LAB LAB Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk"

Transkript

1 Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af 03/10/2006 til retssikkerhedsloven afsnit XII Lov om aktiv socialpolitik Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ydelseslove Tilbudslov LAB Lov om sygedagpenge Lov om integration af flygtninge FINKELSTEIN 2 Regler LBK nr. 439 af 29/05/2008 (LAB) BEK nr af 19/12/06 BEK nr af 24/10/2008 (se næste slide) BEK nr. 690 af 26/06/2008 (se næste slide) BEK nr. 183 af 28/02/07 (andre aktører særlig løntilskud) BEK nr. 425 af 09/05/07 (ret/pligt 25-30årige) BEK nr. 883 af 09/07/07 (ugentlig registrering) BEK nr af 04/10/07 (løntilskud 55årige) Vejl nr af 29/10/04 (løntilskud) BEK nr af 13/12/06 -om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne BEK nr af 18/12/06 - om visitation og det individuelle kontaktforløb Kapitel 1-2a Kapitel 3-6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9-9a Kapitel 10 Kapitel 11 11a Kapitel 12 Kapitel 13 13a Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel a Kapitel 18 Kapitel Indhold Formål og målgrupper mv. andre aktører Formidling, information og registrering individuelle kontaktforløb Tilbudsmuligheder Jobplan + integrationskontrakt Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik + unge u. 18 år Ansættelse med løntilskud Fleksjob m.v. + tilbud til selvforsørgende Tillægsydelser: Hjælpemidler, mentor og befordringsgodtgørelse m.v Ret og pligt til tilbud for forsikrede Ret og pligt til tilbud for kontant-starthjælp særlig indsats Indsatsen over for beskæftigede - Jobrotation Forsikring, refusion, klage mv. FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 6 1

2 1 2 Formål Målgrupper at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå arbejdssøgende med at få arbejde give service til arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller vil fastholde bistå ledige til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie, og støtte personer, der på grund begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behovfor hjælp til at få arbejde 2.1 Forsikrede ledige 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed 2.3 Kontanthjælp eller starthjælp ikke alene på grund af ledighed 2.4 Revalidender - ikke personer der er omfattet af nr Sygedagpengemodtagere som skal have tilbud som led i afklaring arbejdsevne - jfr. kap. 6 i LAS 2.6 Førtidspensionister (skånejob) 2.7 Varige begrænsninger i arbejdsevnen (fleksjob) og modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse 2.8 Personer med handicap isbryder 2.9 Særlig udsatte unge under 18 år 2.10 Personer der ikke er i beskæftigelse og ikke modtager ydelser FINKELSTEIN 7 FINKELSTEIN 8 Bek. nr Hvad betyder visitation Individuelfaglighelhedsvurdering af bekæftigelsespotentialet Placering i matchkategori 1-5 VISITATION Til brug for vurdering Forberedelsespjece - frivillig Dialogguide obligatorisk Forsørgelseshistorik frivillig FINKELSTEIN 19 FINKELSTEIN 20 2

3 Bek. nr Første henvendelse -kontanthjælpsansøger Formodningsreglen* 7. Når borgeren første gang henvender sig til kommunen med ansøgning om kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, skal kommunen i jobcenteret vurdere, hvorvidt der anmodes om hjælp alene på grund af ledighed, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 2 og 3 og på den baggrund registrere vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale. LAS 8 stk. 2: Når person har brug for hjælp til forsørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommunen normalt gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved kontant/starthjælp og tilbud efter LAB LAB 2.2: Personer, der modtager kontant/starthjælp efter LAS alene på grund af ledighed LAS 8 stk. 3: Når person har problemer ud over ledighed, behandler kommunen sagen efter reglerne, der er fastsat efter 4a i LAB LAB 2.3: Personer, der modtager kontant/starthjælp efter LAS ikke alene på grund af ledighed LAS 46/LAB 2.4: Personer med begrænsninger i arbejdsevnen FINKELSTEIN 21 FINKELSTEIN 22 Fra ansøgning - til tilbud Undtaget fra rådighed LAS 13 stk. 4 BEK Forsikrede ledige matchkategorisering* Vejl Ansøgning om kontanthjælp Vurdering om problemer ud over ledighed LAB Vurdering af beskæftigelsespotentiale 1-3 eller Straksmatch Vurdering af beskæftigelsespotentiale 4-5 eller Match 4 Registreres hos staten i jobcenteret Tilbud om job Tilbud efter LAB Undtaget fra rådighed LAS 13 stk. 4 og 5 Tilbud om job Tilbud efter LAB Arbejdsevnevurdering: Revalidering? Fleksjob? Pension? Typisk placering Match 1-3 Match 4-5 Forsikrede ledige, der umiddelbart kan finde beskæftigelse: 1 eller 2 Hvis risiko for ikke selv at kunne finde beskæftigelse: 3 (LAB 17 stk. 1) = Tvivl om rådighed A-kasse underrettes ( ) rådighedsvurdering FINKELSTEIN 23 FINKELSTEIN 24 3

4 Bek. nr Vejl s.16 Beskæftigelsespotentiale Personens ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets krav Arbejdsmarkedet = det ordinære landsdækkende arbejdsmarked (Vejl. 9628) De krav der til enhver tid stilles til kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i øvrigt for at kunne varetage jobfunktioner, der findes i et rimeligt omfang på det ordinære danske arbejdsmarked på det tidspunkt, hvor vurderingen af match skal foretages. Dvs. ikke regional afgrænsning af arbejdsmarkedet Matchvurderingen er et»her-og-nu«-billede Match siger i sig selv ikkenoget om den lediges potentiale og muligheder for at komme i arbejde på længere sigt Generaliseret videnom, at bestemte karakteristika vedrørende den ledige (eks. alder, oprindelse mv.) kan indebære risiko for langvarig ledighed, kan aldrig i sig selv begrunde en lav matchvurdering Matchkategori uden hensyn til, om der efter rådighedsreglerne er rimelig grund, f.eks. midlertidig sygdomeller barsel, til, at den pågældende ikke aktuelt vil have pligt til at tage imod et tilbud FINKELSTEIN 25 FINKELSTEIN 26 Match 1-3 Vejl Match 4-5 Vejl Umiddelbar match: kompetencer og ressourcer der umiddelbart matcher arbejdsmarkedets krav. Borgerens kompetencer og ressourcer er forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, der er bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked. Borgeren har eventuelt kvalifikationer og kompetencer indenfor flaskehalsområder på arbejdsmarkedet 2. Høj grad af match: kompetencer og ressourcer der umiddelbart i væsentlig grad matcher arbejdsmarkedets krav. Borgerens kompetencer og ressourcer er i høj grad forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, som er bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked, men der kan dog i mindre grad være et mismatch, eksempelvis mht. specifikke kvalifikationer eller lignende 3. Delvis match: kompetencer og ressourcer, der umiddelbart kun delvis matcher arbejdsmarkedets krav. Borgeren vil imidlertid være i stand til at varetage jobfunktioner, som i et vist omfang eksisterer på det ordinære arbejdsmarked 4. Lav grad af match: så væsentlige begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at den ledige ikke umiddelbart vil kunne indgå i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Borgerens arbejdsevne er aktuelt så betydeligt nedsat, at jobfunktioner, der er forenelige med borgerens kompetencer og ressourcer, kun vil kunne findes i et meget begrænset omfang på det ordinære arbejdsmarked 5. Ingen match: så omfattende begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at borgeren aktuelt ikke har nogen arbejdsevne der kan anvendes i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked FINKELSTEIN 27 FINKELSTEIN 28 4

5 KAPITEL 7 Individuelt og fleksibelt kontaktforløb Bek. nr Målgrupper:2.1-4 (2.7 se 73a) Hensyn, personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov Kapitel 7 INDIVIDUELT KONTAKTFORLØB Formål at sikre kortest mulige vej til arbejde at den ledige arbejdskraft bliver synliggjort og at den lediges jobchancer understøttes af en individuel faglig helhedsvurdering beskæftigelsespotentialet (match) FINKELSTEIN 29 FINKELSTEIN 30 L I kraft Bek. nr a 16 BEK 690 nr Kontaktforløb ere indhold* Jobsamtale - sygemeldte 2.2 og 2.3 ere Fokus på konkrete job og jobsøgning jobsamtalen skal som minimum indeholde: opfølgning på jobsøgning -videre jobsøgning skal fastlægges pålægges at søge mindst to relevante konkrete job, der f. eks. er indlagt i Jobnet det påses at CV på Jobnet er fyldestgørende Mulighed og behov for tilbud (kap ) skal drøftes Forudfor individuel jobsamtale: ere skal have fundet to ledige job, relevante i forhold til deres beskæftigelsesmål syge kontant- og starthjælpsmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder der udelukker aktivering Ikke opfølgning på arbejdssøgning Ikke søge to job Indholdet i samtalen skal opfylde kravene i LAS 12 b FINKELSTEIN 34 FINKELSTEIN 35 5

6 LAS 12b LAS 12b Sygeopfølgning Sygeopfølgning - plan Målgruppe: Sygemeldt - Kontant- og starthjælp + i LAB-tilbud Pligttil at vurderebehov for plan vurdering foretages straks ved kendskab til sygdom plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning mv., sikre nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet Løbende opfølgning mindst som led i kontaktforløb Hvis behov for plan da indhold: mål for opfølgning på såvel kort som lang sigt oplysning om sygemeldtes egen indsats, behandlingsindsats og fx aktiveringsstedets indsats delvis raskmelding lægeerklæring, der anvendes ved opfølgning i sygedagpengesager, kan også anvendes FINKELSTEIN 36 FINKELSTEIN 37 L I kraft Jobsamtale hvornår ere 17 Jobsamtale hvornår ere 18 og 21, stk. 2 Senest hver 3. måned Hyppigere hvis ledig har kvalifikationer inden for erhvervsområder, med mangel på arbejdskraft BR lister skal bruges* tvivl om den lediges rådighed risiko for, at personen ikke selv kan finde beskæftigelse Person i tilbud: Samtalen kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde senest hver 3. måned hyppigere hvis det skønnes nødvendigt person i tilbud: Samtalen kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde 2.3 ere -evt. anden form for kontakt -hvor helt særlige forhold gør sig gældende FINKELSTEIN 41 FINKELSTEIN 42 6

7 LAS 38d 20 Jobsamtale - sanktioner Kontanthjælpsansøger - helhedsvurdering Ingen kontanthjælp Så længe LAS Udeblivelse fra job/cvsamtale eller rådighedsvurdering - uden rimelig grund (alle ledige) Udeblivelse 2.2 er på voksensats 2. gang inden for 12 måneder Ny udeblivelse inden for 12 måneder (efter seneste udeblivelse) Indtil kontakt er genoprettet 38d, stk. 1 Indtil kontakt + 38d, stk. 1 1/3 nedsættelse i 2 uger 38d, stk. 2 Indtil kontakt 38d, stk /3 i 20 uger 38d, stk. 3 Andre ledige der gentager udeblivelse rådighedsvurderes Senest efter 3 mdr. samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt skriftligt besked om kommunens vurdering FINKELSTEIN 43 FINKELSTEIN 45 L I kraft BEK 690** BEK , stk b Fritaget for individuel kontaktforløb Uddannelsespligt for unge 1. Ældre over 65 år på kontant- eller starthjælp, fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få folkepension, 2. personer, som modtager kontant- eller starthjælp, fordi de ikke opfylder betingelserne for at få førtidspension (LAS 27* ) 3. unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, og som derfor modtager kontant- eller starthjælp 4. kontant- og starthjælpsmodtagere på barsel, som herved sidestilles med modtagere af barselsdagpenge 5. kontant- og starthjælpsmodtagere, der er sygemeldte på grund af livstruende lidelser, der skønnes uhelbredelige (BEK 690 af 26/6/2008) 6. ledige med ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, og ledige som skal på barsel inden for 4 uger Målgruppe: 2.2 er år uden kompetencegivende uddannelse ikke forsørgerpligt for hjemmeboende børn vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår -dvs. ikke kontanthjælp under uddannelse Vurderes risiko for særlige vanskeligheder med at gennemføre Underretning til uddannelsesinstitution (også uden samtykke) FINKELSTEIN 46 FINKELSTEIN 48 7

8 Uddannelsespligt proces og sanktion 21 b Trin 1 Trin 2 Trin 3 Kommunen skal LAB 21b Den unge skal Sanktion vurdere om pgl kan gennemføre uddannelse på normale vilkår fastsætte frist for at komme med forslag til uddannelse hvis risiko mht. gennemførelse besked til udd.inst. komme med forslag prioritere, hvis flere Hvis undladelse stop for hjælp, indtil den unge kommer med forslag LAS 13 stk. 3 Pålægge at søge inden for frist påse at der er SU eller elevløn mv. søge inden for frist Hvis undladelse - stop for hjælp, indtil den unge søger LAS 13 stk. 3 Urimeligt ophør, da: Umiddelbar i job, eller tilbud efter kap , men stadig omfattet af 21 b hvis tilbud ( 92. Stk. 1) påbegynde og gennemføre Ophør uden rimelig (10 rimelige grunde i 13 stk. 4) grund: hjælp med tilbagebetalingspligt - LAS 93 stk. 1 Kapitel 8 TILBUD - GENERELT FINKELSTEIN 49 FINKELSTEIN 52 KAPITEL 8 N-3-08* 22 Tilbudsmuligheder generelt Samfundsmæssig forståelse Bek stk. 4 Tilbud (kap. 10, 11 og 12) gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets krav Formål Hurtigst muligvarig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Også tilbud efter kap. 10 og 11 med henblik på at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse Målgruppe 2, nr. 1-3 alene personer, uden fornøden forståelse for de normer, der gælder i samfundet Symptom ikke påtager sig grundlæggende forældreforpligtelser, såsom at sikre, at deres børn kommer i skole, daginstitution, fritidsklub eller skolefritidsordning ikke i tilstrækkelig grad medvirker til at støtte børnenes udvikling og læring om sociale adfærd m.v. FINKELSTEIN 53 FINKELSTEIN 54 8

9 23-24 Sp. 197* Bek Friperiode og tilbudsberettigelse Friperiode Tilbudsperioden (kap ) må ikke overstige 11 måneder inden for 12 Også revalidender i kap. 10 og 11 Tilstræbe at friperioden lægges efter aftale Tilbudsberettigelse kun så længe berettiget til ydelse 2.4 ere så længe omfattet af LAS kap. 6 (ved 12 mdr.sbeskæftigelsesgaranti også udover ydelsesretsperiode*) garantien ophævet 1/11/2008 BEK 1039 (2.10 se kap. 13a 75a) Rådighed ere i tilbud Skal være aktivt arbejdssøgende og Stå til rådighed for formidlet arbejde Rådighedsforpligtelse kan fraviges* hvis stat/kommune skønner, at tilbud medvirker til fast beskæftigelse, herunder også særligt målrettet uddannelsesforløb Den ledige har en klar aftale om et konkret, fast, ordinært job efter endt uddannelsestilbud, hvor aftalen er afhængig af, at den ledige gennemfører uddannelsen Den ledige har en klar aftale om et konkret, fast, ordinært job, hvor en forudgående gennemførelse af et tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud er en afgørende forudsætning for aftalen om den ordinære beskæftigelse FINKELSTEIN 55 FINKELSTEIN 56 A-32-06* Skr. 109 af LAS 5 Hjælp i udlandet - kontanthjælpsmodtagere Personer, der opholder sig i udlandet, kan ikkefå hjælp efter loven Kommunen kan dog i særlige tilfælde tillade, at hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet. Bl.a. hvis, hvis modtageren deltager i aktiviteter i udlandet, der er led i aktivering eller revalidering, Kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for et eventuelt job på det ordinære arbejdsmarked I friperiode: står ikke til rådighed -og derfor evt. tilladelse til at kortvarigt ferieophold i udlandet Kapitel 9 og 9a JOBPLANOG INTEGRATIONSKONTRAKT FINKELSTEIN 57 FINKELSTEIN 58 9

10 KAPITEL L I kraft , 84 og 91a Jobplan Jobplan hvornår Målgruppe: Udgangspunkt personens beskæftigelsesmål personens ønsker og forudsætninger arbejdsmarkedets behov Formål: forbedre mulighederne for varig beskæftigelse Udarbejdes i dialog/samarbejde Aktiviteter kan fastsættes af stat/kommune under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet Altid jobplan inden tilbud dog ikke ved vejledning/afklaringsforløb på op til 2 uger Ingen jobplan tilbud (kap ) på mindre end sammenhængende 4 uger ( 84 og 91a -om mindst 4 ugers tilbud i kap. 16 og 17) tilbud skal afgives skriftligt det skal fremgå af sagen, om ledig har accepteret tilbud FINKELSTEIN 59 FINKELSTEIN 60 Jobplan almindelige regler Hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres Beskrivelse af beskæftigelsesmål -udgangspunkt i personens ønsker forudsætninger under hensyn til arbejdsmarkedets behov LAB-tilbud der kan bidrage til opfyldelse af målet Planen underskrives af jobcenter og borger LAB 27 Jobplan2.3 og 2.4 LAS 50 og 53 Kontant- og starthjælpsmodtagere - 2.3: også aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand mhp, at personen efterfølgende kan deltage i beskæftigelsesmæssige aktiviteter Revalidender 2.4: hvis uddannelse -beskrivelse af mulighed for optagelse og for endelig erhvervsmæssig placering ved løntilskud - hvordan virksomheden deltager i forløbet kommunens bistand til virksomheden 28 FINKELSTEIN 61 FINKELSTEIN 62 10

11 De tre tilbudstyper Kap. 10 Vejledning og opkvalificering Kap. 11 Virksomhedspraktik Kap. 12 Ansættelse med løntilskud TILBUD TYPER OG FORMÅL Alt det andet Privat og offentlig virksomhed uden løn Privat og offentlig virksomhed med løn FINKELSTEIN 68 FINKELSTEIN 69 KAPITEL Formål - tilbud Vejledning og opkvalificering Kapitel Udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedsmarkedet Kapitel Afdække eller optræne faglige/sociale/sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål Kapitel oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer 2.6: opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse 2.8: indslusning på arbejdsmarkedet Korte vejlednings- og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb praktik under uddannelsesforløbet sammenlagt varighed højest 3 måneder Danskundervisning Ordinære uddannelsesforløb FINKELSTEIN 70 FINKELSTEIN 72 11

12 32 L I kraft Målgrupper og formål Målgruppe 2 nr. 1 5, og 2 nr. 7 - LY eller SY -tilbud med henblik på afprøvning af rådighed Formål udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedsmarkedet Særligt tilrettelagte projekter Produktion og afsætning af produkter må ikke være konkurrenceforvridende In-house -kommunens produktion til sig selv -ikke omfattet (Skriv af 9/12/2005) Servicearbejde til private borgere (Vejl af 17/1/2006) Klage over forvridning til Beskæftigelsesankenævnet Ikke ansættelsesbevis Tilbud om projekt i 8 uger se 91b kap. 17 FINKELSTEIN 73 FINKELSTEIN 74 L I kraft L I kraft Varighed ere Alene tilbud i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år eller er fyldt 60 år, og inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er mellem 30 og 60 år Korte tilbud på op til 2 uger medregnes ikke i de 6 uger Danskundervisning (også ordblinde) kan gives uden varighedsbegrænsning Over 6 uger -når danskundervisning indgår som en betydelig del -samlet varighed dog ikke over 26 uger Varighed -2.2 ere fyldt 30 år Alene tilbud i op til i alt 6 uger indenfor første 9 mdr.s kontanthjælp Tilbud på op til 2 uger medregnes ikke i de 6 uger Danskundervisning (også ordblinde) kan gives uden varighedsbegrænsning Over 6 uger -når danskundervisning indgår som en betydelig del - samlet varighed ikke over 26 uger FINKELSTEIN 75 FINKELSTEIN 76 12

13 L I kraft Varighed i øvrigt Ingen regler om varighed for andre målgrupper Vejledning og opkvalificering i op til 9 mdr. for 2.1 ere -og 2.2 ere over 30 år hvis ikke umiddelbart kan formidles arbejde indenfor fagligt område Kvalificerer til områder med brug for arbejdskraft RBR-lister SU-berettigendeuddannelser ere under 30 år kan ikke få SU-berettigende uddannelse (som tilbud med ydelse) Stat/kommune kan fravige bestemmelsen for personer som har opbrugt retten til støtte fra statens uddannelsesstøtte, og for personer, som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn Uddannelsesønsker vurderes i forhold til konkretebehov for opkvalificering inden for områder på arbejdsmarkedet med behov for arbejdskraft kun fravige hvis arbejdsmarkeds-politisk begrundet Fyldt 30 år: alle uddannelser også su-berettigende uddannelser på hidtidig ydelse Betaling for uddannelse Lov om betaling. LBK nr 606 af 14/06/2007 FINKELSTEIN 77 FINKELSTEIN 78 L I kraft SU.dk SU til forsørgere Tillægsstipendium Tillægslån Anden SU-støtte Handicaptillæg Specialpædagogisk støtte Ydelser vejledning og opkvalificering Målgruppe Forsørgelse Beford.godtg. ( 82) Godtg.( 83) 2.1 Aktiveringsydelse (> 4uger) (0-4 uger dagpenge) Kontant/starthjælp Revalideringsydelse Sygedagpenge Ly og Sy + + FINKELSTEIN 81 FINKELSTEIN 82 13

14 KAPITEL Befordringsgodtgørelse (1) Målgruppe 2.1 -dog ikke i privat løntilskud A-kassen afgør og udbetaler 2.4 og 2.5, skattefritaget 2.7 er der deltager i kap. 10 og 11 I øvrigt gælder ret i alle tre former for tilbud tur/retur over 24 kilometer Godtgørelse Målgrupper 2, nr. 2 og ( 75a) i tilbuddene kap. 10 og 11 I øvrigt gælder kommunens vurdering op til 1000 kr. om måneden til anslåede udgifter ved at deltage i tilbud i virksomhedspraktik: når udgifter ved deltagelse kun i meget begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget Kommunen fastsætter retningslinjer og giver information til borgere om indholdet af retningslinjerne FINKELSTEIN 83 FINKELSTEIN 84 KAPITEL Virksomhedspraktik Praktik På offentlig eller privat virksomhed Ydelse ikke løn Ikke omfattet af overenskomster mv. Formål og målgrupper Målgruppe 2, nr nr. 7 -som modtager LY eller SY kan få tilbud med henblik på afprøvning af rådighed Formål afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer afklaring af beskæftigelsesmål FINKELSTEIN 86 FINKELSTEIN 87 14

15 L I kraft L I kraft BEK nr. 690 af 26/06/2008* 44 Betingelser Der kan udføres arbejde, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde Intet ansættelsesbevis Ikke omfattet af lønmodtagerregler i lov eller ved kollektiv overenskomst m.v. (dog arbejdsmiljø og forbud mod forskelsbehandling) Tilbud om virksomhedspraktik i 8 uger 91b kap ere årige Op til 4 uger Virksomhedspraktik varighed Op til 13 uger + + hvis langvarig ledighed mv Forlængelse op til 26 uger konkret vurdering konkret vurdering Forlængelse i øvrigt Særligt behov - konkret individuel vurdering Særligt behov - konkret individuel vurdering Varighed fastsættes ud fra en konkret individuel vurdering af det i jobplanen fastsatte behov for optræning jobplan efter LAS år 8 uger - 91b - Se ret og pligt Obs! fejl i 44 stk. 2 FINKELSTEIN 88 FINKELSTEIN 89 L I kraft Ydelser -virksomhedspraktik Målgruppe Forsørgelse Beford.godtg.- 82 Godtg Aktiveringsydelse (> 4uger) (0-4 uger dagpenge) 2.2 Kontanthjælp Starthjælp Forrevalidend: hidtidig ydelse Revalidend: Revalideringsydelse Sygedagpenge Ly og Sy KAPITEL 12 Løntilskud Ansættelse med løntilskud (ansættelsesbevis) I privat eller offentlig virksomhed Omfattet af overenskomst og lønmodtagerlovgivning Merbeskæftigelse Ikke konkurrenceforvridende Kommune/stat/region afsætter kvote FINKELSTEIN 90 FINKELSTEIN 96 15

16 L I kraft , 67c og 67f Løntilskudsordninger Løntilskud ledige Mindstelønsordning revalidender Løntilskud (skånejob) føp Isbryderordning 2.8 Voksenlærling - 68 Særlig løntilskudsordning for over 55-årige Særligløntilskudsordning forlangtidsledige Løntilskudssatser 1. januar 2008 Ansættelse Løntilskud kr. pr. time 2.1 Privat 62,91 94,98* Offentlig 118, ,91 94,98* ,91 Privat og ,48 62,91 91,38 121,63 offentlig ,48 i særlige tilfælde ,48 62,91 91,38 121,63 *) Særlig løntilskudsordning for over 55-årige og langtidsledige FINKELSTEIN 97 FINKELSTEIN L stk og 53 Formål Løntilskudsordningernes formålsbeskrivelser: 2.1-4: Oplæring og optræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer 2.6: opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse 2.8: indslusning på arbejdsmarkedet Varighed : op til 1 år betingelse for privat ansættelse Særlig risiko for langtidsledighed eller ledig i sammenlagt mere end 12 måneder u.30 år dog 6 mdr betingelse for privat ansættelse 6 mdr.s forudgående ledighed fra 31/12/08 2.8: op til 1 år : også udover 1 år (betingelser -se senere) FINKELSTEIN 99 FINKELSTEIN

17 BEK og Løn Lønvilkår - oversigt 2.1-3: Privat ansættelse = overenskomst Offentlig ansættelse = overenskomst, dog max timeløn: 109,36 pr. time 2.1 løn = individuelle dagpenge løn = samlet individuel hjælp efter LAS 25 og 34 dog mindst 82 pct. af højeste dagpenge Løntilskud til overarbejde Offentlig ansættelse: afspadsering Privat: hvis naturligt og sædvanligt og øvrige ansatte også arbejder over Ordning: Lønvilkår: Løntilskud til ledige Overenskomst (dog loft ved offentlige ansættelse) Revalidering Mindste overenskomst Skånejob Efter aftale Isbryderordning Overenskomst Voksenlærling Mindste overenskomst over 55-årige Overenskomst Langtidsledige Overenskomst FINKELSTEIN 101 FINKELSTEIN Bek Løntilskud hos private arbejdsgivere* Merbeskæftigelse Ikke i virksomhed der ejes af ægtefælle, registreret partner eller samlever Merbeskæftigelse* alle målgrupper Beskæftigelsesret: 12 sammenhængende mdr. Bruttostøtteintensitet (støttebeløb i procent af de samlede lønomkostninger) Max. 50 pct. for 2.1-3, og Max pct. 2. 4, 6 og 8 Beskæftigelsesret og tidsbegrænsning ophævet 60 pct pct. 1/11/08 BEK 1039 Drøftes mellem ledelse og repræsentanter for ansatte Ansættelse af 2.4, 6 og 8 også nettoudvidelse Eller hvis stilling bliver ledig som følge af frivillig afgang -ansat er holdt op for at få andet arbejde afgang på grund af alder -ansat er gået på pension frivillig reduktion af arbejdstiden -ansat har ønsket at gå på deltid eller afskedigelser på grund af forseelse, fx fordi en ansat har stjålet fra arbejdspladsen FINKELSTEIN 103 FINKELSTEIN

18 2.6 og og førtidspensionist skånejob isbryder handicappet i erhverv Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid: aftale mellem arbejdsgiver og person i samarbejde med faglig org. Løntilskud: 22,56 kr. og 39,48 kr. Privatansat: beskæftigelsesret 12 mdr. Bruttostøtteintensitet: max pct. Ikke befordringsgodtgørelse Målgruppe: Gennemført uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i a-kasse, og som ikke har opnået ansættelse i faget efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning Obs. Intet krav om forudgående ledighed Løn- og arbejdsvilkår: overenskomstmæssig Løntilskud: alle fem Privatansat: beskæftigelsesret 12 mdr. Bruttostøtteintensitet: max pct. Ikke befordringsgodtgørelse FINKELSTEIN 112 FINKELSTEIN 113 L 59 i kraft a-c 67 a-c Særlig løntilskudsordning for over 55-årige Målgruppe: 2, nr. 1-3 rettil at indgå aftalemed privatarbejdsgiver om ansættelse med løntilskud op til sammenhængende 6 måneder arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden Betingelser som stat/kommune skal alene påse: 2, nr. 1, ledige i sammenlagt mere end 12 mdr. 2.2 og 3, modtaget ydelser i sammenhængende > 12 mdr. overenskomstmæssig løn merbeskæftigelseskrav og forholdtalskrav Over 55 år øvrige betingelser Stat/kommune må ikke foretage visitation Ingen jobplan Ingen restriktion mht. ansættelse i ægtefælles virksomhed mv. Ingen bruttostøtteintensitetsberegning Løntilskud pr. time 94,98kr. Omfattet af regler om hjælpemidler og mentor FINKELSTEIN 114 FINKELSTEIN

19 L 105 i kraft d-e SKR 9158 af 28/2/2007* 67 d-e Særlig løntilskudsordning for langtidsledige Langtidsledige øvrige betingelser Målgruppe: 2.2 og 3 ere rettil at indgå aftalemed privatarbejdsgiver om ansættelse med løntilskud op til sammenhængende 12 måneder arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden Dog: <30-årig uden uddannelse - ikke omfattet Betingelser som kommune skal alene påse: modtaget kontant/starthjælp/introduktionsydelse i 140 uger inden for seneste 156 uger overenskomstmæssig løn merbeskæftigelseskrav og forholdtalskrav Stat/kommune må ikke foretage visitation Kommunen skal acceptere aftalen og kan ikke give et andet tilbud dog fortsat formidle ordinært job Ingen jobplan Ingen restriktion mht. ansættelse i ægtefælles virksomhed mv. Ingen bruttostøtteintensitetsberegning Løntilskud pr. time 94,98kr. Midlertidig ordningen - udløb 28/2/2010 FINKELSTEIN 116 FINKELSTEIN

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Sygedagpengereformen og dens intentioner DS/HK - 2010

Sygedagpengereformen og dens intentioner DS/HK - 2010 Indhold Sygedagpengereformen og dens intentioner DS/HK - 2010 Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Arbejdsgivernes indsats Sygefraværssamtale Fastholdelsesplan Mulighedserklæring A-kassens indsats

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere