TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON"

Transkript

1 TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON I forbindelse med at du/i skal på togt med Skonnerten Fulton er her nogle praktiske oplysninger i forbindelse med forberedelsen til togtet. Et togt med Skonnerten Fulton kan ikke sættes i et fast skema, så man bliver stillet overfor opgaver, udfordringer og problemer, som man ikke har kunnet forberede. FULTONS HISTORIE VED JØRN CHRISTOFFERSEN Skonnerten. Den tremastede Skonnert Fulton blev bygget i Marstal i 1915 på skibsbygmester C. L. Johansens værft. Skonnerten blev bygget af eg til skipper og partsreder Marius Eriksen for en byggesum på ,- kr. og var blot et af de ca mindre sejldrevne Marstal skibe, hvoraf en stor del sejlede på langfart og ofte benævntes Verdenshavenes gråspurve. Skonnerten blev døbt Fulton på grund af Eriksens beundring for Robert Fulton, der med skibet Clermont indledte dampskibsperioden i Nordamerika. Eriksens kone ydede sit bedrag til udsmykningen ombord, idet et sofastykke broderet med guld på sort bund blev ophængt over sofaen i kahytten agter og lød: Gud vil Fulton følge over storm og bølge I 1800-tallet var som oftest flertallet af byens skibe hjemme om vinteren, men efter 1900 blev det stadig mere almindeligt, på grund af konkurrencen fra dampskibene, at skibene sejlede sommer og vinter og kun uregelmæssigt anløb Marstal. Skonnerten er af type 3-mastet slettopskonnert og måler 101 brutto register tons (BT) og har en længde på 25,70 m. ex. 8 m. bovspryd. Bredde 7,00 m. Dybde midtskibs til øverste dæk 3,15 m. Mastehøjde over vandet 24,5m. Skonnerten har et sejlareal på 450 kvadratmeter og en Scania fremdrivningsmotor på 326 HK/230kw. Vind og strøm var den eneste energikilde til fremdrivning af skonnerten i mange år efter søsætningen, og skonnerten og dens 4 mand store besætning kunne have lange og særdeles barske rejser, efter at den fra starten indgik i det man kaldte klipfiskefarten. Det betød, at efter evt. vinteroplægning i Marstal, sejlede man ballast til New Foundland. Her lastedes i små havne klipfisk til Portugal eller Middelhavet. Lastetiden varede ofte 1-2 måneder, da man skulle vente på indbringning af fangsten og tørring af denne, men kunne så også indbringe den

2 formidable fragt på omkring ,- kr., hvilket var mange penge sammenlignet med skibets byggesum. Fra Portugal/Middelhavet lastedes typisk slat eller andet til England og almindeligvis kul herfra til Danmark. I 1919 solgte Eriksen sin part i Skonnerten Fulton, og i vinteren gav parthaverne op, og skibet blev solgt til skibsfører Karl Johansson fra Barsebäck for ,- kr., hvorefter skonnerten fortsatte som fragtskib i nordeuropæisk fart under sit oprindelige navn. I 1925 fik skibet på slip i Landskrona installeret en fremdrivningsmotor på 38 HK. I 1960 returnerede skonnerten til danske flag, idet skibsfører Roar Nielsen, Ålborg, købte skonnerten for ,- sv.kr. til fortsat sejlads med fragt i nordeuropæisk fart. Fulton-Stiftelsen I 1970 var det 50 år siden Fisker & Nielsen blev omdannet til aktieselskab, og i den anledning ønskede firmaets stifter P. A. Fisker at markere jubilæet ved en speciel handling. Det var kommet Fisker for øre, at Nationalmuseet ønskede at anskaffe sig et traditionelt dansk træskib for at bevare dette for eftertiden, og med kontakt til museumsinspektør, Ole Crumlin Pedersen blev Skonnerten Fulton indkøbt og den 31. maj 1970 overdraget til Nationalmuseet. Skonnerten var trods fortløbende ændringer på rig og indretning en værdig repræsentant for den flåde af små og velbyggede og sødygtige sejlskibe, der i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet sejlede over store dele af verden, og hvoraf det sømandskab og den økonomiske baggrund voksede frem, som dansk søfart af i dag bygger på. Under kyndig ledelse af museumsinspektør, Ole Crumlin Pedersen og skipper Mogens Frohn, der uafhængig af museets planer arbejde for at skaffe et sejlskib til ungdomspædagogisk virksomhed, blev Skonnerten Fulton rigget op på ny som oprindeligt. Fortløbende er der foretaget ændringer og vil blive foretaget ændringer, for at føre Skonnerten Fulton tilbage til skikkelsen i 1915, men under hensyntagen til de bekvemmeligheder, en besætning nødvendigvis må have i dag, mere end 90 år efter første afsejling fra Marstal. I 1970 kunne Nationalmuseet annoncere til danske skoler om mulighed for lejrskoleophold på skonnerten i danske farvande. For at sikre en alsidig udnyttelse af skonnertens muligheder blev flere af årets togter forbeholdt særlige grupper af deltagere bl.a. togter for arkæologiinteresserede sportsdykkere og private foreninger. En kombination der stadig er aktuel i dag. Til støtte for skibet besætning ved sejlads med skoleelever og andre gæster medsejler unge, som er anbragt i projektet. De indgår som vejledere ved sejladsen og bliver ofte for første gang tildelt en meningsfyldt rolle, hvor deres kunne bliver værdsat. Det første års sejlads foregik i Nationalmuseets regi med Ole Crumlin Pedersen som korresponderende reder. Fra 1971 overflyttedes driftsansvaret til den selvejende

3 institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde med bestyrelsen ansvarlig over for myndigheder. Fra 1976 oprettedes den selvejende institution, Fulton-Stiftelsen, bestående af Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet og Fultons Venner, hvor driftansvaret for skonnerten overgik til en bestyrelse med repræsentanter for de 3 institutioner. Fulton- Stiftelsens formål er at fremme aktiviserende, almennyttig virksomhed, herunder socialt ungdomsarbejde i forbindelse med sejlfartøjer. I 1979 fik projektet midler til at købe den fredede bygning Postgaarden i Assens som fremtidig landstation for langtidselever. 7. Maj 2012 erklærede Fulton stiftelsen konkurs. I januar 2013 stiftede man Fulton Fonden som vil drive skonnerten fremover Driften Fulton fonden støttes gennem faste tilskud fra kultur- undervisnings- og private bidrag De faste tilskud kan imidlertid ikke dække omkostninger ved at drive et gammelt træskib. Sejlads med besætning og passagerer kræver en høj grad af vedligehold og sikkerhed. Fulton fonden er derfor afhængig af tilskud fra anden side i form af donationer fra fonde og privatpersoner. Donationer fra fonde har gennem de senere år muliggjort en fornyelse af bl.a. skonnertens maskineri, dørk og vejrdæk, men andre emner presser sig på i den kontinuerlige proces med at vedligeholde et klenodie, som dette fartøj udgør. Også besætningens indkvartering ombord skal gøres mere tidssvarende i nærmeste fremtid. Der er mulighed for at yde støtte til skonnerten gennem bidrag til Fulton Fonden Fulton kontor Østergade 42 1.tv 5610 Assens En væsentlig bedragsyder til at dække forudsete såvel som uforudsete omkostninger er foreningen Fultons Venner, hvor man ved medlemskab for et beskedent årligt bidrag kan medvirke til skonnertens bevarelse. Medlemskab kan erhverves gennem Fultons venner

4 SEJLPLAN OG TOGT At være på togt med et sejlskib er den form for tur, der er mest afhængig af vejret. Vi forsøger at udnytte sejlene mest muligt og at tilrettelægge turen således, at det at sejle med sejl er det primære i oplevelsen. Sejlplanen indeholder derfor kun på- og afmønstringshavne, således den øvrige sejlads planlægges undervejs med behørig hensyntagen til vejret. Såfremt der er særlige ønsker til sejladsruten, er man meget velkommen til at fremsende disse, men det er skipperen, der afgør, hvorledes togtet gennemføres, og hvilken rute der sejles. De mange timer, der tilbringes på vandet ved dag- og måske natsejlads, vil give alle deltagere nogle helt specielle oplevelser. Imidlertid er oplevelsen, hvordan man sejlede med disse gamle skibe, det altoverskyggende element. Som dengang også nu indgår alle deltagerne i vagterne både dag og nat ligesom den øvrige besætning, og som det vil fremgå af vagtholdsskemaet, vil alle deltagerne være tilknyttet et vagthold under hele togtet. BESÆTNINGEN Ombord på Skonnerten Fulton er der 3 besætningsmedlemmer/officerer: Skipper, styrmand og kvartermester. Hver enkelt officer leder et vagthold, hvori der, udover togtdeltagerne, også indgår nogle af eleverne fra Fulton-Stiftelsen OPHOLD OM BORD PÅ SKONNERTEN FULTON Som nævnt er deltagerne delt i 3 vagthold. Disse skemaer, som er vedlagt denne skrivelse, bedes udfyldt af den ansvarlige for tilmeldingen til togtet. Den ansvarlige fordeler deltagerne ud fra eget valg, og de udfyldte skemaer sendes til Fulton Kontoret snarest muligt, idet der altid skal ligge en kopi af deltagerlisterne på kontoret. Fulton Kontoret sørger for, at der bliver sendt kopi til Skonnerten. Hver enkelt deltager får således et skibsnummer, der følger denne under hele togtet. Vagtholdene deltager aktivt i pligterne ombord: kabysvagt (madlavning), bakstørn (opvask) og dæksvagt (rorgænger, udkig) samt i det øvrige daglige arbejde ombord på skibet. Det forventes, at du/i går forrest med hensyn til madlavning og bakstørn, idet den faste besætning har mange andre gøremål om bord.

5 TOGTET Almindeligvis foregår påmønstringen mandag kl , og vi forudsætter, at du/i har spist frokost ved ankomsten. Afmønstringen sker fredag kl , med mindre andet aftales. PRAKTISKE OPLYSNINGER Sygdomme Fulton Fonden skal inden togtets begyndelse have underretning (evt. i form af lægeerklæring) om eventuelle sygdomme eller lignende forhold af fysisk/psykisk art, hvis det kan have betydning for den enkelte deltagers mulighed for at klare et sådant lejrskoleophold. Ligeledes vil vi gerne have besked, hvis en deltager er under medicinsk behandling (f.eks. i forbindelse med epilepsi). Forsikring Der kan ikke tegnes ulykkesforsikring for deltagerne, ligesom deltagernes personlige effekter ikke er dækket af vore forsikringer. Der henvises til egne forsikringer. Fulton-Stiftelsen påtager sig intet ansvar for deltagerne eller deres ejendele. Hjemtransport af syge er ikke omfattet af nogen forsikring. Der må tages forbehold for force majeure i situationer (f.eks. maskinskade eller lignende), der kan betyde forsinkelser, afkortelser eller omlægning af sejlplanen. Skulle en deltager blive syg ombord, vil skibet kunne rekvirere hjælp over Radio- Medical. I alvorligere tilfælde kan deltageren hurtigt evakueres og komme under lægebehandling. I sådanne tilfælde vil pårørende blive underrettet omgående. Mønstring Når deltagerne påmønstrer og er blevet budt velkommen, bliver man placeret på mønstringspladserne i vagtholdene. Herefter afholder styrmanden en grundig sikkerhedsinstruktion, så alle kender deres opgaver i en given situation. Efter instruktionen afsejler Skonnerten med alle på dækket, og herefter foregår indkvarteringen. Tobaksrygning Af hensyn til brandfaren må der kun ryges på dækket. Nærmere orientering ved sikkerhedsinstruktionen. Kontakt med skibet Under toget kan Skonnerten Fulton kontaktes på mail mobil: Pårørende er altid velkomne til at besøge skibet i havn både før, under og efter toget således de kan danne sig et billede af livet ombord.

6 Udrustningsliste Til hver deltager bliver der udleveret: 1 hængekøje Hver deltager medbringer selv: Lagen + dynebetræk Robust, vindtæt og varmt hverdagstøj til brug ombord, varme sokker sweater, vindtæt trøje/jakke Regntøj med hætte eller sydvest, gummistøvler og almindeligt robust fodtøj Toiletsager, håndklæder Det er tilladt at medbringe: Ikke elektriske musikinstrumenter Mobiltelefon, den må dog kun være tændt på frivagt i dagslys Det er ikke tilladt at medbringe: FOR MEGET Alle medbragte ting skal helst pakkes i køjesæk eller sportstaske. Vi tilråder, at deltagerne af pladshensyn ikke tager mere med end nævnt ovenfor, da pladsen ombord er trang Husk at få alle jeres ting med når i afmønstrer Husk nedenstående regler ombord: 1. Én hånd til dig selv og én hånd til skibet 2. Alt ombord må bruges men intet må misbruges Vi glæder os til at se jer ombord på Skonnerten Fulton Med venlig hilsen Fulton Fonden Jakob Jensen Chefskipper Fulton.

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Solskinsdage i Marstal

Solskinsdage i Marstal Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Solskinsdage i Marstal Nyhedsbrev nr. 25 - Oktober 2013 1 FORMANDENS KLUMME Formanden har det godt Efter en næsten overstået sæson hvor vores skib har

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer November 2003 NR.1 Indhold: Betaling af syn - sådan bliver det billigere Portræt af»pip«vejrmeldinger - sådan bliver de til NYHEDSBREV FRA SME NYT

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla

Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 1 af 12 Rederiet Fylla Marts 2012 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Overordnet om sæsonen

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS Umiddelbart før CAROLINE'S stabelafløbning interviewedes Albert Petersen (tv.) af Ole Kilhnel fra Danmark Radio. Bag denne ses værftets direktør Thomsen og Peter Grube, forretningsføreren forrederiforeningen

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Skibsdagene på Fejø trækker flere og flere TS-medlemmer, heldigvis også unge og endnu yngre. Læs om det spændende program i år, der netop har mange tilbud til

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla

Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla Årsberetning 2014 Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4a 5970 Ærøskøbing 62521222 www.skonnertenfylla.dk 1 Indhold 1. Rederiet

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

ANNE MARGRETHE af Svendborg. Projektbeskrivelse

ANNE MARGRETHE af Svendborg. Projektbeskrivelse ANNE MARGRETHE af Svendborg Projektbeskrivelse SEJLSKIBSFORENINGEN Introduktion Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har erhvervet galeasen FRI med det formål, at føre den tilbage til sit oprindelige

Læs mere

Fartøjsbevaring i Danmark

Fartøjsbevaring i Danmark Fartøjsbevaring i Danmark Rapport udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen Rapporten Fartøjsbevaring i Danmark blev udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen og fremlagt i 1989.

Læs mere

Nr. 162 40. årgang april 2015 Arbejdsholdet 2014/2015

Nr. 162 40. årgang april 2015 Arbejdsholdet 2014/2015 Nr. 162 40. årgang april 2015 Arbejdsholdet 2014/2015 Her ses årets arbejdshold, som har sørget for at havnen er klar til den kommende sæson. Som tak for deres indsats var de inviteret til frokost i klubhuset,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635 Engang var der hundredvis af rebslagere i Danmark. Nu er der kun en enkelt fastansat af slagsen, Carsten Hvid på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Men han kan fortælle

Læs mere

Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635. Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres

Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635. Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635 Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker

Læs mere