TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard Anders Krantz, Brian Franklin

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Parkeringsrestriktion ved Vestamager Naturcenter Suplerende skiltning på Tømmerupvej Nedlæggelse af sti, Amager Landevej Eventuelt...10 Bilagsoversigt

3 Teknik- og Miljøudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/31135 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Dagsordenen godkendtes. 2

4 Teknik- og Miljøudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/2678 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz RESUMÉ A) Besøg i Lufthavnen Udvalget mødes kl på Kystvejen, ved Teknikbygningen bag lågerne (der er åbne), umiddelbart efter parkeringspladsen, P15. Der er ca. 800 m fra rundkørslen ved butikkerne. Dem, der er i bil, kan parkere ved Teknikbygningen. Besøg på ARC Efterfølgende er der besøg på ARC, hvor vi mødes kl på adressen, Kraftværksvej 31, 2300 København S. B) Indkøb af 2 biler til hjemmeplejen. C) Oversigt over uheld i kommunen. D) Referat af møde i Grønt Råd den /BGR INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Program besøg i Lufthavnen den 9. oktober /14 2 Lukket 3 Åben Uheldsoversigt for perioden /14 4 Åben Referat fra Grønt Råd d. 29. september /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 3

5 Teknik- og Miljøudvalget d Parkeringsrestriktion ved Vestamager Naturcenter Åben sag Sagsnr.: 14/26374 Sagsansvarlig: ish.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz RESUMÉ Besøgende til Vestamager Naturcenter har svært ved at få plads til parkering, primært i weekenderne pga. langtidsparkerede biler på p-pladsen ved Naturcenteret. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der indføres udvidet parkeringsrestriktion også i weekenderne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Besøgende samt medarbejderne på Naturcenteret har erfaret, at det især i weekenderne er svært at finde plads på P-pladsen ved Naturcenteret(ved Otto Baches Alle). Det er især beboerne fra lokalområdet og pendlere, som bruger parkeringspladsen dagligt - bl.a. fordi det er den eneste P-plads i Ørestads-området, hvor der er fri parkering. Ved at ophæve den nuværende restriktion, som er 3 timer på hverdage, anbefaler Teknisk Forvaltning i stedet, at der laves 6 timers parkering alle dage, inkl. weekend. På den måde vil man undgå pendlerparkering samt afhjælpe problemet med parkering fra lokalområdet i weekenderne. HØRING Forvaltningen har haft dialog med Naturstyrelsen, der som udgangspunkt mener at initiativet er godt. Der indhentes samtykke fra Politiet. LOVGRUNDLAG Vejlovens 10. Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt. ØKONOMI Udgifterne dækkes af vejafdelingens driftsmidler. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 4

6 Teknik- og Miljøudvalget d at den nuværende restriktion med 3 timers parkering på hverdage ophæves, og at der i stedet laves 6 timers parkering, gældende alle dage, inkl. weekend. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Henvendelse fra borger - parkering ved Naturcenter.pdf /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 5

7 Teknik- og Miljøudvalget d Suplerende skiltning på Tømmerupvej Åben sag Sagsnr.: 14/29768 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget henvendelser fra ryttere, der beskriver de farlige situationer, man som rytter oplever på Tømmerupvej s vestlige del. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, at der opsættes advarselstavler om ridende på kørebanen mellem Englandsvej og Lille Ugandavej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse omkring trafiksikkerheden og trafikkulturen ved ridning på Tømmerupvej. Der klages over: Bilernes hastighed når de passerer de ridende Overhaling på trods af modgående trafik Bilerne kører helt tæt op bag rytter, når hesten ikke kan trække ud til siden Bilister dytter, når de møder en hest Tilråb og håndtegn fra bilister Chikanerende kørsel (eks. måden forbipassagen sker) Påkørsel af ekvipage (hest og rytter som en enhed) Teknisk Forvaltning er bekendt med, at forholdene er snævre på Tømmerupvej, og at det kræver hensyntagen og kørsel efter forholdene for alle trafikanter herunder også cyklister, ridende og gående. De konkrete problemstillinger ovenfor er sager, som skal behandles af politiet i det omfang, at det er hensynsløs færdsel og chikane. Forvaltningen har på baggrund af henvendelserne vurderet, at det kan hjælpe, at skilte med ridende på kørebanen. Dette vil formodentlig ikke ændre på bilisternes adfærd generelt, men det vil være med til at understrege, at ridende er køretøjer på linje med biler. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der opsættes såkaldte A 23-tavler, ridende på kørebanen, på en strækning af Tømmerupvej. Teknisk Forvaltning anbefaler at man starter med at sætte to par skilte op mellem Englandsvej og Lille Ugandavej 6

8 Teknik- og Miljøudvalget d Den endelige placering bliver udpeget i forhold til eksisterende skiltning mv. og der skal indhentes samtykke fra politiet. HØRING Forslag til skiltning skal godkendes af politiet LOVGRUNDLAG Tømmerupvej er en kommunal vej. Tårnby Kommune er således både vej ejer og myndighed, vejlovens 2 og 10. I henhold til bekendtgørelse om vejafmærkning 11 om opsætning af advarselstavler opsættes disse meter før farestedet udenfor tættere bebygget område. Da Tømmerupvej er skiltet med byzonetavle forventes det, at tavlerne kan opsættes uden afstandsgivende undertavle. I henhold til færdselsloven er en rytter til hest et køretøj, på lige fod med biler og motorcykler. ØKONOMI Skiltningen koster cirka 3500,- kr. pr skilt inkl. galge. Det er pt. udgangspunktet, at der skal være cirka 4 skilte. Politiets accept kan vise, at der er behov for flere. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, 1. at Teknisk Forvaltning udarbejder forslag og søger politiets samtykke 2. at Teknisk Forvaltning herefter opsætter skiltene. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Hjælp os ryttere på Tømmerupvej.pdf /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 7

9 Teknik- og Miljøudvalget d Nedlæggelse af sti, Amager Landevej 259 Åben sag Sagsnr.: 14/26219 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz RESUMÉ Køberen af ejendommen Amager Landevej 259 (matr. nr. 21 r, Tømmerup By, Tårnby) ønsker at nedlægge en privat fællessti, der er udlagt på ejendommens matrikel. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere anbefalet nedlæggelse og salg af det pågældende stiudlægs østlige fortsættelse, der dog var selvstændigt matrikuleret og ejet af Tårnby Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at den udlagte sti på ejendommen Amager Landevej 259 nedlægges, og at procedure herfor opstartes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af en udlagt privat fællessti på matr. nr. 21r Tømmerup By, da ejendommens nye ejer ønsker at kunne råde frit over arealet. Stien er den vestlige del af den sti der, indtil fornyeligt (efter udvalgets beslutning om tilladelse til at nedlægge stien), gik fra Amager Landevej til Tømmerup Stationsvej. Da arealet, som ønskes overtaget, er udlagt som privat fællessti, skal det nedlægges som vejareal. Der er kun en yderligere lodsejer, som har tilgrænsende areal til stiudlægget. Teknisk Forvaltning anbefaler at stiarealet nedlægges og at procedure herfor igangsættes, og at udgifter i denne forbindelse til notering på matriklen samt berigtigelse af tingbogen afholdes af ansøger. HØRING Ved nedlæggelse af udlagt vej/stiareal, der kun kan have betydning for ejerne af de tilgrænsende ejendomme, skal der følges en procedure, hvorved en påtænkt beslutning herom skal meddeles til de berørte grundejere med en tre ugers høringsfrist. LOVGRUNDLAG Privatvejsloven Nedlæggelse og omlægning, 72, 74. stk. 2., 76 og 78. 8

10 Teknik- og Miljøudvalget d ØKONOMI I henhold til Privatvejsloven 76, stk. 1 kan kommunen pålægge de grundejere, der er interesseret i nedlæggelsen, omkostningerne ved den matrikulære berigtigelse, herunder eventuelle ledningsdeklarationer. Ansøger er gjort opmærksom på dette forhold. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at privat fælles stiudlæg på ejendommen Amager Landevej 259 nedlægges 2. at procedure herfor igangsættes uden udgift for kommunen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Amager Landevej /14 2 Åben Nedlæggelse af privat fællessti /14 3 Åben Nedlæggelse af vejareal/privat fællessti, Tømmerup Stationsvej /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 9

11 Teknik- og Miljøudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/31135 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Forvaltningen undersøger muligheder for at forbedre de trafikale forhold på skolevejene, Pilegård Alle og Nordmarksvej. 10

12 Teknik- og Miljøudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Program besøg i Lufthavnen den 9. oktober 2014 (173569/14) 2. (Lukket bilag) 3. Uheldsoversigt for perioden (174876/14) 4. Referat fra Grønt Råd d. 29. september 2014 (172085/14) 3. Parkeringsrestriktion ved Vestamager Naturcenter 1. Henvendelse fra borger - parkering ved Naturcenter.pdf (159519/14) 4. Suplerende skiltning på Tømmerupvej 1. Hjælp os ryttere på Tømmerupvej.pdf (171592/14) 5. Nedlæggelse af sti, Amager Landevej Amager Landevej 259 (160486/14) 2. Nedlæggelse af privat fællessti (169883/14) 3. Nedlæggelse af vejareal/privat fællessti, Tømmerup Stationsvej 9 (74711/14) 11

13 Bilag: 2.1. Program besøg i Lufthavnen den 9. oktober 2014 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

14

15 Bilag: 2.3. Uheldsoversigt for perioden Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

16 Signaturforklaring Uheld: Registrerede uheld ej stedfæstede af VD Registrerede uheld foreløbigt stedfæstede af VD Registrerede uheld stedfæstede af Tårnby Kommune Uheldsart: Personskadeuheld Personskadeuheld ej stedfæstede af VD Personskadeuheld foreløbigt stedfæstede af VD Personskadeuheld stedfæstede af Tårnby Kommune Materielskadeuheld Materielskadeuheld ej stedfæstede af VD Materielskadeuheld foreløbigt stedfæstede af VD Materielskadeuheld stedfæstede af Tårnby Kommune Anden materielskadeuheld Anden materielskadeuheld ej stedfæstede af VD Anden Materielskadeuheld foreløbigt stedfæstede af VD Anden Materielskadeuheld stedfæstede af Tårnby Kommune Ekstrauheld Ekstrauheld ej stedfæstede af VD Ekstrauheld foreløbigt stedfæstede af VD Ekstrauheld stedfæstede af Tårnby Kommune

17 Personskadeuheld : Uheld hvor personer dræbes eller påføres skader. Materielskadeuheld: Uheld hvor der på grund af skadens omfang er optaget rapport Anden Materielskadeuheld: Uheld, hvor der optages rapport af andre årsager Ekstrauheld: Uheld med mindre materielskade, hvor der ikke optages rapport, men som er kommet til politiets kendskab

18 Uheldsoversigt Periode

19 Bilag: 2.4. Referat fra Grønt Råd d. 29. september 2014 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 Referat fra møde i Grønt Råd mandag den 29. september 2014, kl i mødelokale 215 Møde nr. 2/2014 Til stede: Jan Jakobsen, Heidi Ladegaard, Betina Grimm, Viviane Mortensen, Ebbe Kyrø, Jesper Horn Larsen, Jørgen Jensen, Dirch Jansen Schmidt, Svend-Erik Fangel Pedersen, Inge Christiansen, Heidi Jaque, Stella Blichfeldt, Inger Seeberg Sturm Afbud: Bent Larsen, Sven Norup, Allan Holst Formand bød velkommen til suppleanterne Heidi Jaque fra Danmarks Naturfredningsforening samt Stella Blichfeldt fra Naturstyrelsen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat Referat af 31. marts 2014 blev godkendt. 3. Meddelelser Rideforbudsskilte status Status for Tårnby Kommune ingen vil kendes ved de opsatte skilte, hverken grundejere i Tømmerup området eller Lufthavnen. Det er derfor besluttet, at skiltene nedtages. Til orientering kan det meddeles, at der på dagsordenen på det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde medtages punktet opsætning af skilte på Tømmerupvej, der indikerer, at man kan møde en hest på vejen. Status for Dragør Kommune Danmarks Naturfredningsforeningen pointerer overfor Dragør Kommune, at der står skilte i kommunen. Dette bliver der fulgt op på. Til orientering kan det meddeles, at der er en gennemgående ridesti fra Tårnby Kommune gennem Kongelunden og ud til Fasanstien. Revision af fredningsbestemmelserne for Kastrup Strandpark Status Der var offentligt høringsmøde den 5. september 2014 om udvidelse af eksisterende fredning i Kastrup Strandpark. Fredningsnævnet har skrevet referat. Tårnby Kommune har indtil nu ikke hørt mere fra Fredningsnævnet.

21 Friluftsrådet så gerne at et erstatningsbyggefelt for campingbygning ved Amager Strandvej var præciseret og indskrevet i fredningsforslaget. Kommuneplan orientering Forslag til kommuneplan er med på Kommunalbestyrelsesmøde i oktober. Herefter sendes den i offentlig høring. Friluftsrådet vil i et høringssvar pege på at afsnittet om det åbne land og kulturarv (9 bygninger tilbage i Tårnby Kommune) er reduceret i forhold til planstrategien. Øresundsparken orientering Der arbejdes i øjeblikket på at få lavet et grundlag til græs og et plantebælte ind mod naboer på Søvænget. Spring ud af Naturen-Bussen (fra Svend-Erik Fangel Pedersen, Friluftsrådet) Reklame for projekt mellem Friluftsrådet og Nordeafonden. Spring på bussen er naturaktiviteter for de 0-6 årige, pædagoger, dagplejer på Vestamager Naturskolen. 4. Dagsordenspunkter 1. Kunstgræsbane i Travbaneparken (fra Svend-Erik F. Pedersen, Friluftsrådet) Formand bekræftede, at der er planer om en kunstgræsbane i Travbaneparken. Budgetbehandling herom skal vedtages i morgen tirsdag den på Kommunalbestyrelsesmøde. Der tages hensyn til at vælge det mest miljørigtige, bl.a. sand som underlag ved igangsættelse af projekt. Kunstgræsbaner skal drænes til kloaksystemet, og der skal gives en udledningstilladelse til. DBU anbefaler 3. generation af kunstgræsbaner. Friluftsrådet redegjorde for de risici, der i dag vurderes som at være forbundet med kunstgræsbaner og i den forbindelse have redegjort for, hvorledes anlægget sikres mod de miljømæssige og sundhedsmæssige risici. Strider bl.a. imod skybrudsplanerne, at man lægger disse baner. 2. Ret til færdsel på arealer i landzonen (fra Svend-Erik F. Pedersen, Friluftsrådet) Dragør Kommune har ændret arealanvendelse fra landbrugsjord til ridebane iht. landzonetilladelse. Man kan indskrænke ved at indhegne.

22 Man har adgang til udyrket areal efter 24 i Naturbeskyttelsesloven. Pricipielt er landzonetilladelsen ikke præcedens skabende for landbrugsejendomme i landzonen. Der vurderes i de konkrete sager. 3. Kitesufing (fra Inge Christiansen, DOF) Hvorvidt det er et problem med kitesurfing i Tårnby/Dragør kommuner? Stella Blichfeldt, Naturstyrelsen meddeler, at der er tydelige regler for, hvor man kan kitesurfe på kyststrækningerne også af hensyn til fuglelivet. Der er skiltet godt de steder med reservatkort. Jørgen Jensen, Dragør Kommune nævnte, at der har været enkelte klager over kitesurfere, der flyver ind over parcelhusgrundene beliggende tættest på kysten. Heidi Jaque, DN nævnte, at der har været konflikter mellem ryttere og kitesurfer. Kitesurferne ligger inde på ridestien, når de har skoleundervisning. 4. Cykeltrafikanter i Naturparken (fra Inge Christiansen, DOF) Der opleves ved guidede ture konflikter med cykeltrafikanter som kører stærkt. Stella Blichfeldt, Naturstyrelsen kunne bekræfte, at de har fået flere meldinger om, at der kan opstå farlige situationer. Der tænkes i, at separere cykeltrafikanter og gående også ved fugletårn, tillige med at lave en kampagne om at vise hensyn til hinanden. Der er før og efter metrolågerne lavet bom samt rumlestriber. Kulturen blandt mountainbikere er blevet væsentlige bedre. Jørgen Jensen, Dragør Kommune meddeler, at der i forbindelse med Naturpark Amager arbejdes med at udvikle hele stiområdet til langsomme trafikanter. Området er i øvrigt en kæmpe succes. 5. Antal møder i Grønt Råd (fra Inge Christiansen, DOF) Kunne godt tænke sige flere møder i Grønt Råd. Bl.a. har man 4 møder i København. Formand meddelte, at ifølge vedtægter for Grønt Råd skal der afholdes 2 møder om året. Umiddelbart findes det ikke nødvendigt at udvide antal møder. Det bliver også svært at samle alle i midten af året grundet sommerferie. Men enhver var altid velkommen til, at kontakte vedkommende kommune, hvis man har spørgsmål, der evt. skulle med ind i en sagsbehandling eller komme med ideer/råd og forslag. Svend-Erik F. Pedersen, Friluftsrådet gav Inge Christiansen ret i, at ved kun 2 møder årligt, kan det være svært at give gode råd, inden der tages beslutninger og supplere med gode ideer og råd.

23 5. Næste møde, forslag 16. marts Datoen kan skrives ind i kalenderen. 6. Eventuelt Jørgen Jensen, Dragør Kommune gav en orientering om, hvad der arbejdes med i projekt omkring Naturpark Amager. Svend-Erik F. Pedersen, Friluftsrådet spurgte til status for landdiget. Jørgen Jensen, Dragør Kommune nævnte, at man stadigvæk er i gang med en analyserapport, hvilket var meget komplekst, idet man skal tilgodese mange samt flere beskyttelsesniveauer. Man går efter en samlet løsning. Betina Grimm, Tårnby Kommune meddelte, at Risikostyringsplan skal i Bygge- og Ejendomsudvalget på næste møde.

24 Bilag: 3.1. Henvendelse fra borger - parkering ved Naturcenter.pdf Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 Til Naturstyrelsen, Hovedstaden. Jeg ved ikke om denne mail er stilet til det rette sted, men jeg forsøger. Jeg hører til dem, som med glæde tager mine børnebørn med til Vestamager Naturcenter. Men vi har ofte erfaret, at det i weekenden er svært at finde plads på P-pladsen ved naturcentret (ved Otto Baches Alle). Jeg cykler imidlertid tit forbi parkeringspladsen omkr. kl. 22 om aftenen. Og jeg har bemærket at der altid er adskillige biler parkeret. Mindst 15 og ofte over 20 biler. Jeg formoder at det er beboere fra lokalområdet, som bruger denne P-plads til dagligt bl.a fordi det er den eneste P-plads i Ørestad, som er gratis. Jeg synes det er kedeligt, at dette går ud over brugere af Naturcentret, som P-pladsen vel primært er beregnet for. Mit forslag er derfor at der laves en eller anden form for regulering. Selv om det er dejligt med gratis P- plads, foretrækker jeg dog en mindre P-afgift fremfor en overfyldt P-plads. På den store P-plads ved Dyrehaven er der P-afgift. Hvis dette ikke lader sig gennemføre kunne man som minimum sætte et skilt op med at P-pladsen er forbeholdt besøgende på Naturcentret. Hvis denne mail er stilet forkert, kan I måske hjælpe mig med, hvor jeg skal henvende mig. I øvrigt: Tak for et rigtig flot og veldrevet naturcenter på Vestamager. Med venlig hilsen Jens Henrik Jakobsen Fælledfold København S Tlf

26 Bilag: 4.1. Hjælp os ryttere på Tømmerupvej.pdf Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

27 GÜNTHER, PETER Fra: Jan Jakobsen Sendt: 04. september :28 Til: GÜNTHER, PETER Emne: Fwd: Hjælp os ryttere, til at ride sikkert på Tømmerupvej Kategorier: Journaliseret Sendt fra min ipad Start på videresendt besked: Fra: Louise Weensgaard Dato: 12. jun CEST Til: Emne: Vedr.: Hjælp os ryttere, til at ride sikkert på Tømmerupvej Kære Tårnby Kommune & Dragør Kommune Jeg er da lidt ked af, at det eneste svar jeg har fået på denne henvendelse er ét autoreply! Jeg håber virkelig ikke, at vi er ude for et uheld, før der sker noget fra jeres side. Men det var jo det, der skulle til før en del af den dybe grøft på ridestien, i forlængelse af Inges Sti bag ved Haveforeningen Sønderbro, blev dækket. Flere heste var faldet i denne grøft, og ved det sidste uheld døde heste og rytteren fik vist også et par skader, hvis jeg husker rigtigt! Så vi er bare ude i at vente og se hvem den uheldige ekvipage og bilist bliver??? ÆV! Jeg vil meget gerne have en dialog omkring dette. Heste og ridning er en stor del af miljøet på denne del af Amager, og jeg synes det er ærgeligt at dette langsomt dør ud, fordi vi ikke føler os sikre, når vi rider rundt i området! Jeg ser frem tiil at høre fra jer. Med venlig hilsen Louise Weensgaard Mob From: To: Subject: Hjælp os ryttere, til at ride sikkert på Tømmerupvej Date: Tue, 27 May :38: Kære Tårnby Kommune & kære Dragør Kommune, medlemmer af Teknik- og Miljøudvalg m.m. 1

28 Hvis I ikke gider eller har tid til at læse den indledende historie, så scroll venligst ned til I møder overskriften Mulige løsninger. I lidt over 5 år har jeg haft hest opstaldet på Tømmerupvej, og nyder de muligheder vi har for at ride i naturen på Amager - på Amager Fælled eller i Kongelundsskoven, en lille rundtur på nogle af de anlagte ridestier langs Ugandaskoven, kolonihaverne, Inges Sti osv. Det, jeg absolut ikke nyder er, den uundgåelige tur langs Tømmerupvej, for at møde disse stier eller, for mit vedkommende, for at benytte Kastrup Tårnby Rideklub's arealer! De sidste 5 år er de trafikanter, vi møder, blevet meget aggressive og pågående. Der bliver ikke vist hensyn og flere gange udvikler det sig til råben og "håndtegn" fra bilisternes side og fra rytternes side. Bilister ruller vinduer ned eller stiger ud af bilen, for verbalt at kunne komme ud med hvad, de synes, er nødvendig! Når bilisterne rammer vores underben eller stigbøjler med sidespejlene så sidespejlene rent faktisk slår ind eller bliver slået af, så kører de for alt tæt på! Jeg vil helst ikke se, at dette ender i en ulykke, før nogen gør noget problemet. Det er ikke kun hesten og rytteren det går ud over! En hest på kg på kølerhjelmen af en bil, kan koste bilistens liv. Derudover, er der rigtig mange børn og unge mennesker, som også rider på vejen for at komme til rideklub eller skov! Disse børn og unge mennesker skal simpelthen kunne færdes sikkert på vejene, om det er til hest, til bens eller på cykel! Jeg er helt klar over at vi, som ryttere, bærer halvdelen af ansvaret. Som ryttere skal vi følge færdselsreglerne en hest og rytter anses, i følge færdselsloven, som et køretøj! Vi skal ikke ride ud alene på urutinerede heste og vi skal vise så meget hensyn som overhovedet muligt til de bilister, der passerer os. Som Tårnby og Dragør kommune, kender I selvfølgelig godt Tømmerupvejs udfordinger. Den er ikke særlig bred. Der er mange sving. Der er mange huse/gårde ud til vejen, der gør, at vi rytter ikke kan give ekstra plads til bilister, pga af f.eks. hække, folde m.m. De største problemer, vi som ryttere, møder hos bilisterne på Tømmerupvej er: 1. Bilister kører for stærkt 2. Bilister kører for tæt på hest og rytter 3. Selvom der kommer modkørende bil overhaler de 4. Bilister dytter 5. Bilister gasser op når de passerer 2

29 6. Har vi, som ryttere, ikke mulighed for at trække ud i rabatten for at lade bilister passere, når modkørende bil kommer, kører de helt op bag i hesten Mulige løsninger: 1. Sæt skilte op langs hele Tømmerupvej, der advarer/oplyser om heste og ryttere på vejen 2. Begræns bilisternes mulighed for at køre så stærkt, med vejbump, chikaner, indsnævringer. Dette ville også give ro i maven på de forældre, der bor langs Tømmerupvej og sender deres børn i skole på cykel! 3. Synlige skilte med hastighedsbegræning hele vejen langs Tømmerupvej Grunden til, at jeg nu sender denne mail, som jeg virkelig ikke håber ender i en virtuel skraldespand, er fordi jeg, både personligt samt mine venner og bekendte, bliver mere og mere påvirket af dette hver dag. For et par måneder siden fik jeg ny hest, som jeg har gjort trafiksikker og stadig arbejder med for at gøre bombesikker i naturen/trafikken, som min gamle hest var. Men det har virkelig fået mine øjne op for, hvor svært det egentlig er, når bilister opfører sig hensynsløst og hele tiden udviser, hvad der for en ny og usikker hest, minder om truende adfærd. (En bil eller motorcykel, der i høj fart kommer direkte imod eller snigende bagfra, kan tilnærmelsesvis sammenlignes med et angribende rovdyr i naturen.) I går kom en 17 årig rytter grædende hjem i stalden, fordi en lastbilchauffør var steget ud af bilen og truende havde råbt af hende, at hun da ikke havde noget at gøre på vejen, når hendes hest var bange for lastbiler. (1. Hvordan skal man vænne en hest til store, tunge køretøjer hvis man ikke er på vejen? 2. Hun skulle ride ca m fra Viberupstræde, hvor hun havde redet på ridestien langs Ugandaskoven, til gården hvor hesten står.) Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste som har henvendt sig omkring dette, og jeg håber virkelig at I kunne tage dette kæmpe problem op. På forhånd tak og jeg ser frem til at høre fra jer. Jeg står selvfølgelig til rådighed for hvad end spørgsmål I kunne have, eller hvis I ligefrem kunne have lyst til at komme med på en ridetur langs Tømmerupvej, for at opleve hvad vi oplever! Med venlig hilsen 3

30 Louise Weensgaard Fælledvej 200b 2791 Dragør Mob

31 Bilag: 5.1. Amager Landevej 259 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

32 Nedlæggelse af privat fællessti, vejareal Areal som ønsket tilbageført til grunden Amager Landevej 259, matrikel nummer 21 r 1:300 2i 21r 259! 3h 7000a 261! a Am 21f ger Lan ej dev 21d

33 Bilag: 5.2. Nedlæggelse af privat fællessti Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

34 GÜNTHER, PETER Fra: Poul Skytte Høj Sendt: 28. august :50 Til: FALKENBLAD, STIG Emne: ejendommen Amager Landevej 259, 2770 Kastrup, matr. nr. 21 r Tømmerup by, Tårnby Til Stig Falkenblad Idet jeg refererer til dagens behagelige telefonsamtale, skal jeg tillade mig at vende tilbage til Dem. Når jeg henvender mig til Dem skyldes det, at jeg for boet efter Jonna Nielsen nu har solgt den boet tilhørende ejendom, marts. Nr. 21 r Tømmerup by, Tårnby, beliggende Amager Landevej 259, 2770 Kastrup. Køberen af ejendommen ønsker at overtage det stiareal, som tidligere har været en adgangsvej til den nu for længst nedlagte Amager Bane, til Maglebylille Station. Stien, der ligger på ejendommens sydside, og som det for mig oplyste, skulle være indlemmet under matr. nr. 21 r ligger mod naboen, VVS firmaet Jens Kongeskov, med forretningsadresse, Tømmerup Stationsvej 9, 2770 Kastrup. Hvis det ikke er muligt, at overtage stien i hele sin bredde, er køberen interesseret i, at overtage halvdelen af stiarealet. Jeg har forstået, at Tårnby Kommune i sådanne sager, er forpligtet til at spørge begge tilstødende naboer, og for at sagen vil kunne nyde fremme, tillader jeg mig at oplyse såvel telefon- som adresse på Jens Kongeskov, som følger: mobil , og Jeg kan oplyse, at ejendommen er solgt med en aftalt overtagelsesdag den 01. oktober De bedes venligst fremsende Deres svar på ovennævnte henvendelse til undertegnede. Med venlig hilsen Poul Skytte Høj Statsaut. ejendomsmægler og Købermægler Skytte Høj Kongelundsvej 297 DK-2770 Kastrup Telefon: Direkte: Mobil:

35 Bilag: 5.3. Nedlæggelse af vejareal/privat fællessti, Tømmerup Stationsvej 9 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74711/14

36 Teknik- og Miljøudvalget d Nedlæggelse af vejareal/privat fællessti, Tømmerup Stationsvej 9 Åben sag Sagsnr.: 13/18520 Sagsansvarlig: ish.tf Fraværende: Brian Franklin Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ Ejeren af ejendommen Tømmerup Stationsvej 9/Amager Landevej 261 (matr. nr. 21f, Tømmerup By, Tårnby) ønsker at sammenlægge en privat fællessti, som ejes af Tårnby Kommune, med sin ejendom. I forsættelse af Teknik- og Miljøudvalgets samt Økonomiudvalgets beslutning af og har nedlæggelsen og en interessetilkendegivelse om overtagelse af vejarealet været i høring hos ejerne af de tilgrænsende ejendomme, hvorved der ikke er indkommet nogen indsigelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Proceduren i Privatvejsloven kapital 11 er nu gennemført, og der er ikke indkommet nogen indsigelser. I henhold til Privatvejsloven 72 skal vejmyndigheden tage stilling til spørgsmålet om nedlæggelse af en privat fællesvej, såfremt der fremsættes anmodning herom fra en grundejer, der har den fornødne interesse i sagen. Endvidere skal kommunen meddele den påtænkte beslutning til de berørte grundejere. I meddelelserne skal kommunen give en frist på mindst 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag, jf. Privatvejsloven 74. stk. 2. Kommunen skal, i henhold til Privatvejsloven 78, sørge for matrikulær berigtigelse, herunder eventuelle ledningsdeklarationer. Omkostningen ved den matrikulære berigtigelse pålægges ansøger, hvilket kommunen har hjemmel til i henhold til Privatvejsloven 76, stk. 1. Nedlæggelse af areal som vejareal vil give en forøgelse af grundværdien for grundejeren, og dermed vil ejendomsskatten øges. Arealet er omfattet af lokalplan 92 Erhvervs- og boligområde ved Maglebylille. Da der ikke er tale om en etableret sti, vurderes arealet ikke at være omfattet af Lokalplanens 5.1, om at veje og stier skal bibeholdes. Der er derfor ikke noget planmæssigt til hinder for, at matriklen/vejarealet kan sammenlægges med en af de omkringliggende matrikler, og der skal ikke foretages yderligere i forhold til lokalplanen. HØRING Der er ikke indkommet interessetilkendegivelse fra de tilgrænsende grundejere omkring ønsket overtagelse af arealet. 1

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere