Engelske og danske (trivial)navne for organiske syrer et arbejdsdokument fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelske og danske (trivial)navne for organiske syrer et arbejdsdokument fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg"

Transkript

1 Version af den /TDa Engelske og danske (trivial)navne for organiske syrer et arbejdsdokument fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg Alexander Senning a, Poul Andersen b og Ture Damhus c a Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kgs. Lyngby, b Kontor for Videngrundlag, Arbejdstilsynet, 2100 København Ø, c Detergent Applications II, Novozymes A/S, 2880 Bagsværd, De tre forfattere er alle medlemmer af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg En afkortet version af denne artikel er i november 2003 indsendt til publikation i Dansk Kemi. Desværre eksisterer der ikke nogen opskrift på at konvertere engelske trivialnavne 1 for organiske syrer til danske ditto. I praksis er man nødt til at slå navnet op i stort set hvert eneste tilfælde. Alligevel er der mange som forsøger sig i den kreative afdeling med det resultat, at caffeic acid bliver til 'coffeinsyre' i stedet for kaffesyre (kaffesyre er strukturelt ubeslægtet med coffein), at oleic acid ender som 'oleinsyre' i stedet for som oliesyre, at erucic acid kaldes for 'erucinsyre' i stedet for erucasyre osv. Ud over de oplagte æstetiske gener opstår der på denne måde den akavede situation, at man inden for kemien på brugerniveau fx kan komme i tvivl om, hvorvidt oleinsyre og oliesyre er et og samme stof eller to forskellige forbindelser. At en ureflekteret maskinoversættelse af engelske syrenavne til dansk ikke er mulig skyldes bl.a. den forskellige grammatiske opbygning. Hvor et engelsk syrenavn, der ender på 'acid', typisk er konstrueret som tillægsord + navneord, er den danske konstruktion sædvanligvis navneord + navneord. I øvrigt udgør disse navne efter de seneste årtiers vidtgående indførelse af systematisk kemisk nomenklatur et af de sidste små reservater, hvor dansk sprogfornemmelse og danske orddannelsesmekanismer stadigvæk spiller en rolle, og som der bør værnes om. Et godt eksempel er det engelske navn triflic acid, som er opstået ved en sammentrækning af det systematiske navn trifluoromethanesulfonic acid. Det danske systematiske navn trifluormethansulfonsyre ville mest naturligt blive forkortet til 'triflonsyre'. Dette trivialnavn ville føre til en betegnelse af anionen og af estrene som 'triflonat(er)', hvilket er i modstrid med det engelske triflate. Lægger man vægt på at det også på dansk skal hedde 'triflat', er det bedre at kalde syren 'triflinsyre'. [Praksis mht. navngivning af salte/estere ved etablerede navne, der ender på 'insyre', er dog varierende; sml. adipinsyre/adipat, men alginsyre/alginat og almindelig usikkerhed ved carbaminsyre/carbam(in)at.] På baggrund af sådanne betragtninger har vi udarbejdet en liste, som skulle indeholde de fleste nogenlunde gængse engelske 'acid'-trivialnavne for organiske forbindelser (samt visse delvis systematiske navne, se nedenfor), idet dog navne på lægemidler og beslægtede stoffer, som i forvejen kan findes i de relevante farmaceutiske kilder, i det væsentlige er udeladt. De engelske trivialnavne er fundet/verificeret i Chemical Abstracts' Index Guide, lejlighedsvis suppleret med konsultation af ref. 2. De danske trivialnavne stammer fra forskelligartet dansk kemisk litteratur, herunder ref. 3,4 og Kemisk Ordbog 5, eller er verificeret ved konsultation af (ældre) kolleger. I nogle tilfælde er tilsvarende tyske orddannnelser efterlignet. I visse tilfælde, hvor danske eller tyske ækvivalenter ikke har kunnet findes, er det pågældende indgangsord indtil videre helt udeladt. Det gælder fx 'chlorendic acid', 'furoic acid', 'limonoic acid', 'montanic acid', 'muriatic acid', 'uvic acid' og 'zoomaric acid'. Vi hører meget gerne fra læsere, der har forslag til optagelse af yderligere navne eller har kommentarer eller rettelser til de navne, der er medtaget her, engelske som danske. Forfatternes e- mailadresser er anført ovenfor; brug dem og vær med til at gøre dette til et løbende, interaktivt projekt! Det er værd at påpege, at betegnelsen 'syre' som kemisk klasse nødvendigvis ikke kan være helt skarpt defineret, og forbindelser navngivet som syrer har ikke noget strukturelt enhedspræg. Specielt er de ikke alle carboxylsyrer 6, omend flertallet af de her medtagne forbindelser har carboxygruppe(r). Vores primære ærinde her er ikke kemihistorie eller etymologi for disse aspekter henvises til andre kilder men der er alligevel et par gode historier, som vi ikke vil snyde læserne for.

2 Knaldsyre og isoknaldsyre Knaldsyres og isoknaldsyres nomenklaturhistorie er på flere måder særlig interessant 7. Knaldsyre eller fulminsyre (engelsk fulminic acid, ud fra det ældre navn fulminate for saltene, af Latin fulminare) skal her forstås som den forbindelse, der fremkommer ved tilsætning af syre til stoffer som kviksølvfulminat og sølvfulminat, først fremstillet og studeret af englænderen E. Howard i I lang tid tilskrev man den strukturen CNOH (= carboxim, dvs. carbonmon(o)oxids oxim), således stadig i ref. 3. Senere studier viste, at forbindelsen har strukturen HCNO, dvs. det er formonitriloxid. Man havde da valget mellem at bibeholde navnet 'knaldsyre' for det kendte stof (med den reviderede struktur HCNO) og at kalde det ukendte stof (med strukturen CNOH) 'isoknaldsyre' eller, omvendt, at fortsætte med at kalde strukturen CNOH (og det dertil hørende stof, når det engang blev observeret) for 'knaldsyre' og at betegne det kendte stof HCNO som 'isoknaldsyre'. Begge forbindelser giver ved afgivelse af en hydron (H + ) samme anion, fulminat (CNO ). Udskiftning af H med en alkyl- eller arylgruppe R fører i det ene tilfælde til den kendte stofgruppe nitriloxider (RCNO) og i det andet til en type estere, som man så skal overveje, om man vil kalde fulminater eller isofulminater (RONC). Ved almen konsensus har i hvert fald de kemikere, som selv har arbejdet på området, valgt navnet knaldsyre til den gammelkendte forbindelse, altså HCNO, og isoknaldsyre til den endnu ukendte forbindelse HONC. Dette genspejles også i Gmelins behandling af disse forbindelser (Knallsäure, Gmelin 772, HCNO; Isoknallsäure, Gmelin 49027; Isofulminate, CNOR). IUPAC har ikke i de endnu gældende vejledninger i organisk-kemisk nomenklatur 8 taget stilling til navngivningen af de to isomere syrer, men den uorganisk-kemiske vejledning 9 lader 'fulminic acid' være HONC. Substituentgruppen CNO kaldes af IUPAC 'fulminato'. Chemical Abstracts har defineret 'fulminic acid' [ ] som CNOH og 'isofulminic acid' [ ] som HCNO. For at gøre forvirringen fuldstændig lader Chemical Abstracts imidlertid i sine referater og registre det stof, der i nyere afhandlinger kaldes 'fulminic acid' (og entydigt i disse karakteriseres som HCNO) for netop 'fulminic acid' i strid med deres egen førnævnte definition. IUPAC er ved at revidere både den organiske og den uorganiske nomenklaturvejledning, og de kommer efter planen til offentlig høring i foråret Spørgsmålet om definitionen af 'fulminic acid' er stadig uafklaret; i den gruppe, der arbejder med den organiske vejledning, hæfter man sig ved, at organiske syrer i øvrigt, i hvert fald dem, der fortsat får lov til at bære officielle navne indeholdende ordet 'acid', altid har en OHgruppe. Man kvier sig derfor ved at bruge navnet 'fulminic acid' for HCNO. Den eneste måde at komme helt ud over problemet på er ved at forlade begge navne til fordel for utvetydige systematiske navne. Man kan fx ved additiv nomenklatur navngive forbindelserne HCNO, hydrido(oxonitrato)carbon CNOH, carbidohydroxonitrogen Embonsyre og pamosyre Et fascinerende kapitel i trivialnavnenes historie er parret embonsyre/pamosyre, hvor begge navne bruges for 4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre). Dette stof blev oprindelig fremstillet af akademisk interesse og først beskrevet under sit systematiske navn. Årtier senere viste det sig velegnet til den farmaceutiske formulering af flydende basiske lægemidler, hvor man har brug for en tung og biologisk inaktiv syredel til saltdannelse, fx antimalariamidlet pamoquin, som typisk dispenseres i form af sit embonat/pamoat. Navnet 'embonsyre' er i alt væsentlighed dannet som et akronym for det systematiske navn ('hydroxy' kan have heddet 'oxy' på det tidspunkt). Navnet 'pamosyre' (som pudsigt nok allerede var i brug, da navnet embonsyre blev foreslået for første gang) "foreviger" formentlig brugen af syren i forbindelse med pamoquin. Situationen i dag ligner situationen med navnene adrenalin og epinephrin; pamosyre er det foretrukne navn i Europa, mens man i USA næsten udelukkende bruger embonsyre (dvs. embonic acid og embonate). Andre stofklasser Der er andre stofklasser, hvor man kunne overveje at gennemføre en tilsvarende øvelse: uorganiske syrer [for hvilke mange konventionelle navne vil blive bevaret i IUPAC-nomenklaturen pga. disses vigtighed som stamnavne 10 ]; korresponderende baser til både disse og til syrerne på listen nedenfor; aldehyder; alkoholer; terpener; alkaloider. Der kan ligge mere eller mindre trivielle problemer i nogle af disse klasser; man kan fx overveje, hvad man ville kalde salte eller estere af cysteinsyre, gallussyre, kaffesyre, kvadratsyre eller phthalamidsyre. 2

3 Referencer og noter 1. IUPAC definerer trivial name således: 'A name having no part used in a systematic sense' [se IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2 nd Edition (A.D. McNaught, A. Wilkinson, Eds.; Blackwell Scientific Publications 1997), som også er tilgængelig på nettet på adressen førsteudgaven fra 1987 gav som et eksempel på et trivialnavn 'xanthophyll']. Vi har medtaget en række navne, der ofte omtales som trivialnavne, men som i virkeligheden er delvis systematiske derved, at de indeholder orddele, der har eller tidligere har haft en generel systematisk betydning (fx isofulminic acid, malonamic acid, mannosaccharic acid, pyromucic acid). 2. Dictionary of Commonly Cited Compounds [Chapman & Hall/CRC, (CD-ROM-udgave]. 3. S. Veibel: Organisk Kemi [2. udgave, Teknisk Forlag, København 1958]. 4. K.A. Jensen: Grundrids af den organiske kemi (Almen Kemi III) [Gjellerup, København 1968]. 5. Kemisk Ordbog [A. Senning, T. Damhus, hovedredaktion; Teknisk Forlag 1996]. 6. G.V. Perez, A.L. Perez: Organic Acids without a Carboxylic Acid Functional Group, J. Chem. Educ. 77 (7) (2000) F. Kurzer: Fulminic Acid in the History of Organic Chemistry, J. Chem. Educ. 77 (7) (2000) IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry [J. Rigaudy, S.P. Klesney, Eds.; Pergamon Press, 1979] og A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds Recommendations 1993 [R. Panico, W.H. Powell, J.-C. Richer, Eds.; Blackwell 1993]. 9. IUPAC Nomenclature of Inorganic Chemistry Recommendations 1990 ["The Red Book"; G.J.Leigh, Ed.; Blackwell, 1990]. 10. T. Damhus: Aligning the Revised Red and Blue Books and Preparing for IUPAC Preferred Names, Chemistry International 24 (6) (2002) Kommentarer til listen Nogle af de navne, der i reglen omtales som trivialnavne, er i virkeligheden delvis systematiske derved, at de indeholder orddele, der har eller tidligere har haft en generel systematisk betydning (fx isoknaldsyre, malonamidsyre, mannosukkersyre, pyroslimsyre). IUPAC anerkender endnu en række trivialnavne eller kun delvis systematiske navne til brug for enkeltforbindelser, fx propiolic acid, og foreskriver i visse tilfælde endda sådanne navne som stamnavne (dvs. derivater kan navngives ved brug af disse navne), fx acetic acid, acrylic acid, benzoic acid, malonic acid, svarende til de danske navne eddikesyre, acrylsyre, benzoesyre og malonsyre. For navne af den sidste type er det tilsvarende danske navn gentaget på listen som det første navn i tredje kolonne. Antallet af stadig anerkendte trivialnavne er dog stærkt for nedadgående med hver revision af IUPAC-nomenklaturen. I nogle tilfælde er der i IUPAC-nomenklaturen valgt stamforbindelser med ikke-systematiske stamnavne, som kan bruges til at konstruere IUPAC-navne for syrerne på listen, fx navnet '7,13-abietadien-18- syre' for abietinsyre (konstrueret ud fra stamhydridnavnet abietan) og navnet 'mannarsyre' (dannet ved en specificeret regel ud fra stamcarbohydratnavnet mannose, der repræsenterer en fuldstændig defineret struktur, jf. ref. 5, afsnit ). I enkelte tilfælde er anført et additivt IUPAC-navn som alternativ i tredje kolonne, fx for selenocyansyre det additive navn 'nitridoselanidocarbon'. Hvor et IUPAC-navn ikke har kunnet findes eller konstrueres, er der i tredje kolonne anført et Chemical Abstracts-navn i fordansket version [tilkendegivet ved tilføjelse af '(CA)']. Bemærk i øvrigt, hvor bekvemt anvendelsen af de systematiske navne i tredje kolonne gør det muligt at kommunikere strukturer på ganske lidt plads, modsat hvad tilfældet ville være, hvis strukturformler skulle gengives. De danske trivialnavne burde generelt kunne anvendes uden fare for misforståelser. Navne som 'o-', 'm-' og 'p-cresylsyre' og 'phenylsyre', der kunne antyde en anden struktur end den, der er tale om, kan dog ikke anbefales. De er også overflødige, da man har brugervenlige phenolnavne for disse strukturer, som vist på listen. Det har været nødvendigt at dele lange navne. Her er tegnet = anvendt som deletegn for ikke skabe usikkerhed om den eventuelle tilstedeværelse af en bindestreg på delestedet. Når navnet skal genskabes på én linie, skal tegnet = altså blot fjernes. 3

4 Engelsk (trivial)navn 1 Tilsvarende dansk navn Dansk(e) IUPACnavn(e) ( evt. findes der flere) abietic acid abietinsyre 7,13-abietadien-18-syre; (1R)-[(1α,4aβ,4bα,10aα)]-7-iso= propyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,= 4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro= phenanthren-1-carboxylsyre abscisic acid abscisinsyre (S)-(2Z,4E)-5-(1-hydroxy-= 2,6,6-trimethyl-4-oxocyclo= hex-2-en-1-yl)-3-methylpenta-= 2,4-diensyre acetic acid eddikesyre eddikesyre, ethansyre acetoacetic acid aceteddikesyre 3-oxobutansyre aconitic acid aconitsyre propen-1,2,3-tricarboxylsyre Note: Ref. 4 bruger navnet aconitsyre specifikt om trans-formen; dette stemmer ikke med Chemical Abstracts. acrylic acid acrylsyre acrylsyre, propensyre adipic acid adipinsyre hexandisyre agaricic acid agaricinsyre 2-hydroxynonadecan-1,2,3-tri= carboxylsyre alginic acid alginsyre alginsyre (CA) allocinnamic acid (sml. cinnamic acid) allophanic acid, H 2 NC(=O)NHCOOH angelic acid (sml. tiglic acid) allokanelsyre allophansyre angelicasyre (Z)-3-phenylacrylsyre ureidomethansyre (Z)-2-methylbut-2-ensyre anisic acid anissyre 4-methoxybenzoesyre anthranilic acid anthranilsyre 2-aminobenzoesyre arabinaric acid arabinarsyre arabinarsyre, en 2,3,4-trihydroxypentandisyre arachidonic acid arachidonsyre (all-z)-icosa-5,8,11,14-tetraensyre arachidic acid arachinsyre icosansyre aristolochic acids aristolochiasyrer substituerede phenanthro[3,4-d]-= 1,3-dioxol-5-carboxylsyrer arsanilic acid arsanilsyre (4-aminophenyl)arsonsyre ascorbic acid ascorbinsyre sorbosono-1,4-lacton 4

5 aspartic acid asparaginsyre aminoravsyre, aminobutandisyre asparagusic acid asparagussyre 1,2-dithiolan-4-carboxylsyre atropic acid atropasyre 2-phenylacrylsyre azelaic acid azelainsyre nonandisyre barbituric acid barbitursyre pyrimidin-2,4,6(1h,3h,5h)-trion behenic acid behensyre docosansyre benzilic acid benzilsyre hydroxy(diphenyl)eddikesyre benzoic acid benzoesyre benzoesyre, benzencarboxylsyre betalamic acid betalaminsyre [S-(E)]-4-(oxoethyliden)-= 1,2,3,4-tetrahydropyridin-= 2,6-dicarboxylsyre brassidic acid brassidinsyre (E)-docos-13-ensyre butyric acid smørsyre butansyre caffeic acid kaffesyre (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)= acrylsyre α-campholanic acid α-campholansyre 2,2,3-trimethylcyclopentyl= eddikesyre camphoric acid camphersyre cis-1,2,2-trimethylcyclo= pentan-1,3-dicarboxylsyre capric acid caprinsyre decansyre caproic acid capronsyre hexansyre caprylic acid caprylsyre octansyre carbamic acid carbaminsyre carbaminsyre, aminomethansyre carbamimidic acid, NH 2 C(=NH)OH carbamimidsyre aminomethanimidsyre carbanilic acid carbanilsyre phenylcarbaminsyre carbolic acid carbolsyre phenol carbonic acid kulsyre kulsyre, dihydroxooxocarbon carminic acid carminsyre 7-β-D-glucopyranosyl-= 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-= 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthra= cen-2-carboxylsyre carnosic acid carnosinsyre (4aR,trans)-5,6-dihydroxy-7-iso= propyl-1,1-dimethyl-1,3,4,9,= 10,10a-hexahydrophenanthren-= 4a(2H)-carboxylsyre 5

6 carnosolic acid carnosolsyre [4aR-(4aα,9α,10aβ)]-5,6,9-= trihydroxy-7-isopropyl-= 1,1-dimethyl-1,3,4,9,10,10a-hexa= hydrophenanthren-4a(2h)-= carboxylsyre cerotic acid cerotinsyre hexacosansyre chaulmoogric acid chaulmoograsyre 13-(cyclopent-2-en-1-yl)= tridecansyre chavicinic acid chavicinsyre (Z,Z)-5-(1,3-benzodi= oxol-5-yl)penta-2,4-diensyre chenodeoxycholic acid chenodeoxycholsyre (3α,5β,7α)-3,7-dihydroxy= cholan-24-syre chloranilic acid chloranilsyre 2,5-dichlor-3,6-dihydroxy= cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion cholic acid cholsyre (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-tri= hydroxycholan-24-syre cholic acids galdesyrer galdesyrer chrysanthemic acid chrysanthemumsyre 2,2-dimethyl-3-(2-methyl= prop-1-en-1-yl)cyclopropan= carboxylsyre chrysophanic acid chrysophansyre 1,8-dihydroxy-3-methyl= anthracen-9,10-dion cinnamic acid (sml. allocinnamic acid) citraconic acid (sml. mesaconic acid) kanelsyre citraconsyre (E)-3-phenylacrylsyre methylmaleinsyre, (Z)-methylbutendisyre citramalic acid citramalsyre 2-hydroxy-2-methylravsyre, 2-hydroxy-2-methylbutandisyre citrazinic acid citrazinsyre 6-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro= pyridin-4-carboxylsyre citronellic acid citronelsyre 3,7-dimethyloct-6-ensyre citric acid citronsyre 2-hydroxypropan-= 1,2,3-tricarboxylsyre clavulanic acid clavulansyre [2R-(2α,3Z,5α)]-3-= (2-hydroxyethyliden)-7-oxo-= 4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]= heptan-2-carboxylsyre clodronic acid, Cl 2 C[P(=O)(OH) 2 ] 2 clodronsyre (dichlormethylen)bis(phos= phonsyre) clupanodonic acid clupanodonsyre docosa-4,8,12,15,19-pentaensyre 6

7 coumaric acid (o-, m-, p-) cumarsyre (o-, m-, p-) (hydroxyphenyl)acrylsyre [hhv. 2-, 3- og 4-hydroxyphenyl] cork acid (= suberic acid) korksyre octandisyre cresylic acid (o-, m-, p-) cresylsyre cresol (o-, m-, p-); hhv. 2-, 3- og 4-methylphenol croconic acid croconsyre 4,5-dihydroxycyclopent-4-en-= 1,2,3-trion crotonic acid crotonsyre (E)-but-2-ensyre cumic acid cuminsyre, p-cuminsyre 4-isopropylbenzoesyre cyanic acid, HOCN cyansyre hydroxymethannitril, hydroxonitridocarbon cyanuric acid cyanursyre 1,3,5-triazin-2,4,6(1H, 3H,5H)- trion cysteic acid cysteinsyre 2-amino-3-sulfopropansyre dehydroacetic acid Note: misvisende navn dehydracetsyre 3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-= 2,4(3H)-dion deltic acid deltasyre 2,3-dihydroxycycloprop-2-en-1-on djenkolic acid djenkolsyre S,S -methylenbis-l-cystein domoic acid domoisyre [[2S-[2α,3β,4β(1Z,3E,5S*)]]-= 2-carboxy-4-(5-carboxy-= 1-methylhexa-1,3-dien-1-yl)= pyrrolidin-3-yl]eddikesyre elaidic acid elaidinsyre (E)-octadec-9-ensyre α-eleostearic acid β-eleostearic acid α-eleostearinsyre Note: i ref. 4 kaldes Z,E,E-forbindelsen 'elæostearinsyre' β-eleostearinsyre Note: i ref. 4 kaldes Z,E,E-forbindelsen 'elæostearinsyre' (9E,11Z,13E)-octadeca-= 9,11,13-triensyre (9E,11E,13E)-octadeca-= 9,11,13-triensyre ellagic acid ellagsyre 2,3,7,8-tetrahydroxy= chromeno[5,4,3-cde]= chromen-5,10-dion embonic acid (= pamoic acid) embonsyre 4,4'-methylenbis(3-hydroxy= naphthalen-2-carboxylsyre) enanthic acid (= enanthylic acid) enanthylic acid (= enanthic acid) epihydrinic acid (= glycidic acid) ønanthsyre ønanthsyre epihydrinsyre heptansyre heptansyre oxirancarboxylsyre 7

8 erucic acid erucasyre (Z)-docos-13-ensyre etacrynic acid etacrynsyre [2,3-dichlor-4-(2-methylenbuta= noyl)phenoxy]eddikesyre etidronic acid etidronsyre (1-hydroxyethyliden)= bis(phosphonsyre) ethylenediaminetetraacetic acid ethylendiamintetraeddikesyre ethylendinitrilotetraeddikesyre ferulic acid ferulasyre 3-(4-hydroxy-3-methoxy= phenyl)acrylsyre folinic acid folinsyre N-[4-[[(2-amino-5-formyl-4-oxo-= 1,4,5,6,7,8-hexahydro= pteridin-6-yl)methyl]amino]= benzoyl]-l-glutaminsyre folic acid folsyre N-[4-[[(2-amino-4-oxo-= 1,4-dihydropteridin-6-yl)= methyl]amino]benzoyl]-= L-glutaminsyre formic acid myresyre methansyre fulminic acid, HCNO (sml. 'isofulminic acid') Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne fulminsyre, knaldsyre Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne formonitriloxid, hydrido(oxonitrato)carbon Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne fumaric acid fumarsyre fumarsyre, (E)-butendisyre fusaric acid fusarsyre 5-butylpyridin-2-carboxylsyre fusidic acid fusidinsyre (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16β,= 17Z)-16-(acetyloxy)-= 3,11-dihydroxy-29-nordammara-= 17(20),24-dien-21-syre galactaric acid (= galactosaccharic acid = mucic acid) galactosaccharic acid (= galactaric acid = mucic acid) galactarsyre galactosukkersyre galactarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre galactarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre galacturonic acid galacturonsyre galacturonsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo= hexansyre gallic acid gallussyre 3,4,5-trihydroxybenzoesyre gamolenic acid (= γ-linolenic acid) gamolensyre (6Z,9Z,12Z)-octadeca-= 6,9,12-triensyre gentisic acid gentisinsyre 2,5-dihydroxybenzoesyre 8

9 glucaric acid glucarsyre glucarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre gluconic acid gluconsyre gluconsyre, en 2,3,4,5,6-pentahydroxy= hexansyre glucosaccharic acid (= glucaric acid) glucosukkersyre glucarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre glucuronic acid glucuronsyre glucuronsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxy-= 6-oxohexansyre glutamic acid glutaminsyre 2-aminopentandisyre glutaric acid glutarsyre pentandisyre glycaric acids glycarsyrer aldarsyrer glyceric acid glycerinsyre 2,3-dihydroxypropansyre glycidic acid (= epihydrinic acid) glycidsyre oxirancarboxylsyre glycolic acid glycolsyre hydroxyeddikesyre glyconic acids glyconsyrer aldonsyrer glycosaccharinic acid glycosaccharinsyre glycosaccharinsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxy-= 2-methylpentansyre glycuronic acids glycuronsyrer uronsyrer glycyrrhizic acid glycyrrhizinsyre (3β,20β)-20-carboxy-11-oxo-= 30-norolean-12-en-3-yl-2-O-β-= glucopyranuronosyl-= α-d-glucopyranosiduronsyre glyoxylic acid glyoxylsyre oxalaldehydsyre, oxoeddikesyre, formylmethansyre gulonic acid gulonsyre gulonsyre guluronic acid guluronsyre guluronsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxy-= 6-oxohexansyre hippuric acid hippursyre N-benzoylglycin, (benzoylamino)eddikesyre humic acids humussyrer humussyrer (CA) huminic acids huminsyrer huminsyrer (CA) humulinic acids humulinsyrer humulinsyrer (CA) 9

10 hydantoic acid hydantoinsyre ureidoeddikesyre hydratropic acid hydratropasyre 2-phenylpropansyre hydrocyanic acid blåsyre hydrogencyanid; formonitril, hydridonitridocarbon Note: Strengt taget er disse tre navne ikke ækvivalente, da de to sidste specifikt betegner strukturen HCN, mens 'hydrogencyanid' ikke siger, hvordan hydrogen er bundet til cyanid ibotenic acid ibotensyre amino(3-oxo-2,3-dihydro= isoxazol-5-yl)eddikesyre idaric acid (= idosaccharic acid) idosaccharic acid (= idaric acid) idarsyre idosukkersyre idarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre idarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre isochavicinic acid isochavicinsyre (E,Z)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)= penta-2,4-diensyre isocitric acid isocitronsyre 1-hydroxypropan-= 1,2,3-tricarboxylsyre isocrotonic acid isocrotonsyre (Z)-but-2-ensyre isocyanic acid, HNCO isocyansyre iminomethanon, imidooxocarbon isobutyric acid isosmørsyre 2-methylpropansyre isocyanuric acid isocyanursyre 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion isofulminic acid, CNOH (sml. 'fulminic acid') Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne isofulminsyre, isoknaldsyre Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne (hydroxyimino)carben, carbidohydroxonitrogen Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne isonicotinic acid isonicotinsyre isonicotinsyre, pyridin-4- carboxylsyre isooleic acid isooliesyre (E)-octadec-10-ensyre isophthalic acid isophthalsyre isophthalsyre, benzen-1,3-dicarboxylsyre isopimaric acid isopimarsyre [1R-(1α,4aβ,4bα,7α,10aα)-= 7-ethenyl-1,4a,7-trimethyl-= 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-= dodecahydrophenanthren-= 1-carboxylsyre isopiperinic acid isopiperinsyre (Z,E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)= penta-2,4-diensyre 10

11 isosaccharinic acids isosaccharinsyrer 2,4,5-trihydroxy-2-(hydroxy= methyl)pentansyrer isoselenocyanic acid, HNCSe isoselenocyansyre iminomethanselenon, imidoselenidocarbon isothiocyanic acid, HNCS isothiocyansyre iminomethanthion, imidosulfidocarbon isovaleric acid isovalerianesyre 3-methylbutansyre isovanillic acid isovanillinsyre 3-hydroxy-4-methoxybenzoesyre itaconic acid itaconsyre 2-methylenravsyre, 2-methylenbutandisyre kainic acid kainsyre [[2S-(2α,3β,4β)]-2-carboxy-4-= (1-methylethenyl)pyrrolidin-3-yl]= eddikesyre kojic acid kojisyre 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-= 4H-pyran-4-on lactic acid mælkesyre 2-hydroxypropansyre lauric acid laurinsyre dodecansyre levulinic acid levulinsyre 4-oxopentansyre lignoceric acid lignocerinsyre tetracosansyre linoelaidic acid linoelaidinsyre (9E,12E)-octadeca-9,12-diensyre α-linolenic acid α-linolensyre, linolensyre (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-= triensyre γ-linolenic acid (= gamolenic acid) γ-linolensyre (6Z,9Z,12Z)-octadec-6,9,12-= triensyre linoleic acid (= linolic acid) linolsyre (9Z,12Z)-octadeca-9,12-diensyre lipoic acid liponsyre Note: ref. 4 kalder denne forbindelse 'thioctinsyre' eller 'lipoinsyre' 5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentansyre lithocholic acid lithocholsyre (3α,5β)-3-hydroxycholan-24-syre lysergic acid lysergsyre (8β)- 6-methyl-9,10-didehydro= ergolin-8-carboxylsyre maleamic acid maleamidsyre (Z)-3-carbamoylacrylsyre maleic acid maleinsyre maleinsyre, (Z)-butendisyre malic acid æblesyre hydroxyravsyre, hydroxybutandisyre malonamic acid malonamidsyre carbamoyleddikesyre malonic acid malonsyre malonsyre, propandisyre 11

12 maltosaccharinic acid maltosaccharinsyre maltosaccharinsyre, en 2,4,5-trihydroxy-= 2-(hydroxymethyl)pentansyre malvalic acid (= malvic acid) malvaliasyre, malvinsyre 7-(2-octylcycloprop-1-en-1-yl)= heptansyre malvic acid (= malvalic acid) malvaliasyre, malvinsyre 7-(2-octylcycloprop-1-en-1-yl)= heptansyre mandelic acid mandelsyre hydroxy(phenyl)eddikesyre mannaric acid mannarsyre mannarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre mannonic acid mannonsyre mannonsyre, en 2,3,4,5,6- pentahydroxyhexansyre mannosaccharic acid mannosukkersyre mannarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre mannuronic acid mannuronsyre mannuronsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo= hexansyre margaric acid margarinsyre heptadecansyre mellitic acid mellitsyre benzenhexacarboxylsyre mesaconic acid (sml. citraconic acid) mesaconsyre methylfumarsyre, (E)-methylbutendisyre mesotartaric acid mesovinsyre (R,S)-2,3-dihydroxyravsyre, (R,S)-2,3-dihydroxybutandisyre mesoxalic acid mesoxalsyre oxomalonsyre, oxopropandisyre metanilic acid metanilsyre 3-aminobenzensulfonsyre metasaccharinic acids metasaccharinsyrer 2,4,5,6-tetrahydroxyhexansyrer methacrylic acid methacrylsyre methacrylsyre, 2-methylacrylsyre mucic acid (= galactaric acid = galactosaccharic acid) slimsyre galactarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre muconic acid muconsyre hexa-2,4-diendisyre muramic acid muraminsyre (R)-2-amino-3-O-(1-carboxy= ethyl)-2-deoxy-d-glucose mycophenolic acid mycophenolsyre (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-= 7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro= isobenzofuran-5-yl)-4-methyl= hex-4-ensyre 12

13 myristic acid myristinsyre tetradecansyre myristelaidic acid myristelaidinsyre (E)-tetradec-9-ensyre myristoleic acid myristoleinsyre (Z)-tetradec-9-ensyre naphthoic acid, 1- and 2-1-naphthoesyre, hhv. 2-1-naphthoesyre, hhv. 2-; naphthalen-1-carboxylsyre, hhv. -2- neoabietic acid neoabietinsyre 1R-[(1α,4aβ,4bα,10aα)]-= 1,4a-dimethyl-7-(1-methyl= ethyliden)-1,2,3,4,4a,4b,= 5,6,7,9,10,10a-dodecahydro= phenanthren-1-carboxylsyre nervonic acid (= selacholeic acid) nervonsyre (Z)-tetracos-15-ensyre neuraminic acid neuraminsyre 5-amino-3,5-dideoxy-D-glycero-= D-galacto-nonulopyranosonsyre nicotinic acid nicotinsyre nicotinsyre, pyridin-3-carboxylsyre oleanolic acid oleanolsyre (3β)-3-hydroxyolean-12-en-28-syre oleanonic acid oleanonsyre 3-oxoolean-12-en-28-syre oleic acid oliesyre (Z)-octadec-9-ensyre orotic acid orotsyre 2,6-dioxo-1,2,3,6- tetrahydropyrimidin-4-carboxylsyre orthanilic acid orthanilsyre 2-aminobenzensulfonsyre oxalacetic acid oxaleddikesyre oxoravsyre, oxobutandisyre oxalic acid oxalsyre ethandisyre oxamic acid oxamidsyre carbamoylmethansyre oxanilic acid oxanilsyre oxo(phenylamino)eddikesyre oxiniacic acid oxiniacinsyre pyridin-3-carboxylsyre-1-oxid palmitelaidic acid palmitelaidinsyre (E)-hexadec-9-ensyre palmitic acid palmitinsyre hexadecansyre palmitoleic acid (= oleopalmitic acid = physetoleic acid = zoomaric acid) palmitoleinsyre Note: i ref. 4 kaldes denne forbindelse 'palmitolsyre' (Z)-hexadec-9-ensyre palmitolic acid palmitolsyre hexadec-7-ynsyre pamoic acid (= embonic acid) pamosyre 4,4'-methylenbis(3-hydroxy= naphthalen-2-carboxylsyre) pantothenic acid pantothensyre 3-(2,4-dihydroxy-3,3- dimethylbutanoylamino)propansyre 13

14 parabanic acid parabansyre imidazolidintrion parasorbic acid parasorbinsyre (S)- 6-methyl-5,6-dihydro-= 2H-pyran-2-on paratartaric acid paravinsyre (R*,R*)-(±)-2,3-= dihydroxyravsyre (R*,R*)-(±)-2,3-= dihydroxybutandisyre parinaric acid parinarsyre octadeca-9,11,13,15-tetraensyre pelargonic acid pelargonsyre nonansyre peracetic acid pereddikesyre peroxyeddikesyre, ethanperoxosyre perbenzoic acid perbenzoesyre peroxybenzoesyre, benzencarboperoxosyre performic acid permyresyre peroxymyresyre, methanperoxosyre perillic acid perillasyre 4-(1-methylethenyl)cyclo= hex-1-encarboxylsyre persilic acid persilsyre 2,5-dihydroxybenzen-= 1,4-disulfonsyre petroselaidic acid petroselaidinsyre (E)-octadec-6-ensyre petroselinic aicd petroselinsyre (Z)-octadec-6-ensyre phenaceturic acid phenacetursyre N-(phenylacetyl)glycin, [(phenylacetyl)amino]eddikesyre phenic acid phensyre phenol phenylic acid phenylsyre phenol phthalamic acid phthalamidsyre 2-carbamoylbenzoesyre phthalic acid phthalsyre phthalsyre, benzen-1,2-dicarboxylsyre phytanic acid phytansyre 3,7,11,15-= tetramethylhexadecansyre phytic acid phytinsyre cyclohexan-1,2,3,4,5,6-= hexaylphosphat picramic acid picraminsyre 2-amino-4,6-dinitrophenol picric acid picrinsyre 2,4,6-trinitrophenol pimaric acid pimarsyre [1R-(1α,4aβ,4bα,7β,10aα)]-7-= ethenyl-1,4a,7-trimethyl-= 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-= dodecahydrophenanthren-1-= carboxylsyre 14

15 pimelic acid pimelinsyre heptandisyre pinifolic acid pinifolsyre 5-[[1S-[1α(R*),4aβ,5β,8aα]]-5-= carboxy-5,8a-dimethyl-2-= methylendecahydronaphthalen-1- yl]-3-methylpentansyre piperettic acid piperettinsyre (E,E,E)-7-(1,3-benzodioxol-5-yl)= hepta-2,4,6-triensyre piperic acid (= piperinic acid) piperinsyre (E,E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)= penta-2,4-diensyre piperonylic acid piperonylsyre 1,3-benzodioxol-5-carboxylsyre pivalic acid pivalinsyre 2,2-dimethylpropansyre prephenic acid prephensyre 3-(1-carboxy-4-hydroxycyclo= hexa-2,5-dien-1-yl)-2- oxopropansyre pristanic acid pristansyre 2,6,10,14-= tetramethylpentadecansyre propiolic acid propiolsyre propynsyre propionic acid propionsyre propansyre protocatechuic acid protocatechusyre 3,4-dihydroxybenzoesyre pyruvic acid pyrodruesyre 2-oxopropansyre pyroglutamic acid pyroglutaminsyre 5-oxo-L-prolin pyromellitic acid pyromellitsyre benzen-1,2,4,5-tetracarboxylsyre pyromucic acid (= 2-furoic acid) pyroslimsyre furan-2-carboxylsyre quinic acid quinasyre (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-= tetrahydroxycyclohexan= carboxylsyre quininic acid quininsyre 6-methoxyquinolin-4-carboxylsyre α-resorcylic acid α-resorcylsyre 3,5-dihydroxybenzoesyre racemic acid (= uvic acid) druesyre racemisk 2,3-dihydroxyravsyre, racemisk 2,3-dihydroxybutandisyre β-resorcylic acid β-resorcylsyre 2,4-dihydroxybenzoesyre γ-resorcylic acid γ-resorcylsyre 2,6-dihydroxybenzoesyre rhodizonic acid rhodizonsyre 5,6-dihydroxycyclohex-5-en-= 1,2,3,4-tetraon ricinelaidic acid ricinelaidinsyre (E)-(R)-12-hydroxyoctadec-= 9-ensyre 15

16 ricinic acid (= ricinoleic acid) ricinolsyre (Z)-(R)-12-hydroxyoctadec-= 9-ensyre ricinoleic acid (= ricinic acid) ricinusoliesyre (Z)-(R)-12-hydroxyoctadec-= 9-ensyre saccharic acid sukkersyre D-glucarsyre saccharinic acids saccharinsyrer 2,3,4,5-tetrahydroxy-= 2-methylpentansyrer saccharonic acids saccharonsyrer 2,3,4-trihydroxy-= 2-methylpentandisyrer salicylic acid salicylsyre 2-hydroxybenzoesyre scorbamic acid (= scorbaminic acid) scorbaminsyre 2-amino-2-deoxy-L-ascorbinsyre sebacic acid sebacinsyre decandisyre selacholeic acid selacholsyre (Z)-tetracos-15-ensyre (= nervonic acid) selenocyanic acid, HSeCN selenocyansyre selanylmethannitril, nitridoselanidocarbon shikimic acid shikimisyre [3R-(3α,4α,5β)]-3,4,5-= trihydroxycyclohex-1-en-= 1-carboxylsyre sialic acids (= sialinic acids) sialinsyrer en klasse af aminosukkere sinapic acid sinapinsyre 3-(4-hydroxy-3,5- dimethoxyphenyl)acrylsyre sorbic acid sorbinsyre (2E,4E)-hexa-2,4-diensyre squaric acid kvadratsyre 3,4-dihydroxycyclobut-3-en-= 1,2-dion stearic acid stearinsyre octadecansyre stearolic acid stearolsyre octadec-9-ynsyre sterculic acid sterculinsyre 8-(2-octylcyclo= prop-1-en-1-yl)octansyre styphnic acid styphninsyre 2,4,6-trinitrobenzen-1,3-diol suberic acid (= cork acid) suberinsyre octandisyre succinamic acid succinamidsyre 3-carbamoylpropansyre succinic acid ravsyre ravsyre, butandisyre sulfanilic acid sulfanilsyre 4-aminobenzensulfonsyre 16

17 sultosilic acid sultosilsyre 2-hydroxy-5-[[(4-methyl= phenyl)sulfonyl]oxy]= benzensulfonsyre syringic acid (= cedar acid) syringasyre 4-hydroxy-3,5-= dimethoxybenzoesyre tannic acid garvesyre tanniner tartaric acid vinsyre 2,3-dihydroxybutandisyre tartronic acid tartronsyre hydroxymalonsyre, hydroxypropandisyre terephthalic acid terephthalsyre terephthalsyre, benzen-1,4-dicarboxylsyre tetramic acid tetramsyre pyrrolidin-2,4-dion tetronic acid tetronsyre furan-2,4(3h,5h)-dion thiocyanic acid, HSCN thiocyansyre sulfanylmethannitril, nitridosulfanidocarbon tiglic acid (sml. angelic acid) toluic acid (o-, m-, p-) tiglinsyre tolusyre, toluylsyre (o-, m-, p-) (E)-2-methylbut-2-ensyre methylbenzoesyre (hhv. 2-, 3- og 4-) traumatic acid traumatinsyre (E)-dodec-2-endisyre tricarballylic acid tricarballylsyre propan-1,2,3-tricarboxylsyre triflic acid triflinsyre trifluormethansulfonsyre trimellitic acid trimellitsyre benzen-1,2,4-tricarboxylsyre tropic acid tropasyre 3-hydroxy-2-phenylpropansyre tuberculostearic acid tuberculostearinsyre 10-methyloctadecansyre undecylenic acid undecylensyre undec-10-ensyre uric acid urinsyre 9H-purin-2,6,8(1H, 3H,7H)-trion ursocholic acid ursocholsyre (3α,5β,7β,12α)-3,7,12-= trihydroxycholan-24-syre ursodeoxycholic acid ursodeoxycholsyre (3α,5β,7β)-3,7-dihydroxy= cholan-24-syre usnic acid usninsyre 2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-= 8,9b-dimethyldibenzofuran-= 1,3(2H,9bH)-dion vaccenic acid vaccensyre (E)-octadec-11-ensyre valeric acid valerianesyre pentansyre valproic acid valproinsyre 2-propylpentansyre 17

18 vanillic acid vanillinsyre 4-hydroxy-3-methoxybenzoesyre veratric acid veratrumsyre 3,4-dimethoxybenzoesyre xanthic acids xanthogensyrer alkoxymethandithiosyrer yohimbic acid yohimbinsyre (16α,17α)-17-hydroxy= yohimban-16-carboxylsyre zeanic acid zeaninsyre 8-hydroxy-2-oxo-1,2-= dihydroquinolin-4-carboxylsyre 18

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Molekyler og Data Shaping the future of maths and science education

Molekyler og Data Shaping the future of maths and science education workshop analytical techniques WORKSHOP ANALYSETEKNIKKER Molekyler og Data Lavet med støtte fra: Oversat af: Shaping the future of maths and science education Acetylsalicylsyre 2-acetoxybenzoesyre Biotilgængelighed

Læs mere

3. IUPAC-nomenklatur efter stofklasser

3. IUPAC-nomenklatur efter stofklasser 3. IUPAC-nomenklatur efter stofklasser H 3 C CH 3 CH 3 CH 3 CH2 H CH 3 (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl) nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol retinol IUPAC-nomenklatur efter stofklasser

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Bemærk: Denne undervisningsbeskrivelse er 2g indholdet. For 2t er det derfor titel 8-14. For

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleåret 2009/2010 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Kathrine Konge Rasmussen Hold 109 Kemi Oversigt over gennemførte

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Aroma og krystaldannelse i gule oste

Aroma og krystaldannelse i gule oste Aroma og krystaldannelse i gule oste Thomas Bæk Pedersen Institut for fødevarevidenskab Dias 1 Disposition Smagsdannelse i ost Nedbrydning af laktose og citronsyre Kasein nedbrydning Fedt nedbrydning Brug

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Dictogloss i undervisningen

Dictogloss i undervisningen Annette Pedersen Cand. mag. i dansk og filosofi/videnskabsteori, Sprogcentret K.I.S.S. anetq@oncable.dk Rikke Jensen cand. mag. i dansk med tilvalg i musik, Sprogcentret K.I.S.S. rikkej71@hotmail.com Dictogloss

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 2stx111-KEM/A-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Kursus i vinkemi 4 Vinens øvrige stoffer

Kursus i vinkemi 4 Vinens øvrige stoffer Kursus i vinkemi 4 Vinens øvrige stoffer Af Jørgen Broe I de tre foregående artikler om vinkemi har emnerne været sulfit, syrer og sukker / alkohol, og om end emnerne har været ret afgrænsede, har der

Læs mere

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel.

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel. Det jeg mener er, at du ofte kan kombinere mersalg med god service, ved at informere ud fra de informationer du har. Det vil oftest medføre at kunden enten takker og køber eller blot takker nej. Men han

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 N O T AT 18. september 2009 J.nr. 2501/1211-0003 Ref. jdi Generel energipolitik og energibesparelser Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 Håndbog for Energikonsulenter 2008 version3,

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager:

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: 14; varighed 1,5 time Introduktion: mit baggrund som

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010 Udvalgte tilsætningsstoffer på tværs af fødevaregrupper Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen,

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010 Tilsætningsstoffer i her og nu varer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Annette Grossmann, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Laboratoriearbejde:

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012 Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Henriette Hansen Laboratoriearbejde: Ann Sørensen Anne Plenge

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Ingrediensliste for dermaoxy HAIR Produkter

Ingrediensliste for dermaoxy HAIR Produkter Ingrediensliste for dermaoy Produkter Ingredienser Serum Shampoo Tonic Virkning & Effekt Aqua Hydrolyzed Hyaluronic acid Hyaluronsyre findes naturligt i ungt hår. Binder store mængder fugt, der styrker

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere