Vejledningskatalog 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningskatalog 2014"

Transkript

1 Vejledningskatalog 2014

2 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt for grundskolen klasse... 8 Introduktion til ungdomsuddannelserne og 10 UDdannelse I VIRKELIGHEDEN klasse Introduktionskursus i 8. klasse klasse Brobygning 9. klasse klasse Brobygning i 10. klasse evejledning Vejledningspraktik Arbejdspraktik til unge i specialklasserne Uddannelsesplanen Uddannelsesparathedsvurdering Mentor Tilmelding til ungdomsuddannelse Forældreinformation Forældreinddragelse Ungevejledningen Aktivitetsoversigt for ungedelen Uddannelsesinformation, og evejledning Uddannelsesplaner Tilmelding til ungdomsuddannelserne Opsøgende vejledning Lære-, praktikplads- og jobsøgning Vejledningspraktik Brobygning AVU på VUC for unge under 18 år års indsats Målgruppevurdering til produktionsskoler Vejledning af uddannelseshjælpsansøgere

3 Vejledning af uddannelseshjælpsmodtagere Gazellen en koordineret ungeindsats Individuelle ungdomsuddannelser Oversigt Erhvervsgrunduddannelse (egu) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

4 De nationale mål for vejledningen Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden individuel vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse. Vejledningen skal gives således, at der for den enkelte sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen. Vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. 4

5 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år Intro til ungdomsuddannelser Uddannelsesmesse 7. kl. 8. kl. Uddannelsesplan Foreløbig uddannelsesparathedsvurdering Introduktionskurser Vejledning i grupper Forældremøder Uddannelsesmesse evejledning 9. kl. 10. kl. Uddannelsesplan Uddannelsesparathedsvurdering Vejledning i grupper Uddannelsesmesse evejledning Uddannelsesplan Uddannelsesparathedsvurdering Brobygning Vejledning i grupper Forældremøder Uddannelsesmesse evejledning Uddannelsesplan Opsøgende vejledning Vejledning i grupper Individuelle samtaler Job- og praktikpladssøgning evejledning år

6 Individuel vejledning op til 25 år 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Unge op til 25 år Individuelle Individuelle samtaler Uddannelse i virkeligheden Individuelle samtaler Ekstra introduktionskursus Vejlednings- Praktik (særlig praktikforløb) 9.4 (særlig praktikforløb) Individuelle samtaler Brobygning Vejledningspraktik (særlig praktikforløb) 9.4 (særlig praktikforløb) Håndholdt overlevering til ungdomsud- Individuelle samtaler Brobygning Vejledningspraktik 19 (særlig praktikforløb) Håndholdt overlevering til ungdomsuddannelsen Mentor samtaler Job- og praktikpladssøgning Støtte i overgangen til ungdomsuddannelse Vejledningspraktik egu / STU UU- hotline Brobygning (under 19 år) dannelsen Mentor 6

7 Grundskolen Aktivitetsoversigt for grundskolen Vær opmærksom på, at nogle aktiviteter er individuelle (I), andre er obligatoriske (O) Se beskrivelse af de enkelte aktiviteter på de efterfølgende sider Aktiviteter Klassetrin Klassetrin 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Individuelle samtaler I I O O Uddannelsesplan O O O O O O O evejledning I I I O O Introduktion til ungdomsuddannelserne O O Introduktionskurser i 8. klasse O UDdannelse I VIRKELIGHEDEN I Forældremøder O Uddannelsesparathedsvurdering I I I Brobygning I O/I Vejledningspraktik I I I 7

8 7.klasse Elever med behov for individuel vejledning skal sikres den vejledning, der kan gøre dem i stand til at træffe valg om videre uddannelsesforløb efter 9. kl. Alle elever kender til UU og er præsenteret for Elever i 7. klasse. UU-vejlederen præsenterer sig selv, UU, og ungdomsuddannelserne (erhvervs- og gym.) i klassen. De elever, der skønnes at have behov for individuel vejledning, kan blive tilbudt deltagelse i forløbet UDdannelse I VIRKELIGHEDEN som afsæt for det videre vejledningsforløb. Der er mulighed for at tilrettelægge og gennemføre individuelle samtaler og/eller vejledning i grupper. UU-vejlederens opgave: At planlægge og gennemføre præsentationen i klassen og eventuelle individuelle samtaler og/eller vejledning i grupper. At udpege elever, der skønnes at have særlig behov for vejledning, i samarbejde med klassens lærere. 8

9 Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i arbejdet med planlægning og gennemførelse af både præsentation i klassen og eventuelle individuelle samtaler og/eller vejledning i grupper. At udpege elever, der skønnes at have særlig behov for vejledning, i samarbejde med UU-vejlederen. 9

10 Introduktion til ungdomsuddannelserne og Eleverne kender UddannelsesGuiden, og er introduceret til, og kender forskel på, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Alle elever i 7. klasse. Eleverne præsenteres for ungdomsuddannelserne med fokus på mulighederne efter 9. klasse: o Erhvervsuddannelser o Gymnasiale uddannelser o 10. klasse herunder efterskoler Introduktion af UU-vejlederens opgave: At planlægge og gennemføre introduktionen til ungdomsuddannelserne og til Skolens opgave: At understøtte introduktionen med UEA-aktiviteter 1. 1 Uddannelses-, Erhvervs-, og Arbejdsmarkedsorientering 10

11 UDdannelse I VIRKELIGHEDEN Eleverne får indsigt i arbejdsliv og uddannelsesmuligheder i erhvervslivet og motiveres til at tage en uddannelse. Enkelte elever på 7. klassetrin, der er i en rimelig tilfredsstillende skolesituation. Beskrivelse af ydelsen: Følgende aktiviteter og fælles sociale oplevelser skal være med til at danne et godt afsæt for det videre vejledningsforløb i 8. og 9. klasse: o Besøg og aktiviteter på ungdomsuddannelse o Virksomhedsbesøg o Sociale aktiviteter, teambuilding o Ungdomsliv (fritidsjob, ung til ung m.m.) UU-vejlederens opgave: At udvælge elever, der hører til målgruppen, i samarbejde med lærerne, formidle kontakt til elevernes forældre og sikre, at forældrenes tilladelse og samtykke foreligger. At bistå med praktiske opgaver og deltagelse i forløbet/dele af forløbet. At evaluere forløbet med eleverne og skolen. Skolens opgave: At deltage i processen med at udvælge elever. At samarbejde med grundskolevejleder om forløbet, og eventuelt deltage i dette forløbet. 11

12 8. klasse Eleverne bliver bevidste om egne styrkesider og interesser, med henblik på et realistisk valg af ungdomsuddannelse, således at den enkelte elev i løbet af 8. klasse bliver i stand til at udarbejde en uddannelsesplan. Elever med behov for individuelle vejledningsaktiviteter får den vejledning, der gør dem i stand til, at kunne træffe valg om det videre uddannelsesforløb efter 9. klasse. Elever i 8. klasse. UU-vejlederen introducerer og igangsætter arbejdet med uddannelsesplanen på For elever med behov for individuelle vejledningsaktiviteter vil der være mulighed for: o Vejledningssamtaler, individuelt eller i grupper o Praktik o Tilrettelæggelse af 9.4 forløb o Tilrettelæggelse af forløb Der arbejdes fortsat med og arbejdet suppleres med introduktion til evejledning 2. Forældrene orienteres om UU, om vejledningsaktiviteter i grundskolen og om skole- og uddannelsesmuligheder derefter. 2 evejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Kontakten foregår gennem chat, SMS eller telefon. 12

13 UU-vejlederens opgave: At planlægge og gennemføre arbejdet med uddannelsesplan og vejledningssamtaler i samarbejde med klasselæreren. At tage initiativ til individuelt tilrettelagte vejledningsaktiviteter for målgruppen. At orientere forældrene om UUs opgaver og vejledningsaktiviteter. At sende elevens uddannelsesplan til ny UU-vejleder i tilfælde af skoleskift. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i arbejdet med planlægningen og gennemførelsen af uddannelsesplaner og samtaler med eleverne. At samarbejde med UU-vejlederen om at forberede eleverne til udfærdigelse af uddannelsesplan og påbegynde processen med uddannelsesparathedsvurdering. Skolen har et særligt ansvar ved tilrettelæggelse af 9.4 og

14 Introduktionskursus i 8. klasse Eleverne kvalificeres til valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Alle elever i 8. klasse. Eleverne introduceres i løbet af en uge i foråret i henholdsvis 2 og 3 dage - til 2 ungdomsuddannelser, hvoraf mindst én skal være en erhvervsuddannelse. Eleverne vælger individuelt, men hele klassen er som udgangspunkt på introduktionskursus i samme uge. For elever i 8. klasse, der deltager i undervisningsforløb i medfør af folkeskolelovens 9 stk. 4 og 33 stk. 4-7, kan varigheden af introduktionskursus forlænges til i alt 4 uger. UU-vejlederens opgave: At orientere lærerteam, forældre og elever om introduktionskursus og om portalen At sikre, der er sammenhæng mellem elevens uddannelsesplan og valg af introduktionskursus. At sikre, at forældrene har givet skriftligt samtykke til elevens valg. At tilmelde eleverne på At evaluere forløbet. Skolens opgave: At bistå UU i planlægningen af den enkelte elevs introduktionskursus og inddrage den nødvendige undervisningstid til forberedelse og evaluering af kurserne. 14

15 9. klasse Eleverne bliver bevidste om egne styrkesider og interesser med henblik på et realistisk valg af ungdomsuddannelse, således at den enkelte elev i løbet af 9. klasse får udarbejdet en endelig uddannelsesplan. Alle elever i 9. klasse. Eleverne informeres om/motiveres til løbende at arbejde med deres uddannelsesplan på Proceduren i forhold til gennemgåes. Der arbejdes løbende med uddannelsesparathedsvurdering af elever, der søger optagelse på ungdomsuddannelser. Følgende aktiviteter tilrettelægges efter behov for elever, der har brug for en individuel vejledningsindsats: o Praktik o Brobygning o UPV (uddannelsesparathedsvurdering)-forløb o 9.4-praktik o praktik o Mentorordning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse o Håndholdt overlevering til ungdomsuddannelserne 15

16 UU-vejlederens opgave: At bidrage til, at eleverne har overblik over uddannelsesmuligheder efter 9. kl. At gennemføre individuelt tilrettelagte vejledningsaktiviteter for målgruppen. At deltage i samarbejdsmøder på skolerne, hvor det giver mening i forhold til elever med særlige behov. At sikre, at alle elever senest d. 1. marts har udarbejdet en uddannelsesplan og på har tilkendegivet de relevante oplysninger i forhold til optagelse på ungdomsuddannelse, i 10. klasse eller i anden aktivitet. At foretage endelig uddannelsesparathedsvurdering i forhold til valg af ungdomsuddannelse. At sikre forældreunderskrifter til valget på enten digitalt eller i fysisk form. At afsende uddannelsesplaner til de søgte skoler/ungdomsuddannelser på Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen med planlægning og gennemførelse af opgaverne. At vurdere elevernes uddannelsesparathed i samarbejde med UU-vejlederen og løbende tale med eleven om dette i undervisningen. At sikre, at elevernes karakterer overføres til o Bemærk, at skolen har et særligt ansvar ved tilrettelæggelse af 9.4 og

17 Brobygning 9. klasse Eleverne bliver afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse. Enkelte elever i 9. klasse, der er uafklarede i valg af ungdomsuddannelse. Beskrivelse af ydelsen: Eleverne deltager i brobygning på ungdomsuddannelserne i 2-10 dage. Brobygningen er et kombineret vejlednings- og undervisningsforløb, der skal give eleverne indtryk af uddannelsen mht.: o Krav og forventninger o Arbejdsformer o Hverdagen med lektier og opgaver o Studiemiljøet o Muligheder efter uddannelsen o Afklaring af faglige, sociale og personlige kompetencer UU-vejlederens opgave: At tilbyde brobygning til elever i målgruppen. At indhente skriftligt forældresamtykke til, at eleven deltager i aktiviteten. At tilmelde eleverne på At orientere eleverne om mødeplan og program. At evaluere forløbet sammen med eleven med inddragelse af eventuelle tilbagemeldinger fra ungdomsuddannelserne. 17

18 Skolens opgave: At samarbejde med UU-vejlederen om at udpege potentielle elever i 9. klasse til brobygning. At inddrage elevens erfaringer fra brobygning i den løbende samtale om uddannelsesparathed i undervisningen. 18

19 10. klasse Elever i 10. klasse bliver uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse eller hjælpes videre i anden uddannelsesforberedende aktivitet. Der arbejdes videre med den enkelte elevs uddannelsesplan fra 9. klasse, således at elevernes valgproces bliver et sammenhængende forløb. Alle elever i 10. klasse. Med udgangspunkt i uddannelsesplanen fra 9. klasse planlægger 10. klasseskolen og UU-vejlederen elevens vejledningsaktiviteter i 10. skoleår. Der gennemføres mindst 1 individuel samtale med alle elever i 10. kl. med henblik på at revidere deres uddannelsesplan fra 9. kl. I processen er der løbende fokus på de faglige, sociale og personlige mål, eleven skal arbejde på for at blive uddannelsesparat. Elevens uddannelsesplan udformes med henblik på overgangen fra 10. kl. til en ungdomsuddannelse eller anden uddannelsesforberedende aktivitet. Obligatorisk brobygning koordineres. Elever, der har behov for en individuel vejledningsindsats, har mulighed for: o Praktik o Frivillig brobygning o UPV (uddannelsesparathedsvurdering)-forløb o Mentorordning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse o Håndholdt overlevering til ungdomsuddannelserne 19

20 UU-vejlederens opgave: At tilrettelægge vejledningssamtaler og vejledningsaktiviteter. At deltage i samarbejdsmøder på skolerne, hvor det giver mening i forhold til elever med særlige behov. At foretage endelig vurdering af elevernes uddannelsesparathed i forhold til valg af ungdomsuddannelse - i samarbejde med skolen. At sikre, at alle elever senest 1. marts har revideret deres uddannelsesplan og på har tilkendegivet de relevante oplysninger i forhold til optagelse på en ungdomsuddannelse eller anden uddannelsesforberedende aktivitet. At sikre forældreunderskrifter til valget på enten digitalt eller i fysisk form. At afsende uddannelsesplaner til de søgte skoler/ungdomsuddannelser på At være tovholder i overgangen fra 10. kl. til ungdomsuddannelse eller andet i samarbejde med eleven, forældre og klassens lærere. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen med planlægning og gennemførelse af opgaverne. At vurdere elevernes uddannelsesparathed i samarbejde med UU-vejlederen og løbende tale med eleven om dette i undervisningen. At sikre, at elevernes karakterer overføres til 20

21 Brobygning i 10. klasse Eleverne bliver afklaret i valg af ungdomsuddannelse. Alle elever i 10. klasse. Obligatorisk brobygning o Eleverne skal deltage i brobygningsforløb på 2 ungdomsuddannelser, hvoraf mindst en skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Forløbet varer 1 uge (2 og 3 dage). Individuel brobygning o Elever i 10. klasse kan tilbydes frivillig brobygning af højst 5 ugers varighed til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eventuelt kombineret med ulønnet praktik, der har et uddannelsesperspektiv. UU-vejlederens opgave: At informere om brobygning i 10. klasse. At sikre sammenhæng med uddannelsesplanen. At koordinere elevernes tilmeldinger. At sikre, at forældrene er informeret og har givet skriftligt samtykke til elevens valg, hvis eleven er under 18 år. At tilmelde eleven til brobygning. At orientere eleverne om mødeplan og program. At evaluere forløbet sammen med eleven. 21

22 Skolens opgave: At give eleverne tid til forberedelse, deltagelse og efterbehandling af brobygningsforløbene. At inddrage elevens erfaringer fra brobygning i den løbende samtale om uddannelsesparathed i undervisningen. 22

23 Eleverne har indgående kendskab til portalens indhold og muligheder og er øvet i at finde relevante informationer. Alle elever i klasse. Eleverne introduceres til hvorefter portalen løbende inddrages i vejledningen og i arbejdet med uddannelsesplanen. Forældre orienteres i 8. kl. om indhold og muligheder i arbejdet med UU-vejlederens opgave: At introducere eleverne til og inddrage denne i vejledningen. At orientere forældre om på forældremøde. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen ved at give eleverne tid til at arbejde med At henvise til ved samtaler med elever om uddannelse. 23

24 evejledning Elever på 8., 9. og 10. årgang har kendskab til evejledning og er bekendt med, i hvilke sammenhænge evejledning kan benyttes. 70 % af eleverne i 8., 9. og 10. klasse, som formodes at kunne klare sig med basisvejledning fra UU-vejlederen. evejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. evejledning har åbent dag, aften og weekend. evejledning kan svare på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. evejledning kan også hjælpe dig med at få overblik og idéer til uddannelsesvalg. For yderligere information om evejledning se: UU vejlederens opgave: At orientere elever og forældre, hvordan man kommer i kontakt med evejledning, og i hvilke sammenhænge evejledning kan benyttes. At uddele informationsmateriale. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i arbejdet med at oplyse om evejledning. 24

25 Vejledningspraktik Eleverne får indsigt i arbejdsliv og uddannelsesmuligheder med henblik på egen afklaring. Enkelte elever i 8., 9. og 10. klasse, hvor vejlederen finder det vejledningsmæssigt relevant for eleven. Individuelt tilrettelagt praktik i klasse. o Praktikken varer som udgangspunkt en uge og foregår i en virksomhed eller offentlig institution. o Praktikken planlægges individuelt og efter behov med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan. UU-vejlederens opgave: At vejlede de elever, der har behov for individuelt tilrettelagt praktik. At hjælpe eleven med at tage kontakt til en praktikvært. At varetage udarbejdelse af skriftlig dokumentation i forbindelse med praktikken, herunder forsikring. At sikre skriftligt samtykke fra forældrene til elevens valg. At følge op på praktikken i forhold til praktikværten. At evaluere praktikken med eleven. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i planlægningen af den enkelte elevs praktik. At inddrage den nødvendige undervisningstid i forberedelsen og evalueringen af praktikken. 25

26 9.4 Elever i 8. og 9. klasse motiveres til fortsat skolegang og fremtidig uddannelse gennem en kombination af undervisning på skolen og praktik. Enkelte elever i 8. og 9. klasse, der skønnes at have et særligt behov for at gennemføre dele af folkeskolens undervisningspligt i kombinationsforløb, hvor praktik vægtes højt. Eleverne kan tilbydes forløb, hvor praktik og skolegang kombineres. Forløbene kan sammensættes efter individuelle behov. Det samlede praktikforløb må dog ikke overskride 13 uger (forsikring). Forløbene kan kombineres med introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9. klasse. Forløbene kan være af kortere eller længere varighed. Hvis det vurderes at være til elevens bedste, kan fagrækken fraviges, bortset fra undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I disse fag skal der undervises i et omfang, så fagenes mål og kravene til prøverne kan opfyldes. Elev, forældre, klasselærer/skole og UU-vejleder aftaler følgende: Elevens behov for afklaring i forhold til uddannelse/beskæftigelse. Inddragelse af praktikværten. Evaluering af elevens praktikophold. Elevens tilbagevenden til klassen. 26

27 UU-vejlederens opgave: At medvirke i ovenstående. At etablere praktikaftale. At evaluere løbende med elev og praktikvært i praktikperioden. At sørge for udfyldelse af relevante papirer i samarbejde med elevens lærere og forældre. At deltage i slutevalueringen. Skolens opgave: At have det overordnede ansvar for eleven i forløbet. At sikre, at eleven undervises i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi i et omfang, så fagenes mål og kravene til prøverne kan opfyldes. At begrunde forløbet. At lave mål for forløbet. At deltage i evaluering og sikre elevens tilbagevenden til klassen. 27

28 Elever motiveres til fortsat undervisning og uddannelse ved helt eller delvist at opfylde undervisningspligten gennem særligt tilrettelagte forløb. Enkelte elever i 8. og 9. kl., som ikke har kunnet profitere af andre undervisnings- og vejledningstilbud. Undervisningspligten opfyldes ved: o erhvervsmæssig uddannelse/beskæftigelse eller delvis erhvervsmæssig uddannelse/beskæftigelse med undervisning i dansk og matematik i et omfang, så fagenes mål og kravene til prøverne kan opfyldes (evt. i samarbejde med den kommunale ungdomsskole). o påbegyndelse af et forløb skal der foreligge en klar aftale med en arbejdsgiver om elevens beskæftigelse, en aftale om evt. supplerende undervisning og en forsikringsafklaring (uden tidsbegrænsning). UU-vejlederens opgave: At etablere en aftale med en praktikvært. At være vejleder for den unge undervejs i forløbet. Skolens opgave: At give tilladelse til forløbet. At have det overordnede ansvar for eleven i forløbet. At indhente forældrenes skriftlige samtykke til, at eleven deltager i forløbet. At forestå den overordnede planlægning og at være tovholder på forløbet. 28

29 Arbejdspraktik til unge i specialklasserne Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 12 stk. 5: På klassetrin kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at eleverne i en længere periode udsendes i arbejdspraktik i virksomheder, eventuelt således at elevernes undervisningstimetal med deres og forældrenes samtykke i den pågældende periode nedsættes til en tredjedel af det for det pågældende klassetrin planlagte undervisningstimetal for samme periode. I 10. klasse kan undervisningen i dansk, matematik og engelsk ikke nedsættes til under en tredjedel af det planlagte undervisningstimetal for den samme periode. Undervisning, brobygning m.v. og arbejdspraktik i 10. klasse skal sammenlagt udgøre mindst 840 årlige undervisningstimer á 60 minutter Eleverne får motivation og forudsætninger for uddannelse. Elever i klasse med individuelle behov i et specialtilbud. Elev, forældre, klasselærer/skole og UU-vejleder afklarer følgende.: o Begrundelse for praktikforløbet. o Hvilke særlige hensyn der evt. skal tages. o Inddragelse af praktikværten. o Evaluering af elevens praktikophold. Undervisningen kan nedsættes til en tredjedel af det planlagte undervisningstimetal i praktikperioden. UU-vejlederens opgave: At etablere kontakt til en praktikvært. At indhente skriftligt samtykke fra forældrene til, at en sådan aftale etableres. At have kontakt med praktikværten og eleven. At evaluere forløbet med henblik på videre uddannelsesplan. 29

30 Skolens opgave: At deltage i den praktiske planlægning af praktikken. At sørge for elevens undervisning og sammensætning heraf med inddragelse af punkterne fra Beskrivelse af ydelse. 30

31 Uddannelsesplanen Den enkelte elev har en realistisk plan for gennemførelse af ungdomsuddannelse. Elever i 8., 9. og 10. klasse. Det løbende arbejde med uddannelsesplanen skal fremme processen vedrørende elevens bevidstgørelse om egne interesser og personlige, sociale og faglige forudsætninger. Arbejdet med uddannelsesplanen introduceres i 8. klasse, og eleverne udarbejder en uddannelsesplan. Arbejdet fortsætter i 9. og 10. klasse, hvor uddannelsesplanen løbende opdateres, indtil den endelige uddannelsesplan overføres digitalt til UU-vejlederens opgave: At igangsætte arbejdet med uddannelsesplanen. At udvælge elever, der skal støttes i processen. Skolens opgave: At bistå eleven og UU-vejlederen i arbejdet med uddannelsesplanen. 31

32 Uddannelsesparathedsvurdering Eleven bliver uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse. Elever i 8., 9. og 10. klasse. Gennem en løbende proces tydeliggøres, for eleven, hvilke faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at kunne gennemføre den valgte ungdomsuddannelse. Vejlederen skal løbende vurdere, om eleven er uddannelsesparat. I processen kan vejleder tilbyde et uddannelsesparathedsvurderingsforløb på både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Evalueringen af forløbet indgår i den samlede uddannelsesparathedsvurdering. UU-vejlederens opgave: Løbende at arbejde med elevens uddannelsesparathed i forbindelse med uddannelsesplanen. At samarbejde med skolen om vurderingen af uddannelsesparathed og at inddrage forældrene, hvor der er behov for det. At vurdere den endelige uddannelsesparathed i 9. og 10. klasse. Hvis forældrene ikke er enige i UU s vurdering af uddannelsesparatheden ved ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelse, skal den uddannelsesinstitution, som eleven har som første prioritet, vurdere elevens uddannelsesparathed. 32

33 Skolens opgave: Løbende at arbejde med elevens uddannelsesparathed i samarbejde med forældre og UU. 33

34 Mentor Eleverne fastholdes i uddannelsen. Elever i 9. og 10. klasse med individuelle vejledningsbehov, som skønnes at have behov for støtte i overgangen til ungdomsuddannelse. Beskrivelse af ydelsen: UU tilbyder unge med et midlertidigt behov for individuel vejledning støtte i overgangen fra 9. eller 10. klasse til ungdomsuddannelse. UU s opgave: At tilbyde elever i målgruppen en mentor, dvs. finde kvalificerede mentorer og klæde dem på til at varetage de aktuelle mentoropgaver matche mentees og mentorer og sørge for, at der indgås kontrakter omkring samarbejdet afholde afsluttende møder med mentees og mentorer, hvor samarbejdet evalueres understøtte, at den unge kan have samme mentor ved afslutningen af 9. eller 10. klasse og på de indledende dele af ungdomsuddannelsen inddrage forældrene i mentorforløbet samarbejde med ungdomsuddannelserne om de unge, som har en mentor. Skolens opgave: At samarbejde med UU, så elever i målgruppen sikres en mentor. 34

35 Tilmelding til ungdomsuddannelse Alle elever bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse, 10.klasse eller anden aktivitet via Alle elever i 9. og 10. klasse. Arbejdet med uddannelsesplaner på afsluttes og overføres til UU-vejlederens opgave: At sørge for, at alle elever har udfyldt en realistisk uddannelsesplan. At sørge for, at skolen og forældrene er informeret om arbejdsgangen med tilmelding til ungdomsuddannelse. At vurdere uddannelsesparathed. At sikre, at forældrene har underskrevet tilmeldingen enten digitalt eller fysisk. At signere den endelige tilmelding med digital signatur/nemid. Skolens opgave: At samarbejde om udarbejdelse af uddannelsesplan og tilmelding til At sikre, at elevernes stamdata er korrekte på At overføre karakterer. 35

36 Forældreinformation Alle forældre kender til UU og er orienterede om, hvilken vejledning deres barn modtager. Forældre til elever i 7., 8., 9. og 10. årgang. En UU-vejleder deltager på 8. årgang i et forældremøde, eller vejlederne i et distrikt afholder informationsmøder i UU-regi for 8. årgangs forældre. Her orienteres om: Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdomsuddannelserne. Vejledningsaktiviteter for de forskellige klassetrin. Uddannelsesparathed. Uddannelsespligt. og evejledning. På 10. årgang deltager en UU-vejleder på et forældremøde efter aftale. Desuden informeres der via hjemmesiden breve, skolernes hjemmesider og forældreintra. UU-vejlederens opgave: At forberede og gennemføre ovennævnte ydelse. Skolens opgave: At være behjælpelig med tilrettelæggelsen af forældreorienteringen på 8. og 10. klassetrin. 36

37 Forældreinddragelse Forældre er orienteret om UUs vejledning af deres barn. Forældre til unge i alderen 15 til 17 år. UU-OS orienterer forældrene: ved forældremøder løbende på skolernes forældreintra og med informationsmateriale vedlagt elevernes afgangsbeviser. UU-OS skal inddrage forældrene: når den endelige uddannelsesplan gøres færdig i 9. og evt. i 10. klasse hvis den unge begynder, afbryder, eller skifter uddannelse herunder 10. klasse, inkl. efterskoleophold hvis den unge begynder på produktionsskole, arbejde eller anden aktivitet hvis den unge stopper på produktionsskole, arbejde eller anden aktivitet hvis den unge ikke er i et uddannelses- eller arbejdsforløb, kontaktes den unge og/eller forældrene inden 5 dage i henhold til lovgivningens krav. UU-vejlederens opgave: At inddrage forældrene i henhold til ovenstående. Vejlederen kan tage kontakt til forældrene via telefon, brev eller mail, samt eventuelt tilbyde deltagelse i møde. Skolens opgave: At informere UU-vejlederen om ind- og udmeldelser. 37

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere