INDHOLD. OK koncernen 3. OK i tal 4. OK koncernen: Resultat og udvikling 5. OK moderselskabet: Resultat og udvikling 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. OK koncernen 3. OK i tal 4. OK koncernen: Resultat og udvikling 5. OK moderselskabet: Resultat og udvikling 5."

Transkript

1 ÅRSINFO 2013

2 INDHOLD OK koncernen 3 OK i tal 4 OK koncernen: Resultat og udvikling 5 OK moderselskabet: Resultat og udvikling 5 Datterselskaber 8 Særlige risici 10 Vidensressourcer 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 OK s repræsentantskab 14 Den lovpligtige redegørelse for OK s forvaltning af sit ansvar som virksomhed i forhold til mennesker og miljø findes på: Læs her 2

3 OK KONCERNEN Koncernen OK koncernen består af det andelsejede moderselskab OK a.m.b.a. samt en række helejede og et enkelt delvist ejet datterselskab. Ejerforhold OK er et andelsselskab, der er ejet af kunder. Ejerne vælger selskabets bestyrelse og repræsentantskab i en demokratisk struktur. Udlodning af overskud til medejerkredsen er baseret på medlemsomsætning. Samfinans A/S yder anlægsfinansiering til forhandlere tilknyttet OK. OK Plus Butiksdrift A/S driver OK Plus-butikker i koncernens egen drift og yder finansiering til forhandlere tilknyttet OK. Delvist ejet selskab Samtank A/S (50 % ejet) varetager oplagring af brændstof for aktionærerne, som er Uno-X Energi og OK. Moderselskabet OK a.m.b.a. beskæftiger sig med salg af brændstof og bilvask fra tankstationer, forhandling af smøremidler, olie, el og gas til boliger samt til opvarmning og procesenergi til virksomheder. Desuden dimensionerer, leverer og installerer OK oliefyr, solcelle- og varmepumpeanlæg samt yder energiteknisk service. I tilknytning til OK s aktiviteter på bilistmarkedet tilbyder OK desuden forsikringsydelser og mobiltelefoni. Helejede datterselskaber Kamstrup-koncernen er en af verdens førende producenter af innovativt måleudstyr til fjernvarmebranchen og en af de førende europæiske leverandører af intelligente elmålere og udstyr til elsektoren. Kamstrup har desuden produktion og salg af intelligente vandmålere. Danoil Exploration A/S deltager i olie- og gasefterforskning og produktion, primært i den danske del af Nordsøen, hvor selskabet har andele i licenserne 7/89 Syd Arne, 09/95 Maja, 09/06 Gita samt 12/06 med de to ikke-udbyggede fund Broder Tuck og Lille John. Desuden har Danoil i 2013 erhvervet en andel i den tyske licens B OK Plus A/S fungerer som kædekontor for OK Plus butikkerne, der ligger i tilknytning til OK-tankstationer rundt om i landet. EnergiData ApS udvikler og forhandler løsninger til overvågning af energiforbruget og iværksættelse af energibesparende foranstaltninger i bygninger og bygningskomplekser som fx indkøbscentre, offentlige ejendomme, undervisningsinstitutioner og boligforeninger. OK er ejet af sine kunder, og bestyrelse og repræsentantskab vælges på demokratisk vis. Der afholdes valg i en af de tre lokale kredse hvert år og evt. overskud udloddes årligt på baggrund af medlemsomsætning. 3

4 KONCERNEN I TAL Hovedtal for 5 år for koncernen Nettoomsætning mio. kr Resultat af primær drift mio. kr Resultat af finansielle poster mio. kr. (44) (35) (12) (2) (8) Resultat før skat mio. kr Skat af ordinært resultat mio. kr. (59) (110) (133) (102) (88) Årets resultat mio. kr Aktiver i alt mio. kr Egenkapital mio. kr Egenkapitalandel (soliditet) 19,9 28,7 36,6 41,6 48,7 Gennemsnitligt antal ansatte Antal ansatte ultimo året Hovedtal for 5 år for moderselskabet Nettoomsætning mio. kr Resultat af primær drift mio. kr Resultat af finansielle poster mio. kr. (42) (35) (13) 1 (7) Resultat før skat mio. kr Skat af ordinært resultat mio. kr. (49) (81) (83) (50) (54) Årets resultat mio. kr Aktiver i alt mio. kr Andelskapital mio. kr Egenkapital mio. kr Egenkapitalandel (soliditet) 22,5 31,8 40,0 45,6 52,9 Gennemsnitligt antal ansatte Antal ansatte ultimo året

5 OK KONCERNENS RESULTAT OK koncernen opnåede et meget tilfredsstillende resultat i Koncernresultatet blev et overskud på 370 mio. kr. før skat, og selv om dette er mindre end i 2012, er der alligevel tale om et solidt resultat. Det gode resultat udmønter sig i en udlodning til OK s medejere på i alt 142 mio. kr. Samtidig blev koncernens egenkapital forøget, så soliditeten ved årets udgang var steget fra 41,5 % i 2012 til 48,7 %. Forventninger til 2014 Koncernresultatet for 2014 forventes at blive solidt, men dog mindre end i Denne forventning er baseret på en fortsat lønsom drift af de eksisterende forretningsområder, samtidig med omkostninger til udbygning af Kamstrups vandmålerforretning, fortsat udvikling i EnergiData samt efterforskningsaktiviteter i Danoil Exploration. Udvikling på koncernens hovedområder Brændstof og energi: Volumenomsætningen er fastholdt trods et faldende marked især på fyringsolie til boligopvarmning. Der er opnået et godt resultat primært gennem omkostningseffektiv drift af det allerede etablerede distributions- og salgsnet. Energi- og vandmåling: Målerområdet har opnået et særdeles tilfredsstillende resultat på trods af investeringer i en ny produktlinje, nemlig intelligente vandmålere. Energistyring og besparelse: Resultatet af aktiviteterne indenfor energistyring og -besparelser er et lille overskud. Investeringer i udvidelser af medarbejderstaben, fortsat produktudvikling og nye aktiviteter er en væsentlig del af forklaringen på det beskedne overskud. Olieefterforskning- og udvinding: I 2013 igangsattes produktion fra udvidelsen af Syd Arne-feltet. Resultatet og indtjeningen fra olieproduktionen har været tilfredsstillende samtidig med, at der er foretaget indkøb af en ny licens, og der har været gennemført efterforskningsaktiviteter. Rente-, pris og valutakursudvikling Udefrakommende faktorer som faldende oliepriser over året har givet et konjunkturtab, mens udviklingen i valutakurserne har medført en mindre valutakursgevinst. Tilsammen har disse faktorer påvirket årets resultat negativt. I 2012 var påvirkningen positiv. Forskellen mellem gevinsten på disse faktorer i 2012 og tabet i 2013 udgør ca. 35 mio. kr. Den lave rente i 2013 har bidraget positivt til at holde koncernens finansierings-omkostninger nede. I 2013 kom der otte nye vaskehaller til. Kæden omfatter nu i alt 110 vaskehaller, hvoraf langt de fleste er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. 5

6 UDVIKLING PÅ MODERSELSKABETS HOVEDOMRÅDER OK a.m.b.a. OK kunne i 2013 fejre hundredeåret for stiftelse af Dansk Andels Kulforretning, der blev etableret i Århus i 1913, og som blev det fortsættende selskab i de senere sammenlægninger af kul- og olieforsyningssidens andelsselskaber. Bilistmarkedet Salg af brændstof fra tankstationer blev fastholdt i et i øvrigt faldende marked. Dette fald skyldes hovedsageligt en udskiftning i bilparken fra ældre mellemklassebiler til mindre og nyere biler med et lavere brændstofforbrug. Vi har fastholdt salget af smøremidler bl.a. til industrien, ikke mindst på grund af den stærke Mobil-produktpallette og den service, som OK tilbyder. I 2013 blev der arbejdet målrettet med dimensionering, salg og etablering af solcelleanlæg til erhvervsbygninger og en række meget store anlæg var færdigetableret ved årets udgang. OK s fastholdt sin markedsandel på benzin, og konsoliderede sig med en solid fjerdedel af det danske benzinsalg. Til gengæld var markedet præget af en markant skærpet konkurrence om kunderne, hvilket fik de lokale priskrige til at vokse i intensitet og udbredelse. Liberalisering af lukkeloven har ændret kundernes tanknings- og indkøbsmønstre. OK arbejder løbende på at tilpasse sig markedets udvikling og sikre konkurrencekraften. Dette har ført til lukning af en række OK Plus butikker, mens tankstationen typisk fortsat vil være i drift. Antallet af vaskehaller er vokset med 8 i forhold til Kæden omfatter nu 110 vaskehaller, der for langt størstepartens vedkommende er forsynet med biologisk rensning og bærer det nordiske miljømærke Svanen. Med hensyn til forsikringsprodukter og mobiltelefoni blev der i det forgangne år arbejdet både med at konsolidere OK s position på markedet og med at udvikle nye produkter. Transport, landbrug og industri OK s kæde af Truckdiesel-stationer har haft fremgang, og nogle af Danmarks største transportfirmaer er blevet kunder hos OK. Sammen med energiselskabet E. ON etablerede OK i november 2013 den første gastankstation i København. Stationen skal ses som et første skridt til at introducere gas til den tunge transport i Danmark og på sigt især med henblik på brug af CO2-neutral biogas. Salget til landbrug og entreprenørvirksomheder fastholdtes på et stort set uændret niveau i forhold til året før. Et rekordstort antal danskere anskaffede sig en minibil. Ofte som erstatning for en langt mere brændstofslugende ældre bil. Det har medvirket til at brændstofmarkedet i Danmark generelt er faldet. 6

7 Boligopvarmning Markedet for salg af fyringsolie til private er faldet markant i de senere år, og denne udvikling fortsætter. Det faldende antal private oliefyrskunder gjorde det nødvendigt at styrke priskoncepterne og rationalisere salgsprocessen bl.a. gennem øget mulighed for selvbetjening på nettet. Forsyningspligtbevillingerne på naturgas blev sat i udbud i Dette bidrog til en stærkt skærpet priskonkurrence på markedet for gas til boligopvarmning, som for OK endnu er relativt nyt. Varmepumper har været et solidt vækstområde inden for boligopvarmning, og OK er nu blandt de største leverandører af varmepumper i Danmark. El til boliger Salget af el blev påvirket af, at forsyningspligten blev sat i udbud i løbet af flere etaper henover året. Dette medførte øget konkurrence på markedet. For at øge gennemsigtigheden og give kunderne større valgfrihed, valgte OK i 2013 at strømline en række kundekoncepter. I forbindelse med markedets krav om udskiftning af it-platform, blev der i årets løb implementeret it-systemer, der gør det muligt for OK selv at håndtere en række opgaver, der hidtil har været overladt til eksterne partnere. Moderselskabets resultat Resultatet i moderselskabet OK a.m.b.a. blev et overskud på 282 mio. kr. efter skat, hvilket er meget tilfredsstillende. OK er Danmarks største leverandør af fyringsolie til private, og selvom der bliver stadig længere mellem kunderne med oliefyr, har OK s Driftsafdeling formået at opretholde det høje effektivitetsniveau i distributionen. 7

8 DATTERSELSKABER Kamstrup A/S 2013 blev igen et positivt år for Kamstrup. Investering i produktudvikling gav afkast i en række nylanceringer, blandt disse en innovativ smartphone-app til fjernaflæsning af vandmålere. En ny designvindende varmemåler blev introduceret og skal åbne op for en stærkere positionering inden for fordelingsmåling - et marked, der forventes at vokse meget frem mod En række markeder var præget af manglende politisk afklaring omkring Smart Grid. I Danmark kom afklaringen i december, og den satte gang i de udskudte investeringer i fjernaflæste elmålere. Dermed tegner 2014 til at blive et rigtig godt år for salget af den nyudviklede smart gridplatform, Omnia. opvejer dette, så resultatet på 1,5 mio. kr. efter skat er tilfredsstillende. OK Plus A/S Liberaliseringen af lukkeloven satte fortsat omsætningen og indtjeningen under stort pres, og en række butikker har måttet lukke, mens brændstofsalget i langt de fleste tilfælde er videreført. Som svar på udfordringerne har der i OK Plus været fokuseret på driftsformer, styrkelse af convenience-konceptelementerne i butikkerne, udvikling og test af yderligere koncepter og optimeringer på ITsiden. Årets resultat på -2,1 mio. kr. efter skat er ikke tilfredsstillende. (fortsættes) Investering i en ny automatisk produktionslinje skal sikre, at Kamstrup også fortsat kan levere produkter fra Danmark i høj kvalitet og på et konkurrencedygtigt prisniveau. Trods et stagnerende marked voksede omsætningen i 2013 til 1.289,1 mio. på verdensplan. Med nyetablering i Santiago i Chile og Atlanta i USA forventer Kamstrup fortsat at kunne tage markedsandele gennem vækst på nye markeder. Den geografiske ekspansion vil fortsætte i Resultatet på 145,7 mio. kr. efter skat betegnes som særdeles tilfredsstillende. Danoil Exploration A/S Danoil Exploration har licensandele primært i den danske del af Nordsøen: Herunder Licens 7/89 med det producerende oliefelt Syd Arne. Her opnåedes d. 27/11 first oil fra en større ny-udbygning imod nord og øst. Der vil løbende blive koblet nye produktionsbrønde på denne udbygning i de kommende år. I Licens 9/06 Gita og 9/95 Maja har der alene været udført geologisk arbejde i året. Licens 12/06 med fundene Broder Tuck og Lille John har været under yderlig vurdering med henblik på evt. senere kommercialisering. I 2013 erhvervede Danoil endvidere en andel i den tyske efterforskningslicens B Olieproduktionen har ligget lidt under budget, men besparelser på efterforskningsbudgettet mere end Kamstrup foretager løbende investeringer i automatiske produktlinjer, det sikrer at produktionen i Danmark fortsat kan levere høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. 8

9 DATTERSELSKABER (fortsat) EnergiData ApS Selskabet har fortsat fremgangen på energistyring med MinEnergi, samt på etablering af timebaseret fjernaflæsning og kursusaktivitet. I 2013 fik virksomheden desuden udtaget patent på et system til lokalisering af vandspild og lækager. På bagrund af øget efterspørgsel i markedet efter virksomhedens ydelser er medarbejderstaben i 2013 blevet udvidet yderligere. Årets resultat på 0,2 mio. kr. efter skat er tilfredsstillende. Samtank A/S OK s andel af årets resultat på 0,5 mio. kr. efter skat er tilfredsstillende. Samfinans A/S Årets resultat på - 1,8 mio. kr. efter skat er mindre tilfredsstillende. EnergiData, der beskæftiger sig med energistyring og energibesparelser, har i 2013 ansøgt om patent på en vandspildsdetektor, der hurtigt og enkelt kan påvise vandspild større rørsystemer. OK Plus Butiksdrift A/S Årets resultat på - 4,7 mio. kr. efter skat er ikke tilfredsstillende. 9

10 SÆRLIGE RISICI VIDENSRESSOURCER Markedsrisiko Koncernen er eksponeret overfor prisdannelsen på energiprodukter. Udsving i olieprisen Som følge af de store varebeholdninger af olieprodukter og olieproduktionen i Danoil er koncernen eksponeret overfor udsving i olieprisen. Det er selskabets politik ikke at afdække værdien af varelageret og afsætning af olieproduktion, hvilket kan medføre betydelige udsving i resultaterne mellem de enkelte regnskabsår. Lagerrisikoen søges reduceret mest muligt ved at operere med mindst mulige lagre. I forhold til koncernens forretningsgrundlag er det af afgørende betydning, at koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau såvel som medarbejdere med faglig og teknologisk indsigt i koncernens forskellige forretningsområder. Koncernen fører en attraktiv personalepolitik og har ikke problemer med at tiltrække veluddannede og kompetente medarbejdere. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter ledelsens opfattelse indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som i væsentlig grad har indflydelse på selskabets økonomiske stilling. Udsving i el- og gasprisen Selskabet køber og sælger el og gas og er derved disponeret for udsving i priserne herpå. Risikoen for prisudsving for den del af salget, som sker til faste priser, afdækkes af finansielle købskontrakter. Kreditrisiko Der ydes betydelige kreditter til koncernens kunder, hovedsagligt i form af varekreditter. Det er selskabets politik løbende at kreditvurdere kunderne. Renterisiko Koncernen er hovedsaligt finansieret med banklån med kort rente og er derved eksponeret overfor udsving i renten. Det er koncernens politik løbende at vurdere en delvis afdækning af renterisikoen. Valutarisiko Olieprodukter købes hjem i USD, hvorfor koncernen er eksponeret overfor udsving i valutakursen. Risikoen modsvares dog delvist af varebeholdning af olieprodukter. Nettopositioner afdækkes ikke. Kamstrup er disponeret overfor valutakursudsving på eksportmarkederne, primært på SEK, NOK og GBP. Behovet for sikring af valutapositioner vurderes løbende. Miljørisiko Koncernen opbevarer og håndterer store mængder af flydende brændstoffer og er derfor eksponeret for en risiko for oliespild. Dette imødegås gennem fastlæggelse af sikkerhedsprocedurer og uddannelsesprogrammer for de medarbejdere, som håndterer brændstofferne. Derudover afdækker koncernen risikoen gennem forsikringsprogrammer. Udviklingen i henholdsvis oliepris og dollarkurs over året spiller en afgørende rolle for OK s resultat. 10

11 RESULTATOPGØRELSE OK a.m.b.a. Årsrapport 2013 CVR-nr Koncern Moderselskab tkr Varesalg inklusive punktafgifter og moms Punktafgifter og moms Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Logistikomkostninger Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Resultat efter skat i datterselskaber Resultat efter skat i associerede selskaber Indtægter af værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Minoritetsaktionærernes andel af dattervirksomheders resultat OK-koncernens andel af årets resultat Forslag til resultatdisponering tkr. Forrentning af andelskapitalen Udbytte Udstedelse af fondsandelsbeviser Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat

12 OK a.m.b.a. Årsrapport 2013 CVR-nr BALANCE Balance Koncern Moderselskab tkr AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Goodwill Software Licenser i olieudvinding Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Investeringer, olieudvinding Igangværende investeringer / forudbetalinger Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele i associerede selskaber Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Udskudt skatteaktiv Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavende hos datterselskaber Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

13 BALANCE OK a.m.b.a. Årsrapport 2013 CVR-nr Koncern Moderselskab tkr PASSIVER Egenkapital Andelskapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reservefond Foreslået forrentning, udbytte og udstedelse af fondsandele Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Leasingforpligtelser Medarbejderobligationsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Igangværende arbejder for fremmed regning Forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til datterselskaber Gæld til associerede selskaber Offentlige afgifter Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

14 OK s REPRÆSENTANTSKAB Kreds Nord Forhandler: Anders Hedegaard Johnsen, Videbæk Bente Meibom, Tornby Finn Madsen, Tved Hans Jørgen Andersen, Ørnhøj Jens Friis, Ebeltoft Jens Nøhr, Birkelse Keld Madsen, Thorsager Niels Bjerg-Nielsen, Hørning Niels Celund Jensen, Solbjerg Ole Olesen, Spjald Palle Strande, Vinderup Peder Bak, Auning René Sørensen, Hammel Torben Frandsen, Hadsund Forbruger: Bent G. Larsen, Lemvig Bruno Andersen, Virring Christian Brath, Vodskov Jens M. Andreasen, Serritslev Lars Fuglsang Kofoed, Randers Niels Jørgen Frederiksen, Sulsted Ole Olesen, Ejsing Peter Hoe, Tjele Poul Vester Pedersen, Holstebro Susanne Vangsgård, Risskov Svend Allerslev, Struer Thue Hansen, Odder Formand: Jens Friis Næstformand: Poul Vester Pedersen Kreds Syd Forhandler: Allan Knudsen, Brørup Bent Skau, Børkop Finn Jensen, Lund Flemming Olsen, Tommerup Flemming Rasmussen, Ribe Henning Jørgensen, Ferritslev Henrik Bak Larsen, Haarby Henrik Dalgaard, Ringe Jan Sandgaard, Kerteminde Jens Wind, Sønderborg John Hansen, Skærbæk Karl Jørgensen, Erritsø Karl Nøhr Pedersen, Strib Kenneth Jespersen, Østbirk Kjeld Mohr Nielsen, Kolding Palle Olesen, Hatting Per Sørensen, Tønder Peter Damgaard Madsen, Padborg Peter Tolberg, Vorbasse Forbruger: Christian Dahl, Ødis Hans Møller Nielsen, Horsens Henrik Butze-Ruhnenstierne, Hesselager Jens Aage Uldall, Vejen John Thor True, Odense Poul Henrik Schou, Odense Svend Erik Børsting, Bramming Torben B. Pedersen, Esbjerg Formand: Flemming Rasmussen Næstformand: Torben B. Pedersen Kreds Øst Forhandler: Finn Skaaning, Stege Henrik Andersen, Højby Jens-Erik Klose, Lynge Lars Corfitzen, Gilleleje Lars Sørensen, Flakkebjerg Leo Cordua, Asnæs Morten Friis Rasmussen, Rødby Per Frederiksen, Sakskøbing Per Nørholm, Ølsemagle Peter Hamberg, Hillerød Peter Nielsen, Slangerup Søren Brøgger, Jægerspris Thomas Eggebrecht, Havdrup Torben Jensen, Guldborg Forbruger: Christian Vestergaard, Skævinge Erik Larsen, Dalmose Henrik Tofteng, Brøndby Jørgen Christiansen, Jægerspris Ole Kildegaard, Sorø Poul Erik Jensen, Ringsted Svend Muusmann, Hørsholm Tove Christensen, Sorø Formand: Henrik Andersen Næstformand: Erik Larsen Landskredsen: Jan Madsen, Coop Danmark A/S Lasse Bolander, Coop Danmark A/S Medarbejdervalgte: Arne Hansen Eva Grann Jens Jørgen Nielsen Eksterne bestyrelsesmedlemmer - valgt af repræsentantskabet: Adm. direktør Allan L. Jørgensen, Kemp & Lauritzen A/S Adm. direktør Lars Fournais, Saint-Gobain Distribution Denmark 14

INDHOLD. OK koncernen 3. Koncernen i tal 4. OK koncernens resultat 5. Udvikling på moderselskabets hovedområder 6. Datterselskaber 8.

INDHOLD. OK koncernen 3. Koncernen i tal 4. OK koncernens resultat 5. Udvikling på moderselskabets hovedområder 6. Datterselskaber 8. ÅRSINFO 2012 INDHOLD OK koncernen 3 Koncernen i tal 4 OK koncernens resultat 5 Udvikling på moderselskabets hovedområder 6 Datterselskaber 8 Særlige risici 9 Vidensressourcer 9 Resultatopgørelse 10 Balance

Læs mere

OK a.m.b.a. Årets resultat Bilistmarkedet 4 Energimarkedet 5 Nye produkter Datterselskaber 6 Særlige risici

OK a.m.b.a. Årets resultat Bilistmarkedet 4 Energimarkedet 5 Nye produkter Datterselskaber 6 Særlige risici INDHOLD OK a.m.b.a. 2 Årets resultat 3 Bilistmarkedet 4 Energimarkedet 5 Nye produkter 5 Datterselskaber 6 Særlige risici 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 OK s repræsentantskab 12 Dette er et uddrag af

Læs mere

OK a.m.b.a. INDHOLD LEDELSESBERETNING. OK a.m.b.a. 1. Årets resultat 2. Bilistmarkedet 3. Energimarkedet 4. Datterselskaber 5.

OK a.m.b.a. INDHOLD LEDELSESBERETNING. OK a.m.b.a. 1. Årets resultat 2. Bilistmarkedet 3. Energimarkedet 4. Datterselskaber 5. INDHOLD LEDELSESBERETNING OK a.m.b.a. 1 Årets resultat 2 Bilistmarkedet 3 Energimarkedet 4 Datterselskaber 5 Særlige risici 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 OK s repræsentantskab 10 OK a.m.b.a. OK er et

Læs mere

Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1

Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1 Årsrapport 2011 cvr nr 51 17 08 14 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1 en del af din daglige energi...og en del af det lokale billede i Sydfyn 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1

Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1 Årsrapport 2012 cvr nr 51 17 08 14 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

INTERN ÅRSRAPPORT 2013 / 2014. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby

INTERN ÅRSRAPPORT 2013 / 2014. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby INTERN ÅRSRAPPORT 2013 / 2014 Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby Indhold Selskabsoplysninger...3 Vestjyllands Andels direktion og bestyrelse...4 Vestjyllands Andels repræsentantskab...5 Generalforsamling

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... BabySam A/S CVR-nr. 31 37 04 50 Årsrapport 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest...

Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest... Årsrapport 09 Indhold Organisation....6 Hoved- og nøgletal...8 Året i hovedtal...9 Ledelsesberetning...10 SuperGros...12 Dagrofa SuperBest...13 KIWI Danmark...14 Pisiffik...15 Catering Engros...16 Dagrofa

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

COOP DANMARK A/S ÅRSRAPPORT

COOP DANMARK A/S ÅRSRAPPORT COOP DANMARK A/S CVR-nr. 26 25 94 95 ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2009. Per Sjøqvist Dirigent Indhold: Side Koncernstruktur og organisering

Læs mere

Deloitte. TMK A/S CVR-nr.75924712. Årsrapp ort20l4. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den I 8.03.20 I 5

Deloitte. TMK A/S CVR-nr.75924712. Årsrapp ort20l4. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den I 8.03.20 I 5 Deloitte. Deloifte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 88 Viborg Telefon 89 252525 Telefax 89 25 25 5 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr.75924712 Årsrapp ort2l4 Godkendt

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

INTERN ÅRSRAPPORT 2014 / 2015. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby

INTERN ÅRSRAPPORT 2014 / 2015. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby INTERN ÅRSRAPPORT 2014 / 2015 Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby Indhold Selskabsoplysninger...3 Vestjyllands Andels direktion og bestyrelse...4 Vestjyllands Andels repræsentantskab...5 Generalforsamling

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere