coffee box // coffee maker //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "coffee box // coffee maker //"

Transkript

1 coffee box // coffee maker // 680 watt heating element // 0.75 Coffee capacity of 0.75 litres equivalent to 6 cups // Anti-drip function // Detachable filter holder // Filter size: 102 // Space saving and modern square design Type 2372

2 Brugsanvisning dansk... side 3 5 Bruksanvisning svenska... sida 6 8 Bruksanvisning norsk... side 9 11 Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page

3 OBH Nordica kaffemaskine Før brug Før kaffemaskinen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. 4 Beskrivelse 1. Tænd/sluk knap med lys-indikator 2. Glaskande 3. Vandstandsindikator 4. Låg 5. Vandtank 6. Filtertragt 7. Varmeplade Det anbefales at gennemføre 2-3 brygninger uden bønner, inden kaffemaskinen tages endeligt i brug. Lad alt vandet løbe igennem, afbryd så maskinen og hæld vandet ud. Skyl kanden og lad kaffemaskinen afkøle i 5 minutter. Gentag derefter brygningen uden bønner, således at kaffemaskinen renses helt igennem. VIGTIGT: Brug altid friskt, rent, koldt vand. Kaffebrygning Løft låget ned til vandtanken og fyld den ønskede mængde vand i tanken. Se mærkning på vandbeholderen for nem påfyldning. Vær opmærksom på, at denne mærkning viser mængden af frisk vand. Der vil være lidt mindre tilbage i glaskanden, når kaffen er brygget, hvilket skyldes, at kaffebønnerne absorberer en del af vandet. Løft derefter låget ned til filtertragten, sæt et papirfilter (størrelse 102) i filterholderen og sæt filterholderen ned i filtertragten. Kom den ønskede mængde kaffe i filteret ca. 1 kaffemål pr. kop, luk låget ned til filtertragten og luk dernæst kaffemaskinens låg igen. Sæt glaskanden tilbage på plads og vær opmærksom på, at den står korrekt, så drypstoppet bliver aktiveret af glaskandens låg. Sæt stikket i en stikkontakt. Tænd derefter for maskinen på tænd/sluk-knappen, hvorefter lys-indikatoren vil tænde. Efter endt brygning kan glaskanden fjernes fra varmepladen vær opmærksom på, at varmepladen under glaskanden bliver meget varm. Husk altid at slukke for kaffemaskinen, når kanden er tømt, eller når kaffen ikke længere skal holdes varm. Af hygiejniske grunde anbefaler vi, at man altid fjerner brugt papirfilter fra kaffemaskinen efter endt brygning. Drypstop Denne kaffemaskine har automatisk drypstop, der hindrer kaffen i at løbe igennem filtertragten, såfremt kanden ikke er placeret på varmepladen. Dvs. at glaskanden kan fjernes kortvarigt fra kaffemaskinen, mens der brygges kaffe, men det er vigtigt, at glaskanden sættes tilbage på varmepladen indenfor max. 20 sekunder, da kaffen ellers vil løbe over. Rengøring Sluk maskinen, tag stikket ud af stikkontakten og lad kaffemaskinen køle af, inden rengøring påbegyndes. Fjern evt. brugt papirfilter fra filterholderen og rengør kaffemaskinen med en 3

4 fugtig klud, og tør efter med en blød, tør klud anvend ikke skurepulver eller skuresvamp! Diverse løsdele (filterholder og glaskande) vaskes af i sulfovand (skyl godt efter) og tør af. Kaffemaskinens kabinet må ikke nedsænkes i vand eller holdes under rindende vand. Glaskande og filtertragt må ikke vaskes i opvaskemaskine. OBS! Benyttes kaffemaskinen på steder, hvor der kan være risiko for frost (campingvogn/ sommerhus osv.), sørg da for at tømme kaffemaskinens vandtank HELT for vand (vend maskinen på hovedet), hvis denne efterlades og ikke er i brug. Dette for at undgå, at kaffemaskinen ødelægges, hvis evt. overskydende vand fryser til is. Tøm også kaffemaskinen, hvis den ikke skal benyttes gennem længere tid. Alle kaffemaskiner skal afkalkes Besk og bitter smag beror ofte på, at kaffemaskinen skal afkalkes. Hvis bryggetiden forlænges væsentligt, eller kaffemaskinen sprutter, er det også et sikkert tegn på, at kaffemaskinen trænger til afkalkning. I Danmark er vandet generelt hårdt. Dette medfører, at kaffemaskinen ofte skal afkalkes. Det anbefales, at afkalke kaffemaskinen mindst en gang om måneden eller når maskinen har brygget 25 brygninger. Forbrugerinformation/OBH Nordica A/S anbefaler, at der til afkalkning bruges en blanding af 1 del 32 % eddikesyre og 2 dele vand. 1. Fyld vandet i vandbeholderen til 4-kops mærket. 2. Tilsæt eddikesyre til 6-kops mærket. 3. Tænd for maskinen og lad 2/3 af opløsningen løbe igennem. 4. Afbryd maskinen og lad opløsningen stå i maskinen i ca. 15 minutter. 5. Tænd igen og lad maskinen afkalke færdig. 6. Afslut med at koge kaffemaskinen igennem mindst 2-3 gange med rent vand. 7. Gentag proceduren hvis normal bryggetid ikke er opnået. 8. Andre afkalkningsmidler bør ikke anvendes. Tilkalkning er ikke dækket af reklamationsretten. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 4

5 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 11. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 12. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende omgivelser så som: - Personalerum, kontorer og andre arbejdsmæssige omgivelser - Bondegårde - Kunder på hoteller, moteller, vandrehjem og andre beboelsesmæssige omgivelser 13. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamationsret Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 680 watt Kapacitet: 6 kopper. Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica kaffebryggare Innan användning Innan kaffebryggaren tas i bruk för första gången, bör du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den till framtida bruk. 4 Apparatens delar 1. Strömbrytare med signallampa 2. Glaskanna 3. Vattennivåmätare 4. Lock 5. Vattentank 6. Filterhållare 7. Värmeplatta Genomför 2-3 bryggningar utan kaffe innan användning. Låt allt vatten rinna igenom och häll sedan ur vattnet. Skölj kannan och låt apparaten svalna i 5 minuter. Brygg sedan en omgång till utan kaffe så att kaffebryggaren blir helt ren. VIKTIGT: använd alltid rent, kallt vatten. Kaffebryggning Fyll glaskannan med kallt vatten. Lyft på kaffebryggarens lock och fyll vattenbehållaren med önskad mängd vatten, se markering på vattenbehållaren vid påfyllning. Observera att den visar mängden påfyllt vatten, mängden minskar något när kaffet är bryggt eftersom kaffepulvret absorberar en del av vattnet. Lyft på locket ner till filterhållaren och sätt i ett filter (storlek 102) i filterhållaren. Mät upp önskad mängd kaffe i filtret - ca 1 kaffemått per kopp och stäng locket igen. Placera kannan på plattan. Var uppmärksam på att glaskannan placeras riktigt så att droppstoppet aktiveras av glaskannans lock. Sätt i kontakten och starta kaffebryggaren med strömbrytaren, strömbrytarens signallampa tänds. Efter avslutad bryggning kan glaskannan tas bort från värmeplattan. Var uppmärksam på att värmeplattan under glaskannan blir mycket varm. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att man alltid tar bort det förbrukade kaffefiltret från bryggaren efter avslutad bryggning. Stäng alltid av kaffebryggaren när kannan är tömd eller när kaffet inte längre ska hållas varmt Droppstopp Denna kaffebryggare har automatiskt droppstopp som hindrar kaffet från att rinna genom filterhållaren om kannan tas bort från värmeplattan. Dvs. glaskannan kan lyftas bort korta stunder från kaffebryggaren under bryggningens gång för att servera en kopp. Det är viktigt att kannan ställs tillbaka på värmeplattan inom 20 sekunder, annars rinner kaffet över. Rengöring Stäng av maskinen, dra ur kontakten och låt kaffebryggaren svalna innan rengöring. Ta eventuellt ur förbrukat kaffefilter och gör ren kaffebryggaren med en fuktig trasa och torka efter med en mjuk torr trasa - använd inte skurpulver eller kökssvamp! Diverse lösa 6

7 delar (glaskanna och filterhållare) diskas i vatten och diskmedel (skölj noga) och torkas av. Kaffebryggaren får inte nedsänkas i vatten eller hållas under rinnande vatten. Glaskanna och filterhållare får inte diskas i diskmaskin. OBS! Om kaffebryggaren används på ställen där det kan vara risk för frost (husvagn, sommarstuga osv.), se till att tömma kaffebryggarens vattentank HELT på vatten (vänd maskinen upp och ner). Detta för att undgå att vattenbehållaren förstörs om vatten som finns kvar i tanken fryser. Töm även kaffebryggaren om den inte ska användas under en längre tid. Avkalkning Besk och bitter smak kan bero på att kaffebryggaren behöver avkalkas. Om bryggningstiden förlängs väsentligt eller om kaffebryggaren stänker är det ett säkert tecken på att kaffebryggaren behöver avkalkas. Vi rekommenderar att man avkalkar kaffebryggaren en gång varje månad eller efter ca 25 bryggningar. Använd en blandning av 1 del hushållsättika och 2 delar vatten vid avkalkning. 1. Fyll vatten i vattenbehållaren till 4 koppsmarkeringen. 2. Tillsätt ättika till 6 koppsmarkeringen. 3. Starta bryggaren och låt 2/3 av lösningen rinna igenom. 4. Avbryt bryggningen och låt stå i ca 15 minuter. 5. Starta igen och låt resten rinna igenom. 6. Avsluta med att köra 2-3 bryggningar med endast vatten. 7. Upprepa proceduren om normal bryggningstid inte uppnås. 8. Andra avkalkningsmetoder bör inte användas. Igenkalkning täcks inte av reklamationsrätten. Säkerhetsanvisningar 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Lämna aldrig apparaten obevakad. 10. Kontrollera alltid apparat, adapter, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 11. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 7

8 12. Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande såsom: - Personalrum, kontor och andra arbetsmiljöer - Bondgårdar - Kunder på hotell, motell, vandrarhem och andra bostadsmiljöer. 13. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel Tekniska data OBH Nordica växelström 680 watt Kapacitet: 16 koppar Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica kaffetrakter Før bruk Før kaffetrakteren tas i bruk første gang, bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. 4 Beskrivelse 1. Av/på knapp med lys indikator 2. Glasskanne 3. Vannstandsmåler 4. Lokk 5. Vanntank 6. Filtertrakt 7. Varmeplate Det anbefales å kjøre 2 traktinger med kun rent vann, uten kaffe før kaffetrakteren tas i bruk. La alt vannet renne gjennom, slå av trakteren og hell ut vannet. Skyll kannen og la kaffetrakteren avkjøle i 5 minutter og gjenta prosedyren uten kaffe. VIKTIG! Bruk alltid friskt, rent kaldt vann. Kaffetrakting Løft opp lokket på vannbeholderen og fyll den med ønsket mengde. Se merkingen på vannbeholderen for enkel påfylling. Vær oppmerksom på at denne merkingen viser mengden av frisk vann. Det vil være litt mindre igjen i glasskannen når kaffen er traktet, dette skyldes at kaffebønnene absorberer en del av vannet. Løft deretter opp lokket til filtertrakten og sett i et filter (størrelse 102 eller 1x2) i filterholderen og sett i ønsket mengde kaffe i filteret ca. 1 kaffemål pr. kopp og lukk deretter kaffetrakterens lokk igjen. Sett glasskannen tilbake på plass og pass på at den står korrekt slik at dryppstoppen blir aktivert av glasskannens lokk. Sett støpslet i kontakten og slå deretter på trakteren med av/på knappen. Lyset i knappen vil nå lyse. Etter endt trakting kan glasskannen fjernes fra varmeplaten husk at varmeplaten under glasskannen blir veldig varm. Husk alltid å slå av kaffetrakteren når kannen er tom eller når kaffen ikke lengere skal holdes varm. Av hygieniske årsaker anbefaler vi at man alltid fjerner det brukte kaffefilteret fra holderen etter endt trakting. Dryppstopp Denne kaffetrakteren har automatisk dryppstopp som forhindrer kaffen i å renne gjennom filterholderen, hvis kannen ikke er satt på varmeplaten. D.v.s. at glasskannen kan fjernes kortvarig fra trakteren mens det traktes kaffe, men det er viktig at glasskannen settes tilbake på varmeplaten innen maks 20 sekunder da kaffen ellers vil renne over. Rengjøring Slå av kaffetrakteren, ta støpslet ut av kontakten og la kaffetrakteren avkjøle før rengjøringen starter. Fjern evt. brukt kaffefilter og rengjør kaffetrakteren med en fuktig klut og tørk deretter med en myk tørr klut. Bruk ikke skurepulver eller skuresvamp! Diverse løse deler (glasskanne og filterholder) vaskes i zalovann (skyll godt etterpå) og tørk av delene. Kaffetrakteren må 9

10 ikke dyppes i vann eller holdes under rennende vann. Glasskanne og filterholder må ikke vaskes i oppvaskmaskinen. OBS! Hvis kaffetrakteren brukes på steder hvor det kan være fare for frost (campingvogn/ sommerhus osv.) pass da på å tømme kaffetrakterens vanntank HELT for vann (snu trakteren på hodet), hvis den etterlates og ikke er i bruk. Dette for å unngå at kaffetrakteren ødelegges hvis evt. overskytende vann fryser til is. Tøm også kaffetrakteren hvis den ikke skal brukes over lengre tid. Alle kaffetraktere skal avkalkes Besk og bitter smak beror ofte på at kaffetrakteren skal avkalkes. Hvis traktetiden forlenges vesentlig eller at det spruter er det også et tegn på at kaffetrakteren trenger avkalking. Bruk et flytende rensemiddel for kaffetraktere som fås kjøpt i dagligvaren. 1. Rensemiddel bruker du som følger: 2. Ca 1 liter lunket vann fylles i trakterens vannbeholder. 3. Tilsett en porsjonspose flytende rensemiddel. 4. Vask vannbeholderen innvendig med oppvaskbørste. 5. Trakteren settes i gang og væskeoppløsningen renser innvendige rør og elementhus. (Oppløsningen kan komme støtvis og som skum ut av trakteren). 6. Vask filterholder og glasskannen i samme (eventuelt ny) oppløsning og skyll godt. 7. Fyll deretter rent, kaldt vann i vannbeholderen og kjør gjennom trakteren 2-3 ganger. 8. Trakteren er nå ren og klar til bruk. Den bør renses ca. hver 14 dag eller etter ca. 30 traktinger. Kalking dekkes ikke av reklamasjonsretten. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble kun apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelse i bruken, etter bruk og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet er ikke beregnet til å bli brukt av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet. Med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere mulige fare. Lær barn en ansvarsbevist forhold til el- apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 10. Se alltid over apparat, ledningen og støpslet for skader før bruk. Hvis ledningen er blitt skadet, skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 11. El- installasjonen skal overholde gjeldende versjon av sterkstrømreglementet med 10

11 hensyn til ekstrabeskyttelse med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI-rele-brytestrøm maks. 30 ma). Kontakt en autorisert el- installatør. 12. Dette apparatet er beregnet til bruk i vanlig husholdning og andre steder som: - Personalrom, kontorer og andre arbeidsplasser - Bondegårder - Kunder på hoteller, moteller, vandrehjem og andre steder. 13. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder blir ikke dekket av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica V 680 watt Kapasitet: 6 kopper Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica -kahvinkeitin Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen kahvinkeittimen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Kuvaus 1. Merkkivalolla varustettu virtakytkin Lasikannu 3 3. Vesimäärän osoitin 4. Kansi 2 5. Vesisäiliö 6. Suodatinteline 7. Lämpölevy 7 1 Käytä kahvinkeitintä ennen varsinaista käyttöönottoa 2-3 kertaa pelkällä vedellä ilman kahvia. Anna kaiken veden valua laitteen läpi. Sammuta keitin ja kaada valunut vesi pois. Huuhtele kannu ja anna keittimen jäähtyä 5 minuuttia. Toista käsittely, jotta keitin tulisi täysin puhtaaksi. TÄRKEÄÄ: Täytä vesisäiliö aina puhtaalla, kylmällä vedellä. Suodatus Avaa vesisäiliön kansi ja kaada säiliöön haluttu määrä vettä. Noudata vesisäiliössä olevaa mitta-asteikkoa. Huomaa, että mitta-asteikko osoittaa säiliöön kaadetun puhtaan veden määrän. Kahvia valmistuu hieman vähemmän, sillä kahvijauhe imee osan vedestä. Avaa suodatintelineen kansi, aseta suodatinpussi (koko 102) suodattimeen ja aseta suodatin suodatintelineeseen. Mittaa suodatinpussiin haluttu määrä kahvijauhetta noin yksi kahvimitallinen kuppia kohden ja sulje sekä suodatintelineen että kahvinkeittimen kannet. Pane lasikannu paikoilleen ja varmista, että tippalukko koskettaa lasikannun kantta. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä kahvinkeitin virtakytkimestä niin, että painikkeeseen syttyy valo. Kun suodatus on päättynyt, lasikannun voi nostaa lämpölevyltä. Huomaa, että lasikannun alla oleva lämpölevy on erittäin kuuma. Muista katkaista keittimestä virta, kun kannu on tyhjä tai kun kahvia ei enää pidetä lämpimänä. Hygieniasyistä on suositeltavaa poistaa käytetty suodatinpussi keittimestä aina suodatuksen jälkeen. Tippalukko Laitteessa on automaattinen tippalukko, joka estää kahvin valumisen suodattimen läpi, jos lasikannu poistetaan lämpölevyltä. Näin ollen lasikannun voi poistaa suodatuksen aikana esimerkiksi kahvin tarjoilemista varten. Ylivuotamisen estämiseksi on kuitenkin tärkeää asettaa lasikannu takaisin lämpölevylle enintään 20 sekunnin kuluessa. Puhdistus Katkaise virta, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna kahvinkeittimen jäähtyä ennen puhdistusta. Poista käytetty suodatinpussi ja puhdista kahvinkeitin nihkeällä liinalla ja kuivaa sen jälkeen pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavaa puhdistusainetta tai 12

13 -sientä. Pese irralliset osat (lasikannu ja suodatin) astianpesuainevedellä, huuhtele hyvin ja kuivaa. Kahvinkeitintä ei saa upottaa veteen tai huuhdella juoksevalla vedellä. Lasikannua ja suodatinta ei saa pestä astianpesukoneessa. HUOM! Jos kahvinkeitintä käytetään asuntovaunussa, kesämökillä tai muussa paikassa, jossa se saattaa joutua alttiiksi pakkaselle, keittimen vesisäiliö tulee tyhjentää kokonaan kääntämällä keitin ylösalaisin. Näin vesisäiliöön ei jää vettä, joka voi jäätyessään vaurioittaa keitintä. Tyhjennä säiliö myös silloin, kun laite on pitkään käyttämättömänä. Kalkinpoisto Kahvin karvas ja kitkerä maku johtuu usein laitteen kalkkeutumisesta. Kalkinpoisto tulee suorittaa myös silloin, jos suodatusaika pitenee huomattavasti tai jos keittimestä roiskuu vettä. Jos käytettävä vesi on kovaa, kalkinpoisto on tehtävä usein. Kalkinpoisto on suositeltavaa suorittaa vähintään kerran kuukaudessa tai 25 suodatuskerran jälkeen. Käytä kalkinpoistoon liuosta, jossa on yksi osa väkiviinaetikkaa ja kaksi osaa vettä. 1. Täytä vesisäiliö vedellä neljän kupin merkkiin saakka. 2. Lisää väkiviinaetikkaa kuuden kupin merkkiin saakka. 3. Käynnistä kahvinkeitin ja valuta läpi 2/3 liuoksesta. 4. Sammuta kahvinkeitin ja anna liuoksen seistä keittimessä noin 15 minuuttia. 5. Käynnistä kahvinkeitin uudelleen ja valuta läpi loput liuoksesta. 6. Keitä kahvinkeittimessä lopuksi puhdasta vettä vähintään 2-3 kertaa. 7. Toista kalkinpoisto, jos suodatusaika on edelleen normaalia pidempi. 8. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö ei ole suositeltavaa. Takuu ei kata laitteen kalkkeutumista. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. 5. Laite ei sovellu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon tai kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Varmista, ettei johto riipu vapaana pöydältä. 8. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 13

14 10. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, johto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 11. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 12. Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttökohteisiin, joita ovat esimerkiksi sosiaalitilat, toimistot ja muut työtilat maatilat asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa, retkeilymajoissa ja muissa majoitustiloissa. 13. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita tuote tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta 680 W Tilavuus: 0,75 L, 6 kupillista Oikeudet muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica coffee maker Before use Before the coffee maker is used for the first time, please read the instruction manual carefully and save it for future use. 4 Description 1. On/off switch with lamp Glass carafe Lid Water level gauge Water tank Filter funnel 7. Hot-plate 7 1 We recommend that you brew 2 or 3 times without coffee grounds before using the appliance. Let the water run through, disconnect the appliance and pour out the water. Rinse the carafe and let the coffee maker cool off for 5 minutes. Repeat the procedure without coffee grounds in order to completely clean the coffee maker. IMPORTANT: Always use fresh, clean, cold water. Coffee brewing Lift the lid to the water tank and fill with the wanted amount of water in the water tank. See the marking on the water tank for easy filling. Please note that the marking shows the amount of fresh water. There will always be a little less water in the glass carafe when the brewing is done, which is due to the absorption of water by the coffee grounds. Lift the lid to the filter funnel, insert a paper filter (size 102) in the filter funnel and put the filter holder down into the filter funnel. Add the wanted amount of coffee in the filter approx. 1 measuring jug a cup, close the lid to the filter funnel and then close the lid of the coffee maker. Put the glass carafe back in place and be careful that it is positioned correctly in order that the anti-drip function is activated by the lid of the glass carafe. Plug the appliance and switch on the coffee maker on the on/off button and the lamp will go on. After brewing the glass carafe can be taken off the hot-plate please note that the hotplate always gets very hot. Always remember to turn off the coffee maker, when the carafe has been emptied or if you no longer want to keep the coffee warm. For hygienic reasons we recommend always to remove the used paper filter from the coffee maker after brewing. Switch off the coffee maker wonce the carafe has been emptied or if the coffee should no longer be kept warm. Anti-drip This coffee maker has an automatic anti-drip function that prevents coffee from running through the filter funnel, if the carafe is not positioned on the hot-plate. This means that the glass carafe can be shortly taken off the coffee maker during brewing, but it is important to put back the glass carafe on the hot-plate within max 20 seconds. If not, the coffee will overflow. 15

16 Cleaning Switch off the appliance, unplug and let the coffee maker cool off before cleaning. Remove used paper filter from the filter funnel and clean the appliance with a damp cloth and wipe with a dry, soft cloth - never use scouring powder or a sponge! Loose parts (filter funnel and glass carafe) shall be washed with washing-up liquid (rinse carefully) and wiped. The coffee maker cabinet must not be immersed in water or kept under running water. Do not put the glass carafe and the filter funnel in the dishwasher. NOTE! If the coffee maker is used in places where there is a risk of frost (caravans, summer cottages etc.) make sure to empty the water tank COMPLETELY (turn the appliance upside down) if the appliance is left and not in use. This will also prevent damage to the coffee maker in case of any remaining water freezing. Remember always to empty the coffee maker if it shall not be used for a certain period of time. All coffee makers need descaling An acrid and bitter taste often indicates that the coffee maker needs descaling. If the brewing time prolongs considerably or if the coffee maker is sizzling, this is also a clear indication that the appliance needs descaling. The water in Denmark is generally hard, which means that the coffee maker needs regular descaling. We recommend that you descale the coffee maker at least once a month or after 25 brewings. Consumer information/obh Nordica A/S recommends to use a blend of 1 part of 32% acetic acid and 2 parts of water for descaling. 1. Fill water in the tank up to the 4-cups marking. 2. Add acetic acid up to the 6-cups marking. 3. Switch on the appliance and let 2/3 of the solution pass through. 4. Switch off the appliance and let the solution stay in the appliance for about 15 minutes. 5. Switch on again and let the rest of the solution pass. 6. Finally let the appliance boil with clean water at least 2 or 3 times. 7. Repeat the process if normal brewing time has not been obtained. 8. Do not use other descaling means. Lime coating is not covered by the warranty. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of volt AC only and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced during use and when not in use and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed in water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 16

17 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. Do not place the appliance on or near hot-plates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 11. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 12. The appliance is for domestic use and similar surroundings such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments 13. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej 1 DK-2630 Taastrup Tel.: Technical data OBH Nordica V AC 680 watt Capacity: 0.75 litre, 6 cups These instructions are subject to alterations or improvements. 17

18 18

19 19

20 DK/MK/2372/311011

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. café invito piccolo// Type coffee maker black 0,75 litres // Coffee capacity of 0,75 litres equivalent to 6 cups

Kitchen. café invito piccolo// Type coffee maker black 0,75 litres // Coffee capacity of 0,75 litres equivalent to 6 cups Kitchen café invito piccolo// coffee maker black 0,75 litres // 0.75 800 watt heating element for optimal performance Coffee capacity of 0,75 litres equivalent to 6 cups Anti-drip function Detachable filter

Læs mere

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english...

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions of use - english...page 24-28 2 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of use - english...page 23-27 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2401_2402_2403_CF_UVN_1214.indd 1 2015-01-21 09:33:18

2401_2402_2403_CF_UVN_1214.indd 1 2015-01-21 09:33:18 2401_2402_2403_CF_UVN_1214.indd 1 2015-01-21 09:33:18 Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20 Instructions of use - english...page 21-25 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english...page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. king of coffee piano black// coffee maker// espresso nero// espresso and cappuccino maker// Type W. espresso and cappuccino maker//

Kitchen. king of coffee piano black// coffee maker// espresso nero// espresso and cappuccino maker// Type W. espresso and cappuccino maker// espresso nero// espresso and cappuccino maker// Kitchen espresso nero// espresso and cappuccino maker// king of coffee piano black// coffee maker// 1500 W 1500 watt // 0.3 0.2 0.1 1.25 litres // Approved

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM2067SN. 230V 50Hz 900W

INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM2067SN. 230V 50Hz 900W INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker Model No.: CM2067SN 230V 50Hz 900W Description 1. Top Cover; 2. Window; 3. Water Tank; 4. Base ; 5.Thermos Jug; 6. Power switch. 7. Jug Handle. 8. Jug Cover Assy; 9.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature //

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature // Kitchen smart double waffle // waffle iron // Non-stick coating // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6961 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

ART.NR. 745-190 DK SE UK. Kaffemaskine...2 Kaffebryggare...5 Coffee maker...8. www.ideline.com

ART.NR. 745-190 DK SE UK. Kaffemaskine...2 Kaffebryggare...5 Coffee maker...8. www.ideline.com ART.NR. 745-190 DK SE UK Kaffemaskine...2 Kaffebryggare...5 Coffee maker...8 www.ideline.com DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

MOCCAMASTER. Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing2 05-01-2005 09:27 Pagina 3 KBG 40 K 741 / H 741

MOCCAMASTER. Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing2 05-01-2005 09:27 Pagina 3 KBG 40 K 741 / H 741 Gebruiksaanwijzing2 05-0-2005 0:2 Pagina MOCCAMASTER KBG 0 K / H KB / KBC KBG GCS DK FI NO Brugsanvisning Käyttöohje CD SE Gebruiksaanwijzing2 05-0-2005 0:2 Pagina KBG 0 K / H KB / KBC 2 2 KBG 2 GCS CD

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

INTRODUKTION SIKKERHEDSFORSKRIFTER

INTRODUKTION SIKKERHEDSFORSKRIFTER 12100044 DK Kaffemaskine med kaffekværn... 2 NO Kaffetrakter med kaffekvern... 8 SE Kaffebryggare med kaffekvarn... 14 FI Kahvimyllyllä varustettu kahvinkeitin... 20 UK Coffee machine with coffee grinder...

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base //

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base // Kitchen futura white // kettle 1.2 litres // 1.2 litres // 360 base // Water level indicator // Concealed heating element // Type 7901 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere