Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie"

Transkript

1 Sejlende man og skulle ind i Ringkøbing Fjord, måtte man først finde Nyminde Gab. Ifølge en skibsjournal fra 1797 brugte man på dette tidspunkt Blåbjerg som landkending. Man behøvede en ikke for stærk vestlig vind for at passere Gabet. For megen vind kunne give stærk brænding og problemer med at ramme indløbet. Tidligere lå Gabet længere nordpå, og en hurtig gennemgang af folketællingerne indikerer således også, at kan have været lodser der i længere tid. I 1787 finder vi således både den 35 årige Lars Christensen og den 30 årige Jeppe Enevoldsen i Haurvig by, som Kongelige lodser ved Nye Mindegab. Sidstnævnte har genfindes med samme betegnelse i folketællingen Hertil kommer den 56 årige Kristen Larsen i Haurvig med betegnelsen lods ved Ny Mindegab og tilsvarende den 41 årige Svenning Laustsen i Obling. Mortens (1988) oplyser, at Svenning Bollerup i Obling var ansat som lods fra Den tidligst kendte, officielle bekræftelse på eneretten til lodsning, er en kongelig resolution af 8.marts 1684, hvori Christian V gav Dragør lodserne privilegium på lodsning gennem Drogden. Senere fornyedes privilegiet og staten begyndte at regulere og kontrollere enkelte lodsers aktiviteter gennem udstedelse af privilegier og lodsreglementer. Først efter 1700 begynder sådanne personer at få officiel godkendelse og tildeling af visse rettigheder. Nogle faste 1

2 retningslinjer herfor fandtes dog ikke. Titlen i folketællingen fra 1787 kunne godt tyde på, at dette allerede var tilfældet ved Nymindgab i Lodseriet er dog omtalt en del tidligere, nemlig i Frederik II's Søret af 1561, der første gang omtaler lodser i dansk lovgivning, hvor forholdet mellem lods og skipper blev bestemt, og hvor lodsernes ansvar blev fastslået. lodsmands farvand med sit skib, der skal han være pligtig at leje lodsmand for det bedste køb, han kan betinge ham, og skipperen skal give ham kosten og af godset betale hans løn efter den skik og handel, som der bruges udi markedet, hvor han losser. Dersom skipperen herimod fordrister sig at indløbe skibet, og det kommer til skade, da skal han den selv oprette af sine egne penge, uden det sker udi nøds sag, og ikke eller. Videre skrives i Artikel 24: Så tilig skipperen har antaget lodsmand, så skal han oprigtig give ham tilkende, hvor mage føder dybt hans skib går. Angiver han det ikke rettelig, men siger det mindre, da skal han give for hver fod han fortier lodsmanden seksten lod sølv, og bør skipperen at tage rigtig bevis på, hvor mange føder han sit skib angiver have, så og hvad han lodsmanden betalt haver, og derefter gøre købmanden og rederne regnskab. Forser nogen lodsmand sig, så straffes han, som før udi det Første Kapitel Femte Artikel er meldt om styremanden. Titelblaet til Fr. II s Søret fra Lodserne var i deres arbejde underkastet den almindelige lovgivning, og i Christian V's ( ) Danske Lov fra 1683 fandtes der paragraffer om lodsernes rettigheder og ansvar. Her oplyses i Fjerde Bog, 3. Kapitel Artikel 23: Hvor én skipper kommer på Her oplyses i Fjerde Bog, 1. Kapitel, Artikel 5, at: Og dersom nogen giver sig ud for styremand, og lader sig derfor hyre til én vis sted, og skipperen fanger skade enten på skib, eller gods, for hans forsømmelses og uforfarenheds skyld, da skal samme styremand, når det ham lovlig ved tvende søerfarne folks vidne overbevises, være pligtig at bøde al skaden igen, om han det formår. Formår han det ikke, da har han forbrudt sit liv Frederik V ( ) fastlagde i 366 for lodser, nogle strenge straffe. Det er forbudt en overstyrmand/kaptajn selv at løbe et skib ind i havn, med mindre han da kendte havnen godt og tog ansvaret, det skulle overlades til den stedlige lods. Lodsen skulle straks, når han kom ombord, erkynde sig - om skibets gode og onde qualiteter. Lodsen skulle påse, at 2

3 alle ankre lå parat med tilstrækkeligt tovværk. Han skulle sørge for, at skibet blev vel fortøjet, når det var i havn. Lodsen skulle ligeledes, før skibet løb ind, informere skibschefen og overstyrmanden ved hvilke vinde, skibet igen snarest kunne komme ud. Det sidste kunne lodsen ikke vide sikkert, men han havde alligevel ansvaret herfor, at vinden netop kom fra rette side, når skibschefen ønskede at stå til havs! Skulle lodsen fejle - at vinden ikke passe- de, skibet tog grunden, eller anden hændelse gav skade eller forsinkelse, kunne han først fortabe sine lodspenge, men også sættes fra bestillingen for efter-tiden, i særlige tilfælde, som det hedder: Er det sket af ham på forsætlig vis, da skal han hænges på strandbredden. Men bortset herfra blev der ikke fra statens side udstedt generelle regler for lodsers virksomhed eller organisation før lodsforordningen af 27. marts Kvittering fra N.Chr. Svenningsen for Prikke- og Mærkepenge modtager af skibsførere Søren WInthersen fra skibet Anna. Det betød dog ikke, at lodserhvervet fungerede ganske ureguleret indtil da. I statsadministrationen hørte lodsvæsenet under Admiralitets- og Kommissariatskollegiet. Fra 1700-tallet havde de lokale søindrulleringschefer et vist tilsyn med distriktets lodser, som var opført i sørullerne ligesom andre maritimt beskæftigede. Den 23. december 1796 tiltrådte kommandørkaptajn Poul Løwenørn ( ) stillingen som Overlods. Som ung havde navigationen været hans særlige interesseområde, og i årenes løb fik han betydningsfulde poster inden for dansk farvandsadministration. I 1784 havde han som kaptajnløjtnant anbefalet oprettelsen af Det Kgl. Danske Søkort-Arkiv, hvor han selv blev direktør. På dette tidspunkt fandtes en tilsvarende institution kun i Frankrig. Admiralitetet gav ham til opgave, at indsamle datidens søkort i hele landet og sejladsbeskrivelser over danske som fremmede farvande og af disse udarbejde gode og pålidelige søkort til brug for danske orlogs- og handelsskibe. Arbejdet fik ham endvidere til, at yde en energisk pionerindsats, og organisere et Fyrvæsen, et Vagervæsen og et Lodsvæsen samt forbedre de danske havne. En af hans første opgaver som overlods var, et rejse langs de danske kyster ( ) for at inspicere lodserierne. Vel hjemkommen skrev han bl.a. Ved Lodserierne adskillige steder har jeg forefunden megen uorden, og de største misbrug især Fladstrand og på Hirsholmene, hvor antallet af de passerede skibe er betydelig." Løwenørn var nu blevet overbevist om, at reformer og strammere regler var helt nødvendige. 3

4 Løwenørn gik straks i gang med at udfærdige og udstede specielle reglementer, instrukser og takster for lodserierne. De gjaldt for de 18-19, som han korresponderede med på denne tid, og dertil føjede sig i årene frem til lodserier, som var blevet indberettet af stiftsamtmændene efter en henvendelse fra Admiralitetet i Således kom der d en "Interrims Lods-Anordning for Lodserne ved Nymindegab og paa Ringkjøbing Fjord" hvori det bestemtes, at der ved Nymindegab fortsat skulle bo en fast lods, der var pligtig til at holde fire reservelodser samt yderligere to reservelodser, der skulle vedligeholde afmærkningen i fjorden. Vigtigst var afmærkningssignalerne i selve indløbet, "to sorte brætter" anbragt på pæle, der skulle anbringes så højt på sandbankerne, at man kunne "sejle ved at holde dem over et gennem den ydersted brænding". Lodsen skulle da gå ud over de inderste brændinger og "sejle foran skibet, da det kan styre ind efter ham, når vejret er så hårdt, at han ikke kan komme ombord". Den aktuelle dybgang i indsejlingen skulle lodsen signalere ved at hejse Dannebrog op og ned i signalstangen et antal gange, svarende til vanddybden i fod. Der var sjældent mere end 7 fod dybt i indløbet og ofte mindre. Afmærkningen i fjorden skulle dække de godt 20 sømil ad sejlløbe fra Gabet til Ringkøbing. Hertil var sejlløbet fra den nordligste Pampus til det drejede mod nord ud for mundingen af Skjern Å, afmærket med et antal sømærker: På pladsen i Skjernå fire kaber med træfløje, som viser til hver sin side, da der er seilbart på begge sider av dem. På Rødsand (på Tippernes vestside) og på Stauning Sand stod ligeledes, kåber. Desuden var der 59 mindre mærker med koste langs med og i sejlløbet. Søtønde eller bol fra 1700 tallet. Lodsen ved Nymindegab blev bevilget 50 rigsdaler til opførelse af et lodsudkigshus, som fremover skulle tilhøre Lodsvæsenet. Lodshuset blev næsten bortskyllet af stormfloden den 3. februar 1825, men blev ikke genopført på kongens bekostning. Lodsformand N.C. Svenningsen, der var tiltrådt i 1824, genopbyggede huset for egen regning i sandklitterne, kun 110 skridt fra, hvor det havde stået før. Foruden de engelske kapere der krydsede ud for Nymindgab under Englandskrigene, syndes gabet i den sidste del af krigene at være særlig vanskeligt at besejle. Det medførte grundstødninger og i alt fald i et tilfælde en klage over lodsen Svenning Bollerup fra en norsk skipper. Lodsen måtte redegøre for hændelsen overfor herredsfoged Grønlund. Han skaffede en erklæring fra nogle Fanøskippere, som var bilagt et kort over indsejlingen, optaget af lodsen 2 dage før grundstødningen, altså den 23. Okt

5 Kort over Nymindegab fra omkring Lodshus samt Øvre og Nedre Indsejlings kave. Af Lodsen S. Bollerup ved Nymindegab er vi blevne anmodet om at give Forklaring om den Ufærd som skete med Swen Nielsen fra Christiansand der løb fast i Gabet, da forholder sig samme saaledes: Tirsdagen d. 25. Oktober Kl. 11 satte Skipper Nielsen Flag til efter Lods som straks kom ombord, og efter at alting var sat i Stand, gik saa under Sejl og vilde gaa til Søs, endskiønt Gabet ej var bleven pejlet, og ingen vidste hvad Vand der var, og uden Livsfare var det ej muligt at faa den pejlet, da Brændingen løb tværs over samme, men han vilde dog sejle ud, endskiønt vi lagde fra Fanø og Sønderhoe 8 Fartøjer og 3 norske som alle gik en betydelig Del lettere end bemeldte Nielsen, og ingen af os ansaa der forsvarlig, hverken for Skibe eller Ladning at sejle ud igennem de svære Brændinger uden at vide om der var Vand nok, endskiønt vi gerne har ønsket at komme til Søs. Saa snart han var under Sejl maatte Lodsen gaa fra Borde, da han ej turde gaa med i Brændingen, og straks derefter stod Skibet fast til Nord Kanten af Løbet, men Skibet blev staaende, han siger at Lodsen ej var ham behiælpelig som ej er sand, da baade vi og Lodsen var ham behiælpelig, naar han forlangte det, og laante ham vore Ankere og Toue, og hjalp ham i alting, men vilde ej sætte os i Livsfare, som vel ikke kan forlanges af nogen Lods. Han roede vel med sin egen Baad, men i yderste Fare, som viste sig da han kæntrede med samme i Brændingen, og havde han da ikke haft en Trosse paa Landet, som gik i Land ved, og han Mand blev halet i Land i Baaden ved samme, havde maaske der bleven deres Grav, endskiønt Lodsen straks roede ud for at vilde redde samme, da de ej vidste at de havde Trossen fast i..., da Swen Nielse vilde vise sig mere mandhaftig som os (alle) 5

6 sammen og kaldes uden for ald Søeconstime (?), ser... at der hviler nogen Skyld paa Lodsen, og vi i flere Aar har faret paa dette Gab, men har ikke noget at sætte ud paa Lodsen, men han har været behjælpelig naar det er blevet forlangt. Om forlanges er vi villig til med Ed at bekræfte dette. Fano d. 14. November 1814 Søren P. Andersen, Hans H. Lauridsen, Mathias H. Jeesen, Niels Berthelsen, Sørren Andersen Fanniger, Claus Jeesen. I 1818 blev der nedsat en kommission med nu kontreadmiral Løwenørn som formand, som skulle udarbejde forslag til en anordning for hele lodsvæsenet. Resultatet af kommissions arbejde blev "Forordning angaaende Lodsvæsenet..." og "Reglement for Lodsindretningen i Danmark", som begge forelå i Lodsreglementet, som blev udsendt sammen med forordningen, fastlagde de nærmere retningslinier for lodsvæsenets organisation og de enkelte lodseriers virke. Side 18 i Reglement for Lods-Indretningen i Danmark. Kjøbenhavn, den 27de Martii

7 Lodserierne blev i almindelighed organiseret på følgende måde: I spidsen stod lodsoldermanden, han havde det daglige tilsyn med lodserne, arbejdet, fartøjerne mv. Han stod for lodseriets regnskaber og korrespondance, og han indstillede ansøgere til stillinger som fastlods og reservelods. Under oldermanden fulgte så et antal fastlodser og reservelodser, og til de fleste lodserier var der også tilknyttet bådmænd. De fleste lodser på den tid førte en rød dug i hvidt storsejl, og Løwenørn fastlagde i de mange nye lodsreglementer denne skik som en pligt og rettighed for de autoriserede lodserier. Yderligere indførte han et lodsflag, hvor øverste fjerdedel var Dannebrog, mens der på resten af det hvide flag stod malet LODS eller PILOT. Dette lodsflag anvendtes indtil 1824, hvor lodskaldeflaget blev ændret til nationalflaget, omgivet af en hvid kant, hvilket har været gældende indtil Gennem årene gav emnet lodspåklædning anledning til mange diskussioner og forslag. Problemet var især, at lodserne på den ene side ikke var embedsmænd og derfor ikke burde ligne sådanne; på den anden side, at både de selv og de søfarende kunne føle behov for at de på afstand kunne skilles ud fra mængden. I folketællingerne for1834 finder vi Niels Chr. Svenningsen (40 år) som lods ved Nymindegab og bosiddende i Obling i Sdr. Bork. I Nebel By bor reservelodsen Lars Svenningsen (47 år). Begge er sønner af ovennævnte Svenning Bollerup. Yderligere har vi i Nørre Bork Lodsen Jens Laustsen (37 år, i Nyminde By reservelodsen Søren Matthiassen Møller (36 år), i Aargab By reservelodsen Jens Jørgen Olesen (27 år)og i Haurvig By reservelodsen Søren Andersen (24 år). I 1840 har vi atter lodserne Niels Christian Svenningsen i Obling og Jens Laustsen i Nørre Bork, samt reservelodserne Jens Jørgen Olesen i Aargab og Søren Andersen i Haurvig. I 1845 finder jeg umiddelbart kun lodsen Niels Christian Svenningsen i Obling. Hvorvidt dette afspejler en udvikling eller behov for en mere detaljeret undersøgelse af folketællingerne, må komme an på en prøve ved given lejlighed. For at de autoriserede lodser skulle kunne hævde deres autoritet, blev der også indført regler om tegn og påklædning. I 1800 blev det bestemt, at fastlodserne skulle bære et skilt med bogstaverne FL og reservelodserne RL. Lodsoldermændene fik en speciel mundering med jakke, krave, opslag, underfoer og en rund hat med guldgallon. Lodsreglementet blev fornyet og trykt den 8. december Lodshuset opført i 1866 og opmålt 1899 af Martin Nyrop fra Nationalmuseet. 7

8 I 1870 findes lodsen Svenning Nielsen i lodshuset og Anders Nielsen i Obling. Begge, sønner af Niels Chr. Svenningsen og 1. januar 1878 nedlæg-ges lodseriet med dem som de sidste aktive lodser. Den mellemliggende perio-de med fiskeeventyret ved Nymindegab samt lodseriet på Ringkøbing Fjord er hver for sig interessante historier i sig selv. Referencer Christensen, B Lodserhvervets udvikling i Danmark. I (red) Christensen B., Danske Lodser, Maritim Kontakt 11, Grandjean, L.E., Søens stednavne. Et søhistorisk registraturarbejde. Handelsog Søfartsmuseets Årbog, Klinting, T Fra Jyllands Vestkyst. Viggo Nielsens Forlag, Nr. Nebel, pp 210. Klit, N.I Husby Klit En egnsskildring fra gammel tid. Nr. 7, Miljøministeriet, Kort og Matrikelstyrelsen, Den danske Lods, Generelle oplysninger, 3. udg., pp B07-4D55-ADBD- 0F27E581AC2E/0/DDL... Mortensen, P.H Ringkjøbings besejlingsforhold omkring 1800 En stranding. I (red) Rasmussen, H., Ringkjøbing Aarbog, NN Frederik II s søret. Småartikler, 1Handels- og Søfartsmuseets Årbog, Rasmussen, A.H En udmærket bekvem fiskeplads...- Årstidsfiskeriet fra Nymindegab og Holmslands Klit i årene. Foreningen Danmarks Folkeminder, Museet for Varde By og omegn, pp 312. Secher, V.A Kong Christian den Femtis Danske Lov. København, G.E.C. Gad. pp 581. Sølling, Maritim Kontakt

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE FP^A DE GAMLE GRØNLANDSFARERES TID Af JOHANNES BALLE u er der kun få af Havets stolte svaner", der krydser sig Å. M^ over oceanerne, tilbage, men den gang, da der ikke fandtes dampskibe, var de det eneste

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave Den danske Lods Generelle oplysninger 3. udgave Denne udgave af Den danske Lods - Generelle oplysninger er ajourført til den 20. marts 2013 2 Forord Forord "Den danske Lods - Generelle oplysninger" indeholder

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

De første norske amtmænd

De første norske amtmænd Heimen, ISSN 0017 9841, bind 44, 2007, side 3 16 De første norske amtmænd Om baggrunden for amtmandsinstruksen af 1685 Av Karl Peder Pedersen Landsarkivet for Sjælland Den 7. februar 1685 underskrev Christian

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen Indholdsfortegnelse Indledningen...2

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når man anbringer et barn. Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv

Når man anbringer et barn. Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv Når man anbringer et barn Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv Signe Hald Andersen (red.), Frank Ebsen, Mette Ejrnæs, Morten Ejrnæs, Peter Fallesen og Signe Frederiksen Når man anbringer

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere