Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen Indgangen til Holte Hal 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen 464-468. Indgangen til Holte Hal 2"

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen Indgangen til Holte Hal 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Maria Steno (L), Claus Holmegaard Larsen (C), Vibeke Peschardt (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 5 3 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 11 4 VM i landevejscykling den 23. til 25. september Anlægsregnskab Ombygning af Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsregnskab Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling 18 7 Idræts- og motionspolitik - endelig godkendelse 21 8 Cykling i Rudersdal, meget mere end VM 23 9 Birkerød Idrætscenter - Renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal Kulturaftaleprojekterne "Kulturens Motionsdag" og "Golden Days Festival" Kulturstyrelsen - kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer LUKKET PUNKT - Kulturlederprisen /33

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 1. Rapport (36826/12) 2. Miljørapport (36864/12) 3. Kommuneplantillæg (30981/12) 6. Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling 1. Kommissorium for analyse af kapacitet på Idrætsområdet (33160/12) 7. Idræts- og motionspolitik - endelig godkendelse 1. Idræt- og motionspolitik for Rudersdal kommune 2012 (28842/12) 2. Høringsnotat (28795/12) 3. Høringssvar - Idræts- og Motionspolitik (34219/12) 8. Cykling i Rudersdal, meget mere end VM 1. Projektbeskrivelse - Cykling meget mere end VM. (34498/12) 11. Kulturstyrelsen - kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer 1. Kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer - endelig rapport (15415/12) 3/33

4 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Meddelelser KFU Sagsnr. 4/33

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport KFU Sagsnr. 10/48863 Resumé Den erhvervsdrivende fond Vedbæk Havn har ansøgt Rudersdal Kommune og Kystdirektoratet om anlægstilladelse til en udvidelse af Vedbæk Havn. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2011 at igangsætte udarbejdelse af en VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg samt at nedsætte en arbejsgruppe til afklaring af de forenings- og bygningsmæssige forhold i forbindelse med en eventuel havneudvidelse. Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering fremlægges for Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse og efterfølgende fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Samtidig forelægges Foreningsgruppens rapport til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Ansøgning Havnebestyrelsen ønsker som led i en gennemgribende renovering af de ydre moler en udvidelse af havnekapaciteten fra de nuværende 460 til i alt 620 lystbådepladser. Med udvidelsen ønskes samtidig en forbedring af indsejlingsforhold og bølgestabilitet i havnen. Som led i udvidelsen ønskes faciliteterne for joller på land forøget fra 450 m 2 til ca m 2. Bygningsfaciliteterne på landarealet ønskes udbygget med ca. 700 m 2 fordelt på en udbygning af Klubhus Syd med ca. 380 m 2 og opførelse af en ny servicebygning centralt på havnen på ca. 325 m 2. Havneudvidelsen foreslås gennemført ved en fremskydning af ydermoler med ca. 90 m mod øst. Herved inddrages ca. 2,4 ha af søterritoriet i havnen. Havneudvidelsen vil desuden omfatte en regulering af indsejlingen samt en udgravning af havnebassinet på ca m 3. Fremrykning af molerne foreslås koordineret med en udvidelse af de to eksisterende strande henholdsvis nord og syd for havnen. Fremrykning af 5/33

6 kystlinjen ved strandene forventes at være 0 40 m; størst tættest ved havnen. På landarealerne ved havnen vil der blive foretaget en omdisponering af jolleplads og parkeringsarealer. Dette sker for at imødekomme behovet for flere parkeringspladser som følge af havneudvidelsen samt et generelt ønske om mulighed for at forbedre de nuværende klubhusfaciliteter. VVM-pligt og Kommuneplantillæg Kystdirektoratet har vurderet, at udvidelsen af havneanlægget er VVM-pligtigt, hvilket indebærer, at der er udarbejdet en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet. Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet og dermed ansvarlig myndighed i forhold til vurdering af de miljømæssige konsekvenser af havneanlægget i forhold til bl.a. kystpåvirkningen. Det er Kystdirektoratet, der som myndighed skal give anlægstilladelse til en eventuel udvidelse af havnen. Havneudvidelsen forudsætter desuden udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen, der skal miljøvurderes efter reglerne om miljøvurdering. På baggrund heraf har havnens konsulent i samarbejde med Kystdirektoratet og kommunen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med miljørapport, som nu fremlægges til godkendelse og offentliggørelse. VVM-redegørelse og miljøvurdering (VVM-rapport) VVM-rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af anlægget, en beskrivelse af de alternativer, der har været overvejet, og en beskrivelse af arealbindinger og planforhold. Rapporten indeholder endvidere en vurdering af miljøpåvirkningerne inden for emnerne landskab og kulturmiljø, kystmorfologi og vandmiljø, flora og fauna, marinarkæologi, rekreative interesser, trafik og parkering, sejladssikkerhed samt støj og miljøgener. Endelig indeholder rapporten en samlet vurdering af de kumulative effekter, afværgeforanstaltninger, overvågningsprogram, begrænsninger ved miljøvurderingen samt en oversigt over anvendte referencer og tilhørende bilag. Trafik og parkering Der er i sommeren/efteråret 2011 gennemført trafiktællinger og registrering af parkeringsforholdene på havnen. Med projektet udvides antallet af parkeringspladser fra 375 til 418, hvilket svarer til, at der vil være én parkeringsplads pr. 1½ bådplads. Havnens rolle som parkeringssted for strandgæsterne på Nord- og Sydstranden og andre aktiviteter på havnen opretholdes i uændret omfang. VVM-rapporten vurderer, at parkeringsforholdene som ansøgt vil være acceptable. Dog må der som i dag fortsat forventes at være et stort pres på parkeringspladserne ved større arrangementer på havnen og på de store badedage. Den øgede trafikbelastning som følge af udvidelsen af Vedbæk Havn vurderes at være uden betydning for trafikafviklingen på Strandvejen og i krydsene på strækningen. Kystpåvirkning og strande Havneudvidelsen består i en flytning af moleanlægget ca. 90 m ud i Øresund samt en udvidelse af nord- og sydstranden. Sydstranden vil blive fremrykket, hvilket vil medføre ca m 2 ekstra strand. En jævn overgang til Østmolen vil mindske risi- 6/33

7 koen for aflejring af tang mellem strand og mole. Nordstranden vil på samme måde blive fremrykket, hvilket i dette tilfælde vil medføre ca m 2 ekstra strand. I dag samles tangen i stenkastningen langs stranden, mens tangaflejringer på en fremtidig sandstrand lettere vil kunne flyde til havs eller blive opsamlet maskinelt. Udvidelsen af Nordstanden vil fordre en forlængelse eller omlægning af badebroen. Sandtransporten fra syd mod nord i Øresund indebærer, at der bliver dannet en ny revle ud for østmolen. Aflejringen medfører, at der over en periode på ca. 10 år ikke bliver tilført sand nord for havnen. Efterfølgende vil der langsomt ske en tilsanding af havneindsejlingen, hvilket kræver en oprensning. Havneudvidelsen vurderes ikke at medføre en øget erosion for den nordlige kyststrækning i forhold til den eksisterende situation. Kystdirektoratet har imidlertid tilkendegivet, at oprenset sand fra havneindsejlingen - når tilsandingen forventes at begynde efter ca. 10 år som noget nyt skal klappes kystnært nord for havnen. Sandfodringen (ca m 3 årligt) vil mindske den pågående erosion på denne strækning samtidigt med, at der ikke dannes en strand ud for bebyggelserne nord for havnen. Det vurderes på baggrund af de udarbejdede visualiseringer af udvidelsen af Vedbæk Havn, at den samlede visuelle påvirkning af kystlandskabet vil være begrænset. Ny bebyggelse Projektet indebærer udover havneudvidelsen en udvidelse af bygningerne på havneområdet. Mest markant er opførelsen af et nyt havnehus centralt på området samt en tilbygning på Klubhus Syd. Samlet vil projektet medføre nyt byggeri på ca. 700 m 2. VVM-rapporten indeholder fotovisualiseringer, der viser den nye bebyggelses betydning for udsigten fra forskellige positioner i området. Det er vurderingen, at de nye bygninger ikke vil få en markant betydning for omgivelsernes oplevelse af havnen. Krav til bebyggelsens omfang, højde og udformning vil kunne reguleres i en ny lokalplan. Konklusionerne fra foreningsgruppens arbejde (jf. afsnit nedenfor) peger i retning af, at det vil være muligt at optimere arealbehovet ved udnyttelse af fællesfaciliteter mv., hvorved bebyggelsens samlede omfang kan begrænses. Forvaltningen vurderer samlet set på grundlag af VVM-rapporten, at der ikke er væsentlige miljøforhold, der vil være til hinder for projektets gennemførelse. Foreningsgruppens rapport Parallelt med udarbejdelsen af VVM-rapporten besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte en Foreningsgruppe bestående af repræsentanter fra alle klubberne omkring Vedbæk Havn samt repræsentanter fra Vedbæk Havns bestyrelse. Foreningsgruppen har afdækket de kulturelle, fritids- og foreningsmæssige interesser i forbindelse med havneprojektet. Gruppen har fremlagt en rapport, der beskriver foreningernes udviklingsønsker og anbefalinger og redegør for den afledte økonomi. Rapporten vedlægges dagsordenen. Foreningsgruppens anbefalinger tager udgangspunkt i det fremlagte forslag til udvi- 7/33

8 delse af Vedbæk Havn samt de i forløbet fremsatte tilkendegivelser for havnen. Anbefalingen rummer to indfaldsvinkler; fysiske rammer og indretning samt økonomiske forhold og driftsharmoniseringer. Opsamlende fremgår af rapporten, at der er ønsker om : At der etableres ensartede ejer- og driftsforhold for foreningerne, samt At der ønskes udvidelser i form af ny- og tilbygninger for foreningsfaciliteter på ialt 425 m 2 til aktiviteter m.v. og til oplag, magasiner m.v. på i alt 430 m 2. Ud fra oplyste normtal for nybyggeri af forskellig karakter vurderes det, at disse udvidelsesønsker vil andrage mellem 8 10 mio. kr. at etablere. Det er dog forvaltningens vurdering, at det i et videre forløb vil være muligt at reducere behovet for nybyggeri, såfremt der kan skitseres løsninger med fællesfaciliteter fx fælles badeog omklædningsforhold. Ejer- og driftsforhold Finansieringsmulighederne for udvidelserne af klubfaciliteterne vil bl.a. afhænge af de fremtidige ejer- og driftsforhold. Forudsætningen for Foreningsgruppens arbejde har været at pege på en løsning, der kan holdes inden for kommunens nuværende drifts- og serviceramme. Som grundlag for en vurdering af de samlede økonomiske forhold indeholder rapporten derfor en beskrivelse af forskellige muligheder for de fremtidige ejer- og driftsforhold. Bygningerne på havnen er ejet af Vedbæk Havn. Dog er Klubhus Syd og klubhuset til Vedbæk Sejlklubs juniorafdeling opført af kommunen på en lejet grund (havnens) med brugsret frem til En fremtidig model kunne tage udgangspunkt i scenarie E, hvor de kommunale bygninger overdrages til havnen, og hvor foreningerne indgår lejeaftale med Vedbæk Havn. Villaen på Vedbæk Strandvej 366 I rapporten fremsættes forslag om ændringer af brugerforhold i foreningsbygningen Vedbæk Strandvej 366. Denne ændring vil betyde, at de eksisterende brugere Vedbæk Fritidsfiskerlaug og Vedbæk Sportsdykkerklub fraflytter villaen for at få tilbudt alternative faciliteter i henholdsvis eksisterende eller nye faciliteter på Vedbæk havn. Fremover vil bygningen således som ønsket kunne anvendes af vinterbadeklubben Vedbæk Vikingelaug. Natteravnene, Syd får mulighed for at anvende faciliteter minimum som det sker for nuværende. De økonomiske forhold vedrørende en eventuel flytning af Vedbæk Vikingelaug må afvente en nærmere vurdering, idet det dog må antages, at bygningen fortsat skal være i Rudersdal Kommunes eje. Det vil ligeledes være naturligt, at foreningen selv finansierer den ønskede indretning. Kulturområdets vurdering Med baggrund i rapportens anbefalinger vurderer Kulturområdet, at der med henblik 8/33

9 på de videre afklaringer, bør tages principiel stilling til følgende: Ejer- og driftsforhold for bygninger m.v. på havneområdet: Kulturområdet anbefaler, at scenarie E indgår i den fremtidige model, idet denne model omfatter det scenarie, at havnen overtager brugsretten til de eksisterende foreningshuse samt de forventede nye til- og ombygninger til de eksisterende bygninger. Som beskrevet i rapporten vil dette indebære, at foreningerne enkeltvis skal indgå lejemål med havnen og indgå aftale om at modtage tilskud til lejede lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven. Brugsretsaftale: Der arbejdes videre med en ny aftale om den fremtidige anvendelse af bygningen Vedbæk Strandvej 366, idet Vedbæk Vikingelaug fremover bliver primærbruger af ejendommen og indgår aftale med Natteravnene, Syd om anvendelse af faciliteter. På baggrund af ovenstående anbefaling bør det overlades til Vedbæk Havns bestyrelse i samarbejde med foreningerne på havnen at fremlægge en samlet løsning for udbygning af klubfaciliteterne. En sådan samlet løsning bør foreligge forinden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til den samlede havneudvidelse og bør indeholde en afdækning af de økonomiske konsekvenser for såvel kommunen som for foreningerne. Parallelt hermed bør Kulturområdet arbejde videre med en løsning for Vedbæk Vikingelaug baseret på en flytning til villaen på Vedbæk Strandvej 366. Som konsekvens af en flytning af vikingerne vil forvaltningen efterfølgende forberede en sag til Teknik og Miljøudvalget vedrørende igangsætning af et projekt for de samlede strand- og parkarealer omkring Vedbæk Havn. Formålet hermed er at se på en mulig nedrivning af vikingernes nuværende klubhus og en heraf følgende hensigtsmæssig indretning og placering af de offentlige toilet- og badefaciliteter, badebroernes placering, beplantning og stiforbindelser m.v. Samlet anbefaling Forvaltningen vurderer samlet set på baggrund af VVM-rapportens konklusioner, at der ikke er væsentlige negative konsekvenser forbundet med en udvidelse af Vedbæk Havn. Kystpåvirkningen er meget begrænset set i forhold til det nuværende havneanlæg, nord- og sydstranden udvides som en del af projektet og opnår en øget rekreativ værdi og trafik- og parkeringsforholdene løses på et acceptabelt niveau, selvom der fortsat må forventes et udækket parkeringsbehov på store badedage og ved særlige arrangementer. De visuelle virkninger af selve havneudvidelsen vurderes at være meget begrænsede. Den største visuelle påvirkning kommer fra de bygningsmæssige udvidelser på landarealet. De bygningsmæssige udvidelser må søges begrænset i det videre forløb, hvor der i regi af Vedbæk Havn bør udarbejdes en samlet løsning for foreningerne på havnen. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at kommuneplantillægget og VVMrapporten godkendes og sendes i høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår, at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. 9/33

10 Bilag 1 Rapport 2 Miljørapport 3 Kommuneplantillæg Indstilling Direktionen foreslår indstillet, til Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1) at Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering godkendes til efterfølgende udsendes i offentlig høring i 8 uger. til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, 2) at der i regi af Vedbæk Havn arbejdes videre med en samlet løsning for udbygning af klub- og foreningsaktiviteterne på havnen baseret på en model, hvor Vedbæk Havn står som bygherre og ejer, og hvor foreningerne indgår i en ny husleje og tilskudsmodel efter Folkeoplysningslovens principper, 3) at forvaltningen arbejder videre med et udkast til brugsretsaftale for Vedbæk Vikingelaugs flytning til villaen på Vedbæk Strandvej 366 baseret på de i sagsfremstillingen nævnte principper, og 4) at sagen for så vidt angår de forenings- og bygningsmæssige forhold genoptages inden fremlæggelse af kommuneplantillæg til endelig godkendelse. 10/33

11 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling KFU Sagsnr. 12/7519 Resumé En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er ikke anvendt i På et enkelt anlægsprojekt er rådighedsbeløbet overskredet beskedent. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2011 udgør kr., hvoraf netto kr. ikke er brugt, jf. nedenstående oversigt. Alle beløb er i tusinde kr. Sted Projektnr. Tekst Nyt rådigheds Overførsel Forbrug Rådighedsbeløb 2011 beløb til budget Birkerød idrætscenter, Etablering af karruseldør i indgangsparti Rundforbi idrætsanlæg, Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg Andre fritidsfaciliteter, Rudersdal-ruten Fællesudgifter og -indtægter, Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Mantziusgården - Delvist tilgængelighedspulje /33

12 Mariehøj Centret, Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering af ventilationssystem og mødelokale Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, Aktiviteter i forbindelse med VM RudersdalRuten, Udbygning af RudersdalRuten Ungdomsskolen, Anlæg af skateboardbane Ungdomsskolen, Etablering af mobile væresteder for unge Kultur- og Fritidsudvalget I alt Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2012 på i alt kr. til de ovenfor anførte projekter. 12/33

13 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden VM i landevejscykling den 23. til 25. september Anlægsregnskab. KFU Sagsnr. 07/34750 Resumé Kommunalbestyrelsen har henholdsvis den , den og den givet en samlet anlægsbevilling på kr. til afholdelse af VM i landevejscykling med tilhørende delarrangementer for erhvervsliv, foreninger m.fl. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en godkendelse af anlægsregnskabet. Sagsfremstilling VM i landevejscykling fandt sted i Rudersdal i dagene 23. til 25. september Styregruppen for projektet med afvikling af VM i landevejscykling på VM-ruten i Rudersdal har afsluttet sit arbejde. De sidste regninger er betalt og der aflægges følgende anlægsregnskab for projekt nr VM i Landevej Alle beløb er ex. moms: EMNE BELØB REGNSKAB Samlet bevilling på projekt Hovedprojekt Tilskud til Wonderful Copenhagen jfr. aftale Vejskilte, oprydning, sanitet, bandereklamer m.m Kommunikationsudgifter Parkeringstilbud til borgere inden for ruten Diverse øvrige udgifter Hovedprojekt i alt Fællesudgifter til VIP arrangementer Leje af telt, sanitetsvogn, tribune og hegn Antenne, fladskærme, KODA og el-installationer Vagtordning og armbånd Diverse øvrige udgifter Fællesudgifter i alt VIP arrangementer VIP arrangement for foreninger, fredag og lørdag VIP arrangement for erhvervsliv, søndag VIP arrangement for medarbejdere, søndag /33

14 VIP arrangementer i alt Merforbrug i alt Merforbruget på kr. skyldes hovedsageligt ikke forudsete merudgifter til midlertidige el-installationer og antenneudstyr til VIP området ved rådhuset. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 3234 godkendes. 14/33

15 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Ombygning af Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsregnskab. KFU Sagsnr. 09/12775 Resumé Kommunalbestyrelsen har den givet en anlægsbevilling på kr. til første del af ombygningen af Kulturcenter Mantziusgården. Den gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på kr. til færdiggørelse af ombygningen af Kulturcenter Mantziusgården, svarende til en samlet bevilling på kr. Sagen forelægges nu Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab. Sagsfremstilling Samtidig med anlægsbevillingen på kr. til færdiggørelse af ombygningen blev det vedtaget at bemyndige forvaltningen til at indgå kontrakt om levering og montering af teleskoptribune under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås, og at indgå kontrakt med entreprenør om udførelse af ventilations- og køleanlæg under forudsætning af, at der kunne opnås dispensation fra lokalplanen hertil, og at det efter afholdt licitation vurderes, at arbejderne kunne gennemføres inden for den samlede bevilling til projektet. Byggeriets afslutning I fase 1 i projekt "omdannelse af Kulturcenter Mariehøj til kultur- og fritidsformål samt mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" blev målet for Mantziusgården defineret således: "Mantziusgården skal fremtidssikres både fysisk, teknisk og publikumsmæssigt, så kulturhuset rummer optimale forhold til optrædener og udstillinger af høj kvalitet". Fra juni 2010 og frem til efteråret 2011 har Kulturcenter Mantziusgården været under ombygning. Byggeriet er nu afsluttet og følgende arbejder er gennemført: Forbedring af toiletforhold for publikum med totalrenovering af de eksisterende toiletter og udvidelse af kapaciteten med 50 %. Nye garderobeforhold for publikum ved foyeren. Nyindretning af kunstnergarderoben og etablering af separat solistgarderobe. 15/33

16 Sammenbygning af scenedepoter omkring koncertsalen og flytning af port til brug for mere hensigtsmæssig læsning og losning af materiel til scene. Etablering af nyt depot til bar. Etablering af billetkontor ved foyeren. Nybygget caféområde i tilknytning til foyerområdet og restauranten. Akustisk optimering af mødelokalerne i Rektorfløjen. Nyt handicaptoilet i Værkstedsfløjen. Nyt omklædningsrum til restaurantens personale i Værkstedsfløjen. Nyt ventilations- og køleanlæg i koncertsalen. Nyt varme- og ventilationsanlæg i foyeren. Den planlagte teleskoptribune er ikke indkøbt. Pris på levering og montering af teleskoptribune er indhentet som underhåndstilbud, hvor indgåelse af kontrakt var betinget af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser kunne opnås. Da den valgte leverandør ikke har været i stand til at fremskaffe den fornødne statiske dokumentation, har styregruppen vedtaget at udskyde indkøbet. Byplanudvalget gav den en dispensation fra lokalplanens bestemmelser til etablering af ventilations- og køleanlæg placeret bag koncertsalen mod Skolevej. På trods af, at der blev stillet en del betingelser, som har forøget projektets udgifter væsentligt, var det efter afholdt licitation forvaltningens vurdering, at byggeriet kunne færdiggøres inden for bevillingen. Byggeriet blev imidlertid i væsentlig grad besværliggjort af, at de eksisterende bygninger ikke var opført som angivet på de eksisterende bygningstegninger. Dette har medført uforudsete udgifter til gennembrydning af vægge og nedlægning af ventilationskanaler i gulv under foyeren, som oversteg det beløb, der var afsat til uforudsete udgifter. Økonomi Styregruppen aflægger nu følgende anlægsregnskab med et samlet forbrug på kr. fordelt som følger: Udgift Budget Regnskab Afvigelse Håndværkerudgifter Uforudsete udgifter Bygherreomkostninger Inventar I alt Merforbrug vedr. køleanlægget som følge af myndighedskrav er indeholdt i posten håndværkerudgifter. Merforbruget på posten uforudsete udgifter skyldes ovennævnte forhold vedrørende flytning af ventilationsanlægget samt tilkøb af varmeanlæg til foyeren. Mindreforbruget under inventar skyldes, at teleskoptribune ikke er etableret. Posten bygherreomkostninger dækker udgifter til rådgivning, tekniske undersøgelser, landinspektørydelser, byggetilladelse, indvielsesarrangement, trykudgifter m.v. 16/33

17 På projekt 3228 "Omdannelse af Kulturcenter Mariehøj til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" er der til anvendelse i årene og foregående år afsat et rådighedsbeløb på i alt kr. Heraf er der til ombygning af Mantziusgården bevilget kr. Ovennævnte merforbrug på kr. er finansieret af rådighedsbeløb og bevillinger på projektet i Kulturområdet anbefaler, at de resterende rådighedsbeløb og bevillinger på projekt 3228 disponeres til projektet for ombygning af Kulturcenter Mariehøj. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at anlægsregnskabet for delprojekt "mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" på projekt 3228 godkendes, og 2) at de resterende rådighedsbeløb og bevillinger på projekt 3228 disponeres til projektet med ombygning af Kulturcenter Mariehøj. 17/33

18 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling KFU Sagsnr. 12/6509 Resumé Kommunalbestyrelsen har i budgetårene 2012 og 2013 afsat i alt 0,4 mio. kr. til analyse af kapaciteten på idrætsområdet og 50 mio. kr. i efterfølgende år til idrætsfaciliteter. Analysen skal fungere som et grundlag for kommunen og idrætten for fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirere til udvikling og nytænkning i fritidslivet i Rudersdal Kommune. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af kommissorium samt frigivelse af anlægsbevilling på kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2012 og Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har som led i budgetaftalen for besluttet at analysere kapacitetsbehovet på idrætsområdet for at understøtte kommunens fokus på at støtte en sund livsstil for kommunens borgere. Kulturområdet foreslår, at der indgås et samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (IOB) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at lave en analyse af behovet for idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune i forhold til tendenserne i idrætsdeltagelsen og befolkningens ønsker. Det kan oplyses, at IOB og Idan har udarbejdet tilsvarende analyser i andre kommuner. Projektperioden løber fra marts 2012 til februar 2013 med offentliggørelse af delundersøgelser undervejs i projektperioden. Analysen vil dels indeholde en vurdering af den aktuelle facilitetsdækning og kapacitetsudnyttelse i Rudersdal Kommune, dels give bud på det fremtidige facilitetsbehov for at kunne matche og følge udviklingen, herunder mulighederne for at udnytte eksisterende idrætsfaciliteter inklusiv naturområder og byrum optimalt i fremtiden. Afslutningsvis vil analysen indeholde et bud på forslag til visioner for den fremtidige 18/33

19 udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune. Heri indgår desuden et bidrag fra IOB / Idan til en offentlighedsfase, hvor idrætslivet og politikerne i kommunen orienteres om undersøgelsens resultater, inspireres til fremtidige tiltag samt får mulighed for at debattere og give yderligere input til fremtidige beslutninger på facilitetsområdet i Rudersdal Kommune. Borgerinvolvering Alle foreninger og andre organiseringsformer, der benytter de udvalgte idrætsfaciliteter i kommunen (idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, ungegrupper, daginstitutioner m.fl.), får tilsendt et spørgeskema (elektronisk survey) med spørgsmål om behov og ønsker til nye og bedre faciliteter og lokaler. Derudover laves en webbaseret undersøgelse blandt et tilfældigt udtræk på unge og voksne borgere i Rudersdal Kommune i oktober 2012 om deres anvendelse af og benyttelse af forskellige typer af faciliteter, naturområder m.v. til idræt og motion samt ønsker i forhold til aktivitetsmuligheder og anlæg. Undersøgelsen vil kunne give et solidt indblik i den aktive del af befolkningens anvendelse af og ønsker til konkrete faciliteter og områder i kommunen. Resultaterne af undersøgelserne kombineres med opfølgende fokusgruppeinterview med nøglepersoner/-grupper fra kommunen. Interviewene tager sigte på dels at perspektivere resultaterne af baggrundsnotatet og kapacitetsudnyttelsen, dels at udmønte en række konkrete forslag til fremtidige anlægsinvesteringer og strukturforbedringer på idrætsområdet. Efter udfærdigelse af analysen kan der foranlediges en offentlig fremlæggelse og diskussion af analysens resultater og konklusioner. Digital kortlægning Teknik og Miljø er i færd med at foretage en digital kortlægning af Rudersdal Kommunes ejendomme til implementering i det geografiske informationssystem (GIS). Kapacitetsanalysen om idræt vil såvel for indendørs som udendørs faciliteter naturligt kunne indgå som et led dette arbejde. Økonomi Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. årligt i 2012 og 2013 på projekt nr IOB / Idan har fremlagt et foreløbigt budget for analysen på i alt ca kr. ekskl. moms. Det foreslås, at Kulturområdet bemyndiges til at indgå en aftale med IOB / Idan inden for en ramme på kr. Derudover er der disponeret ressourcer i såvel Kulturområdet som i det decentrale idrætsområde i projekt- og arbejdsgrupper, til tilsyn, statistikarbejder m.v. 19/33

20 Bilag 1 Kommissorium for analyse af kapacitet på Idrætsområdet Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at kommissoriet for analyse af kapacitet på idrætsområdet godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2012 og 2013 på projekt 0918, og 3) at Kulturområdet bemyndiges til at indgå aftalen med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (IOB) og Idrættens Analyseinstitut (Idan). 20/33

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 - meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle borgere på to hjul.

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 13. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (V), Randi Mondorf (V),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Holte Bibliotek Holte Midtpunkt. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Holte Bibliotek Holte Midtpunkt. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Holte Bibliotek Holte Midtpunkt Mødedato Onsdag den 6. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Besigtigelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mariehøjcentret NB: Mødet indledes på Gl. Holtegaard, Attemosevej 170, med besigtigelse af Vedbækfundene ved daglig leder Anne Birgitte Gurlev og af Gl. Holtegaard

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalg - TILLÆGSDAGSORDEN

Kultur- og Fritidsudvalg - TILLÆGSDAGSORDEN Side 454 Kultur- og Fritidsudvalg - TILLÆGSDAGSORDEN Møde i mødelokale 2 på rådhuset kl. 15.00 Ikke tilstede : Punkt Emne Side ÅBEN DAGSORDEN 230 Evaluering af søndagsåbning 2003, Birkerød Bibliotek 455

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

1. Status på proces herunder orientering vedr. interessentworkshop

1. Status på proces herunder orientering vedr. interessentworkshop Mødereferat 7 Projekt 2M Udvikling Kulturcenter Mariehøj Møde: Styregruppemøde 7 Tid: Onsdag den 14. december 2011 kl. 13.00 14.00 Sted: Deltagere: Dagsorden: Kulturcenter Mariehøj, Kulturs mødelokale

Læs mere

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro Side 1 af 5 Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING 16. Cykelparkering - Vesterbro BTU 392/2005 J.nr. 21153.0005/05 INDSTILLING Bygge- og Teknikforvaltningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn.

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. Pkt.nr. 7 Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. 323372 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til ansøgningerne,

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Mødelokale 1, Holtehal 1, Kongevejen 464. Mødedato Tirsdag den 27.

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Mødelokale 1, Holtehal 1, Kongevejen 464. Mødedato Tirsdag den 27. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødelokale 1, Holtehal 1, Kongevejen 464 Mødedato Tirsdag den 27. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 04.02.2016 Ref.... : Cbs Politisk styregruppemøde Liv i Lundtofte Mødedato. : 28.01.2016 Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Holte Roklubs klubhus Frederikslundsvej 41 B 2840 Holte. Mødested

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Holte Roklubs klubhus Frederikslundsvej 41 B 2840 Holte. Mødested Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Holte Roklubs klubhus Frederikslundsvej 41 B 2840 Holte Mødedato Tirsdag den 22. september 2009 Mødetidspunkt Kl. 17.00-18.00 Medlemmer Daniel E. Hansen, Torben

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Mødedato Tirsdag den 26. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 19. september 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 19. september

Læs mere