I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..?"

Transkript

1 Kære forældre (Pt er vi i gang med at implementere en ny hjemmeside for NGG. Der kan derfor være henvisninger i det følgende, som ikke længere gælder, idet en del fra den nuværende hjemmeside vil blive overflyttet til intranettet: Lectio. Vi forventer, at den ny hjemmeside vil være klar fra medio august) Velkommen til gymnasie- og hf-afdelingen på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt Hf (NGG). Dette velkomstbrev er ment som en orientering for jer forældre, idet overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse som det almene gymnasium eller hf både kan være stort for jer og jeres søn/datter. Gymnasie- og hf-afdelingen på NGG er en lille afdeling (250 elever) på en stor skole (1400 elever fordelt på grundskole, international afdeling og gymnasiet/hf). I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..? Kontaktmuligheder for forældre: På skolens hjemmeside er der en bred orientering om skolens opbygning, profil og værdigrundlag. Kort efter skolestart vil på skolens intranet (Lectio) årsplan over diverse arrangementer. Kalenderen kan ses månedsvis uden login på: På undervisningsministeriets hjemmeside: har forældre mulighed for at få generel information om gymnasiet/hf, herunder henvisninger til relevante love og bekendtgørelser. Forældre er altid velkomne til at henvende sig direkte til skolen. Det kan ske ved at møde op på gymnasiekontoret i lokale M13 (åbent 8:00-15:00) eller ved at ringe

2 direkte: (tryk: 2 ). Hvis man ønsker et personligt møde med en bestemt medarbejder, bør man ringe til kontoret for at lave en aftale. På gymnasiekontoret finder man gymnasiesekretær Gitte Frølund Schaltz, pædagogisk leder Thomas Thrane, uddannelsesleder Peter Gørup Laursen og vicerektor Jens Ulrik Engelund. Rektor Claus Reinholdt Campeotte har kontor ved hovedindgangen og aftaler med rektor træffes via hovedkontoret. ( tryk: 1 ) Der afholdes forældremøde i forbindelse med valg til skolens repræsentantskab i september. På dette møde vil lærerne fortælle om fagenes forløb i skoleåret. Endelig er forældre indbudt til alle skolens arrangementer f.eks. skolekomedie, forårskoncerter, etc. Både eleverne og skolen er meget glade for forældreopbakning og forældredeltagelse. Forældrekonsultationerne, der afholdes i gymnasiet (stx) både i efteråret og foråret umiddelbart efter standpunktskaraktererne er givet, har en mere formel form. Forældre inviteres sammen med deres søn/datter til at komme til en samtale med de lærere, de ønsker at tale med. Det er en god mulighed for at få svar på spørgsmål, man måtte have. Eleverne får en invitation via Lectio, hvorefter der kan ske en tilmelding. Det er vigtigt at tilmeldingsfristen overholdes, da tiderne ikke kan rykkes, når først programmet er lagt. Der er afsat 5 minutter til konsultation pr. fag. Eleverne er naturligvis velkomne til at deltage alene. I hf afholdes ikke forældrekonsultationer, da hf regnes for en voksenuddannelse. Studievejledning (studievejleder, Studievalg København, UU) Hver klasse har en studievejleder, der tager sig af gennemførelsesvejledning. Studievejlederne kan træffes i deres kontortider eller efter aftale. Forældre kan også henvende sig til studievejlederne eller gymnasiekontoret, hvis der opstår behov. Det kan både dreje sig om faglige og sociale problemer, der gør det svært for en elev at gennemføre sin uddannelse. Det bør bemærkes, at studievejlederne i et vist omfang har tavshedspligt. Studievejlederne på NGG giver også gerne et råd om erhverv- og studievalg, men dette varetages i øvrigt af Studievalg København. Studievalg København arrangerer både fællesmøder om mulighederne efter eksamen og individuel vejledning. Endelig er der mulighed for e-vejledning via internettet (http://www.ug.dk/evejledning)

3 I tilfælde af frafald fra uddannelsen og faktisk allerede, hvis skolen ser en fare for frafald, vil elever (under 25 år)/forældre (når eleven er under 18 år) blive kontaktet af den lokale afdeling af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for at lave en strategi og handlingsplan. HF og tutorordning: I hf findes en tutorordning, hvor eleverne individuelt mødes med en lærer 2-3 gange i skoleåret for at tale om elevens personlige, faglige, almene og sociale kompetencer i forhold til undervisningen, men naturligvis også elevens trivsel på NGG. Det drejer sig i høj grad om at finde positive aha-oplevelser fra et fag, som kan overføres til andre fag. Lectio (karakterer, fravær, skema) og studie-/ordensregler) Elev og forældre: Lectio er NGGs intranet og kommunikationssystem. Her kan både elever og forældre finde en lang række nyttige oplysninger om skolens hverdag. Systemet er faktisk uundværligt for eleverne, der dagligt bør kigge efter opgaver, lektioner, lektionsændringer, beskeder og dokumenter. Man kan få adgang til Lectio på to måder: Som anonym bruger uden login og som intern bruger, hvor man skal logge sig på med brugernavn og adgangskode. Som forældre/ anonym bruger: Man får adgang til Lectio som anonym bruger ved at klikke på Lectio-ikonet på skolens hjemmeside (øverste højre hjørne). Som anonym bruger kommer man ind på Lectios hovedmenu:

4 Klik på Elev : Her kan man finde sin søn eller datters navn på listen over alle skolens elever (klik på begyndelsesbogstavet i elevens navn i den øverste række af bogstaver). Klikke herefter på elevens navn, hvorefter man kommer ind på vedkommendes skema. I skemaet kan man se, hvilke timer eleven skal have, og ved at holde musen hen over de små gule post it -ikoner kan man se lektierne til det enkelte modul (undervisningstime) I skemaet kan man også se, om der er timer, der er blevet aflyst og hvorfor Endelig kan man øverst i skemaet se, hvad der sker på skolen den pågældende dag Man kan bevæge sig fra den ene uge til den anden ved at klikke på pilene lige over skemaet:

5 På tilsvarende måde kan man finde en lang række informationer ved at klikke på de andre links i hovedmenuen. Som elev/ intern bruger: Ved skolestart i 1.g/1.hf får alle elever udleveret en ny adgangskode til Lectio. Alle elever der bliver optaget på NGG for første gang får udleveret både brugernavn og adgangskode. Når man er logget på Lectio får man adgang til flere oplysninger om f.eks. fravær og karakterer. Som forældre har man, som skrevet, kun adgang som anonym bruger, men man kan bede sin søn eller datter om at logge sig på, så man kan få adgang til de oplysninger, men gerne vil se. Lectio giver således gode muligheder for både selvkontrol og forældrekontrol af fravær, afleveringer og karakterer. Der er god grund til at tage begrebet "forældrekontrol" op, da det ofte kan give anledning til diskussioner i hjemmet netop i de år, hvor de unge går i gymnasiet. "Kontrol" opfattes ofte af de unge som et negativt ladet begreb. Det er derfor bedre at tale om medindsigt eller aktiv deltagelse i de unges undervisning. For det første er der reglerne. Forvaltningsloven gælder naturligvis også for NGG, så når eleven fylder 18 år, bliver brugernavn og pasord kun udleveret til eleven. På samme vis vil eventuelle advarsler fra skolen side kun blive meddelt eleven. Forældre til elever under 18 år kan få udleveret elevens brugernavn, og eventuelt kan der produceres et nyt pasord, så forældrene kan se oplysningerne i Lectio. For det andet er der praksis. Som unge, på deres vej til voksenlivet, skal gymnasie- /hf-eleverne selvfølgelig lære at tage ansvar for eget liv, herunder møde- og

6 afleveringspligt. Et sådant ansvar kan kun udvikles ved tillid fra skolen, forældre og andre voksne, der støtter, vejleder og har tillid til de unge. - Hvad så med Lectio? Skal man som forældre forlange adgang til sit barns/teenagers brugernavn og pasord? - Det må hver familie naturligvis selv tackle og afgøre, men en naturlig interesse for de unges skolegang og resultater gør ofte, at oplysningerne fra Lectio lægges frem. Er det gået galt med fraværet, kan det være naturligt at kigge med et stykke tid til tilliden er genoprettet. For øvrigt bør man huske, at 18 års-reglen kun er en regel i det offentlige liv, privat kan aftales en større fortsat åbenhed. Skema: På NGG har vi den opfattelse, at fagene skal læses individuelt og skal opleves af eleverne så ofte som muligt. De faglige små dryp så hyppigt som muligt er uhyre vigtige. Det vigtigste er dog, at alle elever får den undervisning og den elevtid til skriftlige opgaver, de har krav på. Derfor afsætter vi mange ressourcer blandt lærerne og på gymnasiekontoret til at opdatere skemaerne i Lectio og kontrollere, at hvert enkelt skema hænger sammen og giver eleverne en så god skoledag som muligt. De mange krav fra bekendtgørelserne til arbejdsformer i fagene, tværfaglighed, ekskursioner, studierejser, kurser for lærere, sygdom mm gør, at vi løbende må lave skemaer om. Eleverne kan derfor ikke regne med at have et fast ugeskema i gymnasiet/hf, selvom vi arbejder ud fra et. I gymnasiet og hf arbejder vi efter et årsnormbegreb. Det betyder, at en elev i løbet af sin gymnasie/hf-tid skal have så og så meget uddannelsestid i forskellige fag/fagniveauer. I dansk i gymnasiet stx) skal eleven f.eks. have 260 timer disse timer fordeler den enkelte skole selv over de tre gymnasieår under hensyntagen til den enkelte studieretning, samarbejde mellem dansk og andre fag. Årsnormtallene for de enkelte fag i de forskellige studieretninger, finder eleven i dokumentmappen: gymnasiet/hf > Værktøjskassen.

7 I Lectio kan der som eksempel ved skoleårets slutning stå følgende: Undervisning Anden aktivitet Total Holdnorm/Lærernorm Afvigelse Afholdt Planlagt Afholdt Planlagt ,1 % Det betyder, at holdet har afholdt 92 lektioner (på NGG er en lektion = et modul = 48 minutter), men at holdet var planlagt med 93, der er derfor en manko på -1,1 %. Hvert år vil der være hold, der ligger lidt over eller lidt under det normerede timetal. Man kan løbende igennem skoleåret følge med i hvert holds afholdelse af timer. Forældre kan se disse tal, idet der er adgang direkte fra hovedmenuet til alle hold og dermed deres modulregnskab. Hvis der opstår et hul i skemaet forsøger vi at stoppe det med et andet fag eleverne har. Aflyste timer, der ikke skyldes lærerens sygdom, forsøger vi så tidligt som muligt at finde genplaceringer for i skemaet. Hvis der er spørgsmål til dette regnskab, så er man altid velkommen til at kontakte gymnasiekontoret. Den enkelte elevs fravær findes på elevens side under fanen: Fravær : Ved at klikke på: Fravær kommer man ind til en oversigt over elevens fravær både i et skema med de enkelte fag og i en grafisk fremstilling. Der er møde- og afleveringspligt i gymnasiet/hf. Det betyder, at elevernes fravær i forbindelse med deres fysiske fremmøde og afleveringer af skriftlige opgaver bliver registreret. Eleverne skal selv angive årsag til fravær i Lectio. Længerevarende fravær fra undervisningen skal dokumenteres. I sidste instans kan et for højt fravær medføre manglende oprykning i næste klasse eller i særlige tilfælde udmeldelse af skolen. Der kan naturligvis være individuelle forklaringer, der begrunder et stort fravær, derfor er elever og forældre altid velkomne til at kontakte skolen. Skolen har stor forståelse for at dispensere for fravær på grund af svære fysiske, psykiske eller sociale omvæltninger, men til gengæld ingen for ren pjæk.

8 På samme side i Lectio kan man se, om eleven har fået tilrettevisninger eller advarsler på grund af for højt fravær. Bemærk at fraværet er opgjort både i Periode, Opgjort og For året. Alt andet lige vil de to første opgørelser vise det samme på NGG. Det er disse opgørelser, vi reagerer på, idet en høj fraværsprocent i perioden, hvis den ikke er forklaret på forhånd, vil få os til at irettesætte eleven eller ligefrem sende et høringsbrev om en advarsel. Flere elever tager fejl og kigger på For året. Dette tal vil naturligvis være mindre, idet det viser, hvad eleven kan få fraværet ned på, hvis han/hun ikke misser en eneste time resten af året. Som det fremgår af nedenstående billede, er det en lignende opgørelse over det skriftlige fravær, der opgøres i elevtid, idet nogle opgaver kan være meget store: elevtimer, og andre ganske små: 1 elevtime. Det er derfor ikke antallet af manglende afleveringer, men størrelsen af den samlede elevtid, der fanger vores opmærksomhed. Selvom det er blevet svært, har mange elever et erhvervsarbejde ved side af skolearbejdet. Som forældre er det en god ide at være opmærksom på, at erhvervsarbejdet alt andet lige har et begrænset omfang. I mange tilfælde kan erhvervsarbejdet også styrke den enkelte elev, det hjælper med struktur og ansvarlighed. Derfor findes der ingen tommelfingerregel for hvor meget erhvervsarbejde elever kan have, der vil dog være perioder, hvor prøver og større skriftlige arbejder kan gøre det meget svært at have arbejde ved siden af skolen. Det samme kan naturligvis gælde for omfattende fritidsaktiviteter, herunder sport eller et til tider meget omfattende timeforbrug foran computeren. Ønske om fri: Hvad nu hvis, der er familiefest langt fra hjemmet, eller det er nødvendigt at deltage i andet i skoletiden? I gymnasiet/hf er der som omtalt mødepligt, og der findes derfor ikke lovligt fravær. Det betyder, at når en elev ikke er til stede, bliver vedkommende ført fraværende i Lectio. Det er elevens ansvar at angive årsag, og denne årsag eller anden dokumentation for fraværet vil indgå i skolens vurdering af elevens fravær. Der derfor vigtigt, at eleven er omhyggelig med at melde tilbage i Lectio. I eksamensperioden fra slutningen af maj til slutningen af juni kan fravær kun accepteres ved lægeattest. Fravær til prøver af anden årsag vil normalt medføre, at

9 eleven først kan komme til eksamen til næste ordinære eksamen, altså den kommende vinter-/sommereksamen og ikke sygeeksamen. Hvis der er familiebegivenheder, som vil medføre fravær, men kan planlægges i god tid, bør forældre tjekke med skolens årsplan på hjemmesiden eller kontakte skolen. Elevens karakterer findes i sammen menu denne gang skal man klikke på Karakterer : Eleverne får standpunktskarakterer efterår, forår samt ved skoleårets afslutning. Som det fremgår, er der mange andre overskrifter, man kan gå på opdagelse i. NGGs studie- og ordensregler: Skolens studie- og ordensregler tager udgangspunkt i ministeriets bekendtgørelse. Reglerne findes på hjemmesiden, hvor man også finder reglerne for eksamen. Reglerne skal ses som en fælles ramme for at sikre den optimale undervisning og mest trygge og respektfulde dagligdag for elever og ansatte på NGG. Vi mener, at disse rammer skaber basis for den individuelle frihed og lyst til aktiv medvirken i undervisningen.

10 NGG tager det som en selvfølge, at skolens elever og ansatte repræsenterer de samme værdier uden for skolens område, uanset om der er tale om skoleaktiviteter eller almindelig social omgang. Fraværspolitik og retningslinjer for fastholdelse af elever i gymnasiet og hf på NGG: NGGs mål er i høj grad at medvirke til at opfylde statens ønske om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. NGGs mål er i denne forbindelse, at alle elever der starter på stx eller hf gennemfører deres uddannelse på normeret tid. Disse retningslinjer er nedfældet som 10 punkter under: Spotning og handling over for potentiel frafald SPOTNING OG HANDLING OVER FOR POTENTIEL FRAFALD: 1. Via registreringer: fravær, skriftlige forsømmelser, karakterer. Faglærerne og teamkoordinatorerne står for den daglige observation, og den første tirsdag eller torsdag i hver måned (september-april) afholdes møder mellem teamkoordinatorer, studievejledere og gymnasiekontoret blandt andet om fravær og skriftlige forsømmelser. Faglærerne bør kontakte elever direkte eller via brev/lectio angående mindre forsømmelser. Teamkoordinatorerne holder øje med dt samlede fravær/skriftlige forsømmelser og kontakter studievejleder/gymnasiekontoret, hvis teamet skønner, at der er behov for handling. Om nødvendigt sender gymnasiekontoret hørings-/ advarselsbreve til eleven og forældre/værge for elever under 18 år. Studievejlederne involveres altid i forbindelse med en sanktion, og kontakter eleven for at undersøge årsagerne. Det vigtige er her, at studievejlederne har tavshedspligt. Der kan iværksættes faglig støtte, obligatorisk studietræning, mm, så eleven igen føler sig fagligt med. Hovedreglen er at se frem, således at eleven hurtigt er med igen. Eventuelle mangler/huller må indhentes løbende og ikke forhindre, at eleven kan overskue at blive aktiv i uddannelsen igen. 2. Elever / forældre henvender sig selv til en lærer, studievejleder, gymnasiekontoret. Studievejlederne tager ansvaret og inddrager UU, gymnasiekontoret, forældre, m.fl. efter skøn. 3. Screening og iværksættelse af efterfølgende studietræning i sprogfag, dansk og matematik. Studietræningen kan være frivillig, men også obligatorisk for elever med særlige behov. Der kan typisk være tale om elever med manglende uddannelsesparathed i et eller to fag. Studietræningen er placeret tirsdag og torsdag i lektion, hvor alle kan deltage, da det er placeret samtidig med SportsCollege og Music Academy. 4. Tilbud om frivillige matematikkurser før starten på Hf. Dette tilbud er især tilrettelagt for kursister, der har været væk fra skolen i nogle år eller 10. kl elever, der har klaret sig dårligt til 10. kl. afgangsprøve, som derfor gerne vil have selvtilliden tilbage inden skolestart. 5. I øvrigt kan elever med faglige mangler få støtte i enkelte fag, idet faglærerne kan tildeles ekstra elevtid (få tilfælde undervisningstimer) til disse elever. Dette gælder også elever, der ikke opfylder kravene til direkte sygeundervisning. 6. Generelt forsøger lærerne og ledelsen at fremme regler og rammer for adfærd, der lægger vægt på tolerance og respekt for hinanden og undervisningen.

11 7. NGG forsøger at få så mange elever som muligt til aktivt at deltage i både den pligtige undervisnings-/ elevtid, som skolens øvrige aktiviteter. Dette gælder både rent sociale aktiviteter som fester, caféaftener, sportsturneringer, skolekomedier, mv, men også specifikke tilbud til elever. Således har NGG oprettet SportsCollege (golf, fodbold, dans, håndbold) og Music Academy (sang, instrumenter) så elever der er dygtige inden for disse fritidsinteresser kan opnå en bedre sammenhæng mellem deres sport/musik og deres uddannelse. Elever, med særlige evner inden for et eller flere fag, der har behov for specielle udfordringer for at bevare motivationen for uddannelsen, støtter skolen ved medlemskaber af en række talentorganisationer/ - konkurrencer: Sciencetalenter, Forskerspirer, Unge Forskere, UNF, Akademiet for talentfulde Unge, George Mohr matematik, latinkonkurrence, hvor eleverne over en kortere eller længere periode kan fordybe sig i et fag. Skolen har udpeget en lærer som talentspejder. I øvrigt kan elever med særlige evner få støtte i enkelte fag, idet faglærerne kan tildeles ekstra elevtid (få tilfælde undervisningstimer) til disse elever. 8. Kontakter og henvisninger til professionelle behandlere efter ønske fra elever/forældre. 9. Åbne kontorer, trygge rammer, godt kendskab til den enkelte elev så eleverne føler sig trygge, når de har behov for at henvende sig til skolens ansatte om problemer der kan føre til frafald eller føler sig trygge, når skolens ansatte henvender sig til dem for at tale om frafaldsproblemer. 10. Sikre en god intern information mellem lærere, koordinatorer, studievejledere og ledelse, herunder notering af samtaler mm i Lectio, så alle kan se, hvis der er sket en henvendelse, eller der er sket en handling. Advarsels og sanktioner ved fravær: Fraværet optælles løbende i Lectio, og giver dermed klassekoordinatorerne mulighed for at henvende sig direkte til eleverne, studievejlederne eller gymnasiekontoret. 5 gange om året (ultimo september, oktober, november, medio februar, april/maj) udsender gymnasiekontoret på baggrund af Lectios fraværsopgørelser advarsler, indstilling til eksamen i afsluttende fag (særlige vilkår) og udmeldelser fra NGG. Al fravær medtælles. Det er elevernes ansvar, at deltagelse i elevrådsarbejde, festarrangementer, udvalg, familieferier, musical, mm ikke fører til for stort et fravær. Følgende procentsatser gælder som hovedregel i forbindelse med brev om advarsler, eksamen i afsluttende fag og udmeldelse fra NGG: Over 10 % for perioden: fra skolestart til opgørelsesdato: skriftlig advarsel. Hvis fraværet ikke er faldet inden næste opgørelse indstilles eleven til eksamen i et eller alle afsluttende fag. Over 15 % for perioden: fra skolestart til opgørelsesdato: automatisk indstilling til eksamen i alle afsluttende fag. Hvis eleven ved opgørelsen i april har fået fraværet til at falde til under 10 % trækkes sanktionen tilbage.

12 Fravær over 25 % for perioden: fra skolestart til opgørelsesdato: udmeldelse fra NGG. Det er ledelsen der beslutter, om en elev har så meget fravær, at han/hun skal til prøve i alle fag. Den endelige beslutning træffes først lige inden eksamensplanen offentliggøres. Så selv i slutningen af skoleåret kan eleven nå at mindske sit fravær. I enkelte tilfælde kan en elev, der er udmeldt fra skolen, blive optaget som selvstuderende. Forud for de nævnte sanktioner vil eleven (forældre/værge til børn under 18 år) som krævet i følge Forvaltningsloven, modtage et høringsbrev. Hvis en elev må anses for studieinaktiv vil SU blive stoppet. Prøve i alle afsluttende fag betyder, at eleven skal til eksamen i alle de fag, han/hun afslutter i det pågældende år. Eleven får ingen årskarakterer, hvis han/hun skal til prøve i alle de afsluttende fag. Fritagelse for idræt Idræt er et obligatorisk fag. Eleven skal møde omklædt og deltage aktivt for at undgå fraværsregistrering i idrætstimer. Fritagelse for idræt kan ske på følgende måder: Fuldstændig fritagelse Sker kun, hvis man på ingen måde har mulighed for at deltage i idræt. Man får i stedet et valgfag på c-niveau typisk i 2.g/2.hf. Skolen kan bestemme hvilket fag. Fritagelse for en periode Ofte i forbindelse med en mindre eller større fysisk skade (forstuvning brækket ben) Eleven deltager stadig i den teoretiske undervisning. Eleven får fravær i faget, men det regnes ikke med i det samlede fravær.

13 Delvis fritagelse Eleven skal møde omklædt til alle timer, da man jo godt kan deltage i dans eller til styrketræning med en forstuvet finger. Det er læreren, der foretager den delvise fritagelse. Alle former for fritagelse kræver, at eleven medbringer lægelig dokumentation, som skal afleveres i administrationen. I modsat fald vil eleven akkurat som under sygdom mm blive registreret fraværende. Muligheder for støtte eller udfordringer til elever med særlige behov eller evner: NGG tilbyder gratis studietræning (inklusiv et stykke morgenbrød) alle torsdage og de fleste tirsdag mellem kl. 8:00-9:45. Studietræningen er i høj grad koncentreret om de skriftlige fag. Elever der har store skriftlige forsømmelser kan blive pålagt at følge studietræningen, og de skal aflevere, hvad de måtte have nået i løbet af dobbeltlektionen. Hvis forældre ønsker at støtte deres søn/datter med eneundervisning i et fag, kan gymnasiekontoret evt. være behjælpelig med at finde en ældre elev eller tidligere elev, der kan hjælpe mod betaling. For elever der søger flere udfordringer er der mange muligheder på NGG. Vi er tilknyttet et bredt netværk af forskellige faglige foreninger og samarbejder, der kan tilbyde elever med særlige evner og interesser nogle fantastiske oplevelser og muligheder. Lektor og phd. Marianne Johansson er NGGs talentspejder. Hun informerer og koordinerer de mange tilbud, der består af både frie tilmeldinger til frivilligt arbejde, og forløb hvor eleven eventuelt bliver optaget efter personlig ansøgning og indstilling. Rejser: Faste studierejser i forløbene: 1g: uge 4 Norgesrejse, 2g: Studieretningsrejse, marts/april, 1.hf: Studierejse, marts/april. Der kan blive arrangeret rejser i 3.g eller på specielle valghold, men de skal ligge i ferier eller må maksimalt omfatte 2 dage ud over weekend. De tre førstnævnte rejser har kostet fra 3400,- kr til 4400,- kr. Ifølge en beslutning i skolens bestyrelse betaler NGG for flybilletten, når 2g er på studieretningsrejse. På baggrund af dette har eleverne i disse klasser igennem de sidste år rejst til Island, Grønland, USA og Singapore.

14 Vær opmærksom på at elever fra NGG eller andre skoler ofte selv arrangerer skiture. Disse ture har intet med skolen at gøre. Hvis man som forældre er i tvivl om en rejse, fest eller andet arrangement er i skolens regi eller ej, bør man henvende sig til skolen. Forsikringer: NGG kan ikke tegne forsikring, der i dagligdagen dækker eleverne i tilfælde af ulykke, tyveri og hærværk. Forældre opfordres derfor til selv at tegne de nødvendige forsikringer. I forbindelse med rejser, har NGG en aftale med Gouda A/S, således at alle lærere og elever automatisk er forsikrede ved rejser i Norden, Europa og oversøiske rejser i de tilfælde, hvor det gule sygesikringsbevis ikke dækker. Dækningen i udlandet er uden maksimum, så både elever og lærere kan være trygge, når der er langt hjem. Skolen kan ikke tegne en generel afbudsforsikring, men vi tilbyder forældre/elever at tegne en i forbindelse med bestillingen af rejserne hos bureauerne. Mange har i forvejen en afbudsforsikring via familieforsikringen eller kreditkort. Elever der er ansat på skolen (bogdepot, it, mm) er naturligvis dækket af skolens arbejdsskadeforsikring, mens de udfører deres arbejde. Fester og caféaftener på NGG: NGG afholder flere fester og caféaftener på skolen i løbet af året. Normalt har vi 3-4 større fester på skolen, en gallafest uden for skolen, en julefrokost og 3-4 caféarrangementer. For alle større fester gælder alt andet lige, at de afholdes om fredagen fra kl. 21:00 00:45. Eleverne skal købe billet på forhånd, og der vil være 5-6 vagter til stede fra et vagtselskab, vi har samarbejdet med i mange år. Til festerne sælges der vand, øl, hvidvin og cider. Det kan være en god ide, at tale med jeres søn/datter om ikke at ødelægge festen ved at varme for kraftigt op faktisk kan det medføre, at eleven bliver afvist ved indgangen, hvorefter forældrene tilkaldes. En anden god ide er at tale om, hvordan man kommer sikkert hjem, når festen slutter. I forbindelse med festerne vil nogle elever ud over opvarmning arrangere afterparty eller pige-/drengefester; disse fester har intet med skolen at gøre ring til skolen, hvis I som forældre bliver i tvivl om skolen står som arrangør eller ej.

15 Statens Uddannelsesstøtte/Hypercard: Når eleverne fylder 18 år, er de berettiget til SU. Eleven skal selv i god tid søge via Elevene får SU fra kvartalet efter, de er fyldt 18 år. Elever der aktivt følger en ungdomsuddannelse kan få et Ungdomskort til kollektiv transport, der giver rabat til kørsel inden for Storkøbenhavn. Se mere på følgende hjemmeside: Kontakt Gitte Frølund Schaltz på gymnasiekontoret for yderlige oplysninger om SU og Ungdomskort. IT mm: NGG forventer, at alle elever i gymnasiet og hf medbringer en bærbar pc. Kravene er ikke store, blot den kan køre Officepakken eller det gratis Open-office. På nogle matematikhold anvendes computerprogrammet Maple, så invester ikke i en ny lommeregner, før eleven har talt med matematiklæreren i gymnasiet/hf. Faktisk er noget af det bedste til skolebrug en mindre bærbar maskine, der har lang batteritid, idet der ikke er strømudtag til alle i klasserne. Af samme grund bør alle elever som det sidste inden de går i seng, sætte deres computer til opladning, og så kan de lade skærmen stå åben på Lectio, så de tidligt den følgende morgen kan se, om den første time skulle være aflyst. Notater:

16 Velkommen til et godt samarbejde! Gymnasie- /hf-kontoret på NGG Juli 2015

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Rektors velkomst Jeg byder velkommen til skoleåret 2014-2015, som jo er et jubilæumsår: d. 23. maj 2015 kan skolen fejre 450 års jubilæum,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Så lykkedes det endelig. Skolens nye kunstværk blev indviet d. 21. april 2006. Da skolen i 2004 havde 25-års jubilæum, lykkedes det via en stor sponsorgave fra

Læs mere