Det nationale cykelprojekt: Danmark cykler sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nationale cykelprojekt: Danmark cykler sammen"

Transkript

1 Det nationale cykelprojekt: Danmark cykler sammen Baggrund Danmark har en unik cykelkultur med en meget høj andel af cyklende borgere i alle aldre og fra alle samfundslag. Men det er nødvendigt med en markant og koordineret indsats for at fastholde og øge antallet af cyklister, idet cykeltrafikken har været faldende eller stagnerende i de fleste danske byer de seneste år. Sundhedsproblemer som følge af manglende fysisk aktivitet er stigende ligesom miljø-, støj og trængselsproblemer i byerne som følge af stigende biltrafik. De sundhedsmæssige fordele ved cykling er slående: % af voksne danskere er inaktive (Sundhedsstyrelsen, 2006) med deraf øget risiko for at dø tidligt af hjertekarsygdom og at udvikle diabetes, for højt blodtryk og visse kræftformer (Pedersen og Andersen, 2011). Ca dødsfald, hospitalsindlæggelser, 3.1 mio. fraværsdage og knap 3 mia. kr. i nettoomkostninger i sundhedsvæsenet om året relateres til fysisk inaktivitet (Juel et al, 2006). Der er et stort sundhedspotentiale i at få flere til at vælge cyklen frem for bilen, idet en dansk undersøgelse viser, at cyklister har 30 % mindre risiko for at dø for tidligt (Andersen et al, 2000), og at selv korte cykelture kan reducere risikoen for livsstilssygdomme, stress og sygedage (Oja et al, 2011). Når op mod 45 % af alle bilture er under 5 km (Christensen og Jensen, 2008), og stort set alle har en cykel og kan cykle, er det oplagt at fokusere på cykling til og fra arbejde, fritidsaktiviteter o.a., som kan indarbejdes i dagligdagen, hvilket er den vigtigste faktor for fastholdelse over tid. Danske kommuner gennemfører i dag en lang række cykelfremmende tiltag og nødvendige forbedringer af infrastrukturen, bl.a. med støtte fra cykelpuljen. Det fremmer i sig selv cyklingen for nogle befolkningsgrupper, mens andre grupper har behov for en ændring i sociale normer, vaner og personlig motivation for at skifte til cykel. Cykelpuljen har hidtil støttet enkelte kommunale kampagner, som har vist positiv effekt på konkrete målgrupper. Indtil videre har der dog ikke været cykelfremmende kampagner, koordineret på landsplan. I dette projekt samarbejder Danmarks tre største sundhedsorganisationer, fire store kommuner og to forskningsinstitutioner, som hver især allerede arbejder med cykelfremmende initiativer for at styrke Danmark som cykelland, og som i fælleskab sætter fokus på cykling og sundhed. Dermed vil projektet nå længere og bredere ud, end det er set før for cykelfremmende initiativer. Erfaringer fra bl.a. samarbejdsprojektet 6 om dagen spis mere frugt og grønt danner baggrund for organiseringen af projektet, som vil inddrage viden fra eksisterende cykelpulje-projekter og samarbejde med andre, som kan bidrage med relevant viden. Med det brede samarbejde vil det være muligt at udnytte det fulde potentiale af de eksisterende fysiske cykelanlæg, hvor der populært sagt er plads til og behov for - mange flere cyklister. National koordinering sammen med brug af nye teknologier og sociale mediers enorme udbredelse sikrer stordriftsfordele i at fremme cyklismen med stor effekt og relativ lav investering pr. involveret deltager, idet både de førnævnte kommuner og sundhedsorganisationer, men også Danmarks øvrige kommuner og andre ngo er kan trække på de samme aktiviteter og tilpasse dem lokalt i stedet for at udvikle og drifte egne aktiviteter. 1

2 Formål Projektets formål er at få danskerne til at cykle mere og bruge bilen mindre til korte ture med det primære sigte at forbedre danskernes folkesundhed, også hos de mindst fysisk aktive grupper, samtidig med, at miljøbelastningen, trængslen og trafikstøjen fra private biler reduceres. Formålet er endvidere at sikre en bedre udnyttelse af de offentlig investeringer i cykelinfrastrukturen, som kommunerne foretager i disse år, i mange tilfælde med støtte fra cykelpuljen. Endelig er formålet at udvikle, afprøve og evaluere effekten af netværk og digital coaching og dermed bidrage med ny viden, som sikrer, at fremtidige kampagner og værktøjer for at få folk i gang med at cykle mere, bygger på de seneste erfaringer og viden. Projektets mål Projektets direkte mål (jf. bilag 2) er, at der årligt gennemføres 50 mio. flere cykelture fordelt over hele landet, svarende til en stigning i cykelandelen på ca. 1 procentpoint, at 40 % af voksne danskere kender kampagnen, når projektet slutter at deltager i det virale cykelnetværk, at personer om året benytter digital cykelcoaching med en succesrate på 20 %, og at der for hvert indsatsområde udarbejdes en rapport med anbefalinger til fremtidige cykelaktiviteter. Målgruppe Overordnet er målgruppen alle danskere fra 6-70 år af begge køn. Alle i målgruppen kan cykle, og stort set alle har egen cykel. Fokus er særligt på folk i byområder, hvor man kan cykle til de fleste steder i lokalområdet uden væsentlige problemer med trafiksikkerheden. Målgruppen segmenteres i mindre homogene grupper med fælles karakteristika som fx livsfase, transportvaner, geografi eller og motivation/attitude i forhold til cykling. Hertil vil projektet benytte den viden og den metoder der er opnået i forbindelse med Københavns Kommunes cykelindsats målrettet korte bilture og Bikeability-projektet (www.bikeability.dk). Det gør det muligt at kommunikere målrettet til mere homogene segmenter, hvilket øger sandsynligheden for projektets succes. Om budskabet er miljø, økonomi, velvære, sundhed eller andet eller om fx konkurrenceelementer inddrages vil således være afhængig af segmentet. For at skabe relevans hos personer, som ikke umiddelbart oplever sig selv som cyklister, spiller sundhedsorganisationerne en væsentlig rolle, idet deres tilsammen godt medlemmer og tusindvis af frivillige i højere grad vil identificere sig med cykelbudskaberne, når de kommer fra disse organisationer, ligesom de også vil appellere til de mange danskere, som selv lider af eller har pårørende, som lider af kræft, diabetes eller hjertekarsygdom. Metode Projektet tager afsæt i eksisterende viden om adfærdsforandringer, særligt hvordan man får flere til at cykle. Nyere helhedsmodeller for adfærdsforandringer danner den teoretiske baggrund for kampagnens aktiviteter (Killoran, 2006; Sallis, 2006). Borgernes transportvalg påvirkes af både af makro- og mikroomgivelser, og flere studier påviser, at de mest effektive interventioner inddrager flere niveauer på tværs af samfundet, dvs. 2

3 1) sikrer attraktive og korrekt placerede lokaliteter til fysisk aktivitet, 2) implementer motivations- og uddannelsesprogrammer, der sikrer brug af lokaliteterne, og 3) bruger medier og lokale organisationer til at ændre sociale normer og kultur. Cykelpuljen har allerede skabt bedre fysiske cykelomgivelser (anbefaling 1 - det gule felt i modellen), mens de fire indsatsområder i projektet understøtter forbedringerne på tværs af de forskellige samfundsniveauer gennem ændring i sociale normer og personlig motivation. National kampagneindsats Den overordnede cykelkampagne skal gøre flere danskere opmærksomme på cyklen som alternativ til bilen og påvirke normen for cykling ved indsatser i det politiske miljø. Medier og lokale organisationer bruges til at ændre sociale normer og kulturer (anbefaling 3) Lokale events Lokale aktiviteter skal sætte fokus på cykling i folks daglige omgivelser. Undervisning og cykelevents indgår som væsentlige redskaber i motivations og uddannelsesprogrammer, hvilket sikrer brugen af lokaliteterne (anbefaling 2). Lokale medier og organisationer bruges til at ændre sociale normer og kulturer (anbefaling 3). Viralt netværk mellem cyklister Etablering af interaktive netværk for cyklister skal ændre den sociale norm for cykling, hvor sociale medier og internetværktøjer er nye redskaber i kampagnestrategien. Nye medier og lokale organisationer bruges til at ændre sociale normer og kulturer (anbefaling 3). Digital cykelcoaching For at påvirke potentielle cyklister på det personlige plan inddrages digital cykelcoaching som individuel kampagnestrategi. Digital cykelcoaching tager afsæt i psykologiske faktorer som motivation og vaner, som ifølge transportstudier har stor betydning for, om man cykler (Heinen et al, 2010). Digital cykelcoaching indgår som motivationsprogram, der sikrer brugen af lokaliteterne (anbefaling 2). Organisering Projektet er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Århus, Odense, Middelfart og Frederiksberg Kommuner, samt DTU-Transport og KU. Projektet organiseres med en styregruppe, en projektgruppe og en følgegruppe. Styregruppen med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Odense Kommune har til formål at sikre bemanding og overordnet drift af projektet og dets ressourcer. 3

4 Projektgruppen med en repræsentant fra hver af de 9 projektpartnerne skal gennemføre projektet. Her præsenteres oplæg, koordineres aktiviteter, og projektgruppen udvikler, drøfter og beslutter, hvordan aktiviteterne bedst gennemføres til gavn for alle danske kommuner. Følgegruppen består på nuværende tidspunkt af Cyklistforbundet, Københavns Kommune og FDM, som, bidrager med bl.a. faglig sparring, viden om målgrupper og barrierer/motivation for at cykle samt indgående kendskab til en af projektets særlige målgrupper, bilisterne. Ved projektstart inviteres relevante ministerier og en mediepartner til at deltage. De tre sundhedsorganisationer har tæt kontakt til og relevans for store dele af den danske befolkning, også dem, som ikke cykler dagligt eller regelmæssigt. De deltagende kommuner har allerede et stort fokus på cykling og er hjemsted for at stort antal daglige cyklister. Samtidig sikrer kommunernes deltagelse, at aktiviteterne er anvendelige i landets øvrige kommuner. Endelig har FDM kommunikationskanaler som kan komme ud til en særlig relevant målgruppe, og med en legitimitet som er stor over for den målgruppe. Projektets overordnede struktur Som overordnet strategi har samarbejdsprojektet en national kampagne med markedsføring og netportal, hvor følgende tre indsatsområder indgår som aktive links: interaktivt netværk og sociale medier, lokale events, og digital cykelcoaching. De er forbundet og interagerer med hinanden, jf. model, og her kommer de internetbaserede værktøjer i spil. Fx kan man på netportalen følge med i lokale events og cyklisters interne konkurrencer eller få inspiration til, hvordan man fremmer cykling over for bestemte målgrupper eller den enkelte cyklist. Det interaktive netværk mellem cyklister med inddragelse af sociale medier og netbaserede værktøjer vil udgøre en vigtig del af kommunikationen og eksponeringen af projektet. National kampagne og kommunikationsstrategi Formål: At ændre danskernes indstilling til og oplevelse af cykling i dagligdagen Kampagnen bygger på what s in it for me-strategi og vil bruge erfaringer og anbefalinger om markedsføring af cykeltrafik bl.a. gennemført af Copenhagenize Consulting (støttet af cykelpuljen). Desuden gennemfører KU-science segmenteringsanalyser. Projektet vil bruge massemedier og elektronisk kommunikation og udnytte eksisterende netværk og partnernes egne kommunikationskanaler, herunder trykt materiale, nyhedsbreve, reklameskilte mm, til at formidle kampagnens budskaber. Muligheden for at inddrage sundhedsorganisationernes frivillige undersøges. 4

5 Der udvikles identitet, inklusiv logo og slogan med direkte kobling til hovedbudskabet og udarbejdes designmanual for, hvordan designelementerne benyttes samt koncepter for annoncer, bannerreklame mm., så alle aktiviteter genkendes som en del af kampagnen. Der etableres en kampagneportal på nettet med mulighed for dialog, downloads, best practice eksempler, vidensindsamling og subsites med konkurrencer. I samarbejde med partnerorganisationerne gennemføres to årlige markedsføringsfremstød i landsdækkende medier, som gør den generelle branding og understøtter øvrige aktiviteter. Interaktivit netværk og sociale medier Formål: At skabe et motiverende netværk mellem cyklister Der etableres et national netværk, hvor medlemskab af netværket bidrager til at skabe engagement ved at inddrage nye teknologier, fx GPS og APPS på mobiltelefoner, hjemmesider og moderne netværk som facebook, som motiverer til at cykle oftere uden at kræve medlemskab i traditionel forstand, snarere er det en form for vedvarende kontakt og loyalitet. Erfaringer viser, at mange lader sig motivere til motion ved at eksponere deres fysiske aktivitet over for netværket, som også giver mulighed for at udfordre hinanden (Hedel, 2011). Mund til mund-eksponering udnyttes i høj grad ved at eksponere projektet og dets aktiviteter via sociale medier. Andre vil i højere grad lade sig motivere af de rekreative muligheder, som cykel kombineret med ny teknologi tilbyder. Og når først cyklen er accepteret som et naturligt transportmiddel i det daglige, vil man i højere grad betragte den som alternativ til bilen. Projektet vil udnytte viden fra projekter, hvor netværksmodellen har været succesfuld fx Fredericia Kommunes CykelScore, hvor præmiering og online eksponering har skabt stort engagement i meget lang tid både i skoler og på arbejdspladser; den nyligt afholdte cykelhjelmskampagne, hvor vinderen via sit netværk fik 430 personer til at gå ind på en hjemmeside og stemme på sig; og Århus Kommunes mærkningsordning Taglock, hvor cyklister hjælper hinanden med at forebygge cykeltyveri og genfinde stjålne cykler. Her bør også nævnes, at Kræftens Bekæmpelse netop har vundet Sociale Medier Prisen Lokale events Formål: At skabe netværk, ændre oplevelsen af cykling og inddrage befolkningen lokalt Der udvikles to årlige lokale aktiviteter, som partnerne på skift vil være initiativtager til og koordinator for. Lokale events har en stor styrke i kraft af nærheden og kontakten til målgruppen, mens den nationale koordinering samtidig sikrer stordriftsfordele og større mediedækning. De lokale events skal således ikke kun foregå ét sted, men mange lokale steder også i kommuner med lav cykeltrafik - via kommunal og frivillig arbejdskraft, fx: Events med begrænsning af biltrafik ved skoler Bilfrie dage Gratis cykelservice og cykelkursus Cykling til og fra arbejde, idræt, indkøb o.a. 5

6 Digital cykelcoaching Formål: At forandre den enkelte borgers transportvaner Direkte kommunikation via sms og mail kan støtte interesserede i de adfærdsmæssige udfordringer i at skifte fra bil til cykel. Kræftens Bekæmpelse har opnået gode erfaringer med digitalt rygestop til unge og voksne, og disse erfaringer ønskes udnyttet til at få danskerne til at cykle mere. Det digitale rygestop er en web-baseret løsning, men lige nu arbejdes med udvikling af APP til mobiltelefon. Samarbejdsprojektet vil benytte sig af den teknologi, som viser sig smartest og billigst i etablering og drift. Evaluering Evaluering af projektet består af fire delelementer, som skal afdække om projektets mål er opnået. Evalueringen indeholder både eksterne og interne evalueringer samt kvalitative og kvalitative evalueringsformer, jf. bilag 2. Økonomi Det samlede budget er på kr jf. bilag 3. Tidsplan Projektet har projektaktiviteter i tre år og afsluttes med evaluering ved bl.a. DTU Transport og KU Science i år 4, jf. bilag 4. Referencer Andersen L. B., Schnohr, P., Schroll, M. & Hein H. O. (2000). All-cause mortality associated with physical activity during leisure time, work, sports and cycling to work. Arch Intern Med, 160, pp Christensen, L. & Jensen, T. C. (2008). Kort ture i bil. Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? DTU Transport: Institut for Transport. Hedal, M. (2011). Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver, København; Idrættens analyseinstitut. Heinen E., Van Wee, B. & Maat K. (2010). Commuting by bicycle: an overview of the literature. Transp Rev 30(1), Juel, K., Sørensen, J. & Brønnum-Hansen, H. (2006). Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. København; Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Jørgensen, P. Schultz, Holstein, B. E. & Due, P, (2004). Sundhed på vippen En undersøgelse af de store skolebørns sundhed, trivsel og velfærd. København; Hans Reitzels Forlag. Killoran A, Doyle N, Waller S, Wohlgemuth C, Crombie H.(2006). Transport interventions promoting safe cycling and walking. London: National Institute for Health and Clinical Excellence. Oja, R., Titze, S., Baumann, A. et al. (2011). Health benefits of cycling: a systematic review. Scand J Med Sci Sports 21, pp Sallis JF, Cervero RB, Ascher W, Henderson KA, Kraft MK, Kerr J. (2006) An ecological approach to creating active living communities. Annu Rev Public Health.27: ) Sundhedsstyrelsen Fysisk aktivitet og evidens. Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer. København: Sundhedsstyrelsen. Troelsen, J., Jensen S.U. & Andersen, T. Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby. Odense Kommune 6

Fra bil til cykel hvordan virksomheder kan få deres medarbejdere i cykelsadlen

Fra bil til cykel hvordan virksomheder kan få deres medarbejdere i cykelsadlen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere