Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma"

Transkript

1 Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma

2 Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole får et godt samarbejde har vi udarbejdet dette hæfte med forskellige oplysninger, som vi synes er værd at vide. Folkeskolen er jo en helt anden skole end den de fleste forældre har kendt, bl.a. fordi skolen har tilpasset sig udviklingen i det omgivende samfund. Fra skolens side opfatter vi barnet som et lille fornuftsvæsen, der med nysgerrighed og oplevelsestrang er parat til at suge viden til sig, men hvor vi i dag også lægger vægt på, at børn har følelser, fantasi, krop og behov for sociale relationer. Lad barnet være med i gennemgangen af hæftet og forklar, hvad I finder relevant. Velkommen til Esbjerg Kommunale Skolevæsen, til et forhåbentligt godt samarbejde, og vi håber DIT barn vil blive glad for at gå i skole og dermed få det bedst mulige udbytte af skolegangen. Esbjerg Byråd har vedtaget en politik for Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Skolepolitikken er at finde på - Borger - Skole og uddannelse - Folkeskolen - Kommunens Folkeskoler. Med venlig hilsen Henrik Schou Skolechef De første skoleår Selvom mange børn i dag passes i institutioner som vuggestuer og børnehaver, er skolestarten et skift i barnets tilværelse. Barnet kommer i nye omgivelser - får nye kammerater og nye voksne omkring sig. De børn, der begynder i børnehaveklassen eller 1. klasse, er næsten lige gamle. Men på andre måder kan der være større forskelle, der skal tages hensyn til. Det er vigtigt, at skolen får besked om barnets eventuelle særlige behov for forståelse og støtte. 2

3 Børnehaveklassen Klassen har sit eget lokale, der er specielt indrettet med bl.a. legetøj og materialer, der giver børnene mulighed for at lege og bruge fantasien. Der arbejdes med forskellige emner - f.eks. sundhed, kend dig selv og årstiderne. Emner, som er med til at gøre børnene bevidste om sig selv og deres omgivelser. Selv om man ikke skal lære at læse og regne i børnehaveklassen, arbejdes der dog ofte med øvelser og lege, som lærer børnene at være opmærksomme og gøre dem klar til at modtage undervisning. Hver dag foregår der noget, som samler børnene om en fælles oplevelse. Der bliver læst historier, sunget, dramatiseret og meget andet. Samværet i børnehaveklassen stiller krav til børnene om at samarbejde og at lære at vise hensyn til de andre i klassen. Det er også starten på at lære om medbestemmelse og medansvar. Undervisningen i børnehaveklassen varetages af børnehaveklasselederen i samarbejde med lærerne fra 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse. Skolefritidsordning Der er i dag oprettet skolefritidsordning ved alle skoler. Skolefritidsordningen er et pædagogisk pasningstilbud til de mindste skolebørn (til og med 3. klasse). I skolefritidsordningen er der ansat pædagoger og medhjælpere til at tage sig af børnene. Der foregår mange forskellige aktiviteter - lige fra leg, spil og sport til udflugter og værkstedsaktiviteter. 3

4 Skolestart Dit barn skal begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Der er dog mulighed for, at barnet kan begynde sin skolegang tidligere eller senere - alt afhængig af barnets udvikling. Fagene I 1. klasse undervises børnene i 8 fag. De undervises i: dansk engelsk idræt billedkunst musik matematik natur/teknik kristendom Ikke fag-delt undervisning Nogle lærere vælger at opdele undervisningen i emner. Det kan de gøre ved at tilrettelægge undervisningen som ikke-fagdelt. Ikke-fagdelt undervisning betyder, at eleverne i samme undervisningstime arbejder med f.eks. både dansk, billedkunst og matematik. Herved kommer der større sammenhæng i arbejdet og børnene får mulighed for at bruge hænderne. Barnets krop og intellekt skilles ikke ad. Musiske aktiviteter og værkstedsundervisning Børn udvikler sig med forskellig hastighed. Derfor skal hvert barn have mulighed for at lære i sit eget tempo. Det tages der hensyn til i undervisningen. Det er vigtigt at udvikle børns evner til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Når børn f.eks. synger, spiller og danser eller tegner og maler, så kaldes det musiske aktiviteter. Værkstedsundervisningen er også en vigtig del af skolestarten. Den giver barnet mulighed for at arbejde og eksperimentere med opgaver efter eget valg og i eget tempo. Værkstedsundervisning behøver ikke at være noget håndværksmæssigt med f.eks. hammer og søm. Det er en arbejdsplads, hvor der bl.a. anvendes praktiske materialer, og hvor børnene kan lave forskellige ting ved hjælp af en kort arbejdsvejledning eller tegning. Der ses også ofte dansk- og matematikværksteder. 4

5 Samarbejde mellem hjem og skole I Folkeskolelovens formålsparagraf er det fastslået, at skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene. Hensigten med samarbejdet er - i fællesskab - at skabe de bedste betingelser for det enkelte barns følelsesmæssige, forstandsmæssige og fysiske udvikling og evne til at omgås andre. Samarbejdet kræver en indsats fra både skole og hjem. Børnene må opleve, at hjem og skole kommer hinanden ved, og at forældre og lærere respekterer hinanden. Hvordan samarbejder vi? Den bedste måde at indlede et samarbejde på, er ofte enten at gøre noget sammen eller tage en snak om tingene. Derfor er det vigtigt, at forældrene møder op til de arrangementer og møder, som skolen indbyder til. I 1. klasse og 2. klasse er der mindst to samtaler årligt mellem barnets lærere og hjemmene. Her kan større eller mindre emner tages op, og man kan også tale med lærerne om barnets hverdag uden for skolen. Vi giver ikke karakterer i de små klasser. Ved forældresamtalerne giver lærerne oplysninger om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Der holdes også forældremøder, hvor der orienteres mere generelt om skolen, undervisningen og klassen. Disse møder giver også forældrene lejlighed til at udveksle synspunkter med lærerne og de øvrige forældre. Børnehaveklassen gennemfører som regel tilsvarende arrangementer. I den enkelte klasse kan man beslutte at oprette et klasseforældreråd. Dette består af en gruppe forældre, der - i samarbejde med klasselæreren - kan tilrettelægge forskellige aktiviteter for børnene uden for skoletiden. Ved fravær Skolen skal altid have besked ved barnets fravær. 5

6 Kom på skolen! Opstår der forhold, som vækker bekymring eller utilfredshed, er skolen altid åben over for forældrene. Det er vigtigt, at man taler om tingene, og en samtale vil næsten altid føre til en gensidig forståelse. ForældreIntra Når dit barn starter i børnehaveklassen har du mulighed for at tilgå skolens ForældreIntra hjemmefra via web. ForældreIntra giver mulighed for dig at følge med i elevernes arbejde samt at kommunikere med klassen lærere og klassen forældre m.m. For at få adgang til ForældreIntra, skal forældrene på en loginside indtaste enten med NemID eller et brugernavn og et kodeord. Brugernavn og førstegangs kodeord oprettes af skolen. Computeren med i skoletasken Har dit barn sin egen bærbare computer, må den gerne tages med i skole. Kommunen har ikke en særlig forsikring der dækker elevernes medbragte computer. Du bør derfor, på dit barns vegne, tegne en forsikring som dækker skader og tyveri. 6

7 Skolevæsenets service-afdelinger Skoleadministration Esbjerg Kommunes skoler hører under Børn & Kultur, Skole. Du er altid velkommen til at kontakte Skoleadministrationens personale i alle spørgsmål vedrørende folkeskolen i Esbjerg Kommune. Pædagogisk Udvikling Pædagogisk Udvikling arbejder for at skabe et samlet skolevæsen. Vi støtter og inspirerer skolerne i deres udvikling, således at alle børn får mulighed for at gå på en skole, hvor de trives og oplever involverende undervisning og god læring. Børn lærer på forskellige måder Forskellige måder at differentiere undervisningen på indgår i grundtankerne som Esbjerg Kommunes skoler arbejder på. Man tager udgangspunkt i barnets styrkesider og potentialer og bruger disse styrker i undervisnings- og læringssituationer. Hertil anvendes forskellige strategier, der kan have baggrund i f. eks. Mange Intelligenser eller Læringsstile, hver for sig eller i samhørighed. Børn har brug for tydelige voksne, der viser barnet positiv opmærksomhed. Skolerne i Esbjerg Kommune arbejder anerkendende med relationer både til øvrige børn og voksne. I tilrettelæggelsen af undervisningen tages der højde for, at mange børn, især de yngste, har behov for at bruge kroppen, når de lærer. Dette betyder, at undervisning og læring til tider foregår udenfor klasserummets traditionelle rammer. Læs mere om de projekter Pædagogisk Udvikling samarbejder med skoler om på 7

8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 18 år og deres familier. Her er ansat et antal psykologer, børnefysioterapeuter og konsulenter (læsekonsulenter, specialpædagogiske konsulenter, AKT-konsulenter og synskonsulenter). Alle forældre kan få rådgivning og vejledning - også selv om barnet ikke er begyndt i skolen endnu. Hvis barnet er i vanskeligheder, eller hvis familien ønsker råd om opdragelse m.v., kan man altid aftale tid for at få en samtale om problemerne. Vi arbejder på skolerne, i daginstitutionerne, i dagplejen og kommer også gerne i hjemmene. I samarbejde med de voksne, forældrene såvel som de professionelle, søger vi at nå til en forståelse af problemerne og at finde relevante handlemuligheder. Ofte vil en målrettet specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, der tager udgangspunkt i barnets behov, kunne afhjælpe vanskelighederne. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Elever kan i perioder af deres skolegang få brug for støtte. Her kan der eventuelt gives tilbud om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand er en støtte ud over den almindelige undervisning, men gives ofte i tilknytning til den almindelige undervisning. Den består oftest i, at eleven et antal timer om ugen får undervisning i en mindre gruppe eller i klassen i det fag, som volder vanskeligheder. Er der tale om f.eks. vanskeligheder med at omgås andre, gives støtte som regel i form af rådgivning og vejledning til hjem og skole. Forældrene kan henvende sig til PPR eller skolen og bede om hjælp, hvis barnet har vanskeligheder. I mange tilfælde er det læreren, som bliver opmærksom på, at barnet har behov for en særlig indsats. 8

9 Tale-hørecenteret (THC) Tale-hørecenteret er et tilbud til alle børn og unge mellem 0-18 år og deres familier. THC s personale består af tale-hørelærere, audiologpæder og en administrativ medarbejder. Udover tale-høreundervisning tilbyder vi rådgivning og vejledning til forældre og andre samarbejdspartnere. Måske har I allerede stiftet bekendtskab til os via dagtilbud, hvor en stor del af vores arbejde foregår, idet der i barnets første år er særligt fokus på sprogudvikling. Når barnet begynder i skole, kan der fortsat være behov for tale-hørepædagogisk bistand. Derfor tilbyder vi også i skoleregi undervisning og vejledning. Læs mere om THC på Sundhed Sundhedspleje til børn 6-18 år Formålet med sundhedspleje til skolebørn er at medvirke til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninhger for en sund voksentilværelse. Vi arbejder sammen med børnenes forældre og skolernes personale. Sundhedsplejersken tilbyder undersøgelser og sundhedssamtaler til skolebørn på forskellige klassetrin fra 0. til 9. klasse. Læs mere om sundhedsplejen og find jeres skolesundhedsplejerske på eller på skolens Intranet. Undervisning under langvarig sygdom Er barnet indlagt på sygehus eller anden institution, sørger kommunen for barnets undervisning. Tandpleje Alle børn er fra fødslen automatisk tilmeldt børnetandplejen. Kommunens tilbud gives på én af de børnetandplejeklinikker, som ligger i kommunen. Barnet er tilmeldt klinikken, hvor man bor, men kan frit vælge en anden klinik, hvis det passer bedre. På børnetandplejeklinikkerne er al forebyggelse og behandling gratis. Det er Tandplejens opgave at arbejde for, at børnene har god tandsundhed, og at informere både barnet selv og forældrene om, hvordan barnet bedst kan bevare sine tænder sunde. 9

10 For de små børn gælder, at børnenes tandsundhed er forældrenes ansvar. Efterhånden skal børnene selv lære, hvordan de kan passe tænderne, at tage ansvar for tandsundheden. Den opgave hjælper Tandplejens personale børnene med, når de bliver gamle nok til det. På børnetandplejeklinikkerne indkaldes børnene fra 8 måneders alderen til regelmæssige undersøgelser. Børnene indkaldes til undersøgelser efter individuel vurdering af behovet. På kommunens børnetandplejeklinikker er der åbent alle skoledage og den første uge af sommerferien. I sommerferien er der en vagtordning, som annonceres lokalt. Den daglige åbningstid på klinikkerne er kl , men der kan tilbydes sene eftermiddagstider ved behov. Spørg på klinikken. Skolebørn i klasse tilbydes transport til tandklinikken, hvis der ikke er tilbud på skolen, når forældrene ikke kan køre dem. Større skolebørn kan også få tilbuddet, hvis der er særlig langt til klinikken. Transport sker i tandplejens bus, som har egen chauffør eller evt. i taxa. På kommunens børnetandplejeklinikker foretages alle nødvendige behandlinger, og der kan gives tilbud om tandregulering. For at sikre den optimale tandbehandling af barnet, er det meget vigtigt at Tandplejen får besked om ændringer i barnets helbreds- og medicinoplysninger. I forbindelse med indkaldelser til undersøgelser og behandling har Tandplejen nu mulighed for at sende SMS-reminder om tiden. Det kræver blot at I oplyser Tandplejen om et mobilnummer som vi må anvende til det formål. Læs mere om Tandplejen på Tandskader Desværre slår mange børn tænderne, så der opstår skader. Hvis det sker, er det vigtigt at komme hurtigt til tandlæge. Sker skaden i skoletiden, vil de børn, der behandles på én af kommunens klinikker, blive sendt til behandling direkte fra skolen. Hvis der sker skader udenfor de tidspunkter, hvor skolens tandklinikker er åben, kan man kontakte en privatpraktiserende tandlæge. Udgiften hertil betales fuldt ud af kommunen. Større tandskader kan ofte først behandles færdige, når børnene bliver voksne og ikke længere er omfattet af tilbuddet om gratis tandpleje. Derfor anbefales det at tegne en tandskadeforsikring. Sikkerhed i trafikken I forbindelse med skolestarten skal barnet lære den nye skolevej at kende. Mange steder har kommunen gjort meget for at beskytte børnene mod den øvrige trafik. 10

11 Men ingen vej er helt uden fare! Derfor er det vigtigt, at du gennemgår skolevejen sammen med barnet og måske i den første tid følger barnet til og fra skole. Forældre er ansvarlige for, at barnet lærer at færdes i trafikken. Husk selv at være et godt eksempel for barnet! I skolen gør vi en stor indsats for at lære børnene om trafiksikkerhed. Vi opfordrer til at børnene kun køres i skole i meget begrænset omfang, idet der kan opstå farlige trafikale situationer, når der på samme tid er mange biler på skolens område. At GÅ i skole Mange mindre børn cykler ikke selv i skole. De bliver kørt i skole med skolebus, forældrene kører dem - eller de går. Det er derfor en god idé, at du går ruten igennem med barnet flere gange. På den måde lærer barnet de nødvendige færdselsregler. Ofte kan det være en god idé at lade flere børn gå sammen - eventuelt i følge med en voksen - alt afhængig af skolevejens placering i forhold til de befærdede veje. At CYKLE i skole Barnet bør kunne cykle sikkert, før du lader det cykle alene i skole. Du bør også sikre dig, at barnet kender og overholder de vigtigste færdselsregler. Tal med barnet om, at leg på cykel ikke må foregå på skolevejen og andre befærdede veje. Barnet bør lære disse 5 gode cykelvaner: 1. Giv dig altid god tid i trafikken. Kør først over gaden, når der er helt fri bane. 2. Kør altid med cykelhjelm og husk altid lys og reflekser, når det er mørkt. 3. Din cykel skal være i orden. Fortæl din far og mor, hvis der mangler noget på cyklen eller hvis den er gået i stykker. 4. Når du skal til venstre, så gør du sådan: - vis med armen, at du vil stoppe - stå af cyklen - kør først over gaden, når der er helt fri bane. 5. Lær færdselstavlerne. Snak med din far og mor om,hvad de betyder. Prøv om du kan lære én ny tavle at kende om ugen. 11

12 Værd at vide Skolebestyrelsen På hver skole er der en skolebestyrelse. Bestyrelsen kan bestå af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter valgt blandt forældrene til skolens elever, 2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt skolens medarbejdere og 2 elevrepræsentanter valgt blandt skolens elever. Skolebestyrelsens opgave er bl.a. at føre tilsyn med skolen. Den er med til at sørge for, at skolen er en god arbejdsplads for børn og voksne. På skolen kan du få at vide, hvem der sidder i skolebestyrelsen. Der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen hvert 4. år, øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Ansvar ved tyveri og skade Skolen påtager sig ikke ansvar for børnenes penge og værdigenstande - heller ikke for deres cykler. Kommunen har ikke en særlig forsikring, der dækker eleverne. Du bør derfor selv tegne en forsikring, som dækker skader og tyveri. Ulykkesforsikring Skolen har ikke en ulykkesforsikring hvorfor du selv bør tegne en forsikring som dækker ulykker. Glemte sager Glemte sager lægges ind i skolens depot. Har dit barn mistet noget, kan du måske finde det blandt de glemte sager. Det er bedst, at du selv kommer for at se efter tingene. Skoleflytning Esbjerg Kommune er delt op i skoledistrikter. Ønsker I ikke, at barnet skal gå på skolen i det skoledistrikt, hvor I bor, kan I søge om at få barnet indskrevet på en anden skole, ved henvendelse til den skole I ønsker i stedet. 12 Fætter Ib

13 Befordring af skoleelever Esbjerg Kommune dækker udgifterne til befordring, for børn der har længere skolevej end: - 2,5 km for elever i børnehaveklasse samt klassetrin. - 6 km for elever på klassetrin. - 7 km for elever på klassetrin. - 9 km for elever på 10. klassetrin. - og børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Bestemmelserne omfatter ikke elever, som undervises i en anden skole end distriktsskolen. Kommunen sørger også for befordring til og fra skole af syge og handicappede børn. Hvis barnet ikke selv kan klare skolevejen, kan du kontakte skolen eller Skoleadministrationen. Esbjerg Kulturskole Esbjerg Kulturskole tilbyder musikalsk forskole, kor, sammenspil og instrumentalundervisning til folkeskolerne. Det er den enkelte skole, som afgør, hvad der tilbydes på den pågældende skole. Udover aktiviteterne i folkeskolerne byder Esbjerg Kulturskole på kreative aktiviteter og undervisning indenfor musik, teater, billedkunst og ballet primært til børn og unge under 25 år. For yderligere information se Kulturskolens hjemmeside eller kontakt Esbjerg Kulturskole, Islandsgade 50, 6700 Esbjerg, tlf Sommerferiesjov i Esbjerg Kommune Der er mange forskellige tilbud at vælge imellem. Busture, prøv-selv-aktiviteter i Esbjerg og omegn samt foreningsaktiviteter. Nogle af aktiviteterne er gratis - andre skal der indløses billet til. Se mere i brochuren over sommerferieaktiviteter på Vil du vide mere så kontakt Børn & Kultur-sekretariat, tlf

14 Feriekoloni Skolebørn får tilbud om ferieophold på en af Esbjerg Kommunes feriekolonier i Rendbjerg eller Sønderho. Opholdet varer 2 uger. Ansøgningsskema om ferieophold udleveres på skolen primo februar. Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der behandler ansøgningerne. Adresser Børn & Familieudvalget Formand: Diana Mose Olsen Børn & Kultur, Skoleadministration Torvegade 74, 6700 Esbjerg Kontortid: Hverdage kl. 9-15, torsdag kl fredag kl Telefontider: mandag - onsdag kl torsdag kl. 8-17, fredag kl tlf Skolechef: Henrik Schou, tlf g Kontorchef: Birthe Christensen, tlf g Pædagogisk Udvikling Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Ledende psykolog: Helle Bjerre g Kontorer for ovennævnte er på Ribe Rådhus, Giørtz Plads, 6760 Ribe Kommunens skoler Kontortid: mandag - fredag Læs mere om Esbjerg Kommunes Skolevæsen på - Borger - Skole og uddannelse - Folkeskolen - Kommunens Folkeskoler 14

15 Ansgarskolen, tlf Skoleleder Anita Jørgensen Bakkeskolen, tlf Skoleleder Jette Sylvestersen Bakkevejens skole, tlf Skoleleder Ina Krarup Nielsen Boldesager skole, tlf Skoleleder Carsten C. Møller Bryndum skole, tlf Skoleleder Morten Mærsk Schmidt Danmarksgades skole, tlf Skoleleder Frank Korsbro Darum skole, tlf Skoleleder Kim Bondesen Nielsen Egekratskolen, tlf Skoleleder Børge Pedersen Fourfeldtskolen, tlf Skoleleder Steffen Lawaetz Gredstedbro skole, tlf Skoleleder Henrik Haller Gørding skole, tlf Skoleleder Ole Lerke Hjerting skole, tlf Skoleleder Emma Pedersen Kvaglundskolen, tlf Skoleleder Torben Mørup Nordre skole, tlf Skoleleder Jon Venzel Sønderby Præstegårdsskolen, tlf Skoleleder Jette Strebøl Rørkjær skole, tlf Skoleleder Per Lauridsen Skads skole, tlf Skoleleder Steen B. Kodal Spangsbjergskolen, tlf Skoleleder Lars Andersen Sønderrisskolen, tlf Skoleleder Peter Hundebøll Tjæreborg skole, tlf Skoleleder Dorthea Wehner Vadehavsskolen, tlf Skoleleder Stig Dahl Petersen Vejrup skole, tlf Skoleleder Niels Peder Regel Vitaskolen, tlf Skoleleder Jan Lagoni Vittenbergskolen, tlf Skoleleder Karen Mortensen Ådalskolen, tlf Skoleleder Georg Barslund Nielsen 15

16 Udgivet af Esbjerg Kommune Børn & Kultur Skoleadministration Tekst og tilrettelæggelse: Peter Hartvigsen Grafisk produktion og tryk: Grafisk Trykcenter Illustrationer: Kenny Schwartz Grafisk Trykcenter AS Tlf.:

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET 213 216 UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF MÅLENE I SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET Februar 213 Indholdsfortegnelse 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER 213-216... 3 3.1. Danmarksgades

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010 UDKAST! Oplæg om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg kommune 2. september 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for rapporten... 3 2 Sammenfatning og anbefaling... 4 3 - Prognosematerialets forudsætninger...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School

Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School R Ø D O V R E K O M M U N E Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School Velkommen i skole... til de nye skolebørn i Rødovre og deres forældre 1 Indhold Side Indskrivning til skoleåret

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger for forældre og elever på Stenderup Skole 1 Indledning Disse infosider indeholder information, som kan være nyttig i forhold til generelle spørgsmål vedrørende

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 1 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole side 3 Skoledistrikter side 4 Folkeskolereform side 5-6 Skoleindskrivning side 7 Frit skolevalg side 8 Børnehaveklassen side

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Samarbejde i Viby lokaldistrikt

Samarbejde i Viby lokaldistrikt Samarbejde i Viby lokaldistrikt Viby Dagtilbud, Kontor: Øster alle 50, 1, tlf. 20 18 55 76 Hjemmeside: www.viby.dagtilbud-aarhus.dk Viby Dagtilbud består af: Børnehuset Moltkesvej, Moltkesvej 2, tlf. 87

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD Som forældre er vi naturligvis interesserede i, at vores børn får så god en skolegang som overhovedet muligt. En af de vigtigste forudsætninger for at opnå dette er, at alle forældre,

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere