LAB LAB Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk"

Transkript

1 Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af 03/10/2006 til retssikkerhedsloven afsnit XII Lov om aktiv socialpolitik Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ydelseslove Tilbudslov LAB Lov om sygedagpenge Lov om integration af flygtninge FINKELSTEIN 2 Regler LBK nr. 439 af 29/05/2008 (LAB) BEK nr af 19/12/06 BEK nr af 24/10/2008 (se næste slide) BEK nr. 690 af 26/06/2008 (se næste slide) BEK nr. 183 af 28/02/07 (andre aktører særlig løntilskud) BEK nr. 425 af 09/05/07 (ret/pligt 25-30årige) BEK nr. 883 af 09/07/07 (ugentlig registrering) BEK nr af 04/10/07 (løntilskud 55årige) Vejl nr af 29/10/04 (løntilskud) BEK nr af 13/12/06 -om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne BEK nr af 18/12/06 - om visitation og det individuelle kontaktforløb Kapitel 1-2a Kapitel 3-6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9-9a Kapitel 10 Kapitel 11 11a Kapitel 12 Kapitel 13 13a Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel a Kapitel 18 Kapitel Indhold Formål og målgrupper mv. andre aktører Formidling, information og registrering individuelle kontaktforløb Tilbudsmuligheder Jobplan + integrationskontrakt Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik + unge u. 18 år Ansættelse med løntilskud Fleksjob m.v. + tilbud til selvforsørgende Tillægsydelser: Hjælpemidler, mentor og befordringsgodtgørelse m.v Ret og pligt til tilbud for forsikrede Ret og pligt til tilbud for kontant-starthjælp særlig indsats Indsatsen over for beskæftigede - Jobrotation Forsikring, refusion, klage mv. FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 6 1

2 1 2 Formål Målgrupper at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå arbejdssøgende med at få arbejde give service til arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller vil fastholde bistå ledige til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie, og støtte personer, der på grund begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behovfor hjælp til at få arbejde 2.1 Forsikrede ledige 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed 2.3 Kontanthjælp eller starthjælp ikke alene på grund af ledighed 2.4 Revalidender - ikke personer der er omfattet af nr Sygedagpengemodtagere som skal have tilbud som led i afklaring arbejdsevne - jfr. kap. 6 i LAS 2.6 Førtidspensionister (skånejob) 2.7 Varige begrænsninger i arbejdsevnen (fleksjob) og modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse 2.8 Personer med handicap isbryder 2.9 Særlig udsatte unge under 18 år 2.10 Personer der ikke er i beskæftigelse og ikke modtager ydelser FINKELSTEIN 7 FINKELSTEIN 8 Bek. nr Hvad betyder visitation Individuelfaglighelhedsvurdering af bekæftigelsespotentialet Placering i matchkategori 1-5 VISITATION Til brug for vurdering Forberedelsespjece - frivillig Dialogguide obligatorisk Forsørgelseshistorik frivillig FINKELSTEIN 19 FINKELSTEIN 20 2

3 Bek. nr Første henvendelse -kontanthjælpsansøger Formodningsreglen* 7. Når borgeren første gang henvender sig til kommunen med ansøgning om kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, skal kommunen i jobcenteret vurdere, hvorvidt der anmodes om hjælp alene på grund af ledighed, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 2 og 3 og på den baggrund registrere vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale. LAS 8 stk. 2: Når person har brug for hjælp til forsørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommunen normalt gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved kontant/starthjælp og tilbud efter LAB LAB 2.2: Personer, der modtager kontant/starthjælp efter LAS alene på grund af ledighed LAS 8 stk. 3: Når person har problemer ud over ledighed, behandler kommunen sagen efter reglerne, der er fastsat efter 4a i LAB LAB 2.3: Personer, der modtager kontant/starthjælp efter LAS ikke alene på grund af ledighed LAS 46/LAB 2.4: Personer med begrænsninger i arbejdsevnen FINKELSTEIN 21 FINKELSTEIN 22 Fra ansøgning - til tilbud Undtaget fra rådighed LAS 13 stk. 4 BEK Forsikrede ledige matchkategorisering* Vejl Ansøgning om kontanthjælp Vurdering om problemer ud over ledighed LAB Vurdering af beskæftigelsespotentiale 1-3 eller Straksmatch Vurdering af beskæftigelsespotentiale 4-5 eller Match 4 Registreres hos staten i jobcenteret Tilbud om job Tilbud efter LAB Undtaget fra rådighed LAS 13 stk. 4 og 5 Tilbud om job Tilbud efter LAB Arbejdsevnevurdering: Revalidering? Fleksjob? Pension? Typisk placering Match 1-3 Match 4-5 Forsikrede ledige, der umiddelbart kan finde beskæftigelse: 1 eller 2 Hvis risiko for ikke selv at kunne finde beskæftigelse: 3 (LAB 17 stk. 1) = Tvivl om rådighed A-kasse underrettes ( ) rådighedsvurdering FINKELSTEIN 23 FINKELSTEIN 24 3

4 Bek. nr Vejl s.16 Beskæftigelsespotentiale Personens ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets krav Arbejdsmarkedet = det ordinære landsdækkende arbejdsmarked (Vejl. 9628) De krav der til enhver tid stilles til kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i øvrigt for at kunne varetage jobfunktioner, der findes i et rimeligt omfang på det ordinære danske arbejdsmarked på det tidspunkt, hvor vurderingen af match skal foretages. Dvs. ikke regional afgrænsning af arbejdsmarkedet Matchvurderingen er et»her-og-nu«-billede Match siger i sig selv ikkenoget om den lediges potentiale og muligheder for at komme i arbejde på længere sigt Generaliseret videnom, at bestemte karakteristika vedrørende den ledige (eks. alder, oprindelse mv.) kan indebære risiko for langvarig ledighed, kan aldrig i sig selv begrunde en lav matchvurdering Matchkategori uden hensyn til, om der efter rådighedsreglerne er rimelig grund, f.eks. midlertidig sygdomeller barsel, til, at den pågældende ikke aktuelt vil have pligt til at tage imod et tilbud FINKELSTEIN 25 FINKELSTEIN 26 Match 1-3 Vejl Match 4-5 Vejl Umiddelbar match: kompetencer og ressourcer der umiddelbart matcher arbejdsmarkedets krav. Borgerens kompetencer og ressourcer er forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, der er bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked. Borgeren har eventuelt kvalifikationer og kompetencer indenfor flaskehalsområder på arbejdsmarkedet 2. Høj grad af match: kompetencer og ressourcer der umiddelbart i væsentlig grad matcher arbejdsmarkedets krav. Borgerens kompetencer og ressourcer er i høj grad forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, som er bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked, men der kan dog i mindre grad være et mismatch, eksempelvis mht. specifikke kvalifikationer eller lignende 3. Delvis match: kompetencer og ressourcer, der umiddelbart kun delvis matcher arbejdsmarkedets krav. Borgeren vil imidlertid være i stand til at varetage jobfunktioner, som i et vist omfang eksisterer på det ordinære arbejdsmarked 4. Lav grad af match: så væsentlige begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at den ledige ikke umiddelbart vil kunne indgå i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Borgerens arbejdsevne er aktuelt så betydeligt nedsat, at jobfunktioner, der er forenelige med borgerens kompetencer og ressourcer, kun vil kunne findes i et meget begrænset omfang på det ordinære arbejdsmarked 5. Ingen match: så omfattende begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at borgeren aktuelt ikke har nogen arbejdsevne der kan anvendes i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked FINKELSTEIN 27 FINKELSTEIN 28 4

5 KAPITEL 7 Individuelt og fleksibelt kontaktforløb Bek. nr Målgrupper:2.1-4 (2.7 se 73a) Hensyn, personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov Kapitel 7 INDIVIDUELT KONTAKTFORLØB Formål at sikre kortest mulige vej til arbejde at den ledige arbejdskraft bliver synliggjort og at den lediges jobchancer understøttes af en individuel faglig helhedsvurdering beskæftigelsespotentialet (match) FINKELSTEIN 29 FINKELSTEIN 30 L I kraft Bek. nr a 16 BEK 690 nr Kontaktforløb ere indhold* Jobsamtale - sygemeldte 2.2 og 2.3 ere Fokus på konkrete job og jobsøgning jobsamtalen skal som minimum indeholde: opfølgning på jobsøgning -videre jobsøgning skal fastlægges pålægges at søge mindst to relevante konkrete job, der f. eks. er indlagt i Jobnet det påses at CV på Jobnet er fyldestgørende Mulighed og behov for tilbud (kap ) skal drøftes Forudfor individuel jobsamtale: ere skal have fundet to ledige job, relevante i forhold til deres beskæftigelsesmål syge kontant- og starthjælpsmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder der udelukker aktivering Ikke opfølgning på arbejdssøgning Ikke søge to job Indholdet i samtalen skal opfylde kravene i LAS 12 b FINKELSTEIN 34 FINKELSTEIN 35 5

6 LAS 12b LAS 12b Sygeopfølgning Sygeopfølgning - plan Målgruppe: Sygemeldt - Kontant- og starthjælp + i LAB-tilbud Pligttil at vurderebehov for plan vurdering foretages straks ved kendskab til sygdom plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning mv., sikre nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet Løbende opfølgning mindst som led i kontaktforløb Hvis behov for plan da indhold: mål for opfølgning på såvel kort som lang sigt oplysning om sygemeldtes egen indsats, behandlingsindsats og fx aktiveringsstedets indsats delvis raskmelding lægeerklæring, der anvendes ved opfølgning i sygedagpengesager, kan også anvendes FINKELSTEIN 36 FINKELSTEIN 37 L I kraft Jobsamtale hvornår ere 17 Jobsamtale hvornår ere 18 og 21, stk. 2 Senest hver 3. måned Hyppigere hvis ledig har kvalifikationer inden for erhvervsområder, med mangel på arbejdskraft BR lister skal bruges* tvivl om den lediges rådighed risiko for, at personen ikke selv kan finde beskæftigelse Person i tilbud: Samtalen kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde senest hver 3. måned hyppigere hvis det skønnes nødvendigt person i tilbud: Samtalen kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde 2.3 ere -evt. anden form for kontakt -hvor helt særlige forhold gør sig gældende FINKELSTEIN 41 FINKELSTEIN 42 6

7 LAS 38d 20 Jobsamtale - sanktioner Kontanthjælpsansøger - helhedsvurdering Ingen kontanthjælp Så længe LAS Udeblivelse fra job/cvsamtale eller rådighedsvurdering - uden rimelig grund (alle ledige) Udeblivelse 2.2 er på voksensats 2. gang inden for 12 måneder Ny udeblivelse inden for 12 måneder (efter seneste udeblivelse) Indtil kontakt er genoprettet 38d, stk. 1 Indtil kontakt + 38d, stk. 1 1/3 nedsættelse i 2 uger 38d, stk. 2 Indtil kontakt 38d, stk /3 i 20 uger 38d, stk. 3 Andre ledige der gentager udeblivelse rådighedsvurderes Senest efter 3 mdr. samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt skriftligt besked om kommunens vurdering FINKELSTEIN 43 FINKELSTEIN 45 L I kraft BEK 690** BEK , stk b Fritaget for individuel kontaktforløb Uddannelsespligt for unge 1. Ældre over 65 år på kontant- eller starthjælp, fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få folkepension, 2. personer, som modtager kontant- eller starthjælp, fordi de ikke opfylder betingelserne for at få førtidspension (LAS 27* ) 3. unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, og som derfor modtager kontant- eller starthjælp 4. kontant- og starthjælpsmodtagere på barsel, som herved sidestilles med modtagere af barselsdagpenge 5. kontant- og starthjælpsmodtagere, der er sygemeldte på grund af livstruende lidelser, der skønnes uhelbredelige (BEK 690 af 26/6/2008) 6. ledige med ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, og ledige som skal på barsel inden for 4 uger Målgruppe: 2.2 er år uden kompetencegivende uddannelse ikke forsørgerpligt for hjemmeboende børn vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår -dvs. ikke kontanthjælp under uddannelse Vurderes risiko for særlige vanskeligheder med at gennemføre Underretning til uddannelsesinstitution (også uden samtykke) FINKELSTEIN 46 FINKELSTEIN 48 7

8 Uddannelsespligt proces og sanktion 21 b Trin 1 Trin 2 Trin 3 Kommunen skal LAB 21b Den unge skal Sanktion vurdere om pgl kan gennemføre uddannelse på normale vilkår fastsætte frist for at komme med forslag til uddannelse hvis risiko mht. gennemførelse besked til udd.inst. komme med forslag prioritere, hvis flere Hvis undladelse stop for hjælp, indtil den unge kommer med forslag LAS 13 stk. 3 Pålægge at søge inden for frist påse at der er SU eller elevløn mv. søge inden for frist Hvis undladelse - stop for hjælp, indtil den unge søger LAS 13 stk. 3 Urimeligt ophør, da: Umiddelbar i job, eller tilbud efter kap , men stadig omfattet af 21 b hvis tilbud ( 92. Stk. 1) påbegynde og gennemføre Ophør uden rimelig (10 rimelige grunde i 13 stk. 4) grund: hjælp med tilbagebetalingspligt - LAS 93 stk. 1 Kapitel 8 TILBUD - GENERELT FINKELSTEIN 49 FINKELSTEIN 52 KAPITEL 8 N-3-08* 22 Tilbudsmuligheder generelt Samfundsmæssig forståelse Bek stk. 4 Tilbud (kap. 10, 11 og 12) gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets krav Formål Hurtigst muligvarig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Også tilbud efter kap. 10 og 11 med henblik på at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse Målgruppe 2, nr. 1-3 alene personer, uden fornøden forståelse for de normer, der gælder i samfundet Symptom ikke påtager sig grundlæggende forældreforpligtelser, såsom at sikre, at deres børn kommer i skole, daginstitution, fritidsklub eller skolefritidsordning ikke i tilstrækkelig grad medvirker til at støtte børnenes udvikling og læring om sociale adfærd m.v. FINKELSTEIN 53 FINKELSTEIN 54 8

9 23-24 Sp. 197* Bek Friperiode og tilbudsberettigelse Friperiode Tilbudsperioden (kap ) må ikke overstige 11 måneder inden for 12 Også revalidender i kap. 10 og 11 Tilstræbe at friperioden lægges efter aftale Tilbudsberettigelse kun så længe berettiget til ydelse 2.4 ere så længe omfattet af LAS kap. 6 (ved 12 mdr.sbeskæftigelsesgaranti også udover ydelsesretsperiode*) garantien ophævet 1/11/2008 BEK 1039 (2.10 se kap. 13a 75a) Rådighed ere i tilbud Skal være aktivt arbejdssøgende og Stå til rådighed for formidlet arbejde Rådighedsforpligtelse kan fraviges* hvis stat/kommune skønner, at tilbud medvirker til fast beskæftigelse, herunder også særligt målrettet uddannelsesforløb Den ledige har en klar aftale om et konkret, fast, ordinært job efter endt uddannelsestilbud, hvor aftalen er afhængig af, at den ledige gennemfører uddannelsen Den ledige har en klar aftale om et konkret, fast, ordinært job, hvor en forudgående gennemførelse af et tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud er en afgørende forudsætning for aftalen om den ordinære beskæftigelse FINKELSTEIN 55 FINKELSTEIN 56 A-32-06* Skr. 109 af LAS 5 Hjælp i udlandet - kontanthjælpsmodtagere Personer, der opholder sig i udlandet, kan ikkefå hjælp efter loven Kommunen kan dog i særlige tilfælde tillade, at hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet. Bl.a. hvis, hvis modtageren deltager i aktiviteter i udlandet, der er led i aktivering eller revalidering, Kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for et eventuelt job på det ordinære arbejdsmarked I friperiode: står ikke til rådighed -og derfor evt. tilladelse til at kortvarigt ferieophold i udlandet Kapitel 9 og 9a JOBPLANOG INTEGRATIONSKONTRAKT FINKELSTEIN 57 FINKELSTEIN 58 9

10 KAPITEL L I kraft , 84 og 91a Jobplan Jobplan hvornår Målgruppe: Udgangspunkt personens beskæftigelsesmål personens ønsker og forudsætninger arbejdsmarkedets behov Formål: forbedre mulighederne for varig beskæftigelse Udarbejdes i dialog/samarbejde Aktiviteter kan fastsættes af stat/kommune under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet Altid jobplan inden tilbud dog ikke ved vejledning/afklaringsforløb på op til 2 uger Ingen jobplan tilbud (kap ) på mindre end sammenhængende 4 uger ( 84 og 91a -om mindst 4 ugers tilbud i kap. 16 og 17) tilbud skal afgives skriftligt det skal fremgå af sagen, om ledig har accepteret tilbud FINKELSTEIN 59 FINKELSTEIN 60 Jobplan almindelige regler Hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres Beskrivelse af beskæftigelsesmål -udgangspunkt i personens ønsker forudsætninger under hensyn til arbejdsmarkedets behov LAB-tilbud der kan bidrage til opfyldelse af målet Planen underskrives af jobcenter og borger LAB 27 Jobplan2.3 og 2.4 LAS 50 og 53 Kontant- og starthjælpsmodtagere - 2.3: også aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand mhp, at personen efterfølgende kan deltage i beskæftigelsesmæssige aktiviteter Revalidender 2.4: hvis uddannelse -beskrivelse af mulighed for optagelse og for endelig erhvervsmæssig placering ved løntilskud - hvordan virksomheden deltager i forløbet kommunens bistand til virksomheden 28 FINKELSTEIN 61 FINKELSTEIN 62 10

11 De tre tilbudstyper Kap. 10 Vejledning og opkvalificering Kap. 11 Virksomhedspraktik Kap. 12 Ansættelse med løntilskud TILBUD TYPER OG FORMÅL Alt det andet Privat og offentlig virksomhed uden løn Privat og offentlig virksomhed med løn FINKELSTEIN 68 FINKELSTEIN 69 KAPITEL Formål - tilbud Vejledning og opkvalificering Kapitel Udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedsmarkedet Kapitel Afdække eller optræne faglige/sociale/sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål Kapitel oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer 2.6: opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse 2.8: indslusning på arbejdsmarkedet Korte vejlednings- og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb praktik under uddannelsesforløbet sammenlagt varighed højest 3 måneder Danskundervisning Ordinære uddannelsesforløb FINKELSTEIN 70 FINKELSTEIN 72 11

12 32 L I kraft Målgrupper og formål Målgruppe 2 nr. 1 5, og 2 nr. 7 - LY eller SY -tilbud med henblik på afprøvning af rådighed Formål udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedsmarkedet Særligt tilrettelagte projekter Produktion og afsætning af produkter må ikke være konkurrenceforvridende In-house -kommunens produktion til sig selv -ikke omfattet (Skriv af 9/12/2005) Servicearbejde til private borgere (Vejl af 17/1/2006) Klage over forvridning til Beskæftigelsesankenævnet Ikke ansættelsesbevis Tilbud om projekt i 8 uger se 91b kap. 17 FINKELSTEIN 73 FINKELSTEIN 74 L I kraft L I kraft Varighed ere Alene tilbud i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år eller er fyldt 60 år, og inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er mellem 30 og 60 år Korte tilbud på op til 2 uger medregnes ikke i de 6 uger Danskundervisning (også ordblinde) kan gives uden varighedsbegrænsning Over 6 uger -når danskundervisning indgår som en betydelig del -samlet varighed dog ikke over 26 uger Varighed -2.2 ere fyldt 30 år Alene tilbud i op til i alt 6 uger indenfor første 9 mdr.s kontanthjælp Tilbud på op til 2 uger medregnes ikke i de 6 uger Danskundervisning (også ordblinde) kan gives uden varighedsbegrænsning Over 6 uger -når danskundervisning indgår som en betydelig del - samlet varighed ikke over 26 uger FINKELSTEIN 75 FINKELSTEIN 76 12

13 L I kraft Varighed i øvrigt Ingen regler om varighed for andre målgrupper Vejledning og opkvalificering i op til 9 mdr. for 2.1 ere -og 2.2 ere over 30 år hvis ikke umiddelbart kan formidles arbejde indenfor fagligt område Kvalificerer til områder med brug for arbejdskraft RBR-lister SU-berettigendeuddannelser ere under 30 år kan ikke få SU-berettigende uddannelse (som tilbud med ydelse) Stat/kommune kan fravige bestemmelsen for personer som har opbrugt retten til støtte fra statens uddannelsesstøtte, og for personer, som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn Uddannelsesønsker vurderes i forhold til konkretebehov for opkvalificering inden for områder på arbejdsmarkedet med behov for arbejdskraft kun fravige hvis arbejdsmarkeds-politisk begrundet Fyldt 30 år: alle uddannelser også su-berettigende uddannelser på hidtidig ydelse Betaling for uddannelse Lov om betaling. LBK nr 606 af 14/06/2007 FINKELSTEIN 77 FINKELSTEIN 78 L I kraft SU.dk SU til forsørgere Tillægsstipendium Tillægslån Anden SU-støtte Handicaptillæg Specialpædagogisk støtte Ydelser vejledning og opkvalificering Målgruppe Forsørgelse Beford.godtg. ( 82) Godtg.( 83) 2.1 Aktiveringsydelse (> 4uger) (0-4 uger dagpenge) Kontant/starthjælp Revalideringsydelse Sygedagpenge Ly og Sy + + FINKELSTEIN 81 FINKELSTEIN 82 13

14 KAPITEL Befordringsgodtgørelse (1) Målgruppe 2.1 -dog ikke i privat løntilskud A-kassen afgør og udbetaler 2.4 og 2.5, skattefritaget 2.7 er der deltager i kap. 10 og 11 I øvrigt gælder ret i alle tre former for tilbud tur/retur over 24 kilometer Godtgørelse Målgrupper 2, nr. 2 og ( 75a) i tilbuddene kap. 10 og 11 I øvrigt gælder kommunens vurdering op til 1000 kr. om måneden til anslåede udgifter ved at deltage i tilbud i virksomhedspraktik: når udgifter ved deltagelse kun i meget begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget Kommunen fastsætter retningslinjer og giver information til borgere om indholdet af retningslinjerne FINKELSTEIN 83 FINKELSTEIN 84 KAPITEL Virksomhedspraktik Praktik På offentlig eller privat virksomhed Ydelse ikke løn Ikke omfattet af overenskomster mv. Formål og målgrupper Målgruppe 2, nr nr. 7 -som modtager LY eller SY kan få tilbud med henblik på afprøvning af rådighed Formål afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer afklaring af beskæftigelsesmål FINKELSTEIN 86 FINKELSTEIN 87 14

15 L I kraft L I kraft BEK nr. 690 af 26/06/2008* 44 Betingelser Der kan udføres arbejde, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde Intet ansættelsesbevis Ikke omfattet af lønmodtagerregler i lov eller ved kollektiv overenskomst m.v. (dog arbejdsmiljø og forbud mod forskelsbehandling) Tilbud om virksomhedspraktik i 8 uger 91b kap ere årige Op til 4 uger Virksomhedspraktik varighed Op til 13 uger + + hvis langvarig ledighed mv Forlængelse op til 26 uger konkret vurdering konkret vurdering Forlængelse i øvrigt Særligt behov - konkret individuel vurdering Særligt behov - konkret individuel vurdering Varighed fastsættes ud fra en konkret individuel vurdering af det i jobplanen fastsatte behov for optræning jobplan efter LAS år 8 uger - 91b - Se ret og pligt Obs! fejl i 44 stk. 2 FINKELSTEIN 88 FINKELSTEIN 89 L I kraft Ydelser -virksomhedspraktik Målgruppe Forsørgelse Beford.godtg.- 82 Godtg Aktiveringsydelse (> 4uger) (0-4 uger dagpenge) 2.2 Kontanthjælp Starthjælp Forrevalidend: hidtidig ydelse Revalidend: Revalideringsydelse Sygedagpenge Ly og Sy KAPITEL 12 Løntilskud Ansættelse med løntilskud (ansættelsesbevis) I privat eller offentlig virksomhed Omfattet af overenskomst og lønmodtagerlovgivning Merbeskæftigelse Ikke konkurrenceforvridende Kommune/stat/region afsætter kvote FINKELSTEIN 90 FINKELSTEIN 96 15

16 L I kraft , 67c og 67f Løntilskudsordninger Løntilskud ledige Mindstelønsordning revalidender Løntilskud (skånejob) føp Isbryderordning 2.8 Voksenlærling - 68 Særlig løntilskudsordning for over 55-årige Særligløntilskudsordning forlangtidsledige Løntilskudssatser 1. januar 2008 Ansættelse Løntilskud kr. pr. time 2.1 Privat 62,91 94,98* Offentlig 118, ,91 94,98* ,91 Privat og ,48 62,91 91,38 121,63 offentlig ,48 i særlige tilfælde ,48 62,91 91,38 121,63 *) Særlig løntilskudsordning for over 55-årige og langtidsledige FINKELSTEIN 97 FINKELSTEIN L stk og 53 Formål Løntilskudsordningernes formålsbeskrivelser: 2.1-4: Oplæring og optræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer 2.6: opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse 2.8: indslusning på arbejdsmarkedet Varighed : op til 1 år betingelse for privat ansættelse Særlig risiko for langtidsledighed eller ledig i sammenlagt mere end 12 måneder u.30 år dog 6 mdr betingelse for privat ansættelse 6 mdr.s forudgående ledighed fra 31/12/08 2.8: op til 1 år : også udover 1 år (betingelser -se senere) FINKELSTEIN 99 FINKELSTEIN

17 BEK og Løn Lønvilkår - oversigt 2.1-3: Privat ansættelse = overenskomst Offentlig ansættelse = overenskomst, dog max timeløn: 109,36 pr. time 2.1 løn = individuelle dagpenge løn = samlet individuel hjælp efter LAS 25 og 34 dog mindst 82 pct. af højeste dagpenge Løntilskud til overarbejde Offentlig ansættelse: afspadsering Privat: hvis naturligt og sædvanligt og øvrige ansatte også arbejder over Ordning: Lønvilkår: Løntilskud til ledige Overenskomst (dog loft ved offentlige ansættelse) Revalidering Mindste overenskomst Skånejob Efter aftale Isbryderordning Overenskomst Voksenlærling Mindste overenskomst over 55-årige Overenskomst Langtidsledige Overenskomst FINKELSTEIN 101 FINKELSTEIN Bek Løntilskud hos private arbejdsgivere* Merbeskæftigelse Ikke i virksomhed der ejes af ægtefælle, registreret partner eller samlever Merbeskæftigelse* alle målgrupper Beskæftigelsesret: 12 sammenhængende mdr. Bruttostøtteintensitet (støttebeløb i procent af de samlede lønomkostninger) Max. 50 pct. for 2.1-3, og Max pct. 2. 4, 6 og 8 Beskæftigelsesret og tidsbegrænsning ophævet 60 pct pct. 1/11/08 BEK 1039 Drøftes mellem ledelse og repræsentanter for ansatte Ansættelse af 2.4, 6 og 8 også nettoudvidelse Eller hvis stilling bliver ledig som følge af frivillig afgang -ansat er holdt op for at få andet arbejde afgang på grund af alder -ansat er gået på pension frivillig reduktion af arbejdstiden -ansat har ønsket at gå på deltid eller afskedigelser på grund af forseelse, fx fordi en ansat har stjålet fra arbejdspladsen FINKELSTEIN 103 FINKELSTEIN

18 2.6 og og førtidspensionist skånejob isbryder handicappet i erhverv Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid: aftale mellem arbejdsgiver og person i samarbejde med faglig org. Løntilskud: 22,56 kr. og 39,48 kr. Privatansat: beskæftigelsesret 12 mdr. Bruttostøtteintensitet: max pct. Ikke befordringsgodtgørelse Målgruppe: Gennemført uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i a-kasse, og som ikke har opnået ansættelse i faget efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning Obs. Intet krav om forudgående ledighed Løn- og arbejdsvilkår: overenskomstmæssig Løntilskud: alle fem Privatansat: beskæftigelsesret 12 mdr. Bruttostøtteintensitet: max pct. Ikke befordringsgodtgørelse FINKELSTEIN 112 FINKELSTEIN 113 L 59 i kraft a-c 67 a-c Særlig løntilskudsordning for over 55-årige Målgruppe: 2, nr. 1-3 rettil at indgå aftalemed privatarbejdsgiver om ansættelse med løntilskud op til sammenhængende 6 måneder arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden Betingelser som stat/kommune skal alene påse: 2, nr. 1, ledige i sammenlagt mere end 12 mdr. 2.2 og 3, modtaget ydelser i sammenhængende > 12 mdr. overenskomstmæssig løn merbeskæftigelseskrav og forholdtalskrav Over 55 år øvrige betingelser Stat/kommune må ikke foretage visitation Ingen jobplan Ingen restriktion mht. ansættelse i ægtefælles virksomhed mv. Ingen bruttostøtteintensitetsberegning Løntilskud pr. time 94,98kr. Omfattet af regler om hjælpemidler og mentor FINKELSTEIN 114 FINKELSTEIN

19 L 105 i kraft d-e SKR 9158 af 28/2/2007* 67 d-e Særlig løntilskudsordning for langtidsledige Langtidsledige øvrige betingelser Målgruppe: 2.2 og 3 ere rettil at indgå aftalemed privatarbejdsgiver om ansættelse med løntilskud op til sammenhængende 12 måneder arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden Dog: <30-årig uden uddannelse - ikke omfattet Betingelser som kommune skal alene påse: modtaget kontant/starthjælp/introduktionsydelse i 140 uger inden for seneste 156 uger overenskomstmæssig løn merbeskæftigelseskrav og forholdtalskrav Stat/kommune må ikke foretage visitation Kommunen skal acceptere aftalen og kan ikke give et andet tilbud dog fortsat formidle ordinært job Ingen jobplan Ingen restriktion mht. ansættelse i ægtefælles virksomhed mv. Ingen bruttostøtteintensitetsberegning Løntilskud pr. time 94,98kr. Midlertidig ordningen - udløb 28/2/2010 FINKELSTEIN 116 FINKELSTEIN

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere