Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma"

Transkript

1 Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma

2 Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole får et godt samarbejde har vi udarbejdet dette hæfte med forskellige oplysninger, som vi synes er værd at vide. Folkeskolen er jo en helt anden skole end den de fleste forældre har kendt, bl.a. fordi skolen har tilpasset sig udviklingen i det omgivende samfund. Fra skolens side opfatter vi barnet som et lille fornuftsvæsen, der med nysgerrighed og oplevelsestrang er parat til at suge viden til sig, men hvor vi i dag også lægger vægt på, at børn har følelser, fantasi, krop og behov for sociale relationer. Lad barnet være med i gennemgangen af hæftet og forklar, hvad I finder relevant. Velkommen til Esbjerg Kommunale Skolevæsen, til et forhåbentligt godt samarbejde, og vi håber DIT barn vil blive glad for at gå i skole og dermed få det bedst mulige udbytte af skolegangen. Esbjerg Byråd har vedtaget en politik for Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Skolepolitikken er at finde på - Borger - Skole og uddannelse - Folkeskolen - Kommunens Folkeskoler. Med venlig hilsen Henrik Schou Skolechef De første skoleår Selvom mange børn i dag passes i institutioner som vuggestuer og børnehaver, er skolestarten et skift i barnets tilværelse. Barnet kommer i nye omgivelser - får nye kammerater og nye voksne omkring sig. De børn, der begynder i børnehaveklassen eller 1. klasse, er næsten lige gamle. Men på andre måder kan der være større forskelle, der skal tages hensyn til. Det er vigtigt, at skolen får besked om barnets eventuelle særlige behov for forståelse og støtte. 2

3 Børnehaveklassen Klassen har sit eget lokale, der er specielt indrettet med bl.a. legetøj og materialer, der giver børnene mulighed for at lege og bruge fantasien. Der arbejdes med forskellige emner - f.eks. sundhed, kend dig selv og årstiderne. Emner, som er med til at gøre børnene bevidste om sig selv og deres omgivelser. Selv om man ikke skal lære at læse og regne i børnehaveklassen, arbejdes der dog ofte med øvelser og lege, som lærer børnene at være opmærksomme og gøre dem klar til at modtage undervisning. Hver dag foregår der noget, som samler børnene om en fælles oplevelse. Der bliver læst historier, sunget, dramatiseret og meget andet. Samværet i børnehaveklassen stiller krav til børnene om at samarbejde og at lære at vise hensyn til de andre i klassen. Det er også starten på at lære om medbestemmelse og medansvar. Undervisningen i børnehaveklassen varetages af børnehaveklasselederen i samarbejde med lærerne fra 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse. Skolefritidsordning Der er i dag oprettet skolefritidsordning ved alle skoler. Skolefritidsordningen er et pædagogisk pasningstilbud til de mindste skolebørn (til og med 3. klasse). I skolefritidsordningen er der ansat pædagoger og medhjælpere til at tage sig af børnene. Der foregår mange forskellige aktiviteter - lige fra leg, spil og sport til udflugter og værkstedsaktiviteter. 3

4 Skolestart Dit barn skal begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Der er dog mulighed for, at barnet kan begynde sin skolegang tidligere eller senere - alt afhængig af barnets udvikling. Fagene I 1. klasse undervises børnene i 8 fag. De undervises i: dansk engelsk idræt billedkunst musik matematik natur/teknik kristendom Ikke fag-delt undervisning Nogle lærere vælger at opdele undervisningen i emner. Det kan de gøre ved at tilrettelægge undervisningen som ikke-fagdelt. Ikke-fagdelt undervisning betyder, at eleverne i samme undervisningstime arbejder med f.eks. både dansk, billedkunst og matematik. Herved kommer der større sammenhæng i arbejdet og børnene får mulighed for at bruge hænderne. Barnets krop og intellekt skilles ikke ad. Musiske aktiviteter og værkstedsundervisning Børn udvikler sig med forskellig hastighed. Derfor skal hvert barn have mulighed for at lære i sit eget tempo. Det tages der hensyn til i undervisningen. Det er vigtigt at udvikle børns evner til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Når børn f.eks. synger, spiller og danser eller tegner og maler, så kaldes det musiske aktiviteter. Værkstedsundervisningen er også en vigtig del af skolestarten. Den giver barnet mulighed for at arbejde og eksperimentere med opgaver efter eget valg og i eget tempo. Værkstedsundervisning behøver ikke at være noget håndværksmæssigt med f.eks. hammer og søm. Det er en arbejdsplads, hvor der bl.a. anvendes praktiske materialer, og hvor børnene kan lave forskellige ting ved hjælp af en kort arbejdsvejledning eller tegning. Der ses også ofte dansk- og matematikværksteder. 4

5 Samarbejde mellem hjem og skole I Folkeskolelovens formålsparagraf er det fastslået, at skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene. Hensigten med samarbejdet er - i fællesskab - at skabe de bedste betingelser for det enkelte barns følelsesmæssige, forstandsmæssige og fysiske udvikling og evne til at omgås andre. Samarbejdet kræver en indsats fra både skole og hjem. Børnene må opleve, at hjem og skole kommer hinanden ved, og at forældre og lærere respekterer hinanden. Hvordan samarbejder vi? Den bedste måde at indlede et samarbejde på, er ofte enten at gøre noget sammen eller tage en snak om tingene. Derfor er det vigtigt, at forældrene møder op til de arrangementer og møder, som skolen indbyder til. I 1. klasse og 2. klasse er der mindst to samtaler årligt mellem barnets lærere og hjemmene. Her kan større eller mindre emner tages op, og man kan også tale med lærerne om barnets hverdag uden for skolen. Vi giver ikke karakterer i de små klasser. Ved forældresamtalerne giver lærerne oplysninger om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Der holdes også forældremøder, hvor der orienteres mere generelt om skolen, undervisningen og klassen. Disse møder giver også forældrene lejlighed til at udveksle synspunkter med lærerne og de øvrige forældre. Børnehaveklassen gennemfører som regel tilsvarende arrangementer. I den enkelte klasse kan man beslutte at oprette et klasseforældreråd. Dette består af en gruppe forældre, der - i samarbejde med klasselæreren - kan tilrettelægge forskellige aktiviteter for børnene uden for skoletiden. Ved fravær Skolen skal altid have besked ved barnets fravær. 5

6 Kom på skolen! Opstår der forhold, som vækker bekymring eller utilfredshed, er skolen altid åben over for forældrene. Det er vigtigt, at man taler om tingene, og en samtale vil næsten altid føre til en gensidig forståelse. ForældreIntra Når dit barn starter i børnehaveklassen har du mulighed for at tilgå skolens ForældreIntra hjemmefra via web. ForældreIntra giver mulighed for dig at følge med i elevernes arbejde samt at kommunikere med klassen lærere og klassen forældre m.m. For at få adgang til ForældreIntra, skal forældrene på en loginside indtaste enten med NemID eller et brugernavn og et kodeord. Brugernavn og førstegangs kodeord oprettes af skolen. Computeren med i skoletasken Har dit barn sin egen bærbare computer, må den gerne tages med i skole. Kommunen har ikke en særlig forsikring der dækker elevernes medbragte computer. Du bør derfor, på dit barns vegne, tegne en forsikring som dækker skader og tyveri. 6

7 Skolevæsenets service-afdelinger Skoleadministration Esbjerg Kommunes skoler hører under Børn & Kultur, Skole. Du er altid velkommen til at kontakte Skoleadministrationens personale i alle spørgsmål vedrørende folkeskolen i Esbjerg Kommune. Pædagogisk Udvikling Pædagogisk Udvikling arbejder for at skabe et samlet skolevæsen. Vi støtter og inspirerer skolerne i deres udvikling, således at alle børn får mulighed for at gå på en skole, hvor de trives og oplever involverende undervisning og god læring. Børn lærer på forskellige måder Forskellige måder at differentiere undervisningen på indgår i grundtankerne som Esbjerg Kommunes skoler arbejder på. Man tager udgangspunkt i barnets styrkesider og potentialer og bruger disse styrker i undervisnings- og læringssituationer. Hertil anvendes forskellige strategier, der kan have baggrund i f. eks. Mange Intelligenser eller Læringsstile, hver for sig eller i samhørighed. Børn har brug for tydelige voksne, der viser barnet positiv opmærksomhed. Skolerne i Esbjerg Kommune arbejder anerkendende med relationer både til øvrige børn og voksne. I tilrettelæggelsen af undervisningen tages der højde for, at mange børn, især de yngste, har behov for at bruge kroppen, når de lærer. Dette betyder, at undervisning og læring til tider foregår udenfor klasserummets traditionelle rammer. Læs mere om de projekter Pædagogisk Udvikling samarbejder med skoler om på 7

8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 18 år og deres familier. Her er ansat et antal psykologer, børnefysioterapeuter og konsulenter (læsekonsulenter, specialpædagogiske konsulenter, AKT-konsulenter og synskonsulenter). Alle forældre kan få rådgivning og vejledning - også selv om barnet ikke er begyndt i skolen endnu. Hvis barnet er i vanskeligheder, eller hvis familien ønsker råd om opdragelse m.v., kan man altid aftale tid for at få en samtale om problemerne. Vi arbejder på skolerne, i daginstitutionerne, i dagplejen og kommer også gerne i hjemmene. I samarbejde med de voksne, forældrene såvel som de professionelle, søger vi at nå til en forståelse af problemerne og at finde relevante handlemuligheder. Ofte vil en målrettet specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, der tager udgangspunkt i barnets behov, kunne afhjælpe vanskelighederne. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Elever kan i perioder af deres skolegang få brug for støtte. Her kan der eventuelt gives tilbud om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand er en støtte ud over den almindelige undervisning, men gives ofte i tilknytning til den almindelige undervisning. Den består oftest i, at eleven et antal timer om ugen får undervisning i en mindre gruppe eller i klassen i det fag, som volder vanskeligheder. Er der tale om f.eks. vanskeligheder med at omgås andre, gives støtte som regel i form af rådgivning og vejledning til hjem og skole. Forældrene kan henvende sig til PPR eller skolen og bede om hjælp, hvis barnet har vanskeligheder. I mange tilfælde er det læreren, som bliver opmærksom på, at barnet har behov for en særlig indsats. 8

9 Tale-hørecenteret (THC) Tale-hørecenteret er et tilbud til alle børn og unge mellem 0-18 år og deres familier. THC s personale består af tale-hørelærere, audiologpæder og en administrativ medarbejder. Udover tale-høreundervisning tilbyder vi rådgivning og vejledning til forældre og andre samarbejdspartnere. Måske har I allerede stiftet bekendtskab til os via dagtilbud, hvor en stor del af vores arbejde foregår, idet der i barnets første år er særligt fokus på sprogudvikling. Når barnet begynder i skole, kan der fortsat være behov for tale-hørepædagogisk bistand. Derfor tilbyder vi også i skoleregi undervisning og vejledning. Læs mere om THC på Sundhed Sundhedspleje til børn 6-18 år Formålet med sundhedspleje til skolebørn er at medvirke til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninhger for en sund voksentilværelse. Vi arbejder sammen med børnenes forældre og skolernes personale. Sundhedsplejersken tilbyder undersøgelser og sundhedssamtaler til skolebørn på forskellige klassetrin fra 0. til 9. klasse. Læs mere om sundhedsplejen og find jeres skolesundhedsplejerske på eller på skolens Intranet. Undervisning under langvarig sygdom Er barnet indlagt på sygehus eller anden institution, sørger kommunen for barnets undervisning. Tandpleje Alle børn er fra fødslen automatisk tilmeldt børnetandplejen. Kommunens tilbud gives på én af de børnetandplejeklinikker, som ligger i kommunen. Barnet er tilmeldt klinikken, hvor man bor, men kan frit vælge en anden klinik, hvis det passer bedre. På børnetandplejeklinikkerne er al forebyggelse og behandling gratis. Det er Tandplejens opgave at arbejde for, at børnene har god tandsundhed, og at informere både barnet selv og forældrene om, hvordan barnet bedst kan bevare sine tænder sunde. 9

10 For de små børn gælder, at børnenes tandsundhed er forældrenes ansvar. Efterhånden skal børnene selv lære, hvordan de kan passe tænderne, at tage ansvar for tandsundheden. Den opgave hjælper Tandplejens personale børnene med, når de bliver gamle nok til det. På børnetandplejeklinikkerne indkaldes børnene fra 8 måneders alderen til regelmæssige undersøgelser. Børnene indkaldes til undersøgelser efter individuel vurdering af behovet. På kommunens børnetandplejeklinikker er der åbent alle skoledage og den første uge af sommerferien. I sommerferien er der en vagtordning, som annonceres lokalt. Den daglige åbningstid på klinikkerne er kl , men der kan tilbydes sene eftermiddagstider ved behov. Spørg på klinikken. Skolebørn i klasse tilbydes transport til tandklinikken, hvis der ikke er tilbud på skolen, når forældrene ikke kan køre dem. Større skolebørn kan også få tilbuddet, hvis der er særlig langt til klinikken. Transport sker i tandplejens bus, som har egen chauffør eller evt. i taxa. På kommunens børnetandplejeklinikker foretages alle nødvendige behandlinger, og der kan gives tilbud om tandregulering. For at sikre den optimale tandbehandling af barnet, er det meget vigtigt at Tandplejen får besked om ændringer i barnets helbreds- og medicinoplysninger. I forbindelse med indkaldelser til undersøgelser og behandling har Tandplejen nu mulighed for at sende SMS-reminder om tiden. Det kræver blot at I oplyser Tandplejen om et mobilnummer som vi må anvende til det formål. Læs mere om Tandplejen på Tandskader Desværre slår mange børn tænderne, så der opstår skader. Hvis det sker, er det vigtigt at komme hurtigt til tandlæge. Sker skaden i skoletiden, vil de børn, der behandles på én af kommunens klinikker, blive sendt til behandling direkte fra skolen. Hvis der sker skader udenfor de tidspunkter, hvor skolens tandklinikker er åben, kan man kontakte en privatpraktiserende tandlæge. Udgiften hertil betales fuldt ud af kommunen. Større tandskader kan ofte først behandles færdige, når børnene bliver voksne og ikke længere er omfattet af tilbuddet om gratis tandpleje. Derfor anbefales det at tegne en tandskadeforsikring. Sikkerhed i trafikken I forbindelse med skolestarten skal barnet lære den nye skolevej at kende. Mange steder har kommunen gjort meget for at beskytte børnene mod den øvrige trafik. 10

11 Men ingen vej er helt uden fare! Derfor er det vigtigt, at du gennemgår skolevejen sammen med barnet og måske i den første tid følger barnet til og fra skole. Forældre er ansvarlige for, at barnet lærer at færdes i trafikken. Husk selv at være et godt eksempel for barnet! I skolen gør vi en stor indsats for at lære børnene om trafiksikkerhed. Vi opfordrer til at børnene kun køres i skole i meget begrænset omfang, idet der kan opstå farlige trafikale situationer, når der på samme tid er mange biler på skolens område. At GÅ i skole Mange mindre børn cykler ikke selv i skole. De bliver kørt i skole med skolebus, forældrene kører dem - eller de går. Det er derfor en god idé, at du går ruten igennem med barnet flere gange. På den måde lærer barnet de nødvendige færdselsregler. Ofte kan det være en god idé at lade flere børn gå sammen - eventuelt i følge med en voksen - alt afhængig af skolevejens placering i forhold til de befærdede veje. At CYKLE i skole Barnet bør kunne cykle sikkert, før du lader det cykle alene i skole. Du bør også sikre dig, at barnet kender og overholder de vigtigste færdselsregler. Tal med barnet om, at leg på cykel ikke må foregå på skolevejen og andre befærdede veje. Barnet bør lære disse 5 gode cykelvaner: 1. Giv dig altid god tid i trafikken. Kør først over gaden, når der er helt fri bane. 2. Kør altid med cykelhjelm og husk altid lys og reflekser, når det er mørkt. 3. Din cykel skal være i orden. Fortæl din far og mor, hvis der mangler noget på cyklen eller hvis den er gået i stykker. 4. Når du skal til venstre, så gør du sådan: - vis med armen, at du vil stoppe - stå af cyklen - kør først over gaden, når der er helt fri bane. 5. Lær færdselstavlerne. Snak med din far og mor om,hvad de betyder. Prøv om du kan lære én ny tavle at kende om ugen. 11

12 Værd at vide Skolebestyrelsen På hver skole er der en skolebestyrelse. Bestyrelsen kan bestå af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter valgt blandt forældrene til skolens elever, 2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt skolens medarbejdere og 2 elevrepræsentanter valgt blandt skolens elever. Skolebestyrelsens opgave er bl.a. at føre tilsyn med skolen. Den er med til at sørge for, at skolen er en god arbejdsplads for børn og voksne. På skolen kan du få at vide, hvem der sidder i skolebestyrelsen. Der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen hvert 4. år, øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Ansvar ved tyveri og skade Skolen påtager sig ikke ansvar for børnenes penge og værdigenstande - heller ikke for deres cykler. Kommunen har ikke en særlig forsikring, der dækker eleverne. Du bør derfor selv tegne en forsikring, som dækker skader og tyveri. Ulykkesforsikring Skolen har ikke en ulykkesforsikring hvorfor du selv bør tegne en forsikring som dækker ulykker. Glemte sager Glemte sager lægges ind i skolens depot. Har dit barn mistet noget, kan du måske finde det blandt de glemte sager. Det er bedst, at du selv kommer for at se efter tingene. Skoleflytning Esbjerg Kommune er delt op i skoledistrikter. Ønsker I ikke, at barnet skal gå på skolen i det skoledistrikt, hvor I bor, kan I søge om at få barnet indskrevet på en anden skole, ved henvendelse til den skole I ønsker i stedet. 12 Fætter Ib

13 Befordring af skoleelever Esbjerg Kommune dækker udgifterne til befordring, for børn der har længere skolevej end: - 2,5 km for elever i børnehaveklasse samt klassetrin. - 6 km for elever på klassetrin. - 7 km for elever på klassetrin. - 9 km for elever på 10. klassetrin. - og børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Bestemmelserne omfatter ikke elever, som undervises i en anden skole end distriktsskolen. Kommunen sørger også for befordring til og fra skole af syge og handicappede børn. Hvis barnet ikke selv kan klare skolevejen, kan du kontakte skolen eller Skoleadministrationen. Esbjerg Kulturskole Esbjerg Kulturskole tilbyder musikalsk forskole, kor, sammenspil og instrumentalundervisning til folkeskolerne. Det er den enkelte skole, som afgør, hvad der tilbydes på den pågældende skole. Udover aktiviteterne i folkeskolerne byder Esbjerg Kulturskole på kreative aktiviteter og undervisning indenfor musik, teater, billedkunst og ballet primært til børn og unge under 25 år. For yderligere information se Kulturskolens hjemmeside eller kontakt Esbjerg Kulturskole, Islandsgade 50, 6700 Esbjerg, tlf Sommerferiesjov i Esbjerg Kommune Der er mange forskellige tilbud at vælge imellem. Busture, prøv-selv-aktiviteter i Esbjerg og omegn samt foreningsaktiviteter. Nogle af aktiviteterne er gratis - andre skal der indløses billet til. Se mere i brochuren over sommerferieaktiviteter på Vil du vide mere så kontakt Børn & Kultur-sekretariat, tlf

14 Feriekoloni Skolebørn får tilbud om ferieophold på en af Esbjerg Kommunes feriekolonier i Rendbjerg eller Sønderho. Opholdet varer 2 uger. Ansøgningsskema om ferieophold udleveres på skolen primo februar. Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der behandler ansøgningerne. Adresser Børn & Familieudvalget Formand: Diana Mose Olsen Børn & Kultur, Skoleadministration Torvegade 74, 6700 Esbjerg Kontortid: Hverdage kl. 9-15, torsdag kl fredag kl Telefontider: mandag - onsdag kl torsdag kl. 8-17, fredag kl tlf Skolechef: Henrik Schou, tlf g Kontorchef: Birthe Christensen, tlf g Pædagogisk Udvikling Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Ledende psykolog: Helle Bjerre g Kontorer for ovennævnte er på Ribe Rådhus, Giørtz Plads, 6760 Ribe Kommunens skoler Kontortid: mandag - fredag Læs mere om Esbjerg Kommunes Skolevæsen på - Borger - Skole og uddannelse - Folkeskolen - Kommunens Folkeskoler 14

15 Ansgarskolen, tlf Skoleleder Anita Jørgensen Bakkeskolen, tlf Skoleleder Jette Sylvestersen Bakkevejens skole, tlf Skoleleder Ina Krarup Nielsen Boldesager skole, tlf Skoleleder Carsten C. Møller Bryndum skole, tlf Skoleleder Morten Mærsk Schmidt Danmarksgades skole, tlf Skoleleder Frank Korsbro Darum skole, tlf Skoleleder Kim Bondesen Nielsen Egekratskolen, tlf Skoleleder Børge Pedersen Fourfeldtskolen, tlf Skoleleder Steffen Lawaetz Gredstedbro skole, tlf Skoleleder Henrik Haller Gørding skole, tlf Skoleleder Ole Lerke Hjerting skole, tlf Skoleleder Emma Pedersen Kvaglundskolen, tlf Skoleleder Torben Mørup Nordre skole, tlf Skoleleder Jon Venzel Sønderby Præstegårdsskolen, tlf Skoleleder Jette Strebøl Rørkjær skole, tlf Skoleleder Per Lauridsen Skads skole, tlf Skoleleder Steen B. Kodal Spangsbjergskolen, tlf Skoleleder Lars Andersen Sønderrisskolen, tlf Skoleleder Peter Hundebøll Tjæreborg skole, tlf Skoleleder Dorthea Wehner Vadehavsskolen, tlf Skoleleder Stig Dahl Petersen Vejrup skole, tlf Skoleleder Niels Peder Regel Vitaskolen, tlf Skoleleder Jan Lagoni Vittenbergskolen, tlf Skoleleder Karen Mortensen Ådalskolen, tlf Skoleleder Georg Barslund Nielsen 15

16 Udgivet af Esbjerg Kommune Børn & Kultur Skoleadministration Tekst og tilrettelæggelse: Peter Hartvigsen Grafisk produktion og tryk: Grafisk Trykcenter Illustrationer: Kenny Schwartz Grafisk Trykcenter AS Tlf.:

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Ledige stillinger pr. 1.8.2015

Ledige stillinger pr. 1.8.2015 Postadresse Nørregade 19. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 27. marts 2015 Sagsbehandler Kirsten Petersen Telefon direkte 76 16 86 44 E-mail kp@esbjergkommune.dk Ledige stillinger pr. 1.8.2015

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

Vedtægt. for styrelsen af. Esbjerg Kommunes. Skolevæsen

Vedtægt. for styrelsen af. Esbjerg Kommunes. Skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen Gældende pr. 1. januar 2007 Revideret pr. 1. oktober 2008 Revideret pr. 1. oktober 2010 Revideret pr. 1. august 2011 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Oversigt over fravalgt lektiehjælp og skolernes orientering om lektiehjælp Fravalgt lektiehjælp Skole Antal elever I %

Oversigt over fravalgt lektiehjælp og skolernes orientering om lektiehjælp Fravalgt lektiehjælp Skole Antal elever I % Oversigt over fravalgt lektiehjælp og skolernes orientering om lektiehjælp Skole Bakkeskolen 112 40% Bakkevejens skole 181 36% Emnet skal behandles på skolebestyrelsesmøde på onsdag. Derfor er info ikke

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25. Notatet er et uddrag af de indkomne høringssvar til forslaget om nedlæggelse

Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25. Notatet er et uddrag af de indkomne høringssvar til forslaget om nedlæggelse Nørregade 19. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Sagsbehandler Birthe Ravn Telefon direkte 76 16 86 38 Notat Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole 2 Nye skoledistrikter 3 Folkeskolereform 4 Indskrivning/Digital indskrivning 5-6 Børnehaveklassen 7 De første skoleår 8 Skolefritidsordning

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Evaluering af lektions- og pausestruktur. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Januar 2013

Evaluering af lektions- og pausestruktur. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Januar 2013 Evaluering af lektions- og pausestruktur. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Januar 2013 Baggrund Den kommunale rammeaftale vedr. lærernes arbejdstid indeholder en evalueringsbestemmelse vedr. lektions- og pausestruktur.

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

2013 Velkommen i skole

2013 Velkommen i skole 2013 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Skoleparathedsvurdering...4 Digital indskrivning...5 Skoledistrikter...5 Indskoling og de første skoleår...6

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 20. august 2008 kl. 19:00. (de forældrevalgte mødes kl. 18:30 på lærerværelset).

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 20. august 2008 kl. 19:00. (de forældrevalgte mødes kl. 18:30 på lærerværelset). Bryndumvej 14-16. 6715 Esbjerg N Dato 20. august 2008 Login E-mail dva dva@esbjergkommune.dk Referat Skolebestyrelsesmøde Onsdag d. 20. august 2008 kl. 19:00 (de forældrevalgte mødes kl. 18:30 på lærerværelset).

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1. Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner

Læs mere