Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag på hovedkonti (nettotal) 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger 13 Specielle bemærkninger 23 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 25 Politisk organisation 33 Administrativ organisation 37 Særlige formål 48 Teknik- og Miljøudvalget Renovation 51 Materielgården og veje 58 Natur- og Miljøområdet 62 Beredskabskommissionen Redningsberedskab 65 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning 67 Specialundervisning og rådgivning 86 Serviceydelser til skoleområdet 97 Skolefritidsordninger 103 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 108 Daginstitutioner og klubber 119 Særligt udsatte børn og unge 138 Børnehandicap 150 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder 163 Fritidsfaciliteter 169 Havne 177 Folkebiblioteker 182 kultur 188 Fritidsaktiviteter 200 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 206 Voksenhandicap 209 Plejehjem, daghjem m.v. 218 Hjemmehjælp og primærsygepleje 240 Sociale formål og omsorgsarbejde 248 Hjælpemidler 252

2 Indholdsfortegnelse Førtidspension og personlige tillæg 256 Boligstøtte 260 Sundhedsordninger 263 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Jobcenter 274 Ydelsescenter 292 Jobcenter, forsikrede ledige 309 Hovedkonto Hovedkonto Specifikation af lån 333 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 337 Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 343 Personaleoversigt 351 Kirkelige skatter og afgifter 363 Kommunale takster og afgifter

3 BUDGETSAMMENDRAG 2012 PÅ HOVEDKONTI 1

4

5 Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter kr kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhed m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhed m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån 46 0 A+B+C+D+E F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 0 0 Tilskud, udligning og efterregulering Skatter og moms F. Finansiering i alt Balance

6

7 BUDGETSAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI ( NETTOTAL ) 5

8

9 Flerårigt budgetsammendrag (nettotal) A. Driftsvirksomhed kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.m Fællesudgifter og administration m.m B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.m Fællesudgifter og administration m.m Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter

10

11 BUDGETSAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI ( NETTO, INDEKSERET ) 9

12

13 Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2012 = A. Driftsvirksomhed kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 99,4 100,2 97,0 01 Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur 100,0 100,0 100,0 100,0 03 Undervisning og kultur 100,0 100,1 100,2 100,2 04 Sundhedsområdet 100,0 100,0 100,0 100,0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 100,0 100,9 102,0 102,9 06 Fællesudgifter og administration m.m. 100,0 100,5 99,2 99,0 100,0 100,5 101,1 101,4 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 94,6 90,7 83,0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Trafik og infrastruktur 100,0 119,2 8,7-2,9 03 Undervisning og kultur 100,0 40,6 26,1 26,1 04 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 100,0 83,0 3,8 3,8 06 Fællesudgifter og administration m.m. 100,0 16,7 16,7 16,7 100,0 86,0 35,2 30,5 Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto C. Renter 100,0 91,5 90,8 90,8 D. Balanceforskydninger 100,0 95,0 89,9 85,1 E. Afdrag på lån 100,0 100,0 100,0 100,0 A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 100,0 102,4 103,5 106,1 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning 100,0 95,8 91,6 92,1 Udligning af moms 100,0 100,0 100,0 100,0 Skatter 100,0 102,7 106,5 109,7 100,0 102,4 103,5 106,1 11

14

15 GENERELLE BEMÆRKNINGER 13

16

17 Generelle bemærkninger Hovedresultat Tirsdag den 27. september 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Budget 2012 samt overslagsårene med de af Økonomiudvalget foreslåede ændringer. Budget 2012 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 28. marts Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2012 i Budget 2011 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti er anvendt en lønfremskrivning på 2,40 % fra 2011 til 2012 samt 2,70 % årligt for budgetoverslagsårene Der er endvidere besluttet prisfremskrivning på 1,85 fra 2011 til 2012, og fremskrevet med 2,16 % årligt for budgetoverslagsårene Udskrivningsprocenten er fastholdt på 23,5 % vedrørende den personlige opholdskommuneskat. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. Budgettet balancerer i 2012 uden kassetræk. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budget 2012 udgør: Udgifter: Driftsudgifter ,3 mill. kr. Anlægsudgifter... 87,5 mill. kr. Renteudgifter samt afdrag på lån... 1,4 mill. kr. Balanceforskydninger... 44,8 mill. kr. Refusion af købsmoms... 0,8 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer... 19,3 mill. kr. Udgifter i alt ,1 mill. kr. Indtægter: Driftsindtægter ,0 mill. kr. Anlægsindtægter... 2,9 mill. kr. Renteindtægter... 19,6 mill. kr. Balanceforskydninger... 4,5 mill. kr. Skatter ,5 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer ,6 mill. kr. Indtægter i alt ,1 mill. kr. 1 Heraf refusion 267,2 mill. kr. 15

18 Generelle bemærkninger Finansiering af kommunens service Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 1.771,6 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som betydelige indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Driftsvirksomhed i alt I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte serviceområder, er inkluderet i fordelingen. De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i Budget 2012 udgør 2.257,3 mill. kr. Autoriseret inddeling af nettodriftsudgifter i % 3% 2% 21% Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur 54% 9% Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration 16

19 Generelle bemærkninger Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 20, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Anlægsvirksomhed i alt De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i 2012 budgetteret til 84,6 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal bl.a. anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, vejbelysningsmaster, plejehjem og naturfagslokaler. For yderligere information se Investeringsoversigten Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed Det takstfinansierede område Udgifter Indtægter På Hovedkonto kr kr. 01 Forsyningsvirksomhed m.v Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 58 %, mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i budgettet indarbejdet statsgaranterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 593,3 mill. kr. 17

20 Generelle bemærkninger Overslagsårene Budgetoverslaget for årene kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter B2012 BO2013 BO2014 BO2015 I mill. kr , , , ,8 Indekseret 100,0 100,5 101,1 101,4 Som det ses, er der en stigning, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter B2012 BO2013 BO2014 BO2015 I mill. kr. 84,6 72,8 29,8 28,8 Indekseret 100,0 86,1 35,2 34,0 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer gennem perioden. Det markante fald i 2014 skyldes, at alle kommende anlægsprojekter endnu ikke i sagens natur kan være færdigplanlagt, og derfor ikke kan lægges ind i budgettet. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter B2012 BO2013 BO2014 BO2015 I mill. kr , , , ,8 Indekseret 100,0 102,7 106,5 109,7 Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Den lave stigningstakst perioden igennem afspejler de generelle afdæmpede forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider B2012 BO2013 BO2014 BO2015 I mill. kr. 0,0 34,1 15,8 20,0 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har fået større mulighed for at omplacere midler uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 18

21 Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 19

22

23

24

25 SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23

26

27 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Formål og indhold Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Målsætninger og resultatkrav For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme - tidligere budgetlagte øremærkede beløb. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og Tårnby Fjernvarmeforsyning. Budgetbeløbene er reguleret i forhold til det faktiske forbrug siden

28 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Der er udarbejdet ny kontoplan for gartnerområdet. Tidligere har gartnerne haft ca. 123 områder til vedligeholdelse af udendørs arealer, hvor der til hvert enkelt område konteres overførte lønninger, øvrige varekøb og overførte tjenesteydelser. Områderne er fordelt over alle kommunens ejendomme. For at gøre konteringen mere simpel og overskuelig er 104 områder nedlagt og 17 fælles områder er oprettet. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Jordforsyning, fælles formål Faste ejendomme Tårnby Rådhus I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Jordforsyning Fælles formål Indtægter Regnskab Budget

29 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2011 forventes en merindtægt på kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål Afsat til drift af nyerhvervede ejendomme og ekstraordinære ejendomsudgifter 0 Regnskab Budget Budgetbeløbet er med virkning fra 2011 overført til anlægskontoen Ekstraordinære ejendomsudgifter under Bygge- og Ejendomsudvalgets budgetområde, jfr. beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni Faste ejendomme Fælles formål Energipulje Regnskab Budget Til brug for energibesparende projekter med en tilbagebetalingstid på op til 5 år, er der i 2012 afsat en pulje på kr. Til samme formål er der i overslagsårene afsat puljebeløb på kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i Beboelse Kastruplundgade Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2012 og frem på grund af stigende udgifter til kabel-tv Kastruplundgade

30 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2012 og frem på grund af stigende udgifter til kabel-tv Bofællesskabet Jershøj Indbetalte huslejer Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2012 og frem under henvisning til indtægten i Erhvervsejendomme Saltværksvej Fast ejendom, varme Regnskab Budget I forbindelse med kommunens tiltag med energibesparende foranstaltninger, er eksisterende oliekedel på Plyssen skiftet til en ny kondenserende gaskedel, med henblik på at opnå en besparelse af olieforbruget. Konto for varme nedskrives med kr. årligt i 2012 og overslagsårene Indtægter Regnskab Budget Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning) Kamillevej 3-5 (politistation) 28

31 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Indtægter Regnskab Budget Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4% af ejendomsværdien, dog mindst 4% af anskaffelsessummen. Ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2010 er ejendommens vurdering faldet fra 54,0 mill. kr. til 41,0 mill. kr Restaurant Kastrup Strandpark Indtægter Regnskab Budget Restaurant Kastrup Strandpark er fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer. Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, kr. årligt. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. marts med kr. årligt, indtil den udgør kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes lejen med 3% hvert år Løjtegårdsvej Indtægter Regnskab Budget Ejendommen er i 2011 renoveret og indrettet til brug for en produktionsskole. Lokalerne tages i brug for lejemålet træder i kraft ultimo Kastrup Strandpark Indtægter Regnskab Budget Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål maritimcenter med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen er pr. 1. januar 2011 forhøjet til markedsleje på kr., jfr. skønserklæring. Herefter forhøjes lejen med 3% hvert år pr. 1. januar. 29

32 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Kastruplundgade Fast ejendom Regnskab Budget Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). Der budgetteres med årlige driftsudgifter på kr. til vedligeholdelse, varme, el, skatter og afgifter samt brandforsikring Indtægter Regnskab Budget Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel) Kioskbygning ved Kastrup Søbad Fast ejendom Regnskab Budget Tårnby Kommune har opført en ny kioskbygning i Kastrup Strandpark, ved Kastrup Søbad. Bygningen er taget i brug pr. 15. juni 2011, hvor den er udlejet. Der budgetteres med årlige driftsudgifter på kr. til vedligeholdelse og brandforsikring Indtægter Regnskab Budget Tårnby Kommune har opført en ny kioskbygning i Kastrup Strandpark, ved Kastrup Søbad. Bygningen er taget i brug pr. 15. juni 2011, hvor den er udlejet Andre faste ejendomme Tømmerupvej og

33 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Indtægter Regnskab Budget Ejendommen består af to beboelseslejemål og et erhvervslejemål (landbrugsjord). Lejen for erhvervslejemålet forhøjes med 3% hvert år Kastrupgård, Kastrupvej Indtægter Regnskab Budget Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår KulturZonen (Nøragersminde) Fast ejendom, rengøring Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2012 og frem under henvisning til ændret anvendelse af ejendommen og tilbygning i forbindelse med etableringen af KulturZonen i Tårnby Skole Indtægter Regnskab Budget Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. august med 3% af foregående års leje Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning 31

34 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Indtægter Regnskab Budget I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj Administrationsbygninger Tårnby Rådhus Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgetbeløbet er reguleret i forhold til det faktiske forbrug siden Fast ejendom, el Regnskab Budget I forbindelse med kommunens tiltag med energibesparende foranstaltninger, er der installeret et Shuntermann-anlæg på rådhuset, for at kunne opnå en besparelse på eludgiften. Derfor nedskrives kontoen for el med kr. årligt i 2012 og overslagsårene. Ydermere er budgettet reguleret i forhold til det faktiske forbrug siden Telefon Regnskab Budget Udgifterne til telefoni på rådhuset er faldende, hvorfor budgetbeløbet er reduceret med kr. 32

35 Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udvide antallet til 6 fra 1. januar Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 33

36 Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Politisk organisation Fælles formål Partitilskud Regnskab Budget

37 Økonomiudvalget Politisk organisation Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,25 kr. for Kommunalbestyrelsesmedlemmer Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn 1 0 Regnskab Budget Udskiftning af tjenestevogn 1 ændres fra hvert 5. år til hvert 8. år. Derfor udsættes udskiftning af tjenestevogn 1 fra 2011 til I 2014 er der afsat kr. til køb af ny bil og kr. i indtægt for salg af den brugte bil Kommissioner, råd og nævn Patientklagenævn Regnskab Budget På kontoen faktureres for faktiske klagesager. Da antallet af klagesager varierer fra år til år, vil dette kontoområde ligeledes variere fra år til år Seniorråd Regnskab Budget På kontoområdet konteres udgifter til afholdelse af seniorrådsmøder. Budgettet er forhøjet i forhold til forbruget i Handicapråd Regnskab Budget På kontoområdet konteres udgifter forbundet med handicapmøder Valg m.v Folketingsvalg 0 Regnskab Budget

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere