Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed samt Lov nr. 575 af 6. juni 2007 om byggeskadeforsikring mv. Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Indhold Side Indhold Side 1 Hvad er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad er ikke omfattet af forsikringen 2 3 Hvem er sikret 2 4 Hvad dækker byggeskadeforsikringen 2 5 Hvad dækker byggeskadeforsikringen ikke 3 6 Eftersyn 3 7 Anmeldelse af skade og/eller andre fysiske forhold 4 8 Hvorledes beregnes erstatningen 4 9 Regres 4 10 Præmiebetaling 5 11 Forsikringens varighed og ophør 5 12 Ejerskifte 5 13 Forsikringssum 5 14 Egenbetaling 5 15 Klagemulighed 6 16 Eksempler på skader, som er dækket 6 17 Eksempler på skader, som ikke er dækket 7 Tryg Forsikring A/S samarbejder med FRIDA Forsikring Agentur A/S. Din Byggeskadeforsikring administreres af FRIDA Forsikring Agentur A/S med Tryg Forsikring A/S som risikobærende forsikringsselskab. Det er derfor FRIDA Forsikring Agentur A/S, der har fuldmagt til at varetage de fleste af de funktioner i forsikringsbetingelserne, som ellers ville blive varetaget af Tryg Forsikring A/S. Hvis du konstaterer en skade Såfremt du konstaterer en byggeskade på den forsikrede bygning, jf. pkt. 4 i forsikringsbetingelserne skal du straks kontakte FRIDA Forsikring Agentur A/S på telefon eller Vælger du, at gå direkte til den ansvarlige for skaden, skal du ligeledes orientere FRIDA Forsikrings Agentur A/S af hensyn til forældelsesreglerne på området. Kontakt os, hvis du har spørgsmål Vi håber, at forsikringsbetingelserne sammen med policen giver dig klarhed over dækningens omfang. Er der noget du er i tvivl om, kan du altid kontakte FRIDA Forsikring Agentur A/S på telefon eller

2 1 Hvad er omfattet af forsikringen 1.1 Forsikringen omfatter den bebyggelse, som er anført på policen. 1.2 Forsikringen omfatter også faste installationer, som hører til bebyggelsen, og som er nødvendige for, at bebyggelsen kan fungere efter sit formål. 2 Hvad er ikke omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter ikke udendørsarealer og indretninger på disse, herunder svømmebassiner, terrasser og legepladser bygninger med et bebygget areal på mindre end 10 m² udestuer, garager, carporte og skure, som ikke har fundament til frostfri dybde. 3 Hvem er sikret Sikret er den eller de personer, som ejer en boligeller erhvervsenhed i bebyggelsen anført på policen, jf. afsnit 1. Ved den første sikrede forstås den, der ejer bebyggelsen, efter at denne første gang lovligt er taget i brug. 4 Hvad dækker byggeskadeforsikringen Forsikringen dækker byggeskader, som konstateres og anmeldes i forsikringstiden. Ved byggeskade forstås: 4.1 Væsentlige brud lækager deformeringer ødelæggelser eller svækkelser i eller af bygningen. 4.2 Andre fysiske forhold som på afgørende måde nedsætter bygningens brugbarhed efter dens formål fx fugt skimmelsvamp eller emissioner fra materialer 4.3 Fysiske forhold ved bebyggelsen, som giver nærliggende risiko for byggeskade jf. afsnit 4.1 og 4.2. Ved nærliggende risiko for byggeskade forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig byggeskade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. 4.4 Forsikringen dækker udgifter til afhjælpningsforanstaltninger, der har været uopsættelige af sikkerhedsmæssige grunde eller har været nødvendige for at afværge eller begrænse en byggeskade. 4.5 Udgifter til udbedring af byggeskader, sikrede har søgt gennemført på grundlag af indgåede entrepriseaftaler, rådgiveraftaler, købsaftaler eller lignende aftaler, når arbejdet er igangsat, men ikke er blevet fuldført. 4.6 Dækning efter afsnit omfatter også byggeskader på udbedringsarbejder, hvortil Tryg har ydet dækning, hvis byggeskaden opstår og anmeldes inden for forsikringens dækningsperiode. 4.7 Ved vurderingen af, om der foreligger en byggeskade, skal der bl.a. lægges vægt på, om forholdet har eller må vurderes at få betydning for personers sikkerhed eller sundhed, om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt samt om offentlige forskrifter er overholdt. Bemærk De eksempler, der er nævnt i afsnit 16 indgår i vurderingen af, om der foreligger en byggeskade. 2

3 5 Hvad dækker byggeskadeforsikringen ikke 5.1 Når byggeskaderne har deres væsentligste årsag i arbejder, som den første sikrede selv har udført eller har ladet udføre. Det fremgår af policen, hvilke arbejder den første sikrede har udført eller har ladet udføre. 5.2 Når byggeskader er eller burde være opdaget ved afleveringen af bebyggelsen til sikrede, og denne har tegnet forsikringen, kan Tryg undlade at yde erstatning eller reducere erstatningen. Det samme gælder, hvis sikrede er koncernforbundet med den bygherre, der har tegnet forsikringen. 5.3 Tryg yder ikke dækning i det omfang, det godtgøres: at byggeskaden skyldes manglende vedligeholdelse eller andre mangelfulde forhold i bygningsdriften at forholdet alene består i udløb af bygningsdelens, konstruktionens eller materialets sædvanlige levetid at byggeskaden hidrører fra arbejder, som sikrede selv har udført eller ladet udføre, jf. afsnit 5.1 at byggeskaden har udviklet sig, fordi det på grund af sikredes forhold ikke har været muligt at gennemføre eftersyn i henhold til afsnit 6, selv om Tryg har udvist rimelige bestræbelser på at søge eftersynet gennemført at byggeskaden skyldes skadevoldende egenskaber ved et produkt eller en konstruktion, som det på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, hvor produktet blev benyttet, eller konstruktionen blev udført, ikke var muligt at opdage. 5.4 Hvis en byggeskade har udviklet sig i omfang efter det tidspunkt, hvor den burde være anmeldt til Tryg, jf. dog afsnit 7.2, kan vi afvise at yde dækning til den del af byggeskaden, der har udviklet sig på grund af den sene anmeldelse. 5.5 Driftstab og andet indirekte tab. 5.6 Udgifter til udbedringsarbejder, der er igangsat inden sikrede har modtaget afgørelse om, at byggeskaden er dækningsberettiget. Se dog afsnit Tryg kan afvise at yde dækning eller reducere erstatningen, når forsikringstager ved forsikringsaftalens indgåelse ikke har afgivet rigtige forsikringsoplysninger eller ikke har opfyldt de betingelser, Tryg har fastsat som betingelse for tegning af byggeskadeforsikring. Det samme gælder, hvis sikrede er koncernforbundet med den bygherre, der har tegnet forsikringen. Er sikrede ikke den, som har tegnet forsikringen, kan Tryg dog ikke afvise at yde dækning eller reducere erstatningen. Bemærk Se eksempler på dækkede byggeskader under afsnit Eftersyn 6.1 Tryg foretager eftersyn af bebyggelsen og afholder udgifterne hertil. 6.2 Der foretages to eftersyn i forsikringens løbetid: et 1-års eftersyn, der afholdes tidligst 5 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft, og et 5-års eftersyn, der afholdes tidligst 4 år efter, at forsikringen er trådt i kraft. 6.3 Eftersynene foretages efter reglerne i bekendtgørelse udstedt af de offentlige myndigheder. 3

4 7 Anmeldelse af skade og/eller andre fysiske forhold 7.1 Konstateres en skade, som nævnt under afsnit 4 Hvad dækker byggeskadeforsikringen, skal anmeldelse straks ske til Tryg. Hvis ejeren vælger at gå direkte til den ansvarlige for skaden, skal Tryg orienteres. Dette af hensyn til forældelsesreglerne. 7.2 Tryg kan afvise at yde dækning eller begrænse dækningsomfanget, hvis sikrede ikke har anmeldt en byggeskade uden ugrundet ophold, med mindre forsinkelsen er rimelig og skyldes, at sikrede har søgt udbedring gennemført på grundlag af indgåede entrepriseaftaler, rådgiveraftaler, købsaftaler eller lignende aftaler. 7.3 Når tryg modtager en anmeldelse af en byggeskade, underretter vi bygherren herom og opfordre bygherren til at lade byggeskaden udbedre inden for rimelig tid, med mindre byggeskaden åbenlyst ikke er dækningsberettiget. Tryg har ikke pligt til at udbedre en byggeskade, før bygherren har haft mulighed for at foretage udbedring. 7.4 Hvis en byggeskade anmeldes til Tryg uden for de eftersyn, der foretages efter afsnit 6, skal bygherren, den sikrede, de offentlige myndigheder, de, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder have besked herom, når FRIDA har anerkendt byggeskaden som dækningsberettiget. 8 Hvorledes beregnes erstatningen 8.1 Tryg dækker udgifter til udbedring af byggeskader udbedring af følgeskader, der har betydning for bebyggelsens brugbarhed rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med konstatering og udbedring af skader juridisk bistand i forbindelse med konstatering af skader genhusning i indtil 12 måneder flytning og opmagasinering af privat indbo i indtil 12 måneder efter forudgående aftale udgifter til afholdelse af syn og skøn. 8.2 Erstatningopgørelse Erstatningen opgøres til dagsværdi, men kan reduceres efter almindelige erstatningsretlige principper, hvis en del af levetiden er opbrugt der indgår sparede driftsudgifter udbedringen indeholder en forbedring. 8.3 Følgeskader Tryg dækker følgeskader på bygningen i forbindelse med dækningsberettigede skader. 8.4 Lovliggørelse Tryg dækker omkostninger til lovliggørelse i forbindelse med dækningsberettigede skader. Lovliggørelsesomkostningerne kan højest andrage 10% af forsikringssummen. 8.5 Udbedring Tryg kan i forbindelse med udbedringen stille krav om ændringer i bygningsdeles konstruktioner, hvis det er nødvendigt for at forebygge nye byggeskader. 8.6 Udbetaling Tryg har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis det pågældende dækningsberettigede forhold udbedres, eventuelt ved genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende. I forsikringens løbetid kan sikrede, inklusive følgeskader, højst få udbetalt forsikringssummen nævnt i policen. 9 Regres Ved en dækningsberettiget skade indtræder Tryg i sikredes og/eller forsikringstagerens ret til at rejse krav mod bygherre, rådgivere, entreprenører, leverandører, garantistillere eller andre ansvarlige. 4

5 10 Præmiebetaling Præmien opkræves som et engangsbeløb for hele forsikringsperioden og forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Sammen med præmien opkræves afgifter (fx skadeforsikringsafgift) samt gebyrer (herunder gebyr for 1 og 5 års eftersyn) og andre omkostninger. Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato over giro, BS eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmien. Bemærk Betales præmien ikke senest sidste rettidige indbetalingsdag, bortfalder forsikringsdækningen uden yderligere varsel. Tryg er berettiget til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. Såfremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. 11 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen gælder i en 10-årige periode regnet fra dagen efter aflevering har fundet sted. Afleveres bebyggelsen i flere etaper, registres der en dato for hver afleveringsfase. Forsikringen ophører uden opsigelse, når den har været i kraft i 10 år fra afleveringsdatoen. Forsikringen kan ikke opsiges af forsikringstager, sikrede eller Tryg i den aftalte forsikringsperiode. 12 Ejerskifte Ved ejerskifte overtager den nye ejer forsikringens rettigheder og pligter. 13 Forsikringssum 13.1 Forsikringssummen er lig entreprisesummen fratrukket de elementer, der ikke er omfattet (fx haveanlæg), fratrukket bygninger, der ikke er omfattet samt fradrag for slid og ælde (fx på vinduer) Forsikringssummen reguleres efter den relative udvikling i byggeomkostningsindekset i det år, en skade anmeldes. 14 Egenbetaling 14.1 Egenbetaling pr. dækningsberettigede skade Sikrede har en egenbetaling pr. dækningsberettigede byggeskade pr. bolig- eller erhvervsenhed. Størrelsen af egenbetalingen fremgår af policen Den samlede egenbetaling I hele forsikringsperioden kan sikredes egenbetaling pr. bolig- eller erhvervsenhed sammenlagt ikke overstige det beløb, der ligeledes står på policen Modregning af selvrisiko Hvis byggeskaden er dækningsberettiget, og der i henhold til en anden tingsforsikring er betalt selvrisiko (egenbetaling), modregnes dette beløb i opgørelsen af egenbetalingen efter afsnit Indeksregulering De i afsnit 14.1 og 14.2 omtalte beløb for egenbetaling reguleres i henhold til bekendtgørelse om byggeskadeforsikring. 5

6 15 Klagemulighed Er sikrede ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet forsikringssagen. Hvis sikrede efter henvendelsen til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan sikrede kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon: Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, og sikrede er forbruger, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som sikrede kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre beløb. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 16 Eksempler på skader, som er dækket 16.1 Fundament og terrændæk Opstigende grundfugt, indtrængende overfladevand eller fugtbelastede terrændæk Fugt som følge af utætte gennemføringer af afløb mv. i terrændæk Fugtskader i sokkel, terrændæk eller gulve, for eksempel som følge af fejl ved omfangsdræn Fugtskader som følge af brug af opfugtede materialer Gulve Skævheder i gulve, der skyldes sætningsskade Sætninger i altanfundamenter som følge af fejl ved fundering Bærende og stabiliserende konstruktioner Skader på bærende og stabiliserende konstruktioner med risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen som følge af, at de gældende normer for vind- og snebelastning mv. ikke er opfyldt Manglende konstruktive forbindelser med risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen Skadelige revner i teglstensoverliggere Sætningsrevner i vægge og fundamenter som følge af utilstrækkelig fundering Vægge og altaner Nedbrudte fuger i murværk som følge af fejl i mørtelkvalitet Rustangreb på armeringsjern i f.eks. altaner som følge af fejl i dæklag over armeringsjern Døre og vinduer Trænedbrydende svamp i for eksempel vinduer og døre Accelereret nedbrydning af bundstykker i døre og vinduer Tag Utætte inddækninger og skotrender Utætte undertage Uventilerede damptætte undertage Utæt eller fejlplaceret dampspærre med deraf følgende fugtproblemer Trænedbrydende svamp i for eksempel kviste, karnapper eller tagkonstruktioner Klimaskærm i øvrigt Væsentlige utætheder i klimaskærm Kloak og installationer Utætte forsynings- og afløbsinstallationer Korrosion i rør og vandinstallationer Bagfald på kloak, der medfører væsentlig nedsat funktion eller levetid Vådrum Nedfaldne fliser i vådzone, som følge af fejl i valg af klæber eller udførelse Utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser i vådzone Skimmelsvamp Synlig skimmelsvamp i beboelses- eller opholdsrum, herunder køkken og bryggers, på et areal større end 400 cm², uanset om skimmelsvampen forekommer samlet eller pletvis Synlig skimmelsvamp, uden for beboelses eller opholdsrum, der udgør en generel og ikke ubetydelig risiko for sundhedsskade som følge af luftstrømme til beboelses- eller opholdsrum og/ eller skimmelsvampens placering i forhold til beboelses- eller opholdsrum Skjult skimmelsvamp, der udgør en generel og ikke ubetydelig risiko for sundhedsskade som følge af luftstrømme til beboelses- eller opholdsrum og/ eller skimmelsvampens placering i forhold til beboelses- eller opholdsrum Andre skader Væsentlig nedsat levetid for konstruktioner og materialer i forhold til normal forventet levetid. 6

7 17 Eksempler på skader, som ikke er dækket 17.1 Fundament og terrændæk Revner uden konstruktiv betydning i sokler, sokkelpuds, murværk og indervægge Afskalning af tyndpuds Gulve Skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes bærende konstruktioners manglende stabilitet eller utilstrækkelig fundering Skævheder i gulve og vægge, der ikke har indflydelse på bærende konstruktioners stabilitet Knirkende gulve som følge af forkert fastgørelse Bærende og stabiliserende konstruktioner Skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes bærende konstruktioners manglende stabilitet eller utilstrækkelig fundering Skævheder i gulve og vægge, der ikke har indflydelse på bærende konstruktioners stabilitet Vægge og altaner Afskalning af tyndpuds Døre og vinduer Punkterede termoruder, som ikke skyldes fejl ved monteringen Træk fra døre og vinduer Tag Tagrender der er underdimensionerede, men ikke indebærer nærliggende risiko for, at der opstår skade på andre bygningsdele Tagrender der har forkert fald, men under normale forhold afvander til nedløbet Inddækninger og skotrender med fejl, men uden nærliggende risiko for vandindtrængning Tegltage med for tynde afstandslister, hvis dette ikke indebærer nærliggende risiko for ødelæggelse af undertaget, tegltaget eller lægterne Blafrende undertage, hvis dette ikke indebærer nærliggende risiko for, at det ødelægges Vådrum Bagfald i bruseniche, som ikke medfører skadelig opfugtning af andre bygningsdele Nedfaldne fliser udenfor vådzone Nedbrudte elastiske fuger med kort levetid Utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser udenfor vådzone Klimaskærm i øvrigt Manglende tæthed i byggeriet, medmindre der er nærliggende risiko for væsentlig skade Skimmelsvamp Misfarvninger, som ikke skyldes skimmelsvamp Skimmelsvamp, der skyldes uhensigtsmæssig brugeradfærd, for eksempel manglende udluftning i forbindelse med tørring af tøj indendørs Andre skader Trænedbrydning i for eksempel vinduer, døre, kviste, karnapper eller tagkonstruktioner som følge af manglende normal vedligeholdelse Nedbrydning i nedgravede træstolper Skader pga. slid og ælde Kosmetiske skader, herunder afskalling af maling Skader på bygningsdele med opbrugt levetid, hvis denne ikke er væsentligt nedsat som følge af fejlplacering mv. Skader på udendørsarealer herunder havemure, terrasser, legeredskaber, svømmebassiner og installationer til samme. Skader på og funktionssvigt i hårde hvidevarer. 7

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205 Ejerskifteforsikring orsikringsbetingelser nr. 1205 ftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. or forsikringen

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Ejerskifteforsikring Betingelser Nr. ES 1501 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter.

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere