Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School"

Transkript

1 R Ø D O V R E K O M M U N E Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School Velkommen i skole... til de nye skolebørn i Rødovre og deres forældre 1

2 Indhold Side Indskrivning til skoleåret » Nu håber vi, at vores barn bliver glad for at være der! «6 Mange måder at lære på og i forskelligt tempo 9 Én skolestart i Rødovre Kommune 10 Skolefritidsordningen 12 Alle vil det bedste for deres barn 14 Pædagogisk & Psykologisk Rådgivning (PPR) 16 Skolestart for børn med generelle indlæringsvanskeligheder 18 Særlige tilbud til tosprogede skolestartere 18 Samarbejdet mellem hjemmet og skolen 20 Byggelegepladserne 24 Sundhed 26 Barnets skolevej forældrene viser vejen 28 Forsikring 28 Skolevæsenet 30 Kontakter på jeres barns skole 30 Kommunens skoler 30 Hvordan kan I bedst støtte jeres barn? 32 Rødovre Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Oktober Layout: Islev Tryk

3 Velkommen i skole Rødovre Kommune byder jer og jeres barn velkommen til skolestart på en af kommunens folkeskoler. Jeres barn vil møde en reformeret folkeskole, som er kommet godt i gang, men som stadig er i proces. En folkeskole som i sin ide er væsentlig anderledes, med længere skoledage og en anden struktur end vi har set tidligere. Rødovre skoler er, såvel på det pædagogiske område, som på IT området godt med i udviklingen. På IT området er alle undervisningslokaler forsynet med interaktive tavler, som giver mange nye pædagogiske muligheder. Til dette er alle lærere løbende på uddannelse. Elever fra klasse får udleveret en Pc-tablet. Der har i indeværende år været et pilotprojekt i gang med henblik på at finde ud af, hvilke digitale løsninger der skal være for vores mindre elever. På det pædagogiske område har Rødovre Kommune siden slutningen af 80 erne prioriteret, et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Dette har givet nogle gode erfaringer som kan bruges i forbindelse med reformens krav om samarbejde mellem skolen og fritiden. Herudover har skolerne i forbindelse med et udviklingsprojekt i overbygningerne arbejdet med kontaktlærere og øvrige forhold som den nye reform peger på. Vi byder velkommen til en kommunal folkeskole og fritidsordninger under en ny Børne- og Ungepolitik, som lægger vægt på, at så mange af kommunens børn som muligt skal kunne få et relevant skole- og fritidstilbud inden for kommunens rammer. En politik som lægger vægt på en inkluderende pædagogik. Forskellighed er en resurse, og ud fra dette syn arbejdes der med udgangspunkt i børnenes styrkesider. Og endelig en politik som lægger vægt på en sammenhæng mellem skole, fritid og kultur. I samfundet som helhed er der en stadig større fokus på sundhed. Dette fokus har vi også i vores skoler og fritidstilbud, hvor der er mulighed for en sund frokost og hvor idræt og bevægelse er en del af skolernes hverdag.»rødovre Kommune lægger vægt på, at skoleområdet skal udgøre et netværk af selvstændige skoler med et klart fælles præg«, som det fremgår af det kommunalt besluttede»værdigrundlag og mål«. Der vægtes værdier som medansvar og medindflydelse, alsidig udvikling, fællesskab, samarbejde og trivsel. Sammenholdt med et højt fagligt niveau skaber skolen dermed fundamentet for livslang læring og et godt voksenliv. Skoleområdet har ansat dygtige og engagerede medarbejdere, som gør deres til, at målene vil blive nået. Jeres barn er som alle skolebegyndere: Nysgerrigt og parat til at opleve og suge viden til sig, det har følelser og fantasi, en krop der skal bevæges og det har behov for kammerater. Disse behov får jeres barn opfyldt i folkeskolen. Skoleområdet lægger vægt på, at dette sker i et godt og positivt samarbejde mellem forældre og skole. Med henblik på at skabe en roligere skolestart har kommunalbestyrelsen vedtaget, at starten i skole og starten i SFO skal skilles ad, således at børnene starter i SFO 1. maj. Det har vist sig at være en rigtig beslutning, idet man på alle skolerne oplever en roligere start i såvel skole som i SFO. Med venlig hilsen og på gensyn Flemming Lunde Østergaard Hansen Formand for Børne- og Skoleudvalget John Kronbak Skolechef

4 Indskrivning til skoleåret Alle børn skal modtage undervisning Alle børn, der er født i 2009, skal fra skoleårets start i august 2015 modtage undervisning. Fra skoleåret 2008/2009 blev det obligatorisk at gå i børnehaveklasse. Børnene skal på denne baggrund indskrives i børnehaveklasse, hvis de ikke modtager undervisning et andet sted eller har fået udsat sin undervisningspligt. Hvis dette er tilfældet skal Rødovre Kommune informeres. Tidspunkt for indskrivning Som et led i det offentliges digitaliseringsstrategi foregår indskrivningen digitalt. Indskrivningen til børnehaveklasse og skolefritidsordning foregår samtidigt på alle kommunens skoler i ugerne 47, 48 og 49 (mandag den søndag den ). Indskrivningen sker ved at gå ind på Rødovre Kommunes hjemmeside, I kan få mere information ved at møde op på jeres distriktsskoles informationsmøde på nedenstående datoer: Hendriksholm Skole Rødovre Skole Mandag d kl Onsdag d kl Islev Skole Tinderhøj Skole Onsdag d kl Torsdag d kl Nyager Skole Valhøj Skole Tirsdag d kl Torsdag d kl Indskrivningen omfatter Indskrivningen til skoleåret 2015/2016 omfatter: - børn født i 2008, der i indeværende skoleår har fået udsættelse af skolestarten, - børn født i 2009, der skal begynde i børnehaveklasse. Valg af skole Hver skole har et skoledistrikt, og I har krav på at få jeres barn indskrevet på distriktsskolen. I skal være opmærksomme på at skoledistrikterne for Valhøj Skole, Rødovre Skole og Nyager Skole blev ændret i forhold til skoleåret 2010/2011, og distrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole er blevet ændret i forhold til skoleåret 2015/2016. Er I i tvivl om, hvilket skoledistrikt I bor i, kan I få det oplyst på rk.dk, søg under»skoler«, eller ved henvendelse til skoleforvaltningen. Som forældre har I ligeledes krav på, at jeres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i anden kommune, hvis der er plads på den 4

5 ønskede skole. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at planlægningstallet på alle klassetrin er 24. Det vil sige, at der ikke kan indskrives elever bosiddende uden for skoledistriktet på klassetrin med et gennemsnit på 24 elever eller derover. Dette er for at sikre plads til eventuelle tilflyttere til distriktet. Kommunalbestyrelsen i Rødovre har tillige vedtaget nedenstående retningslinjer for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, og når de bosiddende børn i distriktet er optaget. 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre. Yngre søskende går forud for ældre søskende. 3. Nærmere boende går forud for fjernere boende. 4. Herefter kan man, ved optagelse i børnehaveklasse, optages på venteliste efter ovenstående kriterier. Hvis I vælger anden skole end distriktsskolen, skal I selv afholde eventuelle befordringsudgifter. Indskrivningen skal under alle omstændigheder ske på distriktsskolen. Hvis I vælger at indskrive jeres barn i en privatskole eller folkeskole i anden kommune, bedes I give distriktsskolen besked senest den 5. december Udsættelse af undervisningspligten Med vedtagelse af loven om obligatorisk børnehaveklasse, starter undervisningspligten, det år man fylder 6 år. I særlige tilfælde, af hensyn til et barns udvikling, vil man kunne få udsat undervisningspligten et år således, at man først starter i børnehaveklasse, det år man fylder 7 år. Kommunalbestyrelsen, eller den som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til det, har kompetencen til at godkende en udsættelse af undervisningspligten. Proceduren ved ansøgning om udsættelse af undervisningspligten er: 1. Forældrene fremsender en begrundet ansøgning til skoleafdelingen i forbindelse med indskrivningen på særskilt skema. Såfremt barnet går i daginstitution vedlægges en udtalelse fra daginstitutionens leder. 2. Skolechefen, til hvem kompetencen er delegeret, træffer herefter beslutning. Ved tvivlstilfælde inddrages Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i vurderingen. 3. Skoleafdelingen meddeler herefter forældrene om, hvorvidt deres ansøgning er imødekommet. 5

6 Tidlig skolestart Børn, der inden den 1. oktober 2015 fylder 5 år, kan begynde i børnehaveklasse i august 2015 såfremt at det vurderes at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter. Flere informationer Ud over de oplysninger, som findes i denne folder, vil der naturligvis være en række andre forhold, I som forældre er optaget af i forbindelse med jeres barns skolestart. Skolerne opfordrer jer derfor til at indhente yderligere information, når I kommer til de orienteringsmøder, der afholdes på skolerne inden indskrivningen. Her vil mange af de medarbejdere, som medvirker ved jeres barns skolestart, være til stede. Kontaktpersoner m.m., adresser og telefonnumre findes på siderne

7 7

8 »Nu håber vi, at vores barn bliver glad for at være der!«i skolen mødes børn med forskellig kulturel og etnisk baggrund. Børn lærer bedst, når følelsen af at tilhøre et fællesskab er til stede. Udviklingen af et socialt fællesskab i klassen er et fælles anliggende for skole og hjem. Det kræver en vis robusthed af jeres barn at skulle til at begå sig i et nyt miljø med nye kammerater og nye voksne. Børnene bliver også i skolen mødt med krav om samspil og samarbejde med andre mennesker. Tolerance og respekt for andres synspunkter er grundlæggende. Mon ikke de fleste forældres første bekymring går på, om barnet kommer til at trives i de nye omgivelser? 8 En god skolestart et gensidigt og forpligtende samarbejde om videreudvikling af barnets kompetencer Jeres barn har allerede lært meget, når det starter i skole. Barnet har taget ved lære af jer som forældre, sine søskende, af jeres familie og øvrige omgangskreds, af legekammerater i daginstitutionen og fritiden. Det er et af Rødovre Kommunes mål at forberede barnet til skolen, således at overgangen fra daginstitution til skole bliver bedst mulig.

9 Mange måder at lære på og i forskelligt tempo Børn er forskellige og lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo. Nogle lærer bedst ved at lytte og bruge sproget, andre lærer bedst ved at se og iagttage tekst og billeder. Nogle lærer bedst, når de også arbejder praktisk med hænderne eller bruger kroppen i læringssituationen. Det stiller krav til, at undervisningen er eksperimenterende, udfordrende og differentieret, så børnene får de bedst mulige alsidige udviklingsbetingelser, hvilket er centrale fokuspunkter i den»nye«folkeskole. Der bliver stillet forventninger og krav til eleverne, men ikke nødvendigvis de samme til alle elever. Jeres erfaringer fra samarbejdet med daginstitutionen kan også anvendes i skolen. Det er vigtigt, at forældrene og lærere/pædagoger fra den første dag sørger for at få talt sammen, således at jeres viden om barnet bruges hensigtsmæssigt og konstruktivt i forbindelse med skolestarten. 9

10 Fokus på skolestarten Helhed og sammenhæng - Leg og læring De første år af børnenes skolegang er af stor betydning. I Rødovre Kommune er der derfor gennem de sidste mange år sat personaleresurser af til et forøget fokus på indskolingen. Fokus og sammenhængen sikres ved, at børnehaveklasseledere, pædagoger fra SFO I og lærere følger deres klasse i alle tre år. De bruger og udnytter hinandens faglighed gennem samarbejde og tager fælles ansvar for børnenes skoledag. Legen er barnets egen måde at lære på. Det er igennem planlægningen og udførelsen af legen, at barnet udvikler fantasi og opnår viden om og erkender sin omverden. Derfor lægger skolerne stor vægt på at integrere legen i en mere værkstedspræget undervisning, hvor der i løsningen af opgaverne bliver lagt op til, at barnet er aktivt, udforskende og eksperimenterende. Man kan se beskrivelsen af mål og indhold for de enkelte fag på -»Nye fælles mål«. Principper/retningslinjer for indskolingen: alle børn har 30 timer ugentlig på alle tre årgange, der er 2 voksne i børnehaveklassen i alle timer, der er 2 voksne i 1. klasse i en del af timerne, den enkelte skole udarbejder selv ansvars- og kompetencefordelingsplaner for lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i indskolingen. Skolefritidsordningen (SFO) Ved alle skolerne er der en SFO, som børnene kan benytte efter skoletid. Skolefritidsordningen SFO I er et fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Børnene starter i SFO I den 1. maj, det år de starter i skole. Fremmødekontrol Pædagogerne i skolefritidsordningen fører fremmødekontrol. Det betyder, at der bliver holdt øje med, om børnene kommer og går, som det er aftalt med jer. 10

11 11

12 Tryghed og aktivitet Skolefritidsordningen udfolder sig i et trygt, kreativt og aktivt miljø, hvor børnene har medindflydelse og medansvar. Der er plads til aktiviteter, fysisk udfoldelse og socialt samvær, og der tages hensyn til det enkelte barns ønsker, behov, udvikling og nysgerrighed. Praktiske oplysninger Skolefritidsordningerne har åbent fra undervisningen slutter til kl mandag - torsdag og kl fredag. Desuden har de åbent om morgenen. På ferie- og fridage har skolefritidsordningen åbent hele dagen. Der betales for at benytte ordningen. Alle vil det bedste for deres barn Hvis man som forældre oplever en tiltagende bekymring for sit barns udvikling, vil skolens medarbejdere altid være til rådighed for en samtale og en vurdering af barnets aktuelle situation. I de senere år har der været en mærkbar stigning i antallet af bekymrede forældre, som meget tidligt ønsker en psykologisk vurdering af deres barn med henblik på afdækning af eventuelle indlæringsvanskeligheder eller andet. Det er skolernes erfaring, at det i langt de fleste tilfælde viser sig at være en ubegrundet bekymring, som alene i kraft af en samtale med børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger kan løses i klassen ved hjælp af forskellige pædagogiske tiltag

13 13

14 Samarbejdet mellem hjemmet og skolen Et centralt element i folkeskolelovens formålsparagraf er, at skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene. Hensigten med samarbejdet er, at parterne i fællesskab skaber de bedste betingelser for det enkelte barns hele udvikling. Et godt samarbejde kræver en positiv indsats af både skolen og hjemmet. Børnene skal opleve, at hjem og skole kommer hinanden ved, at forældre og lærere respekterer hinanden, og at der er samklang i deres holdninger til elevernes adfærd og arbejdsindsats. Høj prioritet Den bedste måde at indlede et samarbejde på er at gøre noget sammen. Derfor er det vigtigt, at forældrene møder op til de arrangementer og møder, som skolen indbyder til. Alle skolerne i Rødovre Kommune prioriterer skole-hjem-samarbejdet højt. Skolebestyrelsen Hver skole har sin egen skolebestyrelse. En skolebestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter valgt blandt forældrene til skolens elever, 2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt skolens medarbejdere, 2 elevrepræsentanter valgt blandt skolens elever, samt 2 repræsentanter fra det lokale arbejdsmarked, foreningsog kulturliv eller lokale ungdomsuddannelser. Skolens ledelse deltager som sekretariat for bestyrelsen. Hvis skolebestyrelsen ønsker det, kan et medlem af Kommunalbestyrelsen deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Der vælges som hovedregel forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen hvert fjerde år. De nuværende skolebestyrelser er valgt for perioden 1. august juli De øvrige medlemmer vælges for ét år ad gangen. Navnet på formanden for skolebestyrelsen står i distriktsskolens folder og bagest i denne pjece. Bestyrelsens opgaver er blandt andet at føre tilsyn med skolen og fastsætte principper for skolens virksomhed i respekt for»værdigrundlag og mål«for Rødovre Kommunes skolevæsen og det serviceniveau, der er udmeldt af kommunalbestyrelsen i budgetvedtagelsen. 2 gange om året afholdes et dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget. Her bliver skolens virksomhed drøftet, bl.a. på baggrund af de initiativer der tages i forvaltningen og på den enkelte skole. En gang om året skal bestyrelsen aflægge beretning for skolens øvrige forældre om sit virke i det forløbne år. 14

15 15

16 Skolebestyrelserne høres Skolebestyrelserne har også indflydelse på udviklingen af skoleområdet. Skolebestyrelserne skal høres i alle sager med relevans for skolen, ligesom den kan udtale sig om alt i relation til skolen. Når Kommunalbestyrelsen med mellemrum reviderer værdigrundlaget for undervisningen og skolefritidsordningerne, eller iværksætter nye udviklingsprojekter på alle skolerne, bliver skolebestyrelserne hørt. Forældrerepræsentanter i klassen I så godt som alle klasser har forældrene valgt repræsentanter, som dels står for kontakten mellem klassens forældre og skolebestyrelsen, dels medvirker til at iværksætte arrangementer for klassens eller skolens børn og forældre. Forældrerådet ved skolefritidsordningen (SFO) Hver SFO har et valgt forældreråd, som er forbindelsesleddet mellem forældrene til børnene i skolefritidsordningen og skolebestyrelsen. Forældrerådet har ingen formel kompetence, men samarbejder med skolebestyrelsen i sager, der direkte vedrører SFO en. Gennem dette samarbejde får forældrerådet indflydelse på de principper, der besluttes for arbejdet i SFO en. Skole og Samfund I forældreforeningen Skole og Forældre kan I finde flere oplysninger om samarbejdet mellem skole og hjem samt om skolestarten. Telefon eller 16

17 17

18 Byggelegepladserne Der er tre byggelegepladser i Rødovre Kommune: Byggelegepladsen Broparken Lisbjergvej 3 Byggelegepladsen Rønneholm Rønneholmsvej 2 Rødovre Byggelegeplads Nyholms Alle 49 Formålet med byggelegepladserne er at give børnene i Rødovre Kommune en mulighed for at udvikle sig gennem pasning af dyr og byggeri. For et barn er der kort vej fra idé til handling. På byggelegepladserne har børnene mulighed for at lege og eksperimentere med ild, jord, vand og luft. Disse elementer og muligheder er stadig aktuelle, men efterhånden som nye behov er opstået, er også sport og forskellige kulturelle aktiviteter blevet hverdag på byggeren. Ingen fremmødekontrol I modsætning til SFO I er der ingen fremmødekontrol på byggelegepladserne. Børnene kan frit komme og gå, som de selv ønsker. Byggelegepladserne har åbent hver dag året rundt. Indskrivning Indskrivningen foregår på den enkelte byggelegeplads. 18

19 19

20 Pædagogisk & Psykologisk Rådgivning (PPR) Den almindelige klasses fællesskab omfatter også børn med særlige behov for en speciel tilrettelagt undervisning. Disse specielle behov kan tage udgangspunkt i såvel faglige som sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. PPR rådgiver skolevæsenet og dets medarbejdere. Desuden tilbyder PPR rådgivning og vejledning til børn, unge og deres forældre, fx i tilfælde, hvor børn eller unge har problemer med tale/sprog, indlæring, adfærd, kontakt eller trivsel. PPR er en del af Pædagogisk Udviklings Center (PUC) som har tilknyttet psykologer, tale-hørelærere samt konsulenter, der dækker særlige områder som specialundervisning, IT, bibliotek, læsning og dansk som andetsprog. Hvis det f.eks. viser sig, at et barn har behov for særlig hjælp for at få udbytte af undervisningen, et behov som ikke kan klares med skolernes undervisningsdifferentiering og kompenserende specialundervisning kan barnet efter en forudgående pædagogisk-psykologisk vurdering visiteres til et vidtgående specialundervisningstilbud i specialskoler, specialklasser eller som enkeltintegreret i sin egen klasse. Forældrene eller barnet kan selv henvende sig til PPR eller skolen og bede om at få hjælp. Skolen kan også henvise et barn til PPR. I alle tilfælde vil PPR s kontakt med et barn kun ske efter aftale og i samarbejde med forældrene. PPR har tavshedspligt og overgiver kun oplysninger til andre efter aftale med forældrene. Journaler fra PPR destrueres efter endt skolegang, eller når forældrene ønsker det. Adresse Pædagogisk & Psykologisk Rådgivning (PUC) Tæbyvej 9, 2610 Rødovre Telefon Leder af PUC Anne Marie Rødtnes Mail: att. PPR 20

21 21

22 Særlige tilbud til tosprogede skolestartere 22 Tosprogede elever, som taler dansk, bliver normalt indskrevet på distriktsskolen i en almindelig klasse, der svarer til deres alder. Hvis eleven har brug for undervisning i dansk som andetsprog, bliver det tilbudt på hold eller som en del af undervisningen i klassen. Modtagelsesklasser: Børnehaveklasse klasse Tosprogede elever, som kommer direkte fra hjemlandet uden nærmere kendskab til det danske sprog, indskrives i en modtagelsesklasse. På Valhøj Skole er der etableret modtagelsesklasser, der dækker hele skoleforløbet. I modtagelsesklassen undervises eleverne hovedsageligt i dansk som andetsprog, så de hurtigst muligt sættes i stand til at gå i en almindelig klasse på distriktsskolen. Opholdet i modtagelsesklasserne er midlertidigt, og eleverne kommer herefter i en almindelig klasse.

23 Modersmålsundervisning Tosprogede elever fra nedenstående lande får tilbudt modersmålsundervisning: EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. EØS-lande: Island, Liechtenstein, Norge. Tilbudet gælder ligeledes børn fra Færøerne og Grønland. Undervisningen er organiseret i et samarbejde mellem Vestegnskommunerne og Københavns Kommune. Henvendelse vedrørende modersmålsundervisning kan ske til Børne- og Kulturforvaltningen, skoleområdet på tlf. nr

24 Sundhed Sundhedsindsatsen i skolerne omfatter sundhedsplejen samt skoletandplejen og har til formål at: hjælpe det enkelte barn og familien med at styrke sundheden opdage mangel på trivsel/forsinket udvikling så tidligt som muligt afdække eventuelle problemer og hjælpe barnet og dets familie med at løse disse gøre opmærksom på vilkår og sammenhænge, som har betydning for barnets trivsel i dagligdagen Sundhedsplejen Skolerne i Rødovre Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejen samarbejder med den enkelte skoles lærere, pædagoger ved SFO, tale-hørepædagoger, psykologer og tandlæger. Alle elever kan henvende sig uden forudgående aftale til deres skoles sundhedsplejerske. Alle elever og forældre er velkomne til at henvende sig telefonisk til sundhedsplejen alle hverdage mellem kl på telefon nr Ledende sundhedsplejerske, Lene Møller, Tæbyvej 11, 2610 Rødovre, telefon nr Skoletandplejen Alle børn bliver automatisk tilmeldt skoletandplejen, når de starter i børnehaveklassen. Tandplejetilbuddet omfatter regelmæssige undersøgelser forebyggelse af huller og tandkødsbetændelse nødvendig tandbehandling Adresse: Den centrale tandplejeklinik Rødovrevej 125, 2610 Rødovre Telefon Overtandlæge Lisbet Gronemann. 24

25 25

26 Barnets skolevej forældrene viser vejen I forbindelse med skolestarten skal barnet lære vejen til sin skole at kende. Derfor er det vigtigt, at forældrene træner skolevejen sammen med barnet, før skolegangen begynder og måske i den første tid følger barnet til og fra skole. Forældrene er ansvarlige for, at barnet lærer at færdes i trafikken. Forældrenes trafikvaner er barnets vigtigste forbillede; det gode eksempel»smitter«ligesom det dårlige! Trafikundervisning Skolen gør en stor indsats for, at børnene lærer at færdes sikkert i trafikken. Færdselsundervisningen begynder tidligt i børnehaveklassen, og i de senere år er den foregået i et voksende og frugtbart samarbejde med det lokale politi. Hvert år i begyndelsen af august iværksætter Rødovre Kommune desuden kampagner rettet mod trafikanterne, skolernes medarbejdere og forældrene. Plakater på veje samt annoncer og indlæg i medierne opfordrer trafikanterne til at tage særligt hensyn til de nye skolestartere. Børn skal bruge benene Barnet lærer ikke at færdes trygt i trafikken, hvis det bliver kørt til skole. De seneste år har skolerne meldt om en stigende trafik og kaotiske situationer ved 08-tiden, når alt for mange biler inden for et meget kort tidsrum kører ind til skolen for at sætte et barn af. Endnu er der ikke sket alvorlige ulykker i Rødovre i den forbindelse men det har flere gange været tæt på. Først når børnene er år, er de trafiksikre som cyklister. Skolerne opfordrer derfor alle forældre med børn i de små klasser til, at de lader barnet gå i skole. 26

27 27

28 Forsikring Rødovre Kommune har ikke mulighed for at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for børn og unge i kommunens skoler og institutioner. Vi opfordrer derfor forældre til at tegne ulykkesforsikring for deres børn eller sikre sig, at den forsikring, hjemmet har, også dækker barnet/den unge i skole og institution. Skoleområdet Børne- og Kulturforvaltningen Rødovre Parkvej Rødovre Telefon Skolechef John Kronbak Børne- og Skoleudvalget Rødovre Parkvej Rødovre Telefon Formand for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen Kontakter på jeres barns skole I skolens egen informationsfolder er anført navne og adresser på skolens egne kontaktpersoner. Her kan I finde navne på dem, der er relevante i forbindelse med spørgsmål om blandt andet indskrivning og skolestart på distriktsskolen. 28

29 29

30 Kommunens skoler Hendriksholm Skole Hendriksholms Boulevard 20, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Jørn Matzen Souschef Anja Kjeldsen Afdelingsleder Martin Heramb Leder af SFO Per Bent Andersen Formand for skolebestyrelsen Nicolaj Fessel Islev Skole Islevbrovej 44, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Inge Vestergård Christensen Souschef Steen Baltzer Pedersen Afdelingsleder Bo Friis Sørensen Leder af SFO Birte Hansen Formand for skolebestyrelsen Jacob Nordgaard Nyager Skole Ejbyvej 100, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Lau Hedegaard Sørensen Souschef Nieller Mandrup Afdelingsleder Hanne Pilgaard Leder af SFO Vakant Formand for skolebestyrelsen Jesper Mogensen Rødovre Skole Rødovrevej 139, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Peter Hertz Souschef Birgitte Fisker Afdelingsleder Morten Gislund Leder af SFO Henrik Bo Rasmussen Formand for skolebestyrelsen Claus Kolling 30

31 Tinderhøj Skole Fortvej 71, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Jens Olsen Souschef Gurli I. Hartmann Afdelingsleder Maria Hessner Hansen Leder af SFO Flemming Brandt Formand for skolebestyrelsen Peder Skjalm Valhøj Skole Rødager Allé 102, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Bo Slemming Souschef Berit Borgen Afdelingsleder Rasmus Bøje Leder af SFO Dan Rasmussen Formand for skolebestyrelsen Mette Seneca Kløve 10.-klasseafdelingen ved Milestedet Nørrekær 8, 2610 Rødovre Telefon Skoleleder Bo Slemming, Valhøj Skole Formand for skolebestyrelsen Mette Seneca Kløve Helhedstilbuddet Skovmoseskolen Rødovre Parkvej 401B Rødovre Telefon Skoleleder Allan E. Laurents Souschef Per Danielsen Souschef Lone Jørring Afdelingsleder Helle Vejby Nielsen Afdelingsleder Christina Mie Hansen Afdelingsleder Alistair Cooper Formand for skolebestyrelsen Peter Christiansen 31

32 Hvordan kan I bedst støtte jeres barn? Som forældre kan I gøre mange ting i dagligdagen, der støtter barnets udvikling og forbereder det bedst muligt til skolestarten. I kan blandt andet: vise interesse for de aktiviteter, barnet beskæftiger sig med sætte ord på ting og handlinger tale med barnet, så det oplever, at talesproget er værdifuldt lytte til barnets meninger og få uddybet, hvad barnet tænker læse for barnet og lade det genfortælle gå med barnet på biblioteket gå ture med barnet og give det tumlemuligheder give barnet mulighed for at udforske sin omverden lade barnet selv klæde sig af og på lege med barnet både at rollelege og regellege lade barnet tegne og klippe give barnet små opgaver i hjemmet, f.eks. at dække bord understøtte barnet i selv at prøve også i konfliktsituationer med andre børn rose barnet for det, det kan og gør værdsætte barnet for det, der er!

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) Skoleåret 2015/2016 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til Børnehaveklasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere