Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen Indgangen til Holte Hal 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen 464-468. Indgangen til Holte Hal 2"

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen Indgangen til Holte Hal 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Maria Steno (L), Claus Holmegaard Larsen (C), Vibeke Peschardt (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 5 3 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 11 4 VM i landevejscykling den 23. til 25. september Anlægsregnskab Ombygning af Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsregnskab Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling 18 7 Idræts- og motionspolitik - endelig godkendelse 21 8 Cykling i Rudersdal, meget mere end VM 23 9 Birkerød Idrætscenter - Renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal Kulturaftaleprojekterne "Kulturens Motionsdag" og "Golden Days Festival" Kulturstyrelsen - kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer LUKKET PUNKT - Kulturlederprisen /33

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 1. Rapport (36826/12) 2. Miljørapport (36864/12) 3. Kommuneplantillæg (30981/12) 6. Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling 1. Kommissorium for analyse af kapacitet på Idrætsområdet (33160/12) 7. Idræts- og motionspolitik - endelig godkendelse 1. Idræt- og motionspolitik for Rudersdal kommune 2012 (28842/12) 2. Høringsnotat (28795/12) 3. Høringssvar - Idræts- og Motionspolitik (34219/12) 8. Cykling i Rudersdal, meget mere end VM 1. Projektbeskrivelse - Cykling meget mere end VM. (34498/12) 11. Kulturstyrelsen - kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer 1. Kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer - endelig rapport (15415/12) 3/33

4 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Meddelelser KFU Sagsnr. 4/33

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport KFU Sagsnr. 10/48863 Resumé Den erhvervsdrivende fond Vedbæk Havn har ansøgt Rudersdal Kommune og Kystdirektoratet om anlægstilladelse til en udvidelse af Vedbæk Havn. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2011 at igangsætte udarbejdelse af en VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg samt at nedsætte en arbejsgruppe til afklaring af de forenings- og bygningsmæssige forhold i forbindelse med en eventuel havneudvidelse. Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering fremlægges for Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse og efterfølgende fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Samtidig forelægges Foreningsgruppens rapport til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Ansøgning Havnebestyrelsen ønsker som led i en gennemgribende renovering af de ydre moler en udvidelse af havnekapaciteten fra de nuværende 460 til i alt 620 lystbådepladser. Med udvidelsen ønskes samtidig en forbedring af indsejlingsforhold og bølgestabilitet i havnen. Som led i udvidelsen ønskes faciliteterne for joller på land forøget fra 450 m 2 til ca m 2. Bygningsfaciliteterne på landarealet ønskes udbygget med ca. 700 m 2 fordelt på en udbygning af Klubhus Syd med ca. 380 m 2 og opførelse af en ny servicebygning centralt på havnen på ca. 325 m 2. Havneudvidelsen foreslås gennemført ved en fremskydning af ydermoler med ca. 90 m mod øst. Herved inddrages ca. 2,4 ha af søterritoriet i havnen. Havneudvidelsen vil desuden omfatte en regulering af indsejlingen samt en udgravning af havnebassinet på ca m 3. Fremrykning af molerne foreslås koordineret med en udvidelse af de to eksisterende strande henholdsvis nord og syd for havnen. Fremrykning af 5/33

6 kystlinjen ved strandene forventes at være 0 40 m; størst tættest ved havnen. På landarealerne ved havnen vil der blive foretaget en omdisponering af jolleplads og parkeringsarealer. Dette sker for at imødekomme behovet for flere parkeringspladser som følge af havneudvidelsen samt et generelt ønske om mulighed for at forbedre de nuværende klubhusfaciliteter. VVM-pligt og Kommuneplantillæg Kystdirektoratet har vurderet, at udvidelsen af havneanlægget er VVM-pligtigt, hvilket indebærer, at der er udarbejdet en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet. Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet og dermed ansvarlig myndighed i forhold til vurdering af de miljømæssige konsekvenser af havneanlægget i forhold til bl.a. kystpåvirkningen. Det er Kystdirektoratet, der som myndighed skal give anlægstilladelse til en eventuel udvidelse af havnen. Havneudvidelsen forudsætter desuden udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen, der skal miljøvurderes efter reglerne om miljøvurdering. På baggrund heraf har havnens konsulent i samarbejde med Kystdirektoratet og kommunen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med miljørapport, som nu fremlægges til godkendelse og offentliggørelse. VVM-redegørelse og miljøvurdering (VVM-rapport) VVM-rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af anlægget, en beskrivelse af de alternativer, der har været overvejet, og en beskrivelse af arealbindinger og planforhold. Rapporten indeholder endvidere en vurdering af miljøpåvirkningerne inden for emnerne landskab og kulturmiljø, kystmorfologi og vandmiljø, flora og fauna, marinarkæologi, rekreative interesser, trafik og parkering, sejladssikkerhed samt støj og miljøgener. Endelig indeholder rapporten en samlet vurdering af de kumulative effekter, afværgeforanstaltninger, overvågningsprogram, begrænsninger ved miljøvurderingen samt en oversigt over anvendte referencer og tilhørende bilag. Trafik og parkering Der er i sommeren/efteråret 2011 gennemført trafiktællinger og registrering af parkeringsforholdene på havnen. Med projektet udvides antallet af parkeringspladser fra 375 til 418, hvilket svarer til, at der vil være én parkeringsplads pr. 1½ bådplads. Havnens rolle som parkeringssted for strandgæsterne på Nord- og Sydstranden og andre aktiviteter på havnen opretholdes i uændret omfang. VVM-rapporten vurderer, at parkeringsforholdene som ansøgt vil være acceptable. Dog må der som i dag fortsat forventes at være et stort pres på parkeringspladserne ved større arrangementer på havnen og på de store badedage. Den øgede trafikbelastning som følge af udvidelsen af Vedbæk Havn vurderes at være uden betydning for trafikafviklingen på Strandvejen og i krydsene på strækningen. Kystpåvirkning og strande Havneudvidelsen består i en flytning af moleanlægget ca. 90 m ud i Øresund samt en udvidelse af nord- og sydstranden. Sydstranden vil blive fremrykket, hvilket vil medføre ca m 2 ekstra strand. En jævn overgang til Østmolen vil mindske risi- 6/33

7 koen for aflejring af tang mellem strand og mole. Nordstranden vil på samme måde blive fremrykket, hvilket i dette tilfælde vil medføre ca m 2 ekstra strand. I dag samles tangen i stenkastningen langs stranden, mens tangaflejringer på en fremtidig sandstrand lettere vil kunne flyde til havs eller blive opsamlet maskinelt. Udvidelsen af Nordstanden vil fordre en forlængelse eller omlægning af badebroen. Sandtransporten fra syd mod nord i Øresund indebærer, at der bliver dannet en ny revle ud for østmolen. Aflejringen medfører, at der over en periode på ca. 10 år ikke bliver tilført sand nord for havnen. Efterfølgende vil der langsomt ske en tilsanding af havneindsejlingen, hvilket kræver en oprensning. Havneudvidelsen vurderes ikke at medføre en øget erosion for den nordlige kyststrækning i forhold til den eksisterende situation. Kystdirektoratet har imidlertid tilkendegivet, at oprenset sand fra havneindsejlingen - når tilsandingen forventes at begynde efter ca. 10 år som noget nyt skal klappes kystnært nord for havnen. Sandfodringen (ca m 3 årligt) vil mindske den pågående erosion på denne strækning samtidigt med, at der ikke dannes en strand ud for bebyggelserne nord for havnen. Det vurderes på baggrund af de udarbejdede visualiseringer af udvidelsen af Vedbæk Havn, at den samlede visuelle påvirkning af kystlandskabet vil være begrænset. Ny bebyggelse Projektet indebærer udover havneudvidelsen en udvidelse af bygningerne på havneområdet. Mest markant er opførelsen af et nyt havnehus centralt på området samt en tilbygning på Klubhus Syd. Samlet vil projektet medføre nyt byggeri på ca. 700 m 2. VVM-rapporten indeholder fotovisualiseringer, der viser den nye bebyggelses betydning for udsigten fra forskellige positioner i området. Det er vurderingen, at de nye bygninger ikke vil få en markant betydning for omgivelsernes oplevelse af havnen. Krav til bebyggelsens omfang, højde og udformning vil kunne reguleres i en ny lokalplan. Konklusionerne fra foreningsgruppens arbejde (jf. afsnit nedenfor) peger i retning af, at det vil være muligt at optimere arealbehovet ved udnyttelse af fællesfaciliteter mv., hvorved bebyggelsens samlede omfang kan begrænses. Forvaltningen vurderer samlet set på grundlag af VVM-rapporten, at der ikke er væsentlige miljøforhold, der vil være til hinder for projektets gennemførelse. Foreningsgruppens rapport Parallelt med udarbejdelsen af VVM-rapporten besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte en Foreningsgruppe bestående af repræsentanter fra alle klubberne omkring Vedbæk Havn samt repræsentanter fra Vedbæk Havns bestyrelse. Foreningsgruppen har afdækket de kulturelle, fritids- og foreningsmæssige interesser i forbindelse med havneprojektet. Gruppen har fremlagt en rapport, der beskriver foreningernes udviklingsønsker og anbefalinger og redegør for den afledte økonomi. Rapporten vedlægges dagsordenen. Foreningsgruppens anbefalinger tager udgangspunkt i det fremlagte forslag til udvi- 7/33

8 delse af Vedbæk Havn samt de i forløbet fremsatte tilkendegivelser for havnen. Anbefalingen rummer to indfaldsvinkler; fysiske rammer og indretning samt økonomiske forhold og driftsharmoniseringer. Opsamlende fremgår af rapporten, at der er ønsker om : At der etableres ensartede ejer- og driftsforhold for foreningerne, samt At der ønskes udvidelser i form af ny- og tilbygninger for foreningsfaciliteter på ialt 425 m 2 til aktiviteter m.v. og til oplag, magasiner m.v. på i alt 430 m 2. Ud fra oplyste normtal for nybyggeri af forskellig karakter vurderes det, at disse udvidelsesønsker vil andrage mellem 8 10 mio. kr. at etablere. Det er dog forvaltningens vurdering, at det i et videre forløb vil være muligt at reducere behovet for nybyggeri, såfremt der kan skitseres løsninger med fællesfaciliteter fx fælles badeog omklædningsforhold. Ejer- og driftsforhold Finansieringsmulighederne for udvidelserne af klubfaciliteterne vil bl.a. afhænge af de fremtidige ejer- og driftsforhold. Forudsætningen for Foreningsgruppens arbejde har været at pege på en løsning, der kan holdes inden for kommunens nuværende drifts- og serviceramme. Som grundlag for en vurdering af de samlede økonomiske forhold indeholder rapporten derfor en beskrivelse af forskellige muligheder for de fremtidige ejer- og driftsforhold. Bygningerne på havnen er ejet af Vedbæk Havn. Dog er Klubhus Syd og klubhuset til Vedbæk Sejlklubs juniorafdeling opført af kommunen på en lejet grund (havnens) med brugsret frem til En fremtidig model kunne tage udgangspunkt i scenarie E, hvor de kommunale bygninger overdrages til havnen, og hvor foreningerne indgår lejeaftale med Vedbæk Havn. Villaen på Vedbæk Strandvej 366 I rapporten fremsættes forslag om ændringer af brugerforhold i foreningsbygningen Vedbæk Strandvej 366. Denne ændring vil betyde, at de eksisterende brugere Vedbæk Fritidsfiskerlaug og Vedbæk Sportsdykkerklub fraflytter villaen for at få tilbudt alternative faciliteter i henholdsvis eksisterende eller nye faciliteter på Vedbæk havn. Fremover vil bygningen således som ønsket kunne anvendes af vinterbadeklubben Vedbæk Vikingelaug. Natteravnene, Syd får mulighed for at anvende faciliteter minimum som det sker for nuværende. De økonomiske forhold vedrørende en eventuel flytning af Vedbæk Vikingelaug må afvente en nærmere vurdering, idet det dog må antages, at bygningen fortsat skal være i Rudersdal Kommunes eje. Det vil ligeledes være naturligt, at foreningen selv finansierer den ønskede indretning. Kulturområdets vurdering Med baggrund i rapportens anbefalinger vurderer Kulturområdet, at der med henblik 8/33

9 på de videre afklaringer, bør tages principiel stilling til følgende: Ejer- og driftsforhold for bygninger m.v. på havneområdet: Kulturområdet anbefaler, at scenarie E indgår i den fremtidige model, idet denne model omfatter det scenarie, at havnen overtager brugsretten til de eksisterende foreningshuse samt de forventede nye til- og ombygninger til de eksisterende bygninger. Som beskrevet i rapporten vil dette indebære, at foreningerne enkeltvis skal indgå lejemål med havnen og indgå aftale om at modtage tilskud til lejede lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven. Brugsretsaftale: Der arbejdes videre med en ny aftale om den fremtidige anvendelse af bygningen Vedbæk Strandvej 366, idet Vedbæk Vikingelaug fremover bliver primærbruger af ejendommen og indgår aftale med Natteravnene, Syd om anvendelse af faciliteter. På baggrund af ovenstående anbefaling bør det overlades til Vedbæk Havns bestyrelse i samarbejde med foreningerne på havnen at fremlægge en samlet løsning for udbygning af klubfaciliteterne. En sådan samlet løsning bør foreligge forinden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til den samlede havneudvidelse og bør indeholde en afdækning af de økonomiske konsekvenser for såvel kommunen som for foreningerne. Parallelt hermed bør Kulturområdet arbejde videre med en løsning for Vedbæk Vikingelaug baseret på en flytning til villaen på Vedbæk Strandvej 366. Som konsekvens af en flytning af vikingerne vil forvaltningen efterfølgende forberede en sag til Teknik og Miljøudvalget vedrørende igangsætning af et projekt for de samlede strand- og parkarealer omkring Vedbæk Havn. Formålet hermed er at se på en mulig nedrivning af vikingernes nuværende klubhus og en heraf følgende hensigtsmæssig indretning og placering af de offentlige toilet- og badefaciliteter, badebroernes placering, beplantning og stiforbindelser m.v. Samlet anbefaling Forvaltningen vurderer samlet set på baggrund af VVM-rapportens konklusioner, at der ikke er væsentlige negative konsekvenser forbundet med en udvidelse af Vedbæk Havn. Kystpåvirkningen er meget begrænset set i forhold til det nuværende havneanlæg, nord- og sydstranden udvides som en del af projektet og opnår en øget rekreativ værdi og trafik- og parkeringsforholdene løses på et acceptabelt niveau, selvom der fortsat må forventes et udækket parkeringsbehov på store badedage og ved særlige arrangementer. De visuelle virkninger af selve havneudvidelsen vurderes at være meget begrænsede. Den største visuelle påvirkning kommer fra de bygningsmæssige udvidelser på landarealet. De bygningsmæssige udvidelser må søges begrænset i det videre forløb, hvor der i regi af Vedbæk Havn bør udarbejdes en samlet løsning for foreningerne på havnen. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at kommuneplantillægget og VVMrapporten godkendes og sendes i høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår, at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. 9/33

10 Bilag 1 Rapport 2 Miljørapport 3 Kommuneplantillæg Indstilling Direktionen foreslår indstillet, til Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1) at Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering godkendes til efterfølgende udsendes i offentlig høring i 8 uger. til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, 2) at der i regi af Vedbæk Havn arbejdes videre med en samlet løsning for udbygning af klub- og foreningsaktiviteterne på havnen baseret på en model, hvor Vedbæk Havn står som bygherre og ejer, og hvor foreningerne indgår i en ny husleje og tilskudsmodel efter Folkeoplysningslovens principper, 3) at forvaltningen arbejder videre med et udkast til brugsretsaftale for Vedbæk Vikingelaugs flytning til villaen på Vedbæk Strandvej 366 baseret på de i sagsfremstillingen nævnte principper, og 4) at sagen for så vidt angår de forenings- og bygningsmæssige forhold genoptages inden fremlæggelse af kommuneplantillæg til endelig godkendelse. 10/33

11 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling KFU Sagsnr. 12/7519 Resumé En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er ikke anvendt i På et enkelt anlægsprojekt er rådighedsbeløbet overskredet beskedent. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2011 udgør kr., hvoraf netto kr. ikke er brugt, jf. nedenstående oversigt. Alle beløb er i tusinde kr. Sted Projektnr. Tekst Nyt rådigheds Overførsel Forbrug Rådighedsbeløb 2011 beløb til budget Birkerød idrætscenter, Etablering af karruseldør i indgangsparti Rundforbi idrætsanlæg, Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg Andre fritidsfaciliteter, Rudersdal-ruten Fællesudgifter og -indtægter, Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Mantziusgården - Delvist tilgængelighedspulje /33

12 Mariehøj Centret, Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering af ventilationssystem og mødelokale Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, Aktiviteter i forbindelse med VM RudersdalRuten, Udbygning af RudersdalRuten Ungdomsskolen, Anlæg af skateboardbane Ungdomsskolen, Etablering af mobile væresteder for unge Kultur- og Fritidsudvalget I alt Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2012 på i alt kr. til de ovenfor anførte projekter. 12/33

13 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden VM i landevejscykling den 23. til 25. september Anlægsregnskab. KFU Sagsnr. 07/34750 Resumé Kommunalbestyrelsen har henholdsvis den , den og den givet en samlet anlægsbevilling på kr. til afholdelse af VM i landevejscykling med tilhørende delarrangementer for erhvervsliv, foreninger m.fl. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en godkendelse af anlægsregnskabet. Sagsfremstilling VM i landevejscykling fandt sted i Rudersdal i dagene 23. til 25. september Styregruppen for projektet med afvikling af VM i landevejscykling på VM-ruten i Rudersdal har afsluttet sit arbejde. De sidste regninger er betalt og der aflægges følgende anlægsregnskab for projekt nr VM i Landevej Alle beløb er ex. moms: EMNE BELØB REGNSKAB Samlet bevilling på projekt Hovedprojekt Tilskud til Wonderful Copenhagen jfr. aftale Vejskilte, oprydning, sanitet, bandereklamer m.m Kommunikationsudgifter Parkeringstilbud til borgere inden for ruten Diverse øvrige udgifter Hovedprojekt i alt Fællesudgifter til VIP arrangementer Leje af telt, sanitetsvogn, tribune og hegn Antenne, fladskærme, KODA og el-installationer Vagtordning og armbånd Diverse øvrige udgifter Fællesudgifter i alt VIP arrangementer VIP arrangement for foreninger, fredag og lørdag VIP arrangement for erhvervsliv, søndag VIP arrangement for medarbejdere, søndag /33

14 VIP arrangementer i alt Merforbrug i alt Merforbruget på kr. skyldes hovedsageligt ikke forudsete merudgifter til midlertidige el-installationer og antenneudstyr til VIP området ved rådhuset. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 3234 godkendes. 14/33

15 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Ombygning af Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsregnskab. KFU Sagsnr. 09/12775 Resumé Kommunalbestyrelsen har den givet en anlægsbevilling på kr. til første del af ombygningen af Kulturcenter Mantziusgården. Den gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på kr. til færdiggørelse af ombygningen af Kulturcenter Mantziusgården, svarende til en samlet bevilling på kr. Sagen forelægges nu Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab. Sagsfremstilling Samtidig med anlægsbevillingen på kr. til færdiggørelse af ombygningen blev det vedtaget at bemyndige forvaltningen til at indgå kontrakt om levering og montering af teleskoptribune under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås, og at indgå kontrakt med entreprenør om udførelse af ventilations- og køleanlæg under forudsætning af, at der kunne opnås dispensation fra lokalplanen hertil, og at det efter afholdt licitation vurderes, at arbejderne kunne gennemføres inden for den samlede bevilling til projektet. Byggeriets afslutning I fase 1 i projekt "omdannelse af Kulturcenter Mariehøj til kultur- og fritidsformål samt mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" blev målet for Mantziusgården defineret således: "Mantziusgården skal fremtidssikres både fysisk, teknisk og publikumsmæssigt, så kulturhuset rummer optimale forhold til optrædener og udstillinger af høj kvalitet". Fra juni 2010 og frem til efteråret 2011 har Kulturcenter Mantziusgården været under ombygning. Byggeriet er nu afsluttet og følgende arbejder er gennemført: Forbedring af toiletforhold for publikum med totalrenovering af de eksisterende toiletter og udvidelse af kapaciteten med 50 %. Nye garderobeforhold for publikum ved foyeren. Nyindretning af kunstnergarderoben og etablering af separat solistgarderobe. 15/33

16 Sammenbygning af scenedepoter omkring koncertsalen og flytning af port til brug for mere hensigtsmæssig læsning og losning af materiel til scene. Etablering af nyt depot til bar. Etablering af billetkontor ved foyeren. Nybygget caféområde i tilknytning til foyerområdet og restauranten. Akustisk optimering af mødelokalerne i Rektorfløjen. Nyt handicaptoilet i Værkstedsfløjen. Nyt omklædningsrum til restaurantens personale i Værkstedsfløjen. Nyt ventilations- og køleanlæg i koncertsalen. Nyt varme- og ventilationsanlæg i foyeren. Den planlagte teleskoptribune er ikke indkøbt. Pris på levering og montering af teleskoptribune er indhentet som underhåndstilbud, hvor indgåelse af kontrakt var betinget af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser kunne opnås. Da den valgte leverandør ikke har været i stand til at fremskaffe den fornødne statiske dokumentation, har styregruppen vedtaget at udskyde indkøbet. Byplanudvalget gav den en dispensation fra lokalplanens bestemmelser til etablering af ventilations- og køleanlæg placeret bag koncertsalen mod Skolevej. På trods af, at der blev stillet en del betingelser, som har forøget projektets udgifter væsentligt, var det efter afholdt licitation forvaltningens vurdering, at byggeriet kunne færdiggøres inden for bevillingen. Byggeriet blev imidlertid i væsentlig grad besværliggjort af, at de eksisterende bygninger ikke var opført som angivet på de eksisterende bygningstegninger. Dette har medført uforudsete udgifter til gennembrydning af vægge og nedlægning af ventilationskanaler i gulv under foyeren, som oversteg det beløb, der var afsat til uforudsete udgifter. Økonomi Styregruppen aflægger nu følgende anlægsregnskab med et samlet forbrug på kr. fordelt som følger: Udgift Budget Regnskab Afvigelse Håndværkerudgifter Uforudsete udgifter Bygherreomkostninger Inventar I alt Merforbrug vedr. køleanlægget som følge af myndighedskrav er indeholdt i posten håndværkerudgifter. Merforbruget på posten uforudsete udgifter skyldes ovennævnte forhold vedrørende flytning af ventilationsanlægget samt tilkøb af varmeanlæg til foyeren. Mindreforbruget under inventar skyldes, at teleskoptribune ikke er etableret. Posten bygherreomkostninger dækker udgifter til rådgivning, tekniske undersøgelser, landinspektørydelser, byggetilladelse, indvielsesarrangement, trykudgifter m.v. 16/33

17 På projekt 3228 "Omdannelse af Kulturcenter Mariehøj til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" er der til anvendelse i årene og foregående år afsat et rådighedsbeløb på i alt kr. Heraf er der til ombygning af Mantziusgården bevilget kr. Ovennævnte merforbrug på kr. er finansieret af rådighedsbeløb og bevillinger på projektet i Kulturområdet anbefaler, at de resterende rådighedsbeløb og bevillinger på projekt 3228 disponeres til projektet for ombygning af Kulturcenter Mariehøj. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at anlægsregnskabet for delprojekt "mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" på projekt 3228 godkendes, og 2) at de resterende rådighedsbeløb og bevillinger på projekt 3228 disponeres til projektet med ombygning af Kulturcenter Mariehøj. 17/33

18 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling KFU Sagsnr. 12/6509 Resumé Kommunalbestyrelsen har i budgetårene 2012 og 2013 afsat i alt 0,4 mio. kr. til analyse af kapaciteten på idrætsområdet og 50 mio. kr. i efterfølgende år til idrætsfaciliteter. Analysen skal fungere som et grundlag for kommunen og idrætten for fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirere til udvikling og nytænkning i fritidslivet i Rudersdal Kommune. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af kommissorium samt frigivelse af anlægsbevilling på kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2012 og Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har som led i budgetaftalen for besluttet at analysere kapacitetsbehovet på idrætsområdet for at understøtte kommunens fokus på at støtte en sund livsstil for kommunens borgere. Kulturområdet foreslår, at der indgås et samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (IOB) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at lave en analyse af behovet for idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune i forhold til tendenserne i idrætsdeltagelsen og befolkningens ønsker. Det kan oplyses, at IOB og Idan har udarbejdet tilsvarende analyser i andre kommuner. Projektperioden løber fra marts 2012 til februar 2013 med offentliggørelse af delundersøgelser undervejs i projektperioden. Analysen vil dels indeholde en vurdering af den aktuelle facilitetsdækning og kapacitetsudnyttelse i Rudersdal Kommune, dels give bud på det fremtidige facilitetsbehov for at kunne matche og følge udviklingen, herunder mulighederne for at udnytte eksisterende idrætsfaciliteter inklusiv naturområder og byrum optimalt i fremtiden. Afslutningsvis vil analysen indeholde et bud på forslag til visioner for den fremtidige 18/33

19 udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune. Heri indgår desuden et bidrag fra IOB / Idan til en offentlighedsfase, hvor idrætslivet og politikerne i kommunen orienteres om undersøgelsens resultater, inspireres til fremtidige tiltag samt får mulighed for at debattere og give yderligere input til fremtidige beslutninger på facilitetsområdet i Rudersdal Kommune. Borgerinvolvering Alle foreninger og andre organiseringsformer, der benytter de udvalgte idrætsfaciliteter i kommunen (idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, ungegrupper, daginstitutioner m.fl.), får tilsendt et spørgeskema (elektronisk survey) med spørgsmål om behov og ønsker til nye og bedre faciliteter og lokaler. Derudover laves en webbaseret undersøgelse blandt et tilfældigt udtræk på unge og voksne borgere i Rudersdal Kommune i oktober 2012 om deres anvendelse af og benyttelse af forskellige typer af faciliteter, naturområder m.v. til idræt og motion samt ønsker i forhold til aktivitetsmuligheder og anlæg. Undersøgelsen vil kunne give et solidt indblik i den aktive del af befolkningens anvendelse af og ønsker til konkrete faciliteter og områder i kommunen. Resultaterne af undersøgelserne kombineres med opfølgende fokusgruppeinterview med nøglepersoner/-grupper fra kommunen. Interviewene tager sigte på dels at perspektivere resultaterne af baggrundsnotatet og kapacitetsudnyttelsen, dels at udmønte en række konkrete forslag til fremtidige anlægsinvesteringer og strukturforbedringer på idrætsområdet. Efter udfærdigelse af analysen kan der foranlediges en offentlig fremlæggelse og diskussion af analysens resultater og konklusioner. Digital kortlægning Teknik og Miljø er i færd med at foretage en digital kortlægning af Rudersdal Kommunes ejendomme til implementering i det geografiske informationssystem (GIS). Kapacitetsanalysen om idræt vil såvel for indendørs som udendørs faciliteter naturligt kunne indgå som et led dette arbejde. Økonomi Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. årligt i 2012 og 2013 på projekt nr IOB / Idan har fremlagt et foreløbigt budget for analysen på i alt ca kr. ekskl. moms. Det foreslås, at Kulturområdet bemyndiges til at indgå en aftale med IOB / Idan inden for en ramme på kr. Derudover er der disponeret ressourcer i såvel Kulturområdet som i det decentrale idrætsområde i projekt- og arbejdsgrupper, til tilsyn, statistikarbejder m.v. 19/33

20 Bilag 1 Kommissorium for analyse af kapacitet på Idrætsområdet Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at kommissoriet for analyse af kapacitet på idrætsområdet godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2012 og 2013 på projekt 0918, og 3) at Kulturområdet bemyndiges til at indgå aftalen med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (IOB) og Idrættens Analyseinstitut (Idan). 20/33

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 25. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen. PT! er der igen

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere