Arbejdsmarkedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedspolitik"

Transkript

1 Arbejdsmarkedspolitik

2 Indhold 1 Arbejdsmarkedspolitik gearet til fremtiden 2 Arbejdsstyrkeudfordringen 3 Strukturreformer 4 Aktiv indsats mod ledighed 5 Styrket indsats for ledige og langtidsledige 6 En koordineret indsats 7 Flere praktikpladser 8 Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere 9 Fokus på sygefravær og mangfoldighed 10 Uddannelse og efteruddannelse Arbejdsmarkedspolitik Design: MONTAGEbureauet ApS Redaktion: Sidse Frich Thygesen, Dansk Byggeri Oplag: Repro og tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S Forsidefoto: Ricky John Malloy 11 Internationalt arbejdsmarked 12 Opretholdelsen af den danske arbejdsmarkedsmodel 13 Danmark gearet til et internationalt arbejdsmarked Forord En stor og velkvalificeret arbejdsstyrke er forudsætningen for, at virksomhederne fortsat kan udvikle sig. Derfor skal vi sikre et samfund, hvor arbejde altid kan betale sig. Det kræver strukturreformer og ændringer i de offentlige ydelser. Vi skal som branche være i stand til at rekruttere nye medarbejdere, og ikke mindst holde på og udvikle de medarbejdere vi har. Vi skal i det hele taget være gearet til fremtidens arbejdsmarked, have udsyn og drage fordel af internationaliseringen. Samtidig skal vi være klar til at møde globaliseringen på vores eget hjemmemarked. Arbejdsmarkedspolitikken er Dansk Byggeris forslag til, hvordan Danmark skal imødekomme de udfordringer, der i årene fremover vil være for det danske arbejdsmarked. Vi fremlægger en række input til de næste års store udfordringer: 2 En arbejdsmarkedspolitik gearet til fremtiden. 2 En aktiv indsats mod ledighed. 2 Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. 2 Et internationalt arbejdsmarked. Arbejdsmarkedet udvikler sig og udfordringerne forandrer sig. Det skal Danmark og den danske bygge- og anlægsbranche være forberedt på. God læselyst. Halldór Pall Ragnarsson Formand for Dansk Byggeri September 2010

3 Arbejdsmarkedspolitik gearet til fremtiden Det danske samfund står over for store udfordringer i fremtiden. Hvis vi skal sikre vækst og velstand fremadrettet, så er det helt afgørende, at vi har en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke. En stor arbejdsstyrke hænger også sammen med antallet af personer på overførselsindkomster: Færre skal forsørges af det offentlige, så flere kan deltage aktivt på arbejdsmarkedet. Samtidig skal de strukturelle rammer omkring arbejdsmarkedet understøtte, at unge og ledige hurtigt får gode kvalifikationer og kommer ud på arbejdsmarkedet. Både de lokale og de regionale beskæftigelsesråd har en stor opgave i at hjælpe med at holde jobcentrene på sporet i deres indsats. Det er dog ikke kun jobcentrene, men hele den offentlige sektor, der spiller en væsentlig rolle i forhold til et effektivt arbejdsmarked. Den offentlige sektor skal effektiviseres og gøres smidigere, hvis vi fremover skal sikre arbejdskraft nok til både den private og den offentlige sektor. Vi står overfor store udfordringer, hvis vi skal sikre en konkurrencedygtig arbejdsstyrke. Der skal simpelthen være færre, der forsørges af det offentlige. Med efterlønsreformen og en forhøjelse af pensionsalderen der afspejler, at vores levealder bliver højere og højere, er vi på vej. Men vi ved, at der bliver pres på velfærdsydelserne, blandt andet som følge af aldersforskydningerne i befolkningen. Det stiller markante krav til styringen af den offentlige sektor, og der bliver brug for flere strukturreformer i det hele taget, for at sikre en effektiv offentlig sektor. - Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri. Flere i arbejdsstyrken frem mod 2040 Antal personer, arbejdsstyrken, 16 år og derover personer Anm.: Der forekommer et databrud mellem 2003 og 2004, idet antallet af personer før 2004 vedrører personer fra 15 år og opefter. Kilde: DA via specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS), DREAM (2008) samt egne beregninger. Frem mod 2018 vil antallet af personer i arbejdsstyrken falde. Herefter vil antallet stige, blandt andet på grund af efterlønsreformer, højere pensionsalder og større ungdomsårgange Markant flere efteruddanner sig Antal AMU-kursister i bygge- og anlægsbranchen Kilde: AMU-statistikken Flest virksomheder fra Tyskland og Polen Antal udenlandske virksomheder i Danmark, februar 2010 Tyskland Polen Sverige Litauen Letland Kilde: SKATs momsregistreringer og egne beregninger.

4 Arbejdsmarkedspolitik gearet til fremtiden Arbejdsstyrkeudfordringen 02 2 At Danmark har en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke. 2 At arbejdsmarkedet afspejler det omkringliggende samfund i forhold til etnicitet, køn og alder. 2 At unge kommer hurtigere igennem uddannelsessystemet. 2 At flere virksomheder uddanner velkvalificerede faglærte. 2 At byggebranchen får gavn af det generelt højere uddannelsesniveau i samfundet. 2 At gode arbejdsforhold, efteruddannelse, karrieremuligheder og et sikkert arbejdsmiljø er med til at fastholde branchens medarbejdere. 2 At sygefraværet reduceres. 2 At der let kan rekrutteres udenlandsk arbejdskraft i højkonjunkturer. Grundlaget for vækst og udvikling i bygge- og anlægsbranchen er en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke. I løbet af de næste 30 år bliver der flere med en videregående uddannelse og færre med en erhvervsuddannelse i arbejdsstyrken. Veluddannet arbejdskraft er en styrke for Danmark men faldet i antallet af erhvervsuddannede er en udfordring for bygge- og anlægsbranchen, fordi de erhvervsuddannede er branchens kernearbejdskraft. Allerede om 8 10 år vil der være færre erhvervsuddannede Flere inden i arbejdsstyrken for byggeri og frem anlæg. mod Derfor 2040 skal erhvervsuddannelserne Antal personer, være arbejdsstyrken, attraktive for 16 de år unge, og derover. så der fortsat uddannes velkvalificerede personer faglærte. Og vi skal sikre, at bygge- og anlægsbranchen også får gavn af den generelle uddannelses vækst i samfundet Anm.: Der forekommer et databrud mellem 2003 og 2004, erhvervsuddannede, 4000 færre uddannelsesaftaler og andelen indenfor af personer bygge- med en idet antallet af personer før 2004 vedrører personer fra 15 år og opefter. ikke og anlægsindgangen kompetencegivende i 2009 uddannelse end i 2008falder ikke i Kilde: DA via specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS), DREAM (2008) samt egne beregninger samme Faktiske omfang. tal Estimat Antal indgåede uddannelsesaftaler Markant flere efteruddanner sig Antal AMU-kursister i bygge- og anlægsbranchen Færre erhvervsuddannede, flere højtuddannede Antal personer, arbejdsstyrken, 16 år og derover personer Anm.: Der forekommer et databrud mellem 2003 og 2004, idet antallet af personer før 2004 vedrører personer fra 15 og opefter. Ikke kompetencegivende uddannelse dækker over grundskole og gymnasial uddannelse som højeste uddannelse. Kilde: DA via specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS), DREAM (2008) samt egne beregninger Kilde: samt egne beregninger. Erhvervsuddannede Videregående uddannelse Ikke kompetencegivende uddannelse færre erhvervsuddannede i flere med en videregående uddannelse Mens væksten i antallet af personer med en videregående uddannelse fortsætter, bliver der fremover færre

5 Arbejdsmarkedspolitik gearet til fremtiden Strukturreformer 03 2 At det altid kan betale sig at arbejde. 2 At færre kommer på overførselsindkomster. 2 At nye strukturreformer ikke påvirker den danske flexicurity-model negativt. 2 At beslutningen om en to-årig dagpengeperiode fastholdes. 2 At efterlønnen afskaffes. 2 At førtidspension gøres tidsbegrænset og skal genvurderes hvert tredje år. 2 At personer i flexjob kun får løn for den tid, de arbejder. 2 At der sker en øget revalidering frem for tilkendelse af førtidspension. 2 At væksten i den offentlige sektor stoppes hurtigst muligt. 2 At den offentlige sektor slankes, effektiviseres og gøres mere fleksibel. 2 At der ikke indføres nye overførselsindkomster. Velfærdssamfundet er under pres på grund af en aldrende befolkning, massiv global konkurrence og det forhold, at produktiviteten i Danmark vokser langsommere end i udlandet. Vi skal sikre væksten for at fastholde en høj velfærd og velstand i Danmark. Det kræver, at antallet af aktive personer i arbejdsstyrken øges, blandt andet ved at færre forsørges af staten. Det kræver også, at vi fortsat fornyer og udvikler den danske flexicurity-model. Dansk Byggeri ønsker at sætte fokus på den voksende, offentlige sektor: Den offentlige sektor skal slankes og gøres mere fleksibel. Skal det lykkes at sikre den private sektor et arbejdsudbud af mindst samme størrelse som i dag, så er det nødvendigt med en meget strammere styring af de offentlige udgifter og det offentlige personaleforbrug, end det har været tilfældet de sidste 10 år. Redskaber som udlicitering skal anvendes i langt højere grad. Næsten 2 mio. personer på overførselsindkomst Folke- og førtidspension Efterløn Kontanthjælp Millioner modtager 2,5 Arbejdsløshedsdagpenge Orlovsydelser SU Revalidering Personer kan tilbydes revalidering, når de af fysiske, psykiske eller sociale årsager har begrænsninger i arbejdsevnen i et omfang, så arbejdsevnen ikke kan udnyttes. Fleksjob Fleksjob er til personer, der ikke kan opnå eller fastholde ordinært arbejde, fordi de på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv. Mulighederne for at bringe personen ind på arbejdsmarkedet eller fastholde personen på normale vilkår skal være afprøvet gennem revalidering, aktivering eller omplacering på arbejdspladsen Førtidspension Førtidspension kan tildeles personer, der har en erhvervsevne, der er varigt nedsat i en sådan grad, at personen ikke kan forsørge sig selv ved arbejde på normale vilkår. Afprøvning i revalidering og fleksjob samt en behandlingsindsats skal vise, at erhvervsevnen ikke kan varigt forbedres. 2,0 1,5 1,0 0, Ydelsens art Antal personer Folkepension SU Førtidspension Arbejdsløshedsdagpenge Efterløn Kontanthjælp Total I 2000 var den offentlige sektors forbrug 325 mia. kr. I 2009 nåede forbruget 496 mia. kr., en real stigning på 164 mia. kr. på ni år. Det svarer til en gennemsnitlig årlig real vækstrate på 2,6 %. Vækstraten i BNP har imidlertid ikke været lige så høj, hvorfor det offentlige forbrug i 2009 udgjorde 36 % af BNP, mens det kun udgjorde 25 % af BNP i Kilde: Danmarks Statistik tabel OFF24, NATHO02 og PRIS8. Anm.: Den reale stigning er forøgelsen af det offentlige forbrug, fratrukket inflationen. Forbruget er opgjort inklusiv inflation.

6 Aktiv indsats mod ledighed 04 Den økonomiske krise har resulteret i en højere arbejdsløshed, især inden for byggefagene, hvor en række ufaglærte jobs er nedlagt. Derfor er det vigtigt, at der igennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik og kompetente jobcentre sikres en målrettet og aktiv indsats, så de lediges arbejdsevner og kvalifikationer holdes ved lige eller forbedres - så de passer til arbejdsmarkedets behov. Samtidig skal der sættes ind på uddannelsesområdet: Unge ledige skal i uddannelse, og virksomhederne skal i højere grad tilbyde praktikpladser. Beskæftigelsen i bygge-og anlægsbranchen, Faktiske tal Estimater personer Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeris egne beregninger. Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen faldt markant fra 2007 til 2010, hvor mere end jobs forsvandt. Konsekvensen af lavkonjunkturen har været, at antallet af ledige er steget. Derfor er det vigtigt, at vi aktiverer de ledige og, hvis det er relevant, sørger for opkvalificering. Vi kommer til at mangle dem indenfor en overskuelig fremtid. - Lars Jeppesen, snedker- og tømrermester, Lars Jeppesen A/S, medlem af det lokale beskæftigelsesråd i Middelfart.

7 Aktiv indsats mod ledighed Styrket indsats for ledige og langtidsledige 05 2 At sikre et mere stabilt udbud af opgaver, der kan stabilisere beskæftigelsen, så ledighed undgås. 2 At jobcentrene sikrer, at ledige hurtigt kommer tilbage i arbejde. 2 At jobcentrene har fokus på at undgå langtidsledighed. 2 At procedurerne i jobcentrene afbureaukratiseres. 2 At tilgangen til de forskellige matchgrupper differentieres. 2 At de ledige sikres tidlig, relevant og jobrettet aktivering, fx gennem hyppige samtaler og hurtig kompetenceafklaring. 2 At aktiveringsindsatsen afdækker, vedligeholder og udvikler de lediges kompetencer, så de udgør en fleksibel og mobil arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer. 2 At uddannelsesaktivering altid målrettes konkrete jobs. 2 At unge under 25 år, der ikke har en uddannelse, kommer i uddannelse. 2 At aktiveringen ikke er konkurrenceforvridende. 2 At der indføres mentorordninger for ledige i overgang til job. Jobcentrenes indsats skal være målrettet den enkelte, så ledige hurtigt kommer i arbejde eller i en relevant aktivering. Aktiveringen skal sikre, at ledige bruger og udvikler deres kompetencer, så de udgør en attraktiv og fleksibel arbejdskraft. De unge skal aktiveres, så de motiveres for uddannelse og opnår de kvalifikationer, der er nødvendige for at gennemføre en uddannelse. For at undgå langtidsledighed skal jobcentrene have tæt kontakt til den ledige gennem hyppige samtaler. Samtalerne skal følge op på jobsøgningen og koncentrere sig om jobrettede aktiviteter som virksomhedspraktik og forbedring af individuelle kompetencer. Det kan blandt andet ske ved en mere systematisk brug af mentorer, så den ledige fastholdes i det jobrettede aktiveringsforløb. Aktiveringen må ikke være konkurrenceforvridende Aktivering skal anvendes med omtanke. Det giver ingen mening at sende en ledig murersvend med god joberfaring i aktivering eller virksomhedspraktik i eget fag. Det er konkurrenceforvridende, når murersvenden i virksomhedspraktik på autoværkstedet reparerer murværk, præcis som når den ledige automekaniker vedligeholder murermesterens blandemaskine og trailere. Aktiveringsindsatsen skal målrettes job eller være virksomhedsrettet og i langt mindre grad bestå af egentlig uddannelse. Hvis ledige skal have uddannelsestilbud, skal det være med konkret, fremadrettet jobperspektiv. - Torben Lund, ejer af Tømrerentreprisen A/S og medlem af det lokale beskæftigelsesråd i Halsnæs Kommune. Jobcentrene skal være virksomhedsrettede, men virksomhederne skal også være åbne for at samarbejde med jobcentrene om virksomhedsrettet aktivering. Samarbejdet skal gå begge veje, hvis systemet skal fungere optimalt. - Kurt F. Sørensen, direktør i KFS Boligbyg og næstformand i Region Nordjyllands Beskæftigelsesråd.

8 Aktiv indsats mod ledighed En koordineret indsats 06 2 At jobcentrenes indsats er effektiv og virksomhedsrettet. 2 At jobcentrene aktiverer i brancher, der matcher den lediges fagprofil, så der også efter lavkonjunkturer er medarbejdere til brancher, der har været hårdt ramt. 2 At der bliver etableret konkret tværgående samarbejde mellem jobcentre på tværs af kommunegrænser. 2 At der bliver skabt et godt match mellem ledige og virksomheder, ved at jobcentrene har tæt kontakt til virksomhederne og brancherne. 2 At jobcentrenes service til de lokale virksomheder også omfatter virksomhedens ansatte fra andre bopælskommuner. 2 At analyser af det regionale arbejdsmarked ligger til grund for jobcentrenes virksomhedsrettede arbejde i arbejdskraftoplandet. 2 At der opstilles konkrete mål i beskæftigelsesplanerne for jobcentrenes virksomhedsservice og -kontakt. 2 At UU-centrene bliver kommunalt forankrede i tæt samspil med jobcentrene. 2 At der udføres en koordineret indsats for at få unge i uddannelse. Jobcentrenes virksomhedskontakt er afgørende for, at de ledige kommer hurtigt i job. Jobcentrene skal handle på efterspørgslen på konkrete kompetencer fra virksomhederne. Det kræver, at jobcentrene har en tæt kontakt til erhvervslivet og et godt branchekendskab. På samme måde skal jobcentrene også samarbejde med UU-centrene for at sikre en koordineret indsats, især overfor ledige under 25 år. Arbejdsmarkedet består af sammenhængende arbejdskraftoplande på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene samarbejder på tværs af kommunerne, for derved at udnytte arbejdskraftens mobilitet. Ligeledes er det vigtigt, at lokale virksomheder kan få rådgivning og hjælp i medarbejdersager i det lokale jobcenter også selvom medarbejderen kommer fra en anden kommune. Fast kontaktperson i virksomhederne Herlev Kommune har en fast kontaktperson i en række større virksomheder i kommunen. Kontaktpersonen har sit skrivebord ude i virksomhederne nogle timer om ugen og alle de ansatte kan - uanset bopælskommune - rådføre sig anonymt om fx socialfaglige spørgsmål. Dette har blandt andet været med til at forhindre og forkorte sygefraværet. Videndeling mellem jobcentre og uddannelsessystemet er vigtig: Videndelingen sørger for, at morgendagens medarbejdere får de rette kvalifikationer, og de nuværende medarbejdere og ledige bliver efteruddannet til fremtidens job, fx indenfor klima eller infrastruktur. - Palle Frost Jakobsen, direktør i Kai Andersen A/S og næstformand i bestyrelsen på Ingeniørhøjskolen i København.

9 Aktiv indsats mod ledighed Flere praktikpladser 07 2 At flere virksomheder indgår uddannelsesaftaler og opretter praktikpladser. 2 At jobcentrene anvender virksomhedspraktik for unge som en indgang til en uddannelsesaftale. 2 At virksomheders sociale ansvar ikke bliver lovreguleret eller pålagt via sociale klausuler, men fortsætter som et frivilligt engagement. 2 At kommuner indgår partnerskabsaftaler med erhvervslivet og erhvervsskolerne, med henblik på at skaffe praktikpladser til unge. 2 At kommuner, der vælger at anvende sociale klausuler ved udbud af opgaver, udformer klausulerne, så virksomheder, der allerede løfter et uddannelsesansvar, ikke straffes. Antallet af praktikpladser er faldet markant de sidste to år. Krisen har betydet, at virksomhederne ikke har haft arbejde nok til at ansætte nye lærlinge. Nedgangen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler ser dog ud til at være stoppet. Men der er fortsat store udfordringer i at sikre praktikpladser nok. Flere i arbejdsstyrken frem mod 2040 Manglen Antal på praktikpladser personer, arbejdsstyrken, løses bedst 16 år ved og derover. frivilligt samarbejde mellem kommuner personer og virksomheder. Partnerskabsaftaler om oprettelse af praktikpladser til unge aftaler der indgås mellem kommunen, erhvervsskolerne og de lokale virksomheder er den 2.850bedste vej til at skabe flere praktikpladser. Partnerskabsaftaler kan, i modsætning til klausuler, fx være en indsats i folkeskolen, samarbejde med ungdomsuddannelsessy stemet eller en indsats for at få ledige i job Men det vigtigste redskab til at øge antallet af uddannelsesaftaler er, 2000 at der 2006 bliver sat 2012 bygge og anlægsprojekter i 2036 gang, så der er arbejde Anm.: Der at sætte forekommer eleverne et databrud til. mellem 2003 og 2004, idet antallet af personer før 2004 vedrører personer fra 15 år og opefter. Kilde: DA via specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS), DREAM (2008) samt egne beregninger. Sociale klausuler Flere Markant kommuner flere overvejer efteruddanner at indføre sig sociale klausuler Antal AMU-kursister i bygge- og anlægsbranchen eller uddannelsesklausuler, hvor virksomheder skal tage praktikanter, hvis de ønsker at udføre opgaver for kommunen. Det er ikke den rigtige vej at gå, fordi det vil straffe de virksomheder, der allerede løfter et uddannelsesansvar. Københavns Kommune arbejder med sociale klausuler i en form, hvor de virksomheder, der allerede har lærlinge, kan flytte disse over på den opgave, der udføres for kommunen. På denne måde straffes virksomheder, der allerede har lærlinge, ikke Københavnermodellen sikrer et bedre uddannelsesflow Kilde: AMU-statistikken. og tilskynder ikke korte uddannelsesaftaler Ambassadører for praktikpladser På Fyn etablerede man i foråret 2010 et ambassadørkorps, hvor 22 erhvervsledere aktivt inddrog deres net værk og personlige relationer for at skaffe flere praktikpladser. Indsatsen førte til, at antallet af praktik pladser steg med 11 % i løbet af fire måneder Færre erhvervsuddannede, flere højtuddannede Antal personer, arbejdsstyrken, 16 år og derover personer Anm.: Der forekommer et databrud mellem 2003 og 2004, idet antallet af personer før 2004 vedrører personer fra 15 og opefter. Ikke kompetencegivende uddannelse dækker over grundskole og gymnasial uddannelse som højeste uddannelse. Kilde: DA via specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS), DREAM (2008) samt egne beregninger. Faktiske tal Estimat Antal indgåede uddannelsesaftaler Kilde: samt egne beregninger. Erhvervsuddannede Videregående uddannelse Ikke kompetencegivende uddannelse færre erhvervsuddannede i flere med en videregående uddannelse 4000 færre uddannelsesaftaler indenfor byggeog anlægsindgangen i 2009 end i 2008 Den økonomiske krise er tydelig at aflæse på antallet af indgåede uddannelsesaftaler. I 2006 blev der indgået lidt mere end 8000 praktikpladsaftaler i byggeog anlægsbranchen. I Men i 2010 ses en markant bedring og en estimeret stigning på 1000 uddannelsesaftaler i forhold til Ledigheden i bygge- og anlægsbranchen gennem året, Procent

10 Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere 08 Det er vigtigt, at medarbejdere fastholdes på arbejdsmarkedet. Ved ledigheds- og sygdomsperioder skal det sikres, at medarbejdere så hurtigt som muligt vender tilbage i job. Det mindsker risikoen for at ende på en varig, offentlig ydelse. I bygge- og anlægsbranchen skal medarbejderne også fastholdes. Det kan gøres ved, at virksomhederne fokuserer på en forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, så stress, sygefravær og nedslidning undgås. Et godt arbejdsmiljø styrker også virksomhedens image. Det er en fordel i forhold til rekruttering af nye medarbejdere, men er også et signal til potentielle medarbejdere om, at bygge- og anlægsbranchen er en god branche at arbejde i. Samtidig er det vigtigt at sætte fokus på uddannelses- og efteruddannelsesmulighederne. Især efteruddannelse bruges meget i bygge- og anlægserhvervet, og det er derfor vigtigt, at AMU-systemet opretholdes og udvikles, så det altid er muligt at opkvalificere medarbejderne, således de matcher udviklingen i branchen. 85 % af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder har igangsat arbejdsmiljømæssige initiativer. Men jobcentrene har også en opgave i forhold til arbejdsmiljøet: Det er vigtigt, at jobcentrene har et indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen, så sygemeldte medarbejdere hurtigt kan afklares til hel eller delvis raskmelding. Morgenmaden starter dagen I vores firma har vi stor succes med fælles morgenmad. Det giver os og medarbejderne mulighed for at starte dagen på en god og nærværende måde. Aftalen er, at hvis medarbejderne kommer 15 min. før mødetid, så giver vi morgenmad. Morgenmaden er en del af, at vi som ledelse gerne vil vise interesse og omsorg for vores medarbejdere og skabe en god stemning i firmaet. Og det virker. - Peter Christiansen, direktør i A-Z Tagteknik.

11 Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Fokus på sygefravær og mangfoldighed 09 2 At sygefraværet i både de private og offentlige brancher, der har problemer med et for stort sygefravær, mindskes. 2 At arbejdsgiverne ikke pålægges yderligere økonomiske eller administrative byrder i forbindelse med medarbejdernes sygdom. 2 At virksomhederne arbejder aktivt med at nedbringe sygefraværet. 2 At jobcentrene rådgiver om sygesamtaler, sygedagpengeopfølgningen og mulighedserklæringen. 2 At virksomhederne oplever det som en fordel at have en mangfoldig medarbejdergruppe. 2 At udsatte grupper integreres på arbejdsmarkedet. Gode rekrutteringsmuligheder og fastholdelse af medarbejdere er vigtige parametre for bygge- og anlægserhvervet, hvis det skal være muligt at opretholde arbejdsstyrken i branchen. En reduktion af sygefraværet og fastholdelse af medarbejdere er fokusområder, hvis branchen også i fremtiden skal have de nødvendige medarbejdere. En nedbringelse af sygefraværet kan kun ske, hvis samarbejdet og dialogen styrkes mellem arbejdsgiveren, medarbejderen, A-kassen, kommunen og den praktiserende læge. Vi er en rummelig virksomhed. Derfor uddanner vi løbende tidligere indsatte. Der er nye udfordringer hver gang, men det lykkes. Og det er en fornøjelse, hver gang vi uddanner en dygtig stilladsarbejder. - Kurt Bo Jensen, ejer af Herlev Stilladser og formand for Stilladssektionen. Hvert år tabes mere end 8 millioner arbejdsdage i den offentlige sektor på grund af sygefravær. Kilde: Statistikbanken.dk, tabel FRA01

12 Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Uddannelse og efteruddannelse 10 2 At der etableres et velfungerende efteruddannelsessystem med gode og relevante muligheder for efter- og videreuddannelse i bygge- og anlægsbranchen. 2 At der indføres et elektronisk uddannelsesbevis, så virksomheder hurtigt og let kan få overblik over medarbejdernes kompetencer. 2 At samtlige sikkerheds- og certifikatuddannelser udbydes på relevante sprog, så udenlandske medarbejdere kan deltage. 2 At unge nydanskere, der gennemfører et grundforløb, kan komme videre med deres uddannelse på et praktiksted. 2 At de beskæftigede kan få tilført nye arbejdsmarkedskompetencer hurtigt og fleksibelt gennem AMU-systemet. Den teknologiske udvikling, nye organisations- og samarbejdsformer, krav til arbejdsmiljø og sikkerhed samt byggeløsninger, der tager hensyn til krav om klima, energi og sunde bygninger, er bare eksempler på behovet for udvikling af kompetencer hos såvel nuværende som fremtidige medarbejdere. Derfor vil Dansk Byggeri sikre, at udbuddet af AMU-kurser konstant udvikles med relevante uddannelsesforløb. Frem mod 2020 bliver der færre med en byggefaglig erhvervsuddannelse, så der er behov for at rekruttere medarbejdere til branchen. Dette gøres blandt andet ved at skabe plads til en mangfoldig medarbejdergruppe og være en branche, hvor medarbejdernes kompetencer løbende udvikles via efteruddannelse. Bygge- og anlægsbranchen skal gøres til en attraktiv branche for fremtidens unge, såvel som for nuværende medarbejdere. Flere i arbejdsstyrken frem mod 2040 Elektronisk Antal personer, uddannelsesbevis arbejdsstyrken, 16 år og derover. Byggebranchens personermedarbejdere har ofte mange forskellige kursusbeviser. For at lette overblikket for virksomhederne vil Dansk Byggeri arbejde for et elektronisk uddannelsesbevis, der indeholder oplysninger om alle formelle uddannelser samt certifikater og kurser, som den enkelte medarbejder har erhvervet Der er mange unge nydanskere der Anm.: Der forekommer et databrud mellem 2003 og 2004, ikke kan finde en praktikplads, og det 4 idet antallet af personer før 2004 vedrører personer fra 15 år og opefter. o er ærgerligt, at det er så svært for de Kilde: DA via specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS), DREAM unge. Det er vores oplevelse, at de, vi (2008) samt egne beregninger. A har givet chancen, griber den og tager uddannelsen seriøst Svend Lange, uddannelsesansvarlig hos P. Winther Jespersen A/S murerfirma Markant flere efteruddanner sig Antal AMU-kursister i bygge- og anlægsbranchen Kilde: AMU-statistikken K Antallet af deltagere på AMU-kurser har været markant stigende siden Flest virksomheder fra Tyskland og Polen

13 Internationalt arbejdsmarked Kilde: AMU-statistikken. 11 Globaliseringen er rykket ind på de danske byggepladser, og fremtidens arbejdsmarked er ikke bare dansk, men internationalt. Håndværkeren fra Leipzig er blevet en integreret del af det danske arbejdsmarked, danske virksomheder har opgaver i nabolandene, og byggematerialer leveres af kinesiske firmaer. Det betyder forskellige kulturer, traditioner og sprog på de danske arbejdspladser. Det skaber nye udfordringer i forhold til kommunikationen i virksomhederne, men også i relation til at sikre, at arbejde udføres under ordnede forhold og på vilkår, der matcher de danske. De danske bygge- og anlægsvirksomheder udsættes for massiv konkurrence, og det er vigtigt, at virksomhederne udvikler sig, så de er konkurrencedygtige. Der skal skabes rammer og redskaber, som kan være med til at styrke og udvikle de danske virksomheder Flest virksomheder fra Tyskland og Polen Antal udenlandske virksomheder i Danmark, februar 2010 Tyskland Polen Sverige Litauen Letland Kilde: SKATs momsregistreringer og egne beregninger. I februar 2010 var der ca udenlandske virksomheder i Danmark. De kom primært fra Tyskland ( 1.239), Polen (662) og Sverige (134). Resten fordeler sig på 23 andre lande. Sproget er vejen frem I Pihl & Søn A/S har en danskunderviser i en årrække været ansat til at klæde de udenlandske medarbejdere sprogligt på til den nye danske arbejdsplads. Carsten Lehman er fra Tyskland, bor i Danmark med sin familie og har modtaget danskundervisning via sit arbejde i virksomheden. Det er vigtigt, at man lærer sproget. Både for at kunne kommunikere med kollegerne på arbejdspladsen, men også for at få bedre muligheder for at få et socialt netværk. Sproget er vejen frem, hvis man vil bo og arbejde i et andet land, for det fjerner både de sproglige, men også nogle af de kulturelle barrierer, der kan være - Carsten Lehman, diplomingeniør, Pihl & Søn A/S

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Uddannelsespolitik 2014

Uddannelsespolitik 2014 Uddannelsespolitik 2014 Uddannelsespolitik 2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Louise Pihl og Sidse Frich Thygesen Design: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Uggi Kaldan, Marie Holm Mathiasen, Kirstine Mengel,

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere