Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo"

Transkript

1 Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Lejerbo afdeling nr , Lejerbo 751, Århus Model A - normalistandsættelse A-ordning - kort fortalt Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling af vægge og lofter samt rengøring. Tapetsering kan være nødvendigt i vådrum og køkken. Normalistandsættelse kan undlades for bygnings overflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny-istandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift - i forhold til bo-periodens længde. Se definitionen i afsnit om fraflytning. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 1

2 I. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn 1. Med virkning fra den 19. februar 2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. 2

3 II. Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand Syn ved indflytning Indflytningsrapport l. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder ny-istandsatte. Gulve og andet træværk, der er istandsat inden indflytning, har fået to gange lakering. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. I perioden indtil gennemførelse af helhedsplanen*, må der forventes lavere standard i forhold til køkken og aftrækket (emhætter). Ved helhedsplanens afslutning SKAL vedligeholdelsesplanen revideres. 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytnings- rapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes anbefalet til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader eller mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. *Helhedsplanen: se bilag 1 3

4 III. Vedligeholdelse i bo-perioden Lejerens vedligeholdelsespligt 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Særlig udvendig vedligeholdelse 2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. 3. Se hvad du som lejer skal vedligeholde udendørs under afsnit V. Udlejerens vedligeholdelsespligt 4. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ventilationsanlæg, ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køle-, fryseskab, komfurer og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 5. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. 6. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af punkt 4. Anmeldelse af skader 7. Opstår der skader i og omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. 4

5 IV. Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning skal der udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig: maling af vægge Hvidtning af lofter rengøring efter istandsættelse 2. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Misligholdelse 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejere, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring Undladelse af normalistandsættelse Syn ved fraflytning 5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring herunder også af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. 6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat, i henhold til afsnit VII. 7. Udlejeren foretager syn af boligen senest to uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. 5

6 IV. Ved fraflytning fortsat fra forrige side Fraflytningsrapport 8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes anbefalet til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter Endelig opgørelse 10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Skal dette ske anbefalet? 11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse Istandsættelse ved bytning Lejerens egne tilbygninger/tilføjelser For- og baghave 13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. 14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. 15. Ansvar for hegn, terrasser, skure (andet end standard skuret) og andre udvendige tilføjelser til det lejede samt indvendige hemse skal ved fraflytning enten accepteres skriftligt af den nye lejer eller fjernes og det lejede afleveres istandsat uden disse tilføjelser. 16. Haven skal være præsentabel og afleveres ordnet for årstiden. Det vil eksempelvis som minimum sige at græsset er slået, hækken klippet og ukrudtet fjernet, hvis fraflytning sker om sommeren. 6

7 V. Særlig udvendig vedligeholdelse (Jævnfør afsnit III) Generelle regler for vedligeholdelse af haverne i Lærkebo Definitioner Adgangsarealer Naboskel 1. Der er til hver familiebolig udlagt to havestykker: Havestykket ved indgangsdøren, herefter benævnt "forhaven" Havestykket ud for køkken, herefter benævnt "baghaven". 2. Beboeren sørger for renholdelse af egen adgangssti. 3. Den enkelte beboer kan for at afgrænse sin have opsætte hegn. Man skal forinden sikre sig at ens nabo til skel er indforstået med opsætningen. For at sikre bebyggelsens ensartede karakter tillades følgende hegnstyper: Plankeværk i stil med eksisterende Flethegn Buske eller bøgehæk Højden må generelt være op til 160 cm, dog 180 cm, hvis naboen er indforstået og Lærkebo's bestyrelse har givet tilladelse. Plankeværk og flethegn må males i de eksisterende farver grå, blå (blå i en blå gård)og rød (rød i en rød gård), eller i en transparent træbeskyttelse i naturlig lys farve (grønne, brunlige nuancer). Man er pligtig til at vedligeholde sit hegn. Klipning af hække 4. Alle sider af hækkene holdes og klippes af lejerne. Der hvor lejer har egen passage fra for- til baghave og hvor der er hæk, skal denne også klippes. Hækken holdes i en højde på maksimal 180 cm. I skel med hæk ind til nabo, klippes hækken i fællesskab. Hækken skal klippes hvert år inden den 1. juli. Dertil stiller bestyrelsen en elektrisk hækkeklipper til rådighed. Det samme gælder en kabeltromle. Adgang til haver 5. Overalt i Lærkebo skal det være muligt, at komme fra have til have, sådan at alle lejere har mulighed for at komme af med haveaffald uden at skulle bruge sin bolig som gennemgang. Der skal være en åbning i hæk eller hegn, hvor en trillebør kan passere. 7

8 V. Særlig udvendig vedligeholdelse fortsat fra forrige side Planter 6. Følgende planter må ikke findes i haverne (Navnet i parentesen er plantens latinske navn) Ask (Frainus) Avnbøg (Carpinus betulus) fritvoksende træ Birk (Betula) Bøg (Fagus) fritvoksende træ El (Alnus) Elm (Ulmus) Hassel (Corylus) Humle (Humulus lupulus) dog kun hanplanter Hæg med stærkt duftende blomster Kaprifolie de der dufter Pil hanplanterne Platan Poppel - hanplanterne Havevejledning fås hos varmemesteren eller downloades fra 7. Der stilles krav om, at beboerne til enhver tid vedligeholder deres havearealer, at græsset jævnligt bliver slået, at grus-og flisearealer jævnligt ryddes for ukrudt mm. 8. Haverne skal fremstå ryddelige og må ikke bruges til opmagasinering af ting og henstilling af affald. Det skal være således, at bebyggelsen som helhed fremstår præsentabel. 9. Såfremt haverne ikke vedligeholdes efter dette reglement, er Lejerbo til enhver tid berettiget til at lade det forsømte udføre på lejers bekostning. I værste fald indbringes lejer for boligklagenævnet, hvilket kan medføre opsigelse af lejemålet. 10. Ved indflytning skal lejer sikre sig at ovennævnte er i orden. Ved fraflytning påhviler det lejer, at ovennævnte er i orden. 8

9 VI. Vedligeholdelsesvejledning Særlig vejledning for indvendig vedligehold i bo-perioden Lofter Gips puds, beton eller lignende 1. Rengøring med Grundrens i fornødent omfang 2. Søm- og skruehuller, revner m.v. lukkes med gipsfiller 3. Spærhvid, vandig, glans 3 eller 5, til fuld dækning. Er der risiko for nikotingennemslag eller lign., skal der i stedet anvendes spærrende loftmaling. Farve råhvid (evt. RAL9010). Stuer, værelser, entré, trapperum Vægge 1. Malebehandlede vægge vaskes for fedt og snavs med Grundrens 2. Søm- og skruehuller lukkes med gipsfiller 3. Plast-vægmaling, glans 5, til fuld dækning, farve råhvid (evt. RAL9010) Køkken Vægge Malede vægge ved vask og komfur 1. Malebehandlede vægge vaskes for fedt og snavs med Grundrens 2. Søm- og skruehuller lukkes med gipsfiller 3. Pansor 5 / akrylplast-maling, glans 10, til fuld dækning Farve råhvid (evt. RAL9010). (Pansor 25, glans 25 eller 40) Badeværelse Vægge 1. Eventuelle forekomster af skimmel/mug fjernes med Klorin eller lign. 2. Grundig vask med Grundrens 3. Søm- og skruehuller m.v. lukkes med vådrumsspartel 4. Pansor 40, glans 40, til fuld dækning, farve råhvid (evt. RAL9010). 9

10 VI. Vedligeholdelsesvejledning fortsat fra forrige side Særlig vejledning for indvendig vedligehold i bo-perioden Rør, radiatorrør 1. Afrensning af løstsiddende maling samt slibning 2. Vask med Grundrens 3. Bart jern grundes med rusthindrende grundmaling 4. Ready V.50 til fuld dækning, Farve råhvid (evt. RAL9010). Træværk Fodpaneler, gerikter, dørkarme, trappegelænder samt malebehandlede døre 1. Vask med Grundrens 2. Slibning til jævn og mat flade 3. Spartling af skrammer og ujævnheder med akrylspartelmasse/slibning 4. Pletning eller fuld strygning med plastgrundmaling 5. Akrylplastemalje, glans 40 eller 50, til fuld dækning, farve lys grå (lysegrå), mørk grå (mørkegrå) eller hvid. 6. Lakerede gelændre lakeres med lak svarende til Junckers halvblank gulvlak. Inventar, døre Grundig rengøring Køkkenbordsplader køkkenskabe/ sider/kanter/låge r/ skuffer Låger og skuffer kan lakeres eller males. Garderobeskabe/ sider/kanter/låge r samt garderobeskabe indvendig 10

11 VI. Vedligeholdelsesvejledning fortsat fra forrige side Særlig vejledning for indvendig vedligehold i bo-perioden Vinduer Karme, rammer og bundplader PVC-plastrammer: PVC-plastrammer må ikke males. De skal rengøres med et universalrengøringsmiddel. Karme ved vinduer i køkken/bad samt tagvinduer: 1. Vask med Grundrens 2. Evt. løstsiddende maling afrenses til fast og bæredygtigt underlag 3. Slibning til jævn og mat flade 4. Spartling af skrammer og ujævnheder med akrylspartelmasse/slibning 5. Pletning eller fuld strygning med plastgrundmaling 6. Akrylplastemalje, glans 40 eller 50, til fuld dækning Bundplader: Lakeres (brug evt. af gulvlakken) eller gives linolie afhængig af hvad de er blevet behandlet med før. Gulve, trappe Parketgulve og dørtrin 1. Vask med Grundrens 2. (Skal afvaskes med eddikesyre / vand 1 til 10) 3. Mat-slibning 4. Nedslidte områder plettes med akrylgulvlak 5. Sadolac/Junckers eller lign. kvalitet, glans 50, i fyldigt lag Bemærk: Der skal mellem-slibes mellem hver lakering 11

12 VII. Særlige regler vedrørende maling Generelt Malearbejde skal generelt og i alle faser, udføres håndværksmæssig forsvarligt. Maling Nymalede områder skal fremstå fuldt dækket og ensartet i kulør og glans uden "helligdage" og løbere. Malinglagene skal være fastsiddende. Der må kun anvendes kvalitetsmaling af anerkendt fabrikat, f.eks. Butino, Dyrup, Flugger, Hygæa, Sadolin og Nordsjö. Spartling Spartlede områder skal i struktur ligne det omkringværende underlag. Vask Fedt og snavs er årsag til dårligt vedhæftende maling. Det er derfor vigtigt, at der inden malebehandling vaskes grundigt med grundrens (malerens)- vigtigst er træværk, rør/radiatorer samt vægge i køkken og bad. Husk altid eftervask med rent vand. Skimmel Forekomster af skimmel/mug/sorte belægninger i f.eks. vindueslysninger eller generelt på badeværelser behandles inden tapetopsætning/malebehandling med klorholdigt rengøringsmiddel - f.eks. klorin eller tilsvarende. Ved mistanke om sundhedsskadelig skimmel, henvend dig straks til ejendomsfunktionæren! Gulvlak Der må kun anvendes akrylgulvlak af god kvalitet fra anerkendt producent, f.eks. Junckers, Casco eller tilsvarende. Følg altid producentens brugervejledning. Nylakerede overflader skal fremstå jævne og ensartede i glans, uden synlige ridser og misfarvninger fra underlaget. Laklagene skal være fastsiddende. Mekanisk afslibning til bart træ kan derfor være nødvendig, hvilket i reglen kræver professionel assistance i samråd med ejendomskontoret. Bemærk: Det er altid en god ide, at udføre en fuld færdig prøvebehandling på ca. ½ m 2 for at kontrollere vedhæftning og forenelighed med den eksisterende laktype. 12

13 VII. Særlige regler vedrørende maling fortsat fra forrige side Lakerede overflader (ikke gulve) Tvivl Disse lakeres med lak egnet til overfladen og det slid der vil være. Er du i tvivl, så søg altid råd og vejledning hos en fagmand, farvehandler, varmemesteren eller på ejendomskontoret. 13

14 VIII. Rengøringsvejledning generelt Malede og lakerede overflader Generelt Plastmaling og akrylgulvlakker skal være gennemhærdet inden rengøring, hvilket normalt tager 3-5 døgn. Anvend altid så neutralt og mildt sæbevand som muligt. Brug aldrig sulfo, brun sæbe, voks- eller silikoneholdige plejemidler, polish eller sæbe med slibemidler. Følg i øvrigt leverandørens brugsanvisning. Overdosering hjælper ikke, men kan skade malingen eller gulvlakken. Forbruget af vaskevand skal være moderat. Eftervask med rent vand er i reglen altid en god ide. Anvend kun svamp, klud eller blød børste. Brug aldrig ståluld, skuresvampe eller lignende. Træværk Der kan f.eks. anvendes universelt rengøringsmiddel som Aja, eller tilsvarende. Gulve Den daglige rengøring foretages ved støvsugning og evt. aftørring med rent vand og hårdt opvredet klud. Til grundig rengøring anvendes mild sæbespånvand/sulfo. 14

15 IX. Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard 1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge ny-istandsatte 2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det. Slid og ælde 3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 4. Der kan ikke fra indflytters side stilles særlige krav til farvevalg. Lejligheden er istandsat med lyse farver, og ved fraflytning er det samme lyse farve. Bilag 5. Se bilaget: Minimumsstandard for overflader ved indflytning. Lejers tilbygninger inde og ude. 6. Ved overtagelsen er det tidligere lejers eget ansvar at have vedligeholdt egne tilbygninger, hegn, terrasser, hemse mv. således at de kan forsøges overdraget til den nye lejer. Lærkebo/ Lejerbo har intet ansvar for vedligeholdelse af lejers egne tilbygninger inde og ude. 15

16 Bilag Bilag I Fremtidssikring af Lærkebo Bestyrelsen har gennem adskillige år arbejdet for en fremtidssikring af Lærkebo og i 2009/ 10 blev der, udarbejdet ingeniørrapporter (Landskabskonsulenter A/S og Moe & Brødsgaard) med det formål at skabe overblik over behovene for forbedringer i lejligheder og udearealer i Lærkebo. På baggrund af anbefalingerne i rapporterne er der prioriteret en handleplan (helhedsplan) til drøftelse med Landsbyggefonden. I planerne, der er meget omfattende, indgår bl.a.: Facader: gavle murværk Afrensning af løstsiddende vandskuring, udskiftning af løse sten ved taget, om-muring ved gavltrekanter, murfuger og overfladebehandling. Vestvendte gavle. Etablering af drypkant ved tag/murværk. Sokkelpuds, udbedring af skadede områder. Facader: lette partier Nedbrudte krydsfinerplader udskiftes. Deformerede og rådangrebne planker udskiftes. Udskiftning af elastiske fuger mellem planker og murværk, og ved vinduer/ døre. Yderdøre, udskiftning. Udhuse/ depotrum: nye døre, tagrender, udskiftning af råd-angrebne brædder. Lejligheder indvendigt Injicering af revner i indvendige vægge inkl. malerbehandling. Udbedring af træk ved gulve fra utætheder mod krybekælder. Udskiftning af køkkeninventar. Renovering af badeværelser for opnåelse af tæthed i vådzonen. Udskiftning af ventilationsanlæg. Fællesfaciliteter Renovering af fælleshus og varmemesterfaciliteter. Udvidelse af fælleshus ved tilbygning/ sammenbygning. 16

17 Bilag I fortsat Fremtidssikring af Lærkebo Udearealer Støttemure af træ udskiftes med nye af stål eller til jordskråning. Renovering af flisebelægninger på interne stier. Beplantning; fornyelse og supplering. Møblering, lege-, opholds- og friarealer, væresteder for børn. Supplerende terrænbelysning/ udskiftning. Nye ramper for tilgængelighed/ renovering af eksisterende. Etablering af afvandings-render på boligstierne, mangelfuld. Affaldsopbevaring Etablering af affaldssystem med nedgravede beholdere. Kilde: Lejerbo, kalkulationsark,

18 Bilag II Minimumsstandard for overflader ved indflytning Det forudsættes, at der ikke forefindes skader, og at overfladerne er helt rengjorte Minimumsstandarder Emner Malede lofter (gips-beton) Malede vægge Badeværelsesvægge (vådrum) Parketgulve Badeværelsesgulve Fodpaneler X Dørkarme og indfatninger Dørtærskler (dørtrin) X Døre Vindueskarme, -rammer,- indfatninger Vinduesplader Køkkenbordsplader X Køkkenskabe, -sider og kanter X Køkkenlåger X Køkkenskabe og skuffer, indvendig X Synlige vand- og varmerør Radiatorer Emhætte Komfur X Køleskab 4. Afkrydses for ny istandsat og håndværksmæssigt korrekt udført 3. Afkrydses for pænt og ensartet, men ikke nyistandsat 2. Afkrydses for ensartet og med tegn på slid og ælde 1. Afkrydses for gammelt og slidt 18

19 Ændringstidspunkter for vedligeholdelsesreglement: 2014, 4 februar Vedtaget på ordinær generalforsamling 2013, september Moderniseret reglement og ny opsætning af dokument. 2013, 19. februar Første version af moderniesret reglement ikke offentlig gjort 2006, 1. januar Opdateret 2004, 25. august Nyt moderniseret reglement (Standard ikke reguleret) 1999, 1. april Nyt reglement 19

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Lærkebo, 2014 Tilhører Skelager vej nr. Vedtaget på afdelingsmøde 4.2.2014 Indhold A-ordning 2 VII. Særlige regler vedrørende maling 13 I. Generelt 3 VIII. Rengøringsvejledning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger. B-ordning Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger B-ordning 1 2 Vedligeholdelsesreglement for Østparken s afdelinger Model B med vedligeholdelseskonto B-ordning kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Afd. 26 Vejgård Bymidte / Petersborg Vedligeholdelsesreglement Pr. 12. maj 2004 Revideret april 2004 (Tilrettet den 25. oktober 2017 i forhold til fusionen Alabu Bolig) Vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Afd. 60 Toldstrupsgade/Jyllandsparken Vedligeholdelsesreglement Pr. 01 december 2006 (Tilrettet den 24. maj 2017 i forhold til fusionen Alabu Bolig) Side 1 af 9 Vedligeholdelsesreglement Alabu

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 3 Enggården, Skørping Boligselskab Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 5, Dagnyvej - Elisevej, Aalborg. Revideret september 2011.

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 5, Dagnyvej - Elisevej, Aalborg. Revideret september 2011. Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 5, Dagnyvej - Elisevej, Aalborg Revideret september 2011. Model A normalistandsættelse, A-ordning kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger. A-ordning

Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger. A-ordning Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger A-ordning 1 2 Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 4 Damgården, Skørping Boligselskab Revideret september 2014 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 1 Møldrupvej, Skørping Boligselskab Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Model A - normalistandsættelse, A- ordningen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning. Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning. Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig. Vedligeholdelsesreglement B-ordning Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vedligeholdelsesreglement B-ordning MODEL B MED VEDLIGEHOLDELSESKONTO

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. A-ordning. Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.

Vedligeholdelsesreglement. A-ordning. Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig. Vedligeholdelsesreglement A-ordning Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vedligeholdelsesreglement A-ordning MODEL A NORMALISTANDSÆTTELSE A-ORDNING

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. A-ordning

Vedligeholdelsesreglement. A-ordning Vedligeholdelsesreglement A-ordning Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar Generelt

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar Generelt Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, Køge Afd. 766-0, Humlekærgård Model A normalistandsættelse NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 A-ordningen - kort fortalt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo afdeling nr

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo afdeling nr Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo afdeling nr. 270-0 Lejerbo boligorganisation København Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 41 Rendsborgvej Afd. 41 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR. 1 66 3070 SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT I GENERELT. 1. Med virkning fra den 25 marts 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Til beboerne i afdeling ved indflytning.

Til beboerne i afdeling ved indflytning. . Personlig Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo afdeling 0-60 Lejerbo boligorganisation.: 175 Rødovre Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens

Læs mere

Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget

Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 2 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse.

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere