Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen Indgangen til Holte Hal 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen 464-468. Indgangen til Holte Hal 2"

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen Indgangen til Holte Hal 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Maria Steno (L), Claus Holmegaard Larsen (C), Vibeke Peschardt (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 5 3 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 11 4 VM i landevejscykling den 23. til 25. september Anlægsregnskab Ombygning af Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsregnskab Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling 18 7 Idræts- og motionspolitik - endelig godkendelse 21 8 Cykling i Rudersdal, meget mere end VM 23 9 Birkerød Idrætscenter - Renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal Kulturaftaleprojekterne "Kulturens Motionsdag" og "Golden Days Festival" Kulturstyrelsen - kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer LUKKET PUNKT - Kulturlederprisen /33

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 1. Rapport (36826/12) 2. Miljørapport (36864/12) 3. Kommuneplantillæg (30981/12) 6. Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling 1. Kommissorium for analyse af kapacitet på Idrætsområdet (33160/12) 7. Idræts- og motionspolitik - endelig godkendelse 1. Idræt- og motionspolitik for Rudersdal kommune 2012 (28842/12) 2. Høringsnotat (28795/12) 3. Høringssvar - Idræts- og Motionspolitik (34219/12) 8. Cykling i Rudersdal, meget mere end VM 1. Projektbeskrivelse - Cykling meget mere end VM. (34498/12) 11. Kulturstyrelsen - kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer 1. Kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer - endelig rapport (15415/12) 3/33

4 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Meddelelser KFU Sagsnr. 4/33

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport KFU Sagsnr. 10/48863 Resumé Den erhvervsdrivende fond Vedbæk Havn har ansøgt Rudersdal Kommune og Kystdirektoratet om anlægstilladelse til en udvidelse af Vedbæk Havn. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2011 at igangsætte udarbejdelse af en VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg samt at nedsætte en arbejsgruppe til afklaring af de forenings- og bygningsmæssige forhold i forbindelse med en eventuel havneudvidelse. Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering fremlægges for Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse og efterfølgende fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Samtidig forelægges Foreningsgruppens rapport til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Ansøgning Havnebestyrelsen ønsker som led i en gennemgribende renovering af de ydre moler en udvidelse af havnekapaciteten fra de nuværende 460 til i alt 620 lystbådepladser. Med udvidelsen ønskes samtidig en forbedring af indsejlingsforhold og bølgestabilitet i havnen. Som led i udvidelsen ønskes faciliteterne for joller på land forøget fra 450 m 2 til ca m 2. Bygningsfaciliteterne på landarealet ønskes udbygget med ca. 700 m 2 fordelt på en udbygning af Klubhus Syd med ca. 380 m 2 og opførelse af en ny servicebygning centralt på havnen på ca. 325 m 2. Havneudvidelsen foreslås gennemført ved en fremskydning af ydermoler med ca. 90 m mod øst. Herved inddrages ca. 2,4 ha af søterritoriet i havnen. Havneudvidelsen vil desuden omfatte en regulering af indsejlingen samt en udgravning af havnebassinet på ca m 3. Fremrykning af molerne foreslås koordineret med en udvidelse af de to eksisterende strande henholdsvis nord og syd for havnen. Fremrykning af 5/33

6 kystlinjen ved strandene forventes at være 0 40 m; størst tættest ved havnen. På landarealerne ved havnen vil der blive foretaget en omdisponering af jolleplads og parkeringsarealer. Dette sker for at imødekomme behovet for flere parkeringspladser som følge af havneudvidelsen samt et generelt ønske om mulighed for at forbedre de nuværende klubhusfaciliteter. VVM-pligt og Kommuneplantillæg Kystdirektoratet har vurderet, at udvidelsen af havneanlægget er VVM-pligtigt, hvilket indebærer, at der er udarbejdet en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet. Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet og dermed ansvarlig myndighed i forhold til vurdering af de miljømæssige konsekvenser af havneanlægget i forhold til bl.a. kystpåvirkningen. Det er Kystdirektoratet, der som myndighed skal give anlægstilladelse til en eventuel udvidelse af havnen. Havneudvidelsen forudsætter desuden udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen, der skal miljøvurderes efter reglerne om miljøvurdering. På baggrund heraf har havnens konsulent i samarbejde med Kystdirektoratet og kommunen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med miljørapport, som nu fremlægges til godkendelse og offentliggørelse. VVM-redegørelse og miljøvurdering (VVM-rapport) VVM-rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af anlægget, en beskrivelse af de alternativer, der har været overvejet, og en beskrivelse af arealbindinger og planforhold. Rapporten indeholder endvidere en vurdering af miljøpåvirkningerne inden for emnerne landskab og kulturmiljø, kystmorfologi og vandmiljø, flora og fauna, marinarkæologi, rekreative interesser, trafik og parkering, sejladssikkerhed samt støj og miljøgener. Endelig indeholder rapporten en samlet vurdering af de kumulative effekter, afværgeforanstaltninger, overvågningsprogram, begrænsninger ved miljøvurderingen samt en oversigt over anvendte referencer og tilhørende bilag. Trafik og parkering Der er i sommeren/efteråret 2011 gennemført trafiktællinger og registrering af parkeringsforholdene på havnen. Med projektet udvides antallet af parkeringspladser fra 375 til 418, hvilket svarer til, at der vil være én parkeringsplads pr. 1½ bådplads. Havnens rolle som parkeringssted for strandgæsterne på Nord- og Sydstranden og andre aktiviteter på havnen opretholdes i uændret omfang. VVM-rapporten vurderer, at parkeringsforholdene som ansøgt vil være acceptable. Dog må der som i dag fortsat forventes at være et stort pres på parkeringspladserne ved større arrangementer på havnen og på de store badedage. Den øgede trafikbelastning som følge af udvidelsen af Vedbæk Havn vurderes at være uden betydning for trafikafviklingen på Strandvejen og i krydsene på strækningen. Kystpåvirkning og strande Havneudvidelsen består i en flytning af moleanlægget ca. 90 m ud i Øresund samt en udvidelse af nord- og sydstranden. Sydstranden vil blive fremrykket, hvilket vil medføre ca m 2 ekstra strand. En jævn overgang til Østmolen vil mindske risi- 6/33

7 koen for aflejring af tang mellem strand og mole. Nordstranden vil på samme måde blive fremrykket, hvilket i dette tilfælde vil medføre ca m 2 ekstra strand. I dag samles tangen i stenkastningen langs stranden, mens tangaflejringer på en fremtidig sandstrand lettere vil kunne flyde til havs eller blive opsamlet maskinelt. Udvidelsen af Nordstanden vil fordre en forlængelse eller omlægning af badebroen. Sandtransporten fra syd mod nord i Øresund indebærer, at der bliver dannet en ny revle ud for østmolen. Aflejringen medfører, at der over en periode på ca. 10 år ikke bliver tilført sand nord for havnen. Efterfølgende vil der langsomt ske en tilsanding af havneindsejlingen, hvilket kræver en oprensning. Havneudvidelsen vurderes ikke at medføre en øget erosion for den nordlige kyststrækning i forhold til den eksisterende situation. Kystdirektoratet har imidlertid tilkendegivet, at oprenset sand fra havneindsejlingen - når tilsandingen forventes at begynde efter ca. 10 år som noget nyt skal klappes kystnært nord for havnen. Sandfodringen (ca m 3 årligt) vil mindske den pågående erosion på denne strækning samtidigt med, at der ikke dannes en strand ud for bebyggelserne nord for havnen. Det vurderes på baggrund af de udarbejdede visualiseringer af udvidelsen af Vedbæk Havn, at den samlede visuelle påvirkning af kystlandskabet vil være begrænset. Ny bebyggelse Projektet indebærer udover havneudvidelsen en udvidelse af bygningerne på havneområdet. Mest markant er opførelsen af et nyt havnehus centralt på området samt en tilbygning på Klubhus Syd. Samlet vil projektet medføre nyt byggeri på ca. 700 m 2. VVM-rapporten indeholder fotovisualiseringer, der viser den nye bebyggelses betydning for udsigten fra forskellige positioner i området. Det er vurderingen, at de nye bygninger ikke vil få en markant betydning for omgivelsernes oplevelse af havnen. Krav til bebyggelsens omfang, højde og udformning vil kunne reguleres i en ny lokalplan. Konklusionerne fra foreningsgruppens arbejde (jf. afsnit nedenfor) peger i retning af, at det vil være muligt at optimere arealbehovet ved udnyttelse af fællesfaciliteter mv., hvorved bebyggelsens samlede omfang kan begrænses. Forvaltningen vurderer samlet set på grundlag af VVM-rapporten, at der ikke er væsentlige miljøforhold, der vil være til hinder for projektets gennemførelse. Foreningsgruppens rapport Parallelt med udarbejdelsen af VVM-rapporten besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte en Foreningsgruppe bestående af repræsentanter fra alle klubberne omkring Vedbæk Havn samt repræsentanter fra Vedbæk Havns bestyrelse. Foreningsgruppen har afdækket de kulturelle, fritids- og foreningsmæssige interesser i forbindelse med havneprojektet. Gruppen har fremlagt en rapport, der beskriver foreningernes udviklingsønsker og anbefalinger og redegør for den afledte økonomi. Rapporten vedlægges dagsordenen. Foreningsgruppens anbefalinger tager udgangspunkt i det fremlagte forslag til udvi- 7/33

8 delse af Vedbæk Havn samt de i forløbet fremsatte tilkendegivelser for havnen. Anbefalingen rummer to indfaldsvinkler; fysiske rammer og indretning samt økonomiske forhold og driftsharmoniseringer. Opsamlende fremgår af rapporten, at der er ønsker om : At der etableres ensartede ejer- og driftsforhold for foreningerne, samt At der ønskes udvidelser i form af ny- og tilbygninger for foreningsfaciliteter på ialt 425 m 2 til aktiviteter m.v. og til oplag, magasiner m.v. på i alt 430 m 2. Ud fra oplyste normtal for nybyggeri af forskellig karakter vurderes det, at disse udvidelsesønsker vil andrage mellem 8 10 mio. kr. at etablere. Det er dog forvaltningens vurdering, at det i et videre forløb vil være muligt at reducere behovet for nybyggeri, såfremt der kan skitseres løsninger med fællesfaciliteter fx fælles badeog omklædningsforhold. Ejer- og driftsforhold Finansieringsmulighederne for udvidelserne af klubfaciliteterne vil bl.a. afhænge af de fremtidige ejer- og driftsforhold. Forudsætningen for Foreningsgruppens arbejde har været at pege på en løsning, der kan holdes inden for kommunens nuværende drifts- og serviceramme. Som grundlag for en vurdering af de samlede økonomiske forhold indeholder rapporten derfor en beskrivelse af forskellige muligheder for de fremtidige ejer- og driftsforhold. Bygningerne på havnen er ejet af Vedbæk Havn. Dog er Klubhus Syd og klubhuset til Vedbæk Sejlklubs juniorafdeling opført af kommunen på en lejet grund (havnens) med brugsret frem til En fremtidig model kunne tage udgangspunkt i scenarie E, hvor de kommunale bygninger overdrages til havnen, og hvor foreningerne indgår lejeaftale med Vedbæk Havn. Villaen på Vedbæk Strandvej 366 I rapporten fremsættes forslag om ændringer af brugerforhold i foreningsbygningen Vedbæk Strandvej 366. Denne ændring vil betyde, at de eksisterende brugere Vedbæk Fritidsfiskerlaug og Vedbæk Sportsdykkerklub fraflytter villaen for at få tilbudt alternative faciliteter i henholdsvis eksisterende eller nye faciliteter på Vedbæk havn. Fremover vil bygningen således som ønsket kunne anvendes af vinterbadeklubben Vedbæk Vikingelaug. Natteravnene, Syd får mulighed for at anvende faciliteter minimum som det sker for nuværende. De økonomiske forhold vedrørende en eventuel flytning af Vedbæk Vikingelaug må afvente en nærmere vurdering, idet det dog må antages, at bygningen fortsat skal være i Rudersdal Kommunes eje. Det vil ligeledes være naturligt, at foreningen selv finansierer den ønskede indretning. Kulturområdets vurdering Med baggrund i rapportens anbefalinger vurderer Kulturområdet, at der med henblik 8/33

9 på de videre afklaringer, bør tages principiel stilling til følgende: Ejer- og driftsforhold for bygninger m.v. på havneområdet: Kulturområdet anbefaler, at scenarie E indgår i den fremtidige model, idet denne model omfatter det scenarie, at havnen overtager brugsretten til de eksisterende foreningshuse samt de forventede nye til- og ombygninger til de eksisterende bygninger. Som beskrevet i rapporten vil dette indebære, at foreningerne enkeltvis skal indgå lejemål med havnen og indgå aftale om at modtage tilskud til lejede lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven. Brugsretsaftale: Der arbejdes videre med en ny aftale om den fremtidige anvendelse af bygningen Vedbæk Strandvej 366, idet Vedbæk Vikingelaug fremover bliver primærbruger af ejendommen og indgår aftale med Natteravnene, Syd om anvendelse af faciliteter. På baggrund af ovenstående anbefaling bør det overlades til Vedbæk Havns bestyrelse i samarbejde med foreningerne på havnen at fremlægge en samlet løsning for udbygning af klubfaciliteterne. En sådan samlet løsning bør foreligge forinden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til den samlede havneudvidelse og bør indeholde en afdækning af de økonomiske konsekvenser for såvel kommunen som for foreningerne. Parallelt hermed bør Kulturområdet arbejde videre med en løsning for Vedbæk Vikingelaug baseret på en flytning til villaen på Vedbæk Strandvej 366. Som konsekvens af en flytning af vikingerne vil forvaltningen efterfølgende forberede en sag til Teknik og Miljøudvalget vedrørende igangsætning af et projekt for de samlede strand- og parkarealer omkring Vedbæk Havn. Formålet hermed er at se på en mulig nedrivning af vikingernes nuværende klubhus og en heraf følgende hensigtsmæssig indretning og placering af de offentlige toilet- og badefaciliteter, badebroernes placering, beplantning og stiforbindelser m.v. Samlet anbefaling Forvaltningen vurderer samlet set på baggrund af VVM-rapportens konklusioner, at der ikke er væsentlige negative konsekvenser forbundet med en udvidelse af Vedbæk Havn. Kystpåvirkningen er meget begrænset set i forhold til det nuværende havneanlæg, nord- og sydstranden udvides som en del af projektet og opnår en øget rekreativ værdi og trafik- og parkeringsforholdene løses på et acceptabelt niveau, selvom der fortsat må forventes et udækket parkeringsbehov på store badedage og ved særlige arrangementer. De visuelle virkninger af selve havneudvidelsen vurderes at være meget begrænsede. Den største visuelle påvirkning kommer fra de bygningsmæssige udvidelser på landarealet. De bygningsmæssige udvidelser må søges begrænset i det videre forløb, hvor der i regi af Vedbæk Havn bør udarbejdes en samlet løsning for foreningerne på havnen. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at kommuneplantillægget og VVMrapporten godkendes og sendes i høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår, at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. 9/33

10 Bilag 1 Rapport 2 Miljørapport 3 Kommuneplantillæg Indstilling Direktionen foreslår indstillet, til Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1) at Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering godkendes til efterfølgende udsendes i offentlig høring i 8 uger. til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, 2) at der i regi af Vedbæk Havn arbejdes videre med en samlet løsning for udbygning af klub- og foreningsaktiviteterne på havnen baseret på en model, hvor Vedbæk Havn står som bygherre og ejer, og hvor foreningerne indgår i en ny husleje og tilskudsmodel efter Folkeoplysningslovens principper, 3) at forvaltningen arbejder videre med et udkast til brugsretsaftale for Vedbæk Vikingelaugs flytning til villaen på Vedbæk Strandvej 366 baseret på de i sagsfremstillingen nævnte principper, og 4) at sagen for så vidt angår de forenings- og bygningsmæssige forhold genoptages inden fremlæggelse af kommuneplantillæg til endelig godkendelse. 10/33

11 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling KFU Sagsnr. 12/7519 Resumé En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er ikke anvendt i På et enkelt anlægsprojekt er rådighedsbeløbet overskredet beskedent. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2011 udgør kr., hvoraf netto kr. ikke er brugt, jf. nedenstående oversigt. Alle beløb er i tusinde kr. Sted Projektnr. Tekst Nyt rådigheds Overførsel Forbrug Rådighedsbeløb 2011 beløb til budget Birkerød idrætscenter, Etablering af karruseldør i indgangsparti Rundforbi idrætsanlæg, Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg Andre fritidsfaciliteter, Rudersdal-ruten Fællesudgifter og -indtægter, Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Mantziusgården - Delvist tilgængelighedspulje /33

12 Mariehøj Centret, Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering af ventilationssystem og mødelokale Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, Aktiviteter i forbindelse med VM RudersdalRuten, Udbygning af RudersdalRuten Ungdomsskolen, Anlæg af skateboardbane Ungdomsskolen, Etablering af mobile væresteder for unge Kultur- og Fritidsudvalget I alt Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2012 på i alt kr. til de ovenfor anførte projekter. 12/33

13 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden VM i landevejscykling den 23. til 25. september Anlægsregnskab. KFU Sagsnr. 07/34750 Resumé Kommunalbestyrelsen har henholdsvis den , den og den givet en samlet anlægsbevilling på kr. til afholdelse af VM i landevejscykling med tilhørende delarrangementer for erhvervsliv, foreninger m.fl. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en godkendelse af anlægsregnskabet. Sagsfremstilling VM i landevejscykling fandt sted i Rudersdal i dagene 23. til 25. september Styregruppen for projektet med afvikling af VM i landevejscykling på VM-ruten i Rudersdal har afsluttet sit arbejde. De sidste regninger er betalt og der aflægges følgende anlægsregnskab for projekt nr VM i Landevej Alle beløb er ex. moms: EMNE BELØB REGNSKAB Samlet bevilling på projekt Hovedprojekt Tilskud til Wonderful Copenhagen jfr. aftale Vejskilte, oprydning, sanitet, bandereklamer m.m Kommunikationsudgifter Parkeringstilbud til borgere inden for ruten Diverse øvrige udgifter Hovedprojekt i alt Fællesudgifter til VIP arrangementer Leje af telt, sanitetsvogn, tribune og hegn Antenne, fladskærme, KODA og el-installationer Vagtordning og armbånd Diverse øvrige udgifter Fællesudgifter i alt VIP arrangementer VIP arrangement for foreninger, fredag og lørdag VIP arrangement for erhvervsliv, søndag VIP arrangement for medarbejdere, søndag /33

14 VIP arrangementer i alt Merforbrug i alt Merforbruget på kr. skyldes hovedsageligt ikke forudsete merudgifter til midlertidige el-installationer og antenneudstyr til VIP området ved rådhuset. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 3234 godkendes. 14/33

15 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Ombygning af Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsregnskab. KFU Sagsnr. 09/12775 Resumé Kommunalbestyrelsen har den givet en anlægsbevilling på kr. til første del af ombygningen af Kulturcenter Mantziusgården. Den gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på kr. til færdiggørelse af ombygningen af Kulturcenter Mantziusgården, svarende til en samlet bevilling på kr. Sagen forelægges nu Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab. Sagsfremstilling Samtidig med anlægsbevillingen på kr. til færdiggørelse af ombygningen blev det vedtaget at bemyndige forvaltningen til at indgå kontrakt om levering og montering af teleskoptribune under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås, og at indgå kontrakt med entreprenør om udførelse af ventilations- og køleanlæg under forudsætning af, at der kunne opnås dispensation fra lokalplanen hertil, og at det efter afholdt licitation vurderes, at arbejderne kunne gennemføres inden for den samlede bevilling til projektet. Byggeriets afslutning I fase 1 i projekt "omdannelse af Kulturcenter Mariehøj til kultur- og fritidsformål samt mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" blev målet for Mantziusgården defineret således: "Mantziusgården skal fremtidssikres både fysisk, teknisk og publikumsmæssigt, så kulturhuset rummer optimale forhold til optrædener og udstillinger af høj kvalitet". Fra juni 2010 og frem til efteråret 2011 har Kulturcenter Mantziusgården været under ombygning. Byggeriet er nu afsluttet og følgende arbejder er gennemført: Forbedring af toiletforhold for publikum med totalrenovering af de eksisterende toiletter og udvidelse af kapaciteten med 50 %. Nye garderobeforhold for publikum ved foyeren. Nyindretning af kunstnergarderoben og etablering af separat solistgarderobe. 15/33

16 Sammenbygning af scenedepoter omkring koncertsalen og flytning af port til brug for mere hensigtsmæssig læsning og losning af materiel til scene. Etablering af nyt depot til bar. Etablering af billetkontor ved foyeren. Nybygget caféområde i tilknytning til foyerområdet og restauranten. Akustisk optimering af mødelokalerne i Rektorfløjen. Nyt handicaptoilet i Værkstedsfløjen. Nyt omklædningsrum til restaurantens personale i Værkstedsfløjen. Nyt ventilations- og køleanlæg i koncertsalen. Nyt varme- og ventilationsanlæg i foyeren. Den planlagte teleskoptribune er ikke indkøbt. Pris på levering og montering af teleskoptribune er indhentet som underhåndstilbud, hvor indgåelse af kontrakt var betinget af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser kunne opnås. Da den valgte leverandør ikke har været i stand til at fremskaffe den fornødne statiske dokumentation, har styregruppen vedtaget at udskyde indkøbet. Byplanudvalget gav den en dispensation fra lokalplanens bestemmelser til etablering af ventilations- og køleanlæg placeret bag koncertsalen mod Skolevej. På trods af, at der blev stillet en del betingelser, som har forøget projektets udgifter væsentligt, var det efter afholdt licitation forvaltningens vurdering, at byggeriet kunne færdiggøres inden for bevillingen. Byggeriet blev imidlertid i væsentlig grad besværliggjort af, at de eksisterende bygninger ikke var opført som angivet på de eksisterende bygningstegninger. Dette har medført uforudsete udgifter til gennembrydning af vægge og nedlægning af ventilationskanaler i gulv under foyeren, som oversteg det beløb, der var afsat til uforudsete udgifter. Økonomi Styregruppen aflægger nu følgende anlægsregnskab med et samlet forbrug på kr. fordelt som følger: Udgift Budget Regnskab Afvigelse Håndværkerudgifter Uforudsete udgifter Bygherreomkostninger Inventar I alt Merforbrug vedr. køleanlægget som følge af myndighedskrav er indeholdt i posten håndværkerudgifter. Merforbruget på posten uforudsete udgifter skyldes ovennævnte forhold vedrørende flytning af ventilationsanlægget samt tilkøb af varmeanlæg til foyeren. Mindreforbruget under inventar skyldes, at teleskoptribune ikke er etableret. Posten bygherreomkostninger dækker udgifter til rådgivning, tekniske undersøgelser, landinspektørydelser, byggetilladelse, indvielsesarrangement, trykudgifter m.v. 16/33

17 På projekt 3228 "Omdannelse af Kulturcenter Mariehøj til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" er der til anvendelse i årene og foregående år afsat et rådighedsbeløb på i alt kr. Heraf er der til ombygning af Mantziusgården bevilget kr. Ovennævnte merforbrug på kr. er finansieret af rådighedsbeløb og bevillinger på projektet i Kulturområdet anbefaler, at de resterende rådighedsbeløb og bevillinger på projekt 3228 disponeres til projektet for ombygning af Kulturcenter Mariehøj. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at anlægsregnskabet for delprojekt "mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" på projekt 3228 godkendes, og 2) at de resterende rådighedsbeløb og bevillinger på projekt 3228 disponeres til projektet med ombygning af Kulturcenter Mariehøj. 17/33

18 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling KFU Sagsnr. 12/6509 Resumé Kommunalbestyrelsen har i budgetårene 2012 og 2013 afsat i alt 0,4 mio. kr. til analyse af kapaciteten på idrætsområdet og 50 mio. kr. i efterfølgende år til idrætsfaciliteter. Analysen skal fungere som et grundlag for kommunen og idrætten for fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirere til udvikling og nytænkning i fritidslivet i Rudersdal Kommune. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af kommissorium samt frigivelse af anlægsbevilling på kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2012 og Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har som led i budgetaftalen for besluttet at analysere kapacitetsbehovet på idrætsområdet for at understøtte kommunens fokus på at støtte en sund livsstil for kommunens borgere. Kulturområdet foreslår, at der indgås et samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (IOB) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at lave en analyse af behovet for idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune i forhold til tendenserne i idrætsdeltagelsen og befolkningens ønsker. Det kan oplyses, at IOB og Idan har udarbejdet tilsvarende analyser i andre kommuner. Projektperioden løber fra marts 2012 til februar 2013 med offentliggørelse af delundersøgelser undervejs i projektperioden. Analysen vil dels indeholde en vurdering af den aktuelle facilitetsdækning og kapacitetsudnyttelse i Rudersdal Kommune, dels give bud på det fremtidige facilitetsbehov for at kunne matche og følge udviklingen, herunder mulighederne for at udnytte eksisterende idrætsfaciliteter inklusiv naturområder og byrum optimalt i fremtiden. Afslutningsvis vil analysen indeholde et bud på forslag til visioner for den fremtidige 18/33

19 udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune. Heri indgår desuden et bidrag fra IOB / Idan til en offentlighedsfase, hvor idrætslivet og politikerne i kommunen orienteres om undersøgelsens resultater, inspireres til fremtidige tiltag samt får mulighed for at debattere og give yderligere input til fremtidige beslutninger på facilitetsområdet i Rudersdal Kommune. Borgerinvolvering Alle foreninger og andre organiseringsformer, der benytter de udvalgte idrætsfaciliteter i kommunen (idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, ungegrupper, daginstitutioner m.fl.), får tilsendt et spørgeskema (elektronisk survey) med spørgsmål om behov og ønsker til nye og bedre faciliteter og lokaler. Derudover laves en webbaseret undersøgelse blandt et tilfældigt udtræk på unge og voksne borgere i Rudersdal Kommune i oktober 2012 om deres anvendelse af og benyttelse af forskellige typer af faciliteter, naturområder m.v. til idræt og motion samt ønsker i forhold til aktivitetsmuligheder og anlæg. Undersøgelsen vil kunne give et solidt indblik i den aktive del af befolkningens anvendelse af og ønsker til konkrete faciliteter og områder i kommunen. Resultaterne af undersøgelserne kombineres med opfølgende fokusgruppeinterview med nøglepersoner/-grupper fra kommunen. Interviewene tager sigte på dels at perspektivere resultaterne af baggrundsnotatet og kapacitetsudnyttelsen, dels at udmønte en række konkrete forslag til fremtidige anlægsinvesteringer og strukturforbedringer på idrætsområdet. Efter udfærdigelse af analysen kan der foranlediges en offentlig fremlæggelse og diskussion af analysens resultater og konklusioner. Digital kortlægning Teknik og Miljø er i færd med at foretage en digital kortlægning af Rudersdal Kommunes ejendomme til implementering i det geografiske informationssystem (GIS). Kapacitetsanalysen om idræt vil såvel for indendørs som udendørs faciliteter naturligt kunne indgå som et led dette arbejde. Økonomi Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. årligt i 2012 og 2013 på projekt nr IOB / Idan har fremlagt et foreløbigt budget for analysen på i alt ca kr. ekskl. moms. Det foreslås, at Kulturområdet bemyndiges til at indgå en aftale med IOB / Idan inden for en ramme på kr. Derudover er der disponeret ressourcer i såvel Kulturområdet som i det decentrale idrætsområde i projekt- og arbejdsgrupper, til tilsyn, statistikarbejder m.v. 19/33

20 Bilag 1 Kommissorium for analyse af kapacitet på Idrætsområdet Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at kommissoriet for analyse af kapacitet på idrætsområdet godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2012 og 2013 på projekt 0918, og 3) at Kulturområdet bemyndiges til at indgå aftalen med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (IOB) og Idrættens Analyseinstitut (Idan). 20/33

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere