Vejledningskatalog 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningskatalog 2014"

Transkript

1 Vejledningskatalog 2014

2 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt for grundskolen klasse... 8 Introduktion til ungdomsuddannelserne og 10 UDdannelse I VIRKELIGHEDEN klasse Introduktionskursus i 8. klasse klasse Brobygning 9. klasse klasse Brobygning i 10. klasse evejledning Vejledningspraktik Arbejdspraktik til unge i specialklasserne Uddannelsesplanen Uddannelsesparathedsvurdering Mentor Tilmelding til ungdomsuddannelse Forældreinformation Forældreinddragelse Ungevejledningen Aktivitetsoversigt for ungedelen Uddannelsesinformation, og evejledning Uddannelsesplaner Tilmelding til ungdomsuddannelserne Opsøgende vejledning Lære-, praktikplads- og jobsøgning Vejledningspraktik Brobygning AVU på VUC for unge under 18 år års indsats Målgruppevurdering til produktionsskoler Vejledning af uddannelseshjælpsansøgere

3 Vejledning af uddannelseshjælpsmodtagere Gazellen en koordineret ungeindsats Individuelle ungdomsuddannelser Oversigt Erhvervsgrunduddannelse (egu) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

4 De nationale mål for vejledningen Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden individuel vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse. Vejledningen skal gives således, at der for den enkelte sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen. Vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. 4

5 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år Intro til ungdomsuddannelser Uddannelsesmesse 7. kl. 8. kl. Uddannelsesplan Foreløbig uddannelsesparathedsvurdering Introduktionskurser Vejledning i grupper Forældremøder Uddannelsesmesse evejledning 9. kl. 10. kl. Uddannelsesplan Uddannelsesparathedsvurdering Vejledning i grupper Uddannelsesmesse evejledning Uddannelsesplan Uddannelsesparathedsvurdering Brobygning Vejledning i grupper Forældremøder Uddannelsesmesse evejledning Uddannelsesplan Opsøgende vejledning Vejledning i grupper Individuelle samtaler Job- og praktikpladssøgning evejledning år

6 Individuel vejledning op til 25 år 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Unge op til 25 år Individuelle Individuelle samtaler Uddannelse i virkeligheden Individuelle samtaler Ekstra introduktionskursus Vejlednings- Praktik (særlig praktikforløb) 9.4 (særlig praktikforløb) Individuelle samtaler Brobygning Vejledningspraktik (særlig praktikforløb) 9.4 (særlig praktikforløb) Håndholdt overlevering til ungdomsud- Individuelle samtaler Brobygning Vejledningspraktik 19 (særlig praktikforløb) Håndholdt overlevering til ungdomsuddannelsen Mentor samtaler Job- og praktikpladssøgning Støtte i overgangen til ungdomsuddannelse Vejledningspraktik egu / STU UU- hotline Brobygning (under 19 år) dannelsen Mentor 6

7 Grundskolen Aktivitetsoversigt for grundskolen Vær opmærksom på, at nogle aktiviteter er individuelle (I), andre er obligatoriske (O) Se beskrivelse af de enkelte aktiviteter på de efterfølgende sider Aktiviteter Klassetrin Klassetrin 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Individuelle samtaler I I O O Uddannelsesplan O O O O O O O evejledning I I I O O Introduktion til ungdomsuddannelserne O O Introduktionskurser i 8. klasse O UDdannelse I VIRKELIGHEDEN I Forældremøder O Uddannelsesparathedsvurdering I I I Brobygning I O/I Vejledningspraktik I I I 7

8 7.klasse Elever med behov for individuel vejledning skal sikres den vejledning, der kan gøre dem i stand til at træffe valg om videre uddannelsesforløb efter 9. kl. Alle elever kender til UU og er præsenteret for Elever i 7. klasse. UU-vejlederen præsenterer sig selv, UU, og ungdomsuddannelserne (erhvervs- og gym.) i klassen. De elever, der skønnes at have behov for individuel vejledning, kan blive tilbudt deltagelse i forløbet UDdannelse I VIRKELIGHEDEN som afsæt for det videre vejledningsforløb. Der er mulighed for at tilrettelægge og gennemføre individuelle samtaler og/eller vejledning i grupper. UU-vejlederens opgave: At planlægge og gennemføre præsentationen i klassen og eventuelle individuelle samtaler og/eller vejledning i grupper. At udpege elever, der skønnes at have særlig behov for vejledning, i samarbejde med klassens lærere. 8

9 Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i arbejdet med planlægning og gennemførelse af både præsentation i klassen og eventuelle individuelle samtaler og/eller vejledning i grupper. At udpege elever, der skønnes at have særlig behov for vejledning, i samarbejde med UU-vejlederen. 9

10 Introduktion til ungdomsuddannelserne og Eleverne kender UddannelsesGuiden, og er introduceret til, og kender forskel på, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Alle elever i 7. klasse. Eleverne præsenteres for ungdomsuddannelserne med fokus på mulighederne efter 9. klasse: o Erhvervsuddannelser o Gymnasiale uddannelser o 10. klasse herunder efterskoler Introduktion af UU-vejlederens opgave: At planlægge og gennemføre introduktionen til ungdomsuddannelserne og til Skolens opgave: At understøtte introduktionen med UEA-aktiviteter 1. 1 Uddannelses-, Erhvervs-, og Arbejdsmarkedsorientering 10

11 UDdannelse I VIRKELIGHEDEN Eleverne får indsigt i arbejdsliv og uddannelsesmuligheder i erhvervslivet og motiveres til at tage en uddannelse. Enkelte elever på 7. klassetrin, der er i en rimelig tilfredsstillende skolesituation. Beskrivelse af ydelsen: Følgende aktiviteter og fælles sociale oplevelser skal være med til at danne et godt afsæt for det videre vejledningsforløb i 8. og 9. klasse: o Besøg og aktiviteter på ungdomsuddannelse o Virksomhedsbesøg o Sociale aktiviteter, teambuilding o Ungdomsliv (fritidsjob, ung til ung m.m.) UU-vejlederens opgave: At udvælge elever, der hører til målgruppen, i samarbejde med lærerne, formidle kontakt til elevernes forældre og sikre, at forældrenes tilladelse og samtykke foreligger. At bistå med praktiske opgaver og deltagelse i forløbet/dele af forløbet. At evaluere forløbet med eleverne og skolen. Skolens opgave: At deltage i processen med at udvælge elever. At samarbejde med grundskolevejleder om forløbet, og eventuelt deltage i dette forløbet. 11

12 8. klasse Eleverne bliver bevidste om egne styrkesider og interesser, med henblik på et realistisk valg af ungdomsuddannelse, således at den enkelte elev i løbet af 8. klasse bliver i stand til at udarbejde en uddannelsesplan. Elever med behov for individuelle vejledningsaktiviteter får den vejledning, der gør dem i stand til, at kunne træffe valg om det videre uddannelsesforløb efter 9. klasse. Elever i 8. klasse. UU-vejlederen introducerer og igangsætter arbejdet med uddannelsesplanen på For elever med behov for individuelle vejledningsaktiviteter vil der være mulighed for: o Vejledningssamtaler, individuelt eller i grupper o Praktik o Tilrettelæggelse af 9.4 forløb o Tilrettelæggelse af forløb Der arbejdes fortsat med og arbejdet suppleres med introduktion til evejledning 2. Forældrene orienteres om UU, om vejledningsaktiviteter i grundskolen og om skole- og uddannelsesmuligheder derefter. 2 evejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Kontakten foregår gennem chat, SMS eller telefon. 12

13 UU-vejlederens opgave: At planlægge og gennemføre arbejdet med uddannelsesplan og vejledningssamtaler i samarbejde med klasselæreren. At tage initiativ til individuelt tilrettelagte vejledningsaktiviteter for målgruppen. At orientere forældrene om UUs opgaver og vejledningsaktiviteter. At sende elevens uddannelsesplan til ny UU-vejleder i tilfælde af skoleskift. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i arbejdet med planlægningen og gennemførelsen af uddannelsesplaner og samtaler med eleverne. At samarbejde med UU-vejlederen om at forberede eleverne til udfærdigelse af uddannelsesplan og påbegynde processen med uddannelsesparathedsvurdering. Skolen har et særligt ansvar ved tilrettelæggelse af 9.4 og

14 Introduktionskursus i 8. klasse Eleverne kvalificeres til valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Alle elever i 8. klasse. Eleverne introduceres i løbet af en uge i foråret i henholdsvis 2 og 3 dage - til 2 ungdomsuddannelser, hvoraf mindst én skal være en erhvervsuddannelse. Eleverne vælger individuelt, men hele klassen er som udgangspunkt på introduktionskursus i samme uge. For elever i 8. klasse, der deltager i undervisningsforløb i medfør af folkeskolelovens 9 stk. 4 og 33 stk. 4-7, kan varigheden af introduktionskursus forlænges til i alt 4 uger. UU-vejlederens opgave: At orientere lærerteam, forældre og elever om introduktionskursus og om portalen At sikre, der er sammenhæng mellem elevens uddannelsesplan og valg af introduktionskursus. At sikre, at forældrene har givet skriftligt samtykke til elevens valg. At tilmelde eleverne på At evaluere forløbet. Skolens opgave: At bistå UU i planlægningen af den enkelte elevs introduktionskursus og inddrage den nødvendige undervisningstid til forberedelse og evaluering af kurserne. 14

15 9. klasse Eleverne bliver bevidste om egne styrkesider og interesser med henblik på et realistisk valg af ungdomsuddannelse, således at den enkelte elev i løbet af 9. klasse får udarbejdet en endelig uddannelsesplan. Alle elever i 9. klasse. Eleverne informeres om/motiveres til løbende at arbejde med deres uddannelsesplan på Proceduren i forhold til gennemgåes. Der arbejdes løbende med uddannelsesparathedsvurdering af elever, der søger optagelse på ungdomsuddannelser. Følgende aktiviteter tilrettelægges efter behov for elever, der har brug for en individuel vejledningsindsats: o Praktik o Brobygning o UPV (uddannelsesparathedsvurdering)-forløb o 9.4-praktik o praktik o Mentorordning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse o Håndholdt overlevering til ungdomsuddannelserne 15

16 UU-vejlederens opgave: At bidrage til, at eleverne har overblik over uddannelsesmuligheder efter 9. kl. At gennemføre individuelt tilrettelagte vejledningsaktiviteter for målgruppen. At deltage i samarbejdsmøder på skolerne, hvor det giver mening i forhold til elever med særlige behov. At sikre, at alle elever senest d. 1. marts har udarbejdet en uddannelsesplan og på har tilkendegivet de relevante oplysninger i forhold til optagelse på ungdomsuddannelse, i 10. klasse eller i anden aktivitet. At foretage endelig uddannelsesparathedsvurdering i forhold til valg af ungdomsuddannelse. At sikre forældreunderskrifter til valget på enten digitalt eller i fysisk form. At afsende uddannelsesplaner til de søgte skoler/ungdomsuddannelser på Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen med planlægning og gennemførelse af opgaverne. At vurdere elevernes uddannelsesparathed i samarbejde med UU-vejlederen og løbende tale med eleven om dette i undervisningen. At sikre, at elevernes karakterer overføres til o Bemærk, at skolen har et særligt ansvar ved tilrettelæggelse af 9.4 og

17 Brobygning 9. klasse Eleverne bliver afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse. Enkelte elever i 9. klasse, der er uafklarede i valg af ungdomsuddannelse. Beskrivelse af ydelsen: Eleverne deltager i brobygning på ungdomsuddannelserne i 2-10 dage. Brobygningen er et kombineret vejlednings- og undervisningsforløb, der skal give eleverne indtryk af uddannelsen mht.: o Krav og forventninger o Arbejdsformer o Hverdagen med lektier og opgaver o Studiemiljøet o Muligheder efter uddannelsen o Afklaring af faglige, sociale og personlige kompetencer UU-vejlederens opgave: At tilbyde brobygning til elever i målgruppen. At indhente skriftligt forældresamtykke til, at eleven deltager i aktiviteten. At tilmelde eleverne på At orientere eleverne om mødeplan og program. At evaluere forløbet sammen med eleven med inddragelse af eventuelle tilbagemeldinger fra ungdomsuddannelserne. 17

18 Skolens opgave: At samarbejde med UU-vejlederen om at udpege potentielle elever i 9. klasse til brobygning. At inddrage elevens erfaringer fra brobygning i den løbende samtale om uddannelsesparathed i undervisningen. 18

19 10. klasse Elever i 10. klasse bliver uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse eller hjælpes videre i anden uddannelsesforberedende aktivitet. Der arbejdes videre med den enkelte elevs uddannelsesplan fra 9. klasse, således at elevernes valgproces bliver et sammenhængende forløb. Alle elever i 10. klasse. Med udgangspunkt i uddannelsesplanen fra 9. klasse planlægger 10. klasseskolen og UU-vejlederen elevens vejledningsaktiviteter i 10. skoleår. Der gennemføres mindst 1 individuel samtale med alle elever i 10. kl. med henblik på at revidere deres uddannelsesplan fra 9. kl. I processen er der løbende fokus på de faglige, sociale og personlige mål, eleven skal arbejde på for at blive uddannelsesparat. Elevens uddannelsesplan udformes med henblik på overgangen fra 10. kl. til en ungdomsuddannelse eller anden uddannelsesforberedende aktivitet. Obligatorisk brobygning koordineres. Elever, der har behov for en individuel vejledningsindsats, har mulighed for: o Praktik o Frivillig brobygning o UPV (uddannelsesparathedsvurdering)-forløb o Mentorordning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse o Håndholdt overlevering til ungdomsuddannelserne 19

20 UU-vejlederens opgave: At tilrettelægge vejledningssamtaler og vejledningsaktiviteter. At deltage i samarbejdsmøder på skolerne, hvor det giver mening i forhold til elever med særlige behov. At foretage endelig vurdering af elevernes uddannelsesparathed i forhold til valg af ungdomsuddannelse - i samarbejde med skolen. At sikre, at alle elever senest 1. marts har revideret deres uddannelsesplan og på har tilkendegivet de relevante oplysninger i forhold til optagelse på en ungdomsuddannelse eller anden uddannelsesforberedende aktivitet. At sikre forældreunderskrifter til valget på enten digitalt eller i fysisk form. At afsende uddannelsesplaner til de søgte skoler/ungdomsuddannelser på At være tovholder i overgangen fra 10. kl. til ungdomsuddannelse eller andet i samarbejde med eleven, forældre og klassens lærere. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen med planlægning og gennemførelse af opgaverne. At vurdere elevernes uddannelsesparathed i samarbejde med UU-vejlederen og løbende tale med eleven om dette i undervisningen. At sikre, at elevernes karakterer overføres til 20

21 Brobygning i 10. klasse Eleverne bliver afklaret i valg af ungdomsuddannelse. Alle elever i 10. klasse. Obligatorisk brobygning o Eleverne skal deltage i brobygningsforløb på 2 ungdomsuddannelser, hvoraf mindst en skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Forløbet varer 1 uge (2 og 3 dage). Individuel brobygning o Elever i 10. klasse kan tilbydes frivillig brobygning af højst 5 ugers varighed til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eventuelt kombineret med ulønnet praktik, der har et uddannelsesperspektiv. UU-vejlederens opgave: At informere om brobygning i 10. klasse. At sikre sammenhæng med uddannelsesplanen. At koordinere elevernes tilmeldinger. At sikre, at forældrene er informeret og har givet skriftligt samtykke til elevens valg, hvis eleven er under 18 år. At tilmelde eleven til brobygning. At orientere eleverne om mødeplan og program. At evaluere forløbet sammen med eleven. 21

22 Skolens opgave: At give eleverne tid til forberedelse, deltagelse og efterbehandling af brobygningsforløbene. At inddrage elevens erfaringer fra brobygning i den løbende samtale om uddannelsesparathed i undervisningen. 22

23 Eleverne har indgående kendskab til portalens indhold og muligheder og er øvet i at finde relevante informationer. Alle elever i klasse. Eleverne introduceres til hvorefter portalen løbende inddrages i vejledningen og i arbejdet med uddannelsesplanen. Forældre orienteres i 8. kl. om indhold og muligheder i arbejdet med UU-vejlederens opgave: At introducere eleverne til og inddrage denne i vejledningen. At orientere forældre om på forældremøde. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen ved at give eleverne tid til at arbejde med At henvise til ved samtaler med elever om uddannelse. 23

24 evejledning Elever på 8., 9. og 10. årgang har kendskab til evejledning og er bekendt med, i hvilke sammenhænge evejledning kan benyttes. 70 % af eleverne i 8., 9. og 10. klasse, som formodes at kunne klare sig med basisvejledning fra UU-vejlederen. evejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. evejledning har åbent dag, aften og weekend. evejledning kan svare på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. evejledning kan også hjælpe dig med at få overblik og idéer til uddannelsesvalg. For yderligere information om evejledning se: UU vejlederens opgave: At orientere elever og forældre, hvordan man kommer i kontakt med evejledning, og i hvilke sammenhænge evejledning kan benyttes. At uddele informationsmateriale. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i arbejdet med at oplyse om evejledning. 24

25 Vejledningspraktik Eleverne får indsigt i arbejdsliv og uddannelsesmuligheder med henblik på egen afklaring. Enkelte elever i 8., 9. og 10. klasse, hvor vejlederen finder det vejledningsmæssigt relevant for eleven. Individuelt tilrettelagt praktik i klasse. o Praktikken varer som udgangspunkt en uge og foregår i en virksomhed eller offentlig institution. o Praktikken planlægges individuelt og efter behov med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan. UU-vejlederens opgave: At vejlede de elever, der har behov for individuelt tilrettelagt praktik. At hjælpe eleven med at tage kontakt til en praktikvært. At varetage udarbejdelse af skriftlig dokumentation i forbindelse med praktikken, herunder forsikring. At sikre skriftligt samtykke fra forældrene til elevens valg. At følge op på praktikken i forhold til praktikværten. At evaluere praktikken med eleven. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i planlægningen af den enkelte elevs praktik. At inddrage den nødvendige undervisningstid i forberedelsen og evalueringen af praktikken. 25

26 9.4 Elever i 8. og 9. klasse motiveres til fortsat skolegang og fremtidig uddannelse gennem en kombination af undervisning på skolen og praktik. Enkelte elever i 8. og 9. klasse, der skønnes at have et særligt behov for at gennemføre dele af folkeskolens undervisningspligt i kombinationsforløb, hvor praktik vægtes højt. Eleverne kan tilbydes forløb, hvor praktik og skolegang kombineres. Forløbene kan sammensættes efter individuelle behov. Det samlede praktikforløb må dog ikke overskride 13 uger (forsikring). Forløbene kan kombineres med introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9. klasse. Forløbene kan være af kortere eller længere varighed. Hvis det vurderes at være til elevens bedste, kan fagrækken fraviges, bortset fra undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I disse fag skal der undervises i et omfang, så fagenes mål og kravene til prøverne kan opfyldes. Elev, forældre, klasselærer/skole og UU-vejleder aftaler følgende: Elevens behov for afklaring i forhold til uddannelse/beskæftigelse. Inddragelse af praktikværten. Evaluering af elevens praktikophold. Elevens tilbagevenden til klassen. 26

27 UU-vejlederens opgave: At medvirke i ovenstående. At etablere praktikaftale. At evaluere løbende med elev og praktikvært i praktikperioden. At sørge for udfyldelse af relevante papirer i samarbejde med elevens lærere og forældre. At deltage i slutevalueringen. Skolens opgave: At have det overordnede ansvar for eleven i forløbet. At sikre, at eleven undervises i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi i et omfang, så fagenes mål og kravene til prøverne kan opfyldes. At begrunde forløbet. At lave mål for forløbet. At deltage i evaluering og sikre elevens tilbagevenden til klassen. 27

28 Elever motiveres til fortsat undervisning og uddannelse ved helt eller delvist at opfylde undervisningspligten gennem særligt tilrettelagte forløb. Enkelte elever i 8. og 9. kl., som ikke har kunnet profitere af andre undervisnings- og vejledningstilbud. Undervisningspligten opfyldes ved: o erhvervsmæssig uddannelse/beskæftigelse eller delvis erhvervsmæssig uddannelse/beskæftigelse med undervisning i dansk og matematik i et omfang, så fagenes mål og kravene til prøverne kan opfyldes (evt. i samarbejde med den kommunale ungdomsskole). o påbegyndelse af et forløb skal der foreligge en klar aftale med en arbejdsgiver om elevens beskæftigelse, en aftale om evt. supplerende undervisning og en forsikringsafklaring (uden tidsbegrænsning). UU-vejlederens opgave: At etablere en aftale med en praktikvært. At være vejleder for den unge undervejs i forløbet. Skolens opgave: At give tilladelse til forløbet. At have det overordnede ansvar for eleven i forløbet. At indhente forældrenes skriftlige samtykke til, at eleven deltager i forløbet. At forestå den overordnede planlægning og at være tovholder på forløbet. 28

29 Arbejdspraktik til unge i specialklasserne Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 12 stk. 5: På klassetrin kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at eleverne i en længere periode udsendes i arbejdspraktik i virksomheder, eventuelt således at elevernes undervisningstimetal med deres og forældrenes samtykke i den pågældende periode nedsættes til en tredjedel af det for det pågældende klassetrin planlagte undervisningstimetal for samme periode. I 10. klasse kan undervisningen i dansk, matematik og engelsk ikke nedsættes til under en tredjedel af det planlagte undervisningstimetal for den samme periode. Undervisning, brobygning m.v. og arbejdspraktik i 10. klasse skal sammenlagt udgøre mindst 840 årlige undervisningstimer á 60 minutter Eleverne får motivation og forudsætninger for uddannelse. Elever i klasse med individuelle behov i et specialtilbud. Elev, forældre, klasselærer/skole og UU-vejleder afklarer følgende.: o Begrundelse for praktikforløbet. o Hvilke særlige hensyn der evt. skal tages. o Inddragelse af praktikværten. o Evaluering af elevens praktikophold. Undervisningen kan nedsættes til en tredjedel af det planlagte undervisningstimetal i praktikperioden. UU-vejlederens opgave: At etablere kontakt til en praktikvært. At indhente skriftligt samtykke fra forældrene til, at en sådan aftale etableres. At have kontakt med praktikværten og eleven. At evaluere forløbet med henblik på videre uddannelsesplan. 29

30 Skolens opgave: At deltage i den praktiske planlægning af praktikken. At sørge for elevens undervisning og sammensætning heraf med inddragelse af punkterne fra Beskrivelse af ydelse. 30

31 Uddannelsesplanen Den enkelte elev har en realistisk plan for gennemførelse af ungdomsuddannelse. Elever i 8., 9. og 10. klasse. Det løbende arbejde med uddannelsesplanen skal fremme processen vedrørende elevens bevidstgørelse om egne interesser og personlige, sociale og faglige forudsætninger. Arbejdet med uddannelsesplanen introduceres i 8. klasse, og eleverne udarbejder en uddannelsesplan. Arbejdet fortsætter i 9. og 10. klasse, hvor uddannelsesplanen løbende opdateres, indtil den endelige uddannelsesplan overføres digitalt til UU-vejlederens opgave: At igangsætte arbejdet med uddannelsesplanen. At udvælge elever, der skal støttes i processen. Skolens opgave: At bistå eleven og UU-vejlederen i arbejdet med uddannelsesplanen. 31

32 Uddannelsesparathedsvurdering Eleven bliver uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse. Elever i 8., 9. og 10. klasse. Gennem en løbende proces tydeliggøres, for eleven, hvilke faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at kunne gennemføre den valgte ungdomsuddannelse. Vejlederen skal løbende vurdere, om eleven er uddannelsesparat. I processen kan vejleder tilbyde et uddannelsesparathedsvurderingsforløb på både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Evalueringen af forløbet indgår i den samlede uddannelsesparathedsvurdering. UU-vejlederens opgave: Løbende at arbejde med elevens uddannelsesparathed i forbindelse med uddannelsesplanen. At samarbejde med skolen om vurderingen af uddannelsesparathed og at inddrage forældrene, hvor der er behov for det. At vurdere den endelige uddannelsesparathed i 9. og 10. klasse. Hvis forældrene ikke er enige i UU s vurdering af uddannelsesparatheden ved ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelse, skal den uddannelsesinstitution, som eleven har som første prioritet, vurdere elevens uddannelsesparathed. 32

33 Skolens opgave: Løbende at arbejde med elevens uddannelsesparathed i samarbejde med forældre og UU. 33

34 Mentor Eleverne fastholdes i uddannelsen. Elever i 9. og 10. klasse med individuelle vejledningsbehov, som skønnes at have behov for støtte i overgangen til ungdomsuddannelse. Beskrivelse af ydelsen: UU tilbyder unge med et midlertidigt behov for individuel vejledning støtte i overgangen fra 9. eller 10. klasse til ungdomsuddannelse. UU s opgave: At tilbyde elever i målgruppen en mentor, dvs. finde kvalificerede mentorer og klæde dem på til at varetage de aktuelle mentoropgaver matche mentees og mentorer og sørge for, at der indgås kontrakter omkring samarbejdet afholde afsluttende møder med mentees og mentorer, hvor samarbejdet evalueres understøtte, at den unge kan have samme mentor ved afslutningen af 9. eller 10. klasse og på de indledende dele af ungdomsuddannelsen inddrage forældrene i mentorforløbet samarbejde med ungdomsuddannelserne om de unge, som har en mentor. Skolens opgave: At samarbejde med UU, så elever i målgruppen sikres en mentor. 34

35 Tilmelding til ungdomsuddannelse Alle elever bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse, 10.klasse eller anden aktivitet via Alle elever i 9. og 10. klasse. Arbejdet med uddannelsesplaner på afsluttes og overføres til UU-vejlederens opgave: At sørge for, at alle elever har udfyldt en realistisk uddannelsesplan. At sørge for, at skolen og forældrene er informeret om arbejdsgangen med tilmelding til ungdomsuddannelse. At vurdere uddannelsesparathed. At sikre, at forældrene har underskrevet tilmeldingen enten digitalt eller fysisk. At signere den endelige tilmelding med digital signatur/nemid. Skolens opgave: At samarbejde om udarbejdelse af uddannelsesplan og tilmelding til At sikre, at elevernes stamdata er korrekte på At overføre karakterer. 35

36 Forældreinformation Alle forældre kender til UU og er orienterede om, hvilken vejledning deres barn modtager. Forældre til elever i 7., 8., 9. og 10. årgang. En UU-vejleder deltager på 8. årgang i et forældremøde, eller vejlederne i et distrikt afholder informationsmøder i UU-regi for 8. årgangs forældre. Her orienteres om: Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdomsuddannelserne. Vejledningsaktiviteter for de forskellige klassetrin. Uddannelsesparathed. Uddannelsespligt. og evejledning. På 10. årgang deltager en UU-vejleder på et forældremøde efter aftale. Desuden informeres der via hjemmesiden breve, skolernes hjemmesider og forældreintra. UU-vejlederens opgave: At forberede og gennemføre ovennævnte ydelse. Skolens opgave: At være behjælpelig med tilrettelæggelsen af forældreorienteringen på 8. og 10. klassetrin. 36

37 Forældreinddragelse Forældre er orienteret om UUs vejledning af deres barn. Forældre til unge i alderen 15 til 17 år. UU-OS orienterer forældrene: ved forældremøder løbende på skolernes forældreintra og med informationsmateriale vedlagt elevernes afgangsbeviser. UU-OS skal inddrage forældrene: når den endelige uddannelsesplan gøres færdig i 9. og evt. i 10. klasse hvis den unge begynder, afbryder, eller skifter uddannelse herunder 10. klasse, inkl. efterskoleophold hvis den unge begynder på produktionsskole, arbejde eller anden aktivitet hvis den unge stopper på produktionsskole, arbejde eller anden aktivitet hvis den unge ikke er i et uddannelses- eller arbejdsforløb, kontaktes den unge og/eller forældrene inden 5 dage i henhold til lovgivningens krav. UU-vejlederens opgave: At inddrage forældrene i henhold til ovenstående. Vejlederen kan tage kontakt til forældrene via telefon, brev eller mail, samt eventuelt tilbyde deltagelse i møde. Skolens opgave: At informere UU-vejlederen om ind- og udmeldelser. 37

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 Med ændringer der træder i kraft 1.08 2014 & 2015 Med angivelse af ansvars- og opgavefordeling mål, proces og evaluering Indholdsfortegnelse: Generelle

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Virksomhedsplan for UU Skive 2015-16:

Virksomhedsplan for UU Skive 2015-16: Virksomhedsplan for UU Skive 2015-16: Udgangspunktet for denne virksomhedsplan: Indledning UU Skive er og skal være en organisation i forandring Skive-modellen er central: Alle parter i Skive tager et

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Indhold Indhold Indhold... 1 Introduktion... 2 Uddannelsens indhold... 2 Visitationsudvalget

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere