Forretningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan 2014-2017"

Transkript

1 Forretningsplan

2

3 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan sætter retningen for, hvor langt Movia skal nå de kommende fire år med de mål, som er aftalt i Trafikplan I Trafikplan 2013 er der sat mål om flere kunder i den kollektive trafik, flere meget tilfredse kunder, og reduktion af udledning af CO 2, NO x, partikler og støj fra bustrafikken samt vækst i flextrafik. Forretningsplan er rammen for Movias virksomhed i de kommende fire år, og den skal give fokus på Movias samarbejde med kommuner og regioner og med trafikvirksomheder og andre, så målene kan nås på mellemlangt sigt. Movia blev etableret i 2007 som led i kommunalreformen: Kunderne er kommet i centrum i Movia. Kunderne er kommuner og regioner. Kommunerne i Østdanmark og Hovedstaden og regionerne spænder fra kommuner med stor geografi, tynd befolkning og et relativt tyndt trafiknet til den helt tætte hovedstad med et meget tæt kollektivt trafiknet med mange rejsemål og mennesker. Og kunderne er selvfølgelig også passagererne i den kollektive trafik. Kundernes præferencer er stort set ens, uanset hvor de rejser. Men kunderne er også forskellige. Nogle rejser rigtig meget og er højfrekvente brugere, nogle er kun lejlighedsvise brugere, og andre er kunder i Movias flextrafikprodukter, der har en stor vækst. Movia har sammen med kommuner og regioner gennemført omstillinger af samarbejdet for at få en smidigere og mere gennemsigtig årlig trafikbestillingsproces. Vi har i dag en trafikbestilling, der passer til kommuners og regioners årlige budgetprocesser, og Movia aflægger fra 2013 hvert år sit regnskab i februar måned. Movias omverden er under forandring. Staten, regionerne og kommunerne foretager store investeringer i metro, letbane, togtrafik og vejkapacitet til bustrafik. Udviklingen og implementeringen af rejsekortet har de seneste år bundet mange ressourcer. Rejsekortet er snart færdigudviklet og implementeret. Udfordringen i de kommende år bliver, at kunderne i den kollektive transport bliver glade for rejsekortet og oplever, at rejsekortet gør deres hverdag i busser og tog nemmere. Rejsekortet og app-løsninger på mobilen vil være fremtidens digitale billetter. Det nuværende prissystem med tre takstområder på Sjælland er under forandring, og målet er at gøre prissystemet enklere for kunderne. Den fortsatte digitalisering i samfundet er for Movia en udvikling, der går 360 grader rundt den handler om relationer til passagererne i den kollektive trafik, relationer til kommunerne og regionerne, samarbejdet med operatører og virksomheder og Movias egne interne arbejdsrutiner og processer. Kunderne har en forventning om, at møde den kollektive transport med trafikinformation i realtid på en række platforme fx mobiltelefon, nettet, skærme på stoppesteder og trafikknudepunkter osv. Denne forventning ønsker Movia at imødekomme. Og samtidig er der borgere, som finder øget brug af digitale løsninger udfordrende. Disse borgere skal Movia også kunne hjælpe med relevant information. Movia skal stille data til rådighed for samarbejdsparterne. Det gælder såvel kommuner, regioner som operatører. Deling af data giver sikkerhed og en større effektivitet. En revision af trafikselskabsloven er undervejs. Lovændringen indebærer blandt andet et nyt paraplysamarbejde til gavn for kunderne i den kollektive trafik. Lovændringen betyder også, at Movia skal have en ny finansieringsmodel, der vil medføre en ny ansvarsdeling mellem kommuner, regioner og Movia. Der forventes en betydelig vækst på flextrafikområdet efter KLs økonomiaftale med regeringen fra Dette udfordrer Movia og skaber behov for tilpasning af kompetencer og organisation, for at Movia kan løfte de mange nye opgaver for kommunerne godt og sikkert. Arbejdet for en renere kollektiv trafik har i mange år været vigtigt i Movia. Fra kommuner og regioner ses en stigende efterspørgsel efter ny, grøn teknologi, der skal indføres uden at give køb på kvalitet, pålidelighed og et lavt omkostningsniveau. Herudover efterspørger kommuner og regioner også mere strategisk rådgivning fra Movias side om sammenhæng i erhvervsudvikling, cykelstrategier, servicering af virksomheder og nye løsninger, der reducerer behovet for at borgerne har egen bil til rådighed til daglig. Movia skal kunne levere mobilitetsrådgivning til kommuner og regioner på tværs af transportformer og kommunegrænser og på tværs af land og by. Movia skal rådgive om løsninger, der reducerer trængsel og bidrager til udviklingen. Movia leverer mest mulig værdi for de 45 kommuner og to regioner, hvis vi i vores arbejde bruger alle disse elementer og bringer dem godt i mål og til gavn for kunderne i den kollektive trafik.

4 Mission og vision Med de nye rammer for og forventninger til Movia er der behov for at tilpasse virksomhedens eksisterende mission og vision, så de er dækkende for Movias fremtidige opgaver og sikrer det rette fokus. Mission Movias mission skal kort og præcist sige noget om virksomhedens opgave. Movias nye mission lyder: Grundlaget for denne mission er: Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og udvikling i Hovedstaden og Østdanmark. Movia er sat i verden for at dække kommunernes og regionernes forpligtelser til lokal og regional kollektiv transport og på den måde sikre en sammenhængende transport på tværs af kommuner og regioner, som den enkelte kommune eller region ikke selv kan planlægge sig ud af. Movia skal med sine transportløsninger gøre det let for borgere og virksomheder at transportere sig og dermed bidrage til en øget mobilitet i samfundet. Movia skal bidrage til en generel udvikling i samfundet ved at identificere og implementere de nye produkter og løsninger, der forbedrer den kollektive transport. Vision Movias vision er den ledestjerne, der skal sikre retning for virksomhedens udvikling de kommende 4-6 år. Movias nye vision lyder: Grundlaget for den nye vision er: Vi samarbejder på tværs for at gøre kollektiv transport til et attraktivt førstevalg. Movia skal opnå succes i en mere integrerende rolle ved at sætte samarbejde både internt i Movia og eksternt - på dagsordenen. Movia skal evne at formidle samarbejde i forhold til kommunerne, regionerne og til de øvrige transportvirksomheder og interessenter. Movia skal bidrage til at gøre den kollektive transport attraktiv for borgerne, ikke blot ved at være pålidelig og effektiv, men også ved at skabe både miljøvenlige og økonomisk hensigtsmæssige løsninger. Derved bliver kollektiv transport et naturligt førstevalg for såvel borgere som kommuner og regioner. Movia skal ikke blot levere bustrafik, men arbejde for at forbedre hele den kollektive transport. Det hænger sammen med rollen som mobilitetsrådgiver og -leverandør. Der er fortsat fokus på opfyldelse af passagerernes behov for Movia, også selv om det er den kommende paraplyorganisation, der får det direkte ansvar for kundedialogen, og Movia derved kommer på lidt større afstand af de kunder, der bruger den kollektive transport.

5

6

7 Overordnede mål For at kunne realisere målene i Movias Trafikplan 2013 der dækker perioden frem til 2020 og levere på den nye mission og vision, skal der opstilles en række overordnede målsætninger for Movia for perioden frem til ultimo 2017: Movias overordnede målsætninger er: Movia skal arbejde for flere kunder i den kollektive transport Flere passagerer skal bruge kollektiv transport. Derfor skal der arbejdes på forbedringer af produkterne. A-busnettet skal styrkes, og fremkommeligheden skal forbedres. S-busnettet skal have tættere drift og udvides med nye linjer. Også R-nettet skal udvides med nye linjer, og der skal ske en forlængelse af nogle af de eksisterende linjer. Dertil kommer etablering af +Way-strækninger i både København og købstæderne. Herved kan bustrafikken bidrage til værdi for de store investeringer i tog, metro og letbaner. Movia skal arbejde for flere meget tilfredse kunder Tilfredse kunder er forudsætningen for at fastholde de eksisterende kunder og tiltrække nye. Busserne har en kundetilfredshed på 95 pct. Målet er at hæve andelen af de meget tilfredse kunder. De meget tilfredse kunder virker som ambassadører for den kollektive transport. Vejen til flere meget tilfredse kunder går primært via god trafikinformation, når kunden er på farten det vil sige realtidsinformation på mobilen, på stoppesteder og i terminalerne. Kunderne ønsker også en smart måde at løse billet på. Dette løses af rejsekortet og de forskellige mobilløsninger. Og endelig ønsker kunderne sig bedre komfort på rejsen, det gælder både i bussen eller i toget, og når de skal foretage skift undervejs, hvor der fx efterspørges bedre ventefaciliteter, adgangsveje og skiltning. Movia skal arbejde for en grønnere kollektiv transport Movia skal via samarbejder med operatører, busproducenter og energileverandører gennemføre forsøg, der bringer os tættere på den næste generation af teknologi og drivmidler. Udledningen af miljøskadelige partikler samt støj skal nedbringes, så den kollektive transport bidrager til et godt miljø og god miljøøkonomi. Movia skal fortsat ligge foran EUnormerne, når det gælder reduktion af udledninger. Et vigtigt bidrag til forbedring af miljøet er en effektiv planlægning jo flere kunder der er i bussen, jo mere konkurrencedygtig er bussen miljø- og klimamæssigt. Dette gælder også, når der anvendes mindre og større busser, der matcher kundeefterspørgslen. Movia skal arbejde for en styrket flextrafik Flextrafik i flere kommuner og regioner kan bidrage til en effektiv og fleksibel løsning af kommunernes og regionernes transportservice. Flextrafik dækker over både åbne Flextur og visiterede kørselsordninger, og Movia kan via stordriftsfordele og et integreret it-system sikre effektivitet og lavere omkostninger for både den åbne og visiterede transport. Langt hovedparten af kommunerne på Sjælland forventes at tilbyde borgerne Flextur som et supplement til den almindelige rutekørsel. Movia skal være kommunernes og regionernes foretrukne samarbejdspartner, når det gælder udbud og planlægning af den visiterede kørsel. Movia skal være garant for, at den visiterede kørsel bliver varetaget økonomisk effektivt, pålideligt og med høj forsyningssikkerhed og kundetilfredshed. Movia skal arbejde som mobilitetsrådgiver Der er en efterspørgsel fra kommuner og regioner om, at Movia kan rådgive kommunerne og regionerne på strategisk niveau. Det betyder, at Movia på tværs af geografi, produkter og infrastruktur skal kunne deltage i samarbejder med kommuner og regioner om nye løsninger på de trafikale udfordringer. Movia skal kunne løfte opgaven, og kommuner og regioner skal i stigende grad kunne se Movia som en mobilitetsrådgiver, der udover rådgivningen om bustransport også kan rådgive om andre mobilitetsløsninger, der øger værdien af den kollektive trafik og medvirker til god og attraktiv byudvikling.

8 Movia skal arbejde for velfungerende markeder Movias skal på transportområdet kunne købe bedre og billigere ind end den enkelte region eller kommune hver for sig og skabe sammenhæng på tværs af geografi. Det er derfor vigtigt, at Movia arbejder for, at operatørmarkederne opretholdes og udvikles med et godt samarbejde mellem offentlig og private virksomheder, og en sund økonomi og sund konkurrence, der bidrager til gode priser og udvikling af den kollektive transport. Movia har en vigtig rolle via sine udbud at udvikle operatørmarkederne for både almindelig rutekørsel og flextrafik. Movia skal være en kompetent organisation Movia skal være en engageret organisation med de rette kompetencer. Movia er gået fra at være en relativt ny organisation byggende på en fusion af tre tidligere trafikselskaber til nu at have kommuners og regioners tillid til at varetage driften på deres vegne. Ressourcerne til driftsopgaver vil over de kommende år skulle omfordeles og omstilles for, at Movia kan udvikle nye ydelser, som kommunerne og regionerne efterspørger. Det drejer sig om at bidrage på strategisk niveau både i forhold til nye grønne løsninger og i forhold til dækning af kommuners og regioners samlede persontransportbehov på tværs af transportformer. Movia vil dermed skulle løfte sig til at rådgive om den samlede mobilitet og ikke alene om bustransport og flextrafikløsninger. Movia skal fortsat sikre en effektiv og sikker drift af kerneprodukter og samtidig bidrage værdifuldt til kommuners og regioners arbejde i forhold til udvikling og mobilitet.

9

10

11 Relevante produkter skal dække alle behov Movia skal med sine eksisterende produkter løse kommunernes og regionernes lovmæssige kørselsopgaver. Desuden skal Movia udvikle produkter, der kan fungere som tillægs- og merværdiydelser for kommunerne og regionerne, og dække transportbehov udenfor standardprodukterne. Det vil sige, at Movia skal kunne identificere kommuners og regioners behov og designe produkter, der bedst muligt matcher disse. Pt. er der behov som ikke dækkes godt nok i Movias produkttilbud, fx skolekørsel og flexlinjer. Disse skal udvikles. På tilsvarende vis skal produkter, der ikke har en tilstrækkelig skarp profil fx telebusser og servicebusser, enten revitaliseres eller udfases. Movias pendlernet er afklaret med kommuner og regioner, men langt fra færdigudbygget. Det vil være fornuftigt at udvide A-busnettene i centralkommunerne og købstæderne. Det vil både sikre et bedre produkt til kunderne og samtidig en mere effektiv busdrift. Driftshyppigheden på både A- og S-busser vil med fordel kunne øges. S-busnettet, der er en del af det regionale net omkring Storkøbenhavn, vil kunne suppleres med et antal nye linjer, og tilsvarende vil R-nettet udenfor det storkøbenhavnske område. Der er kørselsbehov fra områder i Region Sjælland til områder i Storkøbenhavn, som jernbanen i dag ikke løser. Disse behov vil kunne dækkes med nye direkte buslinjer. De hidtidige erfaringer med etablering af hurtigtog i lokalbanetrafikken har været succesfuld, og der er potentiale for at udvide den løsning til flere af de øvrige baner. Flextrafik skal tænkes ind i tilbuddet til kommuner og regioner, så eksempelvis områder uden for byerne i større grad vil få gavn af flextrafik, hvor det er dyrt at indsætte busser til at transportere relativt få kunder. Og det vil skulle undersøges, hvor løsninger med flextrafik vil kunne løse ikke bare kommuners og regioners, men også virksomheders transportbehov ved eksempelvis at supplere den øvrige kollektive transport med flextrafikløsninger. Movias produkter varierer fra kommune til kommune. I centralkommunerne vil fokus ligge på at mindske trængsel, skabe bedre miljø samt gøre det muligt at leve i storbyen uden at være afhængig af en bil i dagligdagen. I købstæderne er det sammenhæng mellem bus og tog, transportmuligheder til stationen, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og større arbejdspladsområder, der sammen med en effektiv og hyppig busdrift vil være i fokus. Og i landkommunerne er det supplementet til det regionale net, skolekørsel, forbindelse til kommunecentre og Flextur der er på dagsordenen det skal være muligt for en familie at leve på landet med kun en bil. Med en udvidet og opdateret produktportefølje vil Movia kunne levere en bedre og bredere rådgivning, der fleksibelt kan tilpasses den enkelte kommunes og regions behov.

12 Udvikling og vækst Movias produkter skal være mere tillokkende at investere i. Movia skal derfor bidrage til udviklingen af den kollektive transport ved at udvikle nye, attraktive løsninger. Udviklingsarbejdet skal have fokus på tre store udfordringer for den kollektive transport. Trængsel på vejene betyder tab af tid for borgere og virksomheder. Movia skal bidrage med løsninger der reducerer trængsel og tab af tid. Movia skal bidrage til at gøre kollektive transport til en væsentlig grønnere og mere attraktiv løsning at investere i. Kunderne efterspørger mere sammenhæng og nemmere overgange i den samlede kollektive transport. Movia skal bidrage til løsninger der skaber en mere sømløs kollektiv trafik. En af løsningerne på trængselsudfordringen i de tætte byområder er +Way. +Way er bustrafik, hvor der er lagt særlig vægt på kvaliteter i form af hurtighed, frekvens, regularitet og komfort. +Way rummer således muligheder for byudvikling kombineret med en hurtig og højklasset transportløsning. Den første +Way-løsning er på vej i København, og vil vise perspektiverne for denne transportform. +Way er også attraktivt i nogle købstæder og som tværforbindelse mellem forstæderne. Movia skal udvikle kompetencer inden for infrastruktur og byplanlægning og fx knowhow omkring fremkommelighed og kunne planlægge og udvikle stoppesteder og terminaler som indgang til den kollektive trafik. Arbejdet med Trafikplan 2013 satte en ny standard for samarbejdet mellem kommuner og regioner og Movia. Dette samarbejde skal i forbindelse med virkeliggørelsen af trafikplanen udvikles yderligere. Movias kompetencer og viden skal uddybes og udvikles, for at vi kan blive endnu dygtigere til at drive udviklingen i en miljø- og klimavenlig retning. Dette skal ske i samspil med kommuner og regioner og Movias udbudsforretninger skal fokusere på mest muligt miljø for pengene. Et nyt fokusområde skal være styrket samarbejde med virksomheder inden for energiforsyning og grøn udvikling. Movia skal arbejde videre med mobility management. Arbejdet med mobility management skal gøre Movia i stand til at reagere proaktivt og identificere muligheder for at etablere konkrete produkter og partnerskaber fx. vedrørende parker og rejs, tillægsydelser der kan lette brugen af den kollektive trafik eksempelvis bycykler eller delebiler. Movia skal ikke selv forestå driften, men skal kunne bidrage til, at der etableres samarbejder og muligheder der kan øge værdien ved at bruge den kollektive trafik i kombination med andre transportløsninger. En del af dette arbejde vil bestå i at udvikle løsninger, som kan tilpasses de forskellige forhold, der er inden for Movias område. Den tætte hovedstad, købstæder og landområder skal opleve, at Movias service dækker netop deres behov for mobilitet til og fra erhvervsområder, beboelsesområder, indkøb og fritidsaktiviteter. Movia skal kunne bidrage til kommunernes og regionernes samlede mobilitetsbehov, så der er overblik over præferencer og muligheder med henblik på effektiviseringer og løsninger der giver mest mulig kollektiv trafik til flest.

13

14

15 Velfungerende markeder Movia skal kunne købe bedre og billigere ind end den enkelte region eller kommune hver for sig. Det er derfor vigtigt, at der findes operatørmarkeder med sund konkurrence, der bidrager til konkurrencedygtige priser og udvikling af den kollektive transport. Movia har en vigtig rolle i via sine udbud, at udvikle operatørmarkederne for både store busser og flextrafik. At operatørmarkedet er velfungerende vil fx sige, at der er tilstrækkeligt mange operatører i markedet, så Movia kan sikre kommuner og regioner konkurrencedygtige priser og en tilfredsstillende forsyningssikkerhed i hele geografien. Et velfungerende operatørmarked omfatter også et godt samarbejde mellem Movia og operatørerne, hvor operatørerne deltager med ressourcer og idéer til udvikling af den kollektive transport. Chaufførerne er operatørernes medarbejdere og bustransportens ansigt udadtil. Chaufførerne skal være glade for at køre for Movia og for at betjene kunderne og arbejde for at imødekomme deres behov. Det øger tilfredsheden med den kollektive transport og tiltrækker flere kunder. Et velfungerende marked kræver også, at operatørerne har en positiv indtjening og, at operatørerne er professionelle virksomheder, der tager samfundsansvar. I de kommende år vil der i stigende grad blive stillet krav om, at Movia udover den almindelige busdrift også skaber sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af transportformerne, herunder også sikrer mobiliteten generelt uden for byområderne. En forudsætning for at indfri det krav, er, at operatørerne er velfungerende og kan levere stabil transport på et attraktivt og konkurrencedygtigt marked. Movia skal derfor fortsat arbejde med vedligeholdelse af det eksisterende operatørmarked og dets fremtidssikring, så det nuværende høje niveau udvikles. Det skal ske ved at forbedre og yderligere modne markedssituationen med henblik på at fastholde og udvikle interessen blandt mange forskellige slags operatører i alle Movias udbud og undgå uhensigtsmæssig specialisering inden for enkelte segmenter af markedet. Endelig ønsker Movia, at operatørerne i højere grad skal være medspillere i udviklingen af den kollektive transport ved at bidrage til udvikling af nye løsninger. Der skal udvikles programmer for, hvorledes markedet kan understøtte nytænkning og implementering af mobilitetsløsninger. Operatørerne skal motiveres og deltage i teknologispring på både miljøområdet og i forbindelse med udvikling af nye services. Praktisk afprøvning af og erfaringsopsamling om ny teknologi og nye drivmidler kan ikke ske uden et samarbejde med operatørerne, det gælder fx forsøg med el-busser, partikelfiltre og andre grønne teknologier. På tilsvarende vis er operatørerne en vigtig samarbejdspartner, når nye kundevendte services skal testes af i busserne. Det gælder fx internet, infotainment og realtidssystemer.

16 En kompetent organisation De hyppigt skiftende og til stadighed skærpede krav hos omverdenen til den kollektive transportsektor kræver, at Movia løbende tilpasser virksomhedens kompetencer i overensstemmelse med kravene. Movia er gået fra at være en relativt ny organisation og fusion af tre tidligere trafikselskaber til nu at have kommuner og regioners tillid til at varetage busdriften på deres vegne. Ressourcerne til driftsopgaver vil over de kommende år skulle effektiviseres og omstilles, så Movia kan udvikle de nye ydelser, som kommunerne og regionerne efterspørger. Det drejer sig om at bidrage på strategisk niveau både i forhold til nye grønne løsninger og i forhold til dækning af kommuners og regioners samlede persontransportbehov på tværs af transportformer. Movia vil dermed skulle løfte sig til at rådgive om den samlede mobilitet, og ikke først og fremmest om bustransport og flextrafikløsninger. Movia skal udvikle evnen til at være en mobilitetsrådgiver og mobilitetsleverandør for kommuner og regioner på transportområdet. Konkret betyder det, at Movia skal kende og forstå en kommunes planlægning eller regions behov, kunne inddrage erfaringer fra andre dele af landet eller udlandet, formulere løsninger og deres finansiering, herunder de passagermæssige og økonomiske implikationer. Movia skal omstille sig fra en klassisk trafikvirksomhed med fokus på drift og effektivisering til også at deltage i bredere planlægningsopgaver og rådgivning indenfor mobilitet og udvikling af byer og landområder. Movia vil fortsat løse de nuværende opgaver med høj kvalitet, men det skal ske mere effektivt, så der kan satses på at øge og udvikle kompetencerne indenfor planlægning og mobilitetsrådgivning. Movia skal formå at sikre, at de rette kompetencer er til stede i hele organisationen. Det gælder ikke blot de enkelte medarbejderes kompetencer, men hele organisationens evne til at levere effektivt på kendte opgaver med stor rutine og lige så effektivt og fokuseret på nye opgaver, hvor Movia i dag har mindre rutine.

17

18 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Tekst: Movia Layout: Movia Fotos: Liselotte Plenov, Tue Schiørring, Thomas Hommelgaard, Erik Bjørn ISBN:

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om fremdriften i Movias forretningsplan 2014-2017 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om fremdriften i Movias forretningsplan 2014-2017 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Michael Skov 14 Status på arbejdet med Forretningsplan 2014-2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 47 politiske opdragsgivere 45 kommuner, fordelt på 2 Regioner 6(7) trafikalt sammenhængende områder Involvering

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Forretningsplan 2014-2017. Forretningsplan 2014-2017

Forretningsplan 2014-2017. Forretningsplan 2014-2017 Forretningsplan 2014-2017 Forretningsplan 2014-2017 April 2016 Forretningsplan 2014-2017 Forretningsplan 3 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan 2014-2017 sætter retningen for, hvor langt

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013.

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013. Notat Til: Jeppe Gaard Kopi til: Thomas Damkjær Petersen, Carina Botoft Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6.

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler

Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler fra Vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje Mogens Møller mm@viatrafik.dk Ingeniør og partner

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Movias produktstrategi

Movias produktstrategi Movias produktstrategi Trafikdage i Aalborg 24. august 2015 08.09.2015 / København Dok.nr. Produktstrategien er en del af forretningsplan 2014-17 Trafikplanmål: flere og mere tilfredse passagerer Markedsstrategi

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik VEJFORUM BIDRAG 2014 Fremtidens bustrafik vinder indpas i vejreglerne Nye vejregelhåndbøger beskriver, hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler 24. oktober 2014 Forfattere: Mogens Møller,

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference oktober Claus Hedegaard Sørensen. Tetraplan. TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1

Kollektiv Trafik Konference oktober Claus Hedegaard Sørensen. Tetraplan. TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1 Kollektiv Trafik Konference 7.-8. oktober 2009 Claus Hedegaard Sørensen Tetraplan TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1 Introduktion Formål Hvordan får vi i hovedstadsområdet mindre personbiltrafik og mere kollektiv

Læs mere

Stillings- og personprofil for stillingen som chef for Trafikservice hos Trafikselskabet Movia

Stillings- og personprofil for stillingen som chef for Trafikservice hos Trafikselskabet Movia Stillings- og personprofil for stillingen som chef for Trafikservice hos Trafikselskabet Movia 1/10 Indholdsfortegnelse ThecaSag-110856 1. INDLEDNING... 3 2. OM TRAFIKSELSKABET MOVIA... 4 3. OPGAVER CHEF

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Trafikplan 2013. Kort fortalt

Trafikplan 2013. Kort fortalt Trafikplan 2013 Kort fortalt Forord Den kollektive trafik løser en meget vigtig samfundsopgave: at sikre en høj mobilitet for hele befolkningen på en miljø- og klimavenlig måde. Frem mod 2020 kommer det

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Strategi for den kollektiv trafik i Frederikssundfingeren

Strategi for den kollektiv trafik i Frederikssundfingeren Maj 2012 Strategi for den kollektiv trafik i Frederikssundfingeren Et samarbejde mellem Ballerup, Egedal, Frederikssund og Herlev Kommuner Udarbejdet af projektgruppen Baggrund Strategien skal medvirke

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia Agenda 1. BRT vs. Letbane 2. +Way er Movias bud på byudvikling og kollektiv trafik 3. En tur til den mellemstore

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland. Trafikbestillerkonference 22. maj Chefkonsulent Lars Bosendal

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland. Trafikbestillerkonference 22. maj Chefkonsulent Lars Bosendal Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland Trafikbestillerkonference 22. maj 2017 Chefkonsulent Lars Bosendal Region Sjælland trafikalt set En række større og mindre byer spredt over et stort areal

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik

Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik 10.-11. maj 2012 Trafikbestillerkonferencen Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik Dorthe Nøhr Pedersen, adm. dir., Movia Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik Pendlernettet Statslige investeringer

Læs mere

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan Punkt 4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020 2017-019031 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar til

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Budgetanalyse Udgivet af. Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby. Telefon moviatrafik.dk

Budgetanalyse Udgivet af. Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby. Telefon moviatrafik.dk Budgetanalyse 2017 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 moviatrafik.dk Movia Design/Mette Malling 06.17. Fotos: Movia Movias økonomi skal holde til fremtidens

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Udvikling af et BRT buskoncept

Udvikling af et BRT buskoncept Udvikling af et BRT buskoncept Thomas Damkjær Petersen Projektleder Trafik- og rådgivningscenter E-mail: tdp@moviatrafik.dk - og hvordan kan det anvendes? 1 Movia, 12. juni 2014 Agenda Del 1: Baggrunden

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. august 2010 1. Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING DET SKAL VÆRE NEMT Det skal være nemt at rejse med FynBus. Det er visionen i FynBus nye strategi for årene 2018-2020. FynBus ledelse har i samarbejde med trafikselskabets mange interessenter og medarbejdere

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 5. runde

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 5. runde Tilsagnsnotat Passagerpuljen 5. runde 13. maj 2011 3 Tilsagnsnotat Indhold Indhold P2011-5-05, Midttrafik Trafikplan Aarhus indførelse af ny trafikplan Aarhus 5 P2011-5-07, Nordjyllands Trafikselskab

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013

Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013 Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013 1. Fakta om styrelsesforhold 2. Trafikplanarbejdet 3. Aktuelle samarbejdsprojekter 4. De kommunale kørselsordninger kommer i vælten Movias repræsentantskab 1 medlem

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Stillings- og personprofil i for stillingen som Mobilitetschef hos Trafikselskabet Movia

Stillings- og personprofil i for stillingen som Mobilitetschef hos Trafikselskabet Movia ThecaSag-110856 Stillings- og personprofil i for stillingen som Mobilitetschef hos Trafikselskabet Movia 1/10 Indholdsfortegnelse ThecaSag-110856 1. INDLEDNING... 3 2. OM TRAFIKSELSKABET MOVIA... 4 3.

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening NOTAT Dato J.nr. 25. september 2012 2012-2131 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsgruppe 4 www.trængselskommissionen.dk Bedre kollektivtrafikbetjening Af kommissorium

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Movias organisation Juni 2015

Movias organisation Juni 2015 Movias organisation Juni 2015 Movias opgaver Trafikselskabet Movia løser opgaver for kommunerne og regionerne i Østdanmark. Movia varetager ifølge trafikselskabsloven busdriften, lokalbanedriften samt

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Lokalbaner Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia OVERBLIK OG FOKUS Udvikling i generelle krav til Movias produkter Denne version 1.0 af produktbeskrivelsen for lokalbaner er udarbejdet i maj

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 06 Trafikplan 2013 endelig vedtagelse Indstilling: Administrationen indstiller, At Trafikplan 2013 vedtages, og at

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER

NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER 29 09 2008 VISIONER FOR BUS&TOG - Bus & Tog - Mission, visioner og strategier - Handlingsplan 2009 Fremtidens rejser/ 2 Fælleskontoret For Kollektiv Trafik Rejseplanen

Læs mere

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed?

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? konferencen : Passagerernes stemme i den kollektive trafik, den Christina Hvid, Direktør i Bus & Tog Bus & Tog samarbejdet Består af alle udbyderne

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed Transportminister Lars Barfoed NOTAT Trafikselskaberne i Danmark 9. januar 2009 Bussen i trafikinvesteringsplanen Kære Lars Barfoed Siden regeringens plan for fremtidige investeringer i den trafikale infrastruktur

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

Forsøg med Næstved LandFlex (Flextur)

Forsøg med Næstved LandFlex (Flextur) Forsøg med Næstved LandFlex (Flextur) Agenda: Næstved LandFlex (Flextur) Jesper N. Kristensen, Trafikselskabet Movia Flextur i forhold til den traditionelle kollektive trafik Reglerne for Næstved LandFlex

Læs mere

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland. Marts 2017

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland. Marts 2017 Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland Marts 2017 Intro Et velfungerende system af busser og tog er vigtigt for borgernes mobilitet både for den unge, som skal til en ungdomsuddannelse, for

Læs mere