektive trafik i kombination med andre transportløsninger. En del af dette arbejde vil bestå i at udvikle løsninger, som kan tilpasses de forskellige forhold, der er inden for Movias område. Den tætte hovedstad, købstæder og landområder skal opleve, at Movias service dækker netop deres behov for mobilitet til og fra erhvervsområder, beboelsesområder, indkøb og fritidsaktiviteter. Movia skal kunne bidrage til kommunernes og regionernes samlede mobilitetsbehov, så der er overblik over præferencer og muligheder med henblik på effektiviseringer og løsninger der giver mest mulig kollektiv trafik til flest.

13

14

15 Velfungerende markeder Movia skal kunne købe bedre og billigere ind end den enkelte region eller kommune hver for sig. Det er derfor vigtigt, at der findes operatørmarkeder med sund konkurrence, der bidrager til konkurrencedygtige priser og udvikling af den kollektive transport. Movia har en vigtig rolle i via sine udbud, at udvikle operatørmarkederne for både store busser og flextrafik. At operatørmarkedet er velfungerende vil fx sige, at der er tilstrækkeligt mange operatører i markedet, så Movia kan sikre kommuner og regioner konkurrencedygtige priser og en tilfredsstillende forsyningssikkerhed i hele geografien. Et velfungerende operatørmarked omfatter også et godt samarbejde mellem Movia og operatørerne, hvor operatørerne deltager med ressourcer og idéer til udvikling af den kollektive transport. Chaufførerne er operatørernes medarbejdere og bustransportens ansigt udadtil. Chaufførerne skal være glade for at køre for Movia og for at betjene kunderne og arbejde for at imødekomme deres behov. Det øger tilfredsheden med den kollektive transport og tiltrækker flere kunder. Et velfungerende marked kræver også, at operatørerne har en positiv indtjening og, at operatørerne er professionelle virksomheder, der tager samfundsansvar. I de kommende år vil der i stigende grad blive stillet krav om, at Movia udover den almindelige busdrift også skaber sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af transportformerne, herunder også sikrer mobiliteten generelt uden for byområderne. En forudsætning for at indfri det krav, er, at operatørerne er velfungerende og kan levere stabil transport på et attraktivt og konkurrencedygtigt marked. Movia skal derfor fortsat arbejde med vedligeholdelse af det eksisterende operatørmarked og dets fremtidssikring, så det nuværende høje niveau udvikles. Det skal ske ved at forbedre og yderligere modne markedssituationen med henblik på at fastholde og udvikle interessen blandt mange forskellige slags operatører i alle Movias udbud og undgå uhensigtsmæssig specialisering inden for enkelte segmenter af markedet. Endelig ønsker Movia, at operatørerne i højere grad skal være medspillere i udviklingen af den kollektive transport ved at bidrage til udvikling af nye løsninger. Der skal udvikles programmer for, hvorledes markedet kan understøtte nytænkning og implementering af mobilitetsløsninger. Operatørerne skal motiveres og deltage i teknologispring på både miljøområdet og i forbindelse med udvikling af nye services. Praktisk afprøvning af og erfaringsopsamling om ny teknologi og nye drivmidler kan ikke ske uden et samarbejde med operatørerne, det gælder fx forsøg med el-busser, partikelfiltre og andre grønne teknologier. På tilsvarende vis er operatørerne en vigtig samarbejdspartner, når nye kundevendte services skal testes af i busserne. Det gælder fx internet, infotainment og realtidssystemer.

16 En kompetent organisation De hyppigt skiftende og til stadighed skærpede krav hos omverdenen til den kollektive transportsektor kræver, at Movia løbende tilpasser virksomhedens kompetencer i overensstemmelse med kravene. Movia er gået fra at være en relativt ny organisation og fusion af tre tidligere trafikselskaber til nu at have kommuner og regioners tillid til at varetage busdriften på deres vegne. Ressourcerne til driftsopgaver vil over de kommende år skulle effektiviseres og omstilles, så Movia kan udvikle de nye ydelser, som kommunerne og regionerne efterspørger. Det drejer sig om at bidrage på strategisk niveau både i forhold til nye grønne løsninger og i forhold til dækning af kommuners og regioners samlede persontransportbehov på tværs af transportformer. Movia vil dermed skulle løfte sig til at rådgive om den samlede mobilitet, og ikke først og fremmest om bustransport og flextrafikløsninger. Movia skal udvikle evnen til at være en mobilitetsrådgiver og mobilitetsleverandør for kommuner og regioner på transportområdet. Konkret betyder det, at Movia skal kende og forstå en kommunes planlægning eller regions behov, kunne inddrage erfaringer fra andre dele af landet eller udlandet, formulere løsninger og deres finansiering, herunder de passagermæssige og økonomiske implikationer. Movia skal omstille sig fra en klassisk trafikvirksomhed med fokus på drift og effektivisering til også at deltage i bredere planlægningsopgaver og rådgivning indenfor mobilitet og udvikling af byer og landområder. Movia vil fortsat løse de nuværende opgaver med høj kvalitet, men det skal ske mere effektivt, så der kan satses på at øge og udvikle kompetencerne indenfor planlægning og mobilitetsrådgivning. Movia skal formå at sikre, at de rette kompetencer er til stede i hele organisationen. Det gælder ikke blot de enkelte medarbejderes kompetencer, men hele organisationens evne til at levere effektivt på kendte opgaver med stor rutine og lige så effektivt og fokuseret på nye opgaver, hvor Movia i dag har mindre rutine.

17

18 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Tekst: Movia Layout: Movia Fotos: Liselotte Plenov, Tue Schiørring, Thomas Hommelgaard, Erik Bjørn ISBN:

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere