Foreningsnyt. København. Bestyrelsesmøde 22. april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsnyt. København. Bestyrelsesmøde 22. april 2008"

Transkript

1 Nr. 2 - juli for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Formandsmøde 21. oktober 2008, kl Forsøg med salg af almene boliger forlænges: Kurser: Regnskabs og budgetkursus over 2 aftener 9. september 2008, kl september 2008, kl Loven, der udløb ved udgangen af 2007, er - på trods af, at velfærdsminister Karen Jespersen i valgkampen lovede, at salgsloven ikke ville fortsætte i sin nuværende form - alligevel blevet forlænget til at gælde i perioden fra 1. juli 2008 til og med 31. december Arrangementer i øvrigt: Konference for afdelingsbestyrelser 3./4. oktober 2008 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A Postboks København K Tlf: Fax: Internet: Red.: Kaare Vestermann (ansv.) Pia Mortensen Nyhedsbrevet udsendes til VI- BO s medarbejdere, selskabsog afdelingsbestyrelser. Oplag: 350 1

2 Foreningsnyt København Bestyrelsesmøde 22. april 2008 Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har besluttet at der skal udfærdiges et udbud vedrørende ældreboliger. Der har været drøftelser mellem administrationen og Kuben om et samarbejde om at byde på projektet. Bestyrelsen godkendte, at administrationen går videre med sagen. Utilpassede unge Bestyrelsesmøde 21. maj 2008 Bestyrelsen behandlede et forslag fra Fredensborg Kommune om anvisning af utilpassede unge. Baggrunden er en melding fra Fredensborg Kommune om at de har et problem med utilpassede unge, som enten er kriminelle eller kriminalitetstruet, og kommunen gerne vil have, at disse unge skal have mere faste rammer omkring deres tilværelse, herunder en lejlighed. Fredensborg Kommune havde med baggrund i huslejestørrelse set sig varme på 14 af VIBO s lejemål fordelt på afd. 101, 102 og 103. Foreningsbestyrelsen drøftede spørgsmålet og var meget betænkelige med hensyn til at indsætte kriminelle unge i VIBO lejemål. Det blev endvidere påpeget fra bestyrelsens side, at såfremt man indsætter kriminelle unge i lejemål i afd. 101, 102 og 103 vil det kollidere med den indgående aftale med Fredensborg Kommune om fleksibel udlejning, der jo netop går ud på at få en bedre og mere afbalanceret beboersammensætning. Foreningsbestyrelsen sagde således nej til, at der skal indsættes utilpassede unge i afd. 101, 102 og 103. Det blev aftalt, at afdelingsbestyrelsen i de 3 afdelinger skal orienteres om det notat, som Fredensborg Kommune har udarbejdet og om bestyrelsens beslutning. Samtidig skal afdelingsbestyrelserne forespørges, hvorvidt de har bemærkninger til sagen. Beboermaksimum Reglerne vedrørende beboermaksimum er tiltrådt i to af de kommuner VIBO er repræsenteret i. Det drejer sig om Høje-Taastrup og Fredensborg. Indtil nu har VIBO vedtaget ikke at tilslutte sig ordningen, som i korthed medføre at en bolig ikke må huse flere end 2 personer pr. beboelsesrum. I selve lejeperioden må antallet af beboere i boligen ikke forøges, således at beboermaksimum overskrides bortset fra tilfælde, hvor husstanden forøges med lejernes børn, ægtefælle/samlever eller disse børn. Der er givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan give dispensation i visse tilfælde, f.eks. hvis husstandsforøgelsen skyldes syge eller gamle plejekrævende slægtninge. Efter drøftelsen med Fredensborg Kommune samt ud fra erfaringer fra de øvrige boligselskaber der er repræsenteret i Fredensborg Kommune, behandlede bestyrelsen spørgsmålet og vedtog at VIBO - i første omgang kun i Fredensborg - tilsluttede sig aftalen om beboermaksimum. Fortsættes side 3 2

3 Fortsat fra side 2..Bestyrelsesmøde 26. juni 2008 Indmeldelsesgebyr I 1998 vedtog repræsentantskabet at indmeldelsesgebyret i VIBO skulle vær 100 kr. Siden er indmeldelsesgebyret ikke blevet reguleret. I henhold til vedtægternes 3, stk. 1, skal en ændring af indmeldelsesgebyret vedtages af repræsentantskabet. Med baggrund i at det er 10 år siden, at indmeldelsesgebyret er blevet reguleret, vedtog bestyrelsen, at der til repræsentantskabsmødet i november måned 2008 fremsætter forslag om, at indmeldelsesgebyret forhøjes fra 100 kr. 150 kr. Individuel modernisering I forbindelse med indførelse af individuel modernisering i 2005, blev der i november 2005 fastlagt lånegrænser for henholdsvis det samlede lån samt højeste pris pr. modernisering. Disse grænser har siden været genstand for drøftelser og spørgsmål, dels fra enkelbeboere, dels fra afdelingsbestyrelser og senest på formandsmøde i VIBO. Med udgangspunkt heri drøftede bestyrelsen lånegrænserne for individuel modernisering, og man blev enige om at foreslå til repræsentantskabsmødet i november måned 2008, at maksimumgrænserne pr. modernisering fjernes, således at beboerne stilles frit, om de vil anvende den samlede maksimumgrænse pr. lejemål til en, og kun en, af de godkendte moderniseringer. Resultatet vil være, at en beboer kan bruge hele beløbet til f.eks. køkkenmodernisering i modsætning til nu, hvor kun en del af maksimumbeløbet pr. bolig kan godkendes. Overenskomster BL har som noget nyt behandlet overenskomster for HK-ansatte og inspektører. BL s overenskomstudvalg har nu færdigforhandlet de to første landsdækkende overenskomster med henholdsvis HK-Privat for administrativt personale og Faglig Puls for inspektører. Overenskomsterne er indgået for perioden BL s bestyrelse har mandag den 19. maj 2008 tiltrådt forhandlingsresultatet. Resultatet af inspektørernes urafstemning var et ja til overenskomsten og HK urafstemning var ligeledes et ja til den nye overenskomst. Foreningsbestyrelsen godkendte overenskomsten for inspektørerne og overenskomsten for HK erne. Fleksibel udlejning i afd. 830 Med virkning fra 1. juli 2008 er der indgået aftale med Høje-Taastrup Kommune og VIBO om, at det er VIBO der forestår udlejningen af afd Engelholm Alle. Det er samtidig foreslået, at der indføres fleksibel udlejning i afd Kriterierne der foreslås er de samme der er gældende i VIBO afd. 121 og 135, dvs.: Boligsøgende der har arbejde på en arbejdsplads beliggende i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager. Boligsøgende der er i gang med en længerevarende uddannelse i regionen, eller som tilflytter kommunen af uddannelsesmæssige årsager Ældre med bopæl i kommunen som har en bolig, der ikke passer til det aktuelle behov Aftalen foreslås at løbe i samme periode der er aftalt i VIBO afd. 121 og 135, dvs. med udløb 31. maj Bestyrelsen godkendte aftale om fleksibel udlejning for afd Ny byggemulighed Bestyrelsen godkendte at VIBO gik videre med en sag, hvor VIBO i samarbejde med Kuben bød ind på en prækvalifikation vedrørende opførelse af plejecenter i Hvidovre samt 72 almene ældreboliger. Fortsættes side 4 3

4 Nyhedsbrev nr. 2 - juli 2008 Fortsat fra side 3 Skævinge På garantforsamlingsmøde den 4. juni 2008 blev Ole Schouenborg genvalgt som bestyrelsesmedlem og PoulErik Lunde blev genvalgt som suppleant. På repræsentantskabsmøde - ligeledes 4. juni blev Randi Christensen, afd. 350, og Erik Larsen, afd. 350, genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Bestyrelsen er efter valgene uændret: Ole Schouenborg - garantvalgt, formand Erik Larsen - afd. 350, næstformand Randi Christensen - afd. 350 Anni Kvistgaard - afd. 306 Niels Gerlach - udpeget af kommunen Gribskov Kommune Afd spadestik Onsdag den 23. april 2008 blev afholdt 1. spadestik til VIBO afd. 213 omfattende opførelse af 25 støttede boliger fordelt med 22 almene familie boliger og 3 ældreboliger. Placeringen er i Gilleleje på en ny udstykning i udkanten af byen. Byggeriet er planlagt færdigt 1. december Formand for VIBO Gribskov Mogens Madsen og borgmester Jannich Petersen Afd. 212 Vedrørende byggesagen VIBO afd. 212, som havde 1. spadestik 14. marts 2008, er der tale om et byggeri, hvor der bliver leveret byggemoduler fra Estland, hvorefter de samles på byggepladsen i Gilleleje. Det går hurtigt og planmæssigt fremad. 4

5 Nyt fra afdelingerne VEST - Afd Engelholm Alle, Høje-Taastrup I forbindelse med opførelse af afdelingen i 1998, krævede kommunen 100% anvisning af afdelingens 79 boliger. Høje-Taastrup Kommune har nu ønsket at dette ændres, således at VIBO forestår anvisning, dog således at kommunen fortsat anviser 25% af boligerne. Boligforeningen er selvfølgelig meget interesseret i selv at forestå anvisningen af boligforeningens boliger, og ved møde hos kommunen er der indgået en aftale om at boligforeningen pr. 1. juli 2008 forestår udlejningen af afdelingens boliger på de præmisser der er foreslået kommunen. Aftalen indebærer, at kommunen anviser 25% af boligerne, 25% anvises efter VIBO s venteliste og 50% anvises ligeledes efter VIBO s venteliste, men efter nogle fleksible kriterier, der er aftalt med kommunen. Københavns Kommune har en pulje hvortil det er muligt, at søge tilskud til at indrette eller forbedre fælleslokaler eller gøre noget ved afdelingens udearealer. Støtten kan blandt andet søges til: Faciliteter for børn og unge Etablering af fælles beboerfaciliteter Miljøforbedrende foranstaltninger Støtte til beboerlokaler og friarealer Der kan ikke søges om tilskud til vedligeholdelsesarbejder. En betingelse for eventuel støtte er at afdelingen selv betaler et beløb der svarer til det kommunen vil give i støtte. Flere VIBO-afdelinger har allerede opnået tilskud: afd. 115/802 til en fælles legeplads, afd. 159 ligeledes til en legeplads, afdeling 104, 114 og 129 til beboerfaciliteter, ligesom der er søgt tilskud til mobil ungdomsklub i Mimersgade-kvarteret. Du kan læse mere om ordningen på under punktet Støttet byggeri/tilskudsmuligheder. Her kan du også se hvad andre har søgt og fået tilskud til. Har I et projekt der ønskes at søge tilskud til bedes I kontakte jeres områdeleder eller områdechef. Tidsfristen for ansøgningen slutter henholdsvis 1. marts og 1. september hvert år. Boligselskabet KAB har udgivet en ny håndbog om almene boliger, til afløsning for Børge Høilunds lille grønne, der i årevis har fungeret som et godt opslagsværk for boligfolk. Såfremt der er afdelingsbestyrelsesmedlemmer der ønsker et eksemplar (eller flere) af den ny håndbog, kan denne bestilles hos VIBO, v/jeanne Bergstrøm, tlf eller mail (NB. Jeanne Bergstrøm har ferie til og med 27. juli 2008). Udgiften på 385 kr. + porto debiteres afdelingen. Den almene boligsektor i historiens lys Det danske boligmarked Boligorganisationen Boligafdelingen Beboeren Driften i en boligorganisation Den almene boligsektors økonomi og fonde Nybyggeri og renovering Omverdenen 5

6 I dette nr. af Nyhedsbrevet vil vi i Jurahjørnet orientere om en sag, hvor en lejers barn kom til skade i et af VIBO s fællesvaskerier. Sagen er interessant, idet lignende principielt kunne ske i morgen i en anden VIBO -afdeling. Sønnen til en lejer i afd. 802, Nygårdsvej, på Østerbro kom den 17. april 2006 alvorligt til skade i det til ejendommen knyttede vaskeri, beliggende Landskronagade 1. Den pågældende søn, herefter kaldt skadelidte, brækkede højre arm og albueled flere steder under hans forsøg på at tømme vaskeriets centrifuge for tøj, medens maskinen stadig kørte. Den brækkede arm og albueled har bevirket, at skadelidte har varigt men i dag. Skadelidte var lige fyldt 12 år, og i henhold til afdelingens husorden må børn under 15 år ikke opholde sig alene i vaskeriet og må ikke betjene vaskeriets maskiner. Endvidere var der ved det lovbefalede sikkerhedstjek blevet påsat mærkat/klistermærke, hvorpå der stod, at centrifugen ikke må betjenes af børn under 15 år. Dette mærkat/klistermærke var dog efterfølgende blev fjernet. Hovedspørgsmålet under retssagen var, om der havde været tale om en funktionsfejl ved centrifugens åbneog lukkemekanismen eller om skadelidte havde udøvet vold eller hærværk på centrifugens lugelås. Det var derfor et spørgsmål om, hvorvidt VIBO fuldt ud havde opfyldt sine tilsyns- og vedligeholdelsesforpligtigelser vedrørende centrifugen - herunder hvorvidt VIBO havde foranlediget foretaget det fornødne sikkerhedseftersyn af centrifugen - og hvordan VI- BO s almindelig kontrol/tilsyn med centrifugen i det daglige havde været. Der bliver 2 gange årligt foretaget et egentligt eftersyn af centrifugen i overensstemmelse med 17 i bekendtgørelse nr. 776 af 25. november 1991 om centrifuger. Det sidste serviceeftersyn af centrifugen blev foretaget den 6. februar 2006, lidt over 2 måneder før skadelidtes uheld. Med hensyn til VIBO s almindelige kontrol/tilsyn blev centrifugen visuelt kontrolleret dagligt af ejendomsmesteren eller ejendomsassistenten. Jurahjørnet Centrifugesagen, afd. 802, Nygårdsvej Med baggrund i en Højesterets dom, afsagt i oktober 1984 vedrørende brug af en ejendoms centrifuge, mente VIBO s forsikringsselskab Codan Forsikring og deres advokatfirma Plesner, at retspraksis var så streng med hensyn til ansvarsbedømmelsen, at der ville være en risiko på omkring 70 % for, at VIBO tabte den pågældende sag og ville blive ansvarlig for skadelidtes uheld. Derfor meddelte Codan Forsikring og advokatfirmaet Plesner, at sagen skulle forliges. Codans Forsikrings lægekonsulent havde vurderet, at skadelidtes mengrad ville være omkring 30 %. Vurderingen var således, at VIBO ville være erstatningsansvarlig for et samlet beløb på kr med tillæg af renter. På denne baggrund foreslog advokatfirmaet Plesner skadelidtes advokat, at sagen blev forligt ved at Codan Forsikring på vegne VIBO betalte 2/3 af erstatningsbeløbet, svarende til kr med tillæg af renter til skadelidte til fuld og endelig afgørelse af sagen. Dette forligsforslag sagde skadelidtes advokat nej til, hvilket var baggrunden for, at sagen blev hovedforhandlet. Retssagen blev hovedforhandlet i Byretten den 6. juni, og den 3. juli blev der afsagt dom i sagen, hvor Byretten frifandt VIBO fuldstændigt. Der er nok ingen tvivl om, at skadelidtes advokat vil anke sagen til Landsretten. Så må vi se, om Landsretten kommer til samme resultat som Byretten. En sag ved Landsretten kan i gennemsnit tage helt op til 2 år for at blive berammet, så der vil gå et stykke tid før, vi kender det endelige resultat. Men indtil videre er vi meget tilfredse med resultatet. Netop denne sag har dog givet anledning til at drøfte, om vi skal have en mere omfattende opsætning af videokameraer i de enkelte afdelingers vaskerier, specielt med henblik på enten at undgå hærværk eller at kunne løfte bevisbyrden for hærværk eller personskade. Derfor bør de afdelinger, som ikke har videoovervågningskamera i deres vaskeri overveje at få dette. Der er ingen tvivl om, at havde der i vaskeriet i Landskronagade været opsat et videokamera i 2006, så ville vi have været foruden denne retssag. 6

7 Politianmeldelse I forbindelse med nogle alvorlige hærværkssager i afd. 127 har VIBO haft møde med Nørrebro nærpoliti. I denne forbindelse fik vi af politiet en meget overraskende oplysning vedrørende politi anmeldelser i almindelighed. Såfremt man som afdelingsbestyrelse eller beboer er ude for en episode i afdelingen, hvor det er nødvendigt at tilkalde politiet, så skal man udtrykkelig bede politiet om, når de kommer tilstede, at optage politirapport vedrørende den pågældende episode. Hvis man ikke gør det, så bliver der ikke skrevet en politirapport, og en politirapport er som udgangspunkt altid god at have, såfremt der f.eks. skal køres en husordensag mod de lejere, som har udøvet i hærværk i afdelingen Ændret husdyrtilladelse I juni måned er VIBO s husdyrtilladelser blevet ændret således, at der er indført et generelt forbud mod kamphunde/muskelhunde. Forbuddet gælder både race rene kamphunde/muskelhunde og blandede racer. Ved blandede racer forstås både blandinger mellem de forskellige kamphunde/muskelhunde, og blandinger med alle øvrige hunderacer, hvori der indgår en af de nævnte kamphunde/muskelhunde. Følgende hunderacer betegnes som kamphunde/ muskelhunde og er omfattet af VIBO s forbud: amerikansk bulldog, engelsk bulldog, bull mastiff, dogo argentino, fiona brasilieiro, mastino napolitano, centralasiatisk ovtcharka, kaukasisk ovtcharka, tosa, great japanese dog, amerikansk staffordshire terrier (amstaff), staffordshire bull terrier, bull terrier. Det generelle forbud mod kamphunde/muskelhunde skyldes, at der er et tiltagende problem med disse hunderacer, som har bevirket, at VIBO s udlejning får flere og flere klager af meget alvorlig karakter over disse hunde. For at imødegå dette tiltagende problem, har man derfor indført et forbud mod ovennævnte hunderacer og blandinger heraf, da disse generelt må betragtes som værende til fare for beboerne, herunder specielt for børn og øvrige hunde m.fl. i afdelingen. VIBO har fået en enkelt klage fra en af afdelingsbestyrelserne over det generelle forbud mod kamphunde/ muskelhunde. I henhold til VIBO s vedtægter 22, stk. 6, er det afdelingsmødet der fastsætter husordenen for den enkelte afdeling. Men i henhold til lejelovens 27, som danner udgangspunkt for almenlejeloven, er det boligorganisationen, som skal sørger for, at der hersker god orden i afdelingen. Når det således, som i nærværende situation, drejer sig om et meget alvorligt og tiltagende problem - hvor der med mellemrum opstår fare for de øvrige beboere og deres husdyr i afdelingen på grund af disse hunderacer - så er kompetencen til at træffe beslutning om disse hundes lovlige tilstedeværelse i afdelingen ikke umiddelbart overladt til afdelingsmødets beslutning. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at Justitsministeriet i henhold til Dyreværnslovens kan fastsætte regler om forbud mod dyr, der kan frembyde fare eller skabe frygt. Efter denne bestemmelse har Justitsministeriet i en bekendtgørelse udstedt forbud mod to særligt farlige hunderacer. Det er således forbudt at anskaffe hunde af racerne pitbull terrier og tosa i Danmark. Det drejer sig således om to af de hunderacer, som er nævnt på VIBO s forbudsliste. Med hensyn til forbuddet er dette alene med fremadrettet virkning. Det vil sige, at de beboere, som har en af de nævnte kamphunde/muskelhunde eller en blanding heraf, bortset fra pitbull terrier eller tosa, kan beholde hunden under forudsætning af, at de tidligere har fået en husdyrtilladelse og der ikke kommer klager fra de øvrige beboere over den pågældende hund. 7

8 Den sociale vicevært er ansat til at tage sig af de opgaver som mange ejendomsmestre og funktionærer gerne vil, men desværre ikke har tid til. Ideen er, at den sociale vicevært skal være med til at få beboerne i afdelingerne mere i spil og skabe grundlag for et øget fællesskab i afdelingerne. Pr. 1. maj blev Charles Nielsen ansat som social vicevært i Telemarksgade og har nu været ansat i lidt over 2 måneder. Her i starten af perioden er der gået meget tid med forberedelse, hvor Charles har haft kontakt til miljøambassadørerne i afdelingerne og været med på miljøkurset, forberedt opgangsmøder med beboerne samt fået etableret kontakt til bestyrelserne i afdelingerne. I midten af juni blev der afholdt et startskudsarrangement for indvielsen af den iværksatte helhedsplan for området, hvor der blev iværksat en miniforskønnelse af området. Der dukkede omkring 25 personer op af forskellig etnisk herkomst som sad og spiste sammen. I det daglige varetager Charles en lang række opgaver som på den ene eller anden måde involverer beboerne i afdelingerne. I fællesskab med børnene i området har Charles for eksempel renoveret området omkring VIBO-cafeen og repareret nettet på den anlagte grusbane. Ligeledes er der blevet Den sociale klumme Den sociale vicevært BL Kredsrepræsentanter iværksat en arbejdsdag for beboerne. Der var dog ikke så mange som havde tilmeldt sig, men der dukkede alligevel børn og 20 voksne op for at deltage i arbejdsdagen. Inden arbejdsdagen var der blevet indkaldt til stormøde, hvor beboerne kunne stille forslag til indretning og brug af rummet mv. og hvor fremmødet var på over 60 personer. Efter arbejdsdagen blev på beboernes opfordring planlagt en ny arbejdsdag i august. I den kommende tid vil Charles afholde samtaler med beboerne i afdelingerne, både de etablerede og de nytilflyttede, for at høre om de har nogle forslag til hvordan det kan blive bedre at bo området. Forud for dette besøg er der blevet udarbejdet en folder, som skal oversættes til tyrkisk og arabisk. Videre skal der holdes opgangsmøder med beboerne og miljøambassadørerne ligesom der skal laves nye projekter for de unge i afdelingerne samt følges op på den sidste fælles arbejdsdag og forberede den nye i august. Mohammed Siam og Kaare Vestermann er valgt ind som kredsrepræsentanter i BL s 1. kreds. Bjarne Christensen er valgt ind som kredsrepræsentant i BL s 2. kreds. BL har oplyst, at en principiel sag, som BL og Albertslund Boligselskab har ført vedrørende SKAT s opkrævning af lønsumsafgift nu er slut. Resultatet blev, at BL og Albertslund Boligselskab vandt sagen i Højesteret med dommerstemmerne 7-0. I BL info nr. 22 fremgår det at: Moms og lønsumsafgift Det endelige resultat er særdeles glædeligt, både fordi mange medlemmer med egen administration nu vil kunne få tilbagebetalt adskillige tusinde kroner i for meget indbetalt lønsumsafgift, og fordi dommen også gør op med momsproblematikken på ejendomsfunktionærer og dermed på de formelle ansættelsesforhold. Højesteretsdommen har endvidere slået fast, at en afdeling er en del af en boligorganisation og altså ikke en selvstændig juridisk enhed. I dommens særdeles klare præmisser hedder det bl.a. således:. Afdelingerne er imidlertid ikke i øvrigt tillagt sædvanlige ejerbeføjelser over ejendommen. Det er således boligorganisationens og ikke afdelingernes ledelse, som træffer beslutning om salg, pantsætning eller væsentlig forandring af ejendommene.... og en afdeling kan således ikke opbygge en egentlig egenkapital. Uanset princippet om økonomisk uafhængighed kan en afdeling i en boligorganisation på denne baggrund ikke anses for en selvstændig juridisk enhed, men må som også selve betegnelsen afdeling indicerer - anses for en del af boligorganisationen. BL oplyster, at man fra BL s side hurtigst muligt vil vende tilbage med oplysninger om, hvorledes boligorganisationerne skal agere i forhold til ejendomsfunktionærernes formelle ansættelsesforhold, moms på byggesagsadministration mm. 8

9 Diverse arrangementer 25./26. april kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev afholdt 25./26. april 2008 med 29 deltagere. Kurset berørte bl.a. regnskab, drift, klagebehandling samt afdelingsbestyrelsens rettigheder og pligter. I lighed med tidligere kurser for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, afsluttede kurset med et rollespil omkring et afdelingsmøde, hvor deltagerne fik brug for en lang række af de ting der var gennemgået på kurset. 6. maj temamøde - boligpolitisk emne 23 deltog i mødet, hvor vicedirektør Bent Madsen fra BL orienterede om regeringens oplæg til den fremtidige styring af den almene boligsektor. Den rapport, der er udarbejdet af regeringens nedsatte udvalg, lægger op til mål og aftalestyring (færre regler) og der var således lagt op til, at den fremtidige styring skal bygge på: Styringsdialog Dokumentation Forvaltningsrevision Bent Madsen orienterede om, at rapporten indeholdt mange ændringer bl.a.: Råderet: øget beløbsrammer og længere løbetid Afdelingsvalg af vedligeholdelsesordning 20. maj formandsmøde Flere beføjelser til øverste myndighed, bl.a.: Beslutte større renoveringer Valgfrihed om øverste myndighed skal være en generalforsamling eller et repræsentantskab Kraftige lempelser i reglerne for udlejning Øgede grænser for sideaktiviteter Friere anvendelse af dispositionsfonden f.eks. i forbindelse med nybyggeri Efter Bent Madsens indlæg, var der en god debat om emnet. Vi kommer i den kommende tid til at høre mere om de ændrede regler for den almene boligsektors styring, og emnet tages - selvfølgelig - op på efterårets afdelingsbestyrelseskonference den 3. og 4. oktober Med 15 deltagere var der en fin drøftelse med overskrifterne: driften Gensidig orientering emner til fremtidige formandsmøder Særskilt referat var udsendt. Næste møde er 21. oktober 2008 i Sankt Peders Stræde Tiltrædelser: Fratrædelser: Jubilæer: Fødselsdage: Social vicevært Charles Nielsen Driftsområde Syd pr Ejendomsassistent Harry Larsen Driftsområde Nivå pr Ejendomsassistent Ken Friese Driftsområde Øst pr Frank L. Larsen Driftsområde Syd pr Kristjana Kristjansdottir Driftsområde Syd 10 år den Vibeke Klysner Drift-teknik Sankt Peders Stræde 20 år den Pia Mortensen Drift-administration Sankt Peders Stræde 50 år den Ejendomsassistent Flemming Rohde Driftsområde Syd pr

10 Regnskabsafdelingen: Sekretariat, intern revision og boligsociale opgaver Erland Germer: Tlf.: Sekretariat: Jeanne Bergstrøm Tlf.: Intern revisor: Merethe Bryder Tlf.: Følgende medarbejdere varetager ansvaret for de enkelte afdelinger: Brigitte Tolderlund: Afd.: 113, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 350, 395, 397, 210, 211, 306 og 819 Tlf.: Yvonne Ersgaard: Afd.: 101, 102, 103, 105, 820, 940, Tlf.: Pernille Steffensen Afd.: 107, 108, 117, 123, 127, 133, 147, 155, 177 og 187. Tlf.: Dinah Stuhde: Afd.: 104, 110, 116, 119, 120, 129, 140, 153, 159, 173, 199, 812, 830, 981 og 985 Tlf.: Britt L. Petersen: Afd.: 134 og 142 Tlf.: Linda Andersen: Kreditoransvarlig Afd.: 109, 111, 112, 114, 115, 118, 122, 137, 175, 179, 802 og 810 Tlf.: Sandie Rousing: Afd.: 106, 121, 135 og 141 Tlf.: Jeanie Andresen: Vikar Drift-administration: Margit Kunze Tlf.: Pia Mortensen: Tlf.: Drift-teknik: Renovering/internet/telefoni/tv: John Christensen Tlf.: H.C. Stolten: Tlf.: Vibeke Klysner Tlf.: Juridisk afdeling: Tina Kastberg: Tlf.: Edb: Driftsafdelingen: Drift-administration, nybyggeri, teknik, juridisk afdeling, edb, drift-afdelinger og udlejning Kaare Vestermann: Tlf.: Lars Jensen: Tlf.: Drift-afdelinger (Midt, Syd, Øst): Henrik Nielsen (Midt, Syd, Øst) Tlf.: Svend Olsen (Midt) Tlf.: Kåre Andresen (Syd) Tlf.: Kim Andersen (Øst) Tlf.: Sussi Høiagaard (Midt/Syd) Tlf.: Berit Mikkelsen (Syd) (Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153, 819) Tlf.: Alice A. Jespersen (Øst) Tlf.: Drift-afdelinger (Nord, Nivå, Vest): Søren Kjerulff (Nord, Nivå, Vest) Helle F. Jonassen (Nord) Tlf.: Stina Hallkvist Guidje (Nivå) Tlf.: Helle Guldberg Olsen (Vest) Tlf.: Udlejning: Annie Johansen: Lisa Andersen: Charlotte Nyborg: Birthe Larsson: Linda Stark: Marianne Hansen Omstillingen 10

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en Nr. 3 - oktober 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO

Læs mere

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby Nr. 1 - marts 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juli 2007 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2007: Temamøder: Afdelingsbestyrelsens kompetence og husorden Tirsdag den 18. september 2007 Kl. 17.00-20.00 Formandsmøde Tirsdag

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. er variabel, men højest kan komme op på 6%.

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. er variabel, men højest kan komme op på 6%. Nr. 3 - november 2007 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2007/2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

VIBO skal vælge ny formand

VIBO skal vælge ny formand Nr. 2 - juli 2009 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2009: Temamøder: Fysisk renovering af afdelinger 1. september 2009, kl. 17.00-20.00 Arrangementer i øvrigt: Konference for

Læs mere

Mindeord. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Mindeord. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 3 - oktober 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2006: Formandsmøde: Tirsdag den 31. oktober 2006 Kl. 17.00 Arrangementer i øvrigt: Ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag

Læs mere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 1 - marts 2005 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Nyt fra afdelingerne Emne ej fastlagt Onsdag den 26. oktober 2005,

Læs mere

Byggerenovering i VIBO afdeling 101

Byggerenovering i VIBO afdeling 101 Nr. 1 - april 2011 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2011: Temamøder: Helhedsplaner 6. september 2011 kl. 17.00-20.00 Handlingsprogram for 2011-2015 20. september 2011 kl. 17.00-20.00

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-4, torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Peter Schneider, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Peter Schneider, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-11, torsdag, den 28. januar 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud:

Læs mere

KONKURRENCE OM NYBYGGERI

KONKURRENCE OM NYBYGGERI Nr. 2 - marts 2004 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Arbejds-, familie og børneliv v/cand. pæd. psych. John Halse Tirsdag

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juni 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Kursus- & mødekalender: Nyt fra afdelingerne Temamøder: Afdelingshjemmeside Tirsdag den 19. september 2006, kl. 17-20 Kurser: Budget- & regnskabskursus

Læs mere

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Nr. 35 - april 2003 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Råderet/modernisering Tirsdag den 23. september 2003, kl. 19-21

Læs mere

Off. referat. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

Off. referat. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-8, torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 42 fremmødte. 32 fra 1. kreds, 7 fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juli 2014 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2014: God sommer fra foreningsbestyrelsen Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afdelingens egen hjemmeside

Afdelingens egen hjemmeside Nr. 1 - april 2007 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2007: Temamøder: Fraflytning og flyttesyn Tirsdag den 24. april 2007 kl. 17.00-20.00 Afdelingsbestyrelsens kompetence og husorden

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN Nr. 4 - december 2011 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Lokal Afledning af Regnvand (LAR) samt skybrud - er vi sikret godt nok? 27. marts 2012 kl. 17.00-20.00 Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 4 - december 2013 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Beboerdemokratiet samt brug af sociale medier 25. februar 2014 Solceller samt andre energibesparende tiltag 25. marts 2014 Den digitale

Læs mere

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Frank Jensen, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Frank Jensen, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-12, torsdag, den 10. december 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Mødeleder:

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nr. 2 - juni 2012 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Afdelingshjemmesider 25. september 2012 kl. 17.00-20.00 Formandsmøder: 21. august 2012, kl. 17.00 Kurser: Regnskabs- og budgetkurser over to aftener

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering Nr. 3 - november 2010 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2010: Temamøder: Hvordan kan man får beboerne til at følge sig trygge i afdelingerne 22. marts 2011 kl. 17.00-20.00 Årsgennemgang

Læs mere

Offentligt referat. Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Henrik Nielsen, Tina Kastberg

Offentligt referat. Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Henrik Nielsen, Tina Kastberg REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2013-10, torsdag, den 31. oktober 2013 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Mohamed Siam,

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-7, torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - marts 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: Opfølgning på Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Ekskursion til Malmø 25. maj 2013, kl. 8.45-16.30 Beboerdemokrati og naboskab/ sociale

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/ VEDTÆGTER 2008 2012 Vedtægter.indd 1 21/05/12 10.42 Vedtægter For Arbejdernes Andels Boligforening: Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels Boligforening A.M.B.A.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Ny lovgivning. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Ny lovgivning. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 1 - februar 2010 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2010: Temamøder: Boligsocialt emne 24. marts 2010, kl. 17.00-20.00 Målsætning/handlingsprogram 11. maj 2010, kl. 17.00-20.00

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold Vedtægter for 2011 Oversigt 1 3 Navn, hjemsted og formål 4 Medlemsskab og kapitalforhold 5 9 Repræsentantskabet 10 12 Bestyrelsen 13 15 Afdelingsmødet 16 17 Afdelingsbestyrelsen 18 Valg af revisor 19 21

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 side nr. 253 Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere