KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013"

Transkript

1 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR august 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport for første halvår 2013 indeholder 4 afsnit. I det første afsnit sætter Helle Fuhrmann fokus på, hvad det betyder for kundernes rejsevaner, når de skifter til et Rejsekort. I afsnit 2 gives der en gennemgang af antallet af og udvikling i henvendelser til Kundeambassadøren samt en kort redegørelse om Kundeambassadørens afgørelser i individuelle sager. I afsnit 3 er en kort beskrivelse af Kundeambassadørens mere principielle anbefalinger i 2013 og i afsnit 4 er effekten af Kundeambassadørens arbejde opgjort.

2 1. Rejsekort og vaner Hovedparten af danskerne benytter den kollektive transport, nogle flere gange dagligt, andre langt sjældnere. Nu står såvel kunderne som DSB og trafikselskaberne over en stor udfordring, når billetsystemet skal fornys og bliver digitaliseret med Rejsekort. Det billetsystem, kunderne kender og bruger i dag, bygger på de systemer, der blev introduceret i 1979 i forbindelse med etablering af HT og de øvrige regionale trafikselskaber. I DSB har det været baseret på standardbilletter, 10-turs klippekort til forskellige formål og periodekort. De regionale trafikselskabers billetsystem har bygget på samme principper. Der er kommet nye elektroniske billetformater, men de er i princippet en videreførelse af de eksisterende analoge billetformater. Dette billetsystem står nu over for en grundlæggende fornyelse og vil blive overført til en digital platform, Det svarer til det, borgerne oplever på mange andre områder, hvor de på den ene side skal vænne sig til at betjene sig selv og på den anden side opnår en række forbedringer og nye muligheder. Rejsekortet er den nye digitale platform for billetkøb, som nu er på vej ind i danskernes hverdag. Det udfordrer gamle vaner og logikker og er mere end blot en næste-generationsudvikling. Med Rejsekortet introduceres en helt ny logik, som kræver indlæring af vaner, som er ny for både kunder og transportselskaberne Ny prislogik At anskaffe sig et Rejsekort er ikke den store udfordring, men selve brugen af kortet stiller krav om en helt ny begrebsmodel for priser og betaling af transport. Det enkle ved produktet er, at du som kunde med dette ene kort trygt kan rejse med tog i hele landet. Busserne på Sjælland og i Nordjylland er også med og flere kommer til. Og når du har checket ind, har du altid gyldig rejsehjemmel. Det, der er med til at gør os usikre ved det ny, er, at det på forhånd kan være vanskeligt at gennemskue prisen for rejsen. De fleste har et naturligt behov for på forhånd at vide, hvad kommer dette til at koste mig, og kunne jeg gøre det billigere på en anden måde. Vi har vænnet os til vælge mellem produkter, med en pris og prisstruktur, som vi har kendt og kunnet overskue, og det har gjort os trygge. Prisen for en rejse med Rejsekort er variabel og sammensat af flere faktorer, nogle velkendte og andre nye, korttype, kundetype, rejselængden, rejsens varighed, tidspunktet, alder og rejsehyppigheden. Det gør det ikke nemmere, at der i overgangsperioden er både rejsekortprissystem og gammelt prissystem. Selve prisopkrævningen for Rejsekortet er helt parallelt med, at vi som forbrugere heller ikke kender prisen for en telefonsamtale, før vi ser regningen fra vores teleselskab eller prisen på strømforbruget før vi får regningen fra elselskabet. 2

3 Ny betalingsform Rejsekortet indebærer også en ændring i den måde vi betaler for rejsen. Alt foregår via en konto, hvor forbruget automatisk bliver trukket fra det er enkelt, men nyt for de fleste. Det kræver en tilvænning at sætte penge ind på en konto til senere forbrug. Til forskel fra f.eks. at købe et klippekort, som du får i hånden som et fysisk produkt. Det stiller store krav til tilgængeligheden af og tydeligheden i informationen til kunderne for at skabe den fornødne tryghed ved denne nye form afregning. Ny adfærd Men den største udfordring med Rejsekortet er nok for de fleste, at vi skal tillære en ny adfærd. Vi har nu i utallige år gjort noget, når vi påbegyndte vores rejse vi har købt en billet, vist et kort eller klippet i en automat. Men nu skal vi også gøre noget, når rejsen slutter. Vi skal checke ud. Det er jo ikke svært at checke ud og uanset diskussioner om, hvorvidt der er standere nok, om de har den rigtige farve eller lyd, så ligger den største udfordring i at huske det. Alle kan jo glemme ofte til ærgrelse for en selv eller ens omgivelser, og også med en kontant afregning for glemsomheden. Godt nok kun 50 kroner i forhold til 750 kroner, som det koster, når vi har glemt at købe billet eller glemt at sætte P-skiven, men alligevel irriterende. Vi er sikkert flere, der har jagtet rundt efter en bus for at låne check-ud udstyret, fordi vi gik fra perronen uden at checke ud. Hvad skal der til for, at det føles trygt med det nye? Vi ved det jo godt første skridt er at prøve det. Allerede efter første gang bliver det nye afmystificeret, og vi får mod på at prøve igen. For Rejsekortet er det også kendetegnende, at de, som har det mest svært, er dem, som endnu ikke har fået det prøvet. Hvor nysgerrigheden ikke har overvundet trygheden ved det kendte. Jeg oplever, at den nysgerrighed der findes om Rejsekortet, desværre afspejler, at der er sået stor tvivl om produktet så usikkerheden udmatter nysgerrigheden. Så hvordan kan DSB med sin erfaring fra tidligere forandringsprocesser være med til at vække kundernes nysgerrighed for mulighederne i Rejsekortet? Til gavn for både kunder og trafikselskaberne. Da Rejsekortet på mange punkter også er ny logik for DSB med mange nye muligheder, er det vigtigt, at denne logik og disse muligheder indarbejdes og bruges i virksomheden til gavn for kunderne. DSB må hele tiden og i alle sammenhænge vise den største respekt for, hvad forandringen indebærer for kunderne. Det er nødvendigt at sætte sig i kundens sted og stille hjælp til rådighed. De sager, vi modtager hos Kundeambassadøren, drejer sig netop om kunder, der oplever et større individuelt behov for hjælp end det som stilles til rådighed. Kunderne er meget afhængige af hjælp og vejledning især om brug af Rejsekortet. Nogle vil gerne læse sig til det nye, andre har brug for at få det demonstreret og atter andre vil holdes i hånden første gang. DSB og trafikselskaberne har gjort mange overvejelser og gør meget for at gøre overgangen til Rejsekort enkel og attraktiv efter den offentlige debat at dømme er der blot behov for en yderligere indsats. På de følgende sider kan du læse mere om, hvad det er for problemstillinger, kunderne henvender sig om, når de kontakter mig. Helle Fuhrmann Kundeambassadør DSB 3

4 2. Kundehenvendelser til Kundeambassadøren Flere kunder vælger at kontakte DSB s Kundeambassadør, når de ikke er tilfredse med det svar eller den afgørelse, de har modtaget fra DSB. Kundeambassadøren har fungeret i godt 1½ år. Den første periode var en etableringsfase med et begrænset antal sager. Fra midten af 2012 var ordningen og de interne forretningsgange så godt etableret, at kunderne i større omfang begyndte at benytte sig af muligheden for at få prøvet deres sag. I andet halvår 2012 behandlede Kundeambassadøren 153 sager og DSB Kundeservice tog 32 sager tilbage til genbehandling, efter at kunden havde henvendt sig til Kundeambassadøren. Antal henvendelser til Kundeambassadøren 2012/2013 4

5 I 1. halvår 2013 har Kundeambassadøren behandlet 161 sager og Kundecenteret har taget 42 sager tilbage til genbehandling efter henvendelse til Kundeambassadøren. Dette er en markant øgning sammenlignet med sidste år, og i 2013 har Kundeambassadørens indsats derfor været fokuseret omkring håndtering af de individuelle afgørelser til gavn for den enkelte kunde. Der er fortsat ca. 200 kunder, der hvert kvartal vælger at kontakte Kundeambassadøren uden først at have haft en dialog med DSB. Disse henvendelser sendes videre til DSB Kundeservice, som altid er de første til at vurdere og træffe afgørelse i en sag. Desuden vælger DSB Kundeservice selv at genbehandle en del af de henvendelser, som Kundeambassadøren modtager, da DSB Kundeservice ved en fornyet gennemgang af sagen vurderer, at det oprindelige svar ikke har været tilfredsstillende, og at der derfor bør findes en ny og mere tilfredsstillende løsning for kunden. Udvikling i henvendelser til Kundeambassadøren 2. halvår halvår Henvendelser behandlet hos Kundeambassadøren I august 2012 begyndte DSB Kundeservice at orientere om muligheden for at klage til Kundeambassadøren i de svar, de sendte til kunderne. Det er derfor mest rimeligt at sammenligne antallet af henvendelser i 2. halvår 2012 med 1. halvår 2013, og på den baggrund er der tale om en stabilisering i antallet af henvendelser til Kundeambassadøren. Tilpasninger i behandling af kundehenvendelser Kundeambassadøren vurderer løbende om tilrettelæggelsen af behandling af sager fungerer hensigtsmæssigt. Fra 1. juni vil Kundeambassadøren uanset afgørelsen i sagen selv besvare alle kundehenvendelser, efter at sagen er drøftet med DSB. Hidtil har Kundecenteret besvaret de henvendelser hvor Kundeambassadøren gav kunden medhold, mens Kundeambassadøren har besvaret de sager, hvor Kundeambassadøren ikke fandt anledning til at ændre DSB Kundeservice afgørelse eller formulering. I særlige vanskelige sager med uenighed om det skete udarbejder Kundeambassadøren en samlet beskrivelse af hændelsen, som dernæst bliver sendt i høring hos såvel DSB og kunden. Dette har bidraget til bedre oplysning af sagen som grundlag for Kundeambassadørens afgørelse. 5

6 Typer af henvendelser til Kundeambassadøren Der er i denne rapport foretaget en mindre justering i opgørelsen af typer af henvendelser, som Kundeambassadøren modtager. Sagskategorien "DSB processer" er derfor udgået, og en ny kategori for sager "Undervejs på rejsen" er blevet tilføjet. Tilpasningen er foretaget, for at få kategorierne mere konkret benævnt. Så vidt muligt modsvarer opdelingen før, under og efter rejsen. Kontrolafgifter Mere end halvdelen af de kunder, der i 1. halvår 2013 har anmodet om at få deres sag behandlet på ny af kundeambassadøren, var kunder, der havde fået udstedt en kontrolafgift. Samme tendens gjorde sig gældende i 2. halvår I 1. halvår 2012 fik kunder, der havde fået afslag på annullering af en kontrolafgift ikke klagevejledning til Kundeambassadøren, hvilket er forklaringen på, at Kundeambassadøren ikke modtog disse klagehenvendelser i 1. halvår I Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er kontrolafgifter også langt den hyppigste anledning til klager. I de henvendelser, Kundeambassadøren modtager, er årsagen til, at der er udstedt en kontrolafgift især: Mobilbillet købt efter påstigning, falsk identitet, defekt stempelmaskine, glemt at stemple klippekort og uklarhed om pris for rejsen (hvor mange zoner). Kunderne begrunder ofte deres henvendelse med, at det ikke var deres hensigt at undlade at betale for rejsen, men at årsagen til den manglende billet skyldes glemsomhed, travlhed, misforståelser eller problemer med det udstyr, der stilles til rådighed til køb af billetter. 6

7 Kundeservice Cirka hver 5. henvendelse til Kundeambassadøren i 1. halvår 2013 var en klage over den service og imødekommenhed, som kunderne møder hos DSB's medarbejdere. Både undervejs på rejsen og når kunden henvender sig med en klage efter rejsen. Undervejs på rejsen 12 %, af de henvendelser Kundeambassadøren modtager, drejer sig om forhold vedrørende selve rejsen. Henvendelserne vedrører blandt andet utilfredshed med, at det ikke er muligt at få refunderet billetten på grund af manglende siddeplads i toget, forsinkelser eller en generel dårlig rejseoplevelse, fx hvis der har været problemer med togets klimaanlæg. Andre typer af henvendelser omhandler utilfredshed med, at DSB ikke vil betale for taxakørsel ved forsinkelser, at internettet i toget ikke fungerer, at servicen på DSB 1 er mangelfuld, eller at det ikke er muligt at få sin cykel med togbussen m.v. Produkter Sager vedrørende DSB s produkter udgør ca. 14 % af de henvendelser Kundeambassadøren modtager. Af eksempler på henvendelser kan nævnes muligheden for, at pendlere med månedskort kan foretage tilkøbe med rejsekort, problemer med udbetaling af DSB Plus pendlerrabat, uberettigede rykkerskrivelse vedrørende betalingsaftale på rejsekort, problemer med levering af HyperCard/Uddannelseskort m.v. Kundeambassadørens afgørelser i individuelle sager 1. halvår 2013 Kundeambassadøren skelner mellem sager, hvor der anbefales ƒ ƒ ƒ et uddybende svar, en ny løsning for den enkelte kunde en ny løsning for den enkelte kunde sammen med en ændring af DSB s regler og sager, 7

8 ƒ en fastholdelse af DSB s oprindelige løsning og kunden ikke får medhold. Kundeambassadørens anbefalinger afhænger af, om der er tale om kontrolafgifter eller andre sager. I kontrolafgiftssager fastholder Kundeambassadøren DSB s oprindelige afgørelser i 56 % af sagerne og anbefaler en ændret løsning i mere end 40% af sagerne. Kunden har ret til at få sin sag individuelt behandlet på den konkrete situations præmisser og tallet her dokumenterer et behov for en mere individuel behandling af sagerne. For de øvrige sagstyper findes der for ca 25 % af henvendelserne en helt ny løsning og for ca 25% anbefaler kundeambassadør at sende et nyt svar med en mere fyldestgørende begrundelse Udvikling i Kundeambassadørens afgørelser 2012 og 2013 For at kunne vurdere udviklingen i Kundeambassadørens anbefalinger i individuelle sager er det bedste sammenligningsgrundlag 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013, da 1. halvår 2012 var præget af etablering af funktionen og at kunderne ikke fik vejledning i svar fra DSB Kundeservice om muligheden for at kontakte Kundeambassadøren. Sammenligningen af de to sidste halvår viser et stort set uændret behov for, at der bliver truffet en ny afgørelse eller sendt et nyt svar til kunderne. Det er Kundeambassadøren vurdering, at dette skyldes, at der i DSB Kundecenters afgørelser ikke i tilstrækkeligt omfang er taget udgangspunkt i den konkrete hændelse, som kunden har henvendt sig om. I første halvår 2012 fik hele 90 % af kunderne et nyt svar, efter at de havde kontaktet kundeambassadøren. Fra 2. halvår 2012 er niveauet markant lavere. Det skyldes blandt andet det forhold, at ca. 50 % af henvendelserne til Kundeambassadøren nu er fra kunder, der har fået udstedt en kontrolafgift. Det har også indflydelse på udviklingen, at DSB Kundecenter oftere vælger selv at genbehandle sagen, hvis den bliver rejst over for Kundeambassadøren. Også for disse henvendelser resulteterer henvendelsen til Kundeambassadøren derfor som regel i en ny og mere tilfredsstillende løsning for kunden. Kundeambassadøren må både ud fra egne observationer og gentagne klager fra kunder konstatere, at der i mange tilfælde er sket en fejlbehandling, når en kunde klager til DSB. Kundeambassadøren og kommerciel direktør i DSB Susanne Mørch Koch har i fællesskab besluttet at igangsætte et projekt med det primære formål at få skabt et markant løft i kvaliteten af de svar, DSB sender til kunder, der har klaget til DSB. Målet er, at kunderne skal have det rigtige svar, første gang de henvender sig til DSB. Rapportering vedrørende projektet vil indgå i Kundeambassadørens næste rapporter. 8

9 3. Kundeambassadørens anbefalinger I 1. halvår 2013 har Kundeambassadøren på eget initiativ igangsat en undersøgelse af området: [Name], [Title] Misbrug af identitet ved kontrol i toget Kundeambassadørens åbningsbrev afleveret til DSB 11. juni 2013 I nogle tilfælde henvender borgere sig til DSB og gør gældende, at der er blevet udstedt en kontrolafgift i deres navn for en rejse, de ikke har foretaget. Kundeambassadøren har i juni måned igangsat en undersøgelse af DSB s behandling af disse sager. En anden person må derfor have den pågældende borgers identitet. Baggrund for undersøgelsen er omfanget af denne type sager både i DSB Kundeservice og hos Kundeambassadøren. Dels er mængden af sager stor, og dels kan der spores en stigende tendens i denne type af sager. Sagerne er ofte vanskelige at afgøre, enten fordi der ikke er vist legitimation i toget, eller fordi kunden anfører, at deres id er blevet stjålet og misbrugt. Kundeambassadøren finder processen for behandlingen af denne type sager uensartet og grundlaget for afgørelserne utilstrækkelig. Kundeambassadøren ønsker derfor at undersøge retningslinjerne for legitimering i kontrolsituationen, undersøge de juridiske forudsætninger for opkrævning af kontrolafgifter i situationer, hvor kunden ikke vedkender sig kontrolafgiften samt undersøge de administrative retningslinjer for eftergivelse af kontrolafgifter i situationer hvor kunden påstår, at deres id er blevet misbrugt. Formålet med Kundeambassadørens undersøgelse er at sikre en ensartet proces for håndtering af denne type sager både i toget og efterfølgende i Kundecentret, når kunderne henvender sig om misbruget. Processen bør tilrettelægges, så den sikrer mere ensartet og enkel sagsbehandling, bidrager til at få misbruget stoppet og hjælper de kunder, hvis ID er blevet misbrugt. Kundeambassadørens anbefaling vil blive rapporteret i næste statusrapport. 9

10 Tilgængelige informationer om takstzoner Kundeambassadørens konklusioner og anbefalinger. Afleveret til DSB 1. februar 2013 og beskrevet i statusrapporten for 2. halvår 2012 I oktober 2012 igangsatte Kundeambassadøren en undersøgelse af, hvilke informationer der er tilgængelige om takstzoner til kunder, som er undervejs på rejsen. Baggrunden for undersøgelse var, at informationer om zoner er af central betydning for kunderne, når de skal købe billet til rejsen. Kundeambassadøren havde observeret, en del kundehenvendelser med klager over kontrolafgifter, hvor kunderne gør gældende, at de har fået utilstrækkelig eller uklar information og vejledning om zoner og zoneinddelingen. Kundeambassadøren kunne efter undersøgelsen konkludere, at DSB bør sikre ƒ At kunderne, uanset typen af rejsehjemmel, på stationen får tilstrækkelige og relevante informationer om takstområder, maxizoner og takstzoner ƒ At informationen gives på en overskuelig, tydelig og enkel måde ƒ At der er konsistens og ensartethed i den information, kunderne får, uanset på hvilken station kunden befinder sig ƒ At kunderne har adgang til informationerne i de sektioner på stationen, der er udpeget til at vise vigtige kundeinformationer om rejsen Hele Kundeambassadørens anbefaling kan læses her: DSB s svar på anbefalingen DSB anerkendte, de problemstillinger Kundeambassadøren påpegede i sin rapport, og ville arbejde videre med flere løsningsmuligheder. Herunder bl.a.: ƒ ƒ At der er konsistens og ensartethed i den information, kunderne får, uanset på hvilken station kunden befinder sig At kunderne har adgang til informationerne i de sektioner på stationen, der er udpeget til at vise vigtige kundeinformationer om rejsen Status på igangsatte forbedringsinitiativer Status modtaget 1. juli 2013 Kundeambassadøren har modtaget følgende status fra DSB vedrørende anbefalingen fra februar 2013: DSB Kommerciel kan oplyse, at opgaven fortsat er prioriteret hos DSB. DSB Kommerciel vil i andet halvår 2013 fortsat arbejde videre på en vurdering af forholdene omkring zonekort, særligt unde hensyntagen til udskydelsen af udfasningen af klippekort i hovedstadsområdet og på den baggrund først på et senere tidspunkt kunne levere et endeligt svar på en mere konkret status til Kundeambassadøren. 10

11 Uddannelseskort og HyperCard Kundeambassadørens anbefalinger. Afleveret til DSB april 2012 og beskrevet i statusrapporten for 1. og 2. halvår 2012 Kundeambassadøren anbefalende i sin rapport om Uddannelseskort og HyperCard DSB at gennemføre forbedringer på især følgende problemområder: ƒ ƒ Bestillingsprocessen var kompleks og sårbar og svær at forstå for de studerende, og det blev derfor anbefalet, at bestillingsforløbet blev gjort mere enkel for derved at sikre leveringen af kort til kunden En tydeliggørelse af informationerne til kunderne Hele Kundeambassadørens anbefaling kan læses her: ort%2019april_002.pdf DSB s svar på anbefalingen DSB anerkendte de problemstillinger, Kundeambassadøren påpegede, og oplyste, at flere tiltag ville blive iværksat for at skabe forbedringer for de studerende. DSB bekræftede desuden, at der var planlagt en grundlæggende ændring i bestillingsproceduren, som forventes implementeret med virkning fra sommer 2013 i forbindelse med ikrafttrædelse af ny lov på området. Status på igangsatte forbedringsinitiativer Status modtaget 11. juli 2013 Kundeambassadøren har på et møde med DSB fået præsenteret den nye løsning, der er idriftsat i juni måned 2013 med levering af kort til de studerende til brug fra 1. august Kundeambassadøren kunne efter gennemgangen konstatere, at det nye bestillingssystem virker langt mere enkelt og overskuelig for kunderne. Som noget nyt er sket en systemmæssig adskillelse mellem godkendelse til køb af kort med rabat og selve købet. Informationen til de studerende er også blevet mere enkel og guidende. DSB har valgt at fastholde en bestillingsfrist på mindst 14 dage. DSB anerkender, at dette kan være en udfordring for mange af de unge, og undersøger derfor muligheden for, at kortet kan leveres på en app, for dermed at nedbringe bestillingsfristen til færre dage. 11

12 Kundeambassadøren anbefaler ændringer baseret på individuelle henvendelser Enkelte individuelle kundehenvendelser har skabt opmærksomhed om en mere generel problemstilling. Kundeambassadøren har i disse tilfælde valgt at anbefale DSB at gennemføre ændringer til gavn for flere kunder. I første halvår 2013 har 6 individuelle kundehenvendelser givet anledning til at aflevere en anbefaling til DSB. I 3 tilfælde er Kundeambassadøren i fortsat dialog med DSB, og disse vil derfor først blive medtaget i næste rapport. De øvrig 3 anbefalinger er kort beskrevet herunder. Kundeinformation om internet i toget Kundeambassadøren anbefaler For mange kunder er muligheden for at kunne gå på internettet og arbejde et vigtigt parameter i deres valg af transport. Kundeambassadøren anbefaler, at informationen til især DSB 1 kunder tilrettes, så kunderne på forhånd og inden deres køb, har en viden om, at tilgangen til internettet i togene kan være ustabil. DSB s svar DSB Kommerciel havde allerede information til kunderne om internettets potentiel ustabile tilstand på landingpagen, som DSB s kunder i toget besøger ved adgang til internet vis DSB s tilbud. DSB har på baggrund af anbefalingen forbedret informationsniveauet herom på og arbejder også fremadrettet med mulige forbedringer af informationerne om kvaliteten og stabiliteten af DSB s internet i DSB s fjern- og regionaltog. Kontrolafgifter ved glemt Jo-Jo kort Kundeambassadøren anbefaler Det anbefales, at DSB præciserer Forretningsbetingelserne for så vidt angår definitionen af et periodekort, således at det angives, at ordningen kun gælder for personlige periodekort. Det anbefales, at der på dsb.dk informeres om, at der ved glemt Jo-Jo kort ikke er mulighed for at benytte sig af glemt kort ordningen, og at en kontrolafgift ikke kan eftergives mod betaling af et gebyr. DSB s svar DSB Kommerciel er enig i ønsket ifølge anbefalingen, at forhold omkring glemt kort ordningen præciseres på DSB s hjemmeside. I forbindelse med den næstkommende revision vil DSB s forretningsbetingelser og under Spørgsmål og svar præciseres, således at det bliver tydeliggjort, at kontrolafgifter kun kan nedskrives ved personlige kort. Erstatningsansvar Kundevejledning i forbindelse med personskade opstået i toget Kundeambassadøren anbefaler Kundeambassadøren anbefaler, at DSB s retningslinjer for håndtering af erstatningskrav (baseret på produktansvarsloven) ved opstået personskade i toget tilpasses, således at kunder fremover bliver oplyst om, at de kan vælge enten at rejse et evt. erstatningskrav overfor DSB eller overfor den pågældende underleverandør. Kunden bør vejledes i mulighederne samt de mulige konsekvenser af valget. DSB s svar DSB s juridiske afdeling har foretaget en vurdering af Kundeambassadørens anbefaling og er enig i, at fremadrettet håndtering af lignende sager skal indeholde: ƒ Kunden skal præsenteres for valget om at rejse kravet hos DSB eller hos underleverandør til DSB ƒ Kunden gives fyldestgørende vejledning til dette jf. også Passagerrettighedsforordningen ƒ DSB sikrer en opfølgning med underleverandøren i forhold til såvel den konkrete sag som vedrørende fejl i produktet 12

13 4. Kvalitetsopfølgning på Kundeambassadørens arbejde Kundeambassadøren følger effekten af de anbefalinger, som er afleveret til DSB. Effekten af Kundeambassadørens arbejde måles på 3 parametre: 1. Udvikling i sager behandlet i Ankenævnet 2. Utilfredse gensvar på Kundeambassadørens afgørelser 3. Effekt af anbefalinger afleveret til DSB 1. Udvikling i sager behandlet i Ankenævnet Sager behandlet i Ankenævnet Ankenævnssager, DSB halvår Kundeambassadør afgørelser Kundeambassadør afgørelser indbragt for Ankenævnet Antallet af sager rejst i ankenævnet mod DSB har været faldende i en årrække.tendenser er fortsat i første halvår 2013, hvor der er rejst 22 sager mod DSB. Til sammenligning har der samlet set været behandlet ca. 200 sager i nævnet i år, og DSB tegner sig dermed for en forholdsmæssig lille andel af sagerne. I 2012 valgte 3 kunder, der havde fået deres sag behandlet Kundeambassadøren, at bringe deres sag videre til Ankenævnet, eftersom de ikke var tilfreds med den afgørelsen. I alle tre tilfælde nåede Ankenævnet frem til samme afgørelse som DSB og Kundeambassadøren, og kunden fik dermed ikke medhold i den rejste anke. I 2013 har foreløbig 2 kunder indbragt en sag for ankenævnet, efter at sagen har været behandlet og besvaret af Kundeambassadøren. På nuværende tidspunkt er 1 af disse sager blevet behandlet af Ankenævnet. DSB fik medhold i sin afgørelse. 2. Utilfredse gensvar, individuelle anbefalinger 9 kunder vendte tilbage, efter at de havde modtaget Kundeambassadørens afgørelse og svar. Dette svarer til 5,6 % af de kunder, der i 2013 har fået et svar fra Kundeambassadøren. Heraf var mere end halvdelen i sager vedrørende en kontrolafgift. Ingen af genhenvendelserne til Kundeambassadøren gav anledning til ændring af Kundeambassadørens afgørelse. 3. Effekt af anbefalinger afleveret til DSB Effekten af Kundeambassadørens anbefalinger afleveret til DSB bør ideelt set måles på udviklingen i antallet af kundeklager for det pågældende område. HyperCard/Uddannelseskort Foranlediget af Kundeambassadørens anbefaling til DSB vedrørende proces og bestilling af periodekort til studerende har DSB foretaget ændringer i den information, der gives til kunderne, samt idriftsat et nyt system, der skal gøre bestillingen og betaling mere enkel. Det nye system er først blevet idriftsat i juni måned 2013, og der vil derfor først blive fulgt op på effekten af Kundeambassadørens anbefalinger i Kundeambassadørens næste rapport. 13

14 Billetpriser for pensionister på Rejsekort Det er ikke muligt at følge udviklingen i antallet af klager vedrørende billetpriser for pensionister, da DSB/Rejsekort ikke registrerer henvendelser på et sådant detaljeringsniveau. Informationer om takstzoner undervejs på rejsen DSB planlægger, foranlediget af Kundeambassadørens anbefaling om information til kunderne på stationerne vedrørende takstzoner, at beslutte og igangsætte flere tiltag i sidste halvdel af Kundeambassadøren vil derfor først følge op på effekten af anbefalingen i næstkommende statusrapport. Effekt af anbefalinger foranlediget af en individuel henvendelse Det er vanskeligt at måle den direkte effekt af de anbefalinger, som Kundeambassadøren løbende har afleveret til DSB, da DSB ikke registrerer kundehenvendelser på et detaljeringsniveau, der gør det muligt at følge trenden for henvendelser inden for de enkelte områder. 14

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0223 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0258 Klageren: XX på vegne af YY 2740 Skovlunde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0084 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Cykelkontrolafgift på 100 kr. for stempling af voksenklippekort til cyklen samt rykkergebyr på 100 kr.

Cykelkontrolafgift på 100 kr. for stempling af voksenklippekort til cyklen samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0016 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0159 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0349 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0165 Klageren: Indklagede: xxxxxxxxxxx 2100 København ø Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0158 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S c/o Metroservice Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service.

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0182 Klageren: XX Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde.

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0071 Klageren: XX 2300 Kbh. S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på klippekort samt klage over stewardens adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på klippekort samt klage over stewardens adfærd. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0256 Klageren: Advokat XX på vegne af YY 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0209 Klageren: XX på vegne YY 9000 Ålborg Indklagede: CVRnummer: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0179 Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort.

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0068 Klageren: XX på vegne af YY 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVR nr.: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Restbeløb af kontrolafgift

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0239 Klageren: XX Spanien Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Erstatningskrav på i alt ca. 4.000

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af billet bestilt via mobilapplikation.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af billet bestilt via mobilapplikation. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0413 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere