KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013"

Transkript

1 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR august 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport for første halvår 2013 indeholder 4 afsnit. I det første afsnit sætter Helle Fuhrmann fokus på, hvad det betyder for kundernes rejsevaner, når de skifter til et Rejsekort. I afsnit 2 gives der en gennemgang af antallet af og udvikling i henvendelser til Kundeambassadøren samt en kort redegørelse om Kundeambassadørens afgørelser i individuelle sager. I afsnit 3 er en kort beskrivelse af Kundeambassadørens mere principielle anbefalinger i 2013 og i afsnit 4 er effekten af Kundeambassadørens arbejde opgjort.

2 1. Rejsekort og vaner Hovedparten af danskerne benytter den kollektive transport, nogle flere gange dagligt, andre langt sjældnere. Nu står såvel kunderne som DSB og trafikselskaberne over en stor udfordring, når billetsystemet skal fornys og bliver digitaliseret med Rejsekort. Det billetsystem, kunderne kender og bruger i dag, bygger på de systemer, der blev introduceret i 1979 i forbindelse med etablering af HT og de øvrige regionale trafikselskaber. I DSB har det været baseret på standardbilletter, 10-turs klippekort til forskellige formål og periodekort. De regionale trafikselskabers billetsystem har bygget på samme principper. Der er kommet nye elektroniske billetformater, men de er i princippet en videreførelse af de eksisterende analoge billetformater. Dette billetsystem står nu over for en grundlæggende fornyelse og vil blive overført til en digital platform, Det svarer til det, borgerne oplever på mange andre områder, hvor de på den ene side skal vænne sig til at betjene sig selv og på den anden side opnår en række forbedringer og nye muligheder. Rejsekortet er den nye digitale platform for billetkøb, som nu er på vej ind i danskernes hverdag. Det udfordrer gamle vaner og logikker og er mere end blot en næste-generationsudvikling. Med Rejsekortet introduceres en helt ny logik, som kræver indlæring af vaner, som er ny for både kunder og transportselskaberne Ny prislogik At anskaffe sig et Rejsekort er ikke den store udfordring, men selve brugen af kortet stiller krav om en helt ny begrebsmodel for priser og betaling af transport. Det enkle ved produktet er, at du som kunde med dette ene kort trygt kan rejse med tog i hele landet. Busserne på Sjælland og i Nordjylland er også med og flere kommer til. Og når du har checket ind, har du altid gyldig rejsehjemmel. Det, der er med til at gør os usikre ved det ny, er, at det på forhånd kan være vanskeligt at gennemskue prisen for rejsen. De fleste har et naturligt behov for på forhånd at vide, hvad kommer dette til at koste mig, og kunne jeg gøre det billigere på en anden måde. Vi har vænnet os til vælge mellem produkter, med en pris og prisstruktur, som vi har kendt og kunnet overskue, og det har gjort os trygge. Prisen for en rejse med Rejsekort er variabel og sammensat af flere faktorer, nogle velkendte og andre nye, korttype, kundetype, rejselængden, rejsens varighed, tidspunktet, alder og rejsehyppigheden. Det gør det ikke nemmere, at der i overgangsperioden er både rejsekortprissystem og gammelt prissystem. Selve prisopkrævningen for Rejsekortet er helt parallelt med, at vi som forbrugere heller ikke kender prisen for en telefonsamtale, før vi ser regningen fra vores teleselskab eller prisen på strømforbruget før vi får regningen fra elselskabet. 2

3 Ny betalingsform Rejsekortet indebærer også en ændring i den måde vi betaler for rejsen. Alt foregår via en konto, hvor forbruget automatisk bliver trukket fra det er enkelt, men nyt for de fleste. Det kræver en tilvænning at sætte penge ind på en konto til senere forbrug. Til forskel fra f.eks. at købe et klippekort, som du får i hånden som et fysisk produkt. Det stiller store krav til tilgængeligheden af og tydeligheden i informationen til kunderne for at skabe den fornødne tryghed ved denne nye form afregning. Ny adfærd Men den største udfordring med Rejsekortet er nok for de fleste, at vi skal tillære en ny adfærd. Vi har nu i utallige år gjort noget, når vi påbegyndte vores rejse vi har købt en billet, vist et kort eller klippet i en automat. Men nu skal vi også gøre noget, når rejsen slutter. Vi skal checke ud. Det er jo ikke svært at checke ud og uanset diskussioner om, hvorvidt der er standere nok, om de har den rigtige farve eller lyd, så ligger den største udfordring i at huske det. Alle kan jo glemme ofte til ærgrelse for en selv eller ens omgivelser, og også med en kontant afregning for glemsomheden. Godt nok kun 50 kroner i forhold til 750 kroner, som det koster, når vi har glemt at købe billet eller glemt at sætte P-skiven, men alligevel irriterende. Vi er sikkert flere, der har jagtet rundt efter en bus for at låne check-ud udstyret, fordi vi gik fra perronen uden at checke ud. Hvad skal der til for, at det føles trygt med det nye? Vi ved det jo godt første skridt er at prøve det. Allerede efter første gang bliver det nye afmystificeret, og vi får mod på at prøve igen. For Rejsekortet er det også kendetegnende, at de, som har det mest svært, er dem, som endnu ikke har fået det prøvet. Hvor nysgerrigheden ikke har overvundet trygheden ved det kendte. Jeg oplever, at den nysgerrighed der findes om Rejsekortet, desværre afspejler, at der er sået stor tvivl om produktet så usikkerheden udmatter nysgerrigheden. Så hvordan kan DSB med sin erfaring fra tidligere forandringsprocesser være med til at vække kundernes nysgerrighed for mulighederne i Rejsekortet? Til gavn for både kunder og trafikselskaberne. Da Rejsekortet på mange punkter også er ny logik for DSB med mange nye muligheder, er det vigtigt, at denne logik og disse muligheder indarbejdes og bruges i virksomheden til gavn for kunderne. DSB må hele tiden og i alle sammenhænge vise den største respekt for, hvad forandringen indebærer for kunderne. Det er nødvendigt at sætte sig i kundens sted og stille hjælp til rådighed. De sager, vi modtager hos Kundeambassadøren, drejer sig netop om kunder, der oplever et større individuelt behov for hjælp end det som stilles til rådighed. Kunderne er meget afhængige af hjælp og vejledning især om brug af Rejsekortet. Nogle vil gerne læse sig til det nye, andre har brug for at få det demonstreret og atter andre vil holdes i hånden første gang. DSB og trafikselskaberne har gjort mange overvejelser og gør meget for at gøre overgangen til Rejsekort enkel og attraktiv efter den offentlige debat at dømme er der blot behov for en yderligere indsats. På de følgende sider kan du læse mere om, hvad det er for problemstillinger, kunderne henvender sig om, når de kontakter mig. Helle Fuhrmann Kundeambassadør DSB 3

4 2. Kundehenvendelser til Kundeambassadøren Flere kunder vælger at kontakte DSB s Kundeambassadør, når de ikke er tilfredse med det svar eller den afgørelse, de har modtaget fra DSB. Kundeambassadøren har fungeret i godt 1½ år. Den første periode var en etableringsfase med et begrænset antal sager. Fra midten af 2012 var ordningen og de interne forretningsgange så godt etableret, at kunderne i større omfang begyndte at benytte sig af muligheden for at få prøvet deres sag. I andet halvår 2012 behandlede Kundeambassadøren 153 sager og DSB Kundeservice tog 32 sager tilbage til genbehandling, efter at kunden havde henvendt sig til Kundeambassadøren. Antal henvendelser til Kundeambassadøren 2012/2013 4

5 I 1. halvår 2013 har Kundeambassadøren behandlet 161 sager og Kundecenteret har taget 42 sager tilbage til genbehandling efter henvendelse til Kundeambassadøren. Dette er en markant øgning sammenlignet med sidste år, og i 2013 har Kundeambassadørens indsats derfor været fokuseret omkring håndtering af de individuelle afgørelser til gavn for den enkelte kunde. Der er fortsat ca. 200 kunder, der hvert kvartal vælger at kontakte Kundeambassadøren uden først at have haft en dialog med DSB. Disse henvendelser sendes videre til DSB Kundeservice, som altid er de første til at vurdere og træffe afgørelse i en sag. Desuden vælger DSB Kundeservice selv at genbehandle en del af de henvendelser, som Kundeambassadøren modtager, da DSB Kundeservice ved en fornyet gennemgang af sagen vurderer, at det oprindelige svar ikke har været tilfredsstillende, og at der derfor bør findes en ny og mere tilfredsstillende løsning for kunden. Udvikling i henvendelser til Kundeambassadøren 2. halvår halvår Henvendelser behandlet hos Kundeambassadøren I august 2012 begyndte DSB Kundeservice at orientere om muligheden for at klage til Kundeambassadøren i de svar, de sendte til kunderne. Det er derfor mest rimeligt at sammenligne antallet af henvendelser i 2. halvår 2012 med 1. halvår 2013, og på den baggrund er der tale om en stabilisering i antallet af henvendelser til Kundeambassadøren. Tilpasninger i behandling af kundehenvendelser Kundeambassadøren vurderer løbende om tilrettelæggelsen af behandling af sager fungerer hensigtsmæssigt. Fra 1. juni vil Kundeambassadøren uanset afgørelsen i sagen selv besvare alle kundehenvendelser, efter at sagen er drøftet med DSB. Hidtil har Kundecenteret besvaret de henvendelser hvor Kundeambassadøren gav kunden medhold, mens Kundeambassadøren har besvaret de sager, hvor Kundeambassadøren ikke fandt anledning til at ændre DSB Kundeservice afgørelse eller formulering. I særlige vanskelige sager med uenighed om det skete udarbejder Kundeambassadøren en samlet beskrivelse af hændelsen, som dernæst bliver sendt i høring hos såvel DSB og kunden. Dette har bidraget til bedre oplysning af sagen som grundlag for Kundeambassadørens afgørelse. 5

6 Typer af henvendelser til Kundeambassadøren Der er i denne rapport foretaget en mindre justering i opgørelsen af typer af henvendelser, som Kundeambassadøren modtager. Sagskategorien "DSB processer" er derfor udgået, og en ny kategori for sager "Undervejs på rejsen" er blevet tilføjet. Tilpasningen er foretaget, for at få kategorierne mere konkret benævnt. Så vidt muligt modsvarer opdelingen før, under og efter rejsen. Kontrolafgifter Mere end halvdelen af de kunder, der i 1. halvår 2013 har anmodet om at få deres sag behandlet på ny af kundeambassadøren, var kunder, der havde fået udstedt en kontrolafgift. Samme tendens gjorde sig gældende i 2. halvår I 1. halvår 2012 fik kunder, der havde fået afslag på annullering af en kontrolafgift ikke klagevejledning til Kundeambassadøren, hvilket er forklaringen på, at Kundeambassadøren ikke modtog disse klagehenvendelser i 1. halvår I Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er kontrolafgifter også langt den hyppigste anledning til klager. I de henvendelser, Kundeambassadøren modtager, er årsagen til, at der er udstedt en kontrolafgift især: Mobilbillet købt efter påstigning, falsk identitet, defekt stempelmaskine, glemt at stemple klippekort og uklarhed om pris for rejsen (hvor mange zoner). Kunderne begrunder ofte deres henvendelse med, at det ikke var deres hensigt at undlade at betale for rejsen, men at årsagen til den manglende billet skyldes glemsomhed, travlhed, misforståelser eller problemer med det udstyr, der stilles til rådighed til køb af billetter. 6

7 Kundeservice Cirka hver 5. henvendelse til Kundeambassadøren i 1. halvår 2013 var en klage over den service og imødekommenhed, som kunderne møder hos DSB's medarbejdere. Både undervejs på rejsen og når kunden henvender sig med en klage efter rejsen. Undervejs på rejsen 12 %, af de henvendelser Kundeambassadøren modtager, drejer sig om forhold vedrørende selve rejsen. Henvendelserne vedrører blandt andet utilfredshed med, at det ikke er muligt at få refunderet billetten på grund af manglende siddeplads i toget, forsinkelser eller en generel dårlig rejseoplevelse, fx hvis der har været problemer med togets klimaanlæg. Andre typer af henvendelser omhandler utilfredshed med, at DSB ikke vil betale for taxakørsel ved forsinkelser, at internettet i toget ikke fungerer, at servicen på DSB 1 er mangelfuld, eller at det ikke er muligt at få sin cykel med togbussen m.v. Produkter Sager vedrørende DSB s produkter udgør ca. 14 % af de henvendelser Kundeambassadøren modtager. Af eksempler på henvendelser kan nævnes muligheden for, at pendlere med månedskort kan foretage tilkøbe med rejsekort, problemer med udbetaling af DSB Plus pendlerrabat, uberettigede rykkerskrivelse vedrørende betalingsaftale på rejsekort, problemer med levering af HyperCard/Uddannelseskort m.v. Kundeambassadørens afgørelser i individuelle sager 1. halvår 2013 Kundeambassadøren skelner mellem sager, hvor der anbefales ƒ ƒ ƒ et uddybende svar, en ny løsning for den enkelte kunde en ny løsning for den enkelte kunde sammen med en ændring af DSB s regler og sager, 7

8 ƒ en fastholdelse af DSB s oprindelige løsning og kunden ikke får medhold. Kundeambassadørens anbefalinger afhænger af, om der er tale om kontrolafgifter eller andre sager. I kontrolafgiftssager fastholder Kundeambassadøren DSB s oprindelige afgørelser i 56 % af sagerne og anbefaler en ændret løsning i mere end 40% af sagerne. Kunden har ret til at få sin sag individuelt behandlet på den konkrete situations præmisser og tallet her dokumenterer et behov for en mere individuel behandling af sagerne. For de øvrige sagstyper findes der for ca 25 % af henvendelserne en helt ny løsning og for ca 25% anbefaler kundeambassadør at sende et nyt svar med en mere fyldestgørende begrundelse Udvikling i Kundeambassadørens afgørelser 2012 og 2013 For at kunne vurdere udviklingen i Kundeambassadørens anbefalinger i individuelle sager er det bedste sammenligningsgrundlag 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013, da 1. halvår 2012 var præget af etablering af funktionen og at kunderne ikke fik vejledning i svar fra DSB Kundeservice om muligheden for at kontakte Kundeambassadøren. Sammenligningen af de to sidste halvår viser et stort set uændret behov for, at der bliver truffet en ny afgørelse eller sendt et nyt svar til kunderne. Det er Kundeambassadøren vurdering, at dette skyldes, at der i DSB Kundecenters afgørelser ikke i tilstrækkeligt omfang er taget udgangspunkt i den konkrete hændelse, som kunden har henvendt sig om. I første halvår 2012 fik hele 90 % af kunderne et nyt svar, efter at de havde kontaktet kundeambassadøren. Fra 2. halvår 2012 er niveauet markant lavere. Det skyldes blandt andet det forhold, at ca. 50 % af henvendelserne til Kundeambassadøren nu er fra kunder, der har fået udstedt en kontrolafgift. Det har også indflydelse på udviklingen, at DSB Kundecenter oftere vælger selv at genbehandle sagen, hvis den bliver rejst over for Kundeambassadøren. Også for disse henvendelser resulteterer henvendelsen til Kundeambassadøren derfor som regel i en ny og mere tilfredsstillende løsning for kunden. Kundeambassadøren må både ud fra egne observationer og gentagne klager fra kunder konstatere, at der i mange tilfælde er sket en fejlbehandling, når en kunde klager til DSB. Kundeambassadøren og kommerciel direktør i DSB Susanne Mørch Koch har i fællesskab besluttet at igangsætte et projekt med det primære formål at få skabt et markant løft i kvaliteten af de svar, DSB sender til kunder, der har klaget til DSB. Målet er, at kunderne skal have det rigtige svar, første gang de henvender sig til DSB. Rapportering vedrørende projektet vil indgå i Kundeambassadørens næste rapporter. 8

9 3. Kundeambassadørens anbefalinger I 1. halvår 2013 har Kundeambassadøren på eget initiativ igangsat en undersøgelse af området: [Name], [Title] Misbrug af identitet ved kontrol i toget Kundeambassadørens åbningsbrev afleveret til DSB 11. juni 2013 I nogle tilfælde henvender borgere sig til DSB og gør gældende, at der er blevet udstedt en kontrolafgift i deres navn for en rejse, de ikke har foretaget. Kundeambassadøren har i juni måned igangsat en undersøgelse af DSB s behandling af disse sager. En anden person må derfor have den pågældende borgers identitet. Baggrund for undersøgelsen er omfanget af denne type sager både i DSB Kundeservice og hos Kundeambassadøren. Dels er mængden af sager stor, og dels kan der spores en stigende tendens i denne type af sager. Sagerne er ofte vanskelige at afgøre, enten fordi der ikke er vist legitimation i toget, eller fordi kunden anfører, at deres id er blevet stjålet og misbrugt. Kundeambassadøren finder processen for behandlingen af denne type sager uensartet og grundlaget for afgørelserne utilstrækkelig. Kundeambassadøren ønsker derfor at undersøge retningslinjerne for legitimering i kontrolsituationen, undersøge de juridiske forudsætninger for opkrævning af kontrolafgifter i situationer, hvor kunden ikke vedkender sig kontrolafgiften samt undersøge de administrative retningslinjer for eftergivelse af kontrolafgifter i situationer hvor kunden påstår, at deres id er blevet misbrugt. Formålet med Kundeambassadørens undersøgelse er at sikre en ensartet proces for håndtering af denne type sager både i toget og efterfølgende i Kundecentret, når kunderne henvender sig om misbruget. Processen bør tilrettelægges, så den sikrer mere ensartet og enkel sagsbehandling, bidrager til at få misbruget stoppet og hjælper de kunder, hvis ID er blevet misbrugt. Kundeambassadørens anbefaling vil blive rapporteret i næste statusrapport. 9

10 Tilgængelige informationer om takstzoner Kundeambassadørens konklusioner og anbefalinger. Afleveret til DSB 1. februar 2013 og beskrevet i statusrapporten for 2. halvår 2012 I oktober 2012 igangsatte Kundeambassadøren en undersøgelse af, hvilke informationer der er tilgængelige om takstzoner til kunder, som er undervejs på rejsen. Baggrunden for undersøgelse var, at informationer om zoner er af central betydning for kunderne, når de skal købe billet til rejsen. Kundeambassadøren havde observeret, en del kundehenvendelser med klager over kontrolafgifter, hvor kunderne gør gældende, at de har fået utilstrækkelig eller uklar information og vejledning om zoner og zoneinddelingen. Kundeambassadøren kunne efter undersøgelsen konkludere, at DSB bør sikre ƒ At kunderne, uanset typen af rejsehjemmel, på stationen får tilstrækkelige og relevante informationer om takstområder, maxizoner og takstzoner ƒ At informationen gives på en overskuelig, tydelig og enkel måde ƒ At der er konsistens og ensartethed i den information, kunderne får, uanset på hvilken station kunden befinder sig ƒ At kunderne har adgang til informationerne i de sektioner på stationen, der er udpeget til at vise vigtige kundeinformationer om rejsen Hele Kundeambassadørens anbefaling kan læses her: DSB s svar på anbefalingen DSB anerkendte, de problemstillinger Kundeambassadøren påpegede i sin rapport, og ville arbejde videre med flere løsningsmuligheder. Herunder bl.a.: ƒ ƒ At der er konsistens og ensartethed i den information, kunderne får, uanset på hvilken station kunden befinder sig At kunderne har adgang til informationerne i de sektioner på stationen, der er udpeget til at vise vigtige kundeinformationer om rejsen Status på igangsatte forbedringsinitiativer Status modtaget 1. juli 2013 Kundeambassadøren har modtaget følgende status fra DSB vedrørende anbefalingen fra februar 2013: DSB Kommerciel kan oplyse, at opgaven fortsat er prioriteret hos DSB. DSB Kommerciel vil i andet halvår 2013 fortsat arbejde videre på en vurdering af forholdene omkring zonekort, særligt unde hensyntagen til udskydelsen af udfasningen af klippekort i hovedstadsområdet og på den baggrund først på et senere tidspunkt kunne levere et endeligt svar på en mere konkret status til Kundeambassadøren. 10

11 Uddannelseskort og HyperCard Kundeambassadørens anbefalinger. Afleveret til DSB april 2012 og beskrevet i statusrapporten for 1. og 2. halvår 2012 Kundeambassadøren anbefalende i sin rapport om Uddannelseskort og HyperCard DSB at gennemføre forbedringer på især følgende problemområder: ƒ ƒ Bestillingsprocessen var kompleks og sårbar og svær at forstå for de studerende, og det blev derfor anbefalet, at bestillingsforløbet blev gjort mere enkel for derved at sikre leveringen af kort til kunden En tydeliggørelse af informationerne til kunderne Hele Kundeambassadørens anbefaling kan læses her: ort%2019april_002.pdf DSB s svar på anbefalingen DSB anerkendte de problemstillinger, Kundeambassadøren påpegede, og oplyste, at flere tiltag ville blive iværksat for at skabe forbedringer for de studerende. DSB bekræftede desuden, at der var planlagt en grundlæggende ændring i bestillingsproceduren, som forventes implementeret med virkning fra sommer 2013 i forbindelse med ikrafttrædelse af ny lov på området. Status på igangsatte forbedringsinitiativer Status modtaget 11. juli 2013 Kundeambassadøren har på et møde med DSB fået præsenteret den nye løsning, der er idriftsat i juni måned 2013 med levering af kort til de studerende til brug fra 1. august Kundeambassadøren kunne efter gennemgangen konstatere, at det nye bestillingssystem virker langt mere enkelt og overskuelig for kunderne. Som noget nyt er sket en systemmæssig adskillelse mellem godkendelse til køb af kort med rabat og selve købet. Informationen til de studerende er også blevet mere enkel og guidende. DSB har valgt at fastholde en bestillingsfrist på mindst 14 dage. DSB anerkender, at dette kan være en udfordring for mange af de unge, og undersøger derfor muligheden for, at kortet kan leveres på en app, for dermed at nedbringe bestillingsfristen til færre dage. 11

12 Kundeambassadøren anbefaler ændringer baseret på individuelle henvendelser Enkelte individuelle kundehenvendelser har skabt opmærksomhed om en mere generel problemstilling. Kundeambassadøren har i disse tilfælde valgt at anbefale DSB at gennemføre ændringer til gavn for flere kunder. I første halvår 2013 har 6 individuelle kundehenvendelser givet anledning til at aflevere en anbefaling til DSB. I 3 tilfælde er Kundeambassadøren i fortsat dialog med DSB, og disse vil derfor først blive medtaget i næste rapport. De øvrig 3 anbefalinger er kort beskrevet herunder. Kundeinformation om internet i toget Kundeambassadøren anbefaler For mange kunder er muligheden for at kunne gå på internettet og arbejde et vigtigt parameter i deres valg af transport. Kundeambassadøren anbefaler, at informationen til især DSB 1 kunder tilrettes, så kunderne på forhånd og inden deres køb, har en viden om, at tilgangen til internettet i togene kan være ustabil. DSB s svar DSB Kommerciel havde allerede information til kunderne om internettets potentiel ustabile tilstand på landingpagen, som DSB s kunder i toget besøger ved adgang til internet vis DSB s tilbud. DSB har på baggrund af anbefalingen forbedret informationsniveauet herom på og arbejder også fremadrettet med mulige forbedringer af informationerne om kvaliteten og stabiliteten af DSB s internet i DSB s fjern- og regionaltog. Kontrolafgifter ved glemt Jo-Jo kort Kundeambassadøren anbefaler Det anbefales, at DSB præciserer Forretningsbetingelserne for så vidt angår definitionen af et periodekort, således at det angives, at ordningen kun gælder for personlige periodekort. Det anbefales, at der på dsb.dk informeres om, at der ved glemt Jo-Jo kort ikke er mulighed for at benytte sig af glemt kort ordningen, og at en kontrolafgift ikke kan eftergives mod betaling af et gebyr. DSB s svar DSB Kommerciel er enig i ønsket ifølge anbefalingen, at forhold omkring glemt kort ordningen præciseres på DSB s hjemmeside. I forbindelse med den næstkommende revision vil DSB s forretningsbetingelser og under Spørgsmål og svar præciseres, således at det bliver tydeliggjort, at kontrolafgifter kun kan nedskrives ved personlige kort. Erstatningsansvar Kundevejledning i forbindelse med personskade opstået i toget Kundeambassadøren anbefaler Kundeambassadøren anbefaler, at DSB s retningslinjer for håndtering af erstatningskrav (baseret på produktansvarsloven) ved opstået personskade i toget tilpasses, således at kunder fremover bliver oplyst om, at de kan vælge enten at rejse et evt. erstatningskrav overfor DSB eller overfor den pågældende underleverandør. Kunden bør vejledes i mulighederne samt de mulige konsekvenser af valget. DSB s svar DSB s juridiske afdeling har foretaget en vurdering af Kundeambassadørens anbefaling og er enig i, at fremadrettet håndtering af lignende sager skal indeholde: ƒ Kunden skal præsenteres for valget om at rejse kravet hos DSB eller hos underleverandør til DSB ƒ Kunden gives fyldestgørende vejledning til dette jf. også Passagerrettighedsforordningen ƒ DSB sikrer en opfølgning med underleverandøren i forhold til såvel den konkrete sag som vedrørende fejl i produktet 12

13 4. Kvalitetsopfølgning på Kundeambassadørens arbejde Kundeambassadøren følger effekten af de anbefalinger, som er afleveret til DSB. Effekten af Kundeambassadørens arbejde måles på 3 parametre: 1. Udvikling i sager behandlet i Ankenævnet 2. Utilfredse gensvar på Kundeambassadørens afgørelser 3. Effekt af anbefalinger afleveret til DSB 1. Udvikling i sager behandlet i Ankenævnet Sager behandlet i Ankenævnet Ankenævnssager, DSB halvår Kundeambassadør afgørelser Kundeambassadør afgørelser indbragt for Ankenævnet Antallet af sager rejst i ankenævnet mod DSB har været faldende i en årrække.tendenser er fortsat i første halvår 2013, hvor der er rejst 22 sager mod DSB. Til sammenligning har der samlet set været behandlet ca. 200 sager i nævnet i år, og DSB tegner sig dermed for en forholdsmæssig lille andel af sagerne. I 2012 valgte 3 kunder, der havde fået deres sag behandlet Kundeambassadøren, at bringe deres sag videre til Ankenævnet, eftersom de ikke var tilfreds med den afgørelsen. I alle tre tilfælde nåede Ankenævnet frem til samme afgørelse som DSB og Kundeambassadøren, og kunden fik dermed ikke medhold i den rejste anke. I 2013 har foreløbig 2 kunder indbragt en sag for ankenævnet, efter at sagen har været behandlet og besvaret af Kundeambassadøren. På nuværende tidspunkt er 1 af disse sager blevet behandlet af Ankenævnet. DSB fik medhold i sin afgørelse. 2. Utilfredse gensvar, individuelle anbefalinger 9 kunder vendte tilbage, efter at de havde modtaget Kundeambassadørens afgørelse og svar. Dette svarer til 5,6 % af de kunder, der i 2013 har fået et svar fra Kundeambassadøren. Heraf var mere end halvdelen i sager vedrørende en kontrolafgift. Ingen af genhenvendelserne til Kundeambassadøren gav anledning til ændring af Kundeambassadørens afgørelse. 3. Effekt af anbefalinger afleveret til DSB Effekten af Kundeambassadørens anbefalinger afleveret til DSB bør ideelt set måles på udviklingen i antallet af kundeklager for det pågældende område. HyperCard/Uddannelseskort Foranlediget af Kundeambassadørens anbefaling til DSB vedrørende proces og bestilling af periodekort til studerende har DSB foretaget ændringer i den information, der gives til kunderne, samt idriftsat et nyt system, der skal gøre bestillingen og betaling mere enkel. Det nye system er først blevet idriftsat i juni måned 2013, og der vil derfor først blive fulgt op på effekten af Kundeambassadørens anbefalinger i Kundeambassadørens næste rapport. 13

14 Billetpriser for pensionister på Rejsekort Det er ikke muligt at følge udviklingen i antallet af klager vedrørende billetpriser for pensionister, da DSB/Rejsekort ikke registrerer henvendelser på et sådant detaljeringsniveau. Informationer om takstzoner undervejs på rejsen DSB planlægger, foranlediget af Kundeambassadørens anbefaling om information til kunderne på stationerne vedrørende takstzoner, at beslutte og igangsætte flere tiltag i sidste halvdel af Kundeambassadøren vil derfor først følge op på effekten af anbefalingen i næstkommende statusrapport. Effekt af anbefalinger foranlediget af en individuel henvendelse Det er vanskeligt at måle den direkte effekt af de anbefalinger, som Kundeambassadøren løbende har afleveret til DSB, da DSB ikke registrerer kundehenvendelser på et detaljeringsniveau, der gør det muligt at følge trenden for henvendelser inden for de enkelte områder. 14

Kundeambassadøren DSB

Kundeambassadøren DSB Kundeambassadøren DSB Statusrapport 1. halvår 2012 1 Kundeambassadør Helle Fuhrmanns beretning DSB besluttede i efteråret 2010 at ansætte en Kundeambassadør. Kundeambassadøren skal primært sikre, at kunderne

Læs mere

KUNDE- AMBAS- SADØREN 2. HALVÅR 2013-

KUNDE- AMBAS- SADØREN 2. HALVÅR 2013- KUNDE- AMBAS- SADØREN 2. HALVÅR 2013- RA 1 2 Kundeservice og digitalisering Indhold Kundeservice og digitalisering... 4 Henvendelser til Kundeambassadøren... 6 Kundeambassadørens anbefalinger... 11 Opfølgning

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på i alt 200 kr. Glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på i alt 200 kr. Glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0410 Klageren: Indklagede: X på vegne af sønnen Y 2000 Frederiksberg DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter Rejsekort DSB/Rejsekort A/S Internetundersøgelse foretaget 14. 29. december 2011 1801 respondenter 1 01. Hvor ofte rejser du med kollektiv trafik? 1801 respondenter, samtlige besvarelser 11% 7% 9% 18%

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008 Rejsekortet kommer til Sjælland i 2008 Nemt og trygt Indhold Trafikselskabernes mål med det kommende rejsekort er, at kunder nemt og trygt kan rejse med bus, tog og Metro til hver en tid - uden først at

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0321 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: DSB S-tog CVR: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0239 Klageren: Indklagede: XX 1762 København v DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ikke forevist billet. Kontrolafgift 750 kr. + 100 kr.

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0108 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0222 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0035 Klageren: XX på vegne YY 4300 Holbæk Indklagede: Lokalbanen A/S (Movia) Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Kunne ikke købe 10-turs klippekort til destinationen.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Kunne ikke købe 10-turs klippekort til destinationen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0322 Klageren: Indklagede: XX 6740 Bramming DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet.

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet mobilbillet med forkert startzone. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet mobilbillet med forkert startzone. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0275 Klageren: XX 21840 Bumkelostrand - Sverige Indklagede: DSB Øresund CVR: 29 30 824 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0065 Klageren: Indklagede: XX 3300 Frederiksværk DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0164 Klageren: XX 4600 Køge Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0035 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2000 Frederiksberg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner.

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0274 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0296 Klageren: Indklagede: XX 3050 Humlebæk DSB S-tog a/s Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0256 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Glemt at stemple. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Manglende mulighed for køb af mobil 10-turskort på Windows Phoneenheder

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Manglende mulighed for køb af mobil 10-turskort på Windows Phoneenheder AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0108 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Parternes krav: Manglende mulighed for køb af

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende rejsehjemmel.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0228 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0287 Klageren: XX 2400 København NV Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægsbillet til periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægsbillet til periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0456 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0273 Klageren: XX på vegne YY 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Henholdsvis 25. og 27. februar 2009

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Henholdsvis 25. og 27. februar 2009 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0010 og 2009-0011 Klager: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 2 x 750 kr. for at rejse uden billet Nævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0221 Klageren: Indklagede: XX 2900 Hellerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0374 Klageren: XX 1970 Frb. C. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner, samt 4 rykkergebyrer

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner, samt 4 rykkergebyrer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0035 Klageren: XX 2100 KBH Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0106 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0359 Klageren: Indklagede: XX 1956 Frederiksberg C Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0280 Klageren: Indklagede: XX 8220 Brabrand Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Parternes krav: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0257 Klageren: XX 1354 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af klippekort. Ingrid Dissing (2stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af klippekort. Ingrid Dissing (2stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0106 Klageren: Indklagede: XX 2942 Skodsborg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden.

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0202 Klageren: Indklagede: XX 2100 København ø DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0319 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på periodekort

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på periodekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0133 Klageren: XX 1809 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0183 Klageren: XX 3720 Aakirkeby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0078 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0200 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Rejsens pris på rejsekort afviger fra prisen på en 65-billet

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Rejsens pris på rejsekort afviger fra prisen på en 65-billet AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0111 Klageren: XX på egne vegne og ægtefællens vegne 4900 Nakskov Indklagede: DSB Fjern-og Regionaltog CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSB Ung-billet uden WildCard i S-tog. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSB Ung-billet uden WildCard i S-tog. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0181 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Sølvgade 40 1349 København K. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSB

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0287 Klageren: Indklagede: XX 2300 Kbh S. Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0071 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB S-tog A/S CVR nr.: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Spørgsmål om kontrolafgiften blev udstedt til rette vedkommende.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Spørgsmål om kontrolafgiften blev udstedt til rette vedkommende. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0247 Klageren: XX 2990 Nivå Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet rejsehjemmel

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Kontakt til togselskaberne

Kontakt til togselskaberne Kontakt til togselskaberne En undersøgelse af, hvordan passagererne vil kontakte togselskabet, hvis de, når de står på perronen, er i tvivl om noget i forbindelse med deres rejse, f.eks. om deres billet

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 100 kr. for manglende billet til klageren og dennes cykel.

Kontrolafgift på 750 kr. og 100 kr. for manglende billet til klageren og dennes cykel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0295 Klageren: XX 7500 Holstebro Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort 1 måned efter det fyldte 16. år.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort 1 måned efter det fyldte 16. år. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0102 Klageren: XX på vegne af sin datter YY, 2500 Valby Indklagede: Movia CVR. nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Refusion af 1.300 kr. til køb af billetter, indtil Ungdomskort blev leveret.

Refusion af 1.300 kr. til køb af billetter, indtil Ungdomskort blev leveret. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0087 Klageren: XX 4420 Regstrup Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Refusion af 1.300 kr. til køb

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden stemplet klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden stemplet klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0134 Klageren: XX 4871 Horbelev Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for at

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Efterfølgende indsendelse af Jojo-kort, som er upersonligt.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Efterfølgende indsendelse af Jojo-kort, som er upersonligt. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0278 Klageren: XX på vegne af YY Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0153 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV. Metroselskabet A/S v/metro Service I/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klageren reklameret til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0223 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0095 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0236 Klageren: XX 1425 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ankenævnets Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Asta Ostrowski Torben Steenberg Bjarne Lindberg Bak Alice Stærdahl Andersen

Ankenævnets Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Asta Ostrowski Torben Steenberg Bjarne Lindberg Bak Alice Stærdahl Andersen AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0158 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Lokaltog A/S CVRnummer: 26 15 90 40 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0321 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0341 Klageren: XX på vegne YY 8400 Ebeltoft Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0173 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 grundet manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Tog kvittering i stedet for billet i billetautomat.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Tog kvittering i stedet for billet i billetautomat. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0075 Klageren: XX 8600 Silkeborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen.

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0010 Klageren: XX 3550 Slangerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0114 Klageren: XX 3700 Rønne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet før påstigning. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet før påstigning. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0140 Klageren: Indklagede: XX 2605 Brøndby DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0135 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0202 Klageren: XX Indklagede: MOVIA Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Automat

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt rykkergebyr på 100 kr. Klippekort stemplet oveni tidligere stempel.

Kontrolafgift på 750 kr., samt rykkergebyr på 100 kr. Klippekort stemplet oveni tidligere stempel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0019 Klageren: Københavns Retshjælp på vegne af XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med metroen i spærretiden

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med metroen i spærretiden AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0222 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21293438 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere