Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service"

Transkript

1 Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R igshospitalets økonom iske fo r hold m.v. 892 B etæ nkning om køreuddannelse 893 B etæ nkning om en revision af folketingsvalgloven 894 K om m unale styrelsesform er og kom m unalpolitikernes arbejdsvilkår m.m. 895 B etæ nkning om udvidet sam arbejde m ellem skattevæ senet og toldvæ senet 896 Socialindkom st 897 K om m unale udgiftsbehov III. Supplerende rapp o rt 898 B etæ nkning om førtidspension 899 B etæ nkning om uddannelse a f sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radio terapiafdelinger 900 B etæ nkning om uddannelses- og erhvervsvejledning 901 Opgavefordelingen på vejom rådet 902 B etæ nkning angående forsvarets frem tidige personel- og uddannelsesstruktur sam t personellovgivning 903 B etæ nkning om en revision af Lov om kom m u nale valg og Lov om valg af danske repræ sentanter til E uropa-parlam entet 904 B etæ nkning om æ ndring af tinglysningslovens D elbetæ nkning om generelle hastighedsbegræ nsninger 906 Socialindkom st O rganisering af indsam ling og fordeling a f blod sam t frem stilling af blodfraktioneringsprodukter 908 Statens kantiner B eskatningsreglernes sam m enhæ ng m ed fredningslovgivning og skovlovgivning 910 L andsby kom m issionens delbetæ nkning 1: den hidtidige udvikling 911 Dagspressens distributionsforhold 912 L icenskonstruktioner og fotokopiering. 1. delbetæ nkning 913 Ø -kom m unem es økonom iske og servicemæssige problem er 914 S traffelovrådets b etæ nkning om vold tæ g t, røveri og brandstiftelse 915 B etæ nkning nr. 8 fra æ gteskabsudvalget af 1969: Samliv uden ægteskab I 916 Pæ dagogikum 917 Prisfastsæ ttelse for blod og blodfraktioneringsp ro d u k ter 918 B ørnekom m issionens betæ nkning Udvalgsrapporter til betæ nkning nr. 918: 1. B ørnefam iliernes økonom i og arbejdsforhold 2. Sm åbørn i bolig og miljø 3. Sm åbørn, daginstitutioner og dagpleje 4. Sm åbørn og tidlig indsats 919 B etæ nkning om uddannelse af ergoterapeuter og fysioterapeuter 920 Beretning om periodisk syn 921 Fæ rdselssikkerhedspolitisk redegørelse. 1. del DIREKTORATET FOR STATENS INDKØB

3 Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981

4 L a n d sb y k o m m issio n en d e lb e tæ n k n in g 2 b efo lk n in g og o ffen tlig service Fotos: Side 8 K n u d L a u tru p -L a rsen, P lansty relsen. Side 30 O le M allin g, F o rsø g scen tret i L ejre. Side 34 O le M allin g, F o rsø g scen tret i Lejre. Side 72 F ra L a n d s b la d e t, L a n d b o fo re n in g e rn e s u g eb lad. Side 90 O le M allin g, F o rsø g scen tret i L ejre. Side 120 O le M allin g, F o rsø g scen tret i L ejre. Side 146 O le M allin g, F o rsø g scen tret i L ejre. S ide 174 O le M allin g, F o rsø g scen tret i L ejre. Side 204 O le M allin g, F o rsø g scen tret i L ejre. T ry k t a f v iso p rin t as i ek sem p larer. K ø b e n h a v n IS B N B e tæ n k n in g nr. 927.

5 Indholdsfortegnelse F o r o r d... 7 D e l I B e f o l k n i n g s f o r h o l d... 8 U d v ik lin g en i lan d sb y ern es fo lk etal... 9 S to rb y n æ rh e d e n s b e t y d n i n g B efolkningen i L a n d sb y e r i la n d d is tr ik te r L an d sb y ern es b efo lk n in g su d v ik lin g i A lm en n y ttig t bolig b y g g eri i la n d s b y s a m f u n d D e l I I O f f e n tlig s e r v i c e U n d e r v i s n i n g s o m r å d e t H id tid ig u d v ik lin g i lo v g iv n in g e n N u g æ ld e n d e lo v g ru n d la g - s t a t u s S kolens u d v i k l i n g D et frem tid ig e b ø rn e ta l P riv ate s k o l e r O m folkeskolens u d b y g n in g s p la n læ g n in g V alg a f sk o lety p er - sa m m e n h æ n g m ellem skolestørrelse, p æ d a g o g isk e og ø k o n o m isk e fo rh o ld P æ d ag o g isk e f o r h o l d Ø k o n o m isk e f o r h o l d B e fo lk n in g su n d erlag fo r en 7-klasset s k o l e V irk e m id le r - L an d sb y k o m m issio n en s a n b e f a lin g e r B ib lio te k e r H isto risk u d v i k l i n g N u v æ re n d e lo v g r u n d la g S t a t u s U d v ik lin g s te n d e n s e r V irk e m id le r - L an d sb y k o m m issio n en s a n b e f a lin g e r... 86

6 D e t s o c ia le o m r å d e L o v g ru n d la g - p la n læ g n in g - s t y r i n g F o r a n s t a l t n i n g e r f o r b ø r n o g u n g e H isto risk u d v i k l i n g T y p e r a f d a g tilb u d B eskrivelse a f in s titu tio n s f o r m e r n e K o m m u n e n s u d g if te r V irk e m id le r - L an d sb y k o m m issio n en s a n b e f a lin g e r T i l b u d f o r v o k s n e T i l b u d f o r æ l d r e T y p e r a f t i l b u d Ø k o n o m isk e f o r h o l d M å lsæ tn in g e n for æ ld re o m rå d e t - v irk em id ler - L an d sb y k o m m issio n en s a n b efalin g er F o r s k e llig e o f f e n tlig e s e r v ic e o m r å d e r i ø v r i g t L æ g e p r a k s is L æ g e m id d e lfo rs y n in g e n K i r k e r P oliti P o s t T r a f i k b e t j e n i n g T ra fik p o litik og d en fysiske p la n læ g n in g D en h id tig e u d v ik lin g og statu s o m k rin g D en tra fik a le a d f æ r d D en k o llek tiv e tr a f ik b e tje n in g O m k o stn in g e rn e ved a t have egen bil og ved a t b en y tte k o lle k tiv t tra n sp o rtm id d e l T ra fik u ly k k e r og t r a f i k s t ø j D en tra fik a le situ a tio n fo r u d v a lg te b e fo lk n in g sg ru p p e r og t u r f o r m å l D en frem tid ig e trafik u d v ik lin g T ra fik a le følger a f frem tid ig e n e r g ik n a p h e d In d tro d u k tio n a f nye k o llek tiv e tr a f ik s y s te m e r M e to d e r til m in d sk else a f tra fik u ly k k e r og trafikstøj V irk e m id le r og L a n d sb y k o m m issio n en s a n b e f a lin g e r E n e r g i f o r s y n i n g D en n u v æ re n d e f o r s y n in g

7 L o v g ru n d la g, p la n læ g n in g og s t y r i n g L o v reg ler a f b e ty d n in g for u d n y ttelsen a f v e d v aren d e en erg i A ltern ativ e e n e rg ik ild e r og fo rs y n in g s s y s te m e r D en frem tidige v arm efo rsy n in g u d e n for k ra ftv a rm e og n a tu rg a so m rå d e r V irk e m id le r - L an d sb y k o m m issio n en s a n b e f a lin g e r Bilag 1 Skrivelse a f 3. m a rts 1978 fra m iljø m in isteren til de frem tid ig e m ed lem m er a f k o m m issio n en (kom m issoriet) Bilag 2 F o rteg n else over tid lig ere og n u v æ re n d e m ed lem m er a f k o m m issio n en Bilagsfortegnelse: Del I Befolkningsforhold Bilagsfortegnelse: Del II Off. service Udvalgt litteraturliste Fortegnelse over love, bekendtgørelser og c irk u læ re r Publikationer udgivet af Landsbykommissionen

8 I n o v e m b e r 1980 afgav L an d sb y k o m m issio n e n sin første d e lb e tæ n k n in g, som o m h a n d le d e d e n h id tid ig e u d v ik lin g. L a n d sb y k o m m issio n en s a n d e n d e lb e tæ n k n in g h a r som em ne lan d sb y ern es b e fo lk n in g sfo rh o ld og fo rsy n in g en m ed offen tlig service. D el I, B efo lk n in g sfo rh o ld, e r en g e n n e m g a n g a f de senere års u d v ik lin g i lan d sb y ern es fo lk etal og in d e h o ld e r tillige n o g le a n ta g e l ser om d en frem tid ig e u d v ik lin g u n d e r visse fo ru d sæ tn in g e r. D el II, O ffen tlig service, er en g e n n e m g a n g a f de o ffentlige serviceydelser, d e r h a r sæ rlig b e ty d n in g for lan d sb y e rn e s og la n d d i strik tern es b e fo lk n in g. D e e n k e lte afsnit in d e h o ld e r d esu d en L an d sb y k o m m issio n e n s fo rslag til v irk e m id le r fo r de p å g æ ld e n d e o m råd er. V ed u d a rb e jd e lse n a f de fo rsk ellig e afsn it h a r de resp ek tiv e m in i sterier m ed v irk et. K o m m issio n en s øvrige b e tæ n k n in g e r h a r fø lgende em n er: D elb e tæ n k n in g 3 h a n d le r o m erh v erv sfo rh o ld, isæ r la n d b ru g og frem stillin g sv irk so m h ed. D e lb e tæ n k n in g 4 h a n d le r o m d en p riv a te serviceforsyning, sæ rlig t d ag lig v arefo rsy n in g en. D e lb e tæ n k n in g 5 h a n d le r om k u ltu re lle fo rh o ld, p la n læ g n in g, fre d n in g sfo rh o ld og m ed in d fly d else, og en d elig e r d e lb e tæ n k n in g 6, B idrag til en la n d sb y p o litik, en sa m m e n fa tn in g a f k o m m issio n en s forslag til v irk e m id le r og til iv æ rk sæ tte lse a f dem. A a lb o rg, m aj 1981 H e n n in g M ad sen F o rm a n d fo r L a n d sb y k o m m issio n en.

9 Del I - Befolkningsforhold

10 D en fø lgende b eskrivelse a f d en h id tid ig e b e fo lk n in g su d v ik lin g læ g g er h o v e d v æ g ten p å p e rio d e n I la n d sb y sa m m e n h æ n g er b efo lk n in g su d v ik lin g e n in te re ssa n t u d fra to synsvinkler. F o r d e t første er la n d sb y en et sted, h v o r de forskellige serv icefu n k tio n er som f.eks. b u tik og skole ligger, og for d et a n d e t h a r eller søger d en erh v erv sak tiv e del a f b efo lk n in g e n b esk æ ftig else p å a r b e jd sp lad ser, som ligger i eller u d e n fo r landsbyen. L a n d d istrik tb e fo lk n in g e n skal m ed tag es som en del a f u n d e rla g e t fo r lan d sb y ern es serv icefu n k tio n er, n å r m a n skal o p g ø re e fte r spørgsel efter offentlige og p riv a te serviceydelser. B eskrivelsen a f lan d sb y ern es b efo lk n in g sfo rh o ld o m fa tte r d e g o d t b y er m ed m ellem 200 og indbyggere. D en n e a fg ræ n s n in g er valgt, fordi d en stem m er overens m ed de statistisk e o p g ø relser fra D a n m a rk s S tatistik. D er er d o g lavet en sæ rlig u n d ersø g else i n o g le u d v alg te a m tsk o m m u n e r a f lan d sb y e r m ed m ellem 50 og indbyggere, som er b e skrevet i et afslu tte n d e afsnit. P å basis a f d e n n e u n d ersø g else k an d et skønnes, a t d e r e r ca lan d sb y e r m ed m ellem 50 og 200 indbyggere. D e r findes k u n m eg et sp arso m m e, statistisk e o p ly sn in g er om lan d sb y e r m ed m in d re en d 50 indbyggere, m en H o v e d sta d srå d e t h a r fo retag et en o p tæ llin g a f fritliggende bebyggelser m e d m in i m u m 3 g å rd e eller 6 h u se. D et d re je r sig k u n om bebyggelser, som er o p stå e t fø r u d sk iftn in g e n og ophæ v elsen a f d y rk n in g sfæ lle ssk a b et sidst i 1700-tallet. B ruger m a n d en n e a fg ræ n sn in g, er d er 82 lan d sb y e r i h o v ed stad sreg io n en m ed m in d re end 50 indbyggere. D ette tal skal sam m en h o ld es m ed, at d e r er 130 la n d sb y e r m ed m ellem indbyggere. Folketal i 1976 Udviklingen i landsbyernes folketal I 1976 b o e d e d e r ca p e rso n e r (svarende til 8,7% a f lan-

11 dets b efo lk n in g ) i de d a n sk e la n d sb y e r - h e r fo rstået som b y er m ed m ellem og indbyggere. H a lv d e le n a f de boed e i byer m ed in d b y g g ere, d en a n d e n h alv d el i b y er m ed indbyggere. L a n d d istrik tb e fo lk n in g e n u d g jo rd e p e rso n e r i 1976, h v ilk et sv arer til 17,4% a f lan d ets b efo lk n in g. D e r v a r i 1976 g o d t lan d sb y e r i D a n m a rk m ed m ellem indbyggere. A f disse h a v d e ca. 2/3 m ellem 200 og 500 in d byggere, m ens de resteren d e h a v d e m ellem 500 og indbyggere. D et sam led e a n ta l b y er i D a n m a rk m ed over in d b y g g ere v ar i ca M ere en d 2/3 a f d e t sam lede a n ta l b y er i lan d et v a r således la n d sb y er, m en d e h av d e k u n en b efo lk n in g svarende til 8,7% a f landets b efo lk n in g. L an d sb y e rn e h av d e i 1976 g e n n em sn itlig 437 indbyggere. G e n n em sn itsstø rrelsen fo r d e sm å la n d sb y e r ( indbyggere) v a r 320, og fo r de stø rre la n d sb y e r 687 indbyggere. Befolkningsudvikling Tabel 1.1. Den procentvise årlige vækst i folketallet fordelt på byklasser B yklasse % % % B yer m e d in d b. 1,6 3,2 1,6 B yer m ed in d b. L 4-0,7 0,3 L a n d d istrik te r - 1, 5-1, 9-2,1 H ele la n d e t 0,7 0,7 0,5 Kilde: Småbyer i landdistrikter (1979) Registerfolketællingen (1976) D et fre m g å r a f ta b e l 1.1., a t d e r siden 1970 er sket en v æ k st i lan d sb y ern es in d b y g g e rta l. V æ k ste n h a r fo r de store lan d sb y ers v ed k o m m e n d e ligget over lan d sg e n n e m sn itte t, m ens d en for de sm å la n d sb y ers v ed k o m m e n d e h a r ligget lid t u n d e r. L a n d sb y ern e h a r sam let i p e rio d e n h a ft en p ro c e n tu e l v æ k st i fo lk e ta l let, d e r lig g er over la n d sg e n n e m sn itte t. Byer i vækst Selv om b y ern e m ed m ellem og in d b y g g ere som gen n e m sn it h a r h a ft v æ k st, e r d e r d o g stad ig en del, h v o r fo lk etallet

12 falder. T a b e l 1.2. viser b ev æ g elsern e i fo lk e ta lle t i bym æ ssige bebyggelser m e d in d b y g g ere og derover. F o r hver e n k e lt b y k la s se er d e t opgjo rt, h v o r sto r en a n d el d e r vokser, h enhold sv is fald er i fo lk etal. B evæ gelserne i fo lk etal fo r hver e n k e lt by er m å lt i for h o ld til b y stø rrelsen ved hver e n k e lt p erio d es begyndelse. B yklassen in d e h o ld e r a ltså d e sam m e b y er p å de to tid sp u n k te r, og m an k a n således sige a t byklassen er fa sth o ld t in d e n for hver en k e lt p e riode. Tabel 1.2. Andelen a f byer med vækst, henholdsvis tilbagegang i folketal fo r bymæssigt bebyggelser med 200 indbyggere og derover målt i forhold til bystørrelsen ved hver enkelt periodes begyndelse B ystørrelse ved hver Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. p erio d es begyndelse steget fald et steget faldet steget fa ld et Byer in d b. -% -% - -% og d ero v er Byer in d b B yer in d b B yer in d b Byer in d b A b so lu t a n ta l Anm.: Byer med uændret folketal i de to år er henført til gruppen faldet Kilde: Småbyer i landdistrikter (1979) Statistiske Efterretninger A 37 (1978) D et frem g år, a t 76% a f de la n d sb y er, d e r i 1970 h av d e indbyggere, h a r h a ft b efo lk n in g sfre m g a n g i p e rio d e n , m ens 24% h avde b e fo lk n in g stilb ag eg an g. D et frem g år også, a t d e lp e rio d e n h a r en h ø jere an d el a f sm åb y er m ed b efo lk n in g sfre m g a n g en d de øvrige d e lp e rio d e r og A t d e r er sk et en v æ k st for g ru p p e n m ed indbyggere u n d e rstre g e s af, a f 91% a f b y ern e h a r h a ft b e fo lk n in g sfrem g an g i p e rio d e n E n d v id ere viser d e lp e rio d e n d en h ø je ste a n d el a f byer i v æ k st sa m m en lig n et m ed hele p e rio d e n

13 Befolknings- D et er v a n sk e lig t a t lave en sa m le t v u rd e rin g a f u d v ik lin g en i foludviklingen k e ta lle t fo rd e lt p å b y k lasser , b la n d t a n d e t fo rd i d e r er sk et æ n d rin g e r i sta tistik k en. M en d e t e r alligevel m u lig t a t u d led e n o g le ten d en ser, d e r viser h v o rd a n de e n k e lte byklassers fo lk etal h a r u d v ik le t sig i d e n n e p erio d e. D ette e r g jo rt i B ilag I 1. U d v ik lin g en belyses b å d e m e d b y ern e fa sth o ld t i byklassegrupperin g en og m ed by k la sse g ru p p e rin g e n fra Tabel 1.3. Folketallet fordelt på byklasser 1970 og F a sth o ld t byklasse B yklasse A b so lu t Pct-vis A b so lu t Pct-vis A b so lu t Pct-vis B yklasse forde- forde- forde- forde- forde- fordelin g lin g lin g ling lin g ling % % % H o v e d sta d so m rå d e t , , ,5 Byer over in d b , , ,7 Byer in d b , , ,0 Byer in d b , , ,8 Byer in d b , , ,4 B yer in d b , , ,3 L a n d d istrik te r , , ,4 H ele la n d e t , , ,1 Kilde: Rapport om det fremtidige bymønster (1979), Registerfolketællingen (1976). Landsbyer med I 1976 b o e d e r d e r p e rso n e r i b y er m ed indbyg indb. gere. D ette v a r flere en d i H vis m a n fa sth o ld e r byk lassein d d elin g en fra 1970, b liv er stig n in g en im id le rtid p å p erso n er. D et sk ø n n es, a t d e r i p e rio d e n er o m k rin g 110 byer, d er er v o k set så m eget, a t de e r ry k k e t op i b y k lassen in d byggere. Jv f. b ilag I 1. S a m m e n fa tte n d e h a r d e fleste b y er i g ru p p e n indbyggere v æ re t i væ k st. E n del byer e r som n æ v n t v o k set op i højere b y k la s ser. D e tte fo rk la re r, h v o rfo r g ru p p e n v o k ser kraftig ere ved fa sth o ld t b y k lassein d d elin g en d ved inddelingen.

14 Landsbyer med indb. I 1976 b o ed e d e r p e rso n e r i b y er m ed in d b y g gere. D e tte v ar flere e n d i H vis m a n d e rim o d fa sth o ld e r b y k lassein d d elin g en fra 1970, b liv er stig n in g en p å p erso n er. N æ ste n alle byer i g ru p p e n m ed in d b y g g ere h a r h a ft b e fo lk n in g stilv æ k st i p erio d en. D ette h a r b ev irk et, a t re la tiv t m a n ge byer er vokset u d a f g ru p p e n og op i en h ø jere byklasse. G ru p p en er p ræ g e t a f en relativ sto r u d sk iftn in g. S åledes er k u n 2/3 a f byern e i g ru p p e n i 1976 g e n g a n g e re fra D en g en n em sn itlig e v æ k stp ro c e n t i b y ern e i g ru p p e n in d b y g g ere er stø rre e n d for b y ern e i g ru p p e n in d b y g g e re. V ed fa sth o ld t b y k la sse in d d e lin g fra 1970 b liv er v æ k stp ro c e n tern e 27,7% fo r g ru p p e n in d b y g g ere og 21,6% for g ru p p e n indbyggere. Landdistrikter L a n d d istrik tb e fo lk n in g e n er fa ld et fra ca. 1 m illio n p e rso n e r i 1970 til p e rso n e r i et fald p å p erso n er. H vis afg ræ n sn in g e n a f la n d d istrik te rn e e r ens i 1970 og 1976, er fald et d o g k u n p å ca p erso n er. D en n e forskel p å p e rso n e r k an fo rk la re s ved d en fo rb e d re de statistisk e opgørelsesm eto d e i D en giver 162 nyopdaged e og n y o p stå e d e sm åbyer, d e r er re g istreret første g an g i 1976, og som d erv ed fo rsv in d e r fra la n d d istrik te rn e. D en re ste ren d e del a f fald et - de p e rso n e r - skyldes, a t d e r er sket en frafly tn in g fra la n d d istrik te rn e til byerne. Sammenfatn ing Set u n d e r é t h a r sm åb y ern e og la n d d istrik te rn e, således som de v a r a fg ræ n se t i 1970, h a ft en v æ k st i fo lk e ta lle t i p e rio d e n 1970 til 1976 p å o m k rin g p e rso n er. D en n e frem g an g d æ k k e r im id lertid over to m o d sa tre tte d e ten d en ser, h v o r la n d d istrik te rn e s fo l k etal er fa ld e t m e d ca p erso n er, m ens lan d sb y ern es fo lk e tal er steget m ed p erso n er. I 1976 b o ed e d e r ca p e rso n e r i de sm å b y er og la n d d i strik te rn e tilsam m en, og d et sv arer til g o d t en ljerd ed el a f hele la n dets b efo lk n in g. Storbynærhedens betydning E n m eg et sto r a n d el a f lan d sb y e rn e h a r som n æ v n t h a ft b e fo lk n in g stilv æ k st i p e rio d e n M a n k a n have d en fo rm o d n in g,

15 a t sto rb y n æ rh e d h a r e n g u n stig b e ty d n in g fo r b e fo lk n in g su d v ik lin g en i de sm å b y sam fu n d. Bymønsterrappor E n o p g ø relse a f b e fo lk n in g stilv æ k st fo rd e lt p å b y k lasser og kom - tens undersøgelse m u n e g ru p p e r er fo re ta g e t i p lan sty relsen s R a p p o rt o m d et frem tidige b y m ø n ste r. K o m m u n e g ru p p e rn e er h e r in d d e lt efter stø r relsen a f deres største by og p e n d lin g sfo rh o ld, h v ilk e t k a n b e tra g tes som in d ik a to re r fo r s to rb y tæ th e d i k o m m u n e rn e. Tabel 1.4. Befolkningstilvækst fordelt på byklasser og kommunetyper K om m unegrupp e K om m uner Øvrige Øvrige 1970 m ed største kom m uner kom m uner by over m ed stor ud- m ed lille ud- H ele Byklasse 1970 indb. m.fl.1) pendling2) pendling3) landet V æ k st V æ kst V æ kst V æ kst V æ kst V æ kst V æ kst % % % Byer indb. 3 1,4 37,3 1 1,5 26,3 8,8 15,2 27,7 Byer indb. 19,8 31,5 7,3 19,3 5,5 12,8 21,6 Landdistrikter - 4, 1-5, 5 -t- 6,6-7,9-10,0 -r 7,4-7,3 1) Herunder hovedstadsregionen og omegnskommuner til kommuner med over indbyggere 2) Ved stor udpendling menes, at forholdet mellem erhvervsaktiv arbejdende og erhvervsaktiv bosatte var mindre end 0,85 i ) Ved lille udpendling menes, at forholdet mellem erhvervsaktiv arbejdende og erhvervsaktiv bosatte var større end 0,85 i Kilde: Rapport om det fremtidige bymønster, Planstyrelsen T a b e l 1.4 viser, a t lan d sb y er belig g en d e i en k o m m u n e m ed en sto rb y (over in d b.) er vokset m ere en d lan d sb y e r b elig g en de i la n d k o m m u n e rn e, som er k o m m u n e r, h v o r den stø rste by h a r m in d re e n d indbyggere. D e t ses endvidere, a t lan d sb y er belig g en d e i la n d k o m m u n e r m ed sto r u d p e n d lin g vokser h u rtig e re end la n d sb y e r b elig g en d e i la n d k o m m u n e r m ed lille u d p e n d lin g. D a sto r p e n d lin g ty d e r p å b elig g en h ed n æ r stø rre byer og ar b e jd sp la d sk o n c e n tra tio n er, k a n m a n a f ta b e lle n u d le d e, a t n æ rh e d til stø rre byer og a rb e jd sp la d sk o n c e n tra tio n e r sp iller en afg ø ren d e ro lle fo r sm åbyers v æ k stte m p o. E n d elig ses d e t a f tab el 1.4, a t b e fo lk n in g stilv æ k sten i de forskellige k o m m u n e ty p e r er stø rst i de store lan d sb y er, og d e t frem g år, a t b e fo lk n in g stilv æ k sten h a r v æ re t stø rre i p e rio d e n en d i p e rio d e n

16 Befolkningen i 1976 B efolkningens ald ersm æ ssig e, erhvervsm æ ssige, u d d a n n e lse sm æ s sige og stillingsm æ ssige sa m m e n sæ tn in g i la n d sb y ern e beskrives i d et følgende. Geografisk fordeling I 1976 b oede, som tid lig ere n æ v n t, 8,7% a f lan d ets b efo lk n in g i byer m ed indbyggere, m ens 17,4% b o ed e i la n d d istrik ter. D isse to g ru p p e r o m fatted e således tilsam m en 2 6,1 % a f lan dets b efo lk n in g. M a n skal im id le rtid v æ re o p m æ rk so m p å, a t d e t te g e n n em sn itstal d æ k k e r over nogle store geografisk e v ariatio n er. S åledes b o ed e 5 2,5 % a f b e fo lk n in g en i V ib o rg a m t i byer m ed in d b y g g ere og i la n d d istrik te r, m ens d et i R o sk ild e am t k u n v a r 19,9%. E n a m tsk o m m u n a l o p d elin g a f b e fo lk n in g en fo r d elt p å by k lasser findes i b ilag I 2. Tabel l.5. Alderssammensætning procentvis fordeling A ld er B yklasse in d b in d b. L a n d d istrik te r H ele la n d e t % % % % ,9 2 6,4 25,5 2 3, ,2 11,5 13,2 13, ,7 4 1,8 42,7 44, ,2 7,1 8,1 7,3 18,2 2 0,3 18,7 18, ,0 13,2 10,6 11,6 Ia lt 100,0 100,0 100,1 100,0 Anm.: En opgørelse af befolkningen fordelt på køn og alder findes i bilag I 3. Kilde: Specialkørsel på registerfolketællingen De 0-15 årige A f tab el 1.5. frem g år det, a t b ø rn e n e s p ro cen tv ise a n d el (de 0-15 årige) e r stø rre p å la n d e t og i la n d sb y e rn e - k rä ftig st i de store la n d sb y e r - en d i h ele lan d et. D et skyldes dels en stø rre fertilitet i disse o m rå d e r, og dels a t sto rt set alle la n d sb y e r - også lan d sb y e r m ed b e fo lk n in g stilb a g e g a n g - h a r h a ft en b ety d elig b e fo lk n in g su d skiftning. D et h a r h e r vist sig, a t tilfly tterfam iliem e ofte er u nge m ed b ø rn. De årige G ru p p e n a f årig e b e stå r dels a f erh v erv sak tiv e og dels a f u d dannelsessø g ende, som e r over d en u n d erv isn in g sp lig tig e alder.

17 G ru p p e n e r u n d e rre p ræ se n te re t i lan d sb y e rn e, m ens d en i la n d d i strik te rn e ligger p å la n d sg e n n e m sn itte t. D en e r d o g fo rd e lt således, a t m æ n d er o v e rre p ræ se n te re t, m ens k v in d e r er u n d e rre p ræ senteret. A t g ru p p e n årig e e r p ro cen tv is m in d re i la n d sb y e r n e en d i hele la n d e t, skyldes fo rm en tlig, a t m a n g e u n g e er flyttet til b y ern e for en te n a t få u d d a n n e lse u d over sk o le å r eller fo r a t få a rb ejd e. A t g ru p p e n fo r la n d d istrik te rn e s v e d k o m m en d e ligger p å la n d sg e n n e m sn itte t skyldes n o k, a t d e r h e r e r en tra d itio n for, a t m æ n d e n e ta g e r a rb ejd e lo k a lt i e n tid lig ald er, typisk in d en fo r la n d b ru g sse k to re n. De årige De 67- årige Landsby befolkningens erhvervsmæssige sammensætning Landdistrikterne Landsbyerne D en cen tra le erhvervs ak ti ve a ld e rsg ru p p e, de årig e er lid t u n d e rre p ræ se n te re t i la n d d istrik te rn e og i lan d sb y ern e. D e r e r fæ rre p e n sio n iste r i la n d d istrik te rn e og flere i lan d sb y e rn e, sa m m en lig n et m ed lan d sg e n n e m sn itte t. I d e t fø lg en d e b esk riv es lan d sb y b e fo lk n in g e n s erhvervsm æ ssige sa m m en sæ tn in g. R e g iste rfo lk e tæ llin g e n, so m re su lta te rn e er b a se re t p å, viser, i h v ilk e b ra n c h e r la n d sb y ern es og la n d d istrik te rn e s b efo lk n in g a rb ejd er, m e n ikke, h v o r a rb e jd sp la d se rn e ligger. D et e r a ltså en opgørelse e fter de erh v erv sak tiv es b o p æ l. S om m a n k u n n e fo rv en te, sp iller la n d b ru g e t en afg ø ren d e ro lle for b esk æ ftig elsen i la n d d istrik te rn e, m en dets b e ty d n in g fa ld e r ved stigende b y stø rrelse. L a n d b ru g e ts d o m in e re n d e ro lle i la n d d is trik tern e b e ty d er, a t alle a n d re b ra n c h e r - bygge- og a n læ g sb ra n c h e n u n d ta g e t - er k la rt u n d e rre p ræ se n te re t i la n d d istrik te rn e. B ra n ch efo rd elin g en fo r de erh v erv sak tiv e la n d sb y b e b o e re afviger ikke m a rk a n t fra la n d sg e n n e m sn itte t. D o g e r bygge- og a n læ g s b ra n c h e n o v e rre p ræ se n te re t i 1976, m en s g ru p p e n p riv a te tjene stey d elser e r u n d e rre p ræ se n te re t. Offentlige ydelser G ru p p e n offentlige y delser m.m. er k la rt u n d e rre p ræ se n te re t i la n d d istrik te rn e, m e n også i la n d sb y e rn e er g ru p p e n u n d e rre p ræ sen teret, d o g ik k e så k la rt, so m m a n k u n n e forvente. D ette h æ n g er b l.a. sam m en m ed, a t d e r fo r de b esk æ ftig ed e i d en n e sek to r ofte ik k e er sam m en fald m ellem h jem b y og arb ejd sb y. T il illu s tra tio n a f p en d lin g e n s o m fan g in d e n fo r d e n offentlige sek to r, k an fø lgende ta b e l opstilles. I I tabel 1.7. er la n d sb y e rn e fo rd e lt efter deres b elig g en h ed i fo rsk e l lige k o m m u n e ty p e r. A f ta b e lle n frem g år d et, a t d e r i la n d sb y e rn e i

18 h o v e d stad sreg io n en v a r en k ra ftig o v e rre p ræ se n ta tio n a f o ffentligt a n satte, m ens lan d sb y e rn e i la n d k o m m u n e rn e v a r k ra ftig t u n d e r re p ræ se n te re t. Sammenfald mellem E n stik p rø v e u n d e rsø g e lse i 10 la n d sb y e r fo retag et a f Socialforskbolig og arbejdssted n in g sin stitu tte t viser, a t ca. h a lv d e le n a f de erh v erv sak tiv e la n d s b y b eb o ere h a r deres a rb e jd e in d e n fo r 10 m in. g a n g fra deres b o p æ l - d.v.s. in d e n fo r deres h jem bys g ræ n ser. D et er isæ r in d en fo r b ra n c h e rn e la n d b ru g, d e ta ilh a n d e l, p riv a te tjen estey d elser og bygge- og anlæ g, d e r e r sam m en fald m ellem b o lig b y og arb ejd sb y. Tabel 1.6. Personer i erhverv Relativ fordeling L a n d b ru g, Byer Byer L an d d i- H ele strik te r la n d e t % % % % fiskeri m.v. 6,5 10,2 3 8,6 8,4 F re m stillin g s v irk so m h ed 21,6 21,6 14,9 2 0,0 Bygge- g a n læ g sv irk so m h ed 12,2 12,6 8,1 7,9 E n g ro sh a n d e l 5,4 5,1 3,7 6,3 D e ta ilh a n d e l 9,1 8,2 4,6 8,4 T ra n s p o r t v irk so m h ed 6,1 6,2 3,7 6,8 P riv ate tje n estey d else r1) 12,2 10,6 6,9 13,8 O ffentlige ydelser m.m.2) 2 3,9 22,1 15,6 25,1 U o p ly ste erh v erv 3,1 3,4 3,9 3,3 Ia lt Ia lt a b so lu tte tal ) Herunder hotel, restauration og forlystelser, finansierings- og forretningsservice samt reparation og anden servicevirksomhed. 2) offentlige ydelser m.m. omfatter erhverv inden for hovedafdelingerne el-, gas-, varme- og vandforsyning og tjenesteydelser i DS s erhvervsgrupperings kode af 1. april 1977 (for en detaljeret afgrænsning henvises til bilag I 2 i Registerfolketællingen Bygrupper ).

19 D en a n d e n h alv d el a f de erh v erv sak tiv e la n d sb y b e b o e re h a r fo r en sto r dels v e d k o m m e n d e deres a rb e jd e i d en n æ rm e st lig g en d e s tø r re by. Tabel 1.7. Andelen a f beskæftigede under Offentlige ydelser m.m. iforhold til beskæftigede ialt i landsbyerne fordelt på byklasser og kommunegrupper K o m m u n e g ru p p e B yklasse in d b in d b. % % L a n d sb y e r b elig g en d e i H o v e d sta d s reg io n en 28,5 27,9 L a n d sb y e r b elig g en d e i k o m m u n e r m ed stø rste by over in d b. og deres fo rsta d sk o m m u n e r 24,5 2 1,8 L a n d sb y e r b elig g en d e i k o m m u n e r m ed stø rste by in d b. 25,7 23,3 L a n d sb y e r b elig g en d e i øvrige k o m m u n e r (la n d k o m m u n e r) 2 2,5 21,1 Ia lt 2 3,9 22,1 Kilde: Specialkørsel på Registerfolketællingen 1976 Tabel 1.8. Erhvervsfrekvenser1) 1976-fordelt på køn og byklasser Byer m ed B yer m ed L a n d d i in d b in d b. strik te r H e le la n d e t % % % % M æ n d K v in d er ) Udregnes som personer i erhverv x 100 personer i og uden for erhverv Anm. De aldersbetingede erhvervsfrekvenser er udregnet i bilag I 4 Kilde: Specialkørsel på Registerfolketællingen 1976 A f ta b e l 1.8. fre m g å r d et, a t lan d sb y ern es og la n d d istrik te rn e s e r h vervsfrekvens ik k e afviger m a rk a n t fra la n d sg e n n e m sn itte t. E r h v erv sfrek v en sen viser, h v o r sto r en andel a f b e fo lk n in g e n d e r er i erhverv, d.v.s. de b e sk æ ftig ed e og arb ejd slø se. Ser m a n p å de a l d e rsb etin g ed e erh v erv sfrek v en ser, e r d e r h e lle r ik k e d e sto re fo r

20 skelle. D o g e r erh v erv sfrek v en sen for de årig e k v in d er i la n d d istrik te rn e p å 46% og d e rm e d lavere e n d lan d sg e n n e m sn itte t p å 58%. E n d v id ere e r erhverv sfrek v en sen fo r m æ n d over 67 år m a rk a n t h ø je re en d la n d sg e n n e m sn itte t, h enhold sv is 26% og 16%. D et h æ n g e r sam m en m ed, a t m a n g e la n d m æ n d er erhvervsaktive u d over d et 67. år. Tabel 1.9. Uddannelsesfrekvenser' fordelt på byklasser og aldersgrupper U n d e r u d d a n n e lse A ld e rsg ru p p e B yklasse ia lt Byer in d b Byer in d b L a n d d istrik te r H ele la n d e t ) Uddannelsesfrekvensen angiver, hvor mange der er under uddannelse ud af hver 100 personer i aldersgruppen. Kilde: Specialkørsel på Registerfolketællingen G ru p p e n u n d e r u d d a n n e lse b e stå r a f to u n d e rg ru p p e r u d d a n n e l sessø g en d e og p e rso n e r i erh v erv og tillige u n d e r u d d a n n e ls e. O m k rin g 40% a f de u d d an n e lse ssø g e n d e h a r sam tid ig b e sk æ ftig e l se. U d d a n n e lsesfrek v en sern e i la n d sb y e rn e og i la n d d istrik te rn e synes, som d et frem g år a f tabel 1.9., k u n a t ligge lid t u n d e r lands g en n em sn ittet. D et m å d o g e rin d res, a t n e to p g ru p p e n årige v a r u n d e rre p ræ se n te re t i lan d sb y ern e, og d e rfo r er d et ab so lu tte a n ta l p e rso n e r u n d e r u d d a n n e lse i lan d sb y e rn e re lativ t lille. I alt v a r ca. 4% a f la n d sb y b e b o e m e over d en u n d erv isn in g sp lig tig e a l d e r u n d e r u d d a n n e lse i P å sam m e tid sp u n k t v ar ca. 6% a f hele la n d ets b e fo lk n in g over d en u n d erv isn in g sp lig tig e a ld e r u n d e r u d d a n n e lse. Uddannelsesfrekvenser Pensionistfrekvenser P en sio n istfrek v en sern e fo r la n d sb y ern e lig g er p å eller lid t over lan d sg e n n e m sn itte t. P en sio n istfrek v en sern e fo r la n d d istrik te rn e ligger u n d e r lan d sg e n n e m sn itte t. Å rsag en til d e tte er, a t m ange la n d m æ n d er erh v erv sak tiv e i en høj ald er.

21 B yklasse Ia lt A ld e rsg ru p p e P ensio n ister 67 % % % % Byer in d b Byer in d b L a n d d istrik te r H ele la n d e t ) Pensionistgruppen omfatter alle former for pensionister. Pensionistfrekvensen angiver, hvor mange pensionister der findes ud af hver 100 personer i aldersgruppen. Kilde: Specialkørsel på Registerfolketællingen 1976 S om d e t frem g år a f fig u r 1.1, afviger d en relativ e fo rd e lin g p å a r bejd sstillin g i lan d sb y e rn e og i la n d d istrik te rn e fra lan d sg e n n e m snittet. A n d elen a f selv stæ n d ig e e r højst i la n d d istrik te rn e, h v ilk et h æ n g e r sam m en m ed d e t sto re a n ta l selvstæ ndige la n d m æ n d. M en også i lan d sb y e rn e e r d e selv stæ n d ig e o v e rre p ræ se n te re t. D ette h æ n g e r dels sam m en m ed, a t la n d b ru g e t også h e r er overre p ræ se n te re t (dog k u n i byer m ed in d b.) og dels m ed, a t d e r e r re la tiv t m an g e mindre in d u stri- og h å n d v æ rk sv irk so m h e d e r i lan d sb y ern e. D e m e d h jæ lp e n d e h u s tru e r er k la rt o v e rre p ræ se n te re t i la n d d i strik te rn e, fordi m a n g e la n d m a n d sk o n e r h jæ lp e r til i bedriften. L ø n m o d ta g e rg ru p p e n er u n d e rre p ræ se n te re t i lan d sb y e rn e o g i la n d d istrik te rn e. S tæ rk e st er u n d e rre p ræ se n ta tio n e n i la n d d is trik tern e, m e n også i lan d sb y e rn e ligger a n d e le n a f lø n m o d ta g e re u n d e r la n d sg e n n e m sn itte t. D e r synes a t v æ re en tendens til stigende re p ræ se n ta tio n a f lø n m o d ta g e re ved stigende bystørrelse. Arbejdsstilling F ig u r 1.2 viser, h v o rledes lø n m o d ta g e rg ru p p e n er sa m m en sat i inden fo r lem- lan d sb y e rn e, i la n d d istrik te rn e og i hele lan d et. modtagergruppen I lan d sb y e rn e o g i la n d d istrik te rn e afviger fo rd elin g en p å a rb e jd s stillin g - in d en fo r lø n m o d ta g e rg ru p p e n - fra la n d sg en n em sn ittet. Landsbyerne E n sam m e n lig n in g a f de to la n d sb y g ru p p e r viser, a t b la n d t lø n m o d ta g e rn e er fu n k tio n æ rg ru p p e n k la re st u n d e rre p ræ se n te re t i de sm å byer.

22 Byer med indb. Ialt personer i erhverv Byer med indb. Ialt personer i erhverv Landdistrikter Ialt personer I erhverv Hele landet Ialt personer I erhverv Lønmodtagere Selvstændige Medhjælpende hustruer

23 Byer med indb. Ialt lønmodtagere Byer med indb. Ialt lønmodtagere Ialt lønmodtagere Ialt lønmodtagere i i n Faglærte arbejdere Ikke faglærte arbejdere Funktionærer Lønmodtagere uden nærmere angivelse

24 B åde fa g læ rte og u fa g læ rte arb e jd e re e r o v e rre p ræ se n te re d e i la n d sb y ern e. O v e rre p ræ se n ta tio n e n a f fa g læ rte arb e jd e re e r s tæ r kest i de sm å lan d sb y er. S a m m e n h o ld t m ed a t d en sam led e lø n m o d ta g e rg ru p p e e r u n d e r re p ræ se n te re t i lan d sb y e rn e, b e ty d e r det, a t fu n k tio n æ rg ru p p e n er e n d n u m ere u n d e rre p ræ se n te re t m å lt i fo rh o ld til d en sam lede e r hverv sak tiv e b e fo lk n in g i la n d sb y e rn e en d d e t u m id d e lb a rt fre m g å r a f fig. 2. O m v e n d t er g ru p p e n a rb e jd e re i la n d sb y e r ikke så o v e rre p ræ se n te re t. Landdistrikterne I la n d d istrik te rn e e r fu n k tio n æ rg ru p p e n k ra ftig t u n d e rre p ræ se n te ret, m en s d e u fa g læ rte a rb e jd e re er k ra ftig t o v e rre p ræ sen teret. A n d e len a f fa g læ rte arb e jd e re in d e n for lø n m o d ta g e rg ru p p e n ligger p å la n d sg e n n e m sn itte t. Set i fo rh o ld til d en sam led e erh v erv sak tiv e b e fo lk n in g er fu n k tio n æ rg ru p p e n k ra ftig t u n d e rre p ræ se n te re t, de fa g læ rte a rb e jd e re lid t u n d e rre p ræ se n te re t og de u fa g læ rte arb e jd e re lid t o v e rre p ræ se n te re t i la n d d istrik te rn e. Landsbyer i landdistrikter P lan sty re lse n h a r i sa m arb ejd e m ed D a n m a rk s S tatistik fo retag et en to ta ltæ llin g a f la n d sb y e r i N o rd jy lla n d s a m tsk o m m u n e, Fyns a m tsk o m m u n e sa m t L o lla n d -F a lste r, del a f S to rstrø m s a m tsk o m m u n e. T æ llin g e n e r fo re ta g e t i E n d v id ere h a r S ø n d e rjy l lan d s a m tsk o m m u n e i fo rb in d else m ed re g io n p la n læ g n in g e n fo re ta g e t en to ta ltæ llin g a f la n d sb y e r m ed in d b y g g ere i S ø n d e rjy lla n d s a m tsk o m m u n e. E n d e lig h a r H o v e d sta d srå d e t i ra p p o r ten L a n d sb y e r i h o v e d sta d sre g io n e n o p ta lt an ta lle t a f lan d sb y er m ed in d b y g g ere i K ø b e n h a v n s, R o sk ild e og F re d e rik sb o rg am ter. P å b a g g ru n d a f disse o p g ø relser er d et m u lig t a t a n slå d e t sam lede a n ta l la n d sb y e r m e d in d b y g g ere i h ele la n d e t til ca D e re g istrered e la n d sb y e r h a r i g e n n e m sn it 94 in d b y g g ere. D et vil sige, a t d e r i hele la n d e t b o r ca p e rso n e r i la n d sb y e r m ed in d b y g g ere, d e t svarer til 22% a f d e n sam led e lan d d istrik t- b e fo lk n in g og til 4% a f la n d ets sam lede b efo lk n in g. E n n æ rm e re beskrivelse a f u n d ersø g elsen s m eto d e og re su lta te r findes i b ila g I 5.

25 Landsbyernes befolkningsudvikling L an d sb y k o m m issio n e n h a r ik k e u d a rb e jd e t en sam let v u rd e rin g a f d en san d sy n lig e frem tid ig e b e fo lk n in g su d v ik lin g i la n d sb y ern e, fordi d e r efter k o m m issio n en s o p fattelse vil v æ re sto r u sik k e rh e d k n y tte t til en såd a n b efo lk n in g sp ro g n o se, og fo rd i lan d sb y e rn e er a lt for forskellige til, a t d e r k a n d rag es gen erelle k o n k lu sio n e r. L an d sb y k o m m issio n e n h a r im id le rtid til b ru g fo r b esk riv elsen a f d en frem tid ig e d a g lig v a re b u tik sstru k tu r i lan d sb y e rn e u d a rb e jd e t nogle v u rd e rin g e r a f b e fo lk n in g su d v ik lin g e n frem til 1992 i 9 stik p rø v e k o m m u n e r. D et sk al u n d erstreg es, a t d e t ikke e r en p ro g n o se over d en m e st san d sy n lig e u d v ik lin g, m en alen e en sim pel fo rlæ n gelse a f n o g le u d v ik lin g stræ k, som h a r v æ re t g æ ld e n d e i en b a sisp erio d e ( ). H e rtil k o m m er, a t de u d v a lg te stik p rø v ek o m m u n e r n æ p p e h e lle r er re p ræ se n ta tiv e fo r alle k o m m u n e r i hele lan d et. Tabel Den årlige procentvise befolkningsvækst i 9 udvalgte komm uner fordelt på byklasser i perioden H ele la n d e t S tik p rø v e k o m m u n e r S tik p rø v e k o m m u n e r B yklasse: % % % O v er in d b. 0,5 4,0 3, in d b. 4,3 3,4 2, in d b. 3,5 1,8 1,2 L a n d d istrik te r -r 1,3 + 1,5 -Hl,5 I alt 0,5 0,6 0,8 Anm: Byerne er fordelt på byklasser efter folketallet i byerne ved hver periodes begyndelse. Kilde: Danmarks Statistik og ICP T a b e l viser, a t b y er m ed in d b y g g ere i de u d v a lg te k o m m u n e r h a r h a ft en b efo lk n in g stilv æ k st, d e r i p e rio d e n p ro c e n tu e lt e r d o b b e lt så høj som v æ k ste n i de m in d re byer m ed indbyggere. B egge b y g ru p p e rs b e fo lk n in g stilv æ k st ligger over lan d sg e n n e m sn itte t. L a n d d istrik te rn e h a r i sam m e p e rio d e h a ft et fald i b e fo lk n in g sta lle t p å 1,5% pr. år. D en årlig e b e fo lk n in g stilv æ k st i la n d sb y e rn e i de u d v a lg te kom m u n e r er m in d re i p e rio d e n sa m m en lig n et m ed p e rio d en

26 D et p ro cen tv ise fald i la n d d istrik te rn e s fo lk etal h a r v æ re t d e t sam m e i d e to d e lp erio d er. H v a d a n g å r re p ræ se n ta tiv ite te n, viser tab el 1.11., a t de u d v alg te k o m m u n e rs la n d sb y e r fra 1970 til 1976 h a r h a ft en v æ k st i fo lk e tallet, d e r ligger u n d e r g e n n e m sn itte t fo r lan d sb y e rn e i hele la n det, m ens fald et i la n d d istrik te rn e s fo lk etal i d e u d v a lg te k o m m u n e r er lid t stø rre en d lan d sg e n n e m sn itte t. D en sam led e b e fo lk n in g stilv æ k st sv arer s to rt set til la n d sg e n n e m sn itte t fo r p e rio d en D e rim o d h a r stik p rø v e k o m m u n e rn e h a ft en v æ k st i peri o d en p å 0,8% pr. år, h v o r hele la n d e t k u n h a v d e en be fo lk n in g stilv æ k st p å 0,2% p r. år. Udviklingen H vis u d v ik lin g ste n d e n se rn e fra p e rio d e n i stik p rø v ek o m - m u n e m e frem skrives til 1992, vil b y ern e og la n d d istrik te rn e h er få en b e fo lk n in g su d v ik lin g, som vist i tab el Tabel Skøn over den årlige procentvise befolkningstilvækst i 9 udvalgte kom m uner fordelt på byklasser i perioden årlig v æ k st v æ k st p å 12 år B yklasse % % O v e r in d b. 2,1 2 8, in d b. 2,7 37, in d b. 0,8 9,5 L a n d d istrik te r -a- 2,2-2 3,3 I alt 0,4 4,8 H ele la n d e t1) 0,2 2,1 1) Danmarks Statistiks befolkningsprognose Anm.: Beregningerne af de enkelte byklassers årlige vækstprocent er nærmere beskrevet i Bilag I 6. T a b e l viser, a t d e stø rre la n d sb y e r i de u d v a lg te k o m m u n e r i g e n n e m sn it vil vokse m ed g o d t en tred jed el i to lv årsp erio d en , hvis b e fo lk n in g sfrem sk riv n in g en realiseres. L a n d sb y e r m ed in d b y g g ere vil i sam m e p e rio d e vokse m ed k n a p 10%, m ens la n d d istrik te rn e s fo lk etal vil fald e m ed k n a p en fjerd e del. S am m en h o ld es ta b e l m ed ta b e l ses det, a t de store la n d sb y e r i p e rio d e n vil få en u fo ra n d re t v æ k st, sam m e n

27 lig n et m e d p e rio d e n , m en s v æ k ste n i de sm å la n d sb y e r vil v æ re aftag en d e. E n d e lig viser k o n sek v en sfrem sk riv n in g en, a t det årlige p ro cen tv ise fald i la n d d istrik te m e s fo lk etal vil stige i frem sk riv n in g sp erio d en sa m m en lig n et m ed p e rio d e n D et b em æ rk es, a t stik p rø v e k o m m u n e rn e skønnes a t få en b e fo lk n in g stilv æ k st i 12-årsp erio d en, d e r ligger k la rt over la n d sg e n n e m sn ittet, id e t v æ k stp ro c e n te n er d o b b e lt så høj som la n d sg e n n e m snittets. D e t b ety d er, a t tallen e ik k e u d e n vid ere k an om reg n es til la n d sta l. F o r a t illu stre re k o n sek v en sfrem sk riv n in g en s re su lta te r k an det næ vnes: - a t en by m ed 375 in d b y g g ere ifølge k o n sk ev en sfrem sk riv n in g en i 12-årsp erio d en vil få en tilv æ k st p å 3 indbyggere å rlig t - h v ilket sv arer til 1 h u ssta n d. - at en by m ed 780 in d b y g g ere ifølge k o n sekvensfrem sk riv n in g en i 12-årsp erio d en vil få en tilv æ k st p å 21 in d b y g g ere årlig t - h v ilket sv arer til 7 h u ssta n d e. D et skal u n d erstreg es, a t d et h e r viste regnesty k k e er et eksem pel, og a t d e t ikke m å b etra g te s som en realistisk frem sk riv n in g a f lan d sb y ern es b e fo lk n in g su d v ik lin g. A lm ennyttigt boligbyggeri i landsbysam fund. L a n g t d en overvejende del a f la n d sb y b e b o e rn e b o r i en-fam iliehu se, som d e ejer, og d e r findes k u n i m eg et b e g ræ n se t o m fan g lejeboliger. D ette in d e b æ re r, a t b eboere, d e r a f d en ene eller a n d e n g ru n d ø n sk er eller er n ø d t til a t b o i en lejet bolig, m å flytte fra lan d sb y en. S om ek se m p le r p å g ru p p e r m ed interesse i a t b o i lejlighed i la n d s byen, k a n n æ v n es enlige, d e r ik k e h a r rå d til a t k ø b e h u s, og æ ld re m en n esk er, d e r fo re træ k k e r a t b o i en selv stæ n d ig b o lig i deres v a n te m iljø, m e n fo r hvem b e sv æ re t og u d g ifte rn e ved a t b o i eget h u s o v erstig er d eres fo rm åen. I I d e t fø lgende beskrives b estem m elsern e om alm e n n y ttig t byggeri, ligesom p rak sis m ed hen sy n til stø tte til alm e n n y ttig t byggeri i lan d sb y e rn e om tales.

28 Lovgivningen Grundkapital S tø tte til o p fø relse a f alm e n n y ttig t b o lig b y g g eri k a n ydes i h e n h o ld til lov om b o lig b y g g eri (lo v b ek en d tg ø relse nr a f 30. ju li 1980 og lov nr a f 5. n o v e m b e r 1980 om æ n d rin g a f lo v om boligbyggeri). D e r e r tale o m en generel o ffen tlig su b sid ierin g i form a f g ru n d k a p ita l, re n tesik rin g, sta tsg a ra n ti og k o m m u n a l re g a ra n ti. G ru n d k a p ita le n ydes a f stat, k o m m u n e og B o lig selsk ab ernes L a n d sb y g g efo n d o g d æ k k e r ia lt 23 p ct. a f an sk affelsessu m m en (g ru n d u d g ifte r, h å n d v æ rk e ru d g ifte r og o m k o stn in g e r, excl. k u rsta b og p rio rite rin g sin d sk u d ). B e b o e rin d sk u d d e t u d g ø r 3 pct. D e re ste re n d e 74 pct. d æ k k e s ved o p tag else a f re a lk re d itlå n p å det alm in d elig e k a p ita lm a rk e d. T il b e ta lin g a f y d elsern e p å disse lån ydes en statslig re n te stø tte -ren te sik rin g, so m d æ k k e r en del a f re n teudgiften. G ru n d k a p ita le n - 23 p ct. a f a n sk affelsessu m m en - ydes som lån m ed p rio rite t e fter re a lk re d itlå n p å 74 p ct. L å n e t er re n te frit og afdrag es, n å r ejen d o m m en s ø k o n o m i tilla d e r d et - d o g senest 50 år efter ib ru g tag elsen. A f disse 23 p ct. d æ k k e r k o m m u n e n 6 pct. og staten 1214 pct. i 1980, 15 pct. i 1981 og 17 pct. i L a n d s b y g gefondens a n d el n e d tra p p e s o g u d g ø r 414 pct. i 1980, 2 pct. i 1981 og b o rtfa ld e r h e lt fra R e n te sik rin g e n e r et sta tstilsk u d, som d æ k k e r fo rsk ellen m ellem d en fa k tisk e ren te og en b asisren te p å 6% a f de o p ta g n e re a lk re d itlån. F u ld ren te sik rin g ydes i 4 å r fra ib ru g ta g e lse n. H e re fte r aftra p p e s ren te sik rin g e n ved, a t b asisre n te n forhøjes m ed et re g u le rin g stillæ g, d e r u d g ø r 7 5 pct. a f d en p ro cen tv ise årlige stig n in g i p rise rn e e lle r - hvis disse er steget m ere en d lø n n in g e rn e a f d en p ro cen tv ise lø n stig n in g. Statsgaranti Betingelser fo r støttetilsagn S ta tsg a ra n tie n fo r re a lk re d itlå n ydes fo r d en d el a f lå n e ts nettop ro v e n u, d e r får p a n te sik k e rh e d u d over 65 pct. a f n etto an sk affelsessu m m en og h ø jst in d e n fo r en lå n e g ræ n se p å 74 pct. a f d enne. S ta tsg a ra n tie n fo ru d sæ tte r, a t v ed k o m m e n d e k o m m u n e fo rp lig te r sig til a t g o d tg ø re sta te n h a lv d e le n a f d et tab, d e r m å tte fre m k o m m e for sta te n som følge a f g a ra n tifo rp lig te lse n. D et e r en b etin g else fo r a t o p n å tilsagn o m stø tte til alm e n n y ttig t nybyggeri, a t d en sam led e an sk affelsessu m p r. m 2 b ru tto e ta g e a re al (excl. b y g g e lå n sre n te r og u d tø rrin g su d g ifte r) ik k e o v erstig er b e stem te a f b o lig m in iste rie t fastsatte b elø b (ram m eb elø b ). D isse re g u leres k v artalsv is p å g ru n d la g a f b y g g e o m k o stn in g sin d ek set fo r m o n tag eb y g g eri. P r. 1. ja n u a r 1981 e r ra m m e b e lø b e n e fastsat til kr. i h o v e d sta d so m rå d e t (K ø b e n h a v n s og F re d e

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune?

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 Oktober 2014 Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Byggesagsgebyret er reelt en skat på erhvervsudvikling

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 21 23 79 52 7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Det danske

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

SORAMERBIADET STØT SORANERBLADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D

SORAMERBIADET STØT SORANERBLADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D RIBEGAOE 18 0 79 SORAMERBIADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D 44. A A R G A N G 1959 I N U M M E R 7. SEPTEM B ER STØT SORANERBLADET -F in d e s der ikke 8 gamle soranere, som hver een gang

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND PIBEGADE 18 79 0 SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND RI3EGADE IS 0 74 SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 44. A A R G A N G 1959 S f e s W? ; NU M M ER 6. A U G U S T HOTEL Tlf. 4 om bygget, nymonteret 26 vær. m/ bad, toilet, telf. N y direktion

Læs mere

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 2. marts 2016 INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED 10.000 PERSONER Denne analyse beregner effekten af at indføre

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN

2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen 11. april 2016 2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN Dette notat ser på, hvordan

Læs mere

GENERALFORSAMLINGERNE

GENERALFORSAMLINGERNE L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk Bente Maegaard og Hanne Ruus F o rm å let m ed p rojek tot DANwORD e r at undersøge et rep ræ scn tativt udsnit (på 1.25 m illio n løbcnde o r d ) af m odern

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Faktureret elsalg (GWh)

Faktureret elsalg (GWh) Notat Elprisstatistik første halvår 217 I nærværende notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder for første halvår 217. Denne statistik er baseret på indberetninger

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

P W iesb aden. T ilm e ld e lsesb la n k e tte r i sek r e ta r ia te t.

P W iesb aden. T ilm e ld e lsesb la n k e tte r i sek r e ta r ia te t. LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD 1971 sid e 081 FAGLIG KALENDER 1971 19.-21. aug, afh old er D IF -E U k u rsu s i U n d ervisn in gsm etod ik. N æ r- 3 m e r e ved D IF -E U, tlf. (01) 80 33 22. o 1.-5.

Læs mere