RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf

2 Smedetoften 16, Skanderborg Side 1 Rapport vedr. bygningsundersøgelse af ejendommen Smedetoften 16, 8660 Skanderborg. Indholdsfortegnelse 1. Registreringsblad Indledning Strategi Bygningsbeskrivelse og vurdering af materialer Prøveudtagning Analyseresultater Vurdering og anbefalinger Referencer... 7 Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Fotobilag Situationsplaner Analyserapporter Generelle anbefalinger for arbejde med bly, asbest og PCB Projektleder Sagsbehandler Kvalitetskontrol Carsten Bach Riis Geolog, cand.scient. Susan Dalgas Ingeniør Carsten Bach Riis Geolog, cand.scient. Dansk Miljørådgivning A/S

3 Smedetoften 16, Skanderborg Side 2 1. Registreringsblad Rekvirent: Vejdirektoratet, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg. DMR-sagsnr.: Projektleder: Sagsbehandler: Kvalitetskontrol: Titel: Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient. Susan Dalgas, ingeniør. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient. Rapport vedr. bygningsundersøgelse af ejendommen Smedetoften 16, 8660 Skanderborg. Dato: 25. februar Adresse: Kommune: Analyselaboratorium: Smedetoften 16, 8660 Skanderborg. Skanderborg Kommune. Eurofins Miljø, Vejen og DMR, Ry. Dansk Miljørådgivning A/S

4 Smedetoften 16, Skanderborg Side 3 2. Indledning Vejdirektoratet har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at foretage en miljøscreening af ejendommen Smedetoften 16, 8660 Skanderborg. Gennemgangen er udført på baggrund af en forestående nedrivning af ejendommen. Formålet med nærværende undersøgelse har været at identificere bygningsmaterialer, som kan indeholde asbest, PCB eller bly. Undersøgelsen skal danne grundlag for en indledende vurdering af forekomst af ovennævnte stoffer som ved en nedrivning skal fjernes forud for de egentlige bygningsmæssige ændringer. Endvidere skal der på baggrund af undersøgelsesresultaterne gives en generel vurdering af forholdsregler ved demontering samt fjernelse af de miljøproblematiske stoffer. Set fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt er der nogle typiske emner, som er interessante at forholde sig til ved en nedrivning. Disse er opstillet i tabel 1 med angivelse af, om der skal tages forholdsregler. Findes der i bygningen eller konstruktionen eventuelle sundhedsskadelige materialer, konstruktioner eller emner, fx: - Synlige svampe (f.eks. skimmelsvamp) - Synlig dugemøg Ja x Nej x - Isolering eller isoleringsgranulat, der evt. skal fjernes inden nedrivningen påbegyndes, så unødig støvbelastning undgås (synlige tegn) Står bygningen eller konstruktionen på jord, der kan være forurenet (synlige tegn) Kan bygningen eller konstruktionen i forbindelse med selektiv nedrivning vedblive at være stabil x Skal der i forbindelse med nedrivningen tages særlige hensyn til omgivelserne, f.eks. ved vibrationer, støj eller støv Findes der umiddelbart i bygningen eller konstruktionen installationer, f.eks. el, gas, vand eller andet, der kræver en særlig håndtering Er der forspændt beton i konstruktionen Forefindes der synlige olietanke (olierester) x* Forefindes der synlige rester af kemikalier Er der synlige rester af sprøjtemidler Ved nedrivning på trafikerede arealer: Skal der træffes særlige foranstaltninger, f.eks. i forhold til trafikanterne x x x x x x x x Tabel 1: Typiske emner, som er interessante at forholde sig til ved en nedrivning. * Olieresterne findes i fyrrum på betongulv. 3. Strategi Der er foretaget en overordnet bygningsgennemgang af ejendommen. I forbindelse med bygningsgennemgangen er der udtaget prøver fra materialer, som ud fra opførelsestidspunkt og materialeegenskaber blev vurderet at kunne indeholde asbest, PCB eller bly. Bygningsgennemgangen har orienterende karakter og skal ikke forstås som en egentlig kortlægning af al forekomst og afgrænsning af ovennævnte stoffer. Dansk Miljørådgivning A/S

5 Smedetoften 16, Skanderborg Side 4 4. Bygningsbeskrivelse og vurdering af materialer Ejendommens bygning er opført i 1900 med senere ombygninger. I det følgende gennemføres en kort beskrivelse for relevante tilgængelige bygningsmaterialer, hvor der principielt er mistanke om indhold af miljøfarlige stoffer. Billeder af bygningsmaterialer fremgår af bilag 1. Vinduer Fugerne omkring vinduerne er udført som mørtelfuger. Vinduerne er datomærkede fra hhv. 1981, 85, 88 eller 94. Alle vinduer er malede. Fliser/fliseklæb Der er opsat fliser forskellige steder på køkkener og badeværelser. Fliserne vurderes at være af ældre dato, hvor der er risiko for asbestholdigt fliseklæb-/mørtel. Gulvfliserne er overvejende udført som mosaikgulv, som ligeledes vurderes at være af ældre dato. Fliserne er med glasur, som potentielt kan indeholde høje koncentrationer af bly. Maling Der er konstateret flere malede overflader i bygningen, herunder vægge, døre, lister, vinduer og radiatorer. Det vurderes, at der generelt er risiko for anvendelse af PCB-og blyholdig maling pga. opførelsestidspunkt og de senere ombygninger. Der er anvendt mange forskellige typer maling i bygningen. Der er ikke taget prøver af alle typer maling i boligen, da screeningens formål er at give et overordnet billede af forekomst af miljøfarlige stoffer i bygningen. Gulve Der er konstateret linoleumsgulv inkl. klæb i køkkenet og gangen. Linoleumsgulvet vurderes at være af ældre dato, og dermed potentielt PCB-holdigt. Tagbelægning Tagbelægningen er udført med sorte bølgetagplader af fibercement. Tagpladerne vurderes at have en alder, hvor der er risiko for, at de indeholder asbest. 5. Prøveudtagning Der er under bygningsgennemgangen i alt udtaget 11 materialeprøver. Prøvetyper fremgår af tabeller 2-3. Prøveudtagningssteder fremgår af situationsplanen i bilag 2 samt af fotobilag i bilag 1. Prøverne er udtaget med rent prøvetagningsudstyr (mejsel, spartel, hobbykniv og skalpel, hvor bladene er skiftet eller renset efter udtagning af hver prøve). Prøverne af malingen er udtaget så præcist som muligt uden at få underliggende materialer med, men det kan i praksis ikke undgås at en lille smule materiale hænger fast på malingen. Generelt er prøverne fra maling, såfremt der forefindes flere lag maling, forsøgt udtaget fra det ældste lag maling, i praksis kan det dog ikke undgås, at der sker en vist sammenblanding mellem de forskellige lag maling. Alle prøver blev emballeret i plastposer og metalfolie. Prøverne til analyse for PCB og bly blev indsendt til analyse ved Eurofins Miljø A/S og prøverne til analyse for asbest er analyseret hos DMR s eget laboratorie i Ry. Dansk Miljørådgivning A/S

6 Smedetoften 16, Skanderborg Side 5 6. Analyseresultater Resultaterne af de udførte analyser fremgår af nedenstående tabeller. Hvis indhold i prøverne overskrider grænseværdier for fri anvendelse af materialer, er analyseresultatet fremhævet med fed skrift. Hvis materialet derudover klassificeres som farlig affald er analyseresultatet understreget. Analyserapporter med angivelse af analysemetoder for alle analyser er vedlagt i bilag 3. Prøveart Udtagningssted Bemærkninger Asbest-indhold P1 P3 Fliseklæb/mørtel væg Fliseklæb/mørtel væg Badeværelse Fliseklæb/-mørtel under vægflise lyseblå I.p. Køkken Fliseklæb/-mørtel under vægflise grå Påvist P9 Tagplade Tag Bølgetagplader af fibercement Påvist P10 Fliseklæb/mørtel gulv Badeværelse Fliseklæb/-mørtel under mosaik gulvflise I.p. Tabel 2: Resultater af asbestanalyser. I.p.: Ikke påvist. Prøvenr. Prøvenr. Prøveart Udtagningssted Bemærkninger Indhold PCB total mg/kg Indhold bly mg/kg P1 Fliseglasur Badeværelse Vægflise lyseblå i.a P2 Linoleumsgulv Køkken Linoleumsgulv i køkken og gang 0,1 i.a. P3 Fliseglasur Køkken Vægflise grå i.a P4 Maling Køkken Blå maling 3 døre og radiator 0, P5 Vægmaling Værelse Lilla maling 0,43 2,1 P6 Maling Værelse Grøn maling dør og radiator 1, P7 Maling lister Værelse Grå/lys gul maling lister 0, P8 Maling døre Værelse Mørk grå maling 4 døre 3, P10 Fliseglasur Badeværelse Fliseglasur mosaik gulvfliser i.a. 19 P11 Maling Udvendigt Lys grøn maling 2 døre og 4 vinduer 0, Grænseværdi for fri anvendelse af materialer 0,1* 40** Grænseværdi farligt affald Tabel 3: Resultater af bly- og PCB analyser i maling, gulvbelægning og i fliseglasur. I.a: ikke analyseret. -: under detektionsgrænse. *, **: /3/ og /6/. 7. Vurdering og anbefalinger I forbindelse med nærværende undersøgelse er der konstateret forekomst af miljøfarlige stoffer i nedenstående områder. Generelle anbefalinger vedrørende arbejdsmiljø- og affaldsmæssig håndtering fremgår af bilag 4. Dansk Miljørådgivning A/S

7 Smedetoften 16, Skanderborg Side 6 Fliser/fliseklæb Der er konstateret asbest i fliseklæb i én ud af tre analyserede prøver fra fliseklæb/-mørtel (P3). På baggrund af de udtagne prøver vurderes det, at der er anvendt asbestholdigt fliseklæb/-mørtel i køkkenet men formentlig ikke på badeværelset. Den forventede mængde er ca. 6 m 2. Arbejdet i forbindelse med nedtagning af fliser med asbestholdigt fliseklæb/-mørtel skal foretages i henhold til /8/-/10/ og arbejdet skal anmeldes til arbejdstilsynet. Fliseklæb skal klassificeres som asbestholdigt (farligt) affald. Der er konstateret bly i fliseglasuren i to ud af tre analysere prøver fra fliseglasur (P1 og P3) svarende til farligt affald. På baggrund af de udtagne prøver vurderes det, at der er anvendt blyholdigt fliseglasur på vægfliser men formentlig ikke på mosaik gulvfliser. Den forventede mængde er ca. 12 m 2 på badeværelset og ca. 6 m 2 i køkkenet. Arbejdet i forbindelse med nedtagning af fliser med blyholdigt glasur skal foretages i henhold til /11/ og arbejdet skal anmeldes til arbejdstilsynet. Fliseglasur skal klassificeres som blyholdigt farligt affald. Gulve Der er konstateret et lavt indhold af PCB i den udtagne prøve fra linoleumsgulvet (P2) på niveau med grænseværdien for fri anvendelse af materialer. Der er konstateret ca. 20 m 2 linoleumsgulv i køkkenet og gangen, som skal fjernes og bortskaffes som PCB-holdigt affald til godkendt modtager. Maling Der er i malingsprøven udtaget fra vægge på værelset (P5) konstateret indhold af PCB over grænseværdien for fri anvendelse. Malingsprøven betragtes som repræsentativ for alle vægge i boligen. Det vurderes, at malingen skal afrenses ved nedbrydning af væggene. Arbejdet skal foretages med relevante arbejdsmiljømæssige hensyn og afrenset maling skal bortskaffes som PCB-holdigt, dog ikke-farligt affald. I malingsprøverne udtaget fra udvendige døre og vinduer (P11) samt indvendige døre, radiatorer og lister (P4, P6, P7 og P8) er der konstateret indhold af PCB og bly over grænseværdien for fri anvendelse. Det vurderes, at vinduer og døre kan udtages hele og bortskaffes som PCB- og blyholdigt affald til godkendt modtager. Lister og radiatorer vurderes at kan nedtages hele og bortskaffes som PCB- og blyholdigt affald til godkendt modtager. Udvendigt vurderes der at være tale om maling fra to stalddøre og fire vinduer, som skal bortskaffes som PCB- og blyholdigt affald. Indvendigt er der tale om meter lister samt ca. otte døre og radiatorer, som skal bortskaffes som PCB- og blyholdigt affald. Tagbelægning Der er i prøven fra tagpladerne (P9) konstateret asbest. Pladerne vurderes at kunne nedtages hele uden at ødelægge de enkelte plader. Arbejdet vurderes derved at være mindre støvende, men skal foretages i henhold til /8/ - /10/ og arbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Hele tagfladen skal nedtages og skal klassificeres som asbestholdigt (farligt) affald. Generelle forhold Generelt skal forhold vedr. håndtering, kildesortering og bortskaffelse af ovenfor nævnte materialer ske efter anvisning fra Skanderborg Kommune. Der kan på trods af den gennemførte indledende miljøscreening ikke udelukkes, at der forekommer miljøfarlige stoffer andre steder end de undersøgte, herunder indhold af PCB i oprindelige termoruder mv. Træffes der under nedrivningsarbejdet byggematerialer, som mistænkes at kan indeholde farlige stoffer, skal rådgiver derfor omgående kontaktes. Dansk Miljørådgivning A/S

8 Smedetoften 16, Skanderborg Side 7 8. Referencer /1/ Dansk Asbestforening, november Vejledende retningslinier for sanering af PCB. /2/ AT-Intern instruks nr om PCB. /3/ Københavns Kommune. Bly grænseværdier i affald. 14. april /4/ Arbejdstilsynet, februar At-Vejledning D Nedrivning. /5/ Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald. /6/ Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen, Jord og Affald, nr. 1 / 2011 /7/ PCB-Vejledning, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, udateret. /8/ BEK nr af Bekendtgørelse om asbest med senere ændringer. /9/ Arbejdstilsynet, juli At-Vejledning stoffer og materialer C.2.2. Asbest. /10/ Dansk Asbestforening, Asbestvejledning. Vejledning og beskrivelse for udførelse af asbestsanering. /11/ Dansk Asbestforening, Blyvejledning. Vejledning og beskrivelse for udførelse af blysanering. /12/ Statens Byggeforskningsinstitut, SBi-anvisning 241. Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger. /13/ Statens Byggeforskningsinstitut, SBi-anvisning 242. Renovering af bygninger med PCB. Dansk Miljørådgivning A/S

9 Bilag 1

10 Bilag 1. Adresse: Smedetoften 16 Skanderborg. #1 Oversigt ejendom fra øst. #2 Oversigt ejendom fra nordøst. #3 Område for P1 badeværelse. #4 P1 glasur og fliseklæb/-mørtel vægfliser lyseblå. #5 Område for P2 køkken. #6 P2 linoleumsgulv.

11 #7 Område for P3 køkken. #8 P3 glasur og fliseklæb/-mørtel vægfliser grå. #9 Område for P4 køkken. #10 P4 blå maling dør #11 Område for P5 værelse. #12 P5 lilla vægmaling.

12 #13 Område for P6 - værelse. #14 P6 grøn maling dør. #15 Område for P7 værelse. #16 P7 grå/lys gul maling lister. #17 Område for P8 værelse. #18 P8 mørk grå maling dør.

13 #19 Område for P9 tag. #20 P9 tagplade. #21 Område for P10 badeværelse. #22 P10 fliseglasur og fliseklæb/- mørtel gulvfliser (mosaik). #23 Område for P11 udvendigt. #24 P11 lys grøn maling dør.

14 Bilag 2

15 Stueplan N P11 PCB bly P5 PCB bly P10 Bly asbest P6 PCB bly P4 PCB bly P1 Bly asbest P7 PCB bly P8 PCB bly P2 PCB P3 Bly asbest P9 Asbest Signaturforklaring: Område for udtaget prøve Indholdet i prøven er under grænseværdierne Indholdet i prøven er over grænseværdien for fri anvendelse af materialer men under grænseværdien for farligt affald Indholdet i prøven klassificeres som farligt affald Bilag: 2 Målestok: ikke målfast Dato: Udført af: SD Smedetoften 16, Skanderborg Situationsskitse Stueplan

16 Bilag 3

17 Dansk Miljørådgivning A/S Laboratorieresultat - asbestanalyse Sagsnr.: Rekvirent: VD Sagsnavn: Smedetoften 16 Adresse: Smedetoften Skanderborg Prøveudtager: SSH Dato: 30. januar 2014 Metoder og materialer Materialeprøven er analyseret ved lysmikroskopi ( x forstørrelse) med polarisator, hvorved indholdet af asbestfibre i materialeprøven be- eller afkræftes. Resultat Prøve Prøve udtaget: nr. P1 P3 P9 P10 Flise med fliseklæb Flise med fliseklæb Tagplade Gulvmosaik med klæb Asbest-holdigt materiale Ikke påvist Påvist Påvist Ikke påvist #1 Asbestfiber i fliseklæb P3 (ca 15x forstørrelse) #2 Asbestfibre i fliseklæb P3 (100x forstørrelse) #1 Asbestfiber i tagplade P9 (ca 15x forstørrelse) #2 Asbestfibre i tagplade P9 (400x forstørrelse)

18 Konklusion: Der kan ved lysmikroskopi med polarisator påvises asbest-fibre i de analyserede materialeprøver P3 og P9. Analyse udført af: Rune T. Høgh Dato: 6. februar 2014, Ry

19 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: Carsten Bach Riis(CB) Sagsnavn: Smedetoften 16, Skanderborg Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: P Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) mg/kg 1 EPA 3052m ICP/MS 20 Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 10

20 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: Carsten Bach Riis(CB) Sagsnavn: Smedetoften 16, Skanderborg Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: P Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.03 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS/MS 28 PCB nr. 52 < 0.04 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS/MS 28 PCB nr. 101 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS/MS 28 PCB nr. 118 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS/MS 28 PCB nr. 138 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS/MS 28 PCB nr. 153 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS/MS 28 Total 7 Indicator PCB excl. LOQ 0.02 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS/MS Total 7 Indicator PCB x 5 excl. LOQ 0.10 mg/kg 0.05 M 0303 GC/MS/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen for pcb er hævet pga. interferens på analytten. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 10

21 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: Carsten Bach Riis(CB) Sagsnavn: Smedetoften 16, Skanderborg Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: P Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) mg/kg 1 EPA 3052m ICP/MS 20 Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 10

22 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: Carsten Bach Riis(CB) Sagsnavn: Smedetoften 16, Skanderborg Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: P Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 150 mg/kg 1 EPA 3052m ICP/MS 20 PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.18 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.88 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 af 10

23 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: Carsten Bach Riis(CB) Sagsnavn: Smedetoften 16, Skanderborg Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: P Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 2.1 mg/kg 1 EPA 3052m ICP/MS 20 PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.43 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 af 10

24 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: Carsten Bach Riis(CB) Sagsnavn: Smedetoften 16, Skanderborg Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: P Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 1400 mg/kg 1 EPA 3052m ICP/MS 20 PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < 0.06 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.24 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 1.2 mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen for pcb 52 er hævet pga. interferens på analytten. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 6 af 10

25 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: Carsten Bach Riis(CB) Sagsnavn: Smedetoften 16, Skanderborg Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: P Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 820 mg/kg 1 EPA 3052m ICP/MS 20 PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < 0.06 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.13 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.66 mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen for pcb 52 er hævet pga. interferens på analytten. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 7 af 10

26 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: Carsten Bach Riis(CB) Sagsnavn: Smedetoften 16, Skanderborg Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: P Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 2200 mg/kg 1 EPA 3052m ICP/MS 20 PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.66 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 3.3 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 8 af 10

27 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: Carsten Bach Riis(CB) Sagsnavn: Smedetoften 16, Skanderborg Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: P Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 19 mg/kg 1 EPA 3052m ICP/MS 20 Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 9 af 10

28 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: Carsten Bach Riis(CB) Sagsnavn: Smedetoften 16, Skanderborg Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: P Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 120 mg/kg 1 EPA 3052m ICP/MS 20 PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.28 mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen for pcb 52 er hævet pga. interferens på analytten. Um (%) Kundecenter Tel Signe Vork Nissen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 10 af 10

29 Bilag 4

30 Dansk Miljørådgivning A/S Vejledende generel beskrivelse af forholdsregler ved arbejde med materialer indeholdende PCB, bly og asbest samt bortskaffelse af disse Nedenstående retningslinjer skal betragtes som generelle anbefalinger, der kan anvendes som baggrundsmateriale ved vurdering af de enkelte sager. Vejledningen skal altid tilpasses det konkrete projekt, hvor andre, evt. i det enkelte projekt mere hensigtsmæssige, forholdsregler kan tages i brug. Sidst i notatet er der anført henvisninger til myndighedernes krav og anbefalinger samt mere udførlige beskrivelser af arbejdsmetoder mm. Der kan være andre miljøproblematiske stoffer i et byggeri, men de tre ovennævnte stoffer er de mest almindelige. Det gælder generelt for alle typer af arbejde indeholdende farlige stoffer, at det er entreprenøren/nedbryderen, der konkret vurderer, hvordan arbejdet tilrettelægges og herunder sikrer: at unge under 18 år ikke arbejder med farlige stoffer, at medarbejderne instrueres grundigt forud for arbejde med farlige stoffer, at de foreskrevne velfærdsfaciliteter stilles til rådighed for medarbejderne, at der udarbejdes en APV og arbejdsplan forud for arbejdet, at arbejdet forud skal anmeldes til kommunen, som anviser bortskaffelsen af affald, at arbejde med asbest indendøre og arbejde med støvende asbest forud anmeldes til AT. Hvis flere entreprenører skal arbejde på samme byggeplads og ved mere end 10 medarbejdere på pladsen samtidigt, er det bygherres ansvar, at der udarbejdes en PSS (plan for sikkerhed og sundhed). Det anbefales, at der i konkrete sager tages kontakt til myndighederne (AT og kommune) i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Vejledning om asbest i skibe

Vejledning om asbest i skibe Vejledning om asbest i skibe Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Historikken for asbest I (100 år med asbest)

Historikken for asbest I (100 år med asbest) Historikken for asbest I (100 år med asbest) 1880: Udvinding af asbest begynder fra forskellige bjergarter og mineraler (visse silikater med fiberstruktur) 1899: I DK begynder man at anvende asbest til

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! 2 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør af asbestcement

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere