Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma"

Transkript

1 Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma

2 Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole får et godt samarbejde har vi udarbejdet dette hæfte med forskellige oplysninger, som vi synes er værd at vide. Folkeskolen er jo en helt anden skole end den de fleste forældre har kendt, bl.a. fordi skolen har tilpasset sig udviklingen i det omgivende samfund. Fra skolens side opfatter vi barnet som et lille fornuftsvæsen, der med nysgerrighed og oplevelsestrang er parat til at suge viden til sig, men hvor vi i dag også lægger vægt på, at børn har følelser, fantasi, krop og behov for sociale relationer. Lad barnet være med i gennemgangen af hæftet og forklar, hvad I finder relevant. Velkommen til Esbjerg Kommunale Skolevæsen, til et forhåbentligt godt samarbejde, og vi håber DIT barn vil blive glad for at gå i skole og dermed få det bedst mulige udbytte af skolegangen. Esbjerg Byråd har vedtaget en politik for Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Skolepolitikken er at finde på - Borger - Skole og uddannelse - Folkeskolen - Kommunens Folkeskoler. Med venlig hilsen Henrik Schou Skolechef De første skoleår Selvom mange børn i dag passes i institutioner som vuggestuer og børnehaver, er skolestarten et skift i barnets tilværelse. Barnet kommer i nye omgivelser - får nye kammerater og nye voksne omkring sig. De børn, der begynder i børnehaveklassen eller 1. klasse, er næsten lige gamle. Men på andre måder kan der være større forskelle, der skal tages hensyn til. Det er vigtigt, at skolen får besked om barnets eventuelle særlige behov for forståelse og støtte. 2

3 Børnehaveklassen Klassen har sit eget lokale, der er specielt indrettet med bl.a. legetøj og materialer, der giver børnene mulighed for at lege og bruge fantasien. Der arbejdes med forskellige emner - f.eks. sundhed, kend dig selv og årstiderne. Emner, som er med til at gøre børnene bevidste om sig selv og deres omgivelser. Selv om man ikke skal lære at læse og regne i børnehaveklassen, arbejdes der dog ofte med øvelser og lege, som lærer børnene at være opmærksomme og gøre dem klar til at modtage undervisning. Hver dag foregår der noget, som samler børnene om en fælles oplevelse. Der bliver læst historier, sunget, dramatiseret og meget andet. Samværet i børnehaveklassen stiller krav til børnene om at samarbejde og at lære at vise hensyn til de andre i klassen. Det er også starten på at lære om medbestemmelse og medansvar. Undervisningen i børnehaveklassen varetages af børnehaveklasselederen i samarbejde med lærerne fra 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse. Skolefritidsordning Der er i dag oprettet skolefritidsordning ved alle skoler. Skolefritidsordningen er et pædagogisk pasningstilbud til de mindste skolebørn (til og med 3. klasse). I skolefritidsordningen er der ansat pædagoger og medhjælpere til at tage sig af børnene. Der foregår mange forskellige aktiviteter - lige fra leg, spil og sport til udflugter og værkstedsaktiviteter. 3

4 Skolestart Dit barn skal begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Der er dog mulighed for, at barnet kan begynde sin skolegang tidligere eller senere - alt afhængig af barnets udvikling. Fagene I 1. klasse undervises børnene i 8 fag. De undervises i: dansk engelsk idræt billedkunst musik matematik natur/teknik kristendom Ikke fag-delt undervisning Nogle lærere vælger at opdele undervisningen i emner. Det kan de gøre ved at tilrettelægge undervisningen som ikke-fagdelt. Ikke-fagdelt undervisning betyder, at eleverne i samme undervisningstime arbejder med f.eks. både dansk, billedkunst og matematik. Herved kommer der større sammenhæng i arbejdet og børnene får mulighed for at bruge hænderne. Barnets krop og intellekt skilles ikke ad. Musiske aktiviteter og værkstedsundervisning Børn udvikler sig med forskellig hastighed. Derfor skal hvert barn have mulighed for at lære i sit eget tempo. Det tages der hensyn til i undervisningen. Det er vigtigt at udvikle børns evner til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Når børn f.eks. synger, spiller og danser eller tegner og maler, så kaldes det musiske aktiviteter. Værkstedsundervisningen er også en vigtig del af skolestarten. Den giver barnet mulighed for at arbejde og eksperimentere med opgaver efter eget valg og i eget tempo. Værkstedsundervisning behøver ikke at være noget håndværksmæssigt med f.eks. hammer og søm. Det er en arbejdsplads, hvor der bl.a. anvendes praktiske materialer, og hvor børnene kan lave forskellige ting ved hjælp af en kort arbejdsvejledning eller tegning. Der ses også ofte dansk- og matematikværksteder. 4

5 Samarbejde mellem hjem og skole I Folkeskolelovens formålsparagraf er det fastslået, at skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene. Hensigten med samarbejdet er - i fællesskab - at skabe de bedste betingelser for det enkelte barns følelsesmæssige, forstandsmæssige og fysiske udvikling og evne til at omgås andre. Samarbejdet kræver en indsats fra både skole og hjem. Børnene må opleve, at hjem og skole kommer hinanden ved, og at forældre og lærere respekterer hinanden. Hvordan samarbejder vi? Den bedste måde at indlede et samarbejde på, er ofte enten at gøre noget sammen eller tage en snak om tingene. Derfor er det vigtigt, at forældrene møder op til de arrangementer og møder, som skolen indbyder til. I 1. klasse og 2. klasse er der mindst to samtaler årligt mellem barnets lærere og hjemmene. Her kan større eller mindre emner tages op, og man kan også tale med lærerne om barnets hverdag uden for skolen. Vi giver ikke karakterer i de små klasser. Ved forældresamtalerne giver lærerne oplysninger om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Der holdes også forældremøder, hvor der orienteres mere generelt om skolen, undervisningen og klassen. Disse møder giver også forældrene lejlighed til at udveksle synspunkter med lærerne og de øvrige forældre. Børnehaveklassen gennemfører som regel tilsvarende arrangementer. I den enkelte klasse kan man beslutte at oprette et klasseforældreråd. Dette består af en gruppe forældre, der - i samarbejde med klasselæreren - kan tilrettelægge forskellige aktiviteter for børnene uden for skoletiden. Ved fravær Skolen skal altid have besked ved barnets fravær. 5

6 Kom på skolen! Opstår der forhold, som vækker bekymring eller utilfredshed, er skolen altid åben over for forældrene. Det er vigtigt, at man taler om tingene, og en samtale vil næsten altid føre til en gensidig forståelse. ForældreIntra Når dit barn starter i børnehaveklassen har du mulighed for at tilgå skolens ForældreIntra hjemmefra via web. ForældreIntra giver mulighed for dig at følge med i elevernes arbejde samt at kommunikere med klassen lærere og klassen forældre m.m. For at få adgang til ForældreIntra, skal forældrene på en loginside indtaste enten med NemID eller et brugernavn og et kodeord. Brugernavn og førstegangs kodeord oprettes af skolen. Computeren med i skoletasken Har dit barn sin egen bærbare computer, må den gerne tages med i skole. Kommunen har ikke en særlig forsikring der dækker elevernes medbragte computer. Du bør derfor, på dit barns vegne, tegne en forsikring som dækker skader og tyveri. 6

7 Skolevæsenets service-afdelinger Skoleadministration Esbjerg Kommunes skoler hører under Børn & Kultur, Skole. Du er altid velkommen til at kontakte Skoleadministrationens personale i alle spørgsmål vedrørende folkeskolen i Esbjerg Kommune. Pædagogisk Udvikling Pædagogisk Udvikling arbejder for at skabe et samlet skolevæsen. Vi støtter og inspirerer skolerne i deres udvikling, således at alle børn får mulighed for at gå på en skole, hvor de trives og oplever involverende undervisning og god læring. Børn lærer på forskellige måder Forskellige måder at differentiere undervisningen på indgår i grundtankerne som Esbjerg Kommunes skoler arbejder på. Man tager udgangspunkt i barnets styrkesider og potentialer og bruger disse styrker i undervisnings- og læringssituationer. Hertil anvendes forskellige strategier, der kan have baggrund i f. eks. Mange Intelligenser eller Læringsstile, hver for sig eller i samhørighed. Børn har brug for tydelige voksne, der viser barnet positiv opmærksomhed. Skolerne i Esbjerg Kommune arbejder anerkendende med relationer både til øvrige børn og voksne. I tilrettelæggelsen af undervisningen tages der højde for, at mange børn, især de yngste, har behov for at bruge kroppen, når de lærer. Dette betyder, at undervisning og læring til tider foregår udenfor klasserummets traditionelle rammer. Læs mere om de projekter Pædagogisk Udvikling samarbejder med skoler om på 7

8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 18 år og deres familier. Her er ansat et antal psykologer, børnefysioterapeuter og konsulenter (læsekonsulenter, specialpædagogiske konsulenter, AKT-konsulenter og synskonsulenter). Alle forældre kan få rådgivning og vejledning - også selv om barnet ikke er begyndt i skolen endnu. Hvis barnet er i vanskeligheder, eller hvis familien ønsker råd om opdragelse m.v., kan man altid aftale tid for at få en samtale om problemerne. Vi arbejder på skolerne, i daginstitutionerne, i dagplejen og kommer også gerne i hjemmene. I samarbejde med de voksne, forældrene såvel som de professionelle, søger vi at nå til en forståelse af problemerne og at finde relevante handlemuligheder. Ofte vil en målrettet specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, der tager udgangspunkt i barnets behov, kunne afhjælpe vanskelighederne. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Elever kan i perioder af deres skolegang få brug for støtte. Her kan der eventuelt gives tilbud om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand er en støtte ud over den almindelige undervisning, men gives ofte i tilknytning til den almindelige undervisning. Den består oftest i, at eleven et antal timer om ugen får undervisning i en mindre gruppe eller i klassen i det fag, som volder vanskeligheder. Er der tale om f.eks. vanskeligheder med at omgås andre, gives støtte som regel i form af rådgivning og vejledning til hjem og skole. Forældrene kan henvende sig til PPR eller skolen og bede om hjælp, hvis barnet har vanskeligheder. I mange tilfælde er det læreren, som bliver opmærksom på, at barnet har behov for en særlig indsats. 8

9 Tale-hørecenteret (THC) Tale-hørecenteret er et tilbud til alle børn og unge mellem 0-18 år og deres familier. THC s personale består af tale-hørelærere, audiologpæder og en administrativ medarbejder. Udover tale-høreundervisning tilbyder vi rådgivning og vejledning til forældre og andre samarbejdspartnere. Måske har I allerede stiftet bekendtskab til os via dagtilbud, hvor en stor del af vores arbejde foregår, idet der i barnets første år er særligt fokus på sprogudvikling. Når barnet begynder i skole, kan der fortsat være behov for tale-hørepædagogisk bistand. Derfor tilbyder vi også i skoleregi undervisning og vejledning. Læs mere om THC på Sundhed Sundhedspleje til børn 6-18 år Formålet med sundhedspleje til skolebørn er at medvirke til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninhger for en sund voksentilværelse. Vi arbejder sammen med børnenes forældre og skolernes personale. Sundhedsplejersken tilbyder undersøgelser og sundhedssamtaler til skolebørn på forskellige klassetrin fra 0. til 9. klasse. Læs mere om sundhedsplejen og find jeres skolesundhedsplejerske på eller på skolens Intranet. Undervisning under langvarig sygdom Er barnet indlagt på sygehus eller anden institution, sørger kommunen for barnets undervisning. Tandpleje Alle børn er fra fødslen automatisk tilmeldt børnetandplejen. Kommunens tilbud gives på én af de børnetandplejeklinikker, som ligger i kommunen. Barnet er tilmeldt klinikken, hvor man bor, men kan frit vælge en anden klinik, hvis det passer bedre. På børnetandplejeklinikkerne er al forebyggelse og behandling gratis. Det er Tandplejens opgave at arbejde for, at børnene har god tandsundhed, og at informere både barnet selv og forældrene om, hvordan barnet bedst kan bevare sine tænder sunde. 9

10 For de små børn gælder, at børnenes tandsundhed er forældrenes ansvar. Efterhånden skal børnene selv lære, hvordan de kan passe tænderne, at tage ansvar for tandsundheden. Den opgave hjælper Tandplejens personale børnene med, når de bliver gamle nok til det. På børnetandplejeklinikkerne indkaldes børnene fra 8 måneders alderen til regelmæssige undersøgelser. Børnene indkaldes til undersøgelser efter individuel vurdering af behovet. På kommunens børnetandplejeklinikker er der åbent alle skoledage og den første uge af sommerferien. I sommerferien er der en vagtordning, som annonceres lokalt. Den daglige åbningstid på klinikkerne er kl , men der kan tilbydes sene eftermiddagstider ved behov. Spørg på klinikken. Skolebørn i klasse tilbydes transport til tandklinikken, hvis der ikke er tilbud på skolen, når forældrene ikke kan køre dem. Større skolebørn kan også få tilbuddet, hvis der er særlig langt til klinikken. Transport sker i tandplejens bus, som har egen chauffør eller evt. i taxa. På kommunens børnetandplejeklinikker foretages alle nødvendige behandlinger, og der kan gives tilbud om tandregulering. For at sikre den optimale tandbehandling af barnet, er det meget vigtigt at Tandplejen får besked om ændringer i barnets helbreds- og medicinoplysninger. I forbindelse med indkaldelser til undersøgelser og behandling har Tandplejen nu mulighed for at sende SMS-reminder om tiden. Det kræver blot at I oplyser Tandplejen om et mobilnummer som vi må anvende til det formål. Læs mere om Tandplejen på Tandskader Desværre slår mange børn tænderne, så der opstår skader. Hvis det sker, er det vigtigt at komme hurtigt til tandlæge. Sker skaden i skoletiden, vil de børn, der behandles på én af kommunens klinikker, blive sendt til behandling direkte fra skolen. Hvis der sker skader udenfor de tidspunkter, hvor skolens tandklinikker er åben, kan man kontakte en privatpraktiserende tandlæge. Udgiften hertil betales fuldt ud af kommunen. Større tandskader kan ofte først behandles færdige, når børnene bliver voksne og ikke længere er omfattet af tilbuddet om gratis tandpleje. Derfor anbefales det at tegne en tandskadeforsikring. Sikkerhed i trafikken I forbindelse med skolestarten skal barnet lære den nye skolevej at kende. Mange steder har kommunen gjort meget for at beskytte børnene mod den øvrige trafik. 10

11 Men ingen vej er helt uden fare! Derfor er det vigtigt, at du gennemgår skolevejen sammen med barnet og måske i den første tid følger barnet til og fra skole. Forældre er ansvarlige for, at barnet lærer at færdes i trafikken. Husk selv at være et godt eksempel for barnet! I skolen gør vi en stor indsats for at lære børnene om trafiksikkerhed. Vi opfordrer til at børnene kun køres i skole i meget begrænset omfang, idet der kan opstå farlige trafikale situationer, når der på samme tid er mange biler på skolens område. At GÅ i skole Mange mindre børn cykler ikke selv i skole. De bliver kørt i skole med skolebus, forældrene kører dem - eller de går. Det er derfor en god idé, at du går ruten igennem med barnet flere gange. På den måde lærer barnet de nødvendige færdselsregler. Ofte kan det være en god idé at lade flere børn gå sammen - eventuelt i følge med en voksen - alt afhængig af skolevejens placering i forhold til de befærdede veje. At CYKLE i skole Barnet bør kunne cykle sikkert, før du lader det cykle alene i skole. Du bør også sikre dig, at barnet kender og overholder de vigtigste færdselsregler. Tal med barnet om, at leg på cykel ikke må foregå på skolevejen og andre befærdede veje. Barnet bør lære disse 5 gode cykelvaner: 1. Giv dig altid god tid i trafikken. Kør først over gaden, når der er helt fri bane. 2. Kør altid med cykelhjelm og husk altid lys og reflekser, når det er mørkt. 3. Din cykel skal være i orden. Fortæl din far og mor, hvis der mangler noget på cyklen eller hvis den er gået i stykker. 4. Når du skal til venstre, så gør du sådan: - vis med armen, at du vil stoppe - stå af cyklen - kør først over gaden, når der er helt fri bane. 5. Lær færdselstavlerne. Snak med din far og mor om,hvad de betyder. Prøv om du kan lære én ny tavle at kende om ugen. 11

12 Værd at vide Skolebestyrelsen På hver skole er der en skolebestyrelse. Bestyrelsen kan bestå af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter valgt blandt forældrene til skolens elever, 2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt skolens medarbejdere og 2 elevrepræsentanter valgt blandt skolens elever. Skolebestyrelsens opgave er bl.a. at føre tilsyn med skolen. Den er med til at sørge for, at skolen er en god arbejdsplads for børn og voksne. På skolen kan du få at vide, hvem der sidder i skolebestyrelsen. Der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen hvert 4. år, øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Ansvar ved tyveri og skade Skolen påtager sig ikke ansvar for børnenes penge og værdigenstande - heller ikke for deres cykler. Kommunen har ikke en særlig forsikring, der dækker eleverne. Du bør derfor selv tegne en forsikring, som dækker skader og tyveri. Ulykkesforsikring Skolen har ikke en ulykkesforsikring hvorfor du selv bør tegne en forsikring som dækker ulykker. Glemte sager Glemte sager lægges ind i skolens depot. Har dit barn mistet noget, kan du måske finde det blandt de glemte sager. Det er bedst, at du selv kommer for at se efter tingene. Skoleflytning Esbjerg Kommune er delt op i skoledistrikter. Ønsker I ikke, at barnet skal gå på skolen i det skoledistrikt, hvor I bor, kan I søge om at få barnet indskrevet på en anden skole, ved henvendelse til den skole I ønsker i stedet. 12 Fætter Ib

13 Befordring af skoleelever Esbjerg Kommune dækker udgifterne til befordring, for børn der har længere skolevej end: - 2,5 km for elever i børnehaveklasse samt klassetrin. - 6 km for elever på klassetrin. - 7 km for elever på klassetrin. - 9 km for elever på 10. klassetrin. - og børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Bestemmelserne omfatter ikke elever, som undervises i en anden skole end distriktsskolen. Kommunen sørger også for befordring til og fra skole af syge og handicappede børn. Hvis barnet ikke selv kan klare skolevejen, kan du kontakte skolen eller Skoleadministrationen. Esbjerg Kulturskole Esbjerg Kulturskole tilbyder musikalsk forskole, kor, sammenspil og instrumentalundervisning til folkeskolerne. Det er den enkelte skole, som afgør, hvad der tilbydes på den pågældende skole. Udover aktiviteterne i folkeskolerne byder Esbjerg Kulturskole på kreative aktiviteter og undervisning indenfor musik, teater, billedkunst og ballet primært til børn og unge under 25 år. For yderligere information se Kulturskolens hjemmeside eller kontakt Esbjerg Kulturskole, Islandsgade 50, 6700 Esbjerg, tlf Sommerferiesjov i Esbjerg Kommune Der er mange forskellige tilbud at vælge imellem. Busture, prøv-selv-aktiviteter i Esbjerg og omegn samt foreningsaktiviteter. Nogle af aktiviteterne er gratis - andre skal der indløses billet til. Se mere i brochuren over sommerferieaktiviteter på Vil du vide mere så kontakt Børn & Kultur-sekretariat, tlf

14 Feriekoloni Skolebørn får tilbud om ferieophold på en af Esbjerg Kommunes feriekolonier i Rendbjerg eller Sønderho. Opholdet varer 2 uger. Ansøgningsskema om ferieophold udleveres på skolen primo februar. Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der behandler ansøgningerne. Adresser Børn & Familieudvalget Formand: Diana Mose Olsen Børn & Kultur, Skoleadministration Torvegade 74, 6700 Esbjerg Kontortid: Hverdage kl. 9-15, torsdag kl fredag kl Telefontider: mandag - onsdag kl torsdag kl. 8-17, fredag kl tlf Skolechef: Henrik Schou, tlf g Kontorchef: Birthe Christensen, tlf g Pædagogisk Udvikling Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Ledende psykolog: Helle Bjerre g Kontorer for ovennævnte er på Ribe Rådhus, Giørtz Plads, 6760 Ribe Kommunens skoler Kontortid: mandag - fredag Læs mere om Esbjerg Kommunes Skolevæsen på - Borger - Skole og uddannelse - Folkeskolen - Kommunens Folkeskoler 14

15 Ansgarskolen, tlf Skoleleder Anita Jørgensen Bakkeskolen, tlf Skoleleder Jette Sylvestersen Bakkevejens skole, tlf Skoleleder Ina Krarup Nielsen Boldesager skole, tlf Skoleleder Carsten C. Møller Bryndum skole, tlf Skoleleder Morten Mærsk Schmidt Danmarksgades skole, tlf Skoleleder Frank Korsbro Darum skole, tlf Skoleleder Kim Bondesen Nielsen Egekratskolen, tlf Skoleleder Børge Pedersen Fourfeldtskolen, tlf Skoleleder Steffen Lawaetz Gredstedbro skole, tlf Skoleleder Henrik Haller Gørding skole, tlf Skoleleder Ole Lerke Hjerting skole, tlf Skoleleder Emma Pedersen Kvaglundskolen, tlf Skoleleder Torben Mørup Nordre skole, tlf Skoleleder Jon Venzel Sønderby Præstegårdsskolen, tlf Skoleleder Jette Strebøl Rørkjær skole, tlf Skoleleder Per Lauridsen Skads skole, tlf Skoleleder Steen B. Kodal Spangsbjergskolen, tlf Skoleleder Lars Andersen Sønderrisskolen, tlf Skoleleder Peter Hundebøll Tjæreborg skole, tlf Skoleleder Dorthea Wehner Vadehavsskolen, tlf Skoleleder Stig Dahl Petersen Vejrup skole, tlf Skoleleder Niels Peder Regel Vitaskolen, tlf Skoleleder Jan Lagoni Vittenbergskolen, tlf Skoleleder Karen Mortensen Ådalskolen, tlf Skoleleder Georg Barslund Nielsen 15

16 Udgivet af Esbjerg Kommune Børn & Kultur Skoleadministration Tekst og tilrettelæggelse: Peter Hartvigsen Grafisk produktion og tryk: Grafisk Trykcenter Illustrationer: Kenny Schwartz Grafisk Trykcenter AS Tlf.:

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP N GOD SKOLESTART FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP c abc En god skolestart for børn med sjældne handicap Center for Små Handicapgrupper, maj 2003 Udarbejdet af Sidse Jacobsen og Vibeke Lubanski Redaktion Lars

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ HÅRUP SKOLE KONTAKT Skolens kontor Personalerummet SFO Reden Åbningstid: 8-14 Tlf. 87 13 92 36 Tlf. 87 13 92 52 Tlf. 87 13 92 30 Bedst mellem kl. 11.00 og 11.45 E-mail: haa@mbu.aarhus.dk

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere