Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo"

Transkript

1 Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Lejerbo afdeling nr , Lejerbo 751, Århus Model A - normalistandsættelse A-ordning - kort fortalt Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling af vægge og lofter samt rengøring. Tapetsering kan være nødvendigt i vådrum og køkken. Normalistandsættelse kan undlades for bygnings overflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny-istandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift - i forhold til bo-periodens længde. Se definitionen i afsnit om fraflytning. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 1

2 I. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn 1. Med virkning fra den 19. februar 2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. 2

3 II. Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand Syn ved indflytning Indflytningsrapport l. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder ny-istandsatte. Gulve og andet træværk, der er istandsat inden indflytning, har fået to gange lakering. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. I perioden indtil gennemførelse af helhedsplanen*, må der forventes lavere standard i forhold til køkken og aftrækket (emhætter). Ved helhedsplanens afslutning SKAL vedligeholdelsesplanen revideres. 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytnings- rapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes anbefalet til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader eller mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. *Helhedsplanen: se bilag 1 3

4 III. Vedligeholdelse i bo-perioden Lejerens vedligeholdelsespligt 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Særlig udvendig vedligeholdelse 2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. 3. Se hvad du som lejer skal vedligeholde udendørs under afsnit V. Udlejerens vedligeholdelsespligt 4. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ventilationsanlæg, ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køle-, fryseskab, komfurer og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 5. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. 6. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af punkt 4. Anmeldelse af skader 7. Opstår der skader i og omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. 4

5 IV. Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning skal der udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig: maling af vægge Hvidtning af lofter rengøring efter istandsættelse 2. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Misligholdelse 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejere, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring Undladelse af normalistandsættelse Syn ved fraflytning 5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring herunder også af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. 6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat, i henhold til afsnit VII. 7. Udlejeren foretager syn af boligen senest to uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. 5

6 IV. Ved fraflytning fortsat fra forrige side Fraflytningsrapport 8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes anbefalet til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter Endelig opgørelse 10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Skal dette ske anbefalet? 11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse Istandsættelse ved bytning Lejerens egne tilbygninger/tilføjelser For- og baghave 13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. 14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. 15. Ansvar for hegn, terrasser, skure (andet end standard skuret) og andre udvendige tilføjelser til det lejede samt indvendige hemse skal ved fraflytning enten accepteres skriftligt af den nye lejer eller fjernes og det lejede afleveres istandsat uden disse tilføjelser. 16. Haven skal være præsentabel og afleveres ordnet for årstiden. Det vil eksempelvis som minimum sige at græsset er slået, hækken klippet og ukrudtet fjernet, hvis fraflytning sker om sommeren. 6

7 V. Særlig udvendig vedligeholdelse (Jævnfør afsnit III) Generelle regler for vedligeholdelse af haverne i Lærkebo Definitioner Adgangsarealer Naboskel 1. Der er til hver familiebolig udlagt to havestykker: Havestykket ved indgangsdøren, herefter benævnt "forhaven" Havestykket ud for køkken, herefter benævnt "baghaven". 2. Beboeren sørger for renholdelse af egen adgangssti. 3. Den enkelte beboer kan for at afgrænse sin have opsætte hegn. Man skal forinden sikre sig at ens nabo til skel er indforstået med opsætningen. For at sikre bebyggelsens ensartede karakter tillades følgende hegnstyper: Plankeværk i stil med eksisterende Flethegn Buske eller bøgehæk Højden må generelt være op til 160 cm, dog 180 cm, hvis naboen er indforstået og Lærkebo's bestyrelse har givet tilladelse. Plankeværk og flethegn må males i de eksisterende farver grå, blå (blå i en blå gård)og rød (rød i en rød gård), eller i en transparent træbeskyttelse i naturlig lys farve (grønne, brunlige nuancer). Man er pligtig til at vedligeholde sit hegn. Klipning af hække 4. Alle sider af hækkene holdes og klippes af lejerne. Der hvor lejer har egen passage fra for- til baghave og hvor der er hæk, skal denne også klippes. Hækken holdes i en højde på maksimal 180 cm. I skel med hæk ind til nabo, klippes hækken i fællesskab. Hækken skal klippes hvert år inden den 1. juli. Dertil stiller bestyrelsen en elektrisk hækkeklipper til rådighed. Det samme gælder en kabeltromle. Adgang til haver 5. Overalt i Lærkebo skal det være muligt, at komme fra have til have, sådan at alle lejere har mulighed for at komme af med haveaffald uden at skulle bruge sin bolig som gennemgang. Der skal være en åbning i hæk eller hegn, hvor en trillebør kan passere. 7

8 V. Særlig udvendig vedligeholdelse fortsat fra forrige side Planter 6. Følgende planter må ikke findes i haverne (Navnet i parentesen er plantens latinske navn) Ask (Frainus) Avnbøg (Carpinus betulus) fritvoksende træ Birk (Betula) Bøg (Fagus) fritvoksende træ El (Alnus) Elm (Ulmus) Hassel (Corylus) Humle (Humulus lupulus) dog kun hanplanter Hæg med stærkt duftende blomster Kaprifolie de der dufter Pil hanplanterne Platan Poppel - hanplanterne Havevejledning fås hos varmemesteren eller downloades fra 7. Der stilles krav om, at beboerne til enhver tid vedligeholder deres havearealer, at græsset jævnligt bliver slået, at grus-og flisearealer jævnligt ryddes for ukrudt mm. 8. Haverne skal fremstå ryddelige og må ikke bruges til opmagasinering af ting og henstilling af affald. Det skal være således, at bebyggelsen som helhed fremstår præsentabel. 9. Såfremt haverne ikke vedligeholdes efter dette reglement, er Lejerbo til enhver tid berettiget til at lade det forsømte udføre på lejers bekostning. I værste fald indbringes lejer for boligklagenævnet, hvilket kan medføre opsigelse af lejemålet. 10. Ved indflytning skal lejer sikre sig at ovennævnte er i orden. Ved fraflytning påhviler det lejer, at ovennævnte er i orden. 8

9 VI. Vedligeholdelsesvejledning Særlig vejledning for indvendig vedligehold i bo-perioden Lofter Gips puds, beton eller lignende 1. Rengøring med Grundrens i fornødent omfang 2. Søm- og skruehuller, revner m.v. lukkes med gipsfiller 3. Spærhvid, vandig, glans 3 eller 5, til fuld dækning. Er der risiko for nikotingennemslag eller lign., skal der i stedet anvendes spærrende loftmaling. Farve råhvid (evt. RAL9010). Stuer, værelser, entré, trapperum Vægge 1. Malebehandlede vægge vaskes for fedt og snavs med Grundrens 2. Søm- og skruehuller lukkes med gipsfiller 3. Plast-vægmaling, glans 5, til fuld dækning, farve råhvid (evt. RAL9010) Køkken Vægge Malede vægge ved vask og komfur 1. Malebehandlede vægge vaskes for fedt og snavs med Grundrens 2. Søm- og skruehuller lukkes med gipsfiller 3. Pansor 5 / akrylplast-maling, glans 10, til fuld dækning Farve råhvid (evt. RAL9010). (Pansor 25, glans 25 eller 40) Badeværelse Vægge 1. Eventuelle forekomster af skimmel/mug fjernes med Klorin eller lign. 2. Grundig vask med Grundrens 3. Søm- og skruehuller m.v. lukkes med vådrumsspartel 4. Pansor 40, glans 40, til fuld dækning, farve råhvid (evt. RAL9010). 9

10 VI. Vedligeholdelsesvejledning fortsat fra forrige side Særlig vejledning for indvendig vedligehold i bo-perioden Rør, radiatorrør 1. Afrensning af løstsiddende maling samt slibning 2. Vask med Grundrens 3. Bart jern grundes med rusthindrende grundmaling 4. Ready V.50 til fuld dækning, Farve råhvid (evt. RAL9010). Træværk Fodpaneler, gerikter, dørkarme, trappegelænder samt malebehandlede døre 1. Vask med Grundrens 2. Slibning til jævn og mat flade 3. Spartling af skrammer og ujævnheder med akrylspartelmasse/slibning 4. Pletning eller fuld strygning med plastgrundmaling 5. Akrylplastemalje, glans 40 eller 50, til fuld dækning, farve lys grå (lysegrå), mørk grå (mørkegrå) eller hvid. 6. Lakerede gelændre lakeres med lak svarende til Junckers halvblank gulvlak. Inventar, døre Grundig rengøring Køkkenbordsplader køkkenskabe/ sider/kanter/låge r/ skuffer Låger og skuffer kan lakeres eller males. Garderobeskabe/ sider/kanter/låge r samt garderobeskabe indvendig 10

11 VI. Vedligeholdelsesvejledning fortsat fra forrige side Særlig vejledning for indvendig vedligehold i bo-perioden Vinduer Karme, rammer og bundplader PVC-plastrammer: PVC-plastrammer må ikke males. De skal rengøres med et universalrengøringsmiddel. Karme ved vinduer i køkken/bad samt tagvinduer: 1. Vask med Grundrens 2. Evt. løstsiddende maling afrenses til fast og bæredygtigt underlag 3. Slibning til jævn og mat flade 4. Spartling af skrammer og ujævnheder med akrylspartelmasse/slibning 5. Pletning eller fuld strygning med plastgrundmaling 6. Akrylplastemalje, glans 40 eller 50, til fuld dækning Bundplader: Lakeres (brug evt. af gulvlakken) eller gives linolie afhængig af hvad de er blevet behandlet med før. Gulve, trappe Parketgulve og dørtrin 1. Vask med Grundrens 2. (Skal afvaskes med eddikesyre / vand 1 til 10) 3. Mat-slibning 4. Nedslidte områder plettes med akrylgulvlak 5. Sadolac/Junckers eller lign. kvalitet, glans 50, i fyldigt lag Bemærk: Der skal mellem-slibes mellem hver lakering 11

12 VII. Særlige regler vedrørende maling Generelt Malearbejde skal generelt og i alle faser, udføres håndværksmæssig forsvarligt. Maling Nymalede områder skal fremstå fuldt dækket og ensartet i kulør og glans uden "helligdage" og løbere. Malinglagene skal være fastsiddende. Der må kun anvendes kvalitetsmaling af anerkendt fabrikat, f.eks. Butino, Dyrup, Flugger, Hygæa, Sadolin og Nordsjö. Spartling Spartlede områder skal i struktur ligne det omkringværende underlag. Vask Fedt og snavs er årsag til dårligt vedhæftende maling. Det er derfor vigtigt, at der inden malebehandling vaskes grundigt med grundrens (malerens)- vigtigst er træværk, rør/radiatorer samt vægge i køkken og bad. Husk altid eftervask med rent vand. Skimmel Forekomster af skimmel/mug/sorte belægninger i f.eks. vindueslysninger eller generelt på badeværelser behandles inden tapetopsætning/malebehandling med klorholdigt rengøringsmiddel - f.eks. klorin eller tilsvarende. Ved mistanke om sundhedsskadelig skimmel, henvend dig straks til ejendomsfunktionæren! Gulvlak Der må kun anvendes akrylgulvlak af god kvalitet fra anerkendt producent, f.eks. Junckers, Casco eller tilsvarende. Følg altid producentens brugervejledning. Nylakerede overflader skal fremstå jævne og ensartede i glans, uden synlige ridser og misfarvninger fra underlaget. Laklagene skal være fastsiddende. Mekanisk afslibning til bart træ kan derfor være nødvendig, hvilket i reglen kræver professionel assistance i samråd med ejendomskontoret. Bemærk: Det er altid en god ide, at udføre en fuld færdig prøvebehandling på ca. ½ m 2 for at kontrollere vedhæftning og forenelighed med den eksisterende laktype. 12

13 VII. Særlige regler vedrørende maling fortsat fra forrige side Lakerede overflader (ikke gulve) Tvivl Disse lakeres med lak egnet til overfladen og det slid der vil være. Er du i tvivl, så søg altid råd og vejledning hos en fagmand, farvehandler, varmemesteren eller på ejendomskontoret. 13

14 VIII. Rengøringsvejledning generelt Malede og lakerede overflader Generelt Plastmaling og akrylgulvlakker skal være gennemhærdet inden rengøring, hvilket normalt tager 3-5 døgn. Anvend altid så neutralt og mildt sæbevand som muligt. Brug aldrig sulfo, brun sæbe, voks- eller silikoneholdige plejemidler, polish eller sæbe med slibemidler. Følg i øvrigt leverandørens brugsanvisning. Overdosering hjælper ikke, men kan skade malingen eller gulvlakken. Forbruget af vaskevand skal være moderat. Eftervask med rent vand er i reglen altid en god ide. Anvend kun svamp, klud eller blød børste. Brug aldrig ståluld, skuresvampe eller lignende. Træværk Der kan f.eks. anvendes universelt rengøringsmiddel som Aja, eller tilsvarende. Gulve Den daglige rengøring foretages ved støvsugning og evt. aftørring med rent vand og hårdt opvredet klud. Til grundig rengøring anvendes mild sæbespånvand/sulfo. 14

15 IX. Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard 1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge ny-istandsatte 2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det. Slid og ælde 3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 4. Der kan ikke fra indflytters side stilles særlige krav til farvevalg. Lejligheden er istandsat med lyse farver, og ved fraflytning er det samme lyse farve. Bilag 5. Se bilaget: Minimumsstandard for overflader ved indflytning. Lejers tilbygninger inde og ude. 6. Ved overtagelsen er det tidligere lejers eget ansvar at have vedligeholdt egne tilbygninger, hegn, terrasser, hemse mv. således at de kan forsøges overdraget til den nye lejer. Lærkebo/ Lejerbo har intet ansvar for vedligeholdelse af lejers egne tilbygninger inde og ude. 15

16 Bilag Bilag I Fremtidssikring af Lærkebo Bestyrelsen har gennem adskillige år arbejdet for en fremtidssikring af Lærkebo og i 2009/ 10 blev der, udarbejdet ingeniørrapporter (Landskabskonsulenter A/S og Moe & Brødsgaard) med det formål at skabe overblik over behovene for forbedringer i lejligheder og udearealer i Lærkebo. På baggrund af anbefalingerne i rapporterne er der prioriteret en handleplan (helhedsplan) til drøftelse med Landsbyggefonden. I planerne, der er meget omfattende, indgår bl.a.: Facader: gavle murværk Afrensning af løstsiddende vandskuring, udskiftning af løse sten ved taget, om-muring ved gavltrekanter, murfuger og overfladebehandling. Vestvendte gavle. Etablering af drypkant ved tag/murværk. Sokkelpuds, udbedring af skadede områder. Facader: lette partier Nedbrudte krydsfinerplader udskiftes. Deformerede og rådangrebne planker udskiftes. Udskiftning af elastiske fuger mellem planker og murværk, og ved vinduer/ døre. Yderdøre, udskiftning. Udhuse/ depotrum: nye døre, tagrender, udskiftning af råd-angrebne brædder. Lejligheder indvendigt Injicering af revner i indvendige vægge inkl. malerbehandling. Udbedring af træk ved gulve fra utætheder mod krybekælder. Udskiftning af køkkeninventar. Renovering af badeværelser for opnåelse af tæthed i vådzonen. Udskiftning af ventilationsanlæg. Fællesfaciliteter Renovering af fælleshus og varmemesterfaciliteter. Udvidelse af fælleshus ved tilbygning/ sammenbygning. 16

17 Bilag I fortsat Fremtidssikring af Lærkebo Udearealer Støttemure af træ udskiftes med nye af stål eller til jordskråning. Renovering af flisebelægninger på interne stier. Beplantning; fornyelse og supplering. Møblering, lege-, opholds- og friarealer, væresteder for børn. Supplerende terrænbelysning/ udskiftning. Nye ramper for tilgængelighed/ renovering af eksisterende. Etablering af afvandings-render på boligstierne, mangelfuld. Affaldsopbevaring Etablering af affaldssystem med nedgravede beholdere. Kilde: Lejerbo, kalkulationsark,

18 Bilag II Minimumsstandard for overflader ved indflytning Det forudsættes, at der ikke forefindes skader, og at overfladerne er helt rengjorte Minimumsstandarder Emner Malede lofter (gips-beton) Malede vægge Badeværelsesvægge (vådrum) Parketgulve Badeværelsesgulve Fodpaneler X Dørkarme og indfatninger Dørtærskler (dørtrin) X Døre Vindueskarme, -rammer,- indfatninger Vinduesplader Køkkenbordsplader X Køkkenskabe, -sider og kanter X Køkkenlåger X Køkkenskabe og skuffer, indvendig X Synlige vand- og varmerør Radiatorer Emhætte Komfur X Køleskab 4. Afkrydses for ny istandsat og håndværksmæssigt korrekt udført 3. Afkrydses for pænt og ensartet, men ikke nyistandsat 2. Afkrydses for ensartet og med tegn på slid og ælde 1. Afkrydses for gammelt og slidt 18

19 Ændringstidspunkter for vedligeholdelsesreglement: 2014, 4 februar Vedtaget på ordinær generalforsamling 2013, september Moderniseret reglement og ny opsætning af dokument. 2013, 19. februar Første version af moderniesret reglement ikke offentlig gjort 2006, 1. januar Opdateret 2004, 25. august Nyt moderniseret reglement (Standard ikke reguleret) 1999, 1. april Nyt reglement 19

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Lærkebo, 2014 Tilhører Skelager vej nr. Vedtaget på afdelingsmøde 4.2.2014 Indhold A-ordning 2 VII. Særlige regler vedrørende maling 13 I. Generelt 3 VIII. Rengøringsvejledning

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger. A-ordning

Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger. A-ordning Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger A-ordning 1 2 Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. A-ordning

Vedligeholdelsesreglement. A-ordning Vedligeholdelsesreglement A-ordning Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger LBK nr. 961 af 11. august 2010, og bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Fjerritslev Boligforening

Fjerritslev Boligforening Vedligeholdelsesreglement for Fjerritslev Boligforening Model A - Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN Hørsholm Kokkedal Afd. 9 NUVÆRENDE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FORSLAG TIL NYT VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT GENERELT REGLERNES IKRAFTTRÆDEN Med virkning fra

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken.

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Sep. 2003/2011/2013 Vedligeholdelsesreglement for Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013 Vedligeholdelse Reglement og vejledning Vedligeholdelsesreglement A - ordning med normalistandsættelse ved fraflytning. Er gældende i alle boligafdelinger i Arbejdernes

Læs mere

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse i bo perioden Beboerklagenævn Råderet og godtgørelse for individuelle

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998 Istandsættelse ved fraflytning Boligselskabernes Landsforening August 1998 2. udgave 2 Istandsættelse ved fraflytning I forbindelse med vedtagelsen af vedligeholdelses- og fraflytningsreglerne i 1986-87

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Overtagelse af boligen ved indflytning

Overtagelse af boligen ved indflytning Glostrup Boligselskab Afdeling 20 - Rødkælkevej Vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Glostrup Boligselskab efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Kort fortalt Vedligeholdelsesreglement for Folkebo afd. III Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Ordens- og vedligeholdelsesreglement for afdeling 2 Ordens- og vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse, der står i kontrakten, og skal derfor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Beddingen

Vedligeholdelsesreglement. Beddingen Vedligeholdelsesreglement Beddingen Indhold B-ordningen - kort fortalt 1 I. Generelt 1 Reglernes ikrafttræden 1 Ændring af lejekontrakten 1 Beboerklagenævn 1 II. Overtagelse af boligen ved indflytning

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT AFDELING 113 STØBERIGÅRDEN AFDELINGEN HAR B-ORDNING (VEDLIGEHOLDELSESKONTO) GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 4. FEBRUAR 2002 REV. FEBRUAR

Læs mere

Afd. 6 - Ungdomsboligerne

Afd. 6 - Ungdomsboligerne Afd. 6 - Ungdomsboligerne Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står

Læs mere

Ordens- og vedligeholdelsesreglement. Afdeling 14 Østbyparken. afdeling 48

Ordens- og vedligeholdelsesreglement. Afdeling 14 Østbyparken. afdeling 48 Ordens- og vedligeholdelsesreglement Afdeling 14 Østbyparken afdeling 48 Udgivet 30. september 2014 Ordensreglement Indledning Som beboer i en almen boligorganisation er man en del af beboerdemokratiet

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Egevej Pilevej Elmevænget

Egevej Pilevej Elmevænget Til beboere i afdeling 56/66 Egevej Pilevej Elmevænget 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes på Frøslev

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18 Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7 Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Hvad du skal være opmærksom på, når du fraflytter din bolig?... 3 Medlemskab... 3 Vedligeholdelseskontoen...

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 5 Århusvej 16-44 Silkeborg, den 4. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 5 mandag den 17. august 2015 kl. 19:00

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO

BOLIGFORENINGEN VIBO BOLIGFORENINGEN VIBO VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT AFDELING 103 NIVÅHØJ III AFDELINGEN HAR A-ORDNING (NORMALISTANDSÆTTELSE) GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 10. APRIL 2002 REV. 1. NOVEMBER 2013 Normaltekst: Fremhævet

Læs mere

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Indholdsfortegnelse: Side Indflytning i boligen: Velkommen som lejer... 3 Lejekontrakten... 3 Indflytningssyn... 3 Tilmelding til DONG/NESA... 4 TDC KabelTV...

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport. 10 Afdelingernes vedligeholdelsesreglementer

8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport. 10 Afdelingernes vedligeholdelsesreglementer januar 2008 1 Synshåndbog Indholdsfortegnelse 1 Forord og indledende bemærkninger 2 Vægge 3 Lofter 4 Gulve 5 Træværk 6 Toilet og bad 7 Køkken 8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport

Læs mere

Den selvejende almene boligorganisation CARLSHØJ

Den selvejende almene boligorganisation CARLSHØJ Den selvejende almene boligorganisation CARLSHØJ Afdelingens regler Dato for godkendelse på afdelingsmøde: Ordensreglement : Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesstandard : Råderetskatalog Afdelingens

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 21 Lindeparken 1 A-D Silkeborg, den 14. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 21 torsdag den 27. august 2015 kl.

Læs mere

Klik her for at angive tekst. 01-60 Rymarksvænget. 16. december 2013

Klik her for at angive tekst. 01-60 Rymarksvænget. 16. december 2013 01-60 Rymarksvænget Klik her for at angive tekst. 16. december 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter betaler 1

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO

BOLIGFORENINGEN VIBO BOLIGFORENINGEN VIBO VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT RENGØRING BADEVÆRELSER AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II AFDELINGEN HAR A-ORDNING (NORMALISTANDSÆTTELSE) GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 7. FEBRUAR 2002 REV. 30.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for alle afdelinger. Særlige bestemmelser gældende for Afd. 25, Klostervangen indsat Sidst revideret efter afdelingsmøde afholdt den 25. maj 2009. Administrativ ændring

Læs mere

Tjørnevej/Jernbanegade/Valdemarsgade Trækobbel

Tjørnevej/Jernbanegade/Valdemarsgade Trækobbel Til beboere i afdeling 63 Tjørnevej/Jernbanegade/Valdemarsgade Trækobbel 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Onsdag den 2. september 2015 kl. 19,00 Mødet

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Centrumsgaden, Jaruplundvej og Kempesteens Vej

Centrumsgaden, Jaruplundvej og Kempesteens Vej Til beboere i afdeling 62 Centrumsgaden, Jaruplundvej og Kempesteens Vej 28. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. september 2015 kl. 19,00 Mødet

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kongshvileparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere