ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG ALLERØD IDRÆTS-UNION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG ALLERØD IDRÆTS-UNION."

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2010: 1. INDLEDNING: Bestyrelsens beretning vil, som sædvanlig, bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med deres afdelingsberetninger. Det er bestyrelsens beretning, selv om jeg også kommer ind på nogle personlige betragtninger betragtninger, som dog er tiltrådt af hele bestyrelsen har igen været et spændende år for AFK et år med mange udfordringer, og et år med mange gode sportslige resultater. De respektive afdelingsformænd vil komme ind herpå i deres beretninger. 2. ØKONOMI: Økonomisk set er regnskabet for 2010 tilfredsstillende. Dette selvom kommunen de sidste 2 år har beskåret foreningernes tilskud fra Allerødsordningen med ca. kr. 75,00 pr. medlem under 25 år. For AFK vedkommende betyder dette en mindre indtægt herfra på i alt ca. kr ,00 årligt. Et minus er også bøder bøder for udeblivelser, afmelding af hold osv. I 2010 havde klubben her en udgift på ca. kr ,00. Et alt for stort beløb. Bøder kan vi ikke helt undgå, men vi skal nok være mere opmærksomme på hvor mange spillere, der er til rådighed ved tilmelding af hold. Men solen har også skinnet økonomisk på AFK i Således har Allerød Erhvervsklub i 2010 bidraget med godt kr ,00, et betydeligt større beløb end i Igen i 2010 blev klubben glædeligt overrasket, idet en af klubbens faste støtter Finn Nielsen igen donerede kr ,00 til klubben samt en vaskesøjle til kr ,00. En støtte, som klubber er dybt taknemmelig for. Klubben har i 2010 haft et godt og konstruktivt samarbejde med alle sponsorerne. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at klubben skal have oparbejdet en egenkapital, så klubben er i stand til stå imod uforudsete udgifter samt manglende budgetterede indtægter. Finanskrisen hænger fortsat som en sort sky over os, og det er absolut ikke blevet nemmere at finde sponsorer. Når dette er sagt, så har klubbens stramme økonomistyring de sidste 4 år betydet, at det store underskud fra 2006 er væk, og vi er ved at nå den ønskede egenkapital. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke fortsat vil være fokus på økonomien være ansvarlig økonomistyring. Kassereren vil fremlægge regnskabet under pkt. 3 Bestyrelsen har igen i 2010 brugt usædvanligt mange ressourcer på kontingentrestancer. Vi er kommet et godt stykke videre, og restancerne er blevet nedbragt, især efter at klubben har besluttet, at medlemmerne skal være tilmeldt betalingsservice (BS). Der er også blevet luget godt ud i medlemslisten. Det betyder, at vi her har haft et tab. Et tab, som heldigvis er blevet opvejet af mange nye indmeldelser. Der er desværre - fortsat medlemmer i AFK, som tror de kan spille fodbold uden at betale kontingent. Er et medlem i kontingentrestance, ja så kan hun/han ikke træne eller spille fodbold i AFK. Det burde være indlysende. I 2011 vil bestyrelsen foretage nye tiltag for at få disse restanter til at betale deres kontingent. 3. ORGANISATORISKE FORHOLD: Som bekendt er en af klubbens målsætninger, at klubben primært skal skabe og udvikle egne spillere til klubbens elitehold. Det kræver dygtige trænere, som tager sig af det sportslige, samt engagerede holdledere, som tager sig af det administrative. Med hold drejer det sig om rigtig mange personer. Afdelingslederne gør her et fantastisk stykke arbejde for at få kabalen til at gå op. Der er ingen tvivl om, at har vi alle disse poster besat, vil hverdagen for mange personer i klubben 1

2 blive meget nemmere, ligesom alle spillere vil få endnu større positive oplevelser af at spille fodbold i AFK. Det skal være sjovt at spille fodbold i AFK. Der er rigtig mange af Allerøds borgere, klubbens medlemmer, som allerede i dag er dybt involveret i klubbens arbejde, og gør et stort stykke arbejde. Men vi kunne godt ønske os, at flere kom ud af busken, og meldte sig under fanerne - klubben har brug for jer. Bestyrelsen vil godt fremhæve nogle af de positive tiltag, der allerede gøres for at rekruttere flere ledere. Det gøres bl.a. i ungdom yngst i f.m. implementeringen af nye årgange i AFK. Hvert år, ved klubbens arrangement i maj måned, hvor klubben åbner mulighed for, at en ny årgang kan melde sig ind i AFK, gøres børnenes forældre opmærksomme på, at melder man et barn ind i AFK, skal man, som forældre, også være rede til at yde en indsats i klubben. Klubben er kommet et godt stykke videre med at få et forældrenetværk op at stå. Tipsdysten under Allerød Erhvervsklub, har bidraget med kr ,00 til dette arbejde. Anna Toftegaard er tovholder i dette projekt. Et forældrenetværk kunne være det sted, hvor klubbens medlemmer/spillere (måske, når de selv bliver forældre) meldte sig ind i, for herigennem at betale noget tilbage, efter at de, som spiller, i mange år har nydt godt af alt det, som andre ledere/trænere har gjort for, at de kunne spille fodbold, og have nogle gode oplevelser i AFK. Der er nedsat et indkøbsudvalg med Anna Toftegaard som tovholder. Dette udvalg skal bl.a. forestå indkøbsaftaler samt koordinere alle større indkøb til klubben. Der har i 2010 været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 3 økonomiudvalgsmøder samt diverse udvalgsmøder. Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i møder i divisionsforeningen samt møder i DBU regi. 4. KLUBHUSETS CAFETERIA OG BANKOUDVALG: I hele 2010 har cafeteriet kun haft åbent ved 1. holdets hjemmekampe samt større arrangementer, som f.eks. klassekampen. Hver afdeling har en nøgle til cafeteriet, og har dermed mulighed for at benytte cafeteriet ved lejligheder, de måtte finde nødvendige. Med Blovstrødsløberne, som nu har Skovvang som deres Hjemmebane, og som dermed også har brug for lokaler til møder m.m., er der indgået den aftale, at de kan låne klubhuset og cafeteriet, når behov opstår, og såfremt AFK ikke bruger lokalerne. For at få det bedste samarbejde de to foreninger imellem, vil det være helt naturligt, at Blovstrødløberne har repræsentanter i Caféudvalget. Der har været afholdt møde i Café-udvalget den 18. januar 2011, hvor der blev nedsat et udvalg med 2 repræsentanter fra Blovstrødløberne, 3 fra AFK, og med Elin Petersen som formand. I sommeren 2010 besluttede kommunen, at klubhuset skulle udlejes til en danseskole 2 aftener om ugen. Igen en begrænsning i klubbens aktiviteter, som bl.a. betød, at der nu ikke mere var plads til billardbordet, hvorfor klubben besluttede at sælge dette. En fordel var, at gulvtæppet blev fjernet og erstattet med linoleum. Et længe næret ønske. Ovennævnte begrænsninger i cafeteriets åbningstider har heldigvis ikke haft den store betydning på omsætningen. Der er fortsat behov for flere hænder i cafeteriet. Interesserede kan henvende sig til vagtkoordinator Lone Bærentzen. Tak til Café-udvalget for en kæmpe indsats. Bankoudvalget, med Jane Gringer som tovholder, har gennem hele året ydet en fantastisk indsats. Banko har også i 2010 givet gode indtægter til klubben, hvilket fremgår af regnskabet. Tak til hele bankoudvalget for deres store indsats onsdag efter onsdag. Også her er der brug for flere hænder. 2

3 5. FACILITETER: Med lokalplan 281, hele Møllemoseprojektet, herunder projekt klubhus, flere baner, kunstgræsbaner osv, er man ikke kommet videre i løbet af 2010, snarere tværtimod. Kommunen var ellers, i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma og AFK, påbegyndt projektet og gået i gang med at opstille funktionskrav til det nye klubhus. Men kommunens anlægsstop har betydet, at hele projektet er blevet sat i bero flere år frem i tiden. Dette er en katastrofe for klubben, også henset til, at kommunen i løbet af 2011 vil inddrage banerne på Poppelvej til et plejehjemscenter. Som bekendt blev der desværre kun etableret én kunstgræsbane i transportkorridoren. Da banen er en kommunal bane, og alle klubber i kommunen skal have spilletid her, skal man ikke have topkarakter i matematik for at regne ud, at én bane slet ikke er tilstrækkelig. Dette forhold har giver klubberne store udfordringer i at få en fordelingsnøgle til at hænge sammen. DBU har en fond, hvorfra kommuner kan søges om økonomisk støtte til etablering af kunstgræsbaner. En mulighed, som kommunen absolut bør udnytte. Spørgsmålet er, om der er politisk vilje til flere baner? Husk kære byråd: Hvor der er vilje, findes der også en vej. Af 11 mandsbaner er der fortsat, udover kunstgræsbanen, kun 3 stk. på Møllemosen. Klubbens behov er opgjort til at være på i alt 10 stk. 11 mandsbaner (heri medregnet kunstgræsbaner) samt et antal 7 mands og 5 mands baner. Klubben har pt. ganske simpelt ikke fodboldbaner nok til sine godt 1100 medlemmer. Vi vil naturligvis arbejde på at finde andre banemuligheder i kommunen. Men uanset hvad vi gør, så vil klubben blive endnu mere splittet, lige modsat af, hvad vi har arbejde på gennem flere år. Der er intet lys på strækningen fra omklædningsskurene til banen. Det gør transporten, især for cyklister og fodgængere, dette stykke vej, i den mørke vintertid, meget farlig, hvilket er blevet påpeget overfor kommunen op til flere gange. Jf. DBU s krav til danske fodboldstadions er Skovvang stadion både for kort og for smal (3 m både i længden og bredden). Stadionområdet skal være indhegnet, ligesom spillerboksene skal være placeret på samme side. Vedr. længden og bredden har AFK igen i sæson 2010/2011 fået dispensation fra DBU. Men hvor længe kan vi forvente velvillighed fra DBUs side? Hegn omkring stadion er blevet etableret, ligesom der er blevet indkøbt nye spillerbokse. Her har kommunen/klubben fået økonomisk støtte fra DBUs hattrickfond. Kommunens støtte til idrætten hænger, efter min bedste overbevisning, ikke sammen med kommunens udmelding om, at den vil være sundhedskommune nr. 1 i hele Danmark. Siger man sundhed, siger man også idræt. Idrætten er unik. Interessen for idræt er en grænsebrydende fællesnævner, hvad enten grænsen skiller gammel fra ung, eller dansker fra indvandrer. Staten har en kvalitetsfond, som giver støtte til iværksættelse af nye tiltag, som bl.a. kan understøtte de unges fritidsinteresser. AFK skal opfordre byrådet til snarest at sætte gang i lokalplan 281 på Møllemosen, og derved få økonomisk støtte fra denne kvalitetsfond. Tiltag, som vil give kommunens unge bedre idrætsvilkår. De få fodboldbaner, AFK råder over, bliver brugt meget, hvilket betyder, at nedslidningen er stor, og det bliver endnu værre, når bane 4 og 5 ved Poppelvej bliver nedlagt her i Derfor er det også nødvendigt, at der finder en løbende vedligeholdelse sted. Vedligeholdelse er nu engang både bedre og billigere end genetablering. Gennem månedlige møder med stadioninspektøren og kommunen har bestyrelsen hele året været hørt, kunnet komme med ønsker og forslag. Ikke alt er lykkes og blevet hørt desværre, og at det kan blive endnu bedre er der ingen tvivl om. Men alle i AFK kan også være medvirkende til at forholdene forbedres, til at nedslidningen på banerne mindskes. Det kan vi bl.a. gøre ved at være stadionpersonalet 3

4 behjælpelig, og være lydhøre overfor deres anvisninger. Kommunikation er her, ligesom på mange andre områder, en væsentlig faktor. Allerød Service har ved årsskiftet overtaget ansvaret for driften af idrætsanlæggene i Allerød kommune. I den forbindelse er der sket følgende: - Der er foretaget en række afskedigelser blandt personalet, som er tilknyttet idrætsanlæggene. - Bemandingen på anlæggene er ændret, således at der ikke er personale tilstede hele åbningstiden. - Der er dannet en række teams, som skal varetage opgaver på idrætsanlæggene og andre kommunale institutioner i lokalområderne. - Centralisering af reservation af tider på idrætsanlæggene. Det vil bl.a. sige, at der ikke er fast personel tilknyttet et idrætsanlæg. Spændende at følge, hvordan det kommer til at gå. Mangel på baner er også medvirkende til, at alle hold ikke kan få alle deres træningstider/-ønsker opfyldt. Det er beklageligt, men fakta, og jeg håber at alle har forståelse herfor. Hold må være indstillet på at skulle træne/spille kampe på kunstgræsbanen, også i sommerhalvåret. I den forbindelse skal nævnes, at DBU Sjælland, på deres repræsentantskabsmøde i år, nævnte, at de havde foretaget en undersøgelse af, om der var forskel på at spille kampe på græs og kunstgræs. Resultatet var, at der så at sige ingen forskel var. En repræsentant fra UEFA, som var til stede på repræsentantskabsmødet nævnte, at der allerede nu, i flere lande, blev spillet fodboldkampe på højt niveau på kunstgræs, og at det nok kun var et spørgsmål om tid, hvor det blev tilladt, at alle kampe kunne blive afviklet på kunstgræs. Der findes nu en hjertestarter, såvel i klubhuset på Skovvang stadion, som i omklædningsskurene på Møllemoseanlægget. 6. FODBOLDSKOLER: I 2010 har AFK gennemført to fodboldskoler, begge i DGI regi. Den første blev gennemført på Møllemoseanlægget i den første uge af sommerferien med 222 deltagere, 28 trænere og med Martin Jensen som skoleleder. Den anden, en microfodboldskole, blev gennemført på Ravnsholtskolens baner, i slutningen af sommerferien, med 43 deltagere, og med Jacob Bondo som skoleleder. Begge skoler blev gennemført med stor succes. AFK vil igen i 2011 være vært for, og gennemføre én til to fodboldskoler. For at undgå kommunikationsproblemer har AFK nedsat et skoleudvalg, som skal have kontakten til skoleudbyderne, til stadioninspektøren samt være logistisk tovholder. 7. SIKKERHED: I Krav til fodboldstadions stiller DBU bl.a. krav til divisionsklubberne omkring sikkerhed på stadions ved divisionsholdets hjemmekampe. Sikkerheden munder bl.a. ud i, at der skal være mindst én kontrolløruddannet på stadion. Pt. har klubben uddannet 3 kontrollører og kan dermed opfylder DBU og politiets krav. På grund af sit civile arbejde, ønskede Jan Fledelius at fratræde jobbet som sikkerhedschef. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til dig Jan for det kæmpe stykke arbejde du har ydet, bl. a. med udarbejdelse af ordensreglement samt beredskabs- og evakueringsplaner. Klubbens har fået ny sikkerhedschef ved Ole Chr. Larsen, som tiltrådte pr. 1. juli 2010 velkommen til dig Ole. 8. SAMARBEJDET MED ALLERØD IDRÆTS UNION (AIU): 4

5 AFK har hele året haft et godt samarbejde med AIU. AIU er bevidste om AFKs trængte situation, og har politisk støttet klubben hele vejen igennem, her vores ønsker om nyt klubhus og flere fodboldbaner, her også kunstgræsbane nr. 2, på Møllemosen. I den forbindelse har unionen, ligesom AFK, flere gange gjort kommunen opmærksom på, at lokalplan 281 skal fastholdes og gennemføres, jo før desto bedre. Tak til AIU for, at unionen fortsat presser på for at få lokalplanen gennemført. Undertegnede sidder i AIUs bestyrelse. Har her deltager i 6 bestyrelsesmøder. 9. DBU/DIVISIONSFORENINGEN: Divisionsforeningen fremsendte forslag til ændring af turneringsstrukturen i Herre-DM vedr., at der skulle oprettes en reserveholdsturnering allerede fra 2010/2011 blev vedtaget. Dette betød, at samtlige 8 SAS-liga-klubbers 2. hold blev trukket ud af de to 2. divisioner uanset slutplacering. Det betød endvidere, at der i 2010 kun skulle rykke et hold ned fra de to 2. divisioner. AFK reddede sig i sidste kamp, hvor vi vandt over Avarta, samtidig med, at Skjold tabte og således blev nr. sidst, og skulle ud i play off kampe. I sæson 2010/2011 er der fortsat 32 hold i de to 2. divisioner. 3 hold fra øst skulle rykkes over i vestkredsen. Hvilke hold det skulle være foregik ved lodtrækning. Undertegnede var til stede ved denne lodtrækning, og alle var spændte, da en placering i vestkredsen ville få store økonomiske konsekvenser. Heldigvis blev AFK ikke trukket op af hatten. Undertegnede har deltager i 3 DBU/Divisionsforeningsmøder samt ét sikkerhedsmøde. 10. SAMARBEJDE MED FCN: AFK har fortsat en samarbejdsaftale med FCN. Efter et møde klubberne imellem skulle FCN fremsende en revideret samarbejdsaftale, men den lade vente på sig. Den nuværende aftale indebærer bl.a. følgende tilbud til AFK - Gæsteoptræden fra FCNs trænerteam, hvor træningspas afvikles i AFKs regi, såfremt datoerne er samstemmende mellem klubberne. - AFK modtager op til fire frikort til alle FCNs hjemmekampe. - Alle klubbens ungdomsmedlemmer (op til 17 år) kan få udstedt specielle sæsonkort til alle FCNs hjemmekampe. (Kan være begrænsninger til FCK og Brøndbys kampe). AFK forpligter sig til at være loyal overfor samarbejdsaftalens indhold, her bl.a. at anbefale FCN som en oplagt mulighed for talenter, der ønsker at prøve sig på højeste plan. 11. HÆDERSBEVISNINGER Efter at AFK har fået deres egne vedtægter har klubben nu også mulighed for at ære de medlemmer, som har gjort en særlig og ekstra indsats for klubben gennem mange år. Således var det mig en stor glæde, at jeg, den 27. november 2010, i.f.m. Preben Andersens 80 års fødselsdag, kunne udnævne ham som AFKs første æresmedlem. Preben Andersen er også æresmedlem af Lillerød Idrætsforening samt vores venskabsklub i Tyskland TSG Wildemann. Ungdomsformand yngst Erik Drejer har i løbet af 2010 fået hele 3 priser for sit store arbejde, såvel i AFK, som i andet foreningsregi. Han har således modtaget Ungdomsfondens Lederpris. En pris fra Allerød Erhvervsklub samt Faxe Kondi Lederlegat i Sjælland Boldspilsunions regi nu DBU Sjælland. Ungdomsformand ældst Brian Falk modtog AFKs lederpris 2010, og ungdomstræner Steen Lyngbye fra ungdom yngst modtog ungdomstrænerprisen. Undertegnede har i 2010 modtaget Lillerød Idrætsforenings Lederpris. 5

6 12. FORSIKRINGSFORHOLD: AFKs ledere, trænere og ansatte er forsikret af en fællesforsikring, som DIF og DGI i fællesskab har tegnet i TRYG. Denne forsikring omfatter: 1) Lovpligtig arbejdsskade. 2) Erhvervs- og produktansvar. 3) Idrætsrejser. 4) Retshjælp og 5) Psykologisk krisehjælp. Denne forsikring dækker ikke et bestyrelsesansvar. D.v.s., at en forenings bestyrelse ikke er dækket, hvis foreningen på en eller anden vis skulle komme i en situation, som kunne medføre økonomiske problemer, eller andre bestyrelsesforhold, hvor bestyrelsens medlemmer kan drages til ansvar. AFK bestyrelsen fandt dette forhold uheldigt, hvorfor man har tegnet en Bestyrelsesansvarforsikring hos TRYG. 13. AFKs HJEMMESIDE: Klubbens hjemmeside har i 2010 været under udvikling. Men vi skal blive endnu dygtigere til at følge op på siden, få diverse rettelser indført her især navne/adresser på trænere/ledere m.fl. Jeg skal derfor opfordrer alle til at være behjælpelige hermed. Hjemmesiden er et stykke dynamisk værktøj. Klubbens forretningsfører har påtaget sig at være koordinator herpå. Hjemmesidens tovholder er klubbens web-master Torben Krog. 14. AFSLUTNING: Afslutningsvis skal nævnes, at AIU og AFK fortsat vil være med på sidelinien ved projekteringen af klubhus/træningscenter på Møllemosen, når kommunen besinder sig til at genoptage dette projekt. Sportsligt set skal der arbejdes videre på at få Den røde Tråd til at virke gennem alle afdelinger. Klubben har i 2010 ansat en ungdomskoordinator, som skal være behjælpelig hermed i de yngste årgange. Den nye bestyrelse vil overveje, om det er på tide, at klubbens mission, vision, mål samt værdisæt/-normer tages op til drøftelse og revidering evt. uarbejde en strategiplan for AFK frem mod Forældrenetværket skal udbygges og der skal mere styr på kontingentrestancerne. Slutteligt skal der lyde en tak til alle sponsorer og til Finn Nielsen, der igen, som tidligere nævnt, har støttet klubben betydeligt i løbet af hele sæsonen. Tak til alle officials og hjælpere, til stadionpersonalet samt til hele bestyrelsen. Uden jeres støtte og hjælp var klubben slet ikke der, hvor vi er i dag. Efter min mening er vi kommet et godt stykke videre i klubbens udvikling. Den positive udvikling skal fortsætte. Men det kræver, at der fortsat tænkes visionært, arbejdes hårdt og målrettet, samt at alle medlemmer slutter op omkring klubben og er den behjælpelig i det frivillige arbejde. AFK er en værdifuld klub en klub, som vi alle skal passe godt på. Jeg ønsker klubben og alle et godt På bestyrelsens vegne 6

7 IVAN B. SKOV Formand 7

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG ALLERØD IDRÆTS-UNION.

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG ALLERØD IDRÆTS-UNION. BESTYRELSENS BERETNING 2009: 1. INDLEDNING: Bestyrelsens beretning vil, som sædvanlig, bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med deres

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

A F K s Å R S B E R E T N I N G

A F K s Å R S B E R E T N I N G A F K s Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 1 BESTYRELSENS BERETNING 2012: 1. INDLEDNING: Endnu et år er gået, og det er tid til at gøre status over året der gik. Bestyrelsens beretning vil, som tidligere

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2007. Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion

AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion Til stede: Ivan Skov (IBS), Flemming Bærentzen (FB), Peter Voergaard (PV), Niels Leegaard (NL), Jesper

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, tirs. d. 12. januar 2010, kl. 19.00. Aktion

Referat. Bestyrelsesmøde, tirs. d. 12. januar 2010, kl. 19.00. Aktion Referat Til: Ivan Skov (IS), Peter Voergaard (PV), Niels Legaard (NL), Jesper Hammer (JH), Erik Drejer (ED), Erik Starberg (ES), Helle Balle (HB), Anthony Rouse (AR), Palle Petersen (PP), Jan Fledelius

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl. 19.00 Tilstede: Anne, Margit, Nina, Henrik, Lisbeth, Morten, June, Mette H., Mette S., Michael & Lars Fraværende: Brian & Søren. 1)

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for BOLBRO GIF

Vedtægter for BOLBRO GIF Vedtægter for BOLBRO GIF 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Bolbro GIF. 2. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 - FORENINGENS FORMÅL 1. at fremme forståelsen for foreningslivet 2. at

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Kære alle i RBBC. Det er en stor glæde for mig at aflægge beretning for denne næsten forgangne sæson - dette mit første år som formand. Sæsonen har haft mange

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner?

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Peter Würtz Madsen, Greve fodbold Helle Jørgensen, Grundejerforeningen Eriksminde Agenda 1 Om Greve Fodbold og Grundejerforeningen

Læs mere

Afbud: Anthony Rouse, Jesper Hammer, Jan Fledelius og Birgit Skov

Afbud: Anthony Rouse, Jesper Hammer, Jan Fledelius og Birgit Skov AFK, bestyrelsesmøde tirsdag den 11. august 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion Til stede: Ivan Skov (IBS), Flemming Bærentzen (FB), Peter Voergaard (PV), Niels Leegaard (NL),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende Forældreinformation Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende grundlæggende værdier: Loyalitet

Læs mere

- 40 i baby- og miniton mod 42 ultimo i ungdom mod 98 ultimo i senior mod 24 ultimo i motion/veteran mod 132 ultimo 2008

- 40 i baby- og miniton mod 42 ultimo i ungdom mod 98 ultimo i senior mod 24 ultimo i motion/veteran mod 132 ultimo 2008 Aabybro Badminton Club Formandens beretning ved generalforsamlingen 2010 Badmintonsæsonen 2009/2010 nærmer sig sin afslutning. Det er tid til generalforsamling det er tid til at gøre status på sæsonen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB

Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB Referat Bestyrelsesmøde HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: H. Andersen Referent: Henrik K. Jessen Dato og tidspunkt: Mandag den 6. juni 2016 kl 18:45 Tilstedeværende:, Lau, Stig, Henrik, Walid, Peskho og Frank

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Beretning 2014. Seniorafdeling, ungdomsafdeling, Bevægelseshuset, Kies, Brugerbestyrelsen, tiltag projekter i Fremad Valby samt regnskabet.

Beretning 2014. Seniorafdeling, ungdomsafdeling, Bevægelseshuset, Kies, Brugerbestyrelsen, tiltag projekter i Fremad Valby samt regnskabet. GE Beretning 2014 Seniorafdeling, ungdomsafdeling, Bevægelseshuset, Kies, Brugerbestyrelsen, tiltag projekter i Fremad Valby samt regnskabet. Vedr. beretning for 2013 vil jeg komme ind på følgende pkt.

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april 2016 Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde: Mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter 3.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Formand Torben Stensdals beretning ved Farum Boldklubs generalforsamling torsdag den 27. marts 2014.

Formand Torben Stensdals beretning ved Farum Boldklubs generalforsamling torsdag den 27. marts 2014. Formand Torben Stensdals beretning ved Farum Boldklubs generalforsamling torsdag den 27. marts 2014. Farum Boldklub har sine egne eventyr. Det mest markante er U-19 drenge 1, som kom med i Mesterrækken

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011

Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011 Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011 Mindeord for Steen Kringelum Steen Kringelum eller Kringle, som han blev kaldt, startede med at spille fodbold da han var en ung knægt. Hans far var træner

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vi håber på, at du finder nyhedsbrevet både nyttigt og interessant. DHF-Håndboldskole i Hammel

Vi håber på, at du finder nyhedsbrevet både nyttigt og interessant. DHF-Håndboldskole i Hammel #2, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Så er vi netop gået i gang med anden halvdel af turneringen og det er tid til sæsonens andet nyhedsbrev. Heri forsøger vi at komme med de mest

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Engagement og ansvarlighed

Engagement og ansvarlighed årsplan 01-016 Værdier Det der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger Glæde og mod Rummelighed og respekt Engagement og ansvarlighed Mission Formålsbeskrivelse - hvad vi vil

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012

FORMANDSBERETNING 2012 FORMANDSBERETNING 2012 2012 VAR SÅ MIT 2 ÅR SOM FORMAND FOR HOVEDBESTYRELSEN I BIF. JEG MÅ HERTIL SIGE JO MERE JEG LÆRER FORENINGEN AT KENDE JO MERE KAN JEG SE HVOR TAKNEMLIG VI SKAL VÆRE FOR DEN STORE

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

Generalforsamling i Lystrup IF Fodbold. mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00

Generalforsamling i Lystrup IF Fodbold. mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00 Generalforsamling i mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for klubbens økonomi.

Læs mere

BK 2012 Samarbejdsaftale

BK 2012 Samarbejdsaftale ENSTED IF, VARNÆS/BOVRUP IF, FELSTED IF OG LUNDTOFT BK2012 Samarbejdsaftale udkast 2 d. 10 02 2014 endelig aftale d. 01.12.2015 BK 2012 Samarbejdsaftale Indholdsfortegnelse Beskrivelse. Formål. Vision.

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

30.01.2013. Thorkild Thorlund Tølbøll Formand

30.01.2013. Thorkild Thorlund Tølbøll Formand Beretning sæson 2012 Endnu et år er gået, og i Team Vest er der igen sket meget rundt på forskellige håndboldbaner i det danske land, men også uden for banen er der igen sket og ydet en flot indsats. Efter

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere