REGISTRERINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt

2 Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings- og monitoreringsmodellen for hjerteklapsygdom og hjertesvigt efterfulgt af en beskrivelse af de enkelte registreringspunkter. Registreringspunkterne beskrives overordnet i kapitel 2 med en mere uddybende og supplerende vejledning med eksemplificeringer i efterfølgende kapitel. Af indholdsfortegnelsen fremgår de enkelte eksempler med angivelse af Eks samt emnet for eksemplet. Registreringsmodellen for hjerteklapsygdom og hjertesvigt ses i følgende figur: Registreringsmodel: Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Pakkeforløb start AFH03A AFH03X1 Pakkeforløb slut diagnose afkræftet AFH03X2 Pakkeforløb slut patientens ønske Beslutning vedr. udredning Beslutning: Tilbud om behandling 9 dage 10 dage AFH03B1 AFH03B2 AFH03B3 AFH03C1 AFH03C3 Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning Beslutning: Videre udredning, hjertesvigt Beslutning: Videre udredning, hjerteklapsygdom Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling Beslutning: Tilbud om invasiv behandling 14 dage Invasiv behandling start AFH03F OBS! Registrering af videre udredning (punkt C og F) gælder alene for hjerteklapsygdom, da der ikke er fastsat standardforløbstider for videre udredning ved hjertesvigt. Anvendelse af de beskrevne registreringer findes i Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af hjerteklapsygdom og hjertesvigt på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret 4 2. Vejledning Pakkeforløb start Beslutning vedrørende udredning Beslutning: Tilbud om behandling - hjerteklapsygdom Invasiv behandling start Pakkeforløb slut 6 3. Supplerende vejledning Pakkeforløb start Eks Begrundet mistanke om hjerteklapsygdom i eksisterende forløb Eks Henvisning til pakkeforløb uden at opfylde inklusionskriterierne Beslutning vedrørende udredning Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning Beslutning: Videre udredning, hjertesvigt Beslutning: Videre udredning, hjerteklapsygdom Beslutning: Tilbud om behandling -hjerteklapsygdom Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Invasiv behandling start - hjerteklapsygdom Pakkeforløb slut Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Pakkeforløb slut, patientens ønske Forværring af hjertesygdom Skift af pakkeforløb for hjerteområdet Eks Skifte mellem pakkeforløb i egen afdeling På tværs af afdelinger og sygehuse Parallelle pakkeforløb for hjertesygdom Begrundet mistanke om hjertesygdom i igangværende sygdomsforløb Eks Begrundet mistanke om hjertesvigt i eksisterende forløb for brud på hoften Eks Tilfældigt fund ved præoperativ kardiologisk vurdering Død i forløb 14 Side 3

4 1. Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skal tilvejebringes en robust monitorering af faserne beskrevet i pakkeforløbene for hjerteområdet, herunder at der skal indføres den nødvendige registrering heraf i Landspatientregisteret. Monitoreringsmodellen skal på sigt ligeledes kunne anvendes ved et eventuelt fremtidigt ønske om opgørelser af maksimale ventetider samt være generisk med mulighed for anvendelse inden for andre sygdomsområder. Sundhedsdatastyrelsen har i den forbindelse etableret et dedikeret kodehierarki til den nødvendige registrering af unikke monitoreringspunkter i pakkeforløbene for hjerteområdet. Kodehierarkiet er etableret i SKS-klassifikationen som administrative koder og skal registreres som procedurekode med tilhørende dato. Kendskab til indholdet i pakkeforløbsbeskrivelsen for hjerteklapsygdom og hjertesvigt samt til den enkelte patient er en forudsætning for korrekt registrering af et pakkeforløb. Den kliniske og administrative håndtering af patientforløbet er beskrevet i de enkelte pakkeforløbsbeskrivelser. Denne registreringsvejledning vedrører registrering af monitoreringspunkter i forbindelse med det konkrete patientforløb, der foregår i sygehusafdelinger. Denne registreringsvejledning omfatter udelukkende de registreringspunkter, som anvendes til monitorering af de standardforløbstider, der er angivet i pakkeforløbsbeskrivelsen. Dette vil sige fra patienten starter i et pakkeforløb til den initiale invasive behandling foretages. Det kan forekomme, at patienter registreringsmæssigt udgår af et pakkeforløb på et tidligere tidspunkt end den initiale invasive behandling grundet kliniske beslutninger, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen. Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, også på tværs af sygehuse og regioner. Hvis det ikke er klart i den enkelte afdeling, hvilke monitoreringspunkter der allerede er registreret for forløbet, skal afdelingen registrere monitoreringspunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme monitoreringspunkt kan således potentielt registreres flere gange i forløbet. Monitoreringen vil tage højde for dette. Ud over de pakkeforløbsrelaterede monitoreringspunkter skal afdelingen registrere som vanligt jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Dette gælder i forhold til alle andre relevante registreringer vedrørende den enkelte patientkontakt i hele patientforløbet, såsom henvisningsdiagnose, procedurekoder for undersøgelse og behandling, aktions- og bidiagnose samt ventestatus og henvisnings- samt afslutningsmåde. 1.1 Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Landspatientregisteret er fra og med den 1. juli 2015 blevet åbnet for løbende indberetninger af registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter svarende til den allerede gældende praksis for uafsluttede ambulante kontakter. Tidligere blev registreringer for indlæggelseskontakter først indberettet, når kontakten blev afsluttet, når patienten blev udskrevet fra afdelingen. Det nye tiltag medfører, at Landspatientregisteret fremover vil være at betragte som et indskrivningsregister for alle typer kontakter. Side 4

5 Teknisk vil det medføre, at alle registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter i 2015 vil blive indberettet til Landspatientregisteret tilsvarende øvrige typer kontakter i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom. Desuden er det obligatorisk løbende at indberette registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter fra og med 1. januar Vejledning 2.1 Pakkeforløb start AFH03A Pakkeforløb start Pakkeforløb start for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt skal registreres, når - henvisning til pakkeforløb for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt modtages i udredende afdelingen uanset henvisningsmåde - når udredende afdeling modtager en henvisning, hvor det klinisk vurderes, at beskrivelsen på henvisningen svarer til målgruppebeskrivelsen med begrundet mistanke om hjerteklapsygdom eller hjertesvigt, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen, uanset henvisningsmåde - hvis det besluttes i forbindelse med igangværende forløb i sygehusafdeling, at patienten skal indgå i pakkeforløb for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt. Pakkeforløb start skal registreres uanset type af henvisning; fra ekstern part, eget sygehus eller fra egen afdeling med eller uden fysisk henvisningsblanket. 2.2 Beslutning vedrørende udredning Beslutning vedrørende udredning skal registreres i forbindelse med første fremmøde, hvor der tages klinisk beslutning om det videre forløb. En af følgende koder skal registreres: AFH03B1 Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning AFH03B2 Beslutning: Videre udredning, hjertesvigt AFH03B3 Beslutning: Videre udredning, hjerteklapsygdom AFH03B1 Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning registreres for patienter med hjerteklapsygdom eller hjertesvigt ved første fremmøde, hvis det tages beslutning om, at patienten ikke skal tilbydes yderligere udredning med eller uden medicinsk behandling. Det vil sige, at koden skal registreres, hvis patienten diagnosticeres med hjerteklapsygdom eller hjertesvigt, hvor afdelingen samtidigt vurderer, at der ikke er behov for yderligere udredning. Beslutningen kan desuden indebære, at patienten ikke tilbydes medicinsk behandling, fortsætter igangsat medicinsk behandling eller tilbydes anden medicinsk behandling. Patienten kan efterfølgende fortsætte i et kontrolforløb uden umiddelbar yderligere udredning. Det enkelte patientforløb er hermed registreringsmæssigt afsluttet. Side 5

6 Ligeledes skal registreringen foretages, hvis afdelingen vurderer ved første fremmøde, at patienten ikke skal diagnosticeres med hjerteklapsygdom eller hjertesvigt med en efterfølgende registrering af diagnose afkræftet. AFH03B2 Beslutning: Videre udredning, hjertesvigt registreres, hvis patienten diagnosticeres med hjertesvigt og skal fortsætte udredning for denne sygdom. Det enkelte patientforløb er hermed registreringsmæssigt afsluttet. AFH03B3 Beslutning: Videre udredning, hjerteklapsygdom registreres, hvis patienten diagnosticeres med hjerteklapsygdom og skal fortsætte udredning for denne sygdom. 2.3 Beslutning: Tilbud om behandling - hjerteklapsygdom Når udredning for hjerteklapsygdom er afsluttet, og der tages klinisk beslutning vedrørende tilbud om behandling, registreres en af følgende koder: AFH03C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling AFH03C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Beslutning vedrørende tilbud om behandling vil for de fleste pakkeforløb for hjerteklapsygdom ske ved den multidisciplinære konference, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelse for hjerteklapsygdom. Beslutningen kan dog også tages, og dermed registreres, ved beslutning om behandlingstilbud uden multidisciplinær konference. AFH03C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling registreres, hvis patienten som behandling af hjerteklapsygdom alene tilbydes medikamentel behandling eller fortsætter medikamentel behandling. AFH03C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling registreres, hvis patienten tilbydes invasiv behandling eller udover den medikamentelle behandling af hjerteklapsygdom også tilbydes invasiv behandling. 2.4 Invasiv behandling start Ved start af invasiv behandling registreres følgende kode AFH03F Invasiv behandling start Registreringen skal foretages ved først forekommende invasive behandling, fx PCI eller CABG. Den invasive procedure registreres som vanligt i henhold til Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. 2.5 Pakkeforløb slut Når der tages beslutning om, at et pakkeforløb for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt skal afsluttes registreres en af følgende koder: Hvis det klinisk vurderes, at diagnosen kan afkræftes, registreres Side 6

7 AFH03X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Hvis patienten ønsker at ophøre udredning eller ikke ønsker invasiv behandling og derved udtræder helt af forløbet, registreres AFH03X2 Pakkeforløb slut, patientens ønske Disse registreringer kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i patientforløbet efter beslutning vedrørende udredning, når dette er relevant. Patientforløbet i regi af pakkeforløbet for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt anses hermed for afsluttet. 3. Supplerende vejledning 3.1 Pakkeforløb start Pakkeforløb start for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt skal registreres, når - henvisning til pakkeforløb for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt modtages i udredende afdelingen uanset henvisningsmåde - når udredende afdeling modtager en henvisning, hvor det klinisk vurderes, at beskrivelsen på henvisningen svarer til målgruppebeskrivelsen med begrundet mistanke om hjerteklapsygdom eller hjertesvigt, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen, uanset henvisningsmåde - hvis det besluttes i forbindelse med igangværende forløb i sygehusafdeling, at patienten skal indgå i pakkeforløb for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt. Henvisning til pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt kan modtages både fra almen praktiserende læge, speciallæge, anden afdeling eller internt i samme afdeling. Henvisningen kan derfor være intern i samme afdeling, mellem to sygehusafdelinger eller mellem skadestue og stamafdeling. I nogle af disse tilfælde bliver patienten henvist, uden der findes en fysisk henvisning. Der skal således ikke nødvendigvis foreligge en fysisk eller elektronisk henvisningsblanket til opstart af en sygehuskontakt, for at modtagende afdeling skal behandle henvisningen i forhold til pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt, og dermed i forhold til registreringspraksis beskrevet i kapitel 2 med blandt andet registrering af pakkeforløb start. Patienter kan starte i et pakkeforløb uanset, hvornår i patientforløbet det klinisk vurderes, at patienten svarer til målgruppebeskrivelsen jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen. Dette gælder også, hvis patienten allerede er i et igangværende forløb for anden sygdom. Pakkeforløbsbeskrivelsen for hjerteklapsygdom og hjertesvigt beskriver hvilke symptomer/kriterier, der leder til begrundet mistanke om hjerteklapsygdom eller hjertesvigt. Ligeledes beskrives konkrete filterundersøgelser, der kan gøre mistanken om hjerteklapsygdom eller hjertesvigt begrundet. Afdelingen skal registrere start af pakkeforløb, ved modtagelse af henvisning til pakkeforløb med begrundet mistanke om hjerteklapsygdom eller hjertesvigt Side 7

8 modtagelse af henvisning med symptomer/kriterier, som klinisk vurderes svarende til begrundet mistanke om hjerteklapsygdom eller hjertesvigt modtagelse af henvisning med verificeret hjerteklapsygdom eller hjertesvigt symptomer eller fund i igangværende patientforløb for anden sygdom, som klinisk vurderes svarende til inklusion i pakkeforløb for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om forværring af verificeret hjerteklapsygdom eller hjertesvigt Patienter henvist med begrundet mistanke om forværring af allerede verificeret hjerteklapsygdom eller hjertesvigt skal indgå på lige vilkår som nyopstået begrundet mistanke om hjerteklapsygdom eller hjertesvigt. Den kliniske vurdering er, at den enkelte patient skal undersøges for angivne symptomer, for at afdække om den begrundede mistanke om forværring er reel samt for klinisk at kunne beslutte, hvilken behandling patienten efterfølgende eventuelt skal tilbydes Eks Begrundet mistanke om hjerteklapsygdom i eksisterende forløb Almen praktiserende læge henviser en patient med dyspnø med mistanke om, at patienten har lungebetændelse. I forbindelsen med udredningen opstår en begrundet mistanke om hjerteklapsygdom. Afdelingen skal henvise patienten til kardiologisk afdeling, når der ved klinisk vurdering erkendes begrundet mistanke om hjerteklapsygdom i udredningsforløbet. Kardiologisk afdeling skal ved modtagelse af henvisning registrere AFH03A Pakkeforløb start Eks Henvisning til pakkeforløb uden at opfylde inklusionskriterierne En afdeling modtager en henvisning på en patient, hvor der på henvisningen er angivet, at patienten skal indgå i et pakkeforløb for hjerteklapsygdom. I afdelingen vurderes det dog, at patienten ikke opfylder kriterierne for at indgå i et pakkeforløb for hjerteklapsygdom. Patienten opstarter derfor ikke i et pakkeforløb, og der skal derfor ikke foretages registreringer svarende til pakkeforløbsbeskrivelserne. 3.2 Beslutning vedrørende udredning Beslutning vedrørende udredning skal registreres, når der ved første fremmøde tages klinisk beslutning om det videre forløb Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning Når det klinisk er besluttet som behandling af hjerteklapsygdom/hjertesvigt alene at tilbyde patienten medikamentel behandling, fortsætte medikamentel behandling eller fortsætte forløbet i et kontrolforløb uden umiddelbar yderligere udredning skal afdelingen registrere AFH03B1 Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning AFH03B1 Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning registreres for patienter med hjerteklapsygdom eller hjertesvigt ved første fremmøde, hvis der tages beslutning om, at patienten ikke skal tilbydes yderligere udredning med eller uden medicinsk behandling. Side 8

9 Det vil sige, at koden skal registreres, hvis patienten diagnosticeres med hjerteklapsygdom eller hjertesvigt, hvor afdelingen samtidigt vurderer, at der ikke er behov for yderligere udredning. Beslutningen kan desuden indebære, at patienten ikke tilbydes medicinsk behandling, fortsætter igangsat medicinsk behandling eller tilbydes anden medicinsk behandling. Patienten kan efterfølgende fortsætte i et kontrolforløb uden umiddelbar yderligere udredning. Det enkelte patientforløb er hermed registreringsmæssigt afsluttet. Ligeledes skal registreringen foretages, hvis afdelingen vurderer ved første fremmøde, at patienten ikke skal diagnosticeres med hjerteklapsygdom eller hjertesvigt med en efterfølgende registrering af diagnose afkræftet Eks Mangler væsentlige informationer ved første udredningsdag En afdeling modtager en henvisning på en patient, hvor der på henvisningen er angivet, at patienten skal indgå i et pakkeforløb for hjerteklapsygdom. I afdelingen vurderes dette relevant, og patienten starter i pakkeforløb for hjerteklapsygdom. Afdelingen indkalder patienten til udredning, men ved fremmødet vurderes det, at der mangler væsentlige informationer og undersøgelsesresultater, der gør det umuligt at tage relevante beslutninger om det videre forløb. Afdelingen må derfor efterfølgende skaffe de manglende informationer inden den endelige beslutning, om det videre forløb kan tages. Afdelingen tager på baggrund af alle nødvendige informationer, inklusiv de informationer og undersøgelsesresultater, som efterfølgende er skaffet til veje beslutning om, at patienten skal fortsætte allerede igangsat medikamentel behandling uden yderligere behov for udredning. Afdelingen skal på dagen for denne beslutning registrere AFH03B1 Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning Det specifikke patientforløb er dermed afsluttet i forhold til registrering af administrative procedurekoder i forbindelse med pakkeforløb for hjerteklapsygdom Eks Diagnosticeret med hjerteklapsygdom overgår til kontrolforløb En patient er henvist til kardiologisk afdeling til pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt med henblik på udredning af begrundet mistanke om hjerteklapsygdom, jævnfør målgruppebeskrivelse i pakkeforløbsbeskrivelsen. Kardiologisk afdeling registrerer ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om hjerteklapsygdom pakkeforløb start. Ved patientens første fremmøde til udredning, hvor der foretages en EKKO-kardiografi, besluttes det, at patienten har en betydende hjerteklapsygdom svarende til målgruppebeskrivelsen i pakkeforløbsbeskrivelsen. Da det vurderes, at der ikke umiddelbart er behov for yderligere udredning eller medicinsk behandling, tages der en beslutning om at tilbyde patienten en opfølgende kontrol om et år med fornyet EKKO-kardiografi. Kardiologisk afdeling skal på dagen for beslutning om, at patienten skal tilbydes et kontrolforløb med fornyet EKKO-kardiografi om 1 år uden yderligere udredning her og nu, registrere Side 9

10 AFH03B1 Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning Det specifikke patientforløb er dermed afsluttet i forhold til registrering af administrative procedurekoder i forbindelse med pakkeforløb for hjerteklapsygdom Beslutning: Videre udredning, hjertesvigt Når det klinisk er besluttet at tilbyde patienter med diagnosen hjertesvigt yderligere udredning med henblik på vurdering af mulighed for at tilbyde en eventuel invasiv behandling, skal afdelingen registre AFH03B2 Beslutning: Videre udredning, hjertesvigt Det specifikke patientforløb er dermed afsluttet i forhold til registrering af administrative procedurekoder i forbindelse med pakkeforløb for hjertesvigt Beslutning: Videre udredning, hjerteklapsygdom Når det klinisk er besluttet at tilbyde patienter med diagnosen hjerteklapsygdom yderligere udredning med henblik på vurdering om mulighed for at tilbyde en eventuel invasiv behandling skal afdelingen registrere AFH03B3 Beslutning: Videre udredning, hjerteklapsygdom 3.3 Beslutning: Tilbud om behandling -hjerteklapsygdom Denne registrering skal kun foretages for patienter, hvor der under Beslutning vedrørende udredning blev registreret Beslutning: Videre udredning, hjerteklapsygdom. Efter endt udredning for patientforløb for hjerteklapsygdom tages der klinisk beslutning om, hvilket behandlingstilbud patienten skal have. Beslutningen vil i forbindelse med de fleste pakkeforløb for hjerteklapsygdom blive taget ved en multidisciplinær konference, men kan ligeledes blive taget i afdelingen uden multidisciplinær konference Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling Når udredningsforløbet er afsluttet, og det klinisk er besluttet som behandling af hjerteklapsygdom alene at tilbyde patienten medikamentel behandling eller fortsætte igangværende medikamentel behandling for hjerteklapsygdom, skal afdelingen registrere AFH03C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling Det specifikke patientforløb er dermed afsluttet i forhold til registrering af administrative procedurekoder i forbindelse med pakkeforløb for hjerteklapsygdom Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Når det klinisk er besluttet ud over en eventuel medikamentel behandling af hjerteklapsygdom ligeledes at tilbyde patienten invasiv behandling, skal afdelingen registrere AFH03C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Der skal kun foretages én registrering for Beslutning: Tilbud om behandling for hvert forløb. Dette betyder, at hvis patienten tilbydes invasiv behandling, og samtidig fortsætter en Side 10

11 medikamentel behandling af hjerteklapsygdom, registreres alene Beslutning: Tilbud om invasiv behandling. 3.4 Invasiv behandling start - hjerteklapsygdom Det er den først forekommende invasive behandling for patienter med hjerteklapsygdom, hvor den administrative procedurekode skal registreres. De konkrete behandlinger er beskrevet nærmere i pakkeforløbsbeskrivelsen for hjerteklapsygdom og hjertesvigt, kapitel 7. Registreringstidspunktet for invasiv behandling start svarer til tidspunktet, hvor afdelingen registrerer udført operation. Den udførte operation skal fortsat registreres i henhold til Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Ved start af invasiv behandling, skal afdelingen registrere AFH03F Invasiv behandling start 3.5 Pakkeforløb slut Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Når udredningsforløbet efter en klinisk vurdering af undersøgelsesresultater er afsluttet med en afkræftelse af den begrundende mistanke om hjerteklapsygdom eller hjertesvigt, skal afdelingen registrere AFH03X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Dette uanset om patienten afsluttes helt i regi af pakkeforløb for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt eller henvises til andet pakkeforløb for hjerteområdet. Registreringen pakkeforløb slut, diagnose afkræftet kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt efter beslutning vedrørende udredning i patientforløbet, når patienten efter afsluttet udredning ikke har hjerteklapsygdom eller hjertesvigt. Hvis der fortsat er begrundet mistanke om anden hjertesygdom, skal afdelingen efterfølgende ved begrundet mistanke om anden hjertesygdom inkluderet i pakkeforløb for hjerteområdet opstarte relevante pakkeforløb eller henvise til relevante afdeling, hvorefter involverede afdeling skal registrere svarende til kapitel 2 ved mistanke om anden hjertesygdom ikke inkluderet i pakkeforløb for hjerteområdet, fortsætte udredning for hjertesygdom eller henvise til relevante afdeling. Patientforløbet i regi af pakkeforløbet for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt anses hermed for afsluttet Eks Udredning for hjertesvigt - diagnose afkræftet En afdeling modtager en henvisning på en patient, hvor der på henvisningen er angivet, at patienten skal indgå i et pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt med henblik på udredning for hjertesvigt. Afdelingen vurderes dette relevant, og patienten registreres og startes i pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt. Afdelingen indkalder patienten til udredning. Ved første fremmøde vurderes patienten som værende hjerterask og dermed skal afsluttes i pakkeforløbet. Side 11

12 Afdelingen skal på dagen for første fremmøde registrere AFH03B1 Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning Samme dag, hvor den ligeledes tages beslutning om, at der ikke foreligger begrundet mistanke om hjertesvigt og, at diagnosen kan afkræftes, skal afdelingen Registrere AFH03X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Det specifikke patientforløb er dermed afsluttet Pakkeforløb slut, patientens ønske Når patienten har udtrykt ønske om ikke at videreføre et planlagt forløb, og ønsker at ophøre med udredning, ikke ønsker henvisning til invasiv behandling eller ikke ønsker yderligere behandling, skal afdelingen registrere AFH03X2 Pakkeforløb slut, patientens ønske Patientforløbet i regi af pakkeforløbet for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt anses hermed for afsluttet. 3.6 Forværring af hjertesygdom Ved begrundet mistanke om forværring i en i forvejen verificeret tilstand med hjerteklapsygdom eller hjertesvigt skal patientforløbet registreres som startende i et nyt pakkeforløb for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt. Afdelingen skal registrere, som beskrevet i kapitel 2 med blandt andet registrering af pakkeforløb start. Det er en sundhedsfaglig beslutning, at patienter henvist med begrundet mistanke om forværring skal indgår på lige vilkår som nyopstået begrundet mistanke om hjerteklapsygdom eller hjertesvigt med hensyn til inklusion i pakkeforløb og dermed registrering af samme. Den kliniske vurdering er, at den enkelte patient skal undersøges for angivne symptomer, for at afdække om den begrundede mistanke om forværring i sygdomstilstanden er reel samt for klinisk at kunne beslutte, hvilken behandling patienten efterfølgende eventuelt skal tilbydes. 3.7 Skift af pakkeforløb for hjerteområdet Der kan forekomme behov for ændring af den initiale begrundede mistanke af hjerteklapsygdom eller hjertesvigt og dermed pakkeforløb, som følge af et initialt udredningsforløb. Hvis det klinisk besluttes, at patienten efter endt udredning skal afsluttes i det påbegyndte pakkeforløb for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt, da der er opstået en begrundet mistanke om anden hjertesygdom end oprindelig vurderet, skal det første pakkeforløb for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt afsluttes og afdelingen skal registrere AFH03X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Samtidigt skal afdelingen, hvis der er fundet begrundet mistanke om anden hjertesygdom med beskrevet pakkeforløb, starte relevante pakkeforløb for hjerteområdet. Side 12

13 For opstart i pakkeforløb for stabil angina pectoris, skal afdelingen registrere AFH01A Pakkeforløb start For opstart i pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi AFH02A Pakkeforløb start Eks Skifte mellem pakkeforløb i egen afdeling En patient er henvist til kardiologisk afdeling med begrundet mistanke om hjerteklapsygdom. Under udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt bliver den begrundende mistanke om hjerteklapsygdom afkræftet. Undersøgelsesresultaterne medfører dog, at det klinisk vurderes, at patienten skal starte pakkeforløb for stabil angina pectoris med supplerende udredning for den begrundede mistanke om stabil angina pectoris. Kardiologisk afdeling skal registreringsmæssigt afslutte det initialt startede pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt ved den kliniske beslutning om diagnose afkræftet. Afdelingen skal registrere AFH03X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Efterfølgende skal afdelingen starte pakkeforløb for stabil angina pectoris, ved at registrere AFH01A Pakkeforløb start Afdelingen skal efterfølgende registrere øvrige pakkeforløbskoder i regi af pakkeforløb for stabil angina pectoris, jævnfør registreringsvejledningen for stabil angina pectoris. 3.8 På tværs af afdelinger og sygehuse Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, sygehuse og regioner, hvor det ikke nødvendigvis er klart for den enkelte afdeling, hvilke monitoreringspunkter, der allerede er registreret for forløbet. Derfor er det væsentligt, at afdelingen registrerer monitoreringspunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme monitoreringspunkt kan således potentielt blive registreret flere gange i forløbet. Anvendelsen af monitoreringspunkterne er uafhængigt af registrerende afdeling på tværs af sygehuse og regioner. Monitoreringen vil ligeledes tage hensyn til mulige dobbeltregistrerede koder, jævnfør monitoreringsvejledningen. 3.9 Parallelle pakkeforløb for hjertesygdom Det kan forekomme, at der i forbindelse med udredning for hjerteklapsygdom eller hjertesvigt findes begrundet mistanke om eller diagnosticeres anden form for hjertesygdom samtidigt. Dette skal registreres som uafhængige pakkeforløb, der forekommer parallelt Begrundet mistanke om hjertesygdom i igangværende sygdomsforløb I et igangværende patientforløb for anden sygdom, kan der i forbindelse med udredning findes et tilfældigt fund, der vurderes som begrundet mistanke om hjerteklapsygdom eller hjertesvigt. I en Side 13

14 sådan situation skal afdelingen starte et pakkeforløb internt i afdelingen eller henvise til relevant afdeling til opstart af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Eks Begrundet mistanke om hjertesvigt i eksisterende forløb for brud på hoften En patient indlagt med brud på hoften i ortopædkirurgisk afdeling bliver ved rutineundersøgelse i forbindelse med præoperativ vurdering, klinisk vurderet til begrundet mistanke om hjertesvigt. På baggrund af den begrundede mistanke om hjertesvigt henviser ortopædkirurgisk afdeling til kardiologisk afdeling. Kardiologisk afdeling skal ved modtagelse af henvisning registrere AFH03A Pakkeforløb start Eks Tilfældigt fund ved præoperativ kardiologisk vurdering En patient får foretaget en præoperativ kardiologisk vurdering med EKKO-kardiografi. Der er ikke forud beskrevet kardiologiske symptomer. Der findes ved EKKO-kardiografien en klapstenose, der svarer til målgruppebeskrivelsen i pakkeforløbsbeskrivelsen. Klapstenosen vurderes som betydende, men ikke aktuelt behandlingskrævende. Det anbefales, at patienten opstarter et kontrolforløb med fornyet EKKO-kardiografi om 1 år. Kardiologisk afdeling skal på dagen for beslutningen om, at patienten skal indgå i et pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt, registrere AFH03A Pakkeforløb start samt på dagen for beslutning om det videre forløb registrere AFH03B1 Beslutning: Medikamentel behandling, ingen videre udredning da der foreligger en beslutning om, at patienten ikke umiddelbart skal have yderligere udredning, men fortsætte i et kontrolforløb Død i forløb I nogle tilfælde vil det forekomme, at patienten dør midt i et forløb. Afdelingen skal i disse tilfælde registrere jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Der skal således ikke ske særskilt registrering i forhold til pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt. Side 14

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1 / 14 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation Nærværende

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Nærværende dokumentet beskriver

Læs mere

Metodebeskrivelse og tolkning

Metodebeskrivelse og tolkning Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Metodebeskrivelse og tolkning Monitorering af hjerteområdet fra 1. juli 2013 (anno 2013) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1 Nye tiltag

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 10-06- e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 1. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 10-03-2016 e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 4. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype 1 / 48 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Beskrivelse af monitoreringsmodel

Beskrivelse af monitoreringsmodel 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1 / 15 Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt

pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt 2013 Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom ISKÆMISK HJERTESYGDOM HJERTERYTMEFORSTYRRELSE HJERTEKLAPSYGDOM HJERTESVIGT RESUMÉ 2018 Resumé I dag lever ca. en halv million voksne

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Overgang fra LPR2 til LPR3 - Håndtering af overgang for private aktører. LPR3-projektet

Overgang fra LPR2 til LPR3 - Håndtering af overgang for private aktører. LPR3-projektet Overgang fra LPR2 til LPR3 - Håndtering af overgang for private aktører LPR3-projektet Version 1.2, d. 5-11-2018 1. Indledning Dette notat har til formål at beskrive, hvordan indberetning til LPR håndteres

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper)

pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper) pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper) 2013 Pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper) Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1. december 2017 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom 2013-2016 1 / 92 Indhold Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom... 1 1. Hovedresultater

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. december 2014 Kvartalsopgørelse 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. december 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson dokumenteres

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER J U N I 17 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienterne skal tildeles en kontaktperson. Tildeling af kontaktperson dokumenteres i journalen og indikatoren opgøres kvartalvis efter national

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 2. kvartal 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 2/39 Overvågning

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer BEGREBER, FORLØBSTIDER OG MONITORERING

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer BEGREBER, FORLØBSTIDER OG MONITORERING Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer BEGREBER, FORLØBSTIDER OG MONITORERING 2016 Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer -begreber, forløbstider og monitorering Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER AP R I L 2 1 7 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 17 18 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 17

Læs mere

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Dato: 7. maj 2018 Indledning Region Sjælland monitorerer løbende udviklingen i aktivitet, registreringskvalitet

Læs mere

Ikke- aku5e livstruende hjertesygdomme

Ikke- aku5e livstruende hjertesygdomme Hjerterpakkerne Regeringsgrundlaget Regeringen vil indføre optimale pakkeforløb for forundersøgelse og behandling for patienter med livstruende hjertesygdomme på samme måde som på kræftområdet. Regeringen

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet 1 / 83 Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET:

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET: 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 92 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 92 67 23 4987

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

MiniPas - Henvisninger

MiniPas - Henvisninger - Henvisninger Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

Pakkeforløb for. ustabil angina pectoris (UAP) og akut myokardieinfarkt

Pakkeforløb for. ustabil angina pectoris (UAP) og akut myokardieinfarkt Pakkeforløb for ustabil angina pectoris (UAP) og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation (NSTEMI) 2013 Pakkeforløb for ustabil angina pectoris (UAP) og akut myokardieinfarkt uden STelevation (NSTEMI) Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere