BYGNINGSUNDERSØGELSE. Askov Malt Skole Maltvej Vejen. Sagsnr. B-8245 December 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSUNDERSØGELSE. Askov Malt Skole Maltvej 86 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 December 2009"

Transkript

1 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel Fax Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel Fax CVR-nr BYGNINGSUNDERSØGELSE Askov Malt Skole Maltvej Vejen Sagsnr. B-8245 December 2009 Bygningsundersøgelser Indeklimaundersøgelser Svampebestemmelser Asbestanalyser Termografimåling Syn og skøn

2 Vejen Kommune Byggeservice og Beredskab Rådhuspassagen Vejen Att.: Claus Ludvig Jørgensen Kolding, den Sagsnr. B-8245 RH/JF/bj Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel Fax Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel Fax CVR-nr Skimmelsvampeundersøgelse Askov-Malt Skole, Maltvej 86, 6600 Vejen Den , og har vi foretaget skimmelsvampeundersøgelse på ovennævnte adresse. Baggrund Der er tale om en ældre skole opført formentlig i begyndelsen af 1960erne. Skolen har gennemgået flere bygningsændringer og tilbygninger. Konstruktionsprincipperne i skolen er ikke klarlagt i sin helhed, men der er flere steder skolens ældste del - konstateret følgende grundkonstruktion: Murede ydervægge og skillevægge i klasselokaler samt 24 cm hulmur mod gangarealer. Taget over klasselokaler er en sadeltagskonstruktion se foto 1 og 31. Lofter i klasselokaler er flere steder med skrålofter fald mod gangarealerne. Loftbeklædning er udført som spredt forskalling hvorover 50 mm mineraluld, plastfolie hvorover yderligere isolering. Membranen er ikke klemt langs væggene. Tag over gangareal er udført som en flad tagkonstruktion. Gangarealer og gulve i klasselokaler er i stor omfang udført af banevarer. Med baggrund i en vandskade i tagkonstruktionen i østlig nordfløj (ved lokale 22 se bilag 1) har SSG A/S foretaget sanering og rengøring efter konstaterede skimmelsvampeangreb og udtaget prøver, der repræsenterer kvalitetssikring efter slutrengøringen. Disse prøver viste, at der i indeklimaet var en atypisk forekomst af sporer fra fugtskadeskimmelsvampe, hvorfor DANSK BYGNINGSANALYSE AS er rekvireret til at afdække årsagen til disse atypiske skimmelsvampeforekomster. Ved efterfølgende møder med repræsentanter fra skole og kommune er der udleveret tegningsbilag, hvor områder på skolen, der ønskes undersøgt for eventuel skimmelsvampeangreb, er indtegnet. Ved gennemgang af skolen er der derforuden udtaget enkelte prøver fra andre områder med misfarvninger/tilkendegivelse af vandindtrængning. Bygningsundersøgelser Indeklimaundersøgelser Svampebestemmelser Asbestanalyser Termografimåling Syn og skøn

3 Nærværende undersøgelse er således ikke en kortlægning af samtlige fugt- og skimmelsvampeangrebne konstruktioner på skolen eller en samlet undersøgelse af skolen for en eventuel skimmelsvampebelastning, der vil forringe indeklimaet negativt. Formål Formålet med undersøgelsen var at kortlægge skimmelsvampeangreb i de, af skole og kommune, udvalgte områder. Der er dels udtaget prøver fra vækstområder og dels indikationsprøver fra støvede overflader til vurdering af konstaterede angrebs betydning for indeklimaet. Undersøgelsesmetoder Forekomst af skimmelsvampe på overflader er undersøgt ved hjælp af kontaktaftryk, tapeaftryk og/eller ved mikroskopi af materialet. Eventuel vækst eller sporestøv fra skimmelsvampene overføres til aftryksplader med V8-agar (dyrkningsmedium) tilsat antibiotika. Pladerne inkuberes 4-6 dage ved stuetemperatur. Den fremkomne vækst analyseres ved mikroskopi. Dyrkning og identifikation er foretaget på vort Laboratorium for Indeklima. Afhængigt af antallet af de fremvoksede skimmelsvampekolonier på kontaktaftrykket vurderes skimmelsvampeforekomsten som ringe (1-10 kolonier), moderat (11-50 kolonier) eller massiv (mere end 50 kolonier). Dominerende arter/slægter er fremhævet. Materialeprøverne er undersøgt ved mikroskopi, hvormed det er muligt at afgøre, om der er foregået vækst af skimmelsvampe (forekomst af hyfer, mycelium og sporestande) på materialeoverfladen. Eventuel skimmelsvampevækst på materialeoverfladen overføres til tapeaftryk. Efterfølgende analyseres tapeaftrykket ved lysmikroskopi, hvormed det er muligt at afgøre, om der er foregået vækst (forekomst af hyfer, mycelium og sporestande) på materialeoverfladen. Luftens indhold af skimmelsporer er undersøgt ved 20 minutters lufteksponering af petriskåle med V8-agar tilsat antibiotika. Skålene er efter eksponering hjembragt til vort laboratorium for dyrkning, tælling og identifikation. Tallene for luftens indhold af skimmelsvampesporer er kun vejledende, og det må formodes, at de kan være større end de angivne tal. Dette skyldes, at en vis mængde luftbårne skimmelsvampesporer ikke vil være i stand til at spire på dyrkningsmediet samt risiko for et falsk negativt billede og dermed et misvisende øjebliksbillede. Jf. retningslinierne Recognition, Evaluation and Control of Indoor Mold fra 2008, udgivet af American Industrial Hygiene Association (AIHA), kan kontaktaftryksplader anvendes til evaluering af overfladekontaminering i forbindelse med skimmelsvampeproblemer i bygninger og således karakterisere den mikrobiologiske flora i indeklimaet. Der sker med tiden aflejring af skimmelsvampesporer på vandrette overflader, og ved at sammenholde sporeforekomsterne i støvet med eventuelle vækstområder kan kontaminering af støvet vurderes. 2

4 Støvets indhold af spiringsdygtige skimmelsvampesporer er således undersøgt ved hjælp af kontaktaftryk. Støvets indhold af skimmelsvampe har desuden vist sig at være en god indikator for personers eksponering for skimmelsvampe. Som med alle analyser er viden om biologi og byggeteknik nødvendig for at kunne vurdere indeklimabelastninger i bygninger. Skimmelsvampe i indeklimaet kan inddeles i to overordnede grupper: Luftbårne/støvbundne skimmelsvampe, som er typisk forekommende i almindelig inde- og udeluft/husstøv, som kan tilskrives den naturligt forekommende skimmelsvampeflora i vore omgivelser. Fugtskadeskimmelsvampe, som kun forekommer i større/atypiske mængder, såfremt en bygningskonstruktion er eller har været opfugtet. Enkelte fugtskadeskimmelsvampe kan på visse materialer efter langvarig og kraftig opfugtning producere giftstoffer (sekundære metabolitter kaldet mycotoxiner). Disse skimmelsvampe benævnes særligt biologisk aktive skimmelsvampe (SBAS) og kan med fordel anvendes som indikatorer på fugtproblemer i bygninger. I forbindelse med besigtigelsen er der åbnet 2 steder til områder, hvor der har været mistanke til asbestholdigt materiale disse prøver er undersøgt ved gennemlysningsmikroskopi og brug af positivfasekontrast samt polarisations-mikroskopi. Bemærkninger angående risikovurdering i forbindelse med skimmelsvampeforekomster Jf. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 1 kan vedvarende fugt og skimmelsvampevækst på indvendige overflader og i bygningskonstruktioner give anledning til helbredsproblemer og bør derfor som udgangspunkt undgås eller minimeres. Viden om sammenhænge mellem eksponeringens størrelse og helbredseffekter hos mennesker er dog sparsom, således at der ikke kan opstilles videnskabeligt fuldt underbyggede retningslinier eller grænseværdier for, hvor længe ophold i bygninger med forskellige grader af fugt og skimmelsvampevækst er uproblematisk. Helbredsproblemerne varierer endvidere alt efter, om personerne tilhører en særlig følsom gruppe eller ej. Omfang af skimmelsvampeangreb kan dog inddeles i følgende grupper: Bagatelagtig skimmelsvampevækst Skimmelsvampevækst, der erfaringsmæssigt ikke giver anledning til helbredspåvirkninger f.eks. angreb i vådrum, hvor årsagen er brugerbetinget, mindre områder op til nogle håndfladers størrelse med skimmelsvampevækst i sekundære rum og mindre områder med skimmelsvampevækst langs vindueskarme og -rammer. 1 Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Sundhedsstyrelsen

5 fugt og skimmelsvampevækst Fugt og skimmelsvampevækst, der kan give anledning til helbredsproblemer området mellem bagatelagtig og omfattende skimmelsvampevækst. Omfattende fugt og skimmelsvampevækst Fugt og skimmelsvampevækst, der kan give anledning til helbredspåvirkning arealer med/i umiddelbar nærhed af omfattende skimmelsvampeangreb dvs. skimmelsvampevækst på mange/store flader i størrelsesordenen m 2 eller i ventilationskanaler. De sundhedsfaglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er sammenfattet i nedenstående tabel. Svær sygdom (lægediagnosticeret allergisk alveolitis eller sværere astma relateret til fugt/skimmelsvampe Andre helbredsproblemer relateret til fugt/skimmelsvamp Ingen helbredsproblemer Bolig og omfattende fugt/ Skimmelsvampevækst Ophør med brug af bolig Minimer brug af lokale samt skærpet bolighygiejne* Skærpet bolighygiejne * Kan være acceptabelt i uger til få måneder Skole, institution m.m. fugt/ Omfattende fugt/ skimmelsvampevækst skimmelsvampevækst Ophør med brug af lokale Minimer brug af lokale samt skærpet bolighygiejne* Skærpet bolighygiejne Ophør med brug af lokale Ophør med brug af lokale Ophør med brug af lokale I vurderingen af sundhedsrisikoen ved ophold i lokalerne skal både omfanget af fugt og skimmelsvampeangreb samt brugernes helbredstilstand således tages i betragtning. Såfremt der konstateres lokaler med eller i umiddelbar nærhed af omfattende skimmelsvampeangreb dvs. skimmelsvampevækst på mange og store flader i størrelsesordenen m 2 eller i ventilationskanaler skal disse lokaler dog uden unødig forsinkelse udtages af brug. I det følgende er ovenstående anbefalinger anvendt til vurdering af skimmelsvampeangrebenes omfang. 4

6 Undersøgelses- og laboratorieresultater Der er som tidligere oplyst - ved besigtigelsen konstateret loftplader, der erfaringsvis indeholder asbest, hvorfor der er hjemtaget to prøver til analyse for asbestfibre på vort Laboratorie for Fiberanalyse i det følgende benævnt A1 og A2. Der er ved gennemgangen yderligere konstateret nedbrydninger, der tilkendegiver angreb af træødelæggende svamp f.eks. (gulvliste i nordlig gang ved gymnastiksal, se P57 og foto 58) samt forskallingsbrædder i etageadskillelse i sydvendt lokale i vestlig fløj, se prøve P71 og foto 69). Fra disse områder er der hjemtaget prøver til analyse på vort Laboratorie for Bygningssvampe. Der kunne ved gennemgangen af de udvalgte lokaler konstateres adskillige områder med moderat til omfattende misfarvninger som følge af fugtindtrængning og skimmelsvampevækst i loftkonstruktionen se bilag 1-3, fotos samt nedenstående laboratorieresultater. I det følgende henvises til prøve- og fotonumre samt bilag 1-3. Bagest i rapporten findes en beskrivelse af de fundne dominerende skimmelsvampearter/-slægter samt en notits om fugt. Analyseresultaterne foreligger nu, og vi kan derfor oplyse følgende: 1 besigtigelse SKIMMELSVAMPE på overflader KA1 lokale 20, indikationsprøve udtaget på vandret overflade, se foto 2 KA2 lokale 21, indikationsprøve udtaget på vandret overflade, se foto 3 KA3 lokale 22, indikationsprøve udtaget på vandret overflade, se foto 4 KA4 lokale 23, indikationsprøve udtaget på vandret overflade, se foto 5 på MATERIALE Dyrkningssvar Diheterospora sp. på SUBSTRAT 5

7 SKIMMELSVAMPE på overflader KA5 lokale 25, indikationsprøve udtaget på vandret overflade KA6 lokale 24, indikationsprøve udtaget på vandret overflade KA7 gang 19, indikationsprøve udtaget på vandret overflade, se foto 6 KA/TA8 udtaget på underside af liste i gang, se foto 7+8 KA/TA9 udtaget på bagside af tilslutningsliste til gerigt, se foto 9 KA/TA10 lokale 21, udtaget på underside af loftbræt, se foto KA/TA11 lokale 22, udtaget på overside af loftbræt, se foto KA/TA12 lokale 24, udtaget på overside af loftbræt, se foto 17 på MATERIALE Dyrkningssvar Ulocladium sp. på SUBSTRAT. 0<ringe<10, 10<moderat<50, massiv>50. Fremhævet skrift = dominerende. KA = kontaktaftryk. TA = tapeaftryk. SKIMMELSVAMPE i luften KI1 eksponeret i lokale 22 KI = kimtal. Dyrkningssvar Aspergillus versicolor/1 Penicillium sp./1 /1 på SUBSTRAT 3 6

8 Besigtigelse SKIMMELSVAMPE på overflader KA/TA13 udtaget på overside af loftbræt, lokale 20, se foto 23 KA/TA14 udtaget på forskalling fra loftbræt, lokale 20, se foto 24 KA/TA15 udtaget bag fodliste, lokale 20, se foto 25 KA/TA16 udtaget under banevare, lokale 21, se foto 26 KA/TA17 - udtaget bag fodliste, lokale 22, se foto 27 KA/TA18 udtaget under banevare, lokale 22, se foto 27 KA/MA19 udtaget over loftplader i gang ud for lokale 22, se foto 28 KA/TA20 udtaget over loftbræt, lokale 22, se foto 29 KA/MA21 udtaget fra loft, depotrum, se foto 32 KA22 udtaget fra vandret flade, depotrum KA/TA/MA23 udtaget fra ventilation i tagrum, se foto 35 KA/TA24 udtaget fra tagrum over lokale 20 og 22, se foto 33 KA/TA25 udtaget fra tagrum over lokale 20 og 22, se foto 34 på MATERIALE Ingen Dyrkningssvar Cladosporium sp. på SUBSTRAT Acremonium sp. Ingen Aspergillus niger Cladosporium sp. Aureobasidium pullulans Cladosporium sp. Ingen - Ingen Cladosporium sp. Aureobasidium pullulans Cladosporium sp. Ringe 7

9 SKIMMELSVAMPE på overflader KA/MA26 udtaget fra ventilation (sug) på loft, lokale 22, se foto 36 KA/TA27 udtaget ventilation/indblæsning lokale 22 KA/MA/TA28 udtaget fra overside af loftbræt, lokale 23, se foto 37 KA/TA29 udtaget fra loft over lokale 23, se foto 38 KA/TA30 udtaget fra overside af loftbræt i lokale 25, se foto 39 KA/MA31 udtaget fra overside af brædder/pap, lokale D, se foto 40 KA/MA32 udtaget fra overside af brædder/pap, lokale D, se foto 41 KA33 udtaget fra vandret flade, lokale D KA/MA34 udtaget fra gang ud for lokale D, se foto 42 KA/MA35 udtaget fra pap ved loftbrædder, lokale C, se foto 43 KA/MA36 udtaget fra pap ved loftbrædder, lokale C, se foto 44 på Dyrkningssvar på MATERIALE SUBSTRAT Ingen Ingen vækst Ingen Ingen Penicillium sp. Aureobasidium pullulans Chaetomium globosum Ringe Chaetomium globosum Ingen vækst Cladosporium sp. Stachybotrys chartarum Aspergillus versicolor Penicillium sp. Aspergillus niger Penicillium sp. Ringe 8

10 SKIMMELSVAMPE på overflader KA37 udtaget fra vandret flade, lokale C KA/MA38 udtaget fra loft i gang ud for lokale C, se foto 45 KA/MA39 udtaget fra loft, lokale B, se foto 46 KA40 udtaget fra vandret flade, lokale B KA/MA41 udtaget fra loft, lokale A, se foto 47 KA42 udtaget fra vandret flade, lokale A KA/MA43 udtaget fra gang ud for lokale A, se foto 48 KA/MA44 udtaget fra pap/forskalling foran gang til gymnastik, se foto 49 KA/MA45 udtaget fra pudset loft i klasselokale over omklædning, se foto 50 (foto 51 er fra depotrum) KA46 udtaget fra vandret flade i klasselokale over omklædning på MATERIALE Dyrkningssvar Cladosporium sp. Epicoccum nigrum Stachybotrys chartarum Chaetomium globosum på SUBSTRAT Cladosporium sp. Ulocladium sp. Alternaria sp. Cladosporium sp. Ingen Ulocladium sp. Cladosporium sp. Ulocladium sp. 0<ringe<10, 10<moderat<50, massiv>50. Fremhævet skrift = dominerende. KA = kontaktaftryk. TA = tapeaftryk. MA = materialeprøve. Ringe 9

11 Besigtigelse SKIMMELSVAMPE på overflader KA/MA47 udtaget fra pap i loft i gymnastiksal, se foto 52 KA/TA48 udtaget fra træloft i gymnastiksal KA49 udtaget fra vandret flade i gymnastiksal KA50 udtaget fra vandret flade, inspektør KA/TA51 udtaget fra loft, inspektør, se foto 53 KA/MA52 udtaget fra loft i gang, se foto 54 KA/TA53 udtaget fra loft i gang ved lærerværelse, se foto 55 KA/TA54 udtaget på loft i depot for gymnastikredskaber, se foto 56 KA/MA55 udtaget på loft i depot for gymnastikredskaber, se foto 57 på MATERIALE Dyrkningssvar Rhodotorula sp. Alternaria sp. Aspergillus ochraceus Aspergillus versicolor Aspergillus ochraceus Botrytis sp. på SUBSTRAT - Ingen Ingen Desuden rådangreb Rhodotorula sp. Stachybotrys chartarum Aspergillus ustus Ulocladium sp. Aspergillus versicolor Botrytis sp. Chaetomium globosum Ulocladium sp. Ulocladium sp. 10

12 SKIMMELSVAMPE på overflader KA/MA56 udtaget fra fodliste og under linoleum ved tagnedløb, se foto 58 P57 træprøve udtaget fra gulvliste, se foto 58 KA/MA58 udtaget fra loft i gang i vestlig nordfløj, se foto 59 KA/MA59 udtaget fra loft i klasselokale, se foto 60 KA60 udtaget fra vandret flade i klasselokale KA/MA61 udtaget på loft i gang, se foto 61 KA62 udtaget fra vandret flade i klasselokale med nyt troldtekt loft, se foto 62 KA/MA63 udtaget på loft ved sug i klasselokale E, se foto 63 KA64 udtaget fra vandret flade i klasselokale E på MATERIALE Ingen trænedbry dende svampe Ingen Dyrkningssvar Aspergillus versicolor Aspergillus ustus Stachybotrys chartarum Tritirachium sp. Aspergillus versicolor Phoma sp. på SUBSTRAT Ringe Ringe - Ingen Aspergillus ustus Alternaria sp. Aureobasidium pullulans Rhizopus sp. Alternaria sp. Aspergillus versicolor Chromelosporium sp. Aspergillus ustus Heliococephalum sp. Ringe 11

13 SKIMMELSVAMPE på overflader KA/MA65 udtaget på papir i loft i gang, se foto 64 P66 frugtlegeme fra loft i gang, se foto 73 KA/MA67 udtaget på loft i gang KA68 udtaget i depot, se foto 65 KA/TA69 udtaget på væg, se foto 66 KA70 udtaget på vandret overflade, se foto 66 KA/MA/P71 udtaget på rådangrebet loft, se foto 69 KA/TA72 udtaget på underside af linoleum, se foto 70 KA/TA73 udtaget på underside af masonit under dampbule, se foto 70 KA/TA74 udtaget på underside af loft på toilet, se foto 71 på MATERIALE Bægersvamp Ingen Ingen Dyrkningssvar Ulocladium sp. Aspergillus ustus Aspergillus versicolor Rhizopus sp. Stachybotrys chartarum Acremonium sp. Aspergillus versicolor Ulocladium sp. Aspergillus versicolor Stachybotrys chartarum Aspergillus ustus Aspergillus versicolor Chromelosporium sp. Stachybotrys chartarum på SUBSTRAT Ringe Ringe 12

14 SKIMMELSVAMPE på overflader KA/TA75 udtaget fra underside af loft i gang, se foto 72 på MATERIALE Dyrkningssvar Oedocephalum sp. Ulocladium sp. 0<ringe<10, 10<moderat<50, massiv>50. Fremhævet skrift = dominerende. KA = kontaktaftryk. TA = tapeaftryk. MA = materialeprøve. P=træprøve. på SUBSTRAT Asbestanalyser Prøve nr. Prøve mrk. Asbestindhold A1 Loftplade, gang i østlig nordfløj ja A2 Loftplade, gang i østlig sydfløj ja Diskussion og konklusion Skimmelsvampe Indikationsprøver fra indeklimaet prøver udtaget i støv og luft Frigivelsen af sporer og fragmenter fra et vækstområde til indeklimaet støv og luft er ikke kun afhængig af omfanget og arealet af vækstområdet. Parametre som fugtforhold, alder, luftpåvirkning, substrat og svampenes slægt og art har alle også en indflydelse på, i hvor stor grad et givent vækstområde påvirker indeklimaet. Det er således afgørende vigtigt at tage højde for en lang række risikofaktorer, når svampeeksponeringens selvstændige rolle i indeklimaet forsøges afdækket. I vurderingen af det biologiske indeklima i forhold til spiringsdygtige skimmelsvampesporer og -fragmenter er der således foretaget en samlet vurdering af prøver og målinger fra hvert enkelt lokale. Det er således, at indikationsprøver fra støv, udtaget på vandrette overflader i opholdsrum, kan give et misvisende billede af de faktuelle forhold. Dvs. at brugere med et højt rengøringsniveau og gode boligvaner kan forårsage et falskt positivt billede, ligesom brugere med noget lavere rengøringsniveau og mindre hensigtsmæssige brugervaner kan forårsage et falskt negativt billede. Vurdering af vore laboratorieresultater er derfor sammenholdt med de aktuelle støvkoncentrationer og andre resultater gjort på stedet. Mængde og sammensætning af skimmelsvampesporer i skolens støv er desuden sammenholdt med typiske forekomster i almindeligt husstøv. Oftest vil forekomster af sporer fra fugtskadeskimmelsvampe være minimale, hvorfor eventuelle atypiske forekomster i ovenstående støvprøver indikerer, at indeklimaet er belastet af skimmelsvampesporer fra tilstødende vækstområder, hvad enten de er erkendte eller ej. Ved analyse af støvets og luftens indhold af spiringsdygtige skimmelsvampesporer kan vi på baggrund af ovenstående samt laboratorieresultaterne konstatere, at der i indeklimaet i følgende lokaler, foruden den naturligt forekommende skimmelsvampeflora, kan konstateres atypisk forekomst af sporer fra fugtskadeskimmelsvampe: 13

15 Rum 20-24, se bilag 1 Gang i østlig nordfløj se bilag1 Gymnastiksal se bilag 1 Kælderlokaler under vestlig nordfløj se bilag 3 Ved analyse af støvets og luftens indhold af spiringsdygtige skimmelsvampesporer kan vi i de følgende lokaler dog konstatere, at mængden og artssammensætningen af skimmelsvampe på overflader i de pågældende rum er karakteristisk for almindeligt husstøv. Udefrakommende sporer fra især og vil med tiden aflejres på overflader, og de konstaterede forekomster kan således tilskrives den naturligt forekommende skimmelsvampeflora i vore omgivelser i følgende lokaler: Rum 25 se bilag 1 Depotrum se bilag1 Administration se bilag 2 Lokale A-D - se bilag 2 Klasselokale i udnyttet tagrum ved gymnastiksal se bilag 3 Klasseværelse E, F og G se bilag 3. områder i opholdsrum På baggrund af vores besigtigelses- og laboratorieresultater er det vores vurdering, at der i følgende lokaler er skimmelsvampeangreb, der er omfattet af førnævnte kategori omfattende fugt og skimmelsvampeangreb, hvorfor følgende lokaler ikke bør anvendes før der er foretaget sanering og rengøring eller på anden måde udført foranstaltning til nedbringelse af eksponeringsrisikoen mht. skimmelsvampeangrebene. Følgende lokaler vurderes at være omfattet af kategorien Omfattende fugt og skimmelsvampeangreb : Rum se bilag 1 Gang i østlig nordfløj se bilag 1 Gymnastiksal se bilag 1 Redskabsrum i forbindelse med gymnastiksal se bilag 1 Gang i østlig sydfløj se bilag 2 Gang i vestlig sydfløj se bilag 2 Lokaler A-D se bilag 2 Vindfang se bilag 3 Gang i vestlig nordfløj se bilag 3 Klasselokale G se bilag 3 Klasselokale E se bilag 3 Loftkonstruktion i sydvendt lokale i vestlig fløj se bilag 3 Kælderlokaler under vestlig nordfløj se bilag 3. Følgende rum vurderes at være omfattet af kategorien fugt og skimmelsvampeangreb, hvor førnævnte anbefalinger fra sundhedsstyrelsen bør følges: 14

16 Nordlig gang ved gymnastiksal se bilag 1 Administration se bilag 2 Klasselokale i udnyttet tagrum ved gymnastiksal se bilag 3 WC er ved vindfang se bilag 3. Skimmelsvampe i ventilationsanlæg Der kan ikke konstateres vækst af skimmelsvampe i ventilationsanlægget i tagkonstruktionen (se KA/TA/MA23) eller i hhv. suge- og indblæsningsdel i rum 22 (se KA/MA26+ KA/TA27). Skimmelsvampeangreb i tagkonstruktion Ved analyse af de udtagne prøver fra tagkonstruktionen - (KA/TA24+25) kan der konstateres vækst af skimmelsvampe. Her må der dog erfaringsmæssigt forventes vækst uafhængig af evt. vandindtrængninger pga. de uundgåeligt høje fugtforhold (over 75%RH) i ventilerede tagkonstruktioner i lange perioder af året. Erfaringsmæssigt har skimmelsvampevækst i tagkonstruktioner af denne type ingen indflydelse på indeklimaet i opholdsrum herunder. Øvrige bemærkninger relateret til skimmelsvampeangrebene Bemærk i øvrigt at der ved mikroskopi af flere af de hjemtagne prøver kan konstateres vækst af skimmelsvampe - ved laboratoriedyrkning kan vi dog i flere tilfælde konstatere, at skimmelsvampene ikke er spiringsdygtig på vækstsubstrat. Det kan have flere årsager f.eks. at der er tale om ældre nedbrudt vækst, eller at arten spirer dårligt på vækstsubstratet. I indeklimamæssig henseende er det dog ikke afgørende, om sporerne er spiringsdygtige eller ej, da de inaktive sporer kan indeholde både allergene, generende og giftige stoffer se senere for uddybning. Asbest Der kan ved analyse af de udtagne materialeprøver A1 fra gang i østlig nordfløj samt A2 fra gang i østlige sydfløj konstateres asbestindhold i loftpladen. Vi henviser til Den grønne asbestvejledning fra Dansk Asbestforening samt AT-vejledning C.2.2 Asbest for sikkerhedsforanstaltninger m.m. i forbindelse med asbestforekomster. DANSK BYGNINGS- ANALYSE AS har således ikke kortlagt asbestforekomsterne på skolen i sin helhed. Trænedbrydende svampe Der kan ved mikroskopi af den hjemtagne prøve P57 ikke konstateres forekomst af trænedbrydende svampe. Ved analyse af den udtagne prøve P71 kan der konstateres angreb af almindelig råd. Opsummering og fremtidige tiltag Der kan i adskillige lokaler konstateres omfattende skimmelsvampeangreb, lige som støvets indhold af spiringsdygtige skimmelsvampesporer afviger fra, hvad der kan forventes og dermed giver en indikation af, at indeklimaet aktuelt belastes af vækstområderne. Der kan konstateres asbestfibre i de undersøgte loftplader omfanget af asbestforekomster er dog ikke undersøgt nærmere. 15

17 På baggrund af nærværende undersøgelser afholder DANSK BYGINGSANALYSE AS samt Vejen Kommune møde hvor resultaterne vil blive gennemgået herunder forslag til midlertidige foranstaltninger, der kan minimere eksponeringsrisikoen. Forslag indebærer forsegling af vækstområder, grundrengøring og løbende kvalitetskontrol af de udførte midlertidige foranstaltninger. Skadesårsag Årsagen til de konstaterede skimmelsvampeangreb skal dels findes i oplyste vandskade samt i tidligere vandindtrængninger igennem f.eks. utæt tagbelægning. Generel skadesudbedring Alle fugtkilder skal være fundet, årsagsbestemt og elimineret. Områder med skimmelsvampevækst Alle angrebne overflader - se bilag afrenses grundigt ved støvsugning med støvsuger med HEPA-filter eller anden mekanisk afrensning og eventuelt afvaskning med et egnet desinfektionsmiddel efter producentens anvisninger. Bemærk, at skimmelsvampevækst bør fjernes og ikke blot sprøjtes med desinfektionsmiddel. Inventardele Alle inventardele fjernes fra berørte rum, således at spredning af sporer undgås, se senere. Inden genbrug skal faste inventardele støvsuges med støvsuger med mikrofilter og aftørres grundigt med fugtig klud. Polstrede møbler, sarte tæpper, bøger og lignende støvsuges grundigt hvis muligt. Gardiner, tæpper og andre tekstiler vaskes eller renses. Støvede overflader/slutrengøring Samtlige tilgængelige vandrette overflader i lokaler hvor der er konstateret atypiske skimmelsvampesporeforekomster eller hvor der foretages sanering, rengøres ved støvsugning med støvsuger med HEPA-filter. Hele rummet rengøres herefter ved aftørring med fugtig klud tilsat almindelig rengøringsmiddel. Skimmelafrensning generelt Under saneringen skal arbejdsområderne forsegles fra de øvrige rum med støvvægge og tapede døre, således at en spredning af sporer undgås. Arbejdet skal påbegyndes i fjerneste del af rummet, og der arbejdes hen mod udgangen. Alle byggematerialer skal så vidt muligt fjernes i lukkede plastsække for at undgå forurening/spredning til andre rum, når materialerne fjernes. 16

18 Generelle sikkerhedsforanstaltninger ved skimmelsvampesaneringer følges: Støvtæt heldragt/engangsdragt, type 5. Til dragten tætsluttende handsker og fodtøj. Friskluftudstyr med overtryksventilering til ansigtsmaske, batteridrevet ventilator med P3/A2-filtre eller helmaske. Eventuelt sikkerhedsbriller. Vi henviser i øvrigt til By og Byg-anvisning 205 Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst fra Statens Byggeforskningsinstitut for detaljerede sikkerhedsforanstaltninger. Kvalitetssikring Når afsluttende behandling er gennemført, skal der inden retablering tages nye kontaktaftryk og tapeaftryk på behandlede overflader i berørte rum. Ved hjælp af tapeaftryk kan det således afgøres, om den allerede konstaterede vækst af skimmelsvampe er fjernet. For at kvalitetssikringen skal være retvisende, skal den foretages mellem 24 og 48 timer efter, at behandlingen er afsluttet. Lokaler skal være forseglede, indtil kvalitetssikringen er foretaget. Erfaringsmæssigt skal det tilstræbes at anvende følgende kvalitetskrav for vækst på kontaktaftryk i forbindelse med skimmelsvampesanering af skimmelsvampeangrebne overflader: Ringe vækst (normal forekomst): vækst: vækst: Minimum 95% af pladerne. Maksimum 5% af pladerne. 0% af pladerne. Kontaktaftryk kan på tætte, relative glatte materialer desuden bruges til at afsløre, om der ved skimmelsanering er sket forurening med spiringsdygtige skimmelsvampesporer og myceliedele også i tilfælde, hvor der ikke er skimmelsvampevækst. Er der massiv forekomst af skimmelsvampe på kontaktaftrykket, må materialet rengøres, jf. By og Byg-anvisning 205. Bemærk dog, at jf. retningslinierne Recognition, Evaluation and Control of Indoor Mold fra 2008, udgivet af American Industrial Hygiene Association (AIHA), er målet med en skimmelsvampesanering og -rengøring af materialeoverflader ikke at opnå et sterilt eller abiotisk miljø, men at returnere overfladerne til et typisk og forventeligt niveau af skimmelsvampe. Ovennævnte behandling vil ikke eliminere muligheden for nye angreb. Skal nye angreb undgås, er det derfor nødvendigt at sikre sig, at der ikke tilføres fugt i konstruktionerne, og at samtlige konstruktioner er tørre inden retablering. 17

19 Skimmelsvampeforklaringer Skimmelvækst opstår på bygningsdele, der er opfugtede over længere perioder. Opfugtningen i boligen skyldes ofte uhensigtsmæssige boligvaner, men der kan også være tale om opfugtning som følge af vandskader, konstruktionsfejl og mangelfuld ventilation. Der kan f.eks. være tale om brud på vandførende rør, kondensdannelser på er ofte skjult i konstruktioner f.eks. i isoleringen i flade tage, bag paneler på vægge, på bagsiden af gipsplader osv. Der findes mange tusinde forskellige skimmelsvampearter. Blandt disse er mange ganske harmløse, mens andre skimmelsvampe kan være stærkt generende og skabe indeklimaproblemer, når de forekommer i indemiljøet. De indeklimatiske problemer, der kan opstå, skyldes både afgasning af generende flygtige stoffer og frigivelse af skimmelsvampesporer til indeluften. Der er derfor tale om principielt 2 sundhedsmæssige problemstillinger, som er forbundet med skimmelsvampene: Allergi og irritation Når skimmelsvampeoverfølsomme mennesker udsættes for skimmelsvampesporer og - fragmenter, reagerer de i mere eller mindre grad med de symptomer, vi kender fra høfeber (snue, øjnene løber i vand osv.) til akut astma. Hvis mennesker, der er disponerede for skimmelsvampeallergi, udsættes for en stor koncentration af skimmelsporer og - fragmenter i længere tid, kan de udvikle allergiske symptomer. Afgasning og svampegift Aktivt voksende skimmelsvampe afgasser flygtige stoffer såkaldte mvoc er der kan give ubehagelige muglugte og således virke generende. Desuden kan nogle skimmelsvampe producere giftige stoffer mycotoxiner der optages i sporerne og i de bygningsmaterialer, de vokser på. Ved indånding af større mængder sporer kan disse stoffer frigives i lungerne og medføre helbredsmæssige gener som hud- og slimhindeirritation, udtalt træthed, vejrtrækningsbesvær, almen utilpashed m.m. Indånding af mycotoxiner i de mængder, der forekommer i indemiljøet i ikke-industrielle sammenhænge f.eks. i boliger og i kontorbygninger anses dog normalt ikke for at give anledning til sygdom, jf. Sundhedsstyrelsens udgivelse Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fra Mange allergener fra skimmelsvampe er proteiner med enzymatiske egenskaber. Disse findes i sporer, hyfer og fragmenter og bliver frigivet i større mængder under spiring og vækst. Sporernes spiringsevne er derfor vigtig for udviklingen af de allergiske reaktioner. Om end ikke-spiringsdygtige skimmelsvampe således frigiver færre allergener end spiringsdygtige skimmelsvampe, kan ikke-spiringsdygtige skimmelsvampe stadig have en væsentlig rolle i skimmelsvampe-relateret allergi og respiratoriske problemer, idet de også indeholder potentielle skadelige stoffer som glukaner og mycotoxiner 2. 2 Retningslinierne Dampness and Mould fra Verdenssundhedsorganisationen WHO (2009). 18

20 Følgende dominerende skimmelsvampearter/-slægter er fundet Acremonium sp. + Acremonium-lignende er almindelig forekommende i øverste jordlag. I bygninger ses Acremonium hyppigt i forbindelse kraftig opfugtning af især puds. Tapet, træ og gipsplader kan også angribes. Den kan på lige fod med andre skimmelsvampe forårsage allergiske reaktioner. Produktion af giftige eller generende stoffer kendes ikke. Aspergillus versicolor angriber ofte forskellige former for almindelige fødevarer, der opbevares for længe og forkert, og er ikke unormal i mindre mængder i husstøv. Som skadevolder findes den i fugtige bygninger, hvor tapet, isoleringsmaterialer, gulvbrædder m.m. typisk angribes. Skimmelsvampen er den mest almindelige Aspergillus i fugtskadede bygninger. Aspergillus versicolor er ualmindelig i udeluften og er, når den forekommer i større mængde inden døre, indikator for et fugtproblem i bygningen. Den afgiver ofte en lugt af jordslåethed. Vi har igennem flere undersøgelser konstateret den hyppigt i kældre og krybekældre. Aspergillus versicolor producerer mange og små sporer, der nemt spredes i indeluften, og kan, når de forekommer i større mængder, være et allergiproblem hos overfølsomme mennesker. Aspergillus versicolor kan ved vækst på bygningsmaterialer afgasse generende stoffer til indeluften, såvel som den ved vækst kan producere giftige stoffer (mycotoxiner). er den hyppigst forekommende (mest almindelige) skimmelsvamp i udendørs luft i tempererede områder. Den er mest dominerende i sommermånederne med over sporer pr. m 3 luft! Den forekommer også inden døre, hvor der er fugtproblemer på bygningsmaterialer og tekstiler (jordslåethed). Den ses derfor ofte ved kuldebroer i vindueslysninger, på badeforhæng, på fuger mellem fliser osv. Dens til tider massive forekomst i både ude- og indeluften gør den til den mest betydningsfulde allergifremkaldende skimmelsvamp. Produktion af giftige eller afgasning af generende stoffer fra svampen kendes ikke. Chaetomium globosum er en skimmellignende sæksporesvamp (Ascomycetes), der hyppigt forekommer på celluloseholdigt tapet og træværk, hvor dette over en længere periode har været opfugtet. Svampen kan på træ under visse betingelser forårsage den specielle nedbrydning, der betegnes som Overfladeråd. Chaetomium må som mange andre skimmelsvampe formodes at kunne udløse allergiske reaktioner hos overfølsomme mennesker. Chaetomium kan producere mycotoxiner ved vækst på meget fugtige materialer. omfatter flere forskellige arter. Den forekommer almindeligt i både ude- og indeluft og ses på fugtige bygningsmaterialer som vinduesrammer, silikonefuger, malede overflader m.m., såvel som fødevarer typisk bliver angrebet. 19

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 3. rapport. Askov-Malt Skole Maltvej 86, Askov 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 Juli 2010

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 3. rapport. Askov-Malt Skole Maltvej 86, Askov 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 Juli 2010 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Lønningen 13 og 44 9990 Skagen. Sagsnr. B-9912 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Lønningen 13 og 44 9990 Skagen. Sagsnr. B-9912 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Hunderupvej 116 5230 Odense M. Sagsnr. B-9868 November 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Hunderupvej 116 5230 Odense M. Sagsnr. B-9868 November 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 16. rapport. Bakkehuset Kvottrupvej Hinnerup. Sagsnr. B Juli Dansk Bygningsanalyse AS

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 16. rapport. Bakkehuset Kvottrupvej Hinnerup. Sagsnr. B Juli Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as BYGNINGSUNDERSØGELSE

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing Haderslevvej 08 DK 6000 Kolding JOL/- 6.09.5 SAG: 86506- Telefon: + 75 5 00 Telefax: + 75 5 6 7 E-mail: lab@goritas.dk Banke Invest Aps Vestergade 9 A,. sal th. 5700 Svendborg Att.: Jan Banke Hansen Vedr.:

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 29. januar 2013 437198_FFM12_071 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimaundersøgelse

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimaundersøgelse Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimaundersøgelse 29. april 2016 Titel: Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimaundersøgelse Rekvirent: Aabenraa Kommune Att.: Kim Hovmand Larsen Børn og Skole/Skole

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge

Læs mere

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer. Bedre at forebygge end at udbedre skader vi screener bygninger for at undgå problemer PROFIL DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører

HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Konstruktiv beskyttelse Svampemidler Kontraktforskning

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014. Ringkøbingvej 23, 7620 Lemvig. Matr. nr. 2b, Bjerregård, Lemvig Jorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014. Ringkøbingvej 23, 7620 Lemvig. Matr. nr. 2b, Bjerregård, Lemvig Jorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014 Ringkøbingvej 23, 7620 Lemvig Matr. nr. 2b, Bjerregård, Lemvig Jorder Udført for Lemvig Kommune 19. januar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Att.: Henrik K. Goldschmidt. Bomhusvej 18, 2100 København Ø. Svampe- og skimmelundersøgelse af tagkonstruktion.

Att.: Henrik K. Goldschmidt. Bomhusvej 18, 2100 København Ø. Svampe- og skimmelundersøgelse af tagkonstruktion. Lautrupvang 4B DK 2750 Ballerup SBJ/- Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Kuben Management Carl Jacobsen 31, 3. 2500 Valby Att.: Henrik K. Goldschmidt Vedr.:

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimakontrol

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimakontrol Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimakontrol 30. september 2016 Titel: Kruså Skole, Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimakontrol Rekvirent: Aabenraa Kommune Att.: Kim Hovmand Larsen Børn og Skole/Skole

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion I forbindelse med en fugt- og skimmelteknisk inspektion er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Silkeborg Kommune Att.: Grethe Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 1. februar 2010 AHP/hbs Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Efter aftale med Grethe Larsen har Byggeri den 18. januar

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Topstykket 18 DK-3460 Birkerød

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 26. januar 2015. Brovejen 5, 1. tv, 5900 Rudkøbing, matrikelnr. 363a Rudkøbing Bygrunde

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 26. januar 2015. Brovejen 5, 1. tv, 5900 Rudkøbing, matrikelnr. 363a Rudkøbing Bygrunde Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 26. januar 2015 Brovejen 5, 1. tv, 5900 Rudkøbing, matrikelnr. 363a Rudkøbing Bygrunde Udført for Langeland Kommune Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014 Toftevej 15, 7620 Lemvig Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. oktober 2014 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg.

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg. Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 15. marts 2013 519468_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Børnehuset Østerled 6, 9681 Ranum

Læs mere

Renovering af bygninger efter vandskade

Renovering af bygninger efter vandskade Renovering af bygninger efter vandskade Fugt og skimmel Vejledning Januar 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Udgivet af: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Koncernøkonomi, Byggeri og Ejendomme Forsidefoto:

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk. Navn Adressse Postnummer & by

SKIMMELBESIGTIGELSE. Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk. Navn Adressse Postnummer & by SKIMMELBESIGTIGELSE Inspektion udført X/1 2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk Kunde: Navn Adressse Postnummer & by Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland: 2982

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 23. april 2015. Vibevej 22, 9870 Sindal. Matr. nr. 1t, Den nordlige Del, Hørmested

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 23. april 2015. Vibevej 22, 9870 Sindal. Matr. nr. 1t, Den nordlige Del, Hørmested Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 23. april 2015 Vibevej 22, 9870 Sindal Matr. nr. 1t, Den nordlige Del, Hørmested Udført for Hjørring Kommune 22. maj 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 2. rapport. Storegade 39 6800 Vamdrup. Sagsnr. B-9144 Maj 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 2. rapport. Storegade 39 6800 Vamdrup. Sagsnr. B-9144 Maj 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Påkærvej 3, 7620 Lemvig. Matr. nr. 5a, Præstegården, Hygum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Påkærvej 3, 7620 Lemvig. Matr. nr. 5a, Præstegården, Hygum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014 Påkærvej 3, 7620 Lemvig Matr. nr. 5a, Præstegården, Hygum Udført for Lemvig Kommune 22. oktober 2014 Indledning - formål med besigtigelsen A.1

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 15. juli 2015. Fuglestræde 12, Vester Hassing, 9310 Vodskov. Matr. nr. 148, V. Hassing By, V.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 15. juli 2015. Fuglestræde 12, Vester Hassing, 9310 Vodskov. Matr. nr. 148, V. Hassing By, V. Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 15. juli 2015 Fuglestræde 12, Vester Hassing, 9310 Vodskov Matr. nr. 148, V. Hassing By, V. Hassing Udført for Aalborg Kommune 3. august 2015 Indledning - formål

Læs mere

Kontrol af skimmelsanering

Kontrol af skimmelsanering Kontrol af skimmelsanering 26237-4 Møllevej 9A 2791 Dragør HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Topstykket 18 DK-3460 Birkerød Telefon 4566 2662 info@hussvamp.dk www.hussvamp.dk

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Mikrobiologisk undersøgelse

Mikrobiologisk undersøgelse Mikrobiologisk undersøgelse 24698-1 Rolfs Plads 4A, 4.th 2000 Frederiksberg HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Topstykket 18 DK-3460 Birkerød Telefon 4566 2662 info@hussvamp.dk

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 18. marts 2015. Østre Skolevej 11 st., 5700 Svendborg. Matr. nr. 7ba, Svendborg Markjorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 18. marts 2015. Østre Skolevej 11 st., 5700 Svendborg. Matr. nr. 7ba, Svendborg Markjorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 18. marts 2015 Østre Skolevej 11 st., 5700 Svendborg Matr. nr. 7ba, Svendborg Markjorder Udført for Svendborg Kommune 17. april 2015 Indledning - formål med

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag den 9. april 2014 Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe Udført for Faxe Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 20. februar 2014. Brogade 17A, 7660 Bækmarksbro Matr. nr. 52p, Bækmark Hgd., Flynder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 20. februar 2014. Brogade 17A, 7660 Bækmarksbro Matr. nr. 52p, Bækmark Hgd., Flynder Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 20. februar 2014 Brogade 17A, 7660 Bækmarksbro Matr. nr. 52p, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. marts 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

BYGNINGSRELATEREDE GENER

BYGNINGSRELATEREDE GENER BYGNINGSRELATEREDE GENER Hvad ved vi om indeklima, svampe og bygningsrelaterede gener RISIKOFAKTORER TEMPERATUR 20-22 o Støv tobaksrøg, jord, husstøvmider oa. Mikroorganismer skimmelsvampe Fugt Flygtige

Læs mere

Boligen Fredensvej 4, 2. th., 5900 Rudkøbing, i ejendommen Fredensvej 4, 5900 Rudkøbing, mat.nr. 2fv Rudkøbing Markjorder

Boligen Fredensvej 4, 2. th., 5900 Rudkøbing, i ejendommen Fredensvej 4, 5900 Rudkøbing, mat.nr. 2fv Rudkøbing Markjorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 10. november 2014 Boligen Fredensvej 4, 2. th., 5900 Rudkøbing, i ejendommen Fredensvej 4, 5900 Rudkøbing, mat.nr. 2fv Rudkøbing Markjorder Udført for Langeland

Læs mere

DMR Skimmel. FUGT- OG SKIMMELUNDERSØGELSE Ansgarsvej 10, Fredericia. Byg & BBR Gothersgade Fredericia. Kolding

DMR Skimmel. FUGT- OG SKIMMELUNDERSØGELSE Ansgarsvej 10, Fredericia. Byg & BBR Gothersgade Fredericia. Kolding FUGT- OG SKIMMELUNDERSØGELSE Ansgarsvej 10, 1. 7000 Fredericia Rekvirent: Fredericia Kommune Byg & BBR Gothersgade 20 7000 Fredericia Dato: 30. januar 2017 DMR-sagsnr.: 2017-800-018 2017-01-30 Ry 86 95

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014 Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Udført for Fredericia Kommune 30. april 2014 A. Indledning - formål

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr.

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen Gyngemose Parkvej 10-16 og 22-24 2860 Søborg Rapport nr. 120646 14. juni 2012 E/F Åkandehusene 2 v / Gitte Tonn Gyngemose Parkvej

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014. Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia. Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014. Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia. Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014 Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder Udført for Fredericia Kommune 10. marts 2014 Indledning - formål

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere