Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo"

Transkript

1 Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Lejerbo afdeling nr , Lejerbo 751, Århus Model A - normalistandsættelse A-ordning - kort fortalt Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling af vægge og lofter samt rengøring. Tapetsering kan være nødvendigt i vådrum og køkken. Normalistandsættelse kan undlades for bygnings overflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny-istandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift - i forhold til bo-periodens længde. Se definitionen i afsnit om fraflytning. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 1

2 I. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn 1. Med virkning fra den 19. februar 2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. 2

3 II. Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand Syn ved indflytning Indflytningsrapport l. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder ny-istandsatte. Gulve og andet træværk, der er istandsat inden indflytning, har fået to gange lakering. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. I perioden indtil gennemførelse af helhedsplanen*, må der forventes lavere standard i forhold til køkken og aftrækket (emhætter). Ved helhedsplanens afslutning SKAL vedligeholdelsesplanen revideres. 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytnings- rapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes anbefalet til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader eller mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. *Helhedsplanen: se bilag 1 3

4 III. Vedligeholdelse i bo-perioden Lejerens vedligeholdelsespligt 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Særlig udvendig vedligeholdelse 2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. 3. Se hvad du som lejer skal vedligeholde udendørs under afsnit V. Udlejerens vedligeholdelsespligt 4. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ventilationsanlæg, ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køle-, fryseskab, komfurer og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 5. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. 6. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af punkt 4. Anmeldelse af skader 7. Opstår der skader i og omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. 4

5 IV. Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning skal der udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig: maling af vægge Hvidtning af lofter rengøring efter istandsættelse 2. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Misligholdelse 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejere, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring Undladelse af normalistandsættelse Syn ved fraflytning 5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring herunder også af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. 6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat, i henhold til afsnit VII. 7. Udlejeren foretager syn af boligen senest to uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. 5

6 IV. Ved fraflytning fortsat fra forrige side Fraflytningsrapport 8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes anbefalet til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter Endelig opgørelse 10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Skal dette ske anbefalet? 11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse Istandsættelse ved bytning Lejerens egne tilbygninger/tilføjelser For- og baghave 13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. 14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. 15. Ansvar for hegn, terrasser, skure (andet end standard skuret) og andre udvendige tilføjelser til det lejede samt indvendige hemse skal ved fraflytning enten accepteres skriftligt af den nye lejer eller fjernes og det lejede afleveres istandsat uden disse tilføjelser. 16. Haven skal være præsentabel og afleveres ordnet for årstiden. Det vil eksempelvis som minimum sige at græsset er slået, hækken klippet og ukrudtet fjernet, hvis fraflytning sker om sommeren. 6

7 V. Særlig udvendig vedligeholdelse (Jævnfør afsnit III) Generelle regler for vedligeholdelse af haverne i Lærkebo Definitioner Adgangsarealer Naboskel 1. Der er til hver familiebolig udlagt to havestykker: Havestykket ved indgangsdøren, herefter benævnt "forhaven" Havestykket ud for køkken, herefter benævnt "baghaven". 2. Beboeren sørger for renholdelse af egen adgangssti. 3. Den enkelte beboer kan for at afgrænse sin have opsætte hegn. Man skal forinden sikre sig at ens nabo til skel er indforstået med opsætningen. For at sikre bebyggelsens ensartede karakter tillades følgende hegnstyper: Plankeværk i stil med eksisterende Flethegn Buske eller bøgehæk Højden må generelt være op til 160 cm, dog 180 cm, hvis naboen er indforstået og Lærkebo's bestyrelse har givet tilladelse. Plankeværk og flethegn må males i de eksisterende farver grå, blå (blå i en blå gård)og rød (rød i en rød gård), eller i en transparent træbeskyttelse i naturlig lys farve (grønne, brunlige nuancer). Man er pligtig til at vedligeholde sit hegn. Klipning af hække 4. Alle sider af hækkene holdes og klippes af lejerne. Der hvor lejer har egen passage fra for- til baghave og hvor der er hæk, skal denne også klippes. Hækken holdes i en højde på maksimal 180 cm. I skel med hæk ind til nabo, klippes hækken i fællesskab. Hækken skal klippes hvert år inden den 1. juli. Dertil stiller bestyrelsen en elektrisk hækkeklipper til rådighed. Det samme gælder en kabeltromle. Adgang til haver 5. Overalt i Lærkebo skal det være muligt, at komme fra have til have, sådan at alle lejere har mulighed for at komme af med haveaffald uden at skulle bruge sin bolig som gennemgang. Der skal være en åbning i hæk eller hegn, hvor en trillebør kan passere. 7

8 V. Særlig udvendig vedligeholdelse fortsat fra forrige side Planter 6. Følgende planter må ikke findes i haverne (Navnet i parentesen er plantens latinske navn) Ask (Frainus) Avnbøg (Carpinus betulus) fritvoksende træ Birk (Betula) Bøg (Fagus) fritvoksende træ El (Alnus) Elm (Ulmus) Hassel (Corylus) Humle (Humulus lupulus) dog kun hanplanter Hæg med stærkt duftende blomster Kaprifolie de der dufter Pil hanplanterne Platan Poppel - hanplanterne Havevejledning fås hos varmemesteren eller downloades fra 7. Der stilles krav om, at beboerne til enhver tid vedligeholder deres havearealer, at græsset jævnligt bliver slået, at grus-og flisearealer jævnligt ryddes for ukrudt mm. 8. Haverne skal fremstå ryddelige og må ikke bruges til opmagasinering af ting og henstilling af affald. Det skal være således, at bebyggelsen som helhed fremstår præsentabel. 9. Såfremt haverne ikke vedligeholdes efter dette reglement, er Lejerbo til enhver tid berettiget til at lade det forsømte udføre på lejers bekostning. I værste fald indbringes lejer for boligklagenævnet, hvilket kan medføre opsigelse af lejemålet. 10. Ved indflytning skal lejer sikre sig at ovennævnte er i orden. Ved fraflytning påhviler det lejer, at ovennævnte er i orden. 8

9 VI. Vedligeholdelsesvejledning Særlig vejledning for indvendig vedligehold i bo-perioden Lofter Gips puds, beton eller lignende 1. Rengøring med Grundrens i fornødent omfang 2. Søm- og skruehuller, revner m.v. lukkes med gipsfiller 3. Spærhvid, vandig, glans 3 eller 5, til fuld dækning. Er der risiko for nikotingennemslag eller lign., skal der i stedet anvendes spærrende loftmaling. Farve råhvid (evt. RAL9010). Stuer, værelser, entré, trapperum Vægge 1. Malebehandlede vægge vaskes for fedt og snavs med Grundrens 2. Søm- og skruehuller lukkes med gipsfiller 3. Plast-vægmaling, glans 5, til fuld dækning, farve råhvid (evt. RAL9010) Køkken Vægge Malede vægge ved vask og komfur 1. Malebehandlede vægge vaskes for fedt og snavs med Grundrens 2. Søm- og skruehuller lukkes med gipsfiller 3. Pansor 5 / akrylplast-maling, glans 10, til fuld dækning Farve råhvid (evt. RAL9010). (Pansor 25, glans 25 eller 40) Badeværelse Vægge 1. Eventuelle forekomster af skimmel/mug fjernes med Klorin eller lign. 2. Grundig vask med Grundrens 3. Søm- og skruehuller m.v. lukkes med vådrumsspartel 4. Pansor 40, glans 40, til fuld dækning, farve råhvid (evt. RAL9010). 9

10 VI. Vedligeholdelsesvejledning fortsat fra forrige side Særlig vejledning for indvendig vedligehold i bo-perioden Rør, radiatorrør 1. Afrensning af løstsiddende maling samt slibning 2. Vask med Grundrens 3. Bart jern grundes med rusthindrende grundmaling 4. Ready V.50 til fuld dækning, Farve råhvid (evt. RAL9010). Træværk Fodpaneler, gerikter, dørkarme, trappegelænder samt malebehandlede døre 1. Vask med Grundrens 2. Slibning til jævn og mat flade 3. Spartling af skrammer og ujævnheder med akrylspartelmasse/slibning 4. Pletning eller fuld strygning med plastgrundmaling 5. Akrylplastemalje, glans 40 eller 50, til fuld dækning, farve lys grå (lysegrå), mørk grå (mørkegrå) eller hvid. 6. Lakerede gelændre lakeres med lak svarende til Junckers halvblank gulvlak. Inventar, døre Grundig rengøring Køkkenbordsplader køkkenskabe/ sider/kanter/låge r/ skuffer Låger og skuffer kan lakeres eller males. Garderobeskabe/ sider/kanter/låge r samt garderobeskabe indvendig 10

11 VI. Vedligeholdelsesvejledning fortsat fra forrige side Særlig vejledning for indvendig vedligehold i bo-perioden Vinduer Karme, rammer og bundplader PVC-plastrammer: PVC-plastrammer må ikke males. De skal rengøres med et universalrengøringsmiddel. Karme ved vinduer i køkken/bad samt tagvinduer: 1. Vask med Grundrens 2. Evt. løstsiddende maling afrenses til fast og bæredygtigt underlag 3. Slibning til jævn og mat flade 4. Spartling af skrammer og ujævnheder med akrylspartelmasse/slibning 5. Pletning eller fuld strygning med plastgrundmaling 6. Akrylplastemalje, glans 40 eller 50, til fuld dækning Bundplader: Lakeres (brug evt. af gulvlakken) eller gives linolie afhængig af hvad de er blevet behandlet med før. Gulve, trappe Parketgulve og dørtrin 1. Vask med Grundrens 2. (Skal afvaskes med eddikesyre / vand 1 til 10) 3. Mat-slibning 4. Nedslidte områder plettes med akrylgulvlak 5. Sadolac/Junckers eller lign. kvalitet, glans 50, i fyldigt lag Bemærk: Der skal mellem-slibes mellem hver lakering 11

12 VII. Særlige regler vedrørende maling Generelt Malearbejde skal generelt og i alle faser, udføres håndværksmæssig forsvarligt. Maling Nymalede områder skal fremstå fuldt dækket og ensartet i kulør og glans uden "helligdage" og løbere. Malinglagene skal være fastsiddende. Der må kun anvendes kvalitetsmaling af anerkendt fabrikat, f.eks. Butino, Dyrup, Flugger, Hygæa, Sadolin og Nordsjö. Spartling Spartlede områder skal i struktur ligne det omkringværende underlag. Vask Fedt og snavs er årsag til dårligt vedhæftende maling. Det er derfor vigtigt, at der inden malebehandling vaskes grundigt med grundrens (malerens)- vigtigst er træværk, rør/radiatorer samt vægge i køkken og bad. Husk altid eftervask med rent vand. Skimmel Forekomster af skimmel/mug/sorte belægninger i f.eks. vindueslysninger eller generelt på badeværelser behandles inden tapetopsætning/malebehandling med klorholdigt rengøringsmiddel - f.eks. klorin eller tilsvarende. Ved mistanke om sundhedsskadelig skimmel, henvend dig straks til ejendomsfunktionæren! Gulvlak Der må kun anvendes akrylgulvlak af god kvalitet fra anerkendt producent, f.eks. Junckers, Casco eller tilsvarende. Følg altid producentens brugervejledning. Nylakerede overflader skal fremstå jævne og ensartede i glans, uden synlige ridser og misfarvninger fra underlaget. Laklagene skal være fastsiddende. Mekanisk afslibning til bart træ kan derfor være nødvendig, hvilket i reglen kræver professionel assistance i samråd med ejendomskontoret. Bemærk: Det er altid en god ide, at udføre en fuld færdig prøvebehandling på ca. ½ m 2 for at kontrollere vedhæftning og forenelighed med den eksisterende laktype. 12

13 VII. Særlige regler vedrørende maling fortsat fra forrige side Lakerede overflader (ikke gulve) Tvivl Disse lakeres med lak egnet til overfladen og det slid der vil være. Er du i tvivl, så søg altid råd og vejledning hos en fagmand, farvehandler, varmemesteren eller på ejendomskontoret. 13

14 VIII. Rengøringsvejledning generelt Malede og lakerede overflader Generelt Plastmaling og akrylgulvlakker skal være gennemhærdet inden rengøring, hvilket normalt tager 3-5 døgn. Anvend altid så neutralt og mildt sæbevand som muligt. Brug aldrig sulfo, brun sæbe, voks- eller silikoneholdige plejemidler, polish eller sæbe med slibemidler. Følg i øvrigt leverandørens brugsanvisning. Overdosering hjælper ikke, men kan skade malingen eller gulvlakken. Forbruget af vaskevand skal være moderat. Eftervask med rent vand er i reglen altid en god ide. Anvend kun svamp, klud eller blød børste. Brug aldrig ståluld, skuresvampe eller lignende. Træværk Der kan f.eks. anvendes universelt rengøringsmiddel som Aja, eller tilsvarende. Gulve Den daglige rengøring foretages ved støvsugning og evt. aftørring med rent vand og hårdt opvredet klud. Til grundig rengøring anvendes mild sæbespånvand/sulfo. 14

15 IX. Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard 1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge ny-istandsatte 2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det. Slid og ælde 3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 4. Der kan ikke fra indflytters side stilles særlige krav til farvevalg. Lejligheden er istandsat med lyse farver, og ved fraflytning er det samme lyse farve. Bilag 5. Se bilaget: Minimumsstandard for overflader ved indflytning. Lejers tilbygninger inde og ude. 6. Ved overtagelsen er det tidligere lejers eget ansvar at have vedligeholdt egne tilbygninger, hegn, terrasser, hemse mv. således at de kan forsøges overdraget til den nye lejer. Lærkebo/ Lejerbo har intet ansvar for vedligeholdelse af lejers egne tilbygninger inde og ude. 15

16 Bilag Bilag I Fremtidssikring af Lærkebo Bestyrelsen har gennem adskillige år arbejdet for en fremtidssikring af Lærkebo og i 2009/ 10 blev der, udarbejdet ingeniørrapporter (Landskabskonsulenter A/S og Moe & Brødsgaard) med det formål at skabe overblik over behovene for forbedringer i lejligheder og udearealer i Lærkebo. På baggrund af anbefalingerne i rapporterne er der prioriteret en handleplan (helhedsplan) til drøftelse med Landsbyggefonden. I planerne, der er meget omfattende, indgår bl.a.: Facader: gavle murværk Afrensning af løstsiddende vandskuring, udskiftning af løse sten ved taget, om-muring ved gavltrekanter, murfuger og overfladebehandling. Vestvendte gavle. Etablering af drypkant ved tag/murværk. Sokkelpuds, udbedring af skadede områder. Facader: lette partier Nedbrudte krydsfinerplader udskiftes. Deformerede og rådangrebne planker udskiftes. Udskiftning af elastiske fuger mellem planker og murværk, og ved vinduer/ døre. Yderdøre, udskiftning. Udhuse/ depotrum: nye døre, tagrender, udskiftning af råd-angrebne brædder. Lejligheder indvendigt Injicering af revner i indvendige vægge inkl. malerbehandling. Udbedring af træk ved gulve fra utætheder mod krybekælder. Udskiftning af køkkeninventar. Renovering af badeværelser for opnåelse af tæthed i vådzonen. Udskiftning af ventilationsanlæg. Fællesfaciliteter Renovering af fælleshus og varmemesterfaciliteter. Udvidelse af fælleshus ved tilbygning/ sammenbygning. 16

17 Bilag I fortsat Fremtidssikring af Lærkebo Udearealer Støttemure af træ udskiftes med nye af stål eller til jordskråning. Renovering af flisebelægninger på interne stier. Beplantning; fornyelse og supplering. Møblering, lege-, opholds- og friarealer, væresteder for børn. Supplerende terrænbelysning/ udskiftning. Nye ramper for tilgængelighed/ renovering af eksisterende. Etablering af afvandings-render på boligstierne, mangelfuld. Affaldsopbevaring Etablering af affaldssystem med nedgravede beholdere. Kilde: Lejerbo, kalkulationsark,

18 Bilag II Minimumsstandard for overflader ved indflytning Det forudsættes, at der ikke forefindes skader, og at overfladerne er helt rengjorte Minimumsstandarder Emner Malede lofter (gips-beton) Malede vægge Badeværelsesvægge (vådrum) Parketgulve Badeværelsesgulve Fodpaneler X Dørkarme og indfatninger Dørtærskler (dørtrin) X Døre Vindueskarme, -rammer,- indfatninger Vinduesplader Køkkenbordsplader X Køkkenskabe, -sider og kanter X Køkkenlåger X Køkkenskabe og skuffer, indvendig X Synlige vand- og varmerør Radiatorer Emhætte Komfur X Køleskab 4. Afkrydses for ny istandsat og håndværksmæssigt korrekt udført 3. Afkrydses for pænt og ensartet, men ikke nyistandsat 2. Afkrydses for ensartet og med tegn på slid og ælde 1. Afkrydses for gammelt og slidt 18

19 Ændringstidspunkter for vedligeholdelsesreglement: 2014, 4 februar Vedtaget på ordinær generalforsamling 2013, september Moderniseret reglement og ny opsætning af dokument. 2013, 19. februar Første version af moderniesret reglement ikke offentlig gjort 2006, 1. januar Opdateret 2004, 25. august Nyt moderniseret reglement (Standard ikke reguleret) 1999, 1. april Nyt reglement 19

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 21 Lindeparken 1 A-D Silkeborg, den 14. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 21 torsdag den 27. august 2015 kl.

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 06 - Kodammen boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 07 - Skanseparken boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kongshvileparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle meddelelser... 3 Generalforsamling... 3 Bestyrelsen... 3 Arbejdsdage... 3 Telt, borde og stole... 3

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere