Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012"

Transkript

1 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag Hvorfor leg? Kampagnens fokus og indhold Mål og Evaluering Den interne kampagne Landsdelsledelser Direkte kontakt til kredsene Staben PR pakke Online tilmelding Selve Legens Dag Kredsdeltagelse Deltagerantal Den eksterne kampagne Mega event Esbjerg Nye agitationsmaterialer Gustav video Informationsvideo Frugt- is og legetøj Pressemeddelelser og medieomtale FDF.dk og online annoncer App Telemarketing Kampagnen overordnet Traditioner udfordrer Samarbejdspartnere Vil vi overhovedet være flere?...22 Bilag Bilag Bilag Bilag Side 1 af 31

2 I 2012 var der et klart mål om at gøre FDF mere synlig for omverden. Mandatet fra handlingsplanen var at give børn, unge og voksne mulighed for at møde FDFs aktiviteter og FDFere, og den store satsning for at nå dette mål, blev den nationale kampagne Legens Dag. Oplægget til kampagnen blev vedtaget i marts, hvilket gav ca. et halvt år til tilrettelægning, forberedelse og produktion inden kampagnen kulminerede med Legens Dag arrangementerne lørdag d. 1. september. På grund af lange produktions- og leveringstider, skulle materialer, videoer mm. dog være sat i produktion inden sommerferien, så lancering og udsendelse kunne ske umiddelbart efter. 1 Hvorfor leg? I FDFs værdigrundlag beskrives det, hvordan FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke. Leg kan dog være en rimelig uhåndgribelig størrelse og rent kommunikativt kan det være svært at sælge det gode budskab omkring leg og FDF. Hvorfor skal man gå til FDF for at lege, når man kan gøre det derhjemme? Og hvordan gør man leg til noget salgbart, når man står nede på torvet en lørdag formiddag? Kan man sælge FDF på leg i en tid, hvor trenden er konkrete kompetencer, og fokus på at komme hurtigt gennem uddannelsessystemet, få et velbetalt job og beholde det? Tanken bag Legens Dag var, at leg er en af de bedste måder, hvorpå vi kan vise børn og forældre, hvad man møder i FDF. Når vi leger sætter vi fokus på egenskaber som fællesskab, mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. Alle sammen egenskaber, der er kendetegnende for FDF og som er vigtige egenskaber i et menneskeliv. I FDF tager vi leg alvorligt og vi mener det er sjovere og mere udfordrende at lege når der er engagerede voksne der leger med. Leg er for FDF mere end sjov og spas. Det er en måde at møde andre mennesker på, en måde at være sammen på, og en måde at leve livet på. Det var det budskab vi gerne ville forsøge at bringe ud gennem Legens Dag kampagnen og dens mange forskellige facetter. 1.1 Kampagnens fokus og indhold Nøgleordet hele vejen har været troværdighed. Vi ville ikke love mere end vi kunne holde, og derfor var det egentlige salg op til den lokale FDF- leder. FDFs ledere er vores vare. Det påvirkede tryksager og film, men også i hele tilgangen. Et eksempel er pjecerne, der er lavet i tre varianter. Tanken er, at den enkelte leder vælger den variant, som vedkommende bedst kan identificere sig med. Dermed virker budskabet mere troværdigt, når lederen står over for forældrene til det potentielt nye medlem. Legens Dag kampagnen var bygget op omkring afholdelsen af Legens Dag d. 1. september, hvor fokus var på det personlige møde med den lokale FDF kreds. FDFs kredse og deres aktiviteter er så Side 2 af 31

3 forskellige, at vi ikke kan lave en troværdig, central markedsføring af, hvad det vil sige at gå til FDF i en bestemt kreds. Så i tråd med kommunikationsstrategien, der fastlægger, at FDFs eksterne kommunikation skal ske lokalt, har vi i stedet ønsket, dels at sætte ord på generelle værdier hos FDF og dels at skabe en platform for kredsenes møde med kommende medlemmer. Målet var altså at give kredsene konkrete redskaber og rette fokus på FDF, hvorefter det var kredsenes egen opgave at putte indhold i de fleksible rammer der blev stillet til rådighed og så at sige sælge FDF gennem deres lokale arrangement. For at skabe den ønskede synlighed og de rette rammer omkring kredsenes egen indsats, er der sideløbende med det lokale fokus, blevet arbejdet på mange forskellige niveauer og platforme i kampagnen. Her er der blevet søsat en række eksternt rettede tiltag, der har haft til formål at skabe opmærksomhed omkring FDF og Legens Dag eller gøre det lettere at formidle FDFs kvaliteter. Den samlede Legens Dag kampagne bestod overordnet af tre forskellige komponenter. Selve Legens Dag d. 1. september, der bestod af lokale arrangementer, planlagt og afholdt af kredsene selv En intern rettet kampagne, hvis formål det var at få kredsene til at engagere sig i Legens Dag. Vi ønskede helt konkret at piske en stemning op så kredsene kunne fornemme, at landsforbundet mente det denne gang, og det her var noget nyt. Denne interne komponent indeholdt blandt andet en PR pakke med gratis kvalitetsmaterialer, nyheder/opdateringer på relevante medier, direkte opringninger til kredslederne, oplæg på grillmøderne, og inddragelse af landsdelsledelser og staben ud fra mottoet Alle mand på gaden. Den interne kampagne var klart den vigtigste del, da FDF ikke har en kampagnetradition, vi kunne tage afsæt i. En ekstern rettet kampagne, hvis formål det var at skabe synlighed omkring FDF i almindelighed og Legens Dag i særdeleshed. Denne komponent indeholdt blandt andet en viral YouTube video, mulighed for forældrehenvendelser via nettet, nyt agitationsmateriale, opdatering af FDF.dk, online tilmelding, pressekontakt, afholdelse af et mega- event på Legens Dag, lancering af legedatabasen som mobil app samt udvikling af en signaturleg og en tilhørende gimmick. 1.2 Mål og Evaluering Udover at gøre FDF mere synlig var formålet med Legens Dag kampagnen at skabe en udadvendt kampagnetradition og afprøve kendte kampagneteknikker i en FDF sammenhæng. Der var opstillet 3 konkrete mål for kampagnen: 80 deltagende kredse, fordelt på 10 arrangementer pr. landsdel 1000 nye børn blandt deltagerne Side 3 af 31

4 2500 forældrehenvendelser på FDF.dk Efter kampagnens afslutning 1. september blev de deltagende kredse bedt om at udfylde et evaluerende spørgeskema omkring både deres eget arrangement og kampagnen generelt. Ca. 2/3 af kredsene har besvaret skemaet. Denne rapport bygger på resultatet af evalueringen såvel som overvejelser og erfaringer fra koordinatorgruppen bag Legens Dag kampagnen og reflekterer over ikke bare de tre opstillede mål, men de mange forskellige dele af kampagnen og deres modtagelse og succes. 2 Den interne kampagne Målet for kredsdeltagelsen ved Legens Dag var at fordoble antallet af deltagende kredse fra 40 kredse i 2011 til 80 kredse i 2012 og dermed gøre arrangementet landsdækkende. For at sikre opfyldelsen af dette mål, blev der sat ind med flere forskellige initiativer, der alle havde det formål at oplyse kredsene om Legens Dag kampagnen, skabe interesse, gejst og energi omkring projektet og i sidste ende øge antallet af deltagende kredse. Dette blev gjort gennem direkte kontakt til kredsene via mail og opkald, inddragelse af landsdelsledelserne, udformning af en attraktiv PR pakke og en stor lokal indsats fra forbundssekretærerne. 2.1 Landsdelsledelser Der var fra kampagnens start et ønske om at landsdelsledelserne blev de lokale koordinatorer af kampagnen. Tanken var, at man gennem Legens Dag kunne skabe et kampagnefællesskab omkring landsdelsledelsen, gennem hvilket de kunne få et hold af frivillige de ville kunne trække på til andre opgaver. Samtidig sidder landsdelsledelserne tættere på kredsene og ville derfor kunne fungere som afgørende lokale koordinatorer og derigennem værre med til at sikre målet om 10 arrangementer i hver landsdel. Derfor blev landsdelsledelserne også inddraget i kampagnen allerede inden kredsene blev kontaktet, for at høre deres meninger om projektet og få kortlagt, hvorvidt de havde mulighed for at engagere sig i kampagnen. Den oprindelige plan var, at landsdelsledelserne skulle stå for at bemande en mini bus i hver landsdel, der kunne køre rundt til de forskellige arrangementer for at pifte dem op, eller selv lave Legens Dag arrangementer, hvis der var større byer, hvor der ikke var kredse der deltog i kampagnen. Efter konsultationer med landsdelsledelserne og tilbagemeldinger fra hovedbestyrelsen, blev det imidlertid klart, at det ikke gav mening at lave et overordnet koncept for, hvad landsdelsledelserne skulle byde ind med, da behovet og strukturen i de forskellige landsdele er meget varierede. Så ud fra en erkendelse af, at landsdelsledelserne selv ved hvad der er bedst i deres område, blev der oprettet en pulje på kr., hvor landsdelsledelserne eller frivillige under ledelse af landsdelsledelserne kunne søge op til kr. til tiltag. Rammerne for puljen var, at pengene på en eller anden måde skulle være med til at motivere og engagere kredsene eller gøre Legens Dag i landsdelen lidt ekstra sjov, og at Side 4 af 31

5 initiativerne blev koordineret på landsdelsniveau. Det sidste for at sikre målet om kampagnefællesskab og stærkere bånd på tværs af kredse i landsdelene. Modtagelse Alle 8 landsdelsledelser var positive overfor tiltaget med Legens Dag kampagnen og var indstillede på, så vidt muligt, at bakke op om projektet. På grund af den sene udmelding fra landsforbundet og generelt mangel på kræfter i landsdelsledelserne, havde flere af ledelserne dog svært ved at tromme frivillige sammen til et egentligt direkte engagement igennem puljen. 4 landsdele søgte om penge fra puljen til forskellige aktiviteter som eks. middag og fest for de frivillige i landsdelen eller penge til afholdelse af et større arrangement i en hovedby i landsdelen, med inddragelse af flere kredse i området. Succes På trods af lidt flere ansøgninger om penge, endte der dog med kun at blive gjort brug af puljepengene i 3 landsdele. I LD 8 til en fest på Rysensteen, i Landsdel 5, hvor pengene indgik som en del af budgettet til mega- eventet i Esbjerg og i LD 4, hvor der blev afholdt forskellige større arrangementer i blandt andet Horsens og Silkeborg (i samarbejde med projektnavigatørerne fra Silkeborg Højskole). Landsdelsledelserne blev dog aldrig rigtig den drivende kraft, de først var tænkt som. Med hensyn til den geografiske fordeling af arrangementer, er det tydeligt, at der er forskel på de enkelte landsdele (se figur). Det er dog kun landsdel 5 og 6, der ikke har nået målet om 10 arrangementer pr landsdel. Resultatet fra landsdel 5 bærer dog præg af, at 4 kredse var gået sammen om at afholde arrangementet i Esbjerg, så reelt set var der flere tilmeldte kredse end arrangementer. Antal arrangementer pr. landsdel LD 1 LD 2 LD 3 LD 4 LD 5 LD 6 LD 7 LD 8 Side 5 af 31

6 Ved fremtidige kampagner og arrangementer, skal det overvejes, hvordan landsdelsledelserne kan bakkes op, så de i højere grad kan engagere sig. En mulighed kunne være, i højere grad at trække på forbundssekretærerne og få dem til at gå i dialog med landsdelsledelserne. Det er en helt klar anbefaling, at dato og andet information omkring Legens Dag meldes ud i så god tid som muligt, så landsdelsledelserne har mulighed for at tage arrangementet med i deres langsigtede planlægning. 2.2 Direkte kontakt til kredsene Kredsene blev tidligt i kampagnen kontaktet direkte via en mail til kredslederen med information omkring Legens Dag kampagnen og en opfordring til at lege med. Lidt senere i forløbet blev der på forsøgsbasis lavet en ringerunde, hvor unge FDFere (inkl. GEÅere) mod betaling, ringede rundt til kredsene og informerede dem om Legens Dag og spurgte ind til deres viden om og planer for dagen. Også dele af staben brugte tid på at ringe rundt. 190 kredse blev i den forbindelse kontaktet. Modtagelse Tilbagemeldinger fra staben viser, at rundringningen er blevet særdeles godt modtaget ude i kredsene, hvilket også er den generelle tilbagemelding fra phonerne. Succes Halvdelen af de adspurgte kredse siger, at de første gang hørte om Legens Dag kampagnen via den direkte mail. Samtidig er det tydeligt, at den telefoniske kontakt har været med til at skabe ekstra fokus på kampagnen og motivation for deltagelse, ude i kredsene. Tilmeldelsesprocenten i den gruppe af kredse der blev kontaktet telefonisk ligger på 38 %, mens den hos de kredse der ikke blev ringet til ligger på 25 %. Den direkte kontakt til kredsene gennem mail og telefon har vist sig at være effektiv, og i fremtidige arrangementer kan det overvejes at afsætte flere ressourcer, så alle kredse bliver kontaktet telefonisk. Det er dog vigtigt, at have løbende kontakt til de unge FDFere der sidder og ringer rundt, for at kvalitetssikre de besvarelser der kommer ind. Side 6 af 31

7 2.3 Staben Forbundssekretærerne har været engageret i flere forskellige dele af Legens Dag kampagnen. De har dels fungeret som sparingspartnere for kampagneteamet i forhold til den internt rettede komponent af kampagnen, dels har de virket som ambassadører overfor kredse og netværk og været med til at opbygge en god stemning omkring arrangementet og dels har de deltaget i arrangementer på selve dagen. Desuden har medlemmer af staben deltaget på de årlige grillmøder for at informere om Legens Dag og indsatsen omkring den. Succes Det er helt klart vores indtryk, at forbundssekretærerne engagement har været med til at skabe motivation og gejst ude i kredsene, ligesom deres input til kampagnen, især i forhold til kommunikationen med kredsene, har været meget brugbare. Det har desuden været vores indtryk, at folk har været glade for det ekstra fremmøde og information på grillmøderne og muligheden for at diskutere og stille spørgsmål til de involverede. Det er en helt klar anbefaling, at forbundssekretærerne involveres i de relevante aspekter af fremtidige kampagner. De har været en essentiel faktor for at få skabt en god stemning omkring kampagnen ligesom det viser engagement fra landsforbundets side når både stab og hovedbestyrelse er på gaden. Det anbefales desuden, at der fra kampagnens start bliver fastlagt rammer for tidsforbrug og opgaver hos staben. 2.4 PR pakke Som en del af Legens Dag platformen blev der udviklet en PR pakke, der dels skulle gøre det let for kredsene at reklamere for deres arrangement og informere om FDF, og dels skulle være med til at motivere kredsene til at deltage i dagen. PR pakken indeholdt både deciderede Legens Dag materialer i form af indbydelser, strygemærker og banner, samt generelle FDF materialer som plakater, agitationsbrochurer, beach flag, klippekort og malebøger. (Se mere om de nye generelle materialer nedenfor) Modtagelse Legens Dag materialerne er blevet modtaget godt, om end der har været efterspørgsel på at få materialerne i større antal, ligesom nogle kredse gerne ville have haft materialerne noget tidligere i processen. På grund af de mange tilmeldte kredse, økonomi og produktionstid var det dog ikke muligt at efterleve disse ønsker. Side 7 af 31

8 Succes PR pakken har uden tvivl haft stor indflydelse på deltagerantallet. Dels sender en PR pakke af den størrelsesorden (med over 2000 kr. materialer i), et signal om, at landsforbundet mener kampagnen seriøst, dels er det en gulerod for kredsene at få de mange materialer tilsendt og dels sikrer det et ensartet PR- udtryk over hele landet. Det var en del af den oprindelige plan, at materialerne skulle gøres tilgængelige på online portal, så kredsene selv kunne hente det og redigere i informationer mm. På grund af tidspres blev dette dog ikke aktuelt, men det er blevet efterspurgt af flere kredse Det er vigtigt, at der ved fremtidens Legens Dage bliver lagt vægt på, at få alle skabeloner, logoer mm. Lagt ud online, så de er tilgængelige for kredsene. Dette vil gøre PR arbejdet lettere for kredsene, sikre en ensretning i udtryk og logo for PR materiale over hele landet og give kredsene mulighed for at customize materialerne til deres eget behov. Der arbejdes pt. på en løsning, hvor alle materialer kan lægges ud så kredsene selv kan redigere i tekst mm. En sådan portal løser dog ikke alle problemer idet materialer som eks. Indbydelserne ikke umiddelbart vil være mulige for kredsene selv at trykke, da det både er en dyr og lang proces at fremstille materialer med særlige effekter som indbydelsernes 3D effekt. Derfor kan det måske overvejes om den slags materialer i fremtiden skal udskiftes med mere enkle udgaver kredsene selv kan få trykt. 2.5 Online tilmelding På FDF.dk blev der oprettet en tilmeldingsformular, hvor kredse der ville deltage i Legens Dag og have PR pakken tilsendt, blev bedt om at udfylde informationer om deres arrangement og kontaktperson. Succes Den online tilmelding har medført meget få problemer og har været en kæmpe hjælp i forhold til at skabe overblik over tilmeldte kredse og gjort udsendelsen af PR pakker og pressemeddelelser forholdsvis let. Samtidig har den online tilmelding også været et middel til at få kredsene til at tænke Legens Dag som et en eksternt rettet kampagne i stedet for som et internt arrangement for FDFere Det kan klart anbefales, at der også fremover laves online tilmeldinger ved større arrangementer og kampagner. En forbedring i den sammenhæng, kunne være at kredsene automatisk fik tilsendt en bekræftelse på deres tilmelding indeholdende de informationer de har oplyst. Side 8 af 31

9 3 Selve Legens Dag 3.1 Kredsdeltagelse Målet for kredsdeltagelse var som nævnt, at fordoble antallet af deltagende kredse fra 40 til 80 Succes På Legens Dag d. 1. september havde 125 kredse tilmeldt sig Legens Dag. Det må siges at være en betragtelig succes. Ifølge evalueringen vurderer 85 % af kredsene deres arrangement som værende fra middel til meget vellykket, med over 50 % af arrangementerne vurderet til over middel. 57 % af kredsene svarer, at de måske vil holde Legens Dag næste år, mens 41 % helt sikkert vil afholde Legens Dag igen. Dermed er der kun 2 % der svarer at de ikke vil afholde Legens Dag næste år. Det er en helt klar anbefaling, at dato og andet information omkring Legens Dag meldes ud i så god tid som muligt, så kredsene har mulighed for at tage arrangementet med i deres langsigtede planlægning. Samtidig viser det høje antal af deltagende kredse, at de ovenfor nævnte tiltag i den internt rettede kampagne har virket ud over forventningerne. Fremadrettet kan der tænkes i, hvorvidt de kredse, der helt sikkert vil være med næste år kan komme til at virke som en slags ambassadører for arrangementet. Det er vigtigt, at få spredt det gode budskab omkring arrangementets succes og det kan være en ide at samle op på succeshistorierne med et fælles billedarkiv for dagen eller et interview med en glad leder i et af FDFs medier. På den måde vil der blive sagt tak for en god dag, blive skabt en fælles hukommelse over dagen og skabt interesse hos de der ikke var med i år. Dernæst vil det give god mening at sætte ind overfor tvivlerne (dem der har svaret måske til at deltage næste år) og se, hvad der kan gøres for at få dem med. Og sidst men ikke mindst, kan der tages kontakt til de der ikke var med i år og med afsæt i den gode historie fra i år, prøve at få dem med i kampagnen. 3.2 Deltagerantal Legens Dag har tidligere været afholdt som et mere internt arrangement for FDFere. Tanken bag det store sats i 2012 var, at kampagnen i år skulle være en ekstern orienteret hvervekampagne, og målet var, som nævnt, at få 1000 nye børn blandt deltagerne. Succes Målet om at nå 1000 eksterne børn blandt deltagerne er i høj grad blevet indfriet. De 85 kredse der har besvaret spørgeskemaet har alene haft over 1100 eksterne børn til deres arrangementer. Side 9 af 31

10 Og her er besøgstallet for eventet i Esbjerg ikke talt med, hvor det vurderes at flere hundrede børn deltog. Derudover viser besvarelserne, at der udover de eksterne børn også har været over 1500 FDF børn med til arrangementerne. Sammenlagt giver det et gennemsnitligt deltagerantal på ca. 32 børn pr. kreds (igen uden tallene fra Esbjerg eventet). De egentlige deltagertal er dog en del mindre, end hvad kredsene selv vurderede deltagerantallet til at blive, da de tilmeldte deres arrangement. Her var vurderingen at der i snit ville komme 80 børn pr. arrangement. Noget af det evalueringen helt tydeligt viser er, at de kredse der har holdt deres arrangement et andet sted end ved deres kredshus har haft flere deltagere end de der har holdt arrangementet der, hvor de normalt holder til. Og endnu mere positiv effekt har det, hvis et arrangement holdes et andet sted end ved kredshuset og i forbindelse med et andet arrangement i byen (se figur). Det bedste eksempel på dette er det store event i Esbjerg, der blev holdt på Esbjerg gågade som en del af foreningernes dag. Her var der i forvejen folk på gaden og der var derfor mange deltagere der bare kom forbi. Det vurderes, at der har været flere hundrede deltagere ved arrangementet i Esbjerg zantal eksterne børn fordelt på hvor kredsen aioldt arrangementet og om det var i forbindelse med andre akjviteter i byen Andet sted fælles Eget sted fælles Andet sted alene Eget sted alene Antallet af deltagende børn er dels afhængige af eksterne faktorer som eks. Vejret og andre arrangementer i byen. Men der er også meget der kan gøres fra både landsforbundets side og ude hos kredsene selv. Det anbefales, at der laves en kort og let overskuelig PR guide til kredsene, der fokuserer på, hvordan der skabes synlighed omkring et arrangement. I en sådan guide kan der trækkes på resultaterne fra evalueringen. Guiden kunne både gøres tilgængelig på FDF.dk og sendes med rundt næste år til Legens Dag. 2014s fokus på uddannelse af frivillige kunne også være en mulighed, for at få snakket om synlighed og god agitation med kredsens frivillige. Det anbefales desuden at det fastholdes, at arrangementet ligger en lørdag (på nuværende tidspunkt 1. lørdag i september), da det er her der er størst mulighed for at fange folk på gaden, der har tid til at stoppe op og lege med. Samtidig er lørdag også en dag, hvor der ofte er andre Side 10 af 31

11 arrangementer man vil kunne koble sig op på. Desuden bør der fremover gøres mere ud af at få kommunikeret ud til kredsene, at Legens Dag skal holdes der, hvor folk er i forvejen. Side 11 af 31

12 4 Den eksterne kampagne 4.1 Mega event Esbjerg I håb om at kunne fange interessen hos nogle af de større medier, blev det besluttet at der skulle afholdes et mega- event et sted i landet. Valget faldt på Esbjerg, da det var en større by, hvor der var interesse og frivillige kræfter til at afholde arrangementet. Den frivillige gruppe fik stillet et budget til rådighed og gjorde et fantastisk stykke arbejde med at stable arrangementet på benene, køre lokal PR og tage kontakt til blandt andet Ramasjang. Arrangementet blev afholdt i et samarbejde mellem alle Esbjerg kredse og foregik på Esbjerg gågade i forbindelse med foreningernes dag i byen. Succes Det lykkedes desværre ikke at få lokke de større medier til at dække arrangementet, men Legens Dag i Esbjerg var et meget vellykket arrangement, der viser, at man med relativt få penge kan skabe stor opmærksomhed, hvis kredsene arbejder sammen. Det er dog også klart, at der kræves en stor indsats fra den frivillige gruppe for at et sådan arrangement kan blive en succes. Der er ikke lavet præcise optællinger for deltagerantallet på selve dagen, men der var flere hundrede børn forbi, hvilket i sig selv må siges at være en succes. Desværre var der i starten af arrangementet ikke helt overensstemmelse mellem landsforbundets forestillinger og den forståelse frivilliggruppen havde af opgaven. Dette blev dog opdaget i tide og der blev gjort en større indsats for at kommunikere tydeligere og oftere begge veje. Hvis interessen hos de store medier skal fanges, er det nødvendigt med et stort flagskibsarrangement, der kan vises frem på selve dagen og hvor den gode historie kan fortælles og illustreres. Arrangementet i Esbjerg har givet nogle erfaringer, der kan bruges fremadrettet: Selve indholdet til arrangementet skal være endnu større og mere spektakulært for at skabe opmærksomhed hos medierne. De store redaktioner er i København og Århus, og det er derfor billigere for redaktionerne at dække arrangementer i disse byer. Der er færre udsendelser i weekenden og færre journalister på arbejde. Eksempelvis sendes GO Aften/Morgen Danmark og Aftenshowet ikke i weekenden, ligesom Ramasjang kun har liveudsendelser i hverdagene. Derfor anbefales det, at et evt. mega- event i fremtiden ligges på en hverdag lige op til Legens Dag og i højere grad bruges som et reklame- arrangement for de øvrige lokale arrangementer. I forhold til den frivillige indsats i forbindelse med så stort et arrangement, så er det klart, at den bliver noget vingeskudt af placeringen af Legens Dag lige efter sommerferien. Derfor ville det være en fordel at gå i gang med planlægningen af arrangementet så tidligt som muligt, ligesom det Side 12 af 31

13 kunne være givtigt med et tættere forløb mellem de frivillige og kampagnegruppen noget tidligere i processen. 4.2 Nye agitationsmaterialer Som en del af Legens Dag kampagnen er der i overensstemmelse med både handlingsplan og kommunikationsstrategi blevet produceret nye agitationsmaterialer. Der er produceret 3 forskellige informationsbrochurer med fokus på hver sin FDF kerneaktivitet; Udfordringer & Friluftsliv, Samvær & Samtale samt Leg & Kreativitet, en malebog med tegninger fra Sille og Sigurd universet, klippekort til 3 gratis FDF møder, fem forskellige plakater i forskellig størrelser og indbydelser der kan bruges til arrangementer for det yngre publikum. Alle materialerne kan gratis rekvireres hos 55 nord. Der har længe været brug for nye og mere professionelle materialer på FDFs hylder, der i højere grad tager udgangspunkt i forskelligheden hos FDFs kredse, så den enkelte leder kan genkende sig selv og sin kreds i materialet. Derfor fokuserer informationsmaterialerne også udelukkende på generelle FDF værdier uden at give løfter om konkret indhold; den del er op til kredsene at informere om. På grund af tidspresset omkring produktionen er de tegnede materialer holdt i samme stil som henholdsvis Sille og Sigurd universet landslejr tegningerne. De to forskellige udtryk henvender sig til forskellige aldersgrupper. Informationsbrochurerne er bygget op omkring billeder taget af en professionel fotograf til selve opgaven. Det var en del af den oprindelige plan, at der skulle udvikles en PDF portal, hvor kredsene selv kunne gå ind og downloade og redigere i informationen på eksempelvis indbydelser og plakater. På grund af tidspres blev dette ikke færdiggjort før Legens Dag, men alle materialer er layoutet til at kunne bruges på den måde. Modtagelse Agitationsmaterialerne er blevet modtaget godt og de kredse der har besvaret evalueringen vurderer materialerne til at ligge mellem 3,6 og 3,9 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget godt (se også bilag 1). Det har allerede været nødvendigt at genoptrykke dele af materialerne og planen er, at materialerne skal kunne bruges lang tid fremover. Anbefaling I lighed med anbefalingerne omkring PR pakken, så er det et stort ønske hos kredsene at alle materialer mm. bliver gjort tilgængelige online, så de er tilgængelige for kredsene. Især de plakater mm., hvor der er mulighed for selv at tilføje information. Som nævnt arbejdes der i øjeblikket på en sådan løsning. Side 13 af 31

14 4.3 Gustav video I samarbejde med et professionelt kommunikationsbureau fik FDF produceret en viral video til deling på de sociale medier. Videoens formål var, at nå så mange som muligt og være med til at brande FDF som noget der både er sejt og cool. Dette blev gjort ved at spille på nogle af de fordomme der eksisterer omkring det at være FDFer og spejder på en sjov og overraskende måde. Reality stjernen Gustav var garant for at videoen ville nå bredt ud og vitterligt blive en viral video på de sociale medier (Gustavs egen facebook side har mere end likes fra folk der følger ham). Samtidig er hans karikerede personlighed og figur et godt modspil til friluftsmennesket og FDFs værdier, mens han samtidig bliver opfattet som cool og spændende hos den unge målgruppe. Videoens internt rettede formål var, finde noget nyt og skævt, der kunne vise, at der virkelig blev satset på Legens Dag i år og at det var noget andet end de foregående år. Samtidig var det tanken, at en ung video med coolheds- faktor, ville ranke ryggen hos de unge FDFere og give dem mod til at være mere åbne og stolte af deres tilknytning til FDF, og dermed gøre dem til ambassadører for organisationen. Eksternt skulle filmen ud over at skabe synlighed også skabe debat ved at overraske og provokere med det kontroversielle samarbejde med gustav. Modtagelse Gustav videoen blev frigivet på Youtube d. 21. august og blev inden Legens Dag d. 1. september set mere end gange! Til sammenligning blev den nye informationsvideo, der blev offentliggjort på samme tid, vist ca gange, og halvdelen af de visninger er direkte afledt af Gustav videoens succes Brugen af Gustav i videoen er med til at gøre videoen kontroversiel i FDF sammenhæng og den interne modtagelse har været præget af det had/kærlighedsforhold der eksisterer til Gustav i den generelle befolkning. Nogen elsker videoen, andre hader den. Overordnet set, er videoen dog blevet flot modtaget og i evalueringen vurderer kredsene videoen til i gennemsnit at ligge på 3,3 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget god. På Gustavs egen facebook side, har der også været en strøm af hilsner fra glade FDFere der har været stolte over at FDF har lavet en video af den karakter, ligesom der også har været misundelige kommentarer fra medlemmer af andre spejderbevægelser. Samtidig har videoen også givet anledning til en diskussion af hvad det er FDF er og mener både på Gustavs Facebookside og i andre fora. Slutteligt har der været mange positive kommentarer på den flotte og professionelle produktion. Kommentar til videoen hentet fra Gustavs facebookside Side 14 af 31

15 Kommentarer til videoen fra YouTube Kommentar til videoen hentet fra Gustavs facebookside Succes Videoen med Gustav har med mere end visninger gjort det den var sat i verden til at gøre, nemlig at sprede FDFs navn og logoet fra Legens Dag så bredt som muligt. I forhold til det interne formål har den været en stor succes; den har formået at give FDF et pust af noget nyt, ungt og cool og givet en stor gruppe af de unge en bro mellem deres hverdag og FDF. Videoen har dog kun i meget lav grad formået at skabe debat i de offentlige medier. Selvom større online medier som eks. TV2, se og hør og BT har spundet en nyhed over videoen, så har det ikke været muligt at få gang i debatten. Rent teknisk har processen heller ikke været helt uden problemer. Eksempelvis har visse tekniske knaster medført, at brugen af videoen i forhold til at lede folk videre til FDF.dk har været begrænset. På trods af nøje instrukser til instruktøren om, at den endelige film skulle gå lige til stregen og gerne lidt over den, så endte resultatet med, at være for pænt til rigtigt at skabe røre i den store andedam. Derfor anbefales det, at der ved fremtidige video produktioner bliver et tættere samarbejde med instruktøren under klipningen, for at sikre et resultat der lever 100 % op til det forventede. Dette vil dog kræve en noget mere fleksibel tidslinje end den der var til rådighed ved Legens Dag 2012 og det anbefales derfor, at en fremtidig produktion startes så tideligt som muligt. Med Gustav videoen har FDF skilt sig ud fra de øvrige spejderbevægelser, ved at turde bryde med de traditionelle produktioner og opfattelser af kommunikation i den type organisation. Én video alene slår næppe FDFs navn fast som en ungdommelig organisation, der er med på beatet og som en enkelt kritiker påpegede i debatten, så er der nok mange af seerne, der ikke vil huske at det var lige præcis FDFere der var med i videoen. Kunne man derimod gøre det til noget tilbagevendende, Side 15 af 31

16 at FDF går nye veje og producerer seje og cool videoer, der taler de unges sprog, så kunne det være med til at styrke FDFs brand og skille FDF ud fra mængden. Derfor er det en klar anbefaling, at FDF følger op på erfaringerne og succesen med Gustav videoen, ved at blive ved med at tænke i ny, kreativ og ung promovering af FDF. Meget gerne i form af nye videoer. 4.4 Informationsvideo Som modvægt til Gustav videoens brede sigte og branding- mæssige formål, blev der som en del af Legens Dag kampagnen også produceret to informationsvideoer, rettet mod forældre og andre nysgerrige, der vil vide mere om FDF. Videoerne fokuserer på henholdsvis Hvad er FDF og Sommerlejr og er bygget op omkring interviews med forældre og ledere. I disse produktioner var der, i modsætning til i Gustav produktionen, et ønske om en høj grad af troværdighed. Her var formålet ikke at rette søgelyset mod FDF, men at give seerne noget reel information, formidlet gennem en flot og professionel produktion. Filmene er bygget op omkring interviews med repræsentanter fra målgruppen, der fortæller om deres egne erfaringer med FDF og fokuserer på følelser frem for argumenter. De to videoer går samtidig ind og dækker de behov for tidssvarende og professionel formidling, der beskrives i handlingsplanen og kommunikationsstrategien og har erstattet de gamle videoer på FDF.dk. Modtagelse Videoen om FDF er blevet vist ca gange mens sommerlejr- videoen kun er blevet set et par hundrede gange. Dette hænger sammen med relevans for brugerne og i høj grad sammen med promovering. Hvad er FDF videoen er blevet promoveret i sammenhæng med Gustav videoen og har ligget på forsiden af FDF.dk, mens sommerlejr videoen har ligget lidt mindre tilgængeligt på hjemmesiden. Generelt set er videoerne blevet modtaget godt internt i FDF. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget god, bliver videoen vurderet til 3,7 i gennemsnit. Succes Informationsvideoerne har væsentlig længere levetid end den virale video på de sociale medier har det og det forventes, at videoerne vil blive set af nye mennesker løbende, så længe de er tilgængelige på FDF.dk På grund af tidspres og andre ydre omstændigheder, forventes det desuden, at der vil blive lavet yderligere optagelser og at videoerne vil blive opdateret med nye billeder. Desuden er det planen, at der skal laves yderligere to videoer, der fokuserer på det ugentlige møde og leder i FDF Ovenstående viser tydeligt, at promovering og placering er altafgørende i forhold til hvor stor Side 16 af 31

17 spredning en video får. 4.5 Frugt-is og legetøj For at skabe sammenhæng mellem de mange lokale arrangementer blev der udviklet en signatur- leg for Legens Dag. Legens blev udviklet af Jesper Winther og Per Jørgensen og oplæget til dem var, at legen skulle være målrettet pilte- aldersgruppen, være simpel nok til at man kunne lege med uden at kende den i forvejen, kunne fungere med både større og mindre grupper, og kunne kobles op på en eller anden form for legetøj børnene skulle kunne tage med hjem. Resultatet blev fange legen Frugt- Is med en tilhørende skumgummiterning, der kan bruges når legens deltagere skal inddeles i hold. Det lille stykke legetøj havde to forskellige formål. Dels kan man ikke kommunikere til børn gennem pjecer og informationsbrochurer, de har brug for noget de kan røre ved og som de synes er sejt eller sjovt. Og dels vil børnene kunne tage et stykke legetøj med hjem og gennem det kunne virke som ambassadører for Legens Dag og FDF blandt deres kammerater, når legen skal leges i skolegården. Modtagelse Modtagelsen af Frugt- Is og den medfølgende terning har været blandede. Nogle har haft svært ved at få legen til at fungere, mens andre har synes den var fremragende. Det bliver også påpeget, at legen ikke tiltaler de yngste, ligesom de ældste ikke synes terningen er interessant. Det tyder på, at kommunikationen omkring aldersgruppen for Frugt Is og Legens Dag generelt kunne have været kommunikeret lidt tydeligere. Succes Frugt- Is legen er ifølge evalueringen blevet leget ved 3 ud af 4 Legens Dag arrangementer og har derfor ikke levet op til forhåbningen om at være en gennemgående leg på tværs af arrangementer. I forhold til ekstern PR, har det dog været virksomt at kunne reklamere med en ny leg i de lokale pressemeddelelser og vi kan se, at det er en vinkel, der er blevet samlet op i mange lokalaviser. Den oprindelige tanke var, at alle deltagende børn skulle kunne gå hjem med en Legens Dag terning når dagen var omme. Men på grund af lang produktionstid på terningen, budget og et højt antal af tilmeldte kredse og forventet deltagerantal, var det desværre ikke muligt. Det har været et irritationsmoment hos nogle kredse, at der ikke har været nok til alle. 4.6 Pressemeddelelser og medieomtale I forhold til PR og presse blev der satset på både lokale og nationale medier. Hos de lokale medier var formålet at få et kort indlæg i lokalavisen med tid, sted og kontaktoplysninger for de enkelte arrangementer. Til det formål blev der produceret en standard pressemeddelelse, der kunne tilpasses kredsenes individuelle oplysninger. For at sikre, at alle lokale medier blev kontaktet, Side 17 af 31

18 skete udsendelsen centralt fra landsforbundet, baseret på de oplysninger, kredsene havde opgivet i tilmeldingen. Herunder kontaktoplysninger de lokale medier. Pressemeddelelserne blev sendt ud ca. 2 uger inden Legens Dag, for at sikre at medierne ville have den tids nok til at få den trykt i aviserne op til arrangementet, men samtidig ikke så tidligt så den ville blive glemt af redaktionerne. Udsendelsen af pressemeddelelserne blev også fastlagt ud fra en overvejelse om, at Legens Dag på nuværende tidspunkt ikke har en størrelse, hvor forældre lang tid i forvejen planlægger efter at deltage, hvorfor det er vigtigt, at de bliver mindet om arrangementet så tæt på dagen som muligt. I forhold til de nationale medier blev der tilbudt forskellige vinkler alt efter medie: F.eks. spillede en vinkel på FDFs værdier og betydningen af Leg for børn og unge. En anden fokuserede på den nye legedatabase app (se nedenfor) eller hvordan man udvikler nye lege og hvad der er vigtigt i den proces. Endelig forsøgte vi at skabe et billede af en konflikt mellem Gustav og FDFs værdier, og problematisere om en kirkelig organisation kan kommunikere på denne måde. Der blev trukket på FDF venlige medie- personer, kontakter gennem mediebureau og personlig kontakt med medierne som supplement og opfølgning på standardiserede pressemeddelelser. Succes På lokalt plan gav pressemeddelelserne knap 70 omtaler og artikler i forskellige lokale trykte og online nyhedsmedier. På nationalt og regionalt plan, var der en længere omtale med interview i et af P4s programmer med lyttere omkring legedatabase app en og Legens Dag, ligesom der også blev bragt interviews i flere lokale radioer. Frigivelsen af Gustav videoen og den medfølgende pressemeddelelse medførte omtaler på forsiden af blandt andet BT.dk, Se og Hør og TV2.dk. Til sammenligning, blev der i forbindelse med landslejren i 2011 bragt 70 artikler baseret på 119 unikke pressemeddelelser. Selvom den kvantitative mængde mellem de to arrangementer er nogenlunde ens, så er det dog værd at bide mærke i, at indholdet af Landslejrens lokale omtale var bredere og foldede mere FDF ud, men samtidig også krævede væsentlig større arbejdsindsats, hvor sigtet med dækningen af Legens dag var at få dato og sted ud til potentielle medlemmers forældre. Det lykkedes ikke at få hul igennem til nogle af de større landsdækkende medier der stod øverst på ønskelisten som eks. Aftenshowet eller Ramasjang. Der var kontakt til både GO aften/morgen Danmark, Aftenshowet og Ramasjang, der udviste interesse for at dække arrangementet, men alligevel endte med at sige fra. Som det blev nævnt under anbefalingerne for fremtidige Mega events så har Legens Dag nogle udfordringer i forhold til placeringen en lørdag, hvor mange redaktioner kører på lavt blus. Dette vil som nævnt til dels kunne afhjælpes ved at placere mega eventet fredagen inden Legens Dag. Side 18 af 31

19 Der ud over er der mange eksterne faktorer der spiller ind på, hvorvidt opmærksomheden hos de store medier kan fanges, herunder en portion held og god timing i forhold til andre nyheder. Der er placeringen af Legens Dag i starten af september lidt af en udfordring, da der alene i vores egen verden er store arrangementer som åbent landbrug, naturens dag, frivillige fredage mm. Disse arrangementer har enorme midler i ryggen og derfor vil FDF skulle satse endnu hårdere, hvis der skal hamles op med dem. Alternativt kunne der tænkes i at udnytte potentialet for opmærksomhed ved sådanne arrangementer, som det eksempelvis var tilfældet ved foreningernes dag i Esbjerg, eller at gå ind i deciderede partnerskaber. Ideen om at kunne sælge historien om, hvor lege kommer fra og hvad der skal til for at lave en god leg, kunne der sagtens bygges videre på til næste Legens Dag, og kunne i højere grad indarbejdes som en del af temaet for et Mega event. Standard pressemeddelelserne til de lokale medier har vist sig at være en rigtig god satsning, der med en relativt lille arbejdsindsats sikrede en masse gratis omtale af arrangementerne. Især virkede det godt at få kredsene selv til at oplyse kontaktoplysninger på deres lokale medier. 4.7 FDF.dk og online annoncer I forlængelse af de mange tiltag for at skabe mere synlighed omkring FDF og Legens Dag, er forsiden og dele af indholdet på FDF.dk blevet revideret. Forsiden er indholdsmæssigt blevet ændret så den i højere grad henvender sig til eksterne brugere (dvs. ikke- FDFere) og i særdeleshed forældre til kommende eller nyligt startede FDFere. Det er blevet lettere at finde den information man som forældre har brug for når man ikke i forvejen kender FDF, videoerne om FDF er blevet lettere tilgængelige og det er blevet muligt at bestille yderligere information direkte fra hjemmesiden. Enten tilsendt i en mail eller med almindelig post. I ugerne op til Legens Dag kørte vi desuden et forsøg med nye kampagneteknikker, ved at købe online annoncer, der skulle være med til at skabe synlighed omkring Legens Dag og øge trafikken på FDF.dk Succes Vores online annoncer blev vist 5,6 millioner gange i ugen op til Legens Dag. Heraf har klikket på dem, og er gået videre til FDF.dk. I samme uge havde FDF.dk i alt visninger, sidste år på samme tid var der De i 2011 var fordelt på 4800 personer. De i år er fordelt på personer, hvoraf ca. 2/3 dele er nye besøgende. Forsøget med at forældre kan bestille mere information via hjemmesiden har dog ikke vist sig at være særligt vellykket. Der har stort set ikke været nogen efterspørgsel på at få tilsendt yderligere information, hvilket enten kan forklares med, at de forældre der har været interesserede i yderligere information har fundet den direkte via hjemmesiden. Dette underbygges af tallene for Side 19 af 31

20 hjemmesiden trafikken, hvoraf det fremgår, at det gennemsnitlige antal sider en besøgende har klikket forbi på FDF.dk er 4. Det er dog også vigtigt at holde sig for øje, at omkring 70 % af alle besøgende ikke klikker sig videre fra den første side de kommer til. Dog er det ca. 50 % af dem der kommer til forsiden som det første der har klikket sig videre til en underside, mens kun ca. 10 % er gået videre hvis de er kommet direkte til Legens Dag siden. I den oprindelige plan var det også meningen, at man skulle kunne melde sig ind i en kreds direkte fra hjemmesiden og betale kontingent på samme tid via Dankort. Denne funktion kom dog ikke op at køre, da det teknisk og tidsmæssigt viste sig at være mere omstændeligt end først antaget. Dels var der nogle juridiske aspekter i forhold til at lade en online indmeldelsesblanket erstatte eller fungere på niveau med en papirblanket, der var mere omfattende end forventet. Dels viste det sig, at der var enorm stor forskel på kontingenttraditionerne i kredsene, hvilket gør det mere kompliceret at præsentere en pris for et kommende medlem. Der arbejdes dog stadig på at få et sådant system op at køre. Med 5,6 millioner visninger, en deraf følgende fordobling af trafikken på hjemmesiden og en pris på kr., har online annoncer vist sig at være et utroligt godt og billigt medie til og kan sagtens anbefales til fremtidige PR fremstød. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at hjemmesiden skal være klar til at modtage nye gæster. Her kan der evt. arbejdes mere med hjemmesiden og forsøge at gøre den mere interessant så flere besøgende klikker sig videre til andre dele af FDF.dk. 4.8 App Det har i mange år været et ønske at få lavet en smartphone app til legedatabasen og da den eksterne bevilling endelig faldt på plads, var det oplagt at lancere den som en del af Legens Dag kampagnen. FDF har ikke tidligere erfaringer med at udvikle apps og legeapp en har derfor fungeret som endnu et forsøg på at tage nye og tidssvarende midler i brug. Succes Da den eksterne finansiering var en realitet gik det utrolig stærkt med at finde en ekstern samarbejdspartner der kunne udvikle app en og få alle funktionerne på plads. For at få app en færdig i tide til Legens Dag blev der skåret nogle hjørner, der vil blive rettet op på i de kommende måneder. Eksempelvis bliver der arbejdet på, at gøre det muligt at bruge Facebook deling og at FDF selv kan skifte banneret i toppen af app en, så vi kan reklamere for aktuelle arrangementer. Overordnet set, er app en dog blevet godt modtaget, og i evalueringen vurderer de kredse der har hentet app en til at ligge på 3,6 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget god og 1 er meget dårlig. Side 20 af 31

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010]

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Emne: Status på udvalg og projekter Skrevet af: RAP Dato: 04.03.2010 Side: 1 af 5 Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger...1 2. Status

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B)

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Mediestrategi Medierne i FDF har en fælles målsætning, formuleret af mediekoordineringsudvalget i 2010:

Mediestrategi Medierne i FDF har en fælles målsætning, formuleret af mediekoordineringsudvalget i 2010: HB mødebilag side 1/ 5 Punkt: 2.4 Initialer: JD HB møde nr.: 1-2012 SÆT KRYDS X Orienteringsbilag Debat- og temabilag Beslutningsbilag Medierne i dag FDFs nuværende medieudbud tager afsæt i den opdeling

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Annette Vilhelmsen (SF) og Henrik Klitvad (DTF) til FTU Event i Rosengårdcentret. Spil med Play & Stay-bolde i Vedbæk Tennisklub

Annette Vilhelmsen (SF) og Henrik Klitvad (DTF) til FTU Event i Rosengårdcentret. Spil med Play & Stay-bolde i Vedbæk Tennisklub T ennissportens Dag er Dansk Tennis Forbunds årlige landsdækkende event, der har til formål at gøre danskerne opmærksomme på tennissporten og skaffe nye medlemmer til de danske tennisklubber. Konceptet

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark Observatørrapport Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol?

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Alkoholkampagne Skær ned for dobbeltmoralen Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Vi har fået nok af de voksnes dobbeltmoral, se vores skideballer

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO 2013 De 8 vigtigste pointer 1. Mere end 90% har minimum én fast kommunikationsmedarbejder og en stor del af disse har en journalistisk baggrund. 2. Der er styr på den overordnede vision. Herefter halter

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde Kampagne: Reagér på alvorlige og uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Operate A/S 7. november 2011 Baggrund og udfordringer Indsatsen var nødvendig,

Læs mere

Hvem vil ikke gerne være instruktør. af sin egen fremtidsfilm?

Hvem vil ikke gerne være instruktør. af sin egen fremtidsfilm? MÅLGRUPPE ATP spiller en rolle i det danske velfærdssamfund og ATP er iflg. lovgivningen forpligtet til at oplyse og informere den danske borger om ATPs produkt; ATP Livslang Pension. 1 1 Hvem vil ikke

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

De grønne pigespejderes pressehåndbog

De grønne pigespejderes pressehåndbog PRESSEHÅNDBOG De grønne pigespejderes pressehåndbog - en opslagsbog i pressehåndtering og ekstern kommunikation Indhold: Formål med bogen s. 2 Kommunikationsstrategi s. 3 Hvem kommunikerer om hvad? s.

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere