LAB LAB Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk"

Transkript

1 Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af 03/10/2006 til retssikkerhedsloven afsnit XII Lov om aktiv socialpolitik Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ydelseslove Tilbudslov LAB Lov om sygedagpenge Lov om integration af flygtninge FINKELSTEIN 2 Regler LBK nr. 439 af 29/05/2008 (LAB) BEK nr af 19/12/06 BEK nr af 24/10/2008 (se næste slide) BEK nr. 690 af 26/06/2008 (se næste slide) BEK nr. 183 af 28/02/07 (andre aktører særlig løntilskud) BEK nr. 425 af 09/05/07 (ret/pligt 25-30årige) BEK nr. 883 af 09/07/07 (ugentlig registrering) BEK nr af 04/10/07 (løntilskud 55årige) Vejl nr af 29/10/04 (løntilskud) BEK nr af 13/12/06 -om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne BEK nr af 18/12/06 - om visitation og det individuelle kontaktforløb Kapitel 1-2a Kapitel 3-6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9-9a Kapitel 10 Kapitel 11 11a Kapitel 12 Kapitel 13 13a Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel a Kapitel 18 Kapitel Indhold Formål og målgrupper mv. andre aktører Formidling, information og registrering individuelle kontaktforløb Tilbudsmuligheder Jobplan + integrationskontrakt Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik + unge u. 18 år Ansættelse med løntilskud Fleksjob m.v. + tilbud til selvforsørgende Tillægsydelser: Hjælpemidler, mentor og befordringsgodtgørelse m.v Ret og pligt til tilbud for forsikrede Ret og pligt til tilbud for kontant-starthjælp særlig indsats Indsatsen over for beskæftigede - Jobrotation Forsikring, refusion, klage mv. FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 6 1

2 1 2 Formål Målgrupper at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå arbejdssøgende med at få arbejde give service til arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller vil fastholde bistå ledige til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie, og støtte personer, der på grund begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behovfor hjælp til at få arbejde 2.1 Forsikrede ledige 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed 2.3 Kontanthjælp eller starthjælp ikke alene på grund af ledighed 2.4 Revalidender - ikke personer der er omfattet af nr Sygedagpengemodtagere som skal have tilbud som led i afklaring arbejdsevne - jfr. kap. 6 i LAS 2.6 Førtidspensionister (skånejob) 2.7 Varige begrænsninger i arbejdsevnen (fleksjob) og modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse 2.8 Personer med handicap isbryder 2.9 Særlig udsatte unge under 18 år 2.10 Personer der ikke er i beskæftigelse og ikke modtager ydelser FINKELSTEIN 7 FINKELSTEIN 8 Bek. nr Hvad betyder visitation Individuelfaglighelhedsvurdering af bekæftigelsespotentialet Placering i matchkategori 1-5 VISITATION Til brug for vurdering Forberedelsespjece - frivillig Dialogguide obligatorisk Forsørgelseshistorik frivillig FINKELSTEIN 19 FINKELSTEIN 20 2

3 Bek. nr Første henvendelse -kontanthjælpsansøger Formodningsreglen* 7. Når borgeren første gang henvender sig til kommunen med ansøgning om kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, skal kommunen i jobcenteret vurdere, hvorvidt der anmodes om hjælp alene på grund af ledighed, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 2 og 3 og på den baggrund registrere vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale. LAS 8 stk. 2: Når person har brug for hjælp til forsørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommunen normalt gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved kontant/starthjælp og tilbud efter LAB LAB 2.2: Personer, der modtager kontant/starthjælp efter LAS alene på grund af ledighed LAS 8 stk. 3: Når person har problemer ud over ledighed, behandler kommunen sagen efter reglerne, der er fastsat efter 4a i LAB LAB 2.3: Personer, der modtager kontant/starthjælp efter LAS ikke alene på grund af ledighed LAS 46/LAB 2.4: Personer med begrænsninger i arbejdsevnen FINKELSTEIN 21 FINKELSTEIN 22 Fra ansøgning - til tilbud Undtaget fra rådighed LAS 13 stk. 4 BEK Forsikrede ledige matchkategorisering* Vejl Ansøgning om kontanthjælp Vurdering om problemer ud over ledighed LAB Vurdering af beskæftigelsespotentiale 1-3 eller Straksmatch Vurdering af beskæftigelsespotentiale 4-5 eller Match 4 Registreres hos staten i jobcenteret Tilbud om job Tilbud efter LAB Undtaget fra rådighed LAS 13 stk. 4 og 5 Tilbud om job Tilbud efter LAB Arbejdsevnevurdering: Revalidering? Fleksjob? Pension? Typisk placering Match 1-3 Match 4-5 Forsikrede ledige, der umiddelbart kan finde beskæftigelse: 1 eller 2 Hvis risiko for ikke selv at kunne finde beskæftigelse: 3 (LAB 17 stk. 1) = Tvivl om rådighed A-kasse underrettes ( ) rådighedsvurdering FINKELSTEIN 23 FINKELSTEIN 24 3

4 Bek. nr Vejl s.16 Beskæftigelsespotentiale Personens ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets krav Arbejdsmarkedet = det ordinære landsdækkende arbejdsmarked (Vejl. 9628) De krav der til enhver tid stilles til kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i øvrigt for at kunne varetage jobfunktioner, der findes i et rimeligt omfang på det ordinære danske arbejdsmarked på det tidspunkt, hvor vurderingen af match skal foretages. Dvs. ikke regional afgrænsning af arbejdsmarkedet Matchvurderingen er et»her-og-nu«-billede Match siger i sig selv ikkenoget om den lediges potentiale og muligheder for at komme i arbejde på længere sigt Generaliseret videnom, at bestemte karakteristika vedrørende den ledige (eks. alder, oprindelse mv.) kan indebære risiko for langvarig ledighed, kan aldrig i sig selv begrunde en lav matchvurdering Matchkategori uden hensyn til, om der efter rådighedsreglerne er rimelig grund, f.eks. midlertidig sygdomeller barsel, til, at den pågældende ikke aktuelt vil have pligt til at tage imod et tilbud FINKELSTEIN 25 FINKELSTEIN 26 Match 1-3 Vejl Match 4-5 Vejl Umiddelbar match: kompetencer og ressourcer der umiddelbart matcher arbejdsmarkedets krav. Borgerens kompetencer og ressourcer er forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, der er bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked. Borgeren har eventuelt kvalifikationer og kompetencer indenfor flaskehalsområder på arbejdsmarkedet 2. Høj grad af match: kompetencer og ressourcer der umiddelbart i væsentlig grad matcher arbejdsmarkedets krav. Borgerens kompetencer og ressourcer er i høj grad forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, som er bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked, men der kan dog i mindre grad være et mismatch, eksempelvis mht. specifikke kvalifikationer eller lignende 3. Delvis match: kompetencer og ressourcer, der umiddelbart kun delvis matcher arbejdsmarkedets krav. Borgeren vil imidlertid være i stand til at varetage jobfunktioner, som i et vist omfang eksisterer på det ordinære arbejdsmarked 4. Lav grad af match: så væsentlige begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at den ledige ikke umiddelbart vil kunne indgå i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Borgerens arbejdsevne er aktuelt så betydeligt nedsat, at jobfunktioner, der er forenelige med borgerens kompetencer og ressourcer, kun vil kunne findes i et meget begrænset omfang på det ordinære arbejdsmarked 5. Ingen match: så omfattende begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at borgeren aktuelt ikke har nogen arbejdsevne der kan anvendes i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked FINKELSTEIN 27 FINKELSTEIN 28 4

5 KAPITEL 7 Individuelt og fleksibelt kontaktforløb Bek. nr Målgrupper:2.1-4 (2.7 se 73a) Hensyn, personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov Kapitel 7 INDIVIDUELT KONTAKTFORLØB Formål at sikre kortest mulige vej til arbejde at den ledige arbejdskraft bliver synliggjort og at den lediges jobchancer understøttes af en individuel faglig helhedsvurdering beskæftigelsespotentialet (match) FINKELSTEIN 29 FINKELSTEIN 30 L I kraft Bek. nr a 16 BEK 690 nr Kontaktforløb ere indhold* Jobsamtale - sygemeldte 2.2 og 2.3 ere Fokus på konkrete job og jobsøgning jobsamtalen skal som minimum indeholde: opfølgning på jobsøgning -videre jobsøgning skal fastlægges pålægges at søge mindst to relevante konkrete job, der f. eks. er indlagt i Jobnet det påses at CV på Jobnet er fyldestgørende Mulighed og behov for tilbud (kap ) skal drøftes Forudfor individuel jobsamtale: ere skal have fundet to ledige job, relevante i forhold til deres beskæftigelsesmål syge kontant- og starthjælpsmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder der udelukker aktivering Ikke opfølgning på arbejdssøgning Ikke søge to job Indholdet i samtalen skal opfylde kravene i LAS 12 b FINKELSTEIN 34 FINKELSTEIN 35 5

6 LAS 12b LAS 12b Sygeopfølgning Sygeopfølgning - plan Målgruppe: Sygemeldt - Kontant- og starthjælp + i LAB-tilbud Pligttil at vurderebehov for plan vurdering foretages straks ved kendskab til sygdom plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning mv., sikre nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet Løbende opfølgning mindst som led i kontaktforløb Hvis behov for plan da indhold: mål for opfølgning på såvel kort som lang sigt oplysning om sygemeldtes egen indsats, behandlingsindsats og fx aktiveringsstedets indsats delvis raskmelding lægeerklæring, der anvendes ved opfølgning i sygedagpengesager, kan også anvendes FINKELSTEIN 36 FINKELSTEIN 37 L I kraft Jobsamtale hvornår ere 17 Jobsamtale hvornår ere 18 og 21, stk. 2 Senest hver 3. måned Hyppigere hvis ledig har kvalifikationer inden for erhvervsområder, med mangel på arbejdskraft BR lister skal bruges* tvivl om den lediges rådighed risiko for, at personen ikke selv kan finde beskæftigelse Person i tilbud: Samtalen kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde senest hver 3. måned hyppigere hvis det skønnes nødvendigt person i tilbud: Samtalen kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde 2.3 ere -evt. anden form for kontakt -hvor helt særlige forhold gør sig gældende FINKELSTEIN 41 FINKELSTEIN 42 6

7 LAS 38d 20 Jobsamtale - sanktioner Kontanthjælpsansøger - helhedsvurdering Ingen kontanthjælp Så længe LAS Udeblivelse fra job/cvsamtale eller rådighedsvurdering - uden rimelig grund (alle ledige) Udeblivelse 2.2 er på voksensats 2. gang inden for 12 måneder Ny udeblivelse inden for 12 måneder (efter seneste udeblivelse) Indtil kontakt er genoprettet 38d, stk. 1 Indtil kontakt + 38d, stk. 1 1/3 nedsættelse i 2 uger 38d, stk. 2 Indtil kontakt 38d, stk /3 i 20 uger 38d, stk. 3 Andre ledige der gentager udeblivelse rådighedsvurderes Senest efter 3 mdr. samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt skriftligt besked om kommunens vurdering FINKELSTEIN 43 FINKELSTEIN 45 L I kraft BEK 690** BEK , stk b Fritaget for individuel kontaktforløb Uddannelsespligt for unge 1. Ældre over 65 år på kontant- eller starthjælp, fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få folkepension, 2. personer, som modtager kontant- eller starthjælp, fordi de ikke opfylder betingelserne for at få førtidspension (LAS 27* ) 3. unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, og som derfor modtager kontant- eller starthjælp 4. kontant- og starthjælpsmodtagere på barsel, som herved sidestilles med modtagere af barselsdagpenge 5. kontant- og starthjælpsmodtagere, der er sygemeldte på grund af livstruende lidelser, der skønnes uhelbredelige (BEK 690 af 26/6/2008) 6. ledige med ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, og ledige som skal på barsel inden for 4 uger Målgruppe: 2.2 er år uden kompetencegivende uddannelse ikke forsørgerpligt for hjemmeboende børn vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår -dvs. ikke kontanthjælp under uddannelse Vurderes risiko for særlige vanskeligheder med at gennemføre Underretning til uddannelsesinstitution (også uden samtykke) FINKELSTEIN 46 FINKELSTEIN 48 7

8 Uddannelsespligt proces og sanktion 21 b Trin 1 Trin 2 Trin 3 Kommunen skal LAB 21b Den unge skal Sanktion vurdere om pgl kan gennemføre uddannelse på normale vilkår fastsætte frist for at komme med forslag til uddannelse hvis risiko mht. gennemførelse besked til udd.inst. komme med forslag prioritere, hvis flere Hvis undladelse stop for hjælp, indtil den unge kommer med forslag LAS 13 stk. 3 Pålægge at søge inden for frist påse at der er SU eller elevløn mv. søge inden for frist Hvis undladelse - stop for hjælp, indtil den unge søger LAS 13 stk. 3 Urimeligt ophør, da: Umiddelbar i job, eller tilbud efter kap , men stadig omfattet af 21 b hvis tilbud ( 92. Stk. 1) påbegynde og gennemføre Ophør uden rimelig (10 rimelige grunde i 13 stk. 4) grund: hjælp med tilbagebetalingspligt - LAS 93 stk. 1 Kapitel 8 TILBUD - GENERELT FINKELSTEIN 49 FINKELSTEIN 52 KAPITEL 8 N-3-08* 22 Tilbudsmuligheder generelt Samfundsmæssig forståelse Bek stk. 4 Tilbud (kap. 10, 11 og 12) gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets krav Formål Hurtigst muligvarig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Også tilbud efter kap. 10 og 11 med henblik på at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse Målgruppe 2, nr. 1-3 alene personer, uden fornøden forståelse for de normer, der gælder i samfundet Symptom ikke påtager sig grundlæggende forældreforpligtelser, såsom at sikre, at deres børn kommer i skole, daginstitution, fritidsklub eller skolefritidsordning ikke i tilstrækkelig grad medvirker til at støtte børnenes udvikling og læring om sociale adfærd m.v. FINKELSTEIN 53 FINKELSTEIN 54 8

9 23-24 Sp. 197* Bek Friperiode og tilbudsberettigelse Friperiode Tilbudsperioden (kap ) må ikke overstige 11 måneder inden for 12 Også revalidender i kap. 10 og 11 Tilstræbe at friperioden lægges efter aftale Tilbudsberettigelse kun så længe berettiget til ydelse 2.4 ere så længe omfattet af LAS kap. 6 (ved 12 mdr.sbeskæftigelsesgaranti også udover ydelsesretsperiode*) garantien ophævet 1/11/2008 BEK 1039 (2.10 se kap. 13a 75a) Rådighed ere i tilbud Skal være aktivt arbejdssøgende og Stå til rådighed for formidlet arbejde Rådighedsforpligtelse kan fraviges* hvis stat/kommune skønner, at tilbud medvirker til fast beskæftigelse, herunder også særligt målrettet uddannelsesforløb Den ledige har en klar aftale om et konkret, fast, ordinært job efter endt uddannelsestilbud, hvor aftalen er afhængig af, at den ledige gennemfører uddannelsen Den ledige har en klar aftale om et konkret, fast, ordinært job, hvor en forudgående gennemførelse af et tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud er en afgørende forudsætning for aftalen om den ordinære beskæftigelse FINKELSTEIN 55 FINKELSTEIN 56 A-32-06* Skr. 109 af LAS 5 Hjælp i udlandet - kontanthjælpsmodtagere Personer, der opholder sig i udlandet, kan ikkefå hjælp efter loven Kommunen kan dog i særlige tilfælde tillade, at hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet. Bl.a. hvis, hvis modtageren deltager i aktiviteter i udlandet, der er led i aktivering eller revalidering, Kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for et eventuelt job på det ordinære arbejdsmarked I friperiode: står ikke til rådighed -og derfor evt. tilladelse til at kortvarigt ferieophold i udlandet Kapitel 9 og 9a JOBPLANOG INTEGRATIONSKONTRAKT FINKELSTEIN 57 FINKELSTEIN 58 9

10 KAPITEL L I kraft , 84 og 91a Jobplan Jobplan hvornår Målgruppe: Udgangspunkt personens beskæftigelsesmål personens ønsker og forudsætninger arbejdsmarkedets behov Formål: forbedre mulighederne for varig beskæftigelse Udarbejdes i dialog/samarbejde Aktiviteter kan fastsættes af stat/kommune under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet Altid jobplan inden tilbud dog ikke ved vejledning/afklaringsforløb på op til 2 uger Ingen jobplan tilbud (kap ) på mindre end sammenhængende 4 uger ( 84 og 91a -om mindst 4 ugers tilbud i kap. 16 og 17) tilbud skal afgives skriftligt det skal fremgå af sagen, om ledig har accepteret tilbud FINKELSTEIN 59 FINKELSTEIN 60 Jobplan almindelige regler Hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres Beskrivelse af beskæftigelsesmål -udgangspunkt i personens ønsker forudsætninger under hensyn til arbejdsmarkedets behov LAB-tilbud der kan bidrage til opfyldelse af målet Planen underskrives af jobcenter og borger LAB 27 Jobplan2.3 og 2.4 LAS 50 og 53 Kontant- og starthjælpsmodtagere - 2.3: også aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand mhp, at personen efterfølgende kan deltage i beskæftigelsesmæssige aktiviteter Revalidender 2.4: hvis uddannelse -beskrivelse af mulighed for optagelse og for endelig erhvervsmæssig placering ved løntilskud - hvordan virksomheden deltager i forløbet kommunens bistand til virksomheden 28 FINKELSTEIN 61 FINKELSTEIN 62 10

11 De tre tilbudstyper Kap. 10 Vejledning og opkvalificering Kap. 11 Virksomhedspraktik Kap. 12 Ansættelse med løntilskud TILBUD TYPER OG FORMÅL Alt det andet Privat og offentlig virksomhed uden løn Privat og offentlig virksomhed med løn FINKELSTEIN 68 FINKELSTEIN 69 KAPITEL Formål - tilbud Vejledning og opkvalificering Kapitel Udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedsmarkedet Kapitel Afdække eller optræne faglige/sociale/sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål Kapitel oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer 2.6: opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse 2.8: indslusning på arbejdsmarkedet Korte vejlednings- og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb praktik under uddannelsesforløbet sammenlagt varighed højest 3 måneder Danskundervisning Ordinære uddannelsesforløb FINKELSTEIN 70 FINKELSTEIN 72 11

12 32 L I kraft Målgrupper og formål Målgruppe 2 nr. 1 5, og 2 nr. 7 - LY eller SY -tilbud med henblik på afprøvning af rådighed Formål udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedsmarkedet Særligt tilrettelagte projekter Produktion og afsætning af produkter må ikke være konkurrenceforvridende In-house -kommunens produktion til sig selv -ikke omfattet (Skriv af 9/12/2005) Servicearbejde til private borgere (Vejl af 17/1/2006) Klage over forvridning til Beskæftigelsesankenævnet Ikke ansættelsesbevis Tilbud om projekt i 8 uger se 91b kap. 17 FINKELSTEIN 73 FINKELSTEIN 74 L I kraft L I kraft Varighed ere Alene tilbud i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år eller er fyldt 60 år, og inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er mellem 30 og 60 år Korte tilbud på op til 2 uger medregnes ikke i de 6 uger Danskundervisning (også ordblinde) kan gives uden varighedsbegrænsning Over 6 uger -når danskundervisning indgår som en betydelig del -samlet varighed dog ikke over 26 uger Varighed -2.2 ere fyldt 30 år Alene tilbud i op til i alt 6 uger indenfor første 9 mdr.s kontanthjælp Tilbud på op til 2 uger medregnes ikke i de 6 uger Danskundervisning (også ordblinde) kan gives uden varighedsbegrænsning Over 6 uger -når danskundervisning indgår som en betydelig del - samlet varighed ikke over 26 uger FINKELSTEIN 75 FINKELSTEIN 76 12

13 L I kraft Varighed i øvrigt Ingen regler om varighed for andre målgrupper Vejledning og opkvalificering i op til 9 mdr. for 2.1 ere -og 2.2 ere over 30 år hvis ikke umiddelbart kan formidles arbejde indenfor fagligt område Kvalificerer til områder med brug for arbejdskraft RBR-lister SU-berettigendeuddannelser ere under 30 år kan ikke få SU-berettigende uddannelse (som tilbud med ydelse) Stat/kommune kan fravige bestemmelsen for personer som har opbrugt retten til støtte fra statens uddannelsesstøtte, og for personer, som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn Uddannelsesønsker vurderes i forhold til konkretebehov for opkvalificering inden for områder på arbejdsmarkedet med behov for arbejdskraft kun fravige hvis arbejdsmarkeds-politisk begrundet Fyldt 30 år: alle uddannelser også su-berettigende uddannelser på hidtidig ydelse Betaling for uddannelse Lov om betaling. LBK nr 606 af 14/06/2007 FINKELSTEIN 77 FINKELSTEIN 78 L I kraft SU.dk SU til forsørgere Tillægsstipendium Tillægslån Anden SU-støtte Handicaptillæg Specialpædagogisk støtte Ydelser vejledning og opkvalificering Målgruppe Forsørgelse Beford.godtg. ( 82) Godtg.( 83) 2.1 Aktiveringsydelse (> 4uger) (0-4 uger dagpenge) Kontant/starthjælp Revalideringsydelse Sygedagpenge Ly og Sy + + FINKELSTEIN 81 FINKELSTEIN 82 13

14 KAPITEL Befordringsgodtgørelse (1) Målgruppe 2.1 -dog ikke i privat løntilskud A-kassen afgør og udbetaler 2.4 og 2.5, skattefritaget 2.7 er der deltager i kap. 10 og 11 I øvrigt gælder ret i alle tre former for tilbud tur/retur over 24 kilometer Godtgørelse Målgrupper 2, nr. 2 og ( 75a) i tilbuddene kap. 10 og 11 I øvrigt gælder kommunens vurdering op til 1000 kr. om måneden til anslåede udgifter ved at deltage i tilbud i virksomhedspraktik: når udgifter ved deltagelse kun i meget begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget Kommunen fastsætter retningslinjer og giver information til borgere om indholdet af retningslinjerne FINKELSTEIN 83 FINKELSTEIN 84 KAPITEL Virksomhedspraktik Praktik På offentlig eller privat virksomhed Ydelse ikke løn Ikke omfattet af overenskomster mv. Formål og målgrupper Målgruppe 2, nr nr. 7 -som modtager LY eller SY kan få tilbud med henblik på afprøvning af rådighed Formål afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer afklaring af beskæftigelsesmål FINKELSTEIN 86 FINKELSTEIN 87 14

15 L I kraft L I kraft BEK nr. 690 af 26/06/2008* 44 Betingelser Der kan udføres arbejde, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde Intet ansættelsesbevis Ikke omfattet af lønmodtagerregler i lov eller ved kollektiv overenskomst m.v. (dog arbejdsmiljø og forbud mod forskelsbehandling) Tilbud om virksomhedspraktik i 8 uger 91b kap ere årige Op til 4 uger Virksomhedspraktik varighed Op til 13 uger + + hvis langvarig ledighed mv Forlængelse op til 26 uger konkret vurdering konkret vurdering Forlængelse i øvrigt Særligt behov - konkret individuel vurdering Særligt behov - konkret individuel vurdering Varighed fastsættes ud fra en konkret individuel vurdering af det i jobplanen fastsatte behov for optræning jobplan efter LAS år 8 uger - 91b - Se ret og pligt Obs! fejl i 44 stk. 2 FINKELSTEIN 88 FINKELSTEIN 89 L I kraft Ydelser -virksomhedspraktik Målgruppe Forsørgelse Beford.godtg.- 82 Godtg Aktiveringsydelse (> 4uger) (0-4 uger dagpenge) 2.2 Kontanthjælp Starthjælp Forrevalidend: hidtidig ydelse Revalidend: Revalideringsydelse Sygedagpenge Ly og Sy KAPITEL 12 Løntilskud Ansættelse med løntilskud (ansættelsesbevis) I privat eller offentlig virksomhed Omfattet af overenskomst og lønmodtagerlovgivning Merbeskæftigelse Ikke konkurrenceforvridende Kommune/stat/region afsætter kvote FINKELSTEIN 90 FINKELSTEIN 96 15

16 L I kraft , 67c og 67f Løntilskudsordninger Løntilskud ledige Mindstelønsordning revalidender Løntilskud (skånejob) føp Isbryderordning 2.8 Voksenlærling - 68 Særlig løntilskudsordning for over 55-årige Særligløntilskudsordning forlangtidsledige Løntilskudssatser 1. januar 2008 Ansættelse Løntilskud kr. pr. time 2.1 Privat 62,91 94,98* Offentlig 118, ,91 94,98* ,91 Privat og ,48 62,91 91,38 121,63 offentlig ,48 i særlige tilfælde ,48 62,91 91,38 121,63 *) Særlig løntilskudsordning for over 55-årige og langtidsledige FINKELSTEIN 97 FINKELSTEIN L stk og 53 Formål Løntilskudsordningernes formålsbeskrivelser: 2.1-4: Oplæring og optræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer 2.6: opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse 2.8: indslusning på arbejdsmarkedet Varighed : op til 1 år betingelse for privat ansættelse Særlig risiko for langtidsledighed eller ledig i sammenlagt mere end 12 måneder u.30 år dog 6 mdr betingelse for privat ansættelse 6 mdr.s forudgående ledighed fra 31/12/08 2.8: op til 1 år : også udover 1 år (betingelser -se senere) FINKELSTEIN 99 FINKELSTEIN

17 BEK og Løn Lønvilkår - oversigt 2.1-3: Privat ansættelse = overenskomst Offentlig ansættelse = overenskomst, dog max timeløn: 109,36 pr. time 2.1 løn = individuelle dagpenge løn = samlet individuel hjælp efter LAS 25 og 34 dog mindst 82 pct. af højeste dagpenge Løntilskud til overarbejde Offentlig ansættelse: afspadsering Privat: hvis naturligt og sædvanligt og øvrige ansatte også arbejder over Ordning: Lønvilkår: Løntilskud til ledige Overenskomst (dog loft ved offentlige ansættelse) Revalidering Mindste overenskomst Skånejob Efter aftale Isbryderordning Overenskomst Voksenlærling Mindste overenskomst over 55-årige Overenskomst Langtidsledige Overenskomst FINKELSTEIN 101 FINKELSTEIN Bek Løntilskud hos private arbejdsgivere* Merbeskæftigelse Ikke i virksomhed der ejes af ægtefælle, registreret partner eller samlever Merbeskæftigelse* alle målgrupper Beskæftigelsesret: 12 sammenhængende mdr. Bruttostøtteintensitet (støttebeløb i procent af de samlede lønomkostninger) Max. 50 pct. for 2.1-3, og Max pct. 2. 4, 6 og 8 Beskæftigelsesret og tidsbegrænsning ophævet 60 pct pct. 1/11/08 BEK 1039 Drøftes mellem ledelse og repræsentanter for ansatte Ansættelse af 2.4, 6 og 8 også nettoudvidelse Eller hvis stilling bliver ledig som følge af frivillig afgang -ansat er holdt op for at få andet arbejde afgang på grund af alder -ansat er gået på pension frivillig reduktion af arbejdstiden -ansat har ønsket at gå på deltid eller afskedigelser på grund af forseelse, fx fordi en ansat har stjålet fra arbejdspladsen FINKELSTEIN 103 FINKELSTEIN

18 2.6 og og førtidspensionist skånejob isbryder handicappet i erhverv Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid: aftale mellem arbejdsgiver og person i samarbejde med faglig org. Løntilskud: 22,56 kr. og 39,48 kr. Privatansat: beskæftigelsesret 12 mdr. Bruttostøtteintensitet: max pct. Ikke befordringsgodtgørelse Målgruppe: Gennemført uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i a-kasse, og som ikke har opnået ansættelse i faget efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning Obs. Intet krav om forudgående ledighed Løn- og arbejdsvilkår: overenskomstmæssig Løntilskud: alle fem Privatansat: beskæftigelsesret 12 mdr. Bruttostøtteintensitet: max pct. Ikke befordringsgodtgørelse FINKELSTEIN 112 FINKELSTEIN 113 L 59 i kraft a-c 67 a-c Særlig løntilskudsordning for over 55-årige Målgruppe: 2, nr. 1-3 rettil at indgå aftalemed privatarbejdsgiver om ansættelse med løntilskud op til sammenhængende 6 måneder arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden Betingelser som stat/kommune skal alene påse: 2, nr. 1, ledige i sammenlagt mere end 12 mdr. 2.2 og 3, modtaget ydelser i sammenhængende > 12 mdr. overenskomstmæssig løn merbeskæftigelseskrav og forholdtalskrav Over 55 år øvrige betingelser Stat/kommune må ikke foretage visitation Ingen jobplan Ingen restriktion mht. ansættelse i ægtefælles virksomhed mv. Ingen bruttostøtteintensitetsberegning Løntilskud pr. time 94,98kr. Omfattet af regler om hjælpemidler og mentor FINKELSTEIN 114 FINKELSTEIN

19 L 105 i kraft d-e SKR 9158 af 28/2/2007* 67 d-e Særlig løntilskudsordning for langtidsledige Langtidsledige øvrige betingelser Målgruppe: 2.2 og 3 ere rettil at indgå aftalemed privatarbejdsgiver om ansættelse med løntilskud op til sammenhængende 12 måneder arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden Dog: <30-årig uden uddannelse - ikke omfattet Betingelser som kommune skal alene påse: modtaget kontant/starthjælp/introduktionsydelse i 140 uger inden for seneste 156 uger overenskomstmæssig løn merbeskæftigelseskrav og forholdtalskrav Stat/kommune må ikke foretage visitation Kommunen skal acceptere aftalen og kan ikke give et andet tilbud dog fortsat formidle ordinært job Ingen jobplan Ingen restriktion mht. ansættelse i ægtefælles virksomhed mv. Ingen bruttostøtteintensitetsberegning Løntilskud pr. time 94,98kr. Midlertidig ordningen - udløb 28/2/2010 FINKELSTEIN 116 FINKELSTEIN

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere