Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School"

Transkript

1 R Ø D O V R E K O M M U N E Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School Velkommen i skole... til de nye skolebørn i Rødovre og deres forældre 1

2 Indhold Side Indskrivning til skoleåret » Nu håber vi, at vores barn bliver glad for at være der! «6 Mange måder at lære på og i forskelligt tempo 9 Én skolestart i Rødovre Kommune 10 Skolefritidsordningen 12 Alle vil det bedste for deres barn 14 Pædagogisk & Psykologisk Rådgivning (PPR) 16 Skolestart for børn med generelle indlæringsvanskeligheder 18 Særlige tilbud til tosprogede skolestartere 18 Samarbejdet mellem hjemmet og skolen 20 Byggelegepladserne 24 Sundhed 26 Barnets skolevej forældrene viser vejen 28 Forsikring 28 Skolevæsenet 30 Kontakter på jeres barns skole 30 Kommunens skoler 30 Hvordan kan I bedst støtte jeres barn? 32 Rødovre Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Oktober Layout: Islev Tryk

3 Velkommen i skole Rødovre Kommune byder jer og jeres barn velkommen til skolestart på en af kommunens folkeskoler. Jeres barn vil møde en reformeret folkeskole, som er kommet godt i gang, men som stadig er i proces. En folkeskole som i sin ide er væsentlig anderledes, med længere skoledage og en anden struktur end vi har set tidligere. Rødovre skoler er, såvel på det pædagogiske område, som på IT området godt med i udviklingen. På IT området er alle undervisningslokaler forsynet med interaktive tavler, som giver mange nye pædagogiske muligheder. Til dette er alle lærere løbende på uddannelse. Elever fra klasse får udleveret en Pc-tablet. Der har i indeværende år været et pilotprojekt i gang med henblik på at finde ud af, hvilke digitale løsninger der skal være for vores mindre elever. På det pædagogiske område har Rødovre Kommune siden slutningen af 80 erne prioriteret, et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Dette har givet nogle gode erfaringer som kan bruges i forbindelse med reformens krav om samarbejde mellem skolen og fritiden. Herudover har skolerne i forbindelse med et udviklingsprojekt i overbygningerne arbejdet med kontaktlærere og øvrige forhold som den nye reform peger på. Vi byder velkommen til en kommunal folkeskole og fritidsordninger under en ny Børne- og Ungepolitik, som lægger vægt på, at så mange af kommunens børn som muligt skal kunne få et relevant skole- og fritidstilbud inden for kommunens rammer. En politik som lægger vægt på en inkluderende pædagogik. Forskellighed er en resurse, og ud fra dette syn arbejdes der med udgangspunkt i børnenes styrkesider. Og endelig en politik som lægger vægt på en sammenhæng mellem skole, fritid og kultur. I samfundet som helhed er der en stadig større fokus på sundhed. Dette fokus har vi også i vores skoler og fritidstilbud, hvor der er mulighed for en sund frokost og hvor idræt og bevægelse er en del af skolernes hverdag.»rødovre Kommune lægger vægt på, at skoleområdet skal udgøre et netværk af selvstændige skoler med et klart fælles præg«, som det fremgår af det kommunalt besluttede»værdigrundlag og mål«. Der vægtes værdier som medansvar og medindflydelse, alsidig udvikling, fællesskab, samarbejde og trivsel. Sammenholdt med et højt fagligt niveau skaber skolen dermed fundamentet for livslang læring og et godt voksenliv. Skoleområdet har ansat dygtige og engagerede medarbejdere, som gør deres til, at målene vil blive nået. Jeres barn er som alle skolebegyndere: Nysgerrigt og parat til at opleve og suge viden til sig, det har følelser og fantasi, en krop der skal bevæges og det har behov for kammerater. Disse behov får jeres barn opfyldt i folkeskolen. Skoleområdet lægger vægt på, at dette sker i et godt og positivt samarbejde mellem forældre og skole. Med henblik på at skabe en roligere skolestart har kommunalbestyrelsen vedtaget, at starten i skole og starten i SFO skal skilles ad, således at børnene starter i SFO 1. maj. Det har vist sig at være en rigtig beslutning, idet man på alle skolerne oplever en roligere start i såvel skole som i SFO. Med venlig hilsen og på gensyn Flemming Lunde Østergaard Hansen Formand for Børne- og Skoleudvalget John Kronbak Skolechef

4 Indskrivning til skoleåret Alle børn skal modtage undervisning Alle børn, der er født i 2009, skal fra skoleårets start i august 2015 modtage undervisning. Fra skoleåret 2008/2009 blev det obligatorisk at gå i børnehaveklasse. Børnene skal på denne baggrund indskrives i børnehaveklasse, hvis de ikke modtager undervisning et andet sted eller har fået udsat sin undervisningspligt. Hvis dette er tilfældet skal Rødovre Kommune informeres. Tidspunkt for indskrivning Som et led i det offentliges digitaliseringsstrategi foregår indskrivningen digitalt. Indskrivningen til børnehaveklasse og skolefritidsordning foregår samtidigt på alle kommunens skoler i ugerne 47, 48 og 49 (mandag den søndag den ). Indskrivningen sker ved at gå ind på Rødovre Kommunes hjemmeside, I kan få mere information ved at møde op på jeres distriktsskoles informationsmøde på nedenstående datoer: Hendriksholm Skole Rødovre Skole Mandag d kl Onsdag d kl Islev Skole Tinderhøj Skole Onsdag d kl Torsdag d kl Nyager Skole Valhøj Skole Tirsdag d kl Torsdag d kl Indskrivningen omfatter Indskrivningen til skoleåret 2015/2016 omfatter: - børn født i 2008, der i indeværende skoleår har fået udsættelse af skolestarten, - børn født i 2009, der skal begynde i børnehaveklasse. Valg af skole Hver skole har et skoledistrikt, og I har krav på at få jeres barn indskrevet på distriktsskolen. I skal være opmærksomme på at skoledistrikterne for Valhøj Skole, Rødovre Skole og Nyager Skole blev ændret i forhold til skoleåret 2010/2011, og distrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole er blevet ændret i forhold til skoleåret 2015/2016. Er I i tvivl om, hvilket skoledistrikt I bor i, kan I få det oplyst på rk.dk, søg under»skoler«, eller ved henvendelse til skoleforvaltningen. Som forældre har I ligeledes krav på, at jeres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i anden kommune, hvis der er plads på den 4

5 ønskede skole. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at planlægningstallet på alle klassetrin er 24. Det vil sige, at der ikke kan indskrives elever bosiddende uden for skoledistriktet på klassetrin med et gennemsnit på 24 elever eller derover. Dette er for at sikre plads til eventuelle tilflyttere til distriktet. Kommunalbestyrelsen i Rødovre har tillige vedtaget nedenstående retningslinjer for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, og når de bosiddende børn i distriktet er optaget. 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre. Yngre søskende går forud for ældre søskende. 3. Nærmere boende går forud for fjernere boende. 4. Herefter kan man, ved optagelse i børnehaveklasse, optages på venteliste efter ovenstående kriterier. Hvis I vælger anden skole end distriktsskolen, skal I selv afholde eventuelle befordringsudgifter. Indskrivningen skal under alle omstændigheder ske på distriktsskolen. Hvis I vælger at indskrive jeres barn i en privatskole eller folkeskole i anden kommune, bedes I give distriktsskolen besked senest den 5. december Udsættelse af undervisningspligten Med vedtagelse af loven om obligatorisk børnehaveklasse, starter undervisningspligten, det år man fylder 6 år. I særlige tilfælde, af hensyn til et barns udvikling, vil man kunne få udsat undervisningspligten et år således, at man først starter i børnehaveklasse, det år man fylder 7 år. Kommunalbestyrelsen, eller den som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til det, har kompetencen til at godkende en udsættelse af undervisningspligten. Proceduren ved ansøgning om udsættelse af undervisningspligten er: 1. Forældrene fremsender en begrundet ansøgning til skoleafdelingen i forbindelse med indskrivningen på særskilt skema. Såfremt barnet går i daginstitution vedlægges en udtalelse fra daginstitutionens leder. 2. Skolechefen, til hvem kompetencen er delegeret, træffer herefter beslutning. Ved tvivlstilfælde inddrages Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i vurderingen. 3. Skoleafdelingen meddeler herefter forældrene om, hvorvidt deres ansøgning er imødekommet. 5

6 Tidlig skolestart Børn, der inden den 1. oktober 2015 fylder 5 år, kan begynde i børnehaveklasse i august 2015 såfremt at det vurderes at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter. Flere informationer Ud over de oplysninger, som findes i denne folder, vil der naturligvis være en række andre forhold, I som forældre er optaget af i forbindelse med jeres barns skolestart. Skolerne opfordrer jer derfor til at indhente yderligere information, når I kommer til de orienteringsmøder, der afholdes på skolerne inden indskrivningen. Her vil mange af de medarbejdere, som medvirker ved jeres barns skolestart, være til stede. Kontaktpersoner m.m., adresser og telefonnumre findes på siderne

7 7

8 »Nu håber vi, at vores barn bliver glad for at være der!«i skolen mødes børn med forskellig kulturel og etnisk baggrund. Børn lærer bedst, når følelsen af at tilhøre et fællesskab er til stede. Udviklingen af et socialt fællesskab i klassen er et fælles anliggende for skole og hjem. Det kræver en vis robusthed af jeres barn at skulle til at begå sig i et nyt miljø med nye kammerater og nye voksne. Børnene bliver også i skolen mødt med krav om samspil og samarbejde med andre mennesker. Tolerance og respekt for andres synspunkter er grundlæggende. Mon ikke de fleste forældres første bekymring går på, om barnet kommer til at trives i de nye omgivelser? 8 En god skolestart et gensidigt og forpligtende samarbejde om videreudvikling af barnets kompetencer Jeres barn har allerede lært meget, når det starter i skole. Barnet har taget ved lære af jer som forældre, sine søskende, af jeres familie og øvrige omgangskreds, af legekammerater i daginstitutionen og fritiden. Det er et af Rødovre Kommunes mål at forberede barnet til skolen, således at overgangen fra daginstitution til skole bliver bedst mulig.

9 Mange måder at lære på og i forskelligt tempo Børn er forskellige og lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo. Nogle lærer bedst ved at lytte og bruge sproget, andre lærer bedst ved at se og iagttage tekst og billeder. Nogle lærer bedst, når de også arbejder praktisk med hænderne eller bruger kroppen i læringssituationen. Det stiller krav til, at undervisningen er eksperimenterende, udfordrende og differentieret, så børnene får de bedst mulige alsidige udviklingsbetingelser, hvilket er centrale fokuspunkter i den»nye«folkeskole. Der bliver stillet forventninger og krav til eleverne, men ikke nødvendigvis de samme til alle elever. Jeres erfaringer fra samarbejdet med daginstitutionen kan også anvendes i skolen. Det er vigtigt, at forældrene og lærere/pædagoger fra den første dag sørger for at få talt sammen, således at jeres viden om barnet bruges hensigtsmæssigt og konstruktivt i forbindelse med skolestarten. 9

10 Fokus på skolestarten Helhed og sammenhæng - Leg og læring De første år af børnenes skolegang er af stor betydning. I Rødovre Kommune er der derfor gennem de sidste mange år sat personaleresurser af til et forøget fokus på indskolingen. Fokus og sammenhængen sikres ved, at børnehaveklasseledere, pædagoger fra SFO I og lærere følger deres klasse i alle tre år. De bruger og udnytter hinandens faglighed gennem samarbejde og tager fælles ansvar for børnenes skoledag. Legen er barnets egen måde at lære på. Det er igennem planlægningen og udførelsen af legen, at barnet udvikler fantasi og opnår viden om og erkender sin omverden. Derfor lægger skolerne stor vægt på at integrere legen i en mere værkstedspræget undervisning, hvor der i løsningen af opgaverne bliver lagt op til, at barnet er aktivt, udforskende og eksperimenterende. Man kan se beskrivelsen af mål og indhold for de enkelte fag på -»Nye fælles mål«. Principper/retningslinjer for indskolingen: alle børn har 30 timer ugentlig på alle tre årgange, der er 2 voksne i børnehaveklassen i alle timer, der er 2 voksne i 1. klasse i en del af timerne, den enkelte skole udarbejder selv ansvars- og kompetencefordelingsplaner for lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i indskolingen. Skolefritidsordningen (SFO) Ved alle skolerne er der en SFO, som børnene kan benytte efter skoletid. Skolefritidsordningen SFO I er et fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Børnene starter i SFO I den 1. maj, det år de starter i skole. Fremmødekontrol Pædagogerne i skolefritidsordningen fører fremmødekontrol. Det betyder, at der bliver holdt øje med, om børnene kommer og går, som det er aftalt med jer. 10

11 11

12 Tryghed og aktivitet Skolefritidsordningen udfolder sig i et trygt, kreativt og aktivt miljø, hvor børnene har medindflydelse og medansvar. Der er plads til aktiviteter, fysisk udfoldelse og socialt samvær, og der tages hensyn til det enkelte barns ønsker, behov, udvikling og nysgerrighed. Praktiske oplysninger Skolefritidsordningerne har åbent fra undervisningen slutter til kl mandag - torsdag og kl fredag. Desuden har de åbent om morgenen. På ferie- og fridage har skolefritidsordningen åbent hele dagen. Der betales for at benytte ordningen. Alle vil det bedste for deres barn Hvis man som forældre oplever en tiltagende bekymring for sit barns udvikling, vil skolens medarbejdere altid være til rådighed for en samtale og en vurdering af barnets aktuelle situation. I de senere år har der været en mærkbar stigning i antallet af bekymrede forældre, som meget tidligt ønsker en psykologisk vurdering af deres barn med henblik på afdækning af eventuelle indlæringsvanskeligheder eller andet. Det er skolernes erfaring, at det i langt de fleste tilfælde viser sig at være en ubegrundet bekymring, som alene i kraft af en samtale med børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger kan løses i klassen ved hjælp af forskellige pædagogiske tiltag

13 13

14 Samarbejdet mellem hjemmet og skolen Et centralt element i folkeskolelovens formålsparagraf er, at skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene. Hensigten med samarbejdet er, at parterne i fællesskab skaber de bedste betingelser for det enkelte barns hele udvikling. Et godt samarbejde kræver en positiv indsats af både skolen og hjemmet. Børnene skal opleve, at hjem og skole kommer hinanden ved, at forældre og lærere respekterer hinanden, og at der er samklang i deres holdninger til elevernes adfærd og arbejdsindsats. Høj prioritet Den bedste måde at indlede et samarbejde på er at gøre noget sammen. Derfor er det vigtigt, at forældrene møder op til de arrangementer og møder, som skolen indbyder til. Alle skolerne i Rødovre Kommune prioriterer skole-hjem-samarbejdet højt. Skolebestyrelsen Hver skole har sin egen skolebestyrelse. En skolebestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter valgt blandt forældrene til skolens elever, 2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt skolens medarbejdere, 2 elevrepræsentanter valgt blandt skolens elever, samt 2 repræsentanter fra det lokale arbejdsmarked, foreningsog kulturliv eller lokale ungdomsuddannelser. Skolens ledelse deltager som sekretariat for bestyrelsen. Hvis skolebestyrelsen ønsker det, kan et medlem af Kommunalbestyrelsen deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Der vælges som hovedregel forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen hvert fjerde år. De nuværende skolebestyrelser er valgt for perioden 1. august juli De øvrige medlemmer vælges for ét år ad gangen. Navnet på formanden for skolebestyrelsen står i distriktsskolens folder og bagest i denne pjece. Bestyrelsens opgaver er blandt andet at føre tilsyn med skolen og fastsætte principper for skolens virksomhed i respekt for»værdigrundlag og mål«for Rødovre Kommunes skolevæsen og det serviceniveau, der er udmeldt af kommunalbestyrelsen i budgetvedtagelsen. 2 gange om året afholdes et dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget. Her bliver skolens virksomhed drøftet, bl.a. på baggrund af de initiativer der tages i forvaltningen og på den enkelte skole. En gang om året skal bestyrelsen aflægge beretning for skolens øvrige forældre om sit virke i det forløbne år. 14

15 15

16 Skolebestyrelserne høres Skolebestyrelserne har også indflydelse på udviklingen af skoleområdet. Skolebestyrelserne skal høres i alle sager med relevans for skolen, ligesom den kan udtale sig om alt i relation til skolen. Når Kommunalbestyrelsen med mellemrum reviderer værdigrundlaget for undervisningen og skolefritidsordningerne, eller iværksætter nye udviklingsprojekter på alle skolerne, bliver skolebestyrelserne hørt. Forældrerepræsentanter i klassen I så godt som alle klasser har forældrene valgt repræsentanter, som dels står for kontakten mellem klassens forældre og skolebestyrelsen, dels medvirker til at iværksætte arrangementer for klassens eller skolens børn og forældre. Forældrerådet ved skolefritidsordningen (SFO) Hver SFO har et valgt forældreråd, som er forbindelsesleddet mellem forældrene til børnene i skolefritidsordningen og skolebestyrelsen. Forældrerådet har ingen formel kompetence, men samarbejder med skolebestyrelsen i sager, der direkte vedrører SFO en. Gennem dette samarbejde får forældrerådet indflydelse på de principper, der besluttes for arbejdet i SFO en. Skole og Samfund I forældreforeningen Skole og Forældre kan I finde flere oplysninger om samarbejdet mellem skole og hjem samt om skolestarten. Telefon eller 16

17 17

18 Byggelegepladserne Der er tre byggelegepladser i Rødovre Kommune: Byggelegepladsen Broparken Lisbjergvej 3 Byggelegepladsen Rønneholm Rønneholmsvej 2 Rødovre Byggelegeplads Nyholms Alle 49 Formålet med byggelegepladserne er at give børnene i Rødovre Kommune en mulighed for at udvikle sig gennem pasning af dyr og byggeri. For et barn er der kort vej fra idé til handling. På byggelegepladserne har børnene mulighed for at lege og eksperimentere med ild, jord, vand og luft. Disse elementer og muligheder er stadig aktuelle, men efterhånden som nye behov er opstået, er også sport og forskellige kulturelle aktiviteter blevet hverdag på byggeren. Ingen fremmødekontrol I modsætning til SFO I er der ingen fremmødekontrol på byggelegepladserne. Børnene kan frit komme og gå, som de selv ønsker. Byggelegepladserne har åbent hver dag året rundt. Indskrivning Indskrivningen foregår på den enkelte byggelegeplads. 18

19 19

20 Pædagogisk & Psykologisk Rådgivning (PPR) Den almindelige klasses fællesskab omfatter også børn med særlige behov for en speciel tilrettelagt undervisning. Disse specielle behov kan tage udgangspunkt i såvel faglige som sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. PPR rådgiver skolevæsenet og dets medarbejdere. Desuden tilbyder PPR rådgivning og vejledning til børn, unge og deres forældre, fx i tilfælde, hvor børn eller unge har problemer med tale/sprog, indlæring, adfærd, kontakt eller trivsel. PPR er en del af Pædagogisk Udviklings Center (PUC) som har tilknyttet psykologer, tale-hørelærere samt konsulenter, der dækker særlige områder som specialundervisning, IT, bibliotek, læsning og dansk som andetsprog. Hvis det f.eks. viser sig, at et barn har behov for særlig hjælp for at få udbytte af undervisningen, et behov som ikke kan klares med skolernes undervisningsdifferentiering og kompenserende specialundervisning kan barnet efter en forudgående pædagogisk-psykologisk vurdering visiteres til et vidtgående specialundervisningstilbud i specialskoler, specialklasser eller som enkeltintegreret i sin egen klasse. Forældrene eller barnet kan selv henvende sig til PPR eller skolen og bede om at få hjælp. Skolen kan også henvise et barn til PPR. I alle tilfælde vil PPR s kontakt med et barn kun ske efter aftale og i samarbejde med forældrene. PPR har tavshedspligt og overgiver kun oplysninger til andre efter aftale med forældrene. Journaler fra PPR destrueres efter endt skolegang, eller når forældrene ønsker det. Adresse Pædagogisk & Psykologisk Rådgivning (PUC) Tæbyvej 9, 2610 Rødovre Telefon Leder af PUC Anne Marie Rødtnes Mail: att. PPR 20

21 21

22 Særlige tilbud til tosprogede skolestartere 22 Tosprogede elever, som taler dansk, bliver normalt indskrevet på distriktsskolen i en almindelig klasse, der svarer til deres alder. Hvis eleven har brug for undervisning i dansk som andetsprog, bliver det tilbudt på hold eller som en del af undervisningen i klassen. Modtagelsesklasser: Børnehaveklasse klasse Tosprogede elever, som kommer direkte fra hjemlandet uden nærmere kendskab til det danske sprog, indskrives i en modtagelsesklasse. På Valhøj Skole er der etableret modtagelsesklasser, der dækker hele skoleforløbet. I modtagelsesklassen undervises eleverne hovedsageligt i dansk som andetsprog, så de hurtigst muligt sættes i stand til at gå i en almindelig klasse på distriktsskolen. Opholdet i modtagelsesklasserne er midlertidigt, og eleverne kommer herefter i en almindelig klasse.

23 Modersmålsundervisning Tosprogede elever fra nedenstående lande får tilbudt modersmålsundervisning: EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. EØS-lande: Island, Liechtenstein, Norge. Tilbudet gælder ligeledes børn fra Færøerne og Grønland. Undervisningen er organiseret i et samarbejde mellem Vestegnskommunerne og Københavns Kommune. Henvendelse vedrørende modersmålsundervisning kan ske til Børne- og Kulturforvaltningen, skoleområdet på tlf. nr

24 Sundhed Sundhedsindsatsen i skolerne omfatter sundhedsplejen samt skoletandplejen og har til formål at: hjælpe det enkelte barn og familien med at styrke sundheden opdage mangel på trivsel/forsinket udvikling så tidligt som muligt afdække eventuelle problemer og hjælpe barnet og dets familie med at løse disse gøre opmærksom på vilkår og sammenhænge, som har betydning for barnets trivsel i dagligdagen Sundhedsplejen Skolerne i Rødovre Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejen samarbejder med den enkelte skoles lærere, pædagoger ved SFO, tale-hørepædagoger, psykologer og tandlæger. Alle elever kan henvende sig uden forudgående aftale til deres skoles sundhedsplejerske. Alle elever og forældre er velkomne til at henvende sig telefonisk til sundhedsplejen alle hverdage mellem kl på telefon nr Ledende sundhedsplejerske, Lene Møller, Tæbyvej 11, 2610 Rødovre, telefon nr Skoletandplejen Alle børn bliver automatisk tilmeldt skoletandplejen, når de starter i børnehaveklassen. Tandplejetilbuddet omfatter regelmæssige undersøgelser forebyggelse af huller og tandkødsbetændelse nødvendig tandbehandling Adresse: Den centrale tandplejeklinik Rødovrevej 125, 2610 Rødovre Telefon Overtandlæge Lisbet Gronemann. 24

25 25

26 Barnets skolevej forældrene viser vejen I forbindelse med skolestarten skal barnet lære vejen til sin skole at kende. Derfor er det vigtigt, at forældrene træner skolevejen sammen med barnet, før skolegangen begynder og måske i den første tid følger barnet til og fra skole. Forældrene er ansvarlige for, at barnet lærer at færdes i trafikken. Forældrenes trafikvaner er barnets vigtigste forbillede; det gode eksempel»smitter«ligesom det dårlige! Trafikundervisning Skolen gør en stor indsats for, at børnene lærer at færdes sikkert i trafikken. Færdselsundervisningen begynder tidligt i børnehaveklassen, og i de senere år er den foregået i et voksende og frugtbart samarbejde med det lokale politi. Hvert år i begyndelsen af august iværksætter Rødovre Kommune desuden kampagner rettet mod trafikanterne, skolernes medarbejdere og forældrene. Plakater på veje samt annoncer og indlæg i medierne opfordrer trafikanterne til at tage særligt hensyn til de nye skolestartere. Børn skal bruge benene Barnet lærer ikke at færdes trygt i trafikken, hvis det bliver kørt til skole. De seneste år har skolerne meldt om en stigende trafik og kaotiske situationer ved 08-tiden, når alt for mange biler inden for et meget kort tidsrum kører ind til skolen for at sætte et barn af. Endnu er der ikke sket alvorlige ulykker i Rødovre i den forbindelse men det har flere gange været tæt på. Først når børnene er år, er de trafiksikre som cyklister. Skolerne opfordrer derfor alle forældre med børn i de små klasser til, at de lader barnet gå i skole. 26

27 27

28 Forsikring Rødovre Kommune har ikke mulighed for at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for børn og unge i kommunens skoler og institutioner. Vi opfordrer derfor forældre til at tegne ulykkesforsikring for deres børn eller sikre sig, at den forsikring, hjemmet har, også dækker barnet/den unge i skole og institution. Skoleområdet Børne- og Kulturforvaltningen Rødovre Parkvej Rødovre Telefon Skolechef John Kronbak Børne- og Skoleudvalget Rødovre Parkvej Rødovre Telefon Formand for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen Kontakter på jeres barns skole I skolens egen informationsfolder er anført navne og adresser på skolens egne kontaktpersoner. Her kan I finde navne på dem, der er relevante i forbindelse med spørgsmål om blandt andet indskrivning og skolestart på distriktsskolen. 28

29 29

30 Kommunens skoler Hendriksholm Skole Hendriksholms Boulevard 20, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Jørn Matzen Souschef Anja Kjeldsen Afdelingsleder Martin Heramb Leder af SFO Per Bent Andersen Formand for skolebestyrelsen Nicolaj Fessel Islev Skole Islevbrovej 44, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Inge Vestergård Christensen Souschef Steen Baltzer Pedersen Afdelingsleder Bo Friis Sørensen Leder af SFO Birte Hansen Formand for skolebestyrelsen Jacob Nordgaard Nyager Skole Ejbyvej 100, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Lau Hedegaard Sørensen Souschef Nieller Mandrup Afdelingsleder Hanne Pilgaard Leder af SFO Vakant Formand for skolebestyrelsen Jesper Mogensen Rødovre Skole Rødovrevej 139, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Peter Hertz Souschef Birgitte Fisker Afdelingsleder Morten Gislund Leder af SFO Henrik Bo Rasmussen Formand for skolebestyrelsen Claus Kolling 30

31 Tinderhøj Skole Fortvej 71, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Jens Olsen Souschef Gurli I. Hartmann Afdelingsleder Maria Hessner Hansen Leder af SFO Flemming Brandt Formand for skolebestyrelsen Peder Skjalm Valhøj Skole Rødager Allé 102, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Bo Slemming Souschef Berit Borgen Afdelingsleder Rasmus Bøje Leder af SFO Dan Rasmussen Formand for skolebestyrelsen Mette Seneca Kløve 10.-klasseafdelingen ved Milestedet Nørrekær 8, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Bo Slemming, Valhøj Skole Formand for skolebestyrelsen Mette Seneca Kløve Helhedstilbuddet Skovmoseskolen Rødovre Parkvej 401B Rødovre Telefon Skoleleder Allan E. Laurents Souschef Per Danielsen Souschef Lone Jørring Afdelingsleder Helle Vejby Nielsen Afdelingsleder Christina Mie Hansen Afdelingsleder Alistair Cooper Formand for skolebestyrelsen Peter Christiansen 31

32 Hvordan kan I bedst støtte jeres barn? Som forældre kan I gøre mange ting i dagligdagen, der støtter barnets udvikling og forbereder det bedst muligt til skolestarten. I kan blandt andet: vise interesse for de aktiviteter, barnet beskæftiger sig med sætte ord på ting og handlinger tale med barnet, så det oplever, at talesproget er værdifuldt lytte til barnets meninger og få uddybet, hvad barnet tænker læse for barnet og lade det genfortælle gå med barnet på biblioteket gå ture med barnet og give det tumlemuligheder give barnet mulighed for at udforske sin omverden lade barnet selv klæde sig af og på lege med barnet både at rollelege og regellege lade barnet tegne og klippe give barnet små opgaver i hjemmet, f.eks. at dække bord understøtte barnet i selv at prøve også i konfliktsituationer med andre børn rose barnet for det, det kan og gør værdsætte barnet for det, der er!

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

overgang fra børnehave til skole

overgang fra børnehave til skole overgang fra børnehave til skole 99 15 32 50 97 52 46 36 99 15 34 00 Skolefritidsordningen 99 15 34 20 INDHOLD s. 2: Brobygning i Dalgas-området s. 3: Er mit barn skolemodent? Hjælpeskema s. 4: En god

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2009 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2009. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

2013 Velkommen i skole

2013 Velkommen i skole 2013 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Skoleparathedsvurdering...4 Digital indskrivning...5 Skoledistrikter...5 Indskoling og de første skoleår...6

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 3. dec. 2013 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

FORÆLDRE PÅ VEJ I SKOLE. - en vejledning til forældre

FORÆLDRE PÅ VEJ I SKOLE. - en vejledning til forældre FORÆLDRE PÅ VEJ I SKOLE - en vejledning til forældre KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar 2009 Kilder til pjecens indhold: Materiale fra

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole 2 Nye skoledistrikter 3 Folkeskolereform 4 Indskrivning/Digital indskrivning 5-6 Børnehaveklassen 7 De første skoleår 8 Skolefritidsordning

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens overordnede formål og organisation. Djurslandsskolen er en specialskole under Norddjurs kommune for børn med behov

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen www.albertslund.dk/skoleroguddannelse Skolebestyrelsesvalg 2014 1 2 Skolebestyrelsesvalg 2014 FORORD

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Overgang mellem dagtilbud og skole

Overgang mellem dagtilbud og skole Overgang mellem dagtilbud og skole Møde BKF-Region Midtjylland Fredag den 4. marts 2016 Overgange på dagsordenen Mange overgange Hjem til dagpleje/vuggestue Dagpleje/vuggestue til børnehave Dagtilbud/skole

Læs mere

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse ----------------------------------------

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere