ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG ALLERØD IDRÆTS-UNION.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG ALLERØD IDRÆTS-UNION."

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2010: 1. INDLEDNING: Bestyrelsens beretning vil, som sædvanlig, bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med deres afdelingsberetninger. Det er bestyrelsens beretning, selv om jeg også kommer ind på nogle personlige betragtninger betragtninger, som dog er tiltrådt af hele bestyrelsen har igen været et spændende år for AFK et år med mange udfordringer, og et år med mange gode sportslige resultater. De respektive afdelingsformænd vil komme ind herpå i deres beretninger. 2. ØKONOMI: Økonomisk set er regnskabet for 2010 tilfredsstillende. Dette selvom kommunen de sidste 2 år har beskåret foreningernes tilskud fra Allerødsordningen med ca. kr. 75,00 pr. medlem under 25 år. For AFK vedkommende betyder dette en mindre indtægt herfra på i alt ca. kr ,00 årligt. Et minus er også bøder bøder for udeblivelser, afmelding af hold osv. I 2010 havde klubben her en udgift på ca. kr ,00. Et alt for stort beløb. Bøder kan vi ikke helt undgå, men vi skal nok være mere opmærksomme på hvor mange spillere, der er til rådighed ved tilmelding af hold. Men solen har også skinnet økonomisk på AFK i Således har Allerød Erhvervsklub i 2010 bidraget med godt kr ,00, et betydeligt større beløb end i Igen i 2010 blev klubben glædeligt overrasket, idet en af klubbens faste støtter Finn Nielsen igen donerede kr ,00 til klubben samt en vaskesøjle til kr ,00. En støtte, som klubber er dybt taknemmelig for. Klubben har i 2010 haft et godt og konstruktivt samarbejde med alle sponsorerne. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at klubben skal have oparbejdet en egenkapital, så klubben er i stand til stå imod uforudsete udgifter samt manglende budgetterede indtægter. Finanskrisen hænger fortsat som en sort sky over os, og det er absolut ikke blevet nemmere at finde sponsorer. Når dette er sagt, så har klubbens stramme økonomistyring de sidste 4 år betydet, at det store underskud fra 2006 er væk, og vi er ved at nå den ønskede egenkapital. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke fortsat vil være fokus på økonomien være ansvarlig økonomistyring. Kassereren vil fremlægge regnskabet under pkt. 3 Bestyrelsen har igen i 2010 brugt usædvanligt mange ressourcer på kontingentrestancer. Vi er kommet et godt stykke videre, og restancerne er blevet nedbragt, især efter at klubben har besluttet, at medlemmerne skal være tilmeldt betalingsservice (BS). Der er også blevet luget godt ud i medlemslisten. Det betyder, at vi her har haft et tab. Et tab, som heldigvis er blevet opvejet af mange nye indmeldelser. Der er desværre - fortsat medlemmer i AFK, som tror de kan spille fodbold uden at betale kontingent. Er et medlem i kontingentrestance, ja så kan hun/han ikke træne eller spille fodbold i AFK. Det burde være indlysende. I 2011 vil bestyrelsen foretage nye tiltag for at få disse restanter til at betale deres kontingent. 3. ORGANISATORISKE FORHOLD: Som bekendt er en af klubbens målsætninger, at klubben primært skal skabe og udvikle egne spillere til klubbens elitehold. Det kræver dygtige trænere, som tager sig af det sportslige, samt engagerede holdledere, som tager sig af det administrative. Med hold drejer det sig om rigtig mange personer. Afdelingslederne gør her et fantastisk stykke arbejde for at få kabalen til at gå op. Der er ingen tvivl om, at har vi alle disse poster besat, vil hverdagen for mange personer i klubben 1

2 blive meget nemmere, ligesom alle spillere vil få endnu større positive oplevelser af at spille fodbold i AFK. Det skal være sjovt at spille fodbold i AFK. Der er rigtig mange af Allerøds borgere, klubbens medlemmer, som allerede i dag er dybt involveret i klubbens arbejde, og gør et stort stykke arbejde. Men vi kunne godt ønske os, at flere kom ud af busken, og meldte sig under fanerne - klubben har brug for jer. Bestyrelsen vil godt fremhæve nogle af de positive tiltag, der allerede gøres for at rekruttere flere ledere. Det gøres bl.a. i ungdom yngst i f.m. implementeringen af nye årgange i AFK. Hvert år, ved klubbens arrangement i maj måned, hvor klubben åbner mulighed for, at en ny årgang kan melde sig ind i AFK, gøres børnenes forældre opmærksomme på, at melder man et barn ind i AFK, skal man, som forældre, også være rede til at yde en indsats i klubben. Klubben er kommet et godt stykke videre med at få et forældrenetværk op at stå. Tipsdysten under Allerød Erhvervsklub, har bidraget med kr ,00 til dette arbejde. Anna Toftegaard er tovholder i dette projekt. Et forældrenetværk kunne være det sted, hvor klubbens medlemmer/spillere (måske, når de selv bliver forældre) meldte sig ind i, for herigennem at betale noget tilbage, efter at de, som spiller, i mange år har nydt godt af alt det, som andre ledere/trænere har gjort for, at de kunne spille fodbold, og have nogle gode oplevelser i AFK. Der er nedsat et indkøbsudvalg med Anna Toftegaard som tovholder. Dette udvalg skal bl.a. forestå indkøbsaftaler samt koordinere alle større indkøb til klubben. Der har i 2010 været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 3 økonomiudvalgsmøder samt diverse udvalgsmøder. Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i møder i divisionsforeningen samt møder i DBU regi. 4. KLUBHUSETS CAFETERIA OG BANKOUDVALG: I hele 2010 har cafeteriet kun haft åbent ved 1. holdets hjemmekampe samt større arrangementer, som f.eks. klassekampen. Hver afdeling har en nøgle til cafeteriet, og har dermed mulighed for at benytte cafeteriet ved lejligheder, de måtte finde nødvendige. Med Blovstrødsløberne, som nu har Skovvang som deres Hjemmebane, og som dermed også har brug for lokaler til møder m.m., er der indgået den aftale, at de kan låne klubhuset og cafeteriet, når behov opstår, og såfremt AFK ikke bruger lokalerne. For at få det bedste samarbejde de to foreninger imellem, vil det være helt naturligt, at Blovstrødløberne har repræsentanter i Caféudvalget. Der har været afholdt møde i Café-udvalget den 18. januar 2011, hvor der blev nedsat et udvalg med 2 repræsentanter fra Blovstrødløberne, 3 fra AFK, og med Elin Petersen som formand. I sommeren 2010 besluttede kommunen, at klubhuset skulle udlejes til en danseskole 2 aftener om ugen. Igen en begrænsning i klubbens aktiviteter, som bl.a. betød, at der nu ikke mere var plads til billardbordet, hvorfor klubben besluttede at sælge dette. En fordel var, at gulvtæppet blev fjernet og erstattet med linoleum. Et længe næret ønske. Ovennævnte begrænsninger i cafeteriets åbningstider har heldigvis ikke haft den store betydning på omsætningen. Der er fortsat behov for flere hænder i cafeteriet. Interesserede kan henvende sig til vagtkoordinator Lone Bærentzen. Tak til Café-udvalget for en kæmpe indsats. Bankoudvalget, med Jane Gringer som tovholder, har gennem hele året ydet en fantastisk indsats. Banko har også i 2010 givet gode indtægter til klubben, hvilket fremgår af regnskabet. Tak til hele bankoudvalget for deres store indsats onsdag efter onsdag. Også her er der brug for flere hænder. 2

3 5. FACILITETER: Med lokalplan 281, hele Møllemoseprojektet, herunder projekt klubhus, flere baner, kunstgræsbaner osv, er man ikke kommet videre i løbet af 2010, snarere tværtimod. Kommunen var ellers, i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma og AFK, påbegyndt projektet og gået i gang med at opstille funktionskrav til det nye klubhus. Men kommunens anlægsstop har betydet, at hele projektet er blevet sat i bero flere år frem i tiden. Dette er en katastrofe for klubben, også henset til, at kommunen i løbet af 2011 vil inddrage banerne på Poppelvej til et plejehjemscenter. Som bekendt blev der desværre kun etableret én kunstgræsbane i transportkorridoren. Da banen er en kommunal bane, og alle klubber i kommunen skal have spilletid her, skal man ikke have topkarakter i matematik for at regne ud, at én bane slet ikke er tilstrækkelig. Dette forhold har giver klubberne store udfordringer i at få en fordelingsnøgle til at hænge sammen. DBU har en fond, hvorfra kommuner kan søges om økonomisk støtte til etablering af kunstgræsbaner. En mulighed, som kommunen absolut bør udnytte. Spørgsmålet er, om der er politisk vilje til flere baner? Husk kære byråd: Hvor der er vilje, findes der også en vej. Af 11 mandsbaner er der fortsat, udover kunstgræsbanen, kun 3 stk. på Møllemosen. Klubbens behov er opgjort til at være på i alt 10 stk. 11 mandsbaner (heri medregnet kunstgræsbaner) samt et antal 7 mands og 5 mands baner. Klubben har pt. ganske simpelt ikke fodboldbaner nok til sine godt 1100 medlemmer. Vi vil naturligvis arbejde på at finde andre banemuligheder i kommunen. Men uanset hvad vi gør, så vil klubben blive endnu mere splittet, lige modsat af, hvad vi har arbejde på gennem flere år. Der er intet lys på strækningen fra omklædningsskurene til banen. Det gør transporten, især for cyklister og fodgængere, dette stykke vej, i den mørke vintertid, meget farlig, hvilket er blevet påpeget overfor kommunen op til flere gange. Jf. DBU s krav til danske fodboldstadions er Skovvang stadion både for kort og for smal (3 m både i længden og bredden). Stadionområdet skal være indhegnet, ligesom spillerboksene skal være placeret på samme side. Vedr. længden og bredden har AFK igen i sæson 2010/2011 fået dispensation fra DBU. Men hvor længe kan vi forvente velvillighed fra DBUs side? Hegn omkring stadion er blevet etableret, ligesom der er blevet indkøbt nye spillerbokse. Her har kommunen/klubben fået økonomisk støtte fra DBUs hattrickfond. Kommunens støtte til idrætten hænger, efter min bedste overbevisning, ikke sammen med kommunens udmelding om, at den vil være sundhedskommune nr. 1 i hele Danmark. Siger man sundhed, siger man også idræt. Idrætten er unik. Interessen for idræt er en grænsebrydende fællesnævner, hvad enten grænsen skiller gammel fra ung, eller dansker fra indvandrer. Staten har en kvalitetsfond, som giver støtte til iværksættelse af nye tiltag, som bl.a. kan understøtte de unges fritidsinteresser. AFK skal opfordre byrådet til snarest at sætte gang i lokalplan 281 på Møllemosen, og derved få økonomisk støtte fra denne kvalitetsfond. Tiltag, som vil give kommunens unge bedre idrætsvilkår. De få fodboldbaner, AFK råder over, bliver brugt meget, hvilket betyder, at nedslidningen er stor, og det bliver endnu værre, når bane 4 og 5 ved Poppelvej bliver nedlagt her i Derfor er det også nødvendigt, at der finder en løbende vedligeholdelse sted. Vedligeholdelse er nu engang både bedre og billigere end genetablering. Gennem månedlige møder med stadioninspektøren og kommunen har bestyrelsen hele året været hørt, kunnet komme med ønsker og forslag. Ikke alt er lykkes og blevet hørt desværre, og at det kan blive endnu bedre er der ingen tvivl om. Men alle i AFK kan også være medvirkende til at forholdene forbedres, til at nedslidningen på banerne mindskes. Det kan vi bl.a. gøre ved at være stadionpersonalet 3

4 behjælpelig, og være lydhøre overfor deres anvisninger. Kommunikation er her, ligesom på mange andre områder, en væsentlig faktor. Allerød Service har ved årsskiftet overtaget ansvaret for driften af idrætsanlæggene i Allerød kommune. I den forbindelse er der sket følgende: - Der er foretaget en række afskedigelser blandt personalet, som er tilknyttet idrætsanlæggene. - Bemandingen på anlæggene er ændret, således at der ikke er personale tilstede hele åbningstiden. - Der er dannet en række teams, som skal varetage opgaver på idrætsanlæggene og andre kommunale institutioner i lokalområderne. - Centralisering af reservation af tider på idrætsanlæggene. Det vil bl.a. sige, at der ikke er fast personel tilknyttet et idrætsanlæg. Spændende at følge, hvordan det kommer til at gå. Mangel på baner er også medvirkende til, at alle hold ikke kan få alle deres træningstider/-ønsker opfyldt. Det er beklageligt, men fakta, og jeg håber at alle har forståelse herfor. Hold må være indstillet på at skulle træne/spille kampe på kunstgræsbanen, også i sommerhalvåret. I den forbindelse skal nævnes, at DBU Sjælland, på deres repræsentantskabsmøde i år, nævnte, at de havde foretaget en undersøgelse af, om der var forskel på at spille kampe på græs og kunstgræs. Resultatet var, at der så at sige ingen forskel var. En repræsentant fra UEFA, som var til stede på repræsentantskabsmødet nævnte, at der allerede nu, i flere lande, blev spillet fodboldkampe på højt niveau på kunstgræs, og at det nok kun var et spørgsmål om tid, hvor det blev tilladt, at alle kampe kunne blive afviklet på kunstgræs. Der findes nu en hjertestarter, såvel i klubhuset på Skovvang stadion, som i omklædningsskurene på Møllemoseanlægget. 6. FODBOLDSKOLER: I 2010 har AFK gennemført to fodboldskoler, begge i DGI regi. Den første blev gennemført på Møllemoseanlægget i den første uge af sommerferien med 222 deltagere, 28 trænere og med Martin Jensen som skoleleder. Den anden, en microfodboldskole, blev gennemført på Ravnsholtskolens baner, i slutningen af sommerferien, med 43 deltagere, og med Jacob Bondo som skoleleder. Begge skoler blev gennemført med stor succes. AFK vil igen i 2011 være vært for, og gennemføre én til to fodboldskoler. For at undgå kommunikationsproblemer har AFK nedsat et skoleudvalg, som skal have kontakten til skoleudbyderne, til stadioninspektøren samt være logistisk tovholder. 7. SIKKERHED: I Krav til fodboldstadions stiller DBU bl.a. krav til divisionsklubberne omkring sikkerhed på stadions ved divisionsholdets hjemmekampe. Sikkerheden munder bl.a. ud i, at der skal være mindst én kontrolløruddannet på stadion. Pt. har klubben uddannet 3 kontrollører og kan dermed opfylder DBU og politiets krav. På grund af sit civile arbejde, ønskede Jan Fledelius at fratræde jobbet som sikkerhedschef. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til dig Jan for det kæmpe stykke arbejde du har ydet, bl. a. med udarbejdelse af ordensreglement samt beredskabs- og evakueringsplaner. Klubbens har fået ny sikkerhedschef ved Ole Chr. Larsen, som tiltrådte pr. 1. juli 2010 velkommen til dig Ole. 8. SAMARBEJDET MED ALLERØD IDRÆTS UNION (AIU): 4

5 AFK har hele året haft et godt samarbejde med AIU. AIU er bevidste om AFKs trængte situation, og har politisk støttet klubben hele vejen igennem, her vores ønsker om nyt klubhus og flere fodboldbaner, her også kunstgræsbane nr. 2, på Møllemosen. I den forbindelse har unionen, ligesom AFK, flere gange gjort kommunen opmærksom på, at lokalplan 281 skal fastholdes og gennemføres, jo før desto bedre. Tak til AIU for, at unionen fortsat presser på for at få lokalplanen gennemført. Undertegnede sidder i AIUs bestyrelse. Har her deltager i 6 bestyrelsesmøder. 9. DBU/DIVISIONSFORENINGEN: Divisionsforeningen fremsendte forslag til ændring af turneringsstrukturen i Herre-DM vedr., at der skulle oprettes en reserveholdsturnering allerede fra 2010/2011 blev vedtaget. Dette betød, at samtlige 8 SAS-liga-klubbers 2. hold blev trukket ud af de to 2. divisioner uanset slutplacering. Det betød endvidere, at der i 2010 kun skulle rykke et hold ned fra de to 2. divisioner. AFK reddede sig i sidste kamp, hvor vi vandt over Avarta, samtidig med, at Skjold tabte og således blev nr. sidst, og skulle ud i play off kampe. I sæson 2010/2011 er der fortsat 32 hold i de to 2. divisioner. 3 hold fra øst skulle rykkes over i vestkredsen. Hvilke hold det skulle være foregik ved lodtrækning. Undertegnede var til stede ved denne lodtrækning, og alle var spændte, da en placering i vestkredsen ville få store økonomiske konsekvenser. Heldigvis blev AFK ikke trukket op af hatten. Undertegnede har deltager i 3 DBU/Divisionsforeningsmøder samt ét sikkerhedsmøde. 10. SAMARBEJDE MED FCN: AFK har fortsat en samarbejdsaftale med FCN. Efter et møde klubberne imellem skulle FCN fremsende en revideret samarbejdsaftale, men den lade vente på sig. Den nuværende aftale indebærer bl.a. følgende tilbud til AFK - Gæsteoptræden fra FCNs trænerteam, hvor træningspas afvikles i AFKs regi, såfremt datoerne er samstemmende mellem klubberne. - AFK modtager op til fire frikort til alle FCNs hjemmekampe. - Alle klubbens ungdomsmedlemmer (op til 17 år) kan få udstedt specielle sæsonkort til alle FCNs hjemmekampe. (Kan være begrænsninger til FCK og Brøndbys kampe). AFK forpligter sig til at være loyal overfor samarbejdsaftalens indhold, her bl.a. at anbefale FCN som en oplagt mulighed for talenter, der ønsker at prøve sig på højeste plan. 11. HÆDERSBEVISNINGER Efter at AFK har fået deres egne vedtægter har klubben nu også mulighed for at ære de medlemmer, som har gjort en særlig og ekstra indsats for klubben gennem mange år. Således var det mig en stor glæde, at jeg, den 27. november 2010, i.f.m. Preben Andersens 80 års fødselsdag, kunne udnævne ham som AFKs første æresmedlem. Preben Andersen er også æresmedlem af Lillerød Idrætsforening samt vores venskabsklub i Tyskland TSG Wildemann. Ungdomsformand yngst Erik Drejer har i løbet af 2010 fået hele 3 priser for sit store arbejde, såvel i AFK, som i andet foreningsregi. Han har således modtaget Ungdomsfondens Lederpris. En pris fra Allerød Erhvervsklub samt Faxe Kondi Lederlegat i Sjælland Boldspilsunions regi nu DBU Sjælland. Ungdomsformand ældst Brian Falk modtog AFKs lederpris 2010, og ungdomstræner Steen Lyngbye fra ungdom yngst modtog ungdomstrænerprisen. Undertegnede har i 2010 modtaget Lillerød Idrætsforenings Lederpris. 5

6 12. FORSIKRINGSFORHOLD: AFKs ledere, trænere og ansatte er forsikret af en fællesforsikring, som DIF og DGI i fællesskab har tegnet i TRYG. Denne forsikring omfatter: 1) Lovpligtig arbejdsskade. 2) Erhvervs- og produktansvar. 3) Idrætsrejser. 4) Retshjælp og 5) Psykologisk krisehjælp. Denne forsikring dækker ikke et bestyrelsesansvar. D.v.s., at en forenings bestyrelse ikke er dækket, hvis foreningen på en eller anden vis skulle komme i en situation, som kunne medføre økonomiske problemer, eller andre bestyrelsesforhold, hvor bestyrelsens medlemmer kan drages til ansvar. AFK bestyrelsen fandt dette forhold uheldigt, hvorfor man har tegnet en Bestyrelsesansvarforsikring hos TRYG. 13. AFKs HJEMMESIDE: Klubbens hjemmeside har i 2010 været under udvikling. Men vi skal blive endnu dygtigere til at følge op på siden, få diverse rettelser indført her især navne/adresser på trænere/ledere m.fl. Jeg skal derfor opfordrer alle til at være behjælpelige hermed. Hjemmesiden er et stykke dynamisk værktøj. Klubbens forretningsfører har påtaget sig at være koordinator herpå. Hjemmesidens tovholder er klubbens web-master Torben Krog. 14. AFSLUTNING: Afslutningsvis skal nævnes, at AIU og AFK fortsat vil være med på sidelinien ved projekteringen af klubhus/træningscenter på Møllemosen, når kommunen besinder sig til at genoptage dette projekt. Sportsligt set skal der arbejdes videre på at få Den røde Tråd til at virke gennem alle afdelinger. Klubben har i 2010 ansat en ungdomskoordinator, som skal være behjælpelig hermed i de yngste årgange. Den nye bestyrelse vil overveje, om det er på tide, at klubbens mission, vision, mål samt værdisæt/-normer tages op til drøftelse og revidering evt. uarbejde en strategiplan for AFK frem mod Forældrenetværket skal udbygges og der skal mere styr på kontingentrestancerne. Slutteligt skal der lyde en tak til alle sponsorer og til Finn Nielsen, der igen, som tidligere nævnt, har støttet klubben betydeligt i løbet af hele sæsonen. Tak til alle officials og hjælpere, til stadionpersonalet samt til hele bestyrelsen. Uden jeres støtte og hjælp var klubben slet ikke der, hvor vi er i dag. Efter min mening er vi kommet et godt stykke videre i klubbens udvikling. Den positive udvikling skal fortsætte. Men det kræver, at der fortsat tænkes visionært, arbejdes hårdt og målrettet, samt at alle medlemmer slutter op omkring klubben og er den behjælpelig i det frivillige arbejde. AFK er en værdifuld klub en klub, som vi alle skal passe godt på. Jeg ønsker klubben og alle et godt På bestyrelsens vegne 6

7 IVAN B. SKOV Formand 7

A F K s Å R S B E R E T N I N G

A F K s Å R S B E R E T N I N G A F K s Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 1 BESTYRELSENS BERETNING 2012: 1. INDLEDNING: Endnu et år er gået, og det er tid til at gøre status over året der gik. Bestyrelsens beretning vil, som tidligere

Læs mere

AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion

AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion Til stede: Ivan Skov (IBS), Flemming Bærentzen (FB), Peter Voergaard (PV), Niels Leegaard (NL), Jesper

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år Formandens beretning om foreningen i det forløbne år ved formand Peter Würtz Madsen Greve Fodbold Ordinær generalforsamling Indledning 2014 har for Greve Fodbold været et helt igennem fantastisk og begivenhedsrigt

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Generalforsamling den 17. marts 2011 Ådalen, Odense 07-03-2011 1 Odense Boldklub Medlemmer (1053) 109 Micro (drenge) 109 Børn (drenge)

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben.

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben. Formål/Vision Vi ønsker at være en fodboldklub, hvor bredden er grundlaget for starten af børns fodboldliv. Vi vil udvikle spillere såvel, som trænere til at skabe et elitegrundlag, hvor SFC kan beholde

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Informations møde i HI s klubhus. Onsdag, den 29. februar 2012 Kl. 19.00

Informations møde i HI s klubhus. Onsdag, den 29. februar 2012 Kl. 19.00 Informations møde i HI s klubhus Onsdag, den 29. februar 2012 Kl. 19.00 Program: Velkomst og formål med mødet. Situationsbeskrivelse: FC Hjørring s første regnskabsår Årsager til underskuddet Redningsplanen

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Statsforvaltningen j. nr. 2013-613/1159, anmodning om redegørelse for Helsingør Kommunes dispositioner i forhold til FC Helsingør

Statsforvaltningen j. nr. 2013-613/1159, anmodning om redegørelse for Helsingør Kommunes dispositioner i forhold til FC Helsingør Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Statsforvaltningen Politisk Service Stengade 59 3000 Helsingør Center for Politik og Organisation Tlf. +4549282011 Mob. +45

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Brøndby IF og samfundet

Brøndby IF og samfundet Brøndby IF og samfundet Det er andet år, at vi laver et samfundsregnskab i Brøndby IF. Regnskabet omfatter Brøndbyernes Idrætsforening og Brøndbyernes IF Fodbold A/S, der i det følgende omtales Brøndby

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere