ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG ALLERØD IDRÆTS-UNION.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG ALLERØD IDRÆTS-UNION."

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2010: 1. INDLEDNING: Bestyrelsens beretning vil, som sædvanlig, bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med deres afdelingsberetninger. Det er bestyrelsens beretning, selv om jeg også kommer ind på nogle personlige betragtninger betragtninger, som dog er tiltrådt af hele bestyrelsen har igen været et spændende år for AFK et år med mange udfordringer, og et år med mange gode sportslige resultater. De respektive afdelingsformænd vil komme ind herpå i deres beretninger. 2. ØKONOMI: Økonomisk set er regnskabet for 2010 tilfredsstillende. Dette selvom kommunen de sidste 2 år har beskåret foreningernes tilskud fra Allerødsordningen med ca. kr. 75,00 pr. medlem under 25 år. For AFK vedkommende betyder dette en mindre indtægt herfra på i alt ca. kr ,00 årligt. Et minus er også bøder bøder for udeblivelser, afmelding af hold osv. I 2010 havde klubben her en udgift på ca. kr ,00. Et alt for stort beløb. Bøder kan vi ikke helt undgå, men vi skal nok være mere opmærksomme på hvor mange spillere, der er til rådighed ved tilmelding af hold. Men solen har også skinnet økonomisk på AFK i Således har Allerød Erhvervsklub i 2010 bidraget med godt kr ,00, et betydeligt større beløb end i Igen i 2010 blev klubben glædeligt overrasket, idet en af klubbens faste støtter Finn Nielsen igen donerede kr ,00 til klubben samt en vaskesøjle til kr ,00. En støtte, som klubber er dybt taknemmelig for. Klubben har i 2010 haft et godt og konstruktivt samarbejde med alle sponsorerne. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at klubben skal have oparbejdet en egenkapital, så klubben er i stand til stå imod uforudsete udgifter samt manglende budgetterede indtægter. Finanskrisen hænger fortsat som en sort sky over os, og det er absolut ikke blevet nemmere at finde sponsorer. Når dette er sagt, så har klubbens stramme økonomistyring de sidste 4 år betydet, at det store underskud fra 2006 er væk, og vi er ved at nå den ønskede egenkapital. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke fortsat vil være fokus på økonomien være ansvarlig økonomistyring. Kassereren vil fremlægge regnskabet under pkt. 3 Bestyrelsen har igen i 2010 brugt usædvanligt mange ressourcer på kontingentrestancer. Vi er kommet et godt stykke videre, og restancerne er blevet nedbragt, især efter at klubben har besluttet, at medlemmerne skal være tilmeldt betalingsservice (BS). Der er også blevet luget godt ud i medlemslisten. Det betyder, at vi her har haft et tab. Et tab, som heldigvis er blevet opvejet af mange nye indmeldelser. Der er desværre - fortsat medlemmer i AFK, som tror de kan spille fodbold uden at betale kontingent. Er et medlem i kontingentrestance, ja så kan hun/han ikke træne eller spille fodbold i AFK. Det burde være indlysende. I 2011 vil bestyrelsen foretage nye tiltag for at få disse restanter til at betale deres kontingent. 3. ORGANISATORISKE FORHOLD: Som bekendt er en af klubbens målsætninger, at klubben primært skal skabe og udvikle egne spillere til klubbens elitehold. Det kræver dygtige trænere, som tager sig af det sportslige, samt engagerede holdledere, som tager sig af det administrative. Med hold drejer det sig om rigtig mange personer. Afdelingslederne gør her et fantastisk stykke arbejde for at få kabalen til at gå op. Der er ingen tvivl om, at har vi alle disse poster besat, vil hverdagen for mange personer i klubben 1

2 blive meget nemmere, ligesom alle spillere vil få endnu større positive oplevelser af at spille fodbold i AFK. Det skal være sjovt at spille fodbold i AFK. Der er rigtig mange af Allerøds borgere, klubbens medlemmer, som allerede i dag er dybt involveret i klubbens arbejde, og gør et stort stykke arbejde. Men vi kunne godt ønske os, at flere kom ud af busken, og meldte sig under fanerne - klubben har brug for jer. Bestyrelsen vil godt fremhæve nogle af de positive tiltag, der allerede gøres for at rekruttere flere ledere. Det gøres bl.a. i ungdom yngst i f.m. implementeringen af nye årgange i AFK. Hvert år, ved klubbens arrangement i maj måned, hvor klubben åbner mulighed for, at en ny årgang kan melde sig ind i AFK, gøres børnenes forældre opmærksomme på, at melder man et barn ind i AFK, skal man, som forældre, også være rede til at yde en indsats i klubben. Klubben er kommet et godt stykke videre med at få et forældrenetværk op at stå. Tipsdysten under Allerød Erhvervsklub, har bidraget med kr ,00 til dette arbejde. Anna Toftegaard er tovholder i dette projekt. Et forældrenetværk kunne være det sted, hvor klubbens medlemmer/spillere (måske, når de selv bliver forældre) meldte sig ind i, for herigennem at betale noget tilbage, efter at de, som spiller, i mange år har nydt godt af alt det, som andre ledere/trænere har gjort for, at de kunne spille fodbold, og have nogle gode oplevelser i AFK. Der er nedsat et indkøbsudvalg med Anna Toftegaard som tovholder. Dette udvalg skal bl.a. forestå indkøbsaftaler samt koordinere alle større indkøb til klubben. Der har i 2010 været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 3 økonomiudvalgsmøder samt diverse udvalgsmøder. Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i møder i divisionsforeningen samt møder i DBU regi. 4. KLUBHUSETS CAFETERIA OG BANKOUDVALG: I hele 2010 har cafeteriet kun haft åbent ved 1. holdets hjemmekampe samt større arrangementer, som f.eks. klassekampen. Hver afdeling har en nøgle til cafeteriet, og har dermed mulighed for at benytte cafeteriet ved lejligheder, de måtte finde nødvendige. Med Blovstrødsløberne, som nu har Skovvang som deres Hjemmebane, og som dermed også har brug for lokaler til møder m.m., er der indgået den aftale, at de kan låne klubhuset og cafeteriet, når behov opstår, og såfremt AFK ikke bruger lokalerne. For at få det bedste samarbejde de to foreninger imellem, vil det være helt naturligt, at Blovstrødløberne har repræsentanter i Caféudvalget. Der har været afholdt møde i Café-udvalget den 18. januar 2011, hvor der blev nedsat et udvalg med 2 repræsentanter fra Blovstrødløberne, 3 fra AFK, og med Elin Petersen som formand. I sommeren 2010 besluttede kommunen, at klubhuset skulle udlejes til en danseskole 2 aftener om ugen. Igen en begrænsning i klubbens aktiviteter, som bl.a. betød, at der nu ikke mere var plads til billardbordet, hvorfor klubben besluttede at sælge dette. En fordel var, at gulvtæppet blev fjernet og erstattet med linoleum. Et længe næret ønske. Ovennævnte begrænsninger i cafeteriets åbningstider har heldigvis ikke haft den store betydning på omsætningen. Der er fortsat behov for flere hænder i cafeteriet. Interesserede kan henvende sig til vagtkoordinator Lone Bærentzen. Tak til Café-udvalget for en kæmpe indsats. Bankoudvalget, med Jane Gringer som tovholder, har gennem hele året ydet en fantastisk indsats. Banko har også i 2010 givet gode indtægter til klubben, hvilket fremgår af regnskabet. Tak til hele bankoudvalget for deres store indsats onsdag efter onsdag. Også her er der brug for flere hænder. 2

3 5. FACILITETER: Med lokalplan 281, hele Møllemoseprojektet, herunder projekt klubhus, flere baner, kunstgræsbaner osv, er man ikke kommet videre i løbet af 2010, snarere tværtimod. Kommunen var ellers, i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma og AFK, påbegyndt projektet og gået i gang med at opstille funktionskrav til det nye klubhus. Men kommunens anlægsstop har betydet, at hele projektet er blevet sat i bero flere år frem i tiden. Dette er en katastrofe for klubben, også henset til, at kommunen i løbet af 2011 vil inddrage banerne på Poppelvej til et plejehjemscenter. Som bekendt blev der desværre kun etableret én kunstgræsbane i transportkorridoren. Da banen er en kommunal bane, og alle klubber i kommunen skal have spilletid her, skal man ikke have topkarakter i matematik for at regne ud, at én bane slet ikke er tilstrækkelig. Dette forhold har giver klubberne store udfordringer i at få en fordelingsnøgle til at hænge sammen. DBU har en fond, hvorfra kommuner kan søges om økonomisk støtte til etablering af kunstgræsbaner. En mulighed, som kommunen absolut bør udnytte. Spørgsmålet er, om der er politisk vilje til flere baner? Husk kære byråd: Hvor der er vilje, findes der også en vej. Af 11 mandsbaner er der fortsat, udover kunstgræsbanen, kun 3 stk. på Møllemosen. Klubbens behov er opgjort til at være på i alt 10 stk. 11 mandsbaner (heri medregnet kunstgræsbaner) samt et antal 7 mands og 5 mands baner. Klubben har pt. ganske simpelt ikke fodboldbaner nok til sine godt 1100 medlemmer. Vi vil naturligvis arbejde på at finde andre banemuligheder i kommunen. Men uanset hvad vi gør, så vil klubben blive endnu mere splittet, lige modsat af, hvad vi har arbejde på gennem flere år. Der er intet lys på strækningen fra omklædningsskurene til banen. Det gør transporten, især for cyklister og fodgængere, dette stykke vej, i den mørke vintertid, meget farlig, hvilket er blevet påpeget overfor kommunen op til flere gange. Jf. DBU s krav til danske fodboldstadions er Skovvang stadion både for kort og for smal (3 m både i længden og bredden). Stadionområdet skal være indhegnet, ligesom spillerboksene skal være placeret på samme side. Vedr. længden og bredden har AFK igen i sæson 2010/2011 fået dispensation fra DBU. Men hvor længe kan vi forvente velvillighed fra DBUs side? Hegn omkring stadion er blevet etableret, ligesom der er blevet indkøbt nye spillerbokse. Her har kommunen/klubben fået økonomisk støtte fra DBUs hattrickfond. Kommunens støtte til idrætten hænger, efter min bedste overbevisning, ikke sammen med kommunens udmelding om, at den vil være sundhedskommune nr. 1 i hele Danmark. Siger man sundhed, siger man også idræt. Idrætten er unik. Interessen for idræt er en grænsebrydende fællesnævner, hvad enten grænsen skiller gammel fra ung, eller dansker fra indvandrer. Staten har en kvalitetsfond, som giver støtte til iværksættelse af nye tiltag, som bl.a. kan understøtte de unges fritidsinteresser. AFK skal opfordre byrådet til snarest at sætte gang i lokalplan 281 på Møllemosen, og derved få økonomisk støtte fra denne kvalitetsfond. Tiltag, som vil give kommunens unge bedre idrætsvilkår. De få fodboldbaner, AFK råder over, bliver brugt meget, hvilket betyder, at nedslidningen er stor, og det bliver endnu værre, når bane 4 og 5 ved Poppelvej bliver nedlagt her i Derfor er det også nødvendigt, at der finder en løbende vedligeholdelse sted. Vedligeholdelse er nu engang både bedre og billigere end genetablering. Gennem månedlige møder med stadioninspektøren og kommunen har bestyrelsen hele året været hørt, kunnet komme med ønsker og forslag. Ikke alt er lykkes og blevet hørt desværre, og at det kan blive endnu bedre er der ingen tvivl om. Men alle i AFK kan også være medvirkende til at forholdene forbedres, til at nedslidningen på banerne mindskes. Det kan vi bl.a. gøre ved at være stadionpersonalet 3

4 behjælpelig, og være lydhøre overfor deres anvisninger. Kommunikation er her, ligesom på mange andre områder, en væsentlig faktor. Allerød Service har ved årsskiftet overtaget ansvaret for driften af idrætsanlæggene i Allerød kommune. I den forbindelse er der sket følgende: - Der er foretaget en række afskedigelser blandt personalet, som er tilknyttet idrætsanlæggene. - Bemandingen på anlæggene er ændret, således at der ikke er personale tilstede hele åbningstiden. - Der er dannet en række teams, som skal varetage opgaver på idrætsanlæggene og andre kommunale institutioner i lokalområderne. - Centralisering af reservation af tider på idrætsanlæggene. Det vil bl.a. sige, at der ikke er fast personel tilknyttet et idrætsanlæg. Spændende at følge, hvordan det kommer til at gå. Mangel på baner er også medvirkende til, at alle hold ikke kan få alle deres træningstider/-ønsker opfyldt. Det er beklageligt, men fakta, og jeg håber at alle har forståelse herfor. Hold må være indstillet på at skulle træne/spille kampe på kunstgræsbanen, også i sommerhalvåret. I den forbindelse skal nævnes, at DBU Sjælland, på deres repræsentantskabsmøde i år, nævnte, at de havde foretaget en undersøgelse af, om der var forskel på at spille kampe på græs og kunstgræs. Resultatet var, at der så at sige ingen forskel var. En repræsentant fra UEFA, som var til stede på repræsentantskabsmødet nævnte, at der allerede nu, i flere lande, blev spillet fodboldkampe på højt niveau på kunstgræs, og at det nok kun var et spørgsmål om tid, hvor det blev tilladt, at alle kampe kunne blive afviklet på kunstgræs. Der findes nu en hjertestarter, såvel i klubhuset på Skovvang stadion, som i omklædningsskurene på Møllemoseanlægget. 6. FODBOLDSKOLER: I 2010 har AFK gennemført to fodboldskoler, begge i DGI regi. Den første blev gennemført på Møllemoseanlægget i den første uge af sommerferien med 222 deltagere, 28 trænere og med Martin Jensen som skoleleder. Den anden, en microfodboldskole, blev gennemført på Ravnsholtskolens baner, i slutningen af sommerferien, med 43 deltagere, og med Jacob Bondo som skoleleder. Begge skoler blev gennemført med stor succes. AFK vil igen i 2011 være vært for, og gennemføre én til to fodboldskoler. For at undgå kommunikationsproblemer har AFK nedsat et skoleudvalg, som skal have kontakten til skoleudbyderne, til stadioninspektøren samt være logistisk tovholder. 7. SIKKERHED: I Krav til fodboldstadions stiller DBU bl.a. krav til divisionsklubberne omkring sikkerhed på stadions ved divisionsholdets hjemmekampe. Sikkerheden munder bl.a. ud i, at der skal være mindst én kontrolløruddannet på stadion. Pt. har klubben uddannet 3 kontrollører og kan dermed opfylder DBU og politiets krav. På grund af sit civile arbejde, ønskede Jan Fledelius at fratræde jobbet som sikkerhedschef. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til dig Jan for det kæmpe stykke arbejde du har ydet, bl. a. med udarbejdelse af ordensreglement samt beredskabs- og evakueringsplaner. Klubbens har fået ny sikkerhedschef ved Ole Chr. Larsen, som tiltrådte pr. 1. juli 2010 velkommen til dig Ole. 8. SAMARBEJDET MED ALLERØD IDRÆTS UNION (AIU): 4

5 AFK har hele året haft et godt samarbejde med AIU. AIU er bevidste om AFKs trængte situation, og har politisk støttet klubben hele vejen igennem, her vores ønsker om nyt klubhus og flere fodboldbaner, her også kunstgræsbane nr. 2, på Møllemosen. I den forbindelse har unionen, ligesom AFK, flere gange gjort kommunen opmærksom på, at lokalplan 281 skal fastholdes og gennemføres, jo før desto bedre. Tak til AIU for, at unionen fortsat presser på for at få lokalplanen gennemført. Undertegnede sidder i AIUs bestyrelse. Har her deltager i 6 bestyrelsesmøder. 9. DBU/DIVISIONSFORENINGEN: Divisionsforeningen fremsendte forslag til ændring af turneringsstrukturen i Herre-DM vedr., at der skulle oprettes en reserveholdsturnering allerede fra 2010/2011 blev vedtaget. Dette betød, at samtlige 8 SAS-liga-klubbers 2. hold blev trukket ud af de to 2. divisioner uanset slutplacering. Det betød endvidere, at der i 2010 kun skulle rykke et hold ned fra de to 2. divisioner. AFK reddede sig i sidste kamp, hvor vi vandt over Avarta, samtidig med, at Skjold tabte og således blev nr. sidst, og skulle ud i play off kampe. I sæson 2010/2011 er der fortsat 32 hold i de to 2. divisioner. 3 hold fra øst skulle rykkes over i vestkredsen. Hvilke hold det skulle være foregik ved lodtrækning. Undertegnede var til stede ved denne lodtrækning, og alle var spændte, da en placering i vestkredsen ville få store økonomiske konsekvenser. Heldigvis blev AFK ikke trukket op af hatten. Undertegnede har deltager i 3 DBU/Divisionsforeningsmøder samt ét sikkerhedsmøde. 10. SAMARBEJDE MED FCN: AFK har fortsat en samarbejdsaftale med FCN. Efter et møde klubberne imellem skulle FCN fremsende en revideret samarbejdsaftale, men den lade vente på sig. Den nuværende aftale indebærer bl.a. følgende tilbud til AFK - Gæsteoptræden fra FCNs trænerteam, hvor træningspas afvikles i AFKs regi, såfremt datoerne er samstemmende mellem klubberne. - AFK modtager op til fire frikort til alle FCNs hjemmekampe. - Alle klubbens ungdomsmedlemmer (op til 17 år) kan få udstedt specielle sæsonkort til alle FCNs hjemmekampe. (Kan være begrænsninger til FCK og Brøndbys kampe). AFK forpligter sig til at være loyal overfor samarbejdsaftalens indhold, her bl.a. at anbefale FCN som en oplagt mulighed for talenter, der ønsker at prøve sig på højeste plan. 11. HÆDERSBEVISNINGER Efter at AFK har fået deres egne vedtægter har klubben nu også mulighed for at ære de medlemmer, som har gjort en særlig og ekstra indsats for klubben gennem mange år. Således var det mig en stor glæde, at jeg, den 27. november 2010, i.f.m. Preben Andersens 80 års fødselsdag, kunne udnævne ham som AFKs første æresmedlem. Preben Andersen er også æresmedlem af Lillerød Idrætsforening samt vores venskabsklub i Tyskland TSG Wildemann. Ungdomsformand yngst Erik Drejer har i løbet af 2010 fået hele 3 priser for sit store arbejde, såvel i AFK, som i andet foreningsregi. Han har således modtaget Ungdomsfondens Lederpris. En pris fra Allerød Erhvervsklub samt Faxe Kondi Lederlegat i Sjælland Boldspilsunions regi nu DBU Sjælland. Ungdomsformand ældst Brian Falk modtog AFKs lederpris 2010, og ungdomstræner Steen Lyngbye fra ungdom yngst modtog ungdomstrænerprisen. Undertegnede har i 2010 modtaget Lillerød Idrætsforenings Lederpris. 5

6 12. FORSIKRINGSFORHOLD: AFKs ledere, trænere og ansatte er forsikret af en fællesforsikring, som DIF og DGI i fællesskab har tegnet i TRYG. Denne forsikring omfatter: 1) Lovpligtig arbejdsskade. 2) Erhvervs- og produktansvar. 3) Idrætsrejser. 4) Retshjælp og 5) Psykologisk krisehjælp. Denne forsikring dækker ikke et bestyrelsesansvar. D.v.s., at en forenings bestyrelse ikke er dækket, hvis foreningen på en eller anden vis skulle komme i en situation, som kunne medføre økonomiske problemer, eller andre bestyrelsesforhold, hvor bestyrelsens medlemmer kan drages til ansvar. AFK bestyrelsen fandt dette forhold uheldigt, hvorfor man har tegnet en Bestyrelsesansvarforsikring hos TRYG. 13. AFKs HJEMMESIDE: Klubbens hjemmeside har i 2010 været under udvikling. Men vi skal blive endnu dygtigere til at følge op på siden, få diverse rettelser indført her især navne/adresser på trænere/ledere m.fl. Jeg skal derfor opfordrer alle til at være behjælpelige hermed. Hjemmesiden er et stykke dynamisk værktøj. Klubbens forretningsfører har påtaget sig at være koordinator herpå. Hjemmesidens tovholder er klubbens web-master Torben Krog. 14. AFSLUTNING: Afslutningsvis skal nævnes, at AIU og AFK fortsat vil være med på sidelinien ved projekteringen af klubhus/træningscenter på Møllemosen, når kommunen besinder sig til at genoptage dette projekt. Sportsligt set skal der arbejdes videre på at få Den røde Tråd til at virke gennem alle afdelinger. Klubben har i 2010 ansat en ungdomskoordinator, som skal være behjælpelig hermed i de yngste årgange. Den nye bestyrelse vil overveje, om det er på tide, at klubbens mission, vision, mål samt værdisæt/-normer tages op til drøftelse og revidering evt. uarbejde en strategiplan for AFK frem mod Forældrenetværket skal udbygges og der skal mere styr på kontingentrestancerne. Slutteligt skal der lyde en tak til alle sponsorer og til Finn Nielsen, der igen, som tidligere nævnt, har støttet klubben betydeligt i løbet af hele sæsonen. Tak til alle officials og hjælpere, til stadionpersonalet samt til hele bestyrelsen. Uden jeres støtte og hjælp var klubben slet ikke der, hvor vi er i dag. Efter min mening er vi kommet et godt stykke videre i klubbens udvikling. Den positive udvikling skal fortsætte. Men det kræver, at der fortsat tænkes visionært, arbejdes hårdt og målrettet, samt at alle medlemmer slutter op omkring klubben og er den behjælpelig i det frivillige arbejde. AFK er en værdifuld klub en klub, som vi alle skal passe godt på. Jeg ønsker klubben og alle et godt På bestyrelsens vegne 6

7 IVAN B. SKOV Formand 7

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

EN KONSULENT TAKKER AF

EN KONSULENT TAKKER AF FYN BOLD Nr. 1 Marts 2009 16. årgang EN KONSULENT TAKKER AF FBUs FODBOLDRÅDSSYSTEM - PÅ VEJ TIL ET GULDÆG DELEGERETMØDE 2009 EN FODBOLDDOMMERS VIGTIGSTE EGENSKAB 2 FYN BOLD 1/2009 FYN BOLD Nr. 1 Marts

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere