v ESTJ YS K ISEBEfBBI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "v ESTJ YS K ISEBEfBBI"

Transkript

1 v ESTJ YS K ISEBEfBBI Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Havnen LenEvsg Skolekode CVR-nr Årsrapport 212 Modtemat: LRCQ RevisorGruppen Danmark Andrupsgade Lemvig Telefon Telefax Havnegade Thyborøn. Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Generelle oplysninger om skolen Hovedtal og nøgletal Ledelsesberetning Årsregnskab I. januar december 212 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer Lemv ig Produktionsskole - Årsrapport 2

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og forstander har dags dato aflagt årsrapporten for 212 for Lemvig Produktionsskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser, der følger af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 4. december 26 om regnskab for produktionsskoler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver el retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme. Skolens bestyrelse erklærer samtidig pa tro og love at opfylde habilitetskravene i 6 stk. 3 og 4 i lov om produktionsskoler. Revisors revision har ikke omfattet habilitetserklæringen. Lemvig, den 22. april 213 Forstander Lemv ig Produktionsskole - Årsrapport 212

4 VESTJYSK Revision Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelse og forstander af (Lemvig Produktionsskole) Påtegning på å r s r e g n s k a b V i har revideret årsregnskabet for L e m v i g Produktionsskole for regnskabsåret 1. januar december 212, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, p e n g e s t r ø m s o p g ø relse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 4. december 26 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) for produktionsskoler. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse a f regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter o m s t æ n d i g h e d e r n e. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet a f årsregnskabet, ei i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. V i har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Undervisningsministeriets be- kendtgørelse nr af 8. december 28 om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå h ø j grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for b e l ø b og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger a f h æ n g e r af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for produktionsskolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, f ormålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af produktionsskolens interne kontrol. E n revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg a f regnskabspraksis er passende., om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering a f om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet a f årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger. love og andre fbfekrifuii samt,uej indgåede afialei og s æ d v a n l i g praksis. Det er vores opfattelse, at det o p n å e d e revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 Revision Den uafhængige revisors erklæringer Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar -31. december 212 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 26 om regnskab for produktionsskoler. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, et i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Lemvig, den 22. april 21? VESTJYSK REVISION»tatsdiitoriscret rev isionsaktiese!sk;ib Richard Hansen \ isor 245 te-

6 Generelle oplysninger om skolen Selskabet Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Havnen Lemvig Binavne: Produktionsskolen Nordvestjylland Telefon: Fax: Hjemmeside: www, nnvi.dk adresse: pnvif5ipnyi.dk Skolekode: CVR-nr.: Stiftet: 21. november 1976 Hjemsted: Lemvig Skolens formål Skolens formål er at tilbyde undervisningsforlob, der er baseret på praktisk arbejde og produktion, og som skal styrke elevernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdesmarked. Skolens tilbud skal endvidere bidrage til at udvikle eleverne interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Forstander John Fischer Parkvej 146, 75 Holstebro Bestyrelse Kenneth Bro. formand, valgt af Lemvig Kommune Frejasvej Lemvig Torben Jensen, næstformand, valgt af DA Fårevej 88, 765 Bøvlingbjerg Chresten Maarupgaard, medarbderrep. Fabjergkirkevej 29, Rom, 762 Lemvig Mads Jakobsen, valgt af Struer Kommune Meldgårdsvej 5, Fousing, 76 Struer Vagn Thode, valgt af Lemvig Kommune Tangsøgade 71, 765 Bøvlingbjerg Ole Andersen, valgt af Holstebro Kommune Naltoftevej 33. Borbjerg, 75 Holstebro Hanne Ebbesen, valgt af LO Nordvestjylland Romvej Lemvig Vestjysk Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Andrupsgade Lemvig PeJBgeiTsffAid! Vestjysk Bank

7 Hovedtal og nøgletal Resultatopgørelse: Indtægter i alt S? 63 Heraf statstilskud (excl. skoleydelse) Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balance: Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt UM9 Balancesum Egenkapital ultimo Hensatteforpligtelser i alt Langfristede gæld i alt Kortfristede gæld i alt Pengestrømsopgørelse: Driftens likviditetsvirkning i alt Investerings likviditetsvirkning i alt i » Finansieringens likviditetsvirkning i alt » Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad -5,3% 2,9% 8.7% 8.8% -6,9% Likviditetsgrad 53,% 18,2% 115,7% 63,1% 3,2% Soliditetsgrad 22,9% 34.8% 35,5% 27.7% 15,8% Finansieringsgrad 29,9% 41,3% 46.2% 49,7% 53,2% Antal ordinære årselever i regnskabsåret 95,53 98, 85,59 44,29 26,49 Antal årselever inci. IDV og PBE 97, ,59 45,52 26,49 Antal lærerårsværk 16,5 14,36 11,64 5,47 5,7 Antal årsværk for øvrige personale 3,54 4,15 2,56 J,73.41 Antal årsværk i alt 19,59! , ,48 Heraf % - andel ansai på særlige vilkår 5,97 6,2 9,1 i) Antal årsværk i jobtræning/v irksomhedsp 1,7 2,27 1,8, Årselever pr. lærerårsværk 6,8 6,88 7,44 8,32 5,22

8 Revision Hovedtal og nøgletal Regnskabsmæssige nøgletal (fortsat) Lærerlønomkostnin ger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Adniinitrationsomkostninger pr. årselev Lønomkostninger er opgjort netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrorende len er modregne«( g

9 Ledelsesberetning Produktionsskolen Nordvestjylland / Lemvig Produktionsskole er forankret i: Lov om produktionsskoler. Produktionsskolen Nordvestjylland (PNVJ) tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion og derigennem afklare unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Metoden er en individuel tilgang og træning af personlige, sociale kompetencer, hvor de kollektive spilleregler skal fungere. Det er også vigtigt at opkvalificere den faglige viden for at blive klar til uddannelse og erhvervsliv. PNVJ spiller en vigtig rolle i målet om at få eleverne til at gennemføre en ungdomsuddannelse, bl.a. ved et tæt og forpligtende samarbejde med øvrige aktører i kommuner, uddannelsesinstitutioner og det private arbejdsmarked. Produktionsskoletilbuddet omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal i størst muligt omfang integreres i det praktiske arbejde. Skolens undervisnings- og læringspædagogik tager udgangspunkt i det potentiale den unge har og styrker herfra deres personlige kompetencer, som grundlag for deres personlige udvikling og videre læringsproces. PNVJ's pædagogik bygger på, at eleverne får en oplevelse og en kompetenceudvikling gennem læringsprocesser, der sætter dem i stand til at finde troen på sig selv samtidig med, at de gennem oplevelser og vejledning / opfølgning lærer at træffe et uddannelses- og erhvervsfagligt valg. Arbejdsmiljø, produktion og elevdemokrati er en naturlig og integreret del af undervisningen. Samarbejde. Det er vigtigt med et godt nerværk og samarbejde omkring de unge. Det er ikke bare den unge. der skal være klar. Det gode netværk skal være klar, så den unge ikke bliver kastebold imellem de forskellige instanser, ungdomsuddannelser, jobcentre, sagsbehandlere m. fl. De unge er helt afhængige af et bredt funderet netværk omkring dem. Det igangværende netværk mellem kommuner, erhvervsskoler, VUC, ungdomsskoler. UU. SSP, erhvervsliv m.fl. videreudvikles fortsat til gavn for alle unge, som har brug for en målrettet indsats for at kunne gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller på anden måde opnå kompetence til arbejdsmarkedet. PNVJ indgår også i samarbejde med misbrugsrådgivning. SSPm.m. Det øgede samspil er bl.a. med til: at sikre uddannelse til alle unge at forebygge ungdomsledighed at forebygge ungdomskriminalitet at forebygge misbrugsproblemer Lem\ ig Produktionsskole - Årsrapport 212

10 Revision Ledelsesberetning EGU. (Erhvervsgrunduddannelse). PNVJ har et godt samarbejde med UU-Nordvestjylland og Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner omkring EGU. PBE. (ProduktionsskoJebaseret erhvervsuddannelse). PNVJ er godkendt til 2 klejnsmedelærlinge og 6 ernæringsassistentelever. Vi vil i 213 søge at blive godkendt indenfor tømrer- og snedkerområdet. Dele af grundforløb er der indgået samarbejdsaftale mellem Uddannelsescenter Holstebro og Produktionsskolen Nordvestjylland vedr. grundforløbselever på produktionsskolen for i samarbejde at fastholde frafaldstruede unge i den uddannelse, de er gået i gang med. Samarbejdet gælder følgende indgange: Bygge og Anlæg Mad til Mennesker Produktion og Udvikling Dyr, Planter og Natur. Kombinationsforløb. Kombinationsforløbene fungerer godt og vi videreudvikler fortsat med flere forløb til glæde for vore elever. Vi har udvidet samarbejdsaftalerne vedr. kombinationsforløb med Skive Tekniske Skole, så vi nu har samarbejdsaftaler med UCHoistebro, Lemvig Handelsskole, SOSU Herning. Fiskeriskolen, Herningsholm Erhvervsskole og Skive Tekniske Skole. Vi har mange formelle og uformelle møder skolerne imellem omkring elever, samarbejdsprojekter og drøftelser om, hvordan vi sammen kan få flere unge i de tre kommuner til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Kompetenceudvikling af personale. Der foregår en kontinuerlig kompetenceudvikling af skolens medarbejdere. Bl.a. som deltagelse i interne og eksterne udviklingsforløb/kurser. Skolens medarbejdere har i 212 bl.a. gennemført kursus i konflikthåndtering i samarbejde med Hadsund Produktionsskole. Det er af stor værdi for skolen, at hele medarbejderstaben håret udviklingsforløb sammen, det højner kvaliteten i arbejdet og trivslen i medarbejdergruppen. Sideløbende deltager personalet i selvstændige kurser indenfor pædagogik, psykologi og vejledning i PSF- og PS-Nord regi. Undervisningstilbud i 212: Blå Håndværk og natur. Kom godt i gang / Handel og Produktion. Kokken kantine. Pædagogik og sundhed. Håndværk. Kreativ Håndværk Metal. Grøn linje. Almen undervisning: Dansk, matematik og samfundsfag. Motion en gang om ugen. Morgensamling med morgensang. Onsdagstema med foredrag / fortælling af samfundsmæssig karakter. Virksomhedsbesøg, museumsbesøg, ekskursion, naturture m.m.

11 Ledelsesberetning Beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt supplerende redegørelse for årsrapportens taldel, herunder skolens resultat, økonomi og udvikling i antal årselever. Årets resultat på kr. efter afskrivninger er meget utilfredsstillende. 1 forbindelse med genindførelse af momspligten for produktionsskoler, har PNVJ ansøgt SKAT om genoptagelse af moms for årene og har i 211 anmodet om udbetaling af tilgodehavende moms for med kr SKAT har i regnskabsåret 212 godkendt PNVJ's ansøgning om genoptagelse og har i alt udbetalt kr hvoraf renter udgør kr Af det modtagne moms er kr henført til anskaffelserne, og restbelobet kr samt renter kr er indregnet i årets resultat under andre indtægter. Egenkapitalen er faldet med ca. 35 % fra kr. til kr. Årsresultat på værksteder 28 Årsresultat på værksteder 29 Årsresultat på værksteder 2 i Årsresultat på værksteder 211 Årsresultat på værksteder kr kr kr kr kr. Udslusningstaksameter 28 Udslusningstaksameter 29 Udslusn ingstaksameter 21 Udslusningstaksameter 211 Udslusningstaksameter kr kr. 23. kr kr kr. Der er indregnet afskrivninger på kr. fordelt på følgende poster: Ejendom: kr. Administration: kr. Kokken: kr. Værksted: kr. Biler: kr. Skolens medarbejdere og bestyrelse har løbende drøftelser om skolens økonomi og denned en fælles forståelse for ønsket om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Elevantal. Elevtallene dækker ordinære produklionsskoleelever, EGU. EUD, PBEog 1DV. PNVJ dækker et befolkningsgrundlag svarende til ca. 12. indbyggere C Zu:» C 2 2C u å r s elever

12 Ledelsesberetning Årselever inel. EGU, PBE og IDV. 26= 16,57 27 = 2,6 28 = 26,49 29 = 45,52 21 = 86, =98, = 97,56 Årseleverne for 212 fordelt på de tre kommuner (Lemvig, Struer. Holstebro) Lemvig: 19,5 Struer: 18,3 Holstebro: 45,38 Andre: 9,1 Årseleverne for 211 fordelt på de tre kommuner (Lemvig, Struer, Holstebro) Lemvig: 18,16 Struer: 22,24 Holstebro: 41,97 Andre: 12,19 Fordeling af årselever i 212. Skolen har indskrevet elever 161 gange i årets løb, fordelt på 144 personer. Herafer 41 personer fra Lemvig kommune 65 personer fra Holstebro kommune 35 personer fra Struer kommune 2 personer fra Herning kommune 1 person fra Ringkøbing Skjern kommune 3 personer fra Faxe kommune 3 personer fra Thisted kommune 3 personer fra Vesthimmerland kommune 2 personer fra Vejle kommune 1 person fra Lolland kommune 1 person fra Rudersdal kommune 1 person fra Ikast - Brande kommune 1 person fra Fredericia kommune 1 person fra Silkeborg kommune 1 person fra Viborg kommune

13 Ledelsesberetning Udslusningsprocent fordelt på årselever Uddannelse i % ]/ Grundskole 4,11 2,27 2/ Gymnasial 3,42 6,82 3/ EL'D, merkantil 8,22 4,55 4/ EUD, teknisk 19,18 18,18 5/ SOSU/PGU 4,79 6,82 6/ Landbrugsskole 11 AMU,68 / EGU 5,48 8,52 9/ Videregående uddannelse 1/ Folkeoplysning (højskole) 1,37 2,27 11/ Anden uddannelse 4,11 3,98 12/ Beskæftigelse på ordinære vilkår 8, / Beskæftigelse med tilskud 2,5 2,27 14/ Ledighed (jobsøgende m.v.) 14,38 14,77 15/ Barsel, militærtjeneste, sygdom, flyttet m.v. 13,7 7,95 16/ Frafald (stoppet, ved ikke m.v.) 9,59 1,8 Aldersfordeling for udskrevne elever år l i år år år år I! år år år år 2 1 l 25 år 1 l Kønsfordeling af udskrev ne elever: M Mænd 64 % Kvinder 36 % M. 67.6% K. 32,4% M. 52,4% K.47,6% Ved årets begyndelse var der indskrevet 84 elever på skolen. Ved årets slutning var der indskrevet 97 elever på skolen. Der hai i 212 været indskrevet 222 produktionsskoleelever. Skolen har en velorganiseret sikkerheds- og samarbejdsstruktur, som er organiseret i SISU. Der holdes mindst 4 møder om året. Skolens arbejdsmiljørepræsentanter varetager sammen med ledelsen tilsynet med, om skolens arbejdsmiljøregler overholdes. Skolens hjemmeside opfylder ministeriets krav og opdateres løbende. Medarbejderudviklingssamtaler "MUS" gennemføres lobende. Der blev gennemført undervisningsmiljovurdering i december 21. Der er foretaget APV på begge afdelinger i 211

14 Ledelsesberetning Sociale klausuler: PNVJ har en positiv holdning vedr. den sociale opgave at skabe mulighed for svagere stillede på arbejdsmarkedet. Vi mener at kunne have to personer beskæftiget ad gangen, og vi ansætter en sådan, når vi på en eller anden måde bliver opmærksom på et behov, f.eks. gennem henvendelse fra offentlige myndigheder. Vi vil bede myndighederne hjælpe os i enhver konkret sag med at få sagen godkendt iht. de regler, som gælder på tidspunktet. Denne plan er kun en intention og i det konkrete tilfælde vil såvel økonomiske som andre faktorer indgå i beslutningen. Der har været 8 personer i jobtræning / virksomhedspraktik i 212, svarende til 1,7 årsværk. Der har været 2 personer i fleksjob (1.17 årsværk). Personale: Leder, adm., lønnede EGU: Undervisere + vikarer Årsværk i alt: Ansatte i 211: Ansatte i 212: 4,15 3,54 14,36 låm 18, Mål og visioner for PNVJ er bl.a.: - at videreudvikle samarbejdet med Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. - at fortsat udvikle det gode samarbejde med UD Nordvestjylland. - at videreudvikle EGU-tilbudet. - at fortsat udvikle det gode samarbejde med ungdomsuddannelserne. - at starte med PBE indenfor tømrer- og snedkerområdet. - at videreudvikle Produktionsskoleprojektet i samarbejdet med Aalborg Taleinstitut. - at se på muligheder for botræningstilbud for produktionsskolemålgruppen. - at se på bedre muligheder / tilbud for "nydanske" elever på PNVJ - at starte samarbejdet med tysk produktionsskole. - at være klar til flexuddannelsen hvis den kommer. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke produktionsskolens finansielle stilling væsentligt.

15 Revision Ledelsesberetning Belysning af PNVJ's enhedsomkostninger i forhold til andre tilsvarende produktionsskoler med samme elevantal og inden for samme geografiske om race. 12 Årselever Udslusningsprocent pa elever i f.h.t. uddannelse, ordinært arbejde og ledighed / frafald

16 Ledelsesberetning Likviditetsgrad 45 I PNVJ Herning Skiv e Jkasl Års resultater T. kr

17 Ledelsesberetn i n g (1 4 2 Likviditetsgrad lønomkostninger t.lupr. årselev Årselev er PNVJ Heroin Ikast Skiv e Redegørelse for udviklingen af skolens aktiviteter i 212: Generelt har skolen udviklet sig positivt i 212. Der har været fokus på at geare skolen i f,h.t. ledelsesudvikling, personaleudvikling, IT-udstyr, bilpark, vedligehold og udvidelse af bygninger, maskiner på værksteder, sikkerhed i forhold til arbejdstils) net m.m. Dette sammenholdt med overskridelse af 1% regel, sygdom ved personale, den forventede momsrefusion for 212 som ikke holdt stik mindre kommunalt grundtilskud o a, har medført at skolen ikke har overholdt budgettet. Det er i sagens natur ikke tilfredsstillende og derfor har skolens ledelse og bestyrelse i samarbejde med skolens revisor også iværksat ti lag, der sætter mere fokus på skolens økonomi ved bl.a. en oplistning af arbejdshandlinger, som skal udføres i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsbalancer m.m. hvilket styrker grundlaget for den løbende opfølgning på skolens økonomi 5

18 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 212 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for klasse B-virksomheder med de fravigelser som fremgår af 2 stk. 2 i bekendtgørelse nr 1236 af 4. december 26. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til uforudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Kommunale tilskud og statstilskud indregnes i resultatopgørelsen i den periode som tilskuddet vedrører. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende regnskabsår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det regnskabsår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt. levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med. at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen

19 Revision Anvendt regnskabspraksis Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter Indtægtsdækket virksomhed - IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. RESULTATOPGØRELSEN Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisning Ejendomsdrift Administration m.v. Fonnålene omfatter udgifter såsom personaleudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger m.v. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter af bankindestående og på realkreditlån, samt løbende renteswap betalinger. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidhører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

20 Revision Anvendt regnskabspraksis Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det ridspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Inventar og udstyr Bus, traktorer og andre køretøjer 23 år 3-1 år 1-5 år Aktiver med en kostpris på under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år. de er afholdt. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller driftsomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Finansielle og øvrige gældsforpligtelser, som omfatter anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

21 Anvendt regnskabspraksis PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt skolens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, samt renteindbetalinger og -udbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger.

22 Resultatopgørelse L januar december Note Indtægter I Kommunale tilskud Statstilskud ! i Indtægter vedr. værksteder Andre indtægter og tilskud Indtægter i alt Undervisning 4 Lønomkostninger Skoleydelser Værkstedsomkostnigner 1, Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisning i alt Ejendomsdrift 6 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Administration m.v. 7 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration Administration m.v. i alt Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster 9 Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat

23 Revision r Balance 31. december Note Aktiver Anlægsaktiver Bygninger Inventar og udstyr, administration Inventar og udstyr, køkken Inventar og udstyr, værksted Bus, traktor, og andre køretøjer Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Tilgodehavende moms Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt 15 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt K \ Aktiver i alt

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Årsregnskab 10. april 2014

Årsregnskab 10. april 2014 2 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsespåtegning... 4 2. Den uafhængige revisors erklæringer... 5 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET... 5 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 5 Revisors ansvar...

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere