Årsrapport Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016"

Transkript

1 Årsrapport Budget Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal Regnskabspraksis Resultatopgørelse for 2014/ Balance 31. maj Balance 31. maj Pengestrømsopgørelse for 2014/ Noter til årsrapporten Driftsbudget 2015 / Budgeterklæring Driftsbudget 1. juni maj Driftsbudget (fortsat) Budgetforudsætninger for driftsbudget 2015/ Side 2 af 29

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger Selskab Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Dalegade Fredericia CVR-nr.: Hjemstedskommune: Fredericia Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Finn Muus (formand) Flemming Lorenzen (næstformand) Jens Christian Lybecker Finn Østergaard Finn Gregersen John Erik Nyborg (udpeget af Fredericia Kommune) Direktion Carl Hellmers Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23. september 2015 Dirigent Side 3 af 29

4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktøren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni maj 2015 for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2014/2015. Direktion Carl Hellmers administrerende direktør Bestyrelse Finn Muus formand Flemming Lorenzen næstformand Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Jens Christian Lybecker Finn Østergaard Finn Gregersen John Erik Nyborg Fredericia, den 20. august 2015 Side 4 af 29

5 REVISORPÅTEGNING Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni maj 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Selskabets ledelse har ønsket at medtage budgettal i resultatopgørelse og noter. Der er ikke krav om revision af budgettal, og budgetterne er derfor ikke revideret, hvilket også fremgår af regnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Trekantområdet, den 20. august 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Skriver Lykke statsautoriseret revisor Side 5 af 29

6 LEDELSESBERETNING Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. er et privat andelsselskab, som har til formål at etablere og drive energianlæg til forsyning af varmeenergi til opvarmning og til varmt brugsvand. Forsyningen sker til i vort forsyningsområde i Fredericia. 99,9 % af varmenergien købes som varmt vand af TVIS I/S, der leveres til 4 af vore varmecentraler. Vort interne transmissionsnet binder 2 af selskabets 4 varmecentraler sammen. På hver af vore 4 varmecentraler er der installeret reserve- og spidslastkedler baseret på fyringsolie og disse anlæg har produceret 0,1 % af den omsatte varmeenergi. Hovedaktiviteten har været den samme som tidligere år. Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. er reguleret af lov om varmeforsyning. Udvikling i regnskabsåret Den væsentligste økonomiske styringsparameter er billigst mulig varme til forbrugerne, hvilket er i overensstemmelse med lovens krav om at tilbageføre eventuelle overdækninger til forbrugerne. Energiprisen er faldet i regnskabsperioden og samtidigt bortfaldt forsyningssikkerhedsafgiften pr. 1. januar De fjernaflæste forbrugermålere giver nu mulighed for løbende prisændringer, hvilket førte til en prisnedsættelse pr. 1. januar Der er indgået en aftale med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab om indkøb og administration af selskabets lovpligtige energispareydelser. Nettoomsætningen er TDKK mindre end budgetteret. Årsagen hertil var dels en prisnedsættelse pr. 1. januar 2015 og dels en mild fyringssæson, der endte med et fjernvarmesalg, der lå 9 % under det forventede. Produktionsomkostningerne var TDKK mindre end budgettet. Selskabets øvrige omkostninger blev TDKK mindre end budgettet, hvilket hovedsageligt skyldes nedgang i personale samt at omkostningerne til køb af de lovpligtige energibesparelser blev mindre. Det samlede resultat endte med en underdækning på TDKK mod budgettets forventning på TDKK. Der overføres således TDKK 306 til indregning i kommende års priser. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, der har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Den forventede udvikling Resultatet for det kommende år forventes at blive i størrelsesordenen TDKK , hvilket udligner den fremførte overdækning for 2014/2015 og en eventuel resterende underdækning indregnes i priserne for 2016/17. Energiprisen fra TVIS viser en stabil til faldende tendens frem til 2017, hvor nye flisfyrede kedler forventes at gå i drift på Skærbækværket. Efter 2017 forventes fjernvarmeprisen at falde yderligere med ca. 15 %. Der forventes således en nogenlunde konstant udvikling i omsætningen i de kommende to år, hvorefter omsætningen forventes at falde. Fredericia Fjernvarme er omfattet af lov om varmeforsyning, hvorfor selskabet kun kan indregne de nødvendige omkostninger i sine priser. Det betyder, at årets resultat overføres til næste års budget, og at næste års budget udarbejdes efter, at årets resultat skal være nul. Påvirkningen af det eksterne miljø Påvirkningen af det eksterne miljø er i det væsentlige begrænset til udledning af C02 i forbindelse med varmeproduktionen på egne spids- og reservecentraler. I fyringssæsonen blev der udledt 78 tons CO2 fra oliefyringen fra egne centraler. To af varmecentralerne indgår i EU CO 2 -kvoteordning og der er afleveret CO2 kvoter for 28 tons CO2. Fredericia Fjernvarme er underlagt lov om energibesparelser og har via Dansk Fjernvarme indgået aftale med den danske regering om levering af energispareydelser på MWh årligt. Side 6 af 29

7 BESTYRELSENS BERETNING Bestyrelsens beretning Driftsåret 2014/15 har været mildt og der er tilbagebetalt 11,6 mio. kr. til forbrugerne. Samtidigt er det lykkedes for forbrugerne at nedsætte forbruget af m 3 fjernvarmevand til laveste niveau, siden vi er begyndt at tariffere dette særskilt. Selvom mange forbrugere har fået penge tilbage, så er der dog også forbrugere, der trods den milde sæson har brugt mere varme og flere m 3 end forventet, hvorfor der er sendt ekstra opkrævninger ud på 3,6 mio. kr. Det sidste havde måske ikke været nødvendigt, hvis fjernvarmeanlæggene i de pågældende ejendomme havde fungeret optimalt. Som eksempel kan jeg nævne en række ens boligblokke, hvor man i et par tilfælde fik ekstraregninger på ca kr. og i naboblokkene fik man ca kr. retur. Så meget kan uopmærksomhed på fjernvarmeanlægget betyde. Jeg kan kun endnu engang opfordre til, at man forsøger at holde øje med sit forbrug og hermed få den billigste fjernvarmeregning. Når beretningen starter her, så er det fordi vi i de kommende år vil fokusere meget på nedsættelse af m 3 forbruget og den hermed følgende lavere returtemperatur. Vores leverandør TVIS har fra 1. januar i år indført en regulering af varmebetalingen, således vi skal betale mere for fjernvarmen, såfremt returtemperaturen er større end 43 C og vi får fjernvarmen billigere, hvis vi kan aflevere returvandet med en lavere temperatur. Denne regulering blev indført ved virkning fra 1. januar 2015 og vi har i 2015 fået et samlet nedslag på næsten 1 mio. kr. For forbrugerne er der tale om en win-win situation, idet et velfungerende anlæg giver lavere varmeregning og efterfølgende falder prisen på fjernvarmen. Effektiviseringen fortsætter Der har været fokus på effektivisering i de seneste år. Og dette fokus fortsætter. Det betyder, at Vi er i fuld gang med at nedlægge transitledningen fra Gl. Havn til Venusvej. Konverteringen af de forbrugere, der var tilsluttet denne ledning er afsluttet og de tilhørende tekniske installationer på centralerne er ligeledes ved at blive fjernet. Lukningen af denne sidste del af transitnettet har givet mulighed for flere effektiviseringer på henholdsvis centraler og ledningsnet. Vores nettab er under 15 % af den totale årlige fjernvarmeproduktion. Det er meget tilfredsstillende, at der på trods af udflytningen af målere i en lang række udlejningsejendomme og hermed overtagelse af dette ledningstab kan fastholdes dette lave niveau. Midlerne hertil har været lavere fremløbstemperaturer, fokus på lav returtemperatur og naturligvis nedlæggelsen af transitnettet og de to gamle varmecentraler. Man skal jo huske på, at eksempelvis fjernvarmecentralen på Friggsvej tabte en fjernvarmemængde svarende til ca. 20 parcelhuse. Praktikanter fra Maskinmesterskolen Vi har gennem de seneste år haft 2 praktikanter fra maskinmesterskolen gående i den periode, hvor de skal skrive afslutningsopgave. Det har været spændende og til stor nytte for Fredericia Fjernvarme. I dette forår fik de til opgave at se på muligheden for udpumpning fra Gl. Havn direkte ud i bynettet. I en meget fin afslutningsopgave fik de beskrevet at der var både en effektiviseringsgevinst på op mod kr. årligt og en forøgelse af kapaciteten til Danmarksgadenettet på op mod 20 % ved at etablere denne forbindelse. Og vi er allerede i gang med ombygning og test af dette nye forsyningspunkt. Varmecentralerne på Friggsvej og Skansevej er nu nedlagt. Vi har nu haft en vinter, hvor fjernvarmeforsyningen er klaret uden varmecentralerne på Friggsvej og Skansevej. Fjernvarmecentralen på Friggsvej er nu helt nedlagt og lejemåler er tilbage hos udlejer. På Skansevej er vi i et uopsigeligt lejemål og vi har fortsat opsamling af målerdata på stedet, hvorfor der naturligvis skal findes en løsning, således lejen kan minimeres på denne central. Først skal vi dog have rømmet centralen, hvilket er under forberedelse. Selve processen har taget lidt længere tid end oprindelig forventet, idet der måtte foretages flere omlægninger af vore hovedledninger i området, idet vore tegninger ikke helt svarede til virkeligheden. Dette er der rettet op på; men det har giver flere afbrydelser og forsyningssvigt end Side 7 af 29

8 BESTYRELSENS BERETNING vi kunne forudse. Vi regner med, at forsyningssituationen i Nordbyen fremover er helt normal og uden uventede problemer. Nedlæggelse af transitnettet er nu fuldført og det eneste man kommer til at mærke til projektet er at de to blå fjernvarmerør gennem jernbanetunnellen snart vil blive taget ned. Flere forbrugere i samme rammer. I de seneste år har vi målrettet arbejdet på at få flyttet vore fjernvarmemålere så tæt på forbrugerne som muligt. Med renoveringen af Sønderparken og Korskærparken er der fuld gang i denne udvikling. Vi er således nu oppe på 8600 målere. Hvis vi ser over de seneste 3 år er målerparken steget med 1000 målere og mens det tilsluttede areal kun er steget med ca m 2. Vi forventer, at denne udvikling fortsætter i takt med udbygningen af Fredericia C og de øvrige spændende byudviklingsområder, der er i Fredericia. Fordelen ved at måle forbruget direkte i lejlighederne er naturligvis, at vore forbrugere kan følge deres forbrug via hjemmeside og senere i år via en app på mobiltelefonen. Det betyder også, at al kommunikation om fjernvarmeforsyningen nu går direkte til Fredericia Fjernvarme og ikke via en ejendomsfunktionær. Prisen på fjernvarmen ser ud til at falde fremover Fjernvarmeprisen i det afsluttede regnskabsår har været den højeste i selskabets historie. Vi lå sidste år på et niveau, der var 30 % over prisen for blot 5 år siden. Heldigvis er dette fortid nu, og som budgettet senere vil afsløre, så er vi tilbage til niveauet for 2013, hvilket er en prisreduktion på 12 %. Sidste år blev der jo truffet beslutning om at bygge Skærbækværket om til flisfyring og denne beslutning vil give endnu lavere fjernvarmepriser fremover. Samtidigt vil fjernvarmen blive fossilfri og dermed er Fredericia Fjernvarme helt fremme i forreste række, når det gælder Folketingets og hermed Danmarks målsætning om at opvarmning skal være fossilfri i Vi er faktisk små 20 år foran planerne. Og det kan vi langt hen ad vejen selv tage æren for. I forhandlingsforløbet frem mod aftalen med DONG pressede fjernvarmeselskaber på for både uafhængighed af de fossile brændsler og for lavere priser. Begge ting lykkedes til fulde og man kan trygt både planlægge og udbygge med fjernvarme her i Fredericia. Investeringerne i de nye målere og ledningsnet i Nordbyen er nu endeligt finansieret og vi var heldige at få optaget det endelige 20 årige lån til en fast rente på 0,8 %. Energirådgivningen ændrer karakter Vore fjernaflæste målere giver helt nye og mere effektive måder at vejlede og rådgive vore forbrugere på. Det betyder, at vi i det forgangne driftsår har analyseret målerdata og er begyndt at udsende breve til forbrugere, hvis anlæg ikke er velfungerende. Der har været mange udfordringer herved, idet der endnu findes nogen færdigudviklet software, der kan søge i vore mange målerdata og finde netop de installationer frem, der med fordel kan forbedres. De data vi får via målerne kan fortælle om driften af anlægget er indenfor de normale rammer eller der er tale om et fjernvarmeanlæg, der på den ene eller anden måde er ude af kontrol. Derfor vil vi fremover koncentrerer os om i videst mulig omfang at lokalisere disse anlæg og informere ejere og brugere herom. Men det betyder ikke at vi overvåger forbruget som sådan og det er ikke vort mål, at man skal spare på fjernvarmen ved at sænke temperaturen og gå med ekstra trøjer og lignende. Fredericia Fjernvarme har i mange år foretaget en helt individuel vejledning af enkelte forbrugere med hensyn til indstilling og drift af varmeanlæg. Denne vejledning drosles ned og bliver erstattet af denne mere direkte henvendelse til forbrugere, hvor vort arbejde direkte kan hjælpe forbrugerne til at få standset energispild i tide og hermed få en lavere fjernvarmeregning. I vore testfaser har vi fået det indtryk, at de berørte forbrugere er tilfredse med at få en sådan henvendelse og vi vil i den kommende tid udvikle samarbejde med de lokale VVS-installatører, således forbrugerne trygt kan henvende sig til disse og få løst et problem ved fjernvarmeanlægget. Side 8 af 29

9 BESTYRELSENS BERETNING Ledningsrenoveringerne giver valuta for pengene. Nettabet er nu det laveste nogensinde målt i GJ. Dette er resultatet af de seneste års renoveringer, fjernelse af dobbeltledninger og etablering af mindre stikledninger, bare for at nævne nogle af de væsentligste tiltag, der er arbejdet med. Samtidigt måler vi nu forbruget i Sønderparken og snart i Korskærparken helt tæt ved forbruget, og dermed bærer selskabet nu hele ledningstabet i disse områder. Denne udvikling vil forsætte og regner med, at ledningstabet kan komme endnu længere ned. Og her hjælper både den løbende renovering og forbedringen af brugeranlæggenes drift med. Og lavere nettab, betyder jo også en billigere pris. Ændringer i personalet Sidste år kunne jeg berette om flere ændringer i vort personale. Også i år er der sket ændringer idet driftsassistent Brian Vesterholm er flyttet til Shell Raffinaderiet og i stedet er ansat Søren Peter Smolarz, som har været her siden april. Landmålingstekniker Malene Kjærsgaard har valgt nye græsgange og flyttede til Energinet.dk. Malene er ikke blevet erstattet og i stedet er en del af ledningsregistreringen outsourcet. Indtil videre fungerer denne løsning tilfredsstillende. Selskabet udvikling. Forbrugereje er et dansk særkende. De seneste analyser af både forbrugerejede fjernvarmeselskaber og vandværker viser klart, at forbrugerejede non-profit selskaber er billigere og mere effektive end tilsvarende private eller offentlig drevne selskaber. Det er da også bestyrelsen klare holdning, at vi fortsat skal værne om Fredericia Fjernvarme som et forbrugerjet fjernvarmeselskab. Kun på den måde sikrer vi varmeforbrugernes indflydelse på selskabets virke og drift. I de fjernvarmeværker, der ikke længere er forbrugerejede kan vi tydeligt se, at fokus retter sig mod øget indtjening og ønsket om øget omsætning på tilgrænsende produkter, samtidigt med, at priserne på fjernvarmen stiger. Den udvikling ønsker vi ikke. Vi er sikre på, at vores unikke forbrugereje kan videreudvikles til gavn for andelshaverne. Bestyrelsen afholdt før sommerferien et kort strategiseminar for at tage hul på selskabets fremtidige udvikling. Resultatet af denne første runde blev, at udviklingen i Fredericia Fjernvarme er koncentreret om forbrugernes forventning om sikker, stabil og billig opvarmning. Det betyder, at der fastholdes et snævert fokus på det egentlige kerneområde, hvilket også har ledt til, at vore priser er blandt de laveste i Trekantområdet. Også i de kommende år vil vi søge at skabe mere værdi for vore andelshavere, således den enkeltes fjernvarmeregning ikke bliver større end nødvendigt og at utilsigtet spild eller forbrug bliver standset tidligt. Side 9 af 29

10 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal. Set over en 5 års periode kan selskabet udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2014/ / / / /11 Resultat TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Nettoomsætning Årets under- (+)/overdækning(-) Årets henlæggelser Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Balance Balancesum Egenkapital Antal medarbejdere Nøgletal Varmesalg GJ Antal målere stk Tilsluttede m Faktisk forbrug Varmesalg/måler GJ/stk Varmesalg/m2 tilsluttet areal GJ/m2 0,37 0,37 0,43 0,38 0,43 Forbrug korrigeret for graddage Varmesalg/måler GJ/stk Varmesalg/m2 tilsluttet areal GJ/m2 0,40 0,42 0,41 0,41 0,41 Varmepris Samlede omkostninger/varmesalg kr./gj 174,35 167,37 155,10 153,72 133,99 5 års index (2010/11 = 100) 130% 125% 116% 115% 100% Side 10 af 29

11 REGNSKABSPRAKSIS Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. for 1. juni maj 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år bortset fra, at årets over-/underdækning i henhold til varmeloven nu indregnes i omsætningen. Selskabet er omfattet af Varmeforsyningsloven og som følge deraf skal under- og overskud indregnes i det kommende års priser. Årets resultat overføres derfor ikke til egenkapitalen, men optages som henholdsvis tilgodehavende/gæld ved forbrugerne tillagt overførsler fra tidligere år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af fjernvarme indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til forbrugerne har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter i forbindelse med salget. Årets over-/underdækning efter varmeforsyningsloven indregnes i nettoomsætningen. Varmebidrag periodiseres, således at der tages hensyn til fjernaflæsninger, selvaflæsninger og kontrolaflæsninger i maj måned. Periodisering er foretaget efter samme principper som tidligere år. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til råvarer, energikøb, el, vedligeholdelse, hjælpematerialer og produktions- og driftspersonale. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgt varme, samt til salgskampagner, herunder omkostninger til vedligeholdelse af ledninger og målere samt salgs- og distributionspersonale og reklameomkostninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder salg af CO2 kvoter. Side 11 af 29

12 REGNSKABSPRAKSIS Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt øvrige finansielle poster. Selskabsskat og udskudt skat Selskabet er i henhold til skattelovgivningen fritaget for skattepligt. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendomme og grunde måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilslutningsbidrag modregnes i tilslutningsomkostningerne. Kraftvarmeværk, ledningsnet og øvrige tekniske anlæg samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger og med fradrag af anvendte henlæggelser opkrævet hos forbrugerne til fremtidige investeringer i det år, hvori henlæggelserne anvendes. Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring med fradrag af modtagne tilslutningsbidrag. Der indregnes ikke renter. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuelle opkrævede henlæggelser, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Ejendomme 25 år Produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-20 år Tilslutningsafgifter fra nye forbrugere modregnes i andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Opkrævet til fremtidige investeringer Beløb opkrævet ved forbrugerne som henlæggelser til senere investering jf. Bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til investeringer og forrentning af indskudskapitalen ifølge lov om varmeforsyning (Afskrivningsbekendtgørelsen), er opført som gæld under posten Opkrævet til fremtidige investeringer. Beløbene modregnes i anskaffelsesprisen af aktiverne på tidspunktet for investeringerne. I det omfang der ikke sker investering helt eller delvist, skal beløbet betales tilbage til forbrugerne via nedsættelse af priserne. Overført til resultat til indregning i kommende års priser Selskabet er omfattet af Varmeforsyningsloven, hvoraf det fremgår, at under- og overskud skal indregnes i det kommende års priser. Årets resultat overføres derfor ikke til egenkapitalen, men optages som henholdsvis tilgodehavende/gæld ved forbrugerne tillagt overførsler fra tidligere år. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, Side 12 af 29

13 REGNSKABSPRAKSIS investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets andelskapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. Side 13 af 29

14 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse for 2014/15 Ikke revideret budget Note 2014/ / /14 DKK TDKK TDKK Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Regnskab med over-/underdækning Det disponible beløb udgør: Overført fra tidligere år Årets over-/underdækning indregnet i omsætning Til disposition Som af bestyrelsen foreslås fordelt således: Overført resultat til indregning i kommende års priser Side 14 af 29

15 BALANCE Balance 31. maj Aktiver Note DKK TDKK Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Side 15 af 29

16 BALANCE Balance 31. maj Passiver Note DKK TDKK Medlemmers indskud Egenkapital Opkrævet til fremtidige investeringer 0 0 Hensatte forpligtelser 0 0 Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Skyldige tilbagebetalinger til forbrugere Leverandørgæld Anden gæld Overført resultat til indregning i kommende års priser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Pantsætninger 15 Kontraktlige forpligtelser 15 Nærtstående parter 16 Medarbejderforhold 17 Lov om varmeforsyning 18 Side 16 af 29

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent ROBÆK Godkendt Tlf 87 58 31 00 Østergade 9 Hovedgaden 41

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2010 2014

Årsrapport 2010 2014 Årsrapport 214 21 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015.

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Årsrapport for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

NK-Vand A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 32 10 26 54. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015. Dirigent: ...

NK-Vand A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 32 10 26 54. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 32 10 26 54 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2007 51. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 ÅRSRAPPORT

Læs mere