Forretningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan 2014-2017"

Transkript

1 Forretningsplan

2

3 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan sætter retningen for, hvor langt Movia skal nå de kommende fire år med de mål, som er aftalt i Trafikplan I Trafikplan 2013 er der sat mål om flere kunder i den kollektive trafik, flere meget tilfredse kunder, og reduktion af udledning af CO 2, NO x, partikler og støj fra bustrafikken samt vækst i flextrafik. Forretningsplan er rammen for Movias virksomhed i de kommende fire år, og den skal give fokus på Movias samarbejde med kommuner og regioner og med trafikvirksomheder og andre, så målene kan nås på mellemlangt sigt. Movia blev etableret i 2007 som led i kommunalreformen: Kunderne er kommet i centrum i Movia. Kunderne er kommuner og regioner. Kommunerne i Østdanmark og Hovedstaden og regionerne spænder fra kommuner med stor geografi, tynd befolkning og et relativt tyndt trafiknet til den helt tætte hovedstad med et meget tæt kollektivt trafiknet med mange rejsemål og mennesker. Og kunderne er selvfølgelig også passagererne i den kollektive trafik. Kundernes præferencer er stort set ens, uanset hvor de rejser. Men kunderne er også forskellige. Nogle rejser rigtig meget og er højfrekvente brugere, nogle er kun lejlighedsvise brugere, og andre er kunder i Movias flextrafikprodukter, der har en stor vækst. Movia har sammen med kommuner og regioner gennemført omstillinger af samarbejdet for at få en smidigere og mere gennemsigtig årlig trafikbestillingsproces. Vi har i dag en trafikbestilling, der passer til kommuners og regioners årlige budgetprocesser, og Movia aflægger fra 2013 hvert år sit regnskab i februar måned. Movias omverden er under forandring. Staten, regionerne og kommunerne foretager store investeringer i metro, letbane, togtrafik og vejkapacitet til bustrafik. Udviklingen og implementeringen af rejsekortet har de seneste år bundet mange ressourcer. Rejsekortet er snart færdigudviklet og implementeret. Udfordringen i de kommende år bliver, at kunderne i den kollektive transport bliver glade for rejsekortet og oplever, at rejsekortet gør deres hverdag i busser og tog nemmere. Rejsekortet og app-løsninger på mobilen vil være fremtidens digitale billetter. Det nuværende prissystem med tre takstområder på Sjælland er under forandring, og målet er at gøre prissystemet enklere for kunderne. Den fortsatte digitalisering i samfundet er for Movia en udvikling, der går 360 grader rundt den handler om relationer til passagererne i den kollektive trafik, relationer til kommunerne og regionerne, samarbejdet med operatører og virksomheder og Movias egne interne arbejdsrutiner og processer. Kunderne har en forventning om, at møde den kollektive transport med trafikinformation i realtid på en række platforme fx mobiltelefon, nettet, skærme på stoppesteder og trafikknudepunkter osv. Denne forventning ønsker Movia at imødekomme. Og samtidig er der borgere, som finder øget brug af digitale løsninger udfordrende. Disse borgere skal Movia også kunne hjælpe med relevant information. Movia skal stille data til rådighed for samarbejdsparterne. Det gælder såvel kommuner, regioner som operatører. Deling af data giver sikkerhed og en større effektivitet. En revision af trafikselskabsloven er undervejs. Lovændringen indebærer blandt andet et nyt paraplysamarbejde til gavn for kunderne i den kollektive trafik. Lovændringen betyder også, at Movia skal have en ny finansieringsmodel, der vil medføre en ny ansvarsdeling mellem kommuner, regioner og Movia. Der forventes en betydelig vækst på flextrafikområdet efter KLs økonomiaftale med regeringen fra Dette udfordrer Movia og skaber behov for tilpasning af kompetencer og organisation, for at Movia kan løfte de mange nye opgaver for kommunerne godt og sikkert. Arbejdet for en renere kollektiv trafik har i mange år været vigtigt i Movia. Fra kommuner og regioner ses en stigende efterspørgsel efter ny, grøn teknologi, der skal indføres uden at give køb på kvalitet, pålidelighed og et lavt omkostningsniveau. Herudover efterspørger kommuner og regioner også mere strategisk rådgivning fra Movias side om sammenhæng i erhvervsudvikling, cykelstrategier, servicering af virksomheder og nye løsninger, der reducerer behovet for at borgerne har egen bil til rådighed til daglig. Movia skal kunne levere mobilitetsrådgivning til kommuner og regioner på tværs af transportformer og kommunegrænser og på tværs af land og by. Movia skal rådgive om løsninger, der reducerer trængsel og bidrager til udviklingen. Movia leverer mest mulig værdi for de 45 kommuner og to regioner, hvis vi i vores arbejde bruger alle disse elementer og bringer dem godt i mål og til gavn for kunderne i den kollektive trafik.

4 Mission og vision Med de nye rammer for og forventninger til Movia er der behov for at tilpasse virksomhedens eksisterende mission og vision, så de er dækkende for Movias fremtidige opgaver og sikrer det rette fokus. Mission Movias mission skal kort og præcist sige noget om virksomhedens opgave. Movias nye mission lyder: Grundlaget for denne mission er: Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og udvikling i Hovedstaden og Østdanmark. Movia er sat i verden for at dække kommunernes og regionernes forpligtelser til lokal og regional kollektiv transport og på den måde sikre en sammenhængende transport på tværs af kommuner og regioner, som den enkelte kommune eller region ikke selv kan planlægge sig ud af. Movia skal med sine transportløsninger gøre det let for borgere og virksomheder at transportere sig og dermed bidrage til en øget mobilitet i samfundet. Movia skal bidrage til en generel udvikling i samfundet ved at identificere og implementere de nye produkter og løsninger, der forbedrer den kollektive transport. Vision Movias vision er den ledestjerne, der skal sikre retning for virksomhedens udvikling de kommende 4-6 år. Movias nye vision lyder: Grundlaget for den nye vision er: Vi samarbejder på tværs for at gøre kollektiv transport til et attraktivt førstevalg. Movia skal opnå succes i en mere integrerende rolle ved at sætte samarbejde både internt i Movia og eksternt - på dagsordenen. Movia skal evne at formidle samarbejde i forhold til kommunerne, regionerne og til de øvrige transportvirksomheder og interessenter. Movia skal bidrage til at gøre den kollektive transport attraktiv for borgerne, ikke blot ved at være pålidelig og effektiv, men også ved at skabe både miljøvenlige og økonomisk hensigtsmæssige løsninger. Derved bliver kollektiv transport et naturligt førstevalg for såvel borgere som kommuner og regioner. Movia skal ikke blot levere bustrafik, men arbejde for at forbedre hele den kollektive transport. Det hænger sammen med rollen som mobilitetsrådgiver og -leverandør. Der er fortsat fokus på opfyldelse af passagerernes behov for Movia, også selv om det er den kommende paraplyorganisation, der får det direkte ansvar for kundedialogen, og Movia derved kommer på lidt større afstand af de kunder, der bruger den kollektive transport.

5

6

7 Overordnede mål For at kunne realisere målene i Movias Trafikplan 2013 der dækker perioden frem til 2020 og levere på den nye mission og vision, skal der opstilles en række overordnede målsætninger for Movia for perioden frem til ultimo 2017: Movias overordnede målsætninger er: Movia skal arbejde for flere kunder i den kollektive transport Flere passagerer skal bruge kollektiv transport. Derfor skal der arbejdes på forbedringer af produkterne. A-busnettet skal styrkes, og fremkommeligheden skal forbedres. S-busnettet skal have tættere drift og udvides med nye linjer. Også R-nettet skal udvides med nye linjer, og der skal ske en forlængelse af nogle af de eksisterende linjer. Dertil kommer etablering af +Way-strækninger i både København og købstæderne. Herved kan bustrafikken bidrage til værdi for de store investeringer i tog, metro og letbaner. Movia skal arbejde for flere meget tilfredse kunder Tilfredse kunder er forudsætningen for at fastholde de eksisterende kunder og tiltrække nye. Busserne har en kundetilfredshed på 95 pct. Målet er at hæve andelen af de meget tilfredse kunder. De meget tilfredse kunder virker som ambassadører for den kollektive transport. Vejen til flere meget tilfredse kunder går primært via god trafikinformation, når kunden er på farten det vil sige realtidsinformation på mobilen, på stoppesteder og i terminalerne. Kunderne ønsker også en smart måde at løse billet på. Dette løses af rejsekortet og de forskellige mobilløsninger. Og endelig ønsker kunderne sig bedre komfort på rejsen, det gælder både i bussen eller i toget, og når de skal foretage skift undervejs, hvor der fx efterspørges bedre ventefaciliteter, adgangsveje og skiltning. Movia skal arbejde for en grønnere kollektiv transport Movia skal via samarbejder med operatører, busproducenter og energileverandører gennemføre forsøg, der bringer os tættere på den næste generation af teknologi og drivmidler. Udledningen af miljøskadelige partikler samt støj skal nedbringes, så den kollektive transport bidrager til et godt miljø og god miljøøkonomi. Movia skal fortsat ligge foran EUnormerne, når det gælder reduktion af udledninger. Et vigtigt bidrag til forbedring af miljøet er en effektiv planlægning jo flere kunder der er i bussen, jo mere konkurrencedygtig er bussen miljø- og klimamæssigt. Dette gælder også, når der anvendes mindre og større busser, der matcher kundeefterspørgslen. Movia skal arbejde for en styrket flextrafik Flextrafik i flere kommuner og regioner kan bidrage til en effektiv og fleksibel løsning af kommunernes og regionernes transportservice. Flextrafik dækker over både åbne Flextur og visiterede kørselsordninger, og Movia kan via stordriftsfordele og et integreret it-system sikre effektivitet og lavere omkostninger for både den åbne og visiterede transport. Langt hovedparten af kommunerne på Sjælland forventes at tilbyde borgerne Flextur som et supplement til den almindelige rutekørsel. Movia skal være kommunernes og regionernes foretrukne samarbejdspartner, når det gælder udbud og planlægning af den visiterede kørsel. Movia skal være garant for, at den visiterede kørsel bliver varetaget økonomisk effektivt, pålideligt og med høj forsyningssikkerhed og kundetilfredshed. Movia skal arbejde som mobilitetsrådgiver Der er en efterspørgsel fra kommuner og regioner om, at Movia kan rådgive kommunerne og regionerne på strategisk niveau. Det betyder, at Movia på tværs af geografi, produkter og infrastruktur skal kunne deltage i samarbejder med kommuner og regioner om nye løsninger på de trafikale udfordringer. Movia skal kunne løfte opgaven, og kommuner og regioner skal i stigende grad kunne se Movia som en mobilitetsrådgiver, der udover rådgivningen om bustransport også kan rådgive om andre mobilitetsløsninger, der øger værdien af den kollektive trafik og medvirker til god og attraktiv byudvikling.

8 Movia skal arbejde for velfungerende markeder Movias skal på transportområdet kunne købe bedre og billigere ind end den enkelte region eller kommune hver for sig og skabe sammenhæng på tværs af geografi. Det er derfor vigtigt, at Movia arbejder for, at operatørmarkederne opretholdes og udvikles med et godt samarbejde mellem offentlig og private virksomheder, og en sund økonomi og sund konkurrence, der bidrager til gode priser og udvikling af den kollektive transport. Movia har en vigtig rolle via sine udbud at udvikle operatørmarkederne for både almindelig rutekørsel og flextrafik. Movia skal være en kompetent organisation Movia skal være en engageret organisation med de rette kompetencer. Movia er gået fra at være en relativt ny organisation byggende på en fusion af tre tidligere trafikselskaber til nu at have kommuners og regioners tillid til at varetage driften på deres vegne. Ressourcerne til driftsopgaver vil over de kommende år skulle omfordeles og omstilles for, at Movia kan udvikle nye ydelser, som kommunerne og regionerne efterspørger. Det drejer sig om at bidrage på strategisk niveau både i forhold til nye grønne løsninger og i forhold til dækning af kommuners og regioners samlede persontransportbehov på tværs af transportformer. Movia vil dermed skulle løfte sig til at rådgive om den samlede mobilitet og ikke alene om bustransport og flextrafikløsninger. Movia skal fortsat sikre en effektiv og sikker drift af kerneprodukter og samtidig bidrage værdifuldt til kommuners og regioners arbejde i forhold til udvikling og mobilitet.

9

10

11 Relevante produkter skal dække alle behov Movia skal med sine eksisterende produkter løse kommunernes og regionernes lovmæssige kørselsopgaver. Desuden skal Movia udvikle produkter, der kan fungere som tillægs- og merværdiydelser for kommunerne og regionerne, og dække transportbehov udenfor standardprodukterne. Det vil sige, at Movia skal kunne identificere kommuners og regioners behov og designe produkter, der bedst muligt matcher disse. Pt. er der behov som ikke dækkes godt nok i Movias produkttilbud, fx skolekørsel og flexlinjer. Disse skal udvikles. På tilsvarende vis skal produkter, der ikke har en tilstrækkelig skarp profil fx telebusser og servicebusser, enten revitaliseres eller udfases. Movias pendlernet er afklaret med kommuner og regioner, men langt fra færdigudbygget. Det vil være fornuftigt at udvide A-busnettene i centralkommunerne og købstæderne. Det vil både sikre et bedre produkt til kunderne og samtidig en mere effektiv busdrift. Driftshyppigheden på både A- og S-busser vil med fordel kunne øges. S-busnettet, der er en del af det regionale net omkring Storkøbenhavn, vil kunne suppleres med et antal nye linjer, og tilsvarende vil R-nettet udenfor det storkøbenhavnske område. Der er kørselsbehov fra områder i Region Sjælland til områder i Storkøbenhavn, som jernbanen i dag ikke løser. Disse behov vil kunne dækkes med nye direkte buslinjer. De hidtidige erfaringer med etablering af hurtigtog i lokalbanetrafikken har været succesfuld, og der er potentiale for at udvide den løsning til flere af de øvrige baner. Flextrafik skal tænkes ind i tilbuddet til kommuner og regioner, så eksempelvis områder uden for byerne i større grad vil få gavn af flextrafik, hvor det er dyrt at indsætte busser til at transportere relativt få kunder. Og det vil skulle undersøges, hvor løsninger med flextrafik vil kunne løse ikke bare kommuners og regioners, men også virksomheders transportbehov ved eksempelvis at supplere den øvrige kollektive transport med flextrafikløsninger. Movias produkter varierer fra kommune til kommune. I centralkommunerne vil fokus ligge på at mindske trængsel, skabe bedre miljø samt gøre det muligt at leve i storbyen uden at være afhængig af en bil i dagligdagen. I købstæderne er det sammenhæng mellem bus og tog, transportmuligheder til stationen, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og større arbejdspladsområder, der sammen med en effektiv og hyppig busdrift vil være i fokus. Og i landkommunerne er det supplementet til det regionale net, skolekørsel, forbindelse til kommunecentre og Flextur der er på dagsordenen det skal være muligt for en familie at leve på landet med kun en bil. Med en udvidet og opdateret produktportefølje vil Movia kunne levere en bedre og bredere rådgivning, der fleksibelt kan tilpasses den enkelte kommunes og regions behov.

12 Udvikling og vækst Movias produkter skal være mere tillokkende at investere i. Movia skal derfor bidrage til udviklingen af den kollektive transport ved at udvikle nye, attraktive løsninger. Udviklingsarbejdet skal have fokus på tre store udfordringer for den kollektive transport. Trængsel på vejene betyder tab af tid for borgere og virksomheder. Movia skal bidrage med løsninger der reducerer trængsel og tab af tid. Movia skal bidrage til at gøre kollektive transport til en væsentlig grønnere og mere attraktiv løsning at investere i. Kunderne efterspørger mere sammenhæng og nemmere overgange i den samlede kollektive transport. Movia skal bidrage til løsninger der skaber en mere sømløs kollektiv trafik. En af løsningerne på trængselsudfordringen i de tætte byområder er +Way. +Way er bustrafik, hvor der er lagt særlig vægt på kvaliteter i form af hurtighed, frekvens, regularitet og komfort. +Way rummer således muligheder for byudvikling kombineret med en hurtig og højklasset transportløsning. Den første +Way-løsning er på vej i København, og vil vise perspektiverne for denne transportform. +Way er også attraktivt i nogle købstæder og som tværforbindelse mellem forstæderne. Movia skal udvikle kompetencer inden for infrastruktur og byplanlægning og fx knowhow omkring fremkommelighed og kunne planlægge og udvikle stoppesteder og terminaler som indgang til den kollektive trafik. Arbejdet med Trafikplan 2013 satte en ny standard for samarbejdet mellem kommuner og regioner og Movia. Dette samarbejde skal i forbindelse med virkeliggørelsen af trafikplanen udvikles yderligere. Movias kompetencer og viden skal uddybes og udvikles, for at vi kan blive endnu dygtigere til at drive udviklingen i en miljø- og klimavenlig retning. Dette skal ske i samspil med kommuner og regioner og Movias udbudsforretninger skal fokusere på mest muligt miljø for pengene. Et nyt fokusområde skal være styrket samarbejde med virksomheder inden for energiforsyning og grøn udvikling. Movia skal arbejde videre med mobility management. Arbejdet med mobility management skal gøre Movia i stand til at reagere proaktivt og identificere muligheder for at etablere konkrete produkter og partnerskaber fx. vedrørende parker og rejs, tillægsydelser der kan lette brugen af den kollektive trafik eksempelvis bycykler eller delebiler. Movia skal ikke selv forestå driften, men skal kunne bidrage til, at der etableres samarbejder og muligheder der kan øge værdien ved at bruge den kollektive trafik i kombination med andre transportløsninger. En del af dette arbejde vil bestå i at udvikle løsninger, som kan tilpasses de forskellige forhold, der er inden for Movias område. Den tætte hovedstad, købstæder og landområder skal opleve, at Movias service dækker netop deres behov for mobilitet til og fra erhvervsområder, beboelsesområder, indkøb og fritidsaktiviteter. Movia skal kunne bidrage til kommunernes og regionernes samlede mobilitetsbehov, så der er overblik over præferencer og muligheder med henblik på effektiviseringer og løsninger der giver mest mulig kollektiv trafik til flest.

13

14

15 Velfungerende markeder Movia skal kunne købe bedre og billigere ind end den enkelte region eller kommune hver for sig. Det er derfor vigtigt, at der findes operatørmarkeder med sund konkurrence, der bidrager til konkurrencedygtige priser og udvikling af den kollektive transport. Movia har en vigtig rolle i via sine udbud, at udvikle operatørmarkederne for både store busser og flextrafik. At operatørmarkedet er velfungerende vil fx sige, at der er tilstrækkeligt mange operatører i markedet, så Movia kan sikre kommuner og regioner konkurrencedygtige priser og en tilfredsstillende forsyningssikkerhed i hele geografien. Et velfungerende operatørmarked omfatter også et godt samarbejde mellem Movia og operatørerne, hvor operatørerne deltager med ressourcer og idéer til udvikling af den kollektive transport. Chaufførerne er operatørernes medarbejdere og bustransportens ansigt udadtil. Chaufførerne skal være glade for at køre for Movia og for at betjene kunderne og arbejde for at imødekomme deres behov. Det øger tilfredsheden med den kollektive transport og tiltrækker flere kunder. Et velfungerende marked kræver også, at operatørerne har en positiv indtjening og, at operatørerne er professionelle virksomheder, der tager samfundsansvar. I de kommende år vil der i stigende grad blive stillet krav om, at Movia udover den almindelige busdrift også skaber sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af transportformerne, herunder også sikrer mobiliteten generelt uden for byområderne. En forudsætning for at indfri det krav, er, at operatørerne er velfungerende og kan levere stabil transport på et attraktivt og konkurrencedygtigt marked. Movia skal derfor fortsat arbejde med vedligeholdelse af det eksisterende operatørmarked og dets fremtidssikring, så det nuværende høje niveau udvikles. Det skal ske ved at forbedre og yderligere modne markedssituationen med henblik på at fastholde og udvikle interessen blandt mange forskellige slags operatører i alle Movias udbud og undgå uhensigtsmæssig specialisering inden for enkelte segmenter af markedet. Endelig ønsker Movia, at operatørerne i højere grad skal være medspillere i udviklingen af den kollektive transport ved at bidrage til udvikling af nye løsninger. Der skal udvikles programmer for, hvorledes markedet kan understøtte nytænkning og implementering af mobilitetsløsninger. Operatørerne skal motiveres og deltage i teknologispring på både miljøområdet og i forbindelse med udvikling af nye services. Praktisk afprøvning af og erfaringsopsamling om ny teknologi og nye drivmidler kan ikke ske uden et samarbejde med operatørerne, det gælder fx forsøg med el-busser, partikelfiltre og andre grønne teknologier. På tilsvarende vis er operatørerne en vigtig samarbejdspartner, når nye kundevendte services skal testes af i busserne. Det gælder fx internet, infotainment og realtidssystemer.

16 En kompetent organisation De hyppigt skiftende og til stadighed skærpede krav hos omverdenen til den kollektive transportsektor kræver, at Movia løbende tilpasser virksomhedens kompetencer i overensstemmelse med kravene. Movia er gået fra at være en relativt ny organisation og fusion af tre tidligere trafikselskaber til nu at have kommuner og regioners tillid til at varetage busdriften på deres vegne. Ressourcerne til driftsopgaver vil over de kommende år skulle effektiviseres og omstilles, så Movia kan udvikle de nye ydelser, som kommunerne og regionerne efterspørger. Det drejer sig om at bidrage på strategisk niveau både i forhold til nye grønne løsninger og i forhold til dækning af kommuners og regioners samlede persontransportbehov på tværs af transportformer. Movia vil dermed skulle løfte sig til at rådgive om den samlede mobilitet, og ikke først og fremmest om bustransport og flextrafikløsninger. Movia skal udvikle evnen til at være en mobilitetsrådgiver og mobilitetsleverandør for kommuner og regioner på transportområdet. Konkret betyder det, at Movia skal kende og forstå en kommunes planlægning eller regions behov, kunne inddrage erfaringer fra andre dele af landet eller udlandet, formulere løsninger og deres finansiering, herunder de passagermæssige og økonomiske implikationer. Movia skal omstille sig fra en klassisk trafikvirksomhed med fokus på drift og effektivisering til også at deltage i bredere planlægningsopgaver og rådgivning indenfor mobilitet og udvikling af byer og landområder. Movia vil fortsat løse de nuværende opgaver med høj kvalitet, men det skal ske mere effektivt, så der kan satses på at øge og udvikle kompetencerne indenfor planlægning og mobilitetsrådgivning. Movia skal formå at sikre, at de rette kompetencer er til stede i hele organisationen. Det gælder ikke blot de enkelte medarbejderes kompetencer, men hele organisationens evne til at levere effektivt på kendte opgaver med stor rutine og lige så effektivt og fokuseret på nye opgaver, hvor Movia i dag har mindre rutine.

17

18 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Tekst: Movia Layout: Movia Fotos: Liselotte Plenov, Tue Schiørring, Thomas Hommelgaard, Erik Bjørn ISBN:

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Movias produktstrategi

Movias produktstrategi Movias produktstrategi Trafikdage i Aalborg 24. august 2015 08.09.2015 / København Dok.nr. Produktstrategien er en del af forretningsplan 2014-17 Trafikplanmål: flere og mere tilfredse passagerer Markedsstrategi

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

+Way. Abstrakt. Indledning

+Way. Abstrakt. Indledning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik KOLLEKTIV TRAFIK Flere passagerer MINDRE TRÆNGSEL BEDRE MILJØ Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Danske Regioner, KL, Trafikselskaberne

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor TØF- Kollektiv Trafik Konference 2012- Korsør 1. og 2. okt. 2012 Seminar C: Modeller for kørselskoordinering Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen / Vej- og trafiksekretariatet Fødslen

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere