Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School"

Transkript

1 R Ø D O V R E K O M M U N E Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School Velkommen i skole... til de nye skolebørn i Rødovre og deres forældre 1

2 Indhold Side Indskrivning til skoleåret » Nu håber vi, at vores barn bliver glad for at være der! «6 Mange måder at lære på og i forskelligt tempo 9 Én skolestart i Rødovre Kommune 10 Skolefritidsordningen 12 Alle vil det bedste for deres barn 14 Pædagogisk & Psykologisk Rådgivning (PPR) 16 Skolestart for børn med generelle indlæringsvanskeligheder 18 Særlige tilbud til tosprogede skolestartere 18 Samarbejdet mellem hjemmet og skolen 20 Byggelegepladserne 24 Sundhed 26 Barnets skolevej forældrene viser vejen 28 Forsikring 28 Skolevæsenet 30 Kontakter på jeres barns skole 30 Kommunens skoler 30 Hvordan kan I bedst støtte jeres barn? 32 Rødovre Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Oktober Layout: Islev Tryk

3 Velkommen i skole Rødovre Kommune byder jer og jeres barn velkommen til skolestart på en af kommunens folkeskoler. Jeres barn vil møde en reformeret folkeskole, som er kommet godt i gang, men som stadig er i proces. En folkeskole som i sin ide er væsentlig anderledes, med længere skoledage og en anden struktur end vi har set tidligere. Rødovre skoler er, såvel på det pædagogiske område, som på IT området godt med i udviklingen. På IT området er alle undervisningslokaler forsynet med interaktive tavler, som giver mange nye pædagogiske muligheder. Til dette er alle lærere løbende på uddannelse. Elever fra klasse får udleveret en Pc-tablet. Der har i indeværende år været et pilotprojekt i gang med henblik på at finde ud af, hvilke digitale løsninger der skal være for vores mindre elever. På det pædagogiske område har Rødovre Kommune siden slutningen af 80 erne prioriteret, et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Dette har givet nogle gode erfaringer som kan bruges i forbindelse med reformens krav om samarbejde mellem skolen og fritiden. Herudover har skolerne i forbindelse med et udviklingsprojekt i overbygningerne arbejdet med kontaktlærere og øvrige forhold som den nye reform peger på. Vi byder velkommen til en kommunal folkeskole og fritidsordninger under en ny Børne- og Ungepolitik, som lægger vægt på, at så mange af kommunens børn som muligt skal kunne få et relevant skole- og fritidstilbud inden for kommunens rammer. En politik som lægger vægt på en inkluderende pædagogik. Forskellighed er en resurse, og ud fra dette syn arbejdes der med udgangspunkt i børnenes styrkesider. Og endelig en politik som lægger vægt på en sammenhæng mellem skole, fritid og kultur. I samfundet som helhed er der en stadig større fokus på sundhed. Dette fokus har vi også i vores skoler og fritidstilbud, hvor der er mulighed for en sund frokost og hvor idræt og bevægelse er en del af skolernes hverdag.»rødovre Kommune lægger vægt på, at skoleområdet skal udgøre et netværk af selvstændige skoler med et klart fælles præg«, som det fremgår af det kommunalt besluttede»værdigrundlag og mål«. Der vægtes værdier som medansvar og medindflydelse, alsidig udvikling, fællesskab, samarbejde og trivsel. Sammenholdt med et højt fagligt niveau skaber skolen dermed fundamentet for livslang læring og et godt voksenliv. Skoleområdet har ansat dygtige og engagerede medarbejdere, som gør deres til, at målene vil blive nået. Jeres barn er som alle skolebegyndere: Nysgerrigt og parat til at opleve og suge viden til sig, det har følelser og fantasi, en krop der skal bevæges og det har behov for kammerater. Disse behov får jeres barn opfyldt i folkeskolen. Skoleområdet lægger vægt på, at dette sker i et godt og positivt samarbejde mellem forældre og skole. Med henblik på at skabe en roligere skolestart har kommunalbestyrelsen vedtaget, at starten i skole og starten i SFO skal skilles ad, således at børnene starter i SFO 1. maj. Det har vist sig at være en rigtig beslutning, idet man på alle skolerne oplever en roligere start i såvel skole som i SFO. Med venlig hilsen og på gensyn Flemming Lunde Østergaard Hansen Formand for Børne- og Skoleudvalget John Kronbak Skolechef

4 Indskrivning til skoleåret Alle børn skal modtage undervisning Alle børn, der er født i 2009, skal fra skoleårets start i august 2015 modtage undervisning. Fra skoleåret 2008/2009 blev det obligatorisk at gå i børnehaveklasse. Børnene skal på denne baggrund indskrives i børnehaveklasse, hvis de ikke modtager undervisning et andet sted eller har fået udsat sin undervisningspligt. Hvis dette er tilfældet skal Rødovre Kommune informeres. Tidspunkt for indskrivning Som et led i det offentliges digitaliseringsstrategi foregår indskrivningen digitalt. Indskrivningen til børnehaveklasse og skolefritidsordning foregår samtidigt på alle kommunens skoler i ugerne 47, 48 og 49 (mandag den søndag den ). Indskrivningen sker ved at gå ind på Rødovre Kommunes hjemmeside, I kan få mere information ved at møde op på jeres distriktsskoles informationsmøde på nedenstående datoer: Hendriksholm Skole Rødovre Skole Mandag d kl Onsdag d kl Islev Skole Tinderhøj Skole Onsdag d kl Torsdag d kl Nyager Skole Valhøj Skole Tirsdag d kl Torsdag d kl Indskrivningen omfatter Indskrivningen til skoleåret 2015/2016 omfatter: - børn født i 2008, der i indeværende skoleår har fået udsættelse af skolestarten, - børn født i 2009, der skal begynde i børnehaveklasse. Valg af skole Hver skole har et skoledistrikt, og I har krav på at få jeres barn indskrevet på distriktsskolen. I skal være opmærksomme på at skoledistrikterne for Valhøj Skole, Rødovre Skole og Nyager Skole blev ændret i forhold til skoleåret 2010/2011, og distrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole er blevet ændret i forhold til skoleåret 2015/2016. Er I i tvivl om, hvilket skoledistrikt I bor i, kan I få det oplyst på rk.dk, søg under»skoler«, eller ved henvendelse til skoleforvaltningen. Som forældre har I ligeledes krav på, at jeres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i anden kommune, hvis der er plads på den 4

5 ønskede skole. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at planlægningstallet på alle klassetrin er 24. Det vil sige, at der ikke kan indskrives elever bosiddende uden for skoledistriktet på klassetrin med et gennemsnit på 24 elever eller derover. Dette er for at sikre plads til eventuelle tilflyttere til distriktet. Kommunalbestyrelsen i Rødovre har tillige vedtaget nedenstående retningslinjer for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, og når de bosiddende børn i distriktet er optaget. 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre. Yngre søskende går forud for ældre søskende. 3. Nærmere boende går forud for fjernere boende. 4. Herefter kan man, ved optagelse i børnehaveklasse, optages på venteliste efter ovenstående kriterier. Hvis I vælger anden skole end distriktsskolen, skal I selv afholde eventuelle befordringsudgifter. Indskrivningen skal under alle omstændigheder ske på distriktsskolen. Hvis I vælger at indskrive jeres barn i en privatskole eller folkeskole i anden kommune, bedes I give distriktsskolen besked senest den 5. december Udsættelse af undervisningspligten Med vedtagelse af loven om obligatorisk børnehaveklasse, starter undervisningspligten, det år man fylder 6 år. I særlige tilfælde, af hensyn til et barns udvikling, vil man kunne få udsat undervisningspligten et år således, at man først starter i børnehaveklasse, det år man fylder 7 år. Kommunalbestyrelsen, eller den som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til det, har kompetencen til at godkende en udsættelse af undervisningspligten. Proceduren ved ansøgning om udsættelse af undervisningspligten er: 1. Forældrene fremsender en begrundet ansøgning til skoleafdelingen i forbindelse med indskrivningen på særskilt skema. Såfremt barnet går i daginstitution vedlægges en udtalelse fra daginstitutionens leder. 2. Skolechefen, til hvem kompetencen er delegeret, træffer herefter beslutning. Ved tvivlstilfælde inddrages Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i vurderingen. 3. Skoleafdelingen meddeler herefter forældrene om, hvorvidt deres ansøgning er imødekommet. 5

6 Tidlig skolestart Børn, der inden den 1. oktober 2015 fylder 5 år, kan begynde i børnehaveklasse i august 2015 såfremt at det vurderes at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter. Flere informationer Ud over de oplysninger, som findes i denne folder, vil der naturligvis være en række andre forhold, I som forældre er optaget af i forbindelse med jeres barns skolestart. Skolerne opfordrer jer derfor til at indhente yderligere information, når I kommer til de orienteringsmøder, der afholdes på skolerne inden indskrivningen. Her vil mange af de medarbejdere, som medvirker ved jeres barns skolestart, være til stede. Kontaktpersoner m.m., adresser og telefonnumre findes på siderne

7 7

8 »Nu håber vi, at vores barn bliver glad for at være der!«i skolen mødes børn med forskellig kulturel og etnisk baggrund. Børn lærer bedst, når følelsen af at tilhøre et fællesskab er til stede. Udviklingen af et socialt fællesskab i klassen er et fælles anliggende for skole og hjem. Det kræver en vis robusthed af jeres barn at skulle til at begå sig i et nyt miljø med nye kammerater og nye voksne. Børnene bliver også i skolen mødt med krav om samspil og samarbejde med andre mennesker. Tolerance og respekt for andres synspunkter er grundlæggende. Mon ikke de fleste forældres første bekymring går på, om barnet kommer til at trives i de nye omgivelser? 8 En god skolestart et gensidigt og forpligtende samarbejde om videreudvikling af barnets kompetencer Jeres barn har allerede lært meget, når det starter i skole. Barnet har taget ved lære af jer som forældre, sine søskende, af jeres familie og øvrige omgangskreds, af legekammerater i daginstitutionen og fritiden. Det er et af Rødovre Kommunes mål at forberede barnet til skolen, således at overgangen fra daginstitution til skole bliver bedst mulig.

9 Mange måder at lære på og i forskelligt tempo Børn er forskellige og lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo. Nogle lærer bedst ved at lytte og bruge sproget, andre lærer bedst ved at se og iagttage tekst og billeder. Nogle lærer bedst, når de også arbejder praktisk med hænderne eller bruger kroppen i læringssituationen. Det stiller krav til, at undervisningen er eksperimenterende, udfordrende og differentieret, så børnene får de bedst mulige alsidige udviklingsbetingelser, hvilket er centrale fokuspunkter i den»nye«folkeskole. Der bliver stillet forventninger og krav til eleverne, men ikke nødvendigvis de samme til alle elever. Jeres erfaringer fra samarbejdet med daginstitutionen kan også anvendes i skolen. Det er vigtigt, at forældrene og lærere/pædagoger fra den første dag sørger for at få talt sammen, således at jeres viden om barnet bruges hensigtsmæssigt og konstruktivt i forbindelse med skolestarten. 9

10 Fokus på skolestarten Helhed og sammenhæng - Leg og læring De første år af børnenes skolegang er af stor betydning. I Rødovre Kommune er der derfor gennem de sidste mange år sat personaleresurser af til et forøget fokus på indskolingen. Fokus og sammenhængen sikres ved, at børnehaveklasseledere, pædagoger fra SFO I og lærere følger deres klasse i alle tre år. De bruger og udnytter hinandens faglighed gennem samarbejde og tager fælles ansvar for børnenes skoledag. Legen er barnets egen måde at lære på. Det er igennem planlægningen og udførelsen af legen, at barnet udvikler fantasi og opnår viden om og erkender sin omverden. Derfor lægger skolerne stor vægt på at integrere legen i en mere værkstedspræget undervisning, hvor der i løsningen af opgaverne bliver lagt op til, at barnet er aktivt, udforskende og eksperimenterende. Man kan se beskrivelsen af mål og indhold for de enkelte fag på -»Nye fælles mål«. Principper/retningslinjer for indskolingen: alle børn har 30 timer ugentlig på alle tre årgange, der er 2 voksne i børnehaveklassen i alle timer, der er 2 voksne i 1. klasse i en del af timerne, den enkelte skole udarbejder selv ansvars- og kompetencefordelingsplaner for lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i indskolingen. Skolefritidsordningen (SFO) Ved alle skolerne er der en SFO, som børnene kan benytte efter skoletid. Skolefritidsordningen SFO I er et fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Børnene starter i SFO I den 1. maj, det år de starter i skole. Fremmødekontrol Pædagogerne i skolefritidsordningen fører fremmødekontrol. Det betyder, at der bliver holdt øje med, om børnene kommer og går, som det er aftalt med jer. 10

11 11

12 Tryghed og aktivitet Skolefritidsordningen udfolder sig i et trygt, kreativt og aktivt miljø, hvor børnene har medindflydelse og medansvar. Der er plads til aktiviteter, fysisk udfoldelse og socialt samvær, og der tages hensyn til det enkelte barns ønsker, behov, udvikling og nysgerrighed. Praktiske oplysninger Skolefritidsordningerne har åbent fra undervisningen slutter til kl mandag - torsdag og kl fredag. Desuden har de åbent om morgenen. På ferie- og fridage har skolefritidsordningen åbent hele dagen. Der betales for at benytte ordningen. Alle vil det bedste for deres barn Hvis man som forældre oplever en tiltagende bekymring for sit barns udvikling, vil skolens medarbejdere altid være til rådighed for en samtale og en vurdering af barnets aktuelle situation. I de senere år har der været en mærkbar stigning i antallet af bekymrede forældre, som meget tidligt ønsker en psykologisk vurdering af deres barn med henblik på afdækning af eventuelle indlæringsvanskeligheder eller andet. Det er skolernes erfaring, at det i langt de fleste tilfælde viser sig at være en ubegrundet bekymring, som alene i kraft af en samtale med børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger kan løses i klassen ved hjælp af forskellige pædagogiske tiltag

13 13

14 Samarbejdet mellem hjemmet og skolen Et centralt element i folkeskolelovens formålsparagraf er, at skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene. Hensigten med samarbejdet er, at parterne i fællesskab skaber de bedste betingelser for det enkelte barns hele udvikling. Et godt samarbejde kræver en positiv indsats af både skolen og hjemmet. Børnene skal opleve, at hjem og skole kommer hinanden ved, at forældre og lærere respekterer hinanden, og at der er samklang i deres holdninger til elevernes adfærd og arbejdsindsats. Høj prioritet Den bedste måde at indlede et samarbejde på er at gøre noget sammen. Derfor er det vigtigt, at forældrene møder op til de arrangementer og møder, som skolen indbyder til. Alle skolerne i Rødovre Kommune prioriterer skole-hjem-samarbejdet højt. Skolebestyrelsen Hver skole har sin egen skolebestyrelse. En skolebestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter valgt blandt forældrene til skolens elever, 2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt skolens medarbejdere, 2 elevrepræsentanter valgt blandt skolens elever, samt 2 repræsentanter fra det lokale arbejdsmarked, foreningsog kulturliv eller lokale ungdomsuddannelser. Skolens ledelse deltager som sekretariat for bestyrelsen. Hvis skolebestyrelsen ønsker det, kan et medlem af Kommunalbestyrelsen deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Der vælges som hovedregel forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen hvert fjerde år. De nuværende skolebestyrelser er valgt for perioden 1. august juli De øvrige medlemmer vælges for ét år ad gangen. Navnet på formanden for skolebestyrelsen står i distriktsskolens folder og bagest i denne pjece. Bestyrelsens opgaver er blandt andet at føre tilsyn med skolen og fastsætte principper for skolens virksomhed i respekt for»værdigrundlag og mål«for Rødovre Kommunes skolevæsen og det serviceniveau, der er udmeldt af kommunalbestyrelsen i budgetvedtagelsen. 2 gange om året afholdes et dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget. Her bliver skolens virksomhed drøftet, bl.a. på baggrund af de initiativer der tages i forvaltningen og på den enkelte skole. En gang om året skal bestyrelsen aflægge beretning for skolens øvrige forældre om sit virke i det forløbne år. 14

15 15

16 Skolebestyrelserne høres Skolebestyrelserne har også indflydelse på udviklingen af skoleområdet. Skolebestyrelserne skal høres i alle sager med relevans for skolen, ligesom den kan udtale sig om alt i relation til skolen. Når Kommunalbestyrelsen med mellemrum reviderer værdigrundlaget for undervisningen og skolefritidsordningerne, eller iværksætter nye udviklingsprojekter på alle skolerne, bliver skolebestyrelserne hørt. Forældrerepræsentanter i klassen I så godt som alle klasser har forældrene valgt repræsentanter, som dels står for kontakten mellem klassens forældre og skolebestyrelsen, dels medvirker til at iværksætte arrangementer for klassens eller skolens børn og forældre. Forældrerådet ved skolefritidsordningen (SFO) Hver SFO har et valgt forældreråd, som er forbindelsesleddet mellem forældrene til børnene i skolefritidsordningen og skolebestyrelsen. Forældrerådet har ingen formel kompetence, men samarbejder med skolebestyrelsen i sager, der direkte vedrører SFO en. Gennem dette samarbejde får forældrerådet indflydelse på de principper, der besluttes for arbejdet i SFO en. Skole og Samfund I forældreforeningen Skole og Forældre kan I finde flere oplysninger om samarbejdet mellem skole og hjem samt om skolestarten. Telefon eller 16

17 17

18 Byggelegepladserne Der er tre byggelegepladser i Rødovre Kommune: Byggelegepladsen Broparken Lisbjergvej 3 Byggelegepladsen Rønneholm Rønneholmsvej 2 Rødovre Byggelegeplads Nyholms Alle 49 Formålet med byggelegepladserne er at give børnene i Rødovre Kommune en mulighed for at udvikle sig gennem pasning af dyr og byggeri. For et barn er der kort vej fra idé til handling. På byggelegepladserne har børnene mulighed for at lege og eksperimentere med ild, jord, vand og luft. Disse elementer og muligheder er stadig aktuelle, men efterhånden som nye behov er opstået, er også sport og forskellige kulturelle aktiviteter blevet hverdag på byggeren. Ingen fremmødekontrol I modsætning til SFO I er der ingen fremmødekontrol på byggelegepladserne. Børnene kan frit komme og gå, som de selv ønsker. Byggelegepladserne har åbent hver dag året rundt. Indskrivning Indskrivningen foregår på den enkelte byggelegeplads. 18

19 19

20 Pædagogisk & Psykologisk Rådgivning (PPR) Den almindelige klasses fællesskab omfatter også børn med særlige behov for en speciel tilrettelagt undervisning. Disse specielle behov kan tage udgangspunkt i såvel faglige som sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. PPR rådgiver skolevæsenet og dets medarbejdere. Desuden tilbyder PPR rådgivning og vejledning til børn, unge og deres forældre, fx i tilfælde, hvor børn eller unge har problemer med tale/sprog, indlæring, adfærd, kontakt eller trivsel. PPR er en del af Pædagogisk Udviklings Center (PUC) som har tilknyttet psykologer, tale-hørelærere samt konsulenter, der dækker særlige områder som specialundervisning, IT, bibliotek, læsning og dansk som andetsprog. Hvis det f.eks. viser sig, at et barn har behov for særlig hjælp for at få udbytte af undervisningen, et behov som ikke kan klares med skolernes undervisningsdifferentiering og kompenserende specialundervisning kan barnet efter en forudgående pædagogisk-psykologisk vurdering visiteres til et vidtgående specialundervisningstilbud i specialskoler, specialklasser eller som enkeltintegreret i sin egen klasse. Forældrene eller barnet kan selv henvende sig til PPR eller skolen og bede om at få hjælp. Skolen kan også henvise et barn til PPR. I alle tilfælde vil PPR s kontakt med et barn kun ske efter aftale og i samarbejde med forældrene. PPR har tavshedspligt og overgiver kun oplysninger til andre efter aftale med forældrene. Journaler fra PPR destrueres efter endt skolegang, eller når forældrene ønsker det. Adresse Pædagogisk & Psykologisk Rådgivning (PUC) Tæbyvej 9, 2610 Rødovre Telefon Leder af PUC Anne Marie Rødtnes Mail: att. PPR 20

21 21

22 Særlige tilbud til tosprogede skolestartere 22 Tosprogede elever, som taler dansk, bliver normalt indskrevet på distriktsskolen i en almindelig klasse, der svarer til deres alder. Hvis eleven har brug for undervisning i dansk som andetsprog, bliver det tilbudt på hold eller som en del af undervisningen i klassen. Modtagelsesklasser: Børnehaveklasse klasse Tosprogede elever, som kommer direkte fra hjemlandet uden nærmere kendskab til det danske sprog, indskrives i en modtagelsesklasse. På Valhøj Skole er der etableret modtagelsesklasser, der dækker hele skoleforløbet. I modtagelsesklassen undervises eleverne hovedsageligt i dansk som andetsprog, så de hurtigst muligt sættes i stand til at gå i en almindelig klasse på distriktsskolen. Opholdet i modtagelsesklasserne er midlertidigt, og eleverne kommer herefter i en almindelig klasse.

23 Modersmålsundervisning Tosprogede elever fra nedenstående lande får tilbudt modersmålsundervisning: EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. EØS-lande: Island, Liechtenstein, Norge. Tilbudet gælder ligeledes børn fra Færøerne og Grønland. Undervisningen er organiseret i et samarbejde mellem Vestegnskommunerne og Københavns Kommune. Henvendelse vedrørende modersmålsundervisning kan ske til Børne- og Kulturforvaltningen, skoleområdet på tlf. nr

24 Sundhed Sundhedsindsatsen i skolerne omfatter sundhedsplejen samt skoletandplejen og har til formål at: hjælpe det enkelte barn og familien med at styrke sundheden opdage mangel på trivsel/forsinket udvikling så tidligt som muligt afdække eventuelle problemer og hjælpe barnet og dets familie med at løse disse gøre opmærksom på vilkår og sammenhænge, som har betydning for barnets trivsel i dagligdagen Sundhedsplejen Skolerne i Rødovre Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejen samarbejder med den enkelte skoles lærere, pædagoger ved SFO, tale-hørepædagoger, psykologer og tandlæger. Alle elever kan henvende sig uden forudgående aftale til deres skoles sundhedsplejerske. Alle elever og forældre er velkomne til at henvende sig telefonisk til sundhedsplejen alle hverdage mellem kl på telefon nr Ledende sundhedsplejerske, Lene Møller, Tæbyvej 11, 2610 Rødovre, telefon nr Skoletandplejen Alle børn bliver automatisk tilmeldt skoletandplejen, når de starter i børnehaveklassen. Tandplejetilbuddet omfatter regelmæssige undersøgelser forebyggelse af huller og tandkødsbetændelse nødvendig tandbehandling Adresse: Den centrale tandplejeklinik Rødovrevej 125, 2610 Rødovre Telefon Overtandlæge Lisbet Gronemann. 24

25 25

26 Barnets skolevej forældrene viser vejen I forbindelse med skolestarten skal barnet lære vejen til sin skole at kende. Derfor er det vigtigt, at forældrene træner skolevejen sammen med barnet, før skolegangen begynder og måske i den første tid følger barnet til og fra skole. Forældrene er ansvarlige for, at barnet lærer at færdes i trafikken. Forældrenes trafikvaner er barnets vigtigste forbillede; det gode eksempel»smitter«ligesom det dårlige! Trafikundervisning Skolen gør en stor indsats for, at børnene lærer at færdes sikkert i trafikken. Færdselsundervisningen begynder tidligt i børnehaveklassen, og i de senere år er den foregået i et voksende og frugtbart samarbejde med det lokale politi. Hvert år i begyndelsen af august iværksætter Rødovre Kommune desuden kampagner rettet mod trafikanterne, skolernes medarbejdere og forældrene. Plakater på veje samt annoncer og indlæg i medierne opfordrer trafikanterne til at tage særligt hensyn til de nye skolestartere. Børn skal bruge benene Barnet lærer ikke at færdes trygt i trafikken, hvis det bliver kørt til skole. De seneste år har skolerne meldt om en stigende trafik og kaotiske situationer ved 08-tiden, når alt for mange biler inden for et meget kort tidsrum kører ind til skolen for at sætte et barn af. Endnu er der ikke sket alvorlige ulykker i Rødovre i den forbindelse men det har flere gange været tæt på. Først når børnene er år, er de trafiksikre som cyklister. Skolerne opfordrer derfor alle forældre med børn i de små klasser til, at de lader barnet gå i skole. 26

27 27

28 Forsikring Rødovre Kommune har ikke mulighed for at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for børn og unge i kommunens skoler og institutioner. Vi opfordrer derfor forældre til at tegne ulykkesforsikring for deres børn eller sikre sig, at den forsikring, hjemmet har, også dækker barnet/den unge i skole og institution. Skoleområdet Børne- og Kulturforvaltningen Rødovre Parkvej Rødovre Telefon Skolechef John Kronbak Børne- og Skoleudvalget Rødovre Parkvej Rødovre Telefon Formand for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen Kontakter på jeres barns skole I skolens egen informationsfolder er anført navne og adresser på skolens egne kontaktpersoner. Her kan I finde navne på dem, der er relevante i forbindelse med spørgsmål om blandt andet indskrivning og skolestart på distriktsskolen. 28

29 29

30 Kommunens skoler Hendriksholm Skole Hendriksholms Boulevard 20, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Jørn Matzen Souschef Anja Kjeldsen Afdelingsleder Martin Heramb Leder af SFO Per Bent Andersen Formand for skolebestyrelsen Nicolaj Fessel Islev Skole Islevbrovej 44, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Inge Vestergård Christensen Souschef Steen Baltzer Pedersen Afdelingsleder Bo Friis Sørensen Leder af SFO Birte Hansen Formand for skolebestyrelsen Jacob Nordgaard Nyager Skole Ejbyvej 100, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Lau Hedegaard Sørensen Souschef Nieller Mandrup Afdelingsleder Hanne Pilgaard Leder af SFO Vakant Formand for skolebestyrelsen Jesper Mogensen Rødovre Skole Rødovrevej 139, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Peter Hertz Souschef Birgitte Fisker Afdelingsleder Morten Gislund Leder af SFO Henrik Bo Rasmussen Formand for skolebestyrelsen Claus Kolling 30

31 Tinderhøj Skole Fortvej 71, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Jens Olsen Souschef Gurli I. Hartmann Afdelingsleder Maria Hessner Hansen Leder af SFO Flemming Brandt Formand for skolebestyrelsen Peder Skjalm Valhøj Skole Rødager Allé 102, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Bo Slemming Souschef Berit Borgen Afdelingsleder Rasmus Bøje Leder af SFO Dan Rasmussen Formand for skolebestyrelsen Mette Seneca Kløve 10.-klasseafdelingen ved Milestedet Nørrekær 8, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Bo Slemming, Valhøj Skole Formand for skolebestyrelsen Mette Seneca Kløve Helhedstilbuddet Skovmoseskolen Rødovre Parkvej 401B Rødovre Telefon Skoleleder Allan E. Laurents Souschef Per Danielsen Souschef Lone Jørring Afdelingsleder Helle Vejby Nielsen Afdelingsleder Christina Mie Hansen Afdelingsleder Alistair Cooper Formand for skolebestyrelsen Peter Christiansen 31

32 Hvordan kan I bedst støtte jeres barn? Som forældre kan I gøre mange ting i dagligdagen, der støtter barnets udvikling og forbereder det bedst muligt til skolestarten. I kan blandt andet: vise interesse for de aktiviteter, barnet beskæftiger sig med sætte ord på ting og handlinger tale med barnet, så det oplever, at talesproget er værdifuldt lytte til barnets meninger og få uddybet, hvad barnet tænker læse for barnet og lade det genfortælle gå med barnet på biblioteket gå ture med barnet og give det tumlemuligheder give barnet mulighed for at udforske sin omverden lade barnet selv klæde sig af og på lege med barnet både at rollelege og regellege lade barnet tegne og klippe give barnet små opgaver i hjemmet, f.eks. at dække bord understøtte barnet i selv at prøve også i konfliktsituationer med andre børn rose barnet for det, det kan og gør værdsætte barnet for det, der er!

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere