I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..?"

Transkript

1 Kære forældre (Pt er vi i gang med at implementere en ny hjemmeside for NGG. Der kan derfor være henvisninger i det følgende, som ikke længere gælder, idet en del fra den nuværende hjemmeside vil blive overflyttet til intranettet: Lectio. Vi forventer, at den ny hjemmeside vil være klar fra medio august) Velkommen til gymnasie- og hf-afdelingen på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt Hf (NGG). Dette velkomstbrev er ment som en orientering for jer forældre, idet overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse som det almene gymnasium eller hf både kan være stort for jer og jeres søn/datter. Gymnasie- og hf-afdelingen på NGG er en lille afdeling (250 elever) på en stor skole (1400 elever fordelt på grundskole, international afdeling og gymnasiet/hf). I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..? Kontaktmuligheder for forældre: På skolens hjemmeside er der en bred orientering om skolens opbygning, profil og værdigrundlag. Kort efter skolestart vil på skolens intranet (Lectio) årsplan over diverse arrangementer. Kalenderen kan ses månedsvis uden login på: På undervisningsministeriets hjemmeside: har forældre mulighed for at få generel information om gymnasiet/hf, herunder henvisninger til relevante love og bekendtgørelser. Forældre er altid velkomne til at henvende sig direkte til skolen. Det kan ske ved at møde op på gymnasiekontoret i lokale M13 (åbent 8:00-15:00) eller ved at ringe

2 direkte: (tryk: 2 ). Hvis man ønsker et personligt møde med en bestemt medarbejder, bør man ringe til kontoret for at lave en aftale. På gymnasiekontoret finder man gymnasiesekretær Gitte Frølund Schaltz, pædagogisk leder Thomas Thrane, uddannelsesleder Peter Gørup Laursen og vicerektor Jens Ulrik Engelund. Rektor Claus Reinholdt Campeotte har kontor ved hovedindgangen og aftaler med rektor træffes via hovedkontoret. ( tryk: 1 ) Der afholdes forældremøde i forbindelse med valg til skolens repræsentantskab i september. På dette møde vil lærerne fortælle om fagenes forløb i skoleåret. Endelig er forældre indbudt til alle skolens arrangementer f.eks. skolekomedie, forårskoncerter, etc. Både eleverne og skolen er meget glade for forældreopbakning og forældredeltagelse. Forældrekonsultationerne, der afholdes i gymnasiet (stx) både i efteråret og foråret umiddelbart efter standpunktskaraktererne er givet, har en mere formel form. Forældre inviteres sammen med deres søn/datter til at komme til en samtale med de lærere, de ønsker at tale med. Det er en god mulighed for at få svar på spørgsmål, man måtte have. Eleverne får en invitation via Lectio, hvorefter der kan ske en tilmelding. Det er vigtigt at tilmeldingsfristen overholdes, da tiderne ikke kan rykkes, når først programmet er lagt. Der er afsat 5 minutter til konsultation pr. fag. Eleverne er naturligvis velkomne til at deltage alene. I hf afholdes ikke forældrekonsultationer, da hf regnes for en voksenuddannelse. Studievejledning (studievejleder, Studievalg København, UU) Hver klasse har en studievejleder, der tager sig af gennemførelsesvejledning. Studievejlederne kan træffes i deres kontortider eller efter aftale. Forældre kan også henvende sig til studievejlederne eller gymnasiekontoret, hvis der opstår behov. Det kan både dreje sig om faglige og sociale problemer, der gør det svært for en elev at gennemføre sin uddannelse. Det bør bemærkes, at studievejlederne i et vist omfang har tavshedspligt. Studievejlederne på NGG giver også gerne et råd om erhverv- og studievalg, men dette varetages i øvrigt af Studievalg København. Studievalg København arrangerer både fællesmøder om mulighederne efter eksamen og individuel vejledning. Endelig er der mulighed for e-vejledning via internettet (http://www.ug.dk/evejledning)

3 I tilfælde af frafald fra uddannelsen og faktisk allerede, hvis skolen ser en fare for frafald, vil elever (under 25 år)/forældre (når eleven er under 18 år) blive kontaktet af den lokale afdeling af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for at lave en strategi og handlingsplan. HF og tutorordning: I hf findes en tutorordning, hvor eleverne individuelt mødes med en lærer 2-3 gange i skoleåret for at tale om elevens personlige, faglige, almene og sociale kompetencer i forhold til undervisningen, men naturligvis også elevens trivsel på NGG. Det drejer sig i høj grad om at finde positive aha-oplevelser fra et fag, som kan overføres til andre fag. Lectio (karakterer, fravær, skema) og studie-/ordensregler) Elev og forældre: Lectio er NGGs intranet og kommunikationssystem. Her kan både elever og forældre finde en lang række nyttige oplysninger om skolens hverdag. Systemet er faktisk uundværligt for eleverne, der dagligt bør kigge efter opgaver, lektioner, lektionsændringer, beskeder og dokumenter. Man kan få adgang til Lectio på to måder: Som anonym bruger uden login og som intern bruger, hvor man skal logge sig på med brugernavn og adgangskode. Som forældre/ anonym bruger: Man får adgang til Lectio som anonym bruger ved at klikke på Lectio-ikonet på skolens hjemmeside (øverste højre hjørne). Som anonym bruger kommer man ind på Lectios hovedmenu:

4 Klik på Elev : Her kan man finde sin søn eller datters navn på listen over alle skolens elever (klik på begyndelsesbogstavet i elevens navn i den øverste række af bogstaver). Klikke herefter på elevens navn, hvorefter man kommer ind på vedkommendes skema. I skemaet kan man se, hvilke timer eleven skal have, og ved at holde musen hen over de små gule post it -ikoner kan man se lektierne til det enkelte modul (undervisningstime) I skemaet kan man også se, om der er timer, der er blevet aflyst og hvorfor Endelig kan man øverst i skemaet se, hvad der sker på skolen den pågældende dag Man kan bevæge sig fra den ene uge til den anden ved at klikke på pilene lige over skemaet:

5 På tilsvarende måde kan man finde en lang række informationer ved at klikke på de andre links i hovedmenuen. Som elev/ intern bruger: Ved skolestart i 1.g/1.hf får alle elever udleveret en ny adgangskode til Lectio. Alle elever der bliver optaget på NGG for første gang får udleveret både brugernavn og adgangskode. Når man er logget på Lectio får man adgang til flere oplysninger om f.eks. fravær og karakterer. Som forældre har man, som skrevet, kun adgang som anonym bruger, men man kan bede sin søn eller datter om at logge sig på, så man kan få adgang til de oplysninger, men gerne vil se. Lectio giver således gode muligheder for både selvkontrol og forældrekontrol af fravær, afleveringer og karakterer. Der er god grund til at tage begrebet "forældrekontrol" op, da det ofte kan give anledning til diskussioner i hjemmet netop i de år, hvor de unge går i gymnasiet. "Kontrol" opfattes ofte af de unge som et negativt ladet begreb. Det er derfor bedre at tale om medindsigt eller aktiv deltagelse i de unges undervisning. For det første er der reglerne. Forvaltningsloven gælder naturligvis også for NGG, så når eleven fylder 18 år, bliver brugernavn og pasord kun udleveret til eleven. På samme vis vil eventuelle advarsler fra skolen side kun blive meddelt eleven. Forældre til elever under 18 år kan få udleveret elevens brugernavn, og eventuelt kan der produceres et nyt pasord, så forældrene kan se oplysningerne i Lectio. For det andet er der praksis. Som unge, på deres vej til voksenlivet, skal gymnasie- /hf-eleverne selvfølgelig lære at tage ansvar for eget liv, herunder møde- og

6 afleveringspligt. Et sådant ansvar kan kun udvikles ved tillid fra skolen, forældre og andre voksne, der støtter, vejleder og har tillid til de unge. - Hvad så med Lectio? Skal man som forældre forlange adgang til sit barns/teenagers brugernavn og pasord? - Det må hver familie naturligvis selv tackle og afgøre, men en naturlig interesse for de unges skolegang og resultater gør ofte, at oplysningerne fra Lectio lægges frem. Er det gået galt med fraværet, kan det være naturligt at kigge med et stykke tid til tilliden er genoprettet. For øvrigt bør man huske, at 18 års-reglen kun er en regel i det offentlige liv, privat kan aftales en større fortsat åbenhed. Skema: På NGG har vi den opfattelse, at fagene skal læses individuelt og skal opleves af eleverne så ofte som muligt. De faglige små dryp så hyppigt som muligt er uhyre vigtige. Det vigtigste er dog, at alle elever får den undervisning og den elevtid til skriftlige opgaver, de har krav på. Derfor afsætter vi mange ressourcer blandt lærerne og på gymnasiekontoret til at opdatere skemaerne i Lectio og kontrollere, at hvert enkelt skema hænger sammen og giver eleverne en så god skoledag som muligt. De mange krav fra bekendtgørelserne til arbejdsformer i fagene, tværfaglighed, ekskursioner, studierejser, kurser for lærere, sygdom mm gør, at vi løbende må lave skemaer om. Eleverne kan derfor ikke regne med at have et fast ugeskema i gymnasiet/hf, selvom vi arbejder ud fra et. I gymnasiet og hf arbejder vi efter et årsnormbegreb. Det betyder, at en elev i løbet af sin gymnasie/hf-tid skal have så og så meget uddannelsestid i forskellige fag/fagniveauer. I dansk i gymnasiet stx) skal eleven f.eks. have 260 timer disse timer fordeler den enkelte skole selv over de tre gymnasieår under hensyntagen til den enkelte studieretning, samarbejde mellem dansk og andre fag. Årsnormtallene for de enkelte fag i de forskellige studieretninger, finder eleven i dokumentmappen: gymnasiet/hf > Værktøjskassen.

7 I Lectio kan der som eksempel ved skoleårets slutning stå følgende: Undervisning Anden aktivitet Total Holdnorm/Lærernorm Afvigelse Afholdt Planlagt Afholdt Planlagt ,1 % Det betyder, at holdet har afholdt 92 lektioner (på NGG er en lektion = et modul = 48 minutter), men at holdet var planlagt med 93, der er derfor en manko på -1,1 %. Hvert år vil der være hold, der ligger lidt over eller lidt under det normerede timetal. Man kan løbende igennem skoleåret følge med i hvert holds afholdelse af timer. Forældre kan se disse tal, idet der er adgang direkte fra hovedmenuet til alle hold og dermed deres modulregnskab. Hvis der opstår et hul i skemaet forsøger vi at stoppe det med et andet fag eleverne har. Aflyste timer, der ikke skyldes lærerens sygdom, forsøger vi så tidligt som muligt at finde genplaceringer for i skemaet. Hvis der er spørgsmål til dette regnskab, så er man altid velkommen til at kontakte gymnasiekontoret. Den enkelte elevs fravær findes på elevens side under fanen: Fravær : Ved at klikke på: Fravær kommer man ind til en oversigt over elevens fravær både i et skema med de enkelte fag og i en grafisk fremstilling. Der er møde- og afleveringspligt i gymnasiet/hf. Det betyder, at elevernes fravær i forbindelse med deres fysiske fremmøde og afleveringer af skriftlige opgaver bliver registreret. Eleverne skal selv angive årsag til fravær i Lectio. Længerevarende fravær fra undervisningen skal dokumenteres. I sidste instans kan et for højt fravær medføre manglende oprykning i næste klasse eller i særlige tilfælde udmeldelse af skolen. Der kan naturligvis være individuelle forklaringer, der begrunder et stort fravær, derfor er elever og forældre altid velkomne til at kontakte skolen. Skolen har stor forståelse for at dispensere for fravær på grund af svære fysiske, psykiske eller sociale omvæltninger, men til gengæld ingen for ren pjæk.

8 På samme side i Lectio kan man se, om eleven har fået tilrettevisninger eller advarsler på grund af for højt fravær. Bemærk at fraværet er opgjort både i Periode, Opgjort og For året. Alt andet lige vil de to første opgørelser vise det samme på NGG. Det er disse opgørelser, vi reagerer på, idet en høj fraværsprocent i perioden, hvis den ikke er forklaret på forhånd, vil få os til at irettesætte eleven eller ligefrem sende et høringsbrev om en advarsel. Flere elever tager fejl og kigger på For året. Dette tal vil naturligvis være mindre, idet det viser, hvad eleven kan få fraværet ned på, hvis han/hun ikke misser en eneste time resten af året. Som det fremgår af nedenstående billede, er det en lignende opgørelse over det skriftlige fravær, der opgøres i elevtid, idet nogle opgaver kan være meget store: elevtimer, og andre ganske små: 1 elevtime. Det er derfor ikke antallet af manglende afleveringer, men størrelsen af den samlede elevtid, der fanger vores opmærksomhed. Selvom det er blevet svært, har mange elever et erhvervsarbejde ved side af skolearbejdet. Som forældre er det en god ide at være opmærksom på, at erhvervsarbejdet alt andet lige har et begrænset omfang. I mange tilfælde kan erhvervsarbejdet også styrke den enkelte elev, det hjælper med struktur og ansvarlighed. Derfor findes der ingen tommelfingerregel for hvor meget erhvervsarbejde elever kan have, der vil dog være perioder, hvor prøver og større skriftlige arbejder kan gøre det meget svært at have arbejde ved siden af skolen. Det samme kan naturligvis gælde for omfattende fritidsaktiviteter, herunder sport eller et til tider meget omfattende timeforbrug foran computeren. Ønske om fri: Hvad nu hvis, der er familiefest langt fra hjemmet, eller det er nødvendigt at deltage i andet i skoletiden? I gymnasiet/hf er der som omtalt mødepligt, og der findes derfor ikke lovligt fravær. Det betyder, at når en elev ikke er til stede, bliver vedkommende ført fraværende i Lectio. Det er elevens ansvar at angive årsag, og denne årsag eller anden dokumentation for fraværet vil indgå i skolens vurdering af elevens fravær. Der derfor vigtigt, at eleven er omhyggelig med at melde tilbage i Lectio. I eksamensperioden fra slutningen af maj til slutningen af juni kan fravær kun accepteres ved lægeattest. Fravær til prøver af anden årsag vil normalt medføre, at

9 eleven først kan komme til eksamen til næste ordinære eksamen, altså den kommende vinter-/sommereksamen og ikke sygeeksamen. Hvis der er familiebegivenheder, som vil medføre fravær, men kan planlægges i god tid, bør forældre tjekke med skolens årsplan på hjemmesiden eller kontakte skolen. Elevens karakterer findes i sammen menu denne gang skal man klikke på Karakterer : Eleverne får standpunktskarakterer efterår, forår samt ved skoleårets afslutning. Som det fremgår, er der mange andre overskrifter, man kan gå på opdagelse i. NGGs studie- og ordensregler: Skolens studie- og ordensregler tager udgangspunkt i ministeriets bekendtgørelse. Reglerne findes på hjemmesiden, hvor man også finder reglerne for eksamen. Reglerne skal ses som en fælles ramme for at sikre den optimale undervisning og mest trygge og respektfulde dagligdag for elever og ansatte på NGG. Vi mener, at disse rammer skaber basis for den individuelle frihed og lyst til aktiv medvirken i undervisningen.

10 NGG tager det som en selvfølge, at skolens elever og ansatte repræsenterer de samme værdier uden for skolens område, uanset om der er tale om skoleaktiviteter eller almindelig social omgang. Fraværspolitik og retningslinjer for fastholdelse af elever i gymnasiet og hf på NGG: NGGs mål er i høj grad at medvirke til at opfylde statens ønske om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. NGGs mål er i denne forbindelse, at alle elever der starter på stx eller hf gennemfører deres uddannelse på normeret tid. Disse retningslinjer er nedfældet som 10 punkter under: Spotning og handling over for potentiel frafald SPOTNING OG HANDLING OVER FOR POTENTIEL FRAFALD: 1. Via registreringer: fravær, skriftlige forsømmelser, karakterer. Faglærerne og teamkoordinatorerne står for den daglige observation, og den første tirsdag eller torsdag i hver måned (september-april) afholdes møder mellem teamkoordinatorer, studievejledere og gymnasiekontoret blandt andet om fravær og skriftlige forsømmelser. Faglærerne bør kontakte elever direkte eller via brev/lectio angående mindre forsømmelser. Teamkoordinatorerne holder øje med dt samlede fravær/skriftlige forsømmelser og kontakter studievejleder/gymnasiekontoret, hvis teamet skønner, at der er behov for handling. Om nødvendigt sender gymnasiekontoret hørings-/ advarselsbreve til eleven og forældre/værge for elever under 18 år. Studievejlederne involveres altid i forbindelse med en sanktion, og kontakter eleven for at undersøge årsagerne. Det vigtige er her, at studievejlederne har tavshedspligt. Der kan iværksættes faglig støtte, obligatorisk studietræning, mm, så eleven igen føler sig fagligt med. Hovedreglen er at se frem, således at eleven hurtigt er med igen. Eventuelle mangler/huller må indhentes løbende og ikke forhindre, at eleven kan overskue at blive aktiv i uddannelsen igen. 2. Elever / forældre henvender sig selv til en lærer, studievejleder, gymnasiekontoret. Studievejlederne tager ansvaret og inddrager UU, gymnasiekontoret, forældre, m.fl. efter skøn. 3. Screening og iværksættelse af efterfølgende studietræning i sprogfag, dansk og matematik. Studietræningen kan være frivillig, men også obligatorisk for elever med særlige behov. Der kan typisk være tale om elever med manglende uddannelsesparathed i et eller to fag. Studietræningen er placeret tirsdag og torsdag i lektion, hvor alle kan deltage, da det er placeret samtidig med SportsCollege og Music Academy. 4. Tilbud om frivillige matematikkurser før starten på Hf. Dette tilbud er især tilrettelagt for kursister, der har været væk fra skolen i nogle år eller 10. kl elever, der har klaret sig dårligt til 10. kl. afgangsprøve, som derfor gerne vil have selvtilliden tilbage inden skolestart. 5. I øvrigt kan elever med faglige mangler få støtte i enkelte fag, idet faglærerne kan tildeles ekstra elevtid (få tilfælde undervisningstimer) til disse elever. Dette gælder også elever, der ikke opfylder kravene til direkte sygeundervisning. 6. Generelt forsøger lærerne og ledelsen at fremme regler og rammer for adfærd, der lægger vægt på tolerance og respekt for hinanden og undervisningen.

11 7. NGG forsøger at få så mange elever som muligt til aktivt at deltage i både den pligtige undervisnings-/ elevtid, som skolens øvrige aktiviteter. Dette gælder både rent sociale aktiviteter som fester, caféaftener, sportsturneringer, skolekomedier, mv, men også specifikke tilbud til elever. Således har NGG oprettet SportsCollege (golf, fodbold, dans, håndbold) og Music Academy (sang, instrumenter) så elever der er dygtige inden for disse fritidsinteresser kan opnå en bedre sammenhæng mellem deres sport/musik og deres uddannelse. Elever, med særlige evner inden for et eller flere fag, der har behov for specielle udfordringer for at bevare motivationen for uddannelsen, støtter skolen ved medlemskaber af en række talentorganisationer/ - konkurrencer: Sciencetalenter, Forskerspirer, Unge Forskere, UNF, Akademiet for talentfulde Unge, George Mohr matematik, latinkonkurrence, hvor eleverne over en kortere eller længere periode kan fordybe sig i et fag. Skolen har udpeget en lærer som talentspejder. I øvrigt kan elever med særlige evner få støtte i enkelte fag, idet faglærerne kan tildeles ekstra elevtid (få tilfælde undervisningstimer) til disse elever. 8. Kontakter og henvisninger til professionelle behandlere efter ønske fra elever/forældre. 9. Åbne kontorer, trygge rammer, godt kendskab til den enkelte elev så eleverne føler sig trygge, når de har behov for at henvende sig til skolens ansatte om problemer der kan føre til frafald eller føler sig trygge, når skolens ansatte henvender sig til dem for at tale om frafaldsproblemer. 10. Sikre en god intern information mellem lærere, koordinatorer, studievejledere og ledelse, herunder notering af samtaler mm i Lectio, så alle kan se, hvis der er sket en henvendelse, eller der er sket en handling. Advarsels og sanktioner ved fravær: Fraværet optælles løbende i Lectio, og giver dermed klassekoordinatorerne mulighed for at henvende sig direkte til eleverne, studievejlederne eller gymnasiekontoret. 5 gange om året (ultimo september, oktober, november, medio februar, april/maj) udsender gymnasiekontoret på baggrund af Lectios fraværsopgørelser advarsler, indstilling til eksamen i afsluttende fag (særlige vilkår) og udmeldelser fra NGG. Al fravær medtælles. Det er elevernes ansvar, at deltagelse i elevrådsarbejde, festarrangementer, udvalg, familieferier, musical, mm ikke fører til for stort et fravær. Følgende procentsatser gælder som hovedregel i forbindelse med brev om advarsler, eksamen i afsluttende fag og udmeldelse fra NGG: Over 10 % for perioden: fra skolestart til opgørelsesdato: skriftlig advarsel. Hvis fraværet ikke er faldet inden næste opgørelse indstilles eleven til eksamen i et eller alle afsluttende fag. Over 15 % for perioden: fra skolestart til opgørelsesdato: automatisk indstilling til eksamen i alle afsluttende fag. Hvis eleven ved opgørelsen i april har fået fraværet til at falde til under 10 % trækkes sanktionen tilbage.

12 Fravær over 25 % for perioden: fra skolestart til opgørelsesdato: udmeldelse fra NGG. Det er ledelsen der beslutter, om en elev har så meget fravær, at han/hun skal til prøve i alle fag. Den endelige beslutning træffes først lige inden eksamensplanen offentliggøres. Så selv i slutningen af skoleåret kan eleven nå at mindske sit fravær. I enkelte tilfælde kan en elev, der er udmeldt fra skolen, blive optaget som selvstuderende. Forud for de nævnte sanktioner vil eleven (forældre/værge til børn under 18 år) som krævet i følge Forvaltningsloven, modtage et høringsbrev. Hvis en elev må anses for studieinaktiv vil SU blive stoppet. Prøve i alle afsluttende fag betyder, at eleven skal til eksamen i alle de fag, han/hun afslutter i det pågældende år. Eleven får ingen årskarakterer, hvis han/hun skal til prøve i alle de afsluttende fag. Fritagelse for idræt Idræt er et obligatorisk fag. Eleven skal møde omklædt og deltage aktivt for at undgå fraværsregistrering i idrætstimer. Fritagelse for idræt kan ske på følgende måder: Fuldstændig fritagelse Sker kun, hvis man på ingen måde har mulighed for at deltage i idræt. Man får i stedet et valgfag på c-niveau typisk i 2.g/2.hf. Skolen kan bestemme hvilket fag. Fritagelse for en periode Ofte i forbindelse med en mindre eller større fysisk skade (forstuvning brækket ben) Eleven deltager stadig i den teoretiske undervisning. Eleven får fravær i faget, men det regnes ikke med i det samlede fravær.

13 Delvis fritagelse Eleven skal møde omklædt til alle timer, da man jo godt kan deltage i dans eller til styrketræning med en forstuvet finger. Det er læreren, der foretager den delvise fritagelse. Alle former for fritagelse kræver, at eleven medbringer lægelig dokumentation, som skal afleveres i administrationen. I modsat fald vil eleven akkurat som under sygdom mm blive registreret fraværende. Muligheder for støtte eller udfordringer til elever med særlige behov eller evner: NGG tilbyder gratis studietræning (inklusiv et stykke morgenbrød) alle torsdage og de fleste tirsdag mellem kl. 8:00-9:45. Studietræningen er i høj grad koncentreret om de skriftlige fag. Elever der har store skriftlige forsømmelser kan blive pålagt at følge studietræningen, og de skal aflevere, hvad de måtte have nået i løbet af dobbeltlektionen. Hvis forældre ønsker at støtte deres søn/datter med eneundervisning i et fag, kan gymnasiekontoret evt. være behjælpelig med at finde en ældre elev eller tidligere elev, der kan hjælpe mod betaling. For elever der søger flere udfordringer er der mange muligheder på NGG. Vi er tilknyttet et bredt netværk af forskellige faglige foreninger og samarbejder, der kan tilbyde elever med særlige evner og interesser nogle fantastiske oplevelser og muligheder. Lektor og phd. Marianne Johansson er NGGs talentspejder. Hun informerer og koordinerer de mange tilbud, der består af både frie tilmeldinger til frivilligt arbejde, og forløb hvor eleven eventuelt bliver optaget efter personlig ansøgning og indstilling. Rejser: Faste studierejser i forløbene: 1g: uge 4 Norgesrejse, 2g: Studieretningsrejse, marts/april, 1.hf: Studierejse, marts/april. Der kan blive arrangeret rejser i 3.g eller på specielle valghold, men de skal ligge i ferier eller må maksimalt omfatte 2 dage ud over weekend. De tre førstnævnte rejser har kostet fra 3400,- kr til 4400,- kr. Ifølge en beslutning i skolens bestyrelse betaler NGG for flybilletten, når 2g er på studieretningsrejse. På baggrund af dette har eleverne i disse klasser igennem de sidste år rejst til Island, Grønland, USA og Singapore.

14 Vær opmærksom på at elever fra NGG eller andre skoler ofte selv arrangerer skiture. Disse ture har intet med skolen at gøre. Hvis man som forældre er i tvivl om en rejse, fest eller andet arrangement er i skolens regi eller ej, bør man henvende sig til skolen. Forsikringer: NGG kan ikke tegne forsikring, der i dagligdagen dækker eleverne i tilfælde af ulykke, tyveri og hærværk. Forældre opfordres derfor til selv at tegne de nødvendige forsikringer. I forbindelse med rejser, har NGG en aftale med Gouda A/S, således at alle lærere og elever automatisk er forsikrede ved rejser i Norden, Europa og oversøiske rejser i de tilfælde, hvor det gule sygesikringsbevis ikke dækker. Dækningen i udlandet er uden maksimum, så både elever og lærere kan være trygge, når der er langt hjem. Skolen kan ikke tegne en generel afbudsforsikring, men vi tilbyder forældre/elever at tegne en i forbindelse med bestillingen af rejserne hos bureauerne. Mange har i forvejen en afbudsforsikring via familieforsikringen eller kreditkort. Elever der er ansat på skolen (bogdepot, it, mm) er naturligvis dækket af skolens arbejdsskadeforsikring, mens de udfører deres arbejde. Fester og caféaftener på NGG: NGG afholder flere fester og caféaftener på skolen i løbet af året. Normalt har vi 3-4 større fester på skolen, en gallafest uden for skolen, en julefrokost og 3-4 caféarrangementer. For alle større fester gælder alt andet lige, at de afholdes om fredagen fra kl. 21:00 00:45. Eleverne skal købe billet på forhånd, og der vil være 5-6 vagter til stede fra et vagtselskab, vi har samarbejdet med i mange år. Til festerne sælges der vand, øl, hvidvin og cider. Det kan være en god ide, at tale med jeres søn/datter om ikke at ødelægge festen ved at varme for kraftigt op faktisk kan det medføre, at eleven bliver afvist ved indgangen, hvorefter forældrene tilkaldes. En anden god ide er at tale om, hvordan man kommer sikkert hjem, når festen slutter. I forbindelse med festerne vil nogle elever ud over opvarmning arrangere afterparty eller pige-/drengefester; disse fester har intet med skolen at gøre ring til skolen, hvis I som forældre bliver i tvivl om skolen står som arrangør eller ej.

15 Statens Uddannelsesstøtte/Hypercard: Når eleverne fylder 18 år, er de berettiget til SU. Eleven skal selv i god tid søge via Elevene får SU fra kvartalet efter, de er fyldt 18 år. Elever der aktivt følger en ungdomsuddannelse kan få et Ungdomskort til kollektiv transport, der giver rabat til kørsel inden for Storkøbenhavn. Se mere på følgende hjemmeside: Kontakt Gitte Frølund Schaltz på gymnasiekontoret for yderlige oplysninger om SU og Ungdomskort. IT mm: NGG forventer, at alle elever i gymnasiet og hf medbringer en bærbar pc. Kravene er ikke store, blot den kan køre Officepakken eller det gratis Open-office. På nogle matematikhold anvendes computerprogrammet Maple, så invester ikke i en ny lommeregner, før eleven har talt med matematiklæreren i gymnasiet/hf. Faktisk er noget af det bedste til skolebrug en mindre bærbar maskine, der har lang batteritid, idet der ikke er strømudtag til alle i klasserne. Af samme grund bør alle elever som det sidste inden de går i seng, sætte deres computer til opladning, og så kan de lade skærmen stå åben på Lectio, så de tidligt den følgende morgen kan se, om den første time skulle være aflyst. Notater:

16 Velkommen til et godt samarbejde! Gymnasie- /hf-kontoret på NGG Juli 2015

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Elevmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Tutorordning på HF på

Tutorordning på HF på Tutorordning på HF på 1 Alle HF-elever på Rosborg Gymnasium & HF har en tutor tilknyttet. Din tutor en af dine faglærere, som du skal have en række samtaler med i løbet af din skolegang. Formålet med at

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Grundmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere