Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerne har som følge af arbejdet fået:"

Transkript

1

2 Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikre alle borgere nem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt medieindhold via digitale platforme (DDB s mission). Alle landets 98 kommuner har nu tilsluttet sig samarbejdet. Mens 2013 var et opstarts år for DDB, var 2014 året, hvor DDB konsoliderede sig organisatorisk og i forhold til håndtering af bibliotekernes it-infrastruktur, indkøb af digitale materialer og formidling. Med dette som mål opnåede DDB i 2014 en række centrale resultater. Borgerne har som følge af arbejdet fået: Adgang til et større udvalg af e-bøger, også fra mobile platforme. DDB har på vegne af bibliotekerne forhandlet de store danske forlags genindtræden i ereolen og medvirket til at sikre, at antallet af e-bøger i ereolen er steget fra til DDB har desuden økonomisk understøttet den tekniske udvikling af ereolen, som blandt andet gør det muligt for borgeren at tilgå og læse e- bøgerne på deres mobile enheder. Adgang til flere digitale tidsskrifter og databaser. DDB har forhandlet eksisterende og nye aftaler om tekstlicenser, hvilket blandt andet har resulteret i gode aftaler for eksisterende og nye tekstlicenser. Adgang til tre populære digitale bibliotekstjenester. DDB har sikret det økonomiske fundament for og indgået samarbejdsaftaler med Palles Gavebod, Litteratursiden og Biblioteksvagten. Derved har DDB medvirket til at sikre borgernes adgang til og løbende udvikling af tre centrale bibliotekstilbud, som tilsammen giver borgerne et trygt digitalt tilbud til børn, et forum for inspiration og diskussion af litteratur samt mulighed for at få unik biblioteksfaglig hjælp online. Bedre mulighed for at søge på tværs af kilder på den lokale hjemmeside. DDB har gjort det muligt for flere borgere at søge på tværs af næsten alle bibliotekernes materialer, herunder også de digitale og dermed givet borgerne adgang til et bedre udvalg. Bibliotekerne har fået mulighed for at give borgerne et mere tidssvarende og attraktiv digitalt tilbud.

3 Bibliotekerne har således blandt andet fået: Et licenshåndteringssystem til digitale materialer, som giver bibliotekerne et overblik over deres digitale materialer, og gør det muligt at følge forbrugs og prisudviklingen samt sammenligne eget licensforbrug med andre bibliotekers for herigennem at målrette de digitale tilbud til deres borgere. DDB CMS, en fælles hjemmeside for 77 biblioteker, som udnytter stordriftsfordelen ved central drift og vedligehold, og som samtidigt giver bibliotekerne mulighed for at tilpasse hjemmesiden til deres lokale behov. Er mere koordineret og gennemsigtigt afsæt for udviklingen af bibliotekernes fælles it-infrastruktur, så der i endnu højere grad kan skabes en rød tråd mellem borgernes ønsker og den infrastruktur, der kan understøtte ønskerne. Disse væsentlige resultater er sikret samtidig med, at DDB har opnået fuld medlemstilslutning, har etableret en stabil organisation og har udviklet en sund økonomi, som har gjort det muligt at sikre prisreduktion både i 2014 og i 2015.

4

5 Organisatorisk har DDB i 2014 været kendetegnet ved konsolidering; en væsentlig del af processen mod at blive en effektiv og resultatskabende organisation. Fuld medlemstilslutning Glædeligt er det, at DDB i 2014 opnåede fuld tilslutning fra kommunerne; en opbakning, som overgik stifternes oprindelige målsætning om, at der i 2014 skulle være mindst et antal kommuner tilsluttet svarende til 60 % af befolkningen. Sund økonomi Den fulde medlemstilslutning har da også medvirket til at sikre DDB en stærkere økonomi end estimeret. Den gode økonomi har blandt andet resulteret i, at DDB i 2014 har kunnet holde kommunernes egenfinansiering af DDB under det niveau, der i 2012 var estimeret i forbindelse med etableringen af DDB (se tabel 1). Denne udvikling vil forsætte i Tabel 1: Oversigt over prisudviklingen for DDB-medlemskab pr. borger: 2012 (1) 2014 (2) 2015 (3) Basispakken Kr. 3,03 Kr. 2,29 Hjemmesidepakken Kr. 0,71 Kr. 0,79 I alt Kr. 5,1 Kr. 3,74 Kr. 3,08 1) Forventet pris pr. borger DDB-rapporten fra ) Faktisk pris pr. borger ) Faktisk pris pr. borger DDB s samlede indtægter i 2014 var kr. 44,5 mio. I alt er der anvendt og disponeret for kr. 43,8 mio. i 2014 (se tabel 2 på næste side). Heraf anvendes ca. kr. 20,0 mio. til gennemførsel af projekter i Også årets resultat på kr. 0,7 mio. vil blive anvendt på aktiviteter i Det skyldes, at det inden for de givne rammer ikke har været muligt at opretholde det forventede aktivitetsniveau i Med en midlertidig udvidelse af sekretariatet i 2015, blandt andet med indstationeringer fra kommunerne, forventes der et højere aktivitetsniveau samtidigt med, at det kommunale bidrag pr. borger reduceres yderligere.

6 Tabel 2: DDB s regnskab 2014: Indtægter Mio. kr. Indtægter fra kommunerne 19,4 Indtægter fra staten 17 Overført fra ,1 Indtægter i alt 44,5 Udgifter Mio. kr. Projekter til fremme af DDB-samarbejdet (1) 16,9 Basispakken 11,1 Driftstilskud til netbibliotekerne 3,4 Hjemmesidepakken (2) 3,3 Driften af DDB-samarbejdet 9,1 Udgifter i alt 43,8 Årets resultat (3) 0,7 1) Heraf kr. 6,9 mio. givet direkte til bibliotekernes projekter. 2) Heraf betales dog kr. 0,5 mio. tilbage til bibliotekerne som følge af forsinket idriftsættelse af DDB CMS. 3) Årets resultat vil blive anvendt på DDB-aktiviteter i Bibliotekernes organisation Øget gennemsigtighed, styrket kommunikation og medlemsinddragelse har været et væsentligt element i DDB s aktiviteter i Eksempelvis er der i årets løb udsendt 58 generelle og 15 fagspecifikke nyhedsmails, styringsdokumenter og beslutningsreferater er blevet gjort tilgængelige via DDB s hjemmeside, og der blev afholdt lokale dialogmøder om bl.a. indkøbssystemet (ERMS), DDB CMS og samarbejdet med netbibliotekerne. Endvidere er DDB medlemmer gennem medlemsdage, høringsprocesser og DDB CMS Issue Tracker blevet direkte involveret i udviklingen af bibliotekernes egne løsninger og underliggende infrastruktur. Dertil vidner 29 ansøgninger for et samlet beløb på ca. kr. 20 mio. til årets DDB-pulje om medlemmernes aktive engagement i at bidrage til DDB. I alt blev ni projekter og tre områder tildelt midler fra DDB-puljen 2014.

7

8 Det er DDB s mission at bidrage til at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud samt give borgeren nem adgang til indhold via digitale platforme. Med dette som mål opnåede DDB i 2014 en række centrale resultater, forankret i DDB s tre søjler: It-infrastruktur, indkøb og formidling. På området for it-infrastrukturopnåede DDB i 2014 en række central resultater, både hvad angår konkrete løsninger og i forhold til at sikre hensigtsmæssig og stabil drift og struktur af infrastrukturen i sig selv. Bedre søgemulighed på bibliotekernes hjemmesider Størstedelen af landets biblioteksbrugere har i løbet af 2014 oplevet, at muligheden for søgning på tværs af kilder på den lokale hjemmeside er blevet kraftigt forbedret. Det skyldes, at DDB i vidt omfang har sikret integration mellem de lokale hjemmesider og den fælles databrønd, som rummer et katalog over en omfattende mængde af biblioteksmaterialer fysiske såvel som digitale. Før denne integration var det kun en begrænset mængde af bibliotekerne (de, som benyttede dinghjemmesider), de r havde mulighed for at tilbyde søgning direkte i databrønden. For de 77 biblioteker, som har tilkøbt DDB CMS, sker integrationen automatisk. I 2015 planlægger DDB og DBC i øvrigt at tilføje en række nye kilder til den fælles databrønd, så søgemulighederne bliver yderligere forbedrede. App en Biblioteket Ligeledes har borgerne i flere af landets kommuner i 2014 oplevet, at det er blevet lettere at tilgå bibliotekernes hjemmesider fra mobile enheder, fordi den fælles app Biblioteket til iphone og ipad i 2014 blev gjort tilgængelig via App Store. App en er et vigtigt led i bibliotekernes strategi om at bruge de digitale platforme til at styrke brugerens oplevelse af biblioteket. I 2014 blev det muligt at bruge app en på

9 9 biblioteker, og DDB forventer, at alle biblioteker i løbet af 2015 vil få mulighed for at kunne tilbyde deres borgere app-løsningen. Lancering af DDB CMS For de 77 biblioteker, som har tilkøbt DDB hjemmesidepakke, var lanceringen af DDB CMS en afgørende milepæl i CMS-løsningens grundlæggende funktionalitet udvikles, driftes og vedligeholdes centralt i DDB, og gør det dermed muligt for bibliotekerne at fokusere deres ressourcer på at tilpasse den enkelte hjemmeside til deres lokale behov, både hvad angår udseende og udvikling af specifikke funktionaliteter. 20 biblioteker har lanceret den nye hjemmesideløsning i I løbet af 2015 vil alle 77 biblioteker tage DDB CMS i brug, og bibliotekerne vil i stigende omfang kunne høste gevinsterne ved central drift og lokal udvikling. National webstatistik om og til bibliotekerne Som en del af DDB-samarbejdet overtog DDB i 2014 håndteringen af bibliotekernes webstatistik. Med DDB-medlemmernes mandat i ryggen var det muligt for DDB at sikre en fordelagtig aftale i forbindelse med gennemførslen af et EU-udbud af en national webstatistikløsning. Styrket samarbejde om bibliotekernes nationale it-infrastruktur DDB har i 2014 løftet en række koordinerende opgaver i forhold til at styrke og skabe retning for udviklingen af bibliotekernes nationale it-infrastruktur. Efter den hovedaftale, som er indgået mellem KL, Kulturministeriet og DBC, bliver DBC hovedleverandør af den samlede it-infrastruktur for DDB, herunder også for DDB CMS. Blandt andet for at sikre maksimalt genbrug og reducere omfanget af dobbelt udvikling og drift er DDB-samarbejdet blevet udvidet til også at administrere DanBib og bibliotek.dk. Det er et grundlæggende element i aftalen, at infrastrukturen skal opbygges i open source software efter principper om åbne standarder. Dette sikrer, at bibliotekernes it-infrastruktur bliver åben tilgængelig for flere leverandører, og at it-infrastrukturen har åbne snitflader, som skaber mulighed for at koble infrastrukturen sammen med systemer produceret af andre leverandører. I samarbejde med DBC blev der i 2014 gennemført en proces, som mere detaljeret end tidligere inddrog bibliotekerne i at prioritere DBC s arbejde med den nationale it-infrastruktur i 2015 (den såkaldte Releaseplan 2015). DDB koordinerede processen, som var forankret i DDB s faggruppe for infrastruktur og som involverede drøftelser i DDB s styrende organer, høring af DDB s medlemmer og lederforeningerne samt direkte dialog mellem DDB og DBC. Resultatet blev en releaseplan for 2015, som tager udgangspunkt i bibliotekernes behov samt i det nødvendige vedligehold og udvikling af bibliotekernes nationale it-infrastruktur.

10 På indkøbsområdet har DDB i 2014 fokuseret på to strategisk vigtige områder: tekstlicenser og e-bøger. Flere e-bøger Som resultat af intensive forhandlinger af e-bøger i 2014 kunne borgerne i januar 2015 glæde sig over en væsentlig forbedring af e-bogsudvalget på bibliotekernes e- bogsportal, ereolen. Som følge af, at de store danske forlag genindtrådte i ereolsamarbejdet ved årets begyndelse steg antallet af titler på ereolen fra ca til 9.200, heraf mange aktuelle og populære titler. Samtidig oplevede borgerne, at de et og samme sted på ereolen kunne hente både e-bøger og Net-lydbøger. ereolens udlånstal lå i de første måneder af 2015 langt over det normale udlånstal, hvilket peger på, at udvidelsen af ereolens tilbud har styrket borgernes opmærksomhed på og anvendelse af digitale bibliotekstilbud. ereolen og DDB har arbejdet tæt sammen om at skabe denne succes. DDB varetog således på bibliotekernes vegne forhandlingerne om forlagenes genindtræden i ereolen. Tilsvarende finansierede DDB en stor del af den tekniske udvikling, herunder videreudviklingen af ereolapp en, der var nødvendig for, at ereolen kunne håndtere de differentierede forretningsmodeller, som forhandlingerne resulterede i. Flere og bedre tekstlicensaftaler I en række kommuner har borgerne i 2014 oplevet, at udbuddet af digitale tidsskrifter, databaser og tekster er blevet styrket. Det skyldes, at centraliseringen af forhandlingen af bibliotekernes tekstlicenser i DDB har gjort det muligt blandt andet at sikre en fordelagtig aftale om licenser til en pakke på 190 engelsksprogede e-tidsskrifter, blandt andet The Economist og National Geographic. Også bibliotekernes 51 eksisterende tekstlicenser er blevet genforhandlet af DDB. Resultatet af forhandlingerne har været meget tilfredsstillende med ganske få og små prisstigninger i et marked styret af monopoler, der normalt selv dikterer prisudviklingen. Lokalt overblik over tekstlicenser Ud over at varetage forhandlingerne af tekstlicenser har DDB også tilført bibliotekerne et redskab, som kan understøtte en mere effektiv administration og målrettet brug af tekstlicenser lokalt. Således varetog DDB i 2014 udviklingen og lanceringen af et licenshåndteringssystem digitale materialer også kaldt Electronic Resource Management System (ERMS). Systemet giver, foruden overblik over og styring af de enkelte licensaftaler, også mulighed for at følge forbrugs og prisudviklingen på licensområdet. Desuden gør systemet det muligt for det enkelte bibliotek

11 at sammenligne sin licenspakke og sit forbrug med andre biblioteker. Systemet kan dermed fungere som et redskab til at prioritere og forbedre sammensætningen af det enkelte biblioteks licenspakke, så den målrettes borgernes behov. Systemet blev lanceret i november 2014, og danner nu grundlag for bibliotekernes håndtering af licensområdet. På formidlingsområdet har DDB i 2014 haft fokus på at etablere de grundlæggende strategiske og aftalemæssige rammer for udvikling, samarbejde og genbrug på tværs af sektoren og tjenester; et forarbejde, som har været nødvendigt for at kunne skabe fælles retning og løsninger i de kommende år. Sideløbende er der blevet skabt konkrete løsninger, som har effektiviseret bibliotekernes ressourceanvendelse, styrket bibliotekernes lokale profil og dannet grundsten for et mere sammenhængende digitalt bibliotekstilbud. Deling af biblioteksproduceret indhold Projektet Biblioteksproduceret indhold (BPI) blev i 2014 integreret i DDB CMS. Projektet muliggør redaktionel deling af eksempelvis anmeldelser på tværs af bibliotekerne. Litteratursiden har gjort alle deres anmeldelser tilgængelige i BPI, og de øvrige nettjenester arbejder på at udvikle lignende løsninger. Med udviklingen inden for BPI er der således sket en stor forbedring i forhold til at genbruge formidling på tværs af biblioteker. Det giver bibliotekerne bedre mulighed for at fokusere ressourceanvendelsen på deres lokale behov, og dermed bidrager BPI til at give borgeren en oplevelse af lokalt tilpasset indhold af en høj kvalitet på deres bibliotekshjemmeside. Styrket samarbejde mellem netbibliotekerne Grundlaget for, at borgerne i løbet af de kommende år i stigende grad vil kunne opleve en målrettet og sammenhængende udvikling af tre strategisk vigtige nettjenester: Litteratursiden, Biblioteksvagten og Palles Gavebod, blev skabt i Det skyldes blandt andet, at DDB foruden at yde driftsstøtte til disse tjenester i 2014 også har indgået individuelle samarbejdsaftaler med tjenesterne. Samarbejdsaftalerne opstiller dels konkrete målsætninger for udviklingen af den enkelte nettjeneste, og dels pålægger aftalerne DDB og nettjenesterne et øget samarbejde, bilateralt og som gruppe. Dette skal skabe fokus på fælles snitflader og bidrage til at styrke brugerens oplevelse af et sammenhængende og sømløst digitalt bibliotekssystem.

12

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag Bilag Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Bilag 4: Elementer i infrastrukturen

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5.

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5. Referat 17. december 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. december 2014, kl. 11.30-16.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere