TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard Anders Krantz, Brian Franklin

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Parkeringsrestriktion ved Vestamager Naturcenter Suplerende skiltning på Tømmerupvej Nedlæggelse af sti, Amager Landevej Eventuelt...10 Bilagsoversigt

3 Teknik- og Miljøudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/31135 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Dagsordenen godkendtes. 2

4 Teknik- og Miljøudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/2678 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz RESUMÉ A) Besøg i Lufthavnen Udvalget mødes kl på Kystvejen, ved Teknikbygningen bag lågerne (der er åbne), umiddelbart efter parkeringspladsen, P15. Der er ca. 800 m fra rundkørslen ved butikkerne. Dem, der er i bil, kan parkere ved Teknikbygningen. Besøg på ARC Efterfølgende er der besøg på ARC, hvor vi mødes kl på adressen, Kraftværksvej 31, 2300 København S. B) Indkøb af 2 biler til hjemmeplejen. C) Oversigt over uheld i kommunen. D) Referat af møde i Grønt Råd den /BGR INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Program besøg i Lufthavnen den 9. oktober /14 2 Lukket 3 Åben Uheldsoversigt for perioden /14 4 Åben Referat fra Grønt Råd d. 29. september /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 3

5 Teknik- og Miljøudvalget d Parkeringsrestriktion ved Vestamager Naturcenter Åben sag Sagsnr.: 14/26374 Sagsansvarlig: ish.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz RESUMÉ Besøgende til Vestamager Naturcenter har svært ved at få plads til parkering, primært i weekenderne pga. langtidsparkerede biler på p-pladsen ved Naturcenteret. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der indføres udvidet parkeringsrestriktion også i weekenderne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Besøgende samt medarbejderne på Naturcenteret har erfaret, at det især i weekenderne er svært at finde plads på P-pladsen ved Naturcenteret(ved Otto Baches Alle). Det er især beboerne fra lokalområdet og pendlere, som bruger parkeringspladsen dagligt - bl.a. fordi det er den eneste P-plads i Ørestads-området, hvor der er fri parkering. Ved at ophæve den nuværende restriktion, som er 3 timer på hverdage, anbefaler Teknisk Forvaltning i stedet, at der laves 6 timers parkering alle dage, inkl. weekend. På den måde vil man undgå pendlerparkering samt afhjælpe problemet med parkering fra lokalområdet i weekenderne. HØRING Forvaltningen har haft dialog med Naturstyrelsen, der som udgangspunkt mener at initiativet er godt. Der indhentes samtykke fra Politiet. LOVGRUNDLAG Vejlovens 10. Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt. ØKONOMI Udgifterne dækkes af vejafdelingens driftsmidler. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 4

6 Teknik- og Miljøudvalget d at den nuværende restriktion med 3 timers parkering på hverdage ophæves, og at der i stedet laves 6 timers parkering, gældende alle dage, inkl. weekend. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Henvendelse fra borger - parkering ved Naturcenter.pdf /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 5

7 Teknik- og Miljøudvalget d Suplerende skiltning på Tømmerupvej Åben sag Sagsnr.: 14/29768 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget henvendelser fra ryttere, der beskriver de farlige situationer, man som rytter oplever på Tømmerupvej s vestlige del. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, at der opsættes advarselstavler om ridende på kørebanen mellem Englandsvej og Lille Ugandavej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse omkring trafiksikkerheden og trafikkulturen ved ridning på Tømmerupvej. Der klages over: Bilernes hastighed når de passerer de ridende Overhaling på trods af modgående trafik Bilerne kører helt tæt op bag rytter, når hesten ikke kan trække ud til siden Bilister dytter, når de møder en hest Tilråb og håndtegn fra bilister Chikanerende kørsel (eks. måden forbipassagen sker) Påkørsel af ekvipage (hest og rytter som en enhed) Teknisk Forvaltning er bekendt med, at forholdene er snævre på Tømmerupvej, og at det kræver hensyntagen og kørsel efter forholdene for alle trafikanter herunder også cyklister, ridende og gående. De konkrete problemstillinger ovenfor er sager, som skal behandles af politiet i det omfang, at det er hensynsløs færdsel og chikane. Forvaltningen har på baggrund af henvendelserne vurderet, at det kan hjælpe, at skilte med ridende på kørebanen. Dette vil formodentlig ikke ændre på bilisternes adfærd generelt, men det vil være med til at understrege, at ridende er køretøjer på linje med biler. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der opsættes såkaldte A 23-tavler, ridende på kørebanen, på en strækning af Tømmerupvej. Teknisk Forvaltning anbefaler at man starter med at sætte to par skilte op mellem Englandsvej og Lille Ugandavej 6

8 Teknik- og Miljøudvalget d Den endelige placering bliver udpeget i forhold til eksisterende skiltning mv. og der skal indhentes samtykke fra politiet. HØRING Forslag til skiltning skal godkendes af politiet LOVGRUNDLAG Tømmerupvej er en kommunal vej. Tårnby Kommune er således både vej ejer og myndighed, vejlovens 2 og 10. I henhold til bekendtgørelse om vejafmærkning 11 om opsætning af advarselstavler opsættes disse meter før farestedet udenfor tættere bebygget område. Da Tømmerupvej er skiltet med byzonetavle forventes det, at tavlerne kan opsættes uden afstandsgivende undertavle. I henhold til færdselsloven er en rytter til hest et køretøj, på lige fod med biler og motorcykler. ØKONOMI Skiltningen koster cirka 3500,- kr. pr skilt inkl. galge. Det er pt. udgangspunktet, at der skal være cirka 4 skilte. Politiets accept kan vise, at der er behov for flere. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, 1. at Teknisk Forvaltning udarbejder forslag og søger politiets samtykke 2. at Teknisk Forvaltning herefter opsætter skiltene. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Hjælp os ryttere på Tømmerupvej.pdf /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 7

9 Teknik- og Miljøudvalget d Nedlæggelse af sti, Amager Landevej 259 Åben sag Sagsnr.: 14/26219 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz RESUMÉ Køberen af ejendommen Amager Landevej 259 (matr. nr. 21 r, Tømmerup By, Tårnby) ønsker at nedlægge en privat fællessti, der er udlagt på ejendommens matrikel. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere anbefalet nedlæggelse og salg af det pågældende stiudlægs østlige fortsættelse, der dog var selvstændigt matrikuleret og ejet af Tårnby Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at den udlagte sti på ejendommen Amager Landevej 259 nedlægges, og at procedure herfor opstartes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af en udlagt privat fællessti på matr. nr. 21r Tømmerup By, da ejendommens nye ejer ønsker at kunne råde frit over arealet. Stien er den vestlige del af den sti der, indtil fornyeligt (efter udvalgets beslutning om tilladelse til at nedlægge stien), gik fra Amager Landevej til Tømmerup Stationsvej. Da arealet, som ønskes overtaget, er udlagt som privat fællessti, skal det nedlægges som vejareal. Der er kun en yderligere lodsejer, som har tilgrænsende areal til stiudlægget. Teknisk Forvaltning anbefaler at stiarealet nedlægges og at procedure herfor igangsættes, og at udgifter i denne forbindelse til notering på matriklen samt berigtigelse af tingbogen afholdes af ansøger. HØRING Ved nedlæggelse af udlagt vej/stiareal, der kun kan have betydning for ejerne af de tilgrænsende ejendomme, skal der følges en procedure, hvorved en påtænkt beslutning herom skal meddeles til de berørte grundejere med en tre ugers høringsfrist. LOVGRUNDLAG Privatvejsloven Nedlæggelse og omlægning, 72, 74. stk. 2., 76 og 78. 8

10 Teknik- og Miljøudvalget d ØKONOMI I henhold til Privatvejsloven 76, stk. 1 kan kommunen pålægge de grundejere, der er interesseret i nedlæggelsen, omkostningerne ved den matrikulære berigtigelse, herunder eventuelle ledningsdeklarationer. Ansøger er gjort opmærksom på dette forhold. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at privat fælles stiudlæg på ejendommen Amager Landevej 259 nedlægges 2. at procedure herfor igangsættes uden udgift for kommunen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Amager Landevej /14 2 Åben Nedlæggelse af privat fællessti /14 3 Åben Nedlæggelse af vejareal/privat fællessti, Tømmerup Stationsvej /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 9

11 Teknik- og Miljøudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/31135 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin, Anders Krantz BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Forvaltningen undersøger muligheder for at forbedre de trafikale forhold på skolevejene, Pilegård Alle og Nordmarksvej. 10

12 Teknik- og Miljøudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Program besøg i Lufthavnen den 9. oktober 2014 (173569/14) 2. (Lukket bilag) 3. Uheldsoversigt for perioden (174876/14) 4. Referat fra Grønt Råd d. 29. september 2014 (172085/14) 3. Parkeringsrestriktion ved Vestamager Naturcenter 1. Henvendelse fra borger - parkering ved Naturcenter.pdf (159519/14) 4. Suplerende skiltning på Tømmerupvej 1. Hjælp os ryttere på Tømmerupvej.pdf (171592/14) 5. Nedlæggelse af sti, Amager Landevej Amager Landevej 259 (160486/14) 2. Nedlæggelse af privat fællessti (169883/14) 3. Nedlæggelse af vejareal/privat fællessti, Tømmerup Stationsvej 9 (74711/14) 11

13 Bilag: 2.1. Program besøg i Lufthavnen den 9. oktober 2014 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

14

15 Bilag: 2.3. Uheldsoversigt for perioden Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

16 Signaturforklaring Uheld: Registrerede uheld ej stedfæstede af VD Registrerede uheld foreløbigt stedfæstede af VD Registrerede uheld stedfæstede af Tårnby Kommune Uheldsart: Personskadeuheld Personskadeuheld ej stedfæstede af VD Personskadeuheld foreløbigt stedfæstede af VD Personskadeuheld stedfæstede af Tårnby Kommune Materielskadeuheld Materielskadeuheld ej stedfæstede af VD Materielskadeuheld foreløbigt stedfæstede af VD Materielskadeuheld stedfæstede af Tårnby Kommune Anden materielskadeuheld Anden materielskadeuheld ej stedfæstede af VD Anden Materielskadeuheld foreløbigt stedfæstede af VD Anden Materielskadeuheld stedfæstede af Tårnby Kommune Ekstrauheld Ekstrauheld ej stedfæstede af VD Ekstrauheld foreløbigt stedfæstede af VD Ekstrauheld stedfæstede af Tårnby Kommune

17 Personskadeuheld : Uheld hvor personer dræbes eller påføres skader. Materielskadeuheld: Uheld hvor der på grund af skadens omfang er optaget rapport Anden Materielskadeuheld: Uheld, hvor der optages rapport af andre årsager Ekstrauheld: Uheld med mindre materielskade, hvor der ikke optages rapport, men som er kommet til politiets kendskab

18 Uheldsoversigt Periode

19 Bilag: 2.4. Referat fra Grønt Råd d. 29. september 2014 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 Referat fra møde i Grønt Råd mandag den 29. september 2014, kl i mødelokale 215 Møde nr. 2/2014 Til stede: Jan Jakobsen, Heidi Ladegaard, Betina Grimm, Viviane Mortensen, Ebbe Kyrø, Jesper Horn Larsen, Jørgen Jensen, Dirch Jansen Schmidt, Svend-Erik Fangel Pedersen, Inge Christiansen, Heidi Jaque, Stella Blichfeldt, Inger Seeberg Sturm Afbud: Bent Larsen, Sven Norup, Allan Holst Formand bød velkommen til suppleanterne Heidi Jaque fra Danmarks Naturfredningsforening samt Stella Blichfeldt fra Naturstyrelsen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat Referat af 31. marts 2014 blev godkendt. 3. Meddelelser Rideforbudsskilte status Status for Tårnby Kommune ingen vil kendes ved de opsatte skilte, hverken grundejere i Tømmerup området eller Lufthavnen. Det er derfor besluttet, at skiltene nedtages. Til orientering kan det meddeles, at der på dagsordenen på det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde medtages punktet opsætning af skilte på Tømmerupvej, der indikerer, at man kan møde en hest på vejen. Status for Dragør Kommune Danmarks Naturfredningsforeningen pointerer overfor Dragør Kommune, at der står skilte i kommunen. Dette bliver der fulgt op på. Til orientering kan det meddeles, at der er en gennemgående ridesti fra Tårnby Kommune gennem Kongelunden og ud til Fasanstien. Revision af fredningsbestemmelserne for Kastrup Strandpark Status Der var offentligt høringsmøde den 5. september 2014 om udvidelse af eksisterende fredning i Kastrup Strandpark. Fredningsnævnet har skrevet referat. Tårnby Kommune har indtil nu ikke hørt mere fra Fredningsnævnet.

21 Friluftsrådet så gerne at et erstatningsbyggefelt for campingbygning ved Amager Strandvej var præciseret og indskrevet i fredningsforslaget. Kommuneplan orientering Forslag til kommuneplan er med på Kommunalbestyrelsesmøde i oktober. Herefter sendes den i offentlig høring. Friluftsrådet vil i et høringssvar pege på at afsnittet om det åbne land og kulturarv (9 bygninger tilbage i Tårnby Kommune) er reduceret i forhold til planstrategien. Øresundsparken orientering Der arbejdes i øjeblikket på at få lavet et grundlag til græs og et plantebælte ind mod naboer på Søvænget. Spring ud af Naturen-Bussen (fra Svend-Erik Fangel Pedersen, Friluftsrådet) Reklame for projekt mellem Friluftsrådet og Nordeafonden. Spring på bussen er naturaktiviteter for de 0-6 årige, pædagoger, dagplejer på Vestamager Naturskolen. 4. Dagsordenspunkter 1. Kunstgræsbane i Travbaneparken (fra Svend-Erik F. Pedersen, Friluftsrådet) Formand bekræftede, at der er planer om en kunstgræsbane i Travbaneparken. Budgetbehandling herom skal vedtages i morgen tirsdag den på Kommunalbestyrelsesmøde. Der tages hensyn til at vælge det mest miljørigtige, bl.a. sand som underlag ved igangsættelse af projekt. Kunstgræsbaner skal drænes til kloaksystemet, og der skal gives en udledningstilladelse til. DBU anbefaler 3. generation af kunstgræsbaner. Friluftsrådet redegjorde for de risici, der i dag vurderes som at være forbundet med kunstgræsbaner og i den forbindelse have redegjort for, hvorledes anlægget sikres mod de miljømæssige og sundhedsmæssige risici. Strider bl.a. imod skybrudsplanerne, at man lægger disse baner. 2. Ret til færdsel på arealer i landzonen (fra Svend-Erik F. Pedersen, Friluftsrådet) Dragør Kommune har ændret arealanvendelse fra landbrugsjord til ridebane iht. landzonetilladelse. Man kan indskrænke ved at indhegne.

22 Man har adgang til udyrket areal efter 24 i Naturbeskyttelsesloven. Pricipielt er landzonetilladelsen ikke præcedens skabende for landbrugsejendomme i landzonen. Der vurderes i de konkrete sager. 3. Kitesufing (fra Inge Christiansen, DOF) Hvorvidt det er et problem med kitesurfing i Tårnby/Dragør kommuner? Stella Blichfeldt, Naturstyrelsen meddeler, at der er tydelige regler for, hvor man kan kitesurfe på kyststrækningerne også af hensyn til fuglelivet. Der er skiltet godt de steder med reservatkort. Jørgen Jensen, Dragør Kommune nævnte, at der har været enkelte klager over kitesurfere, der flyver ind over parcelhusgrundene beliggende tættest på kysten. Heidi Jaque, DN nævnte, at der har været konflikter mellem ryttere og kitesurfer. Kitesurferne ligger inde på ridestien, når de har skoleundervisning. 4. Cykeltrafikanter i Naturparken (fra Inge Christiansen, DOF) Der opleves ved guidede ture konflikter med cykeltrafikanter som kører stærkt. Stella Blichfeldt, Naturstyrelsen kunne bekræfte, at de har fået flere meldinger om, at der kan opstå farlige situationer. Der tænkes i, at separere cykeltrafikanter og gående også ved fugletårn, tillige med at lave en kampagne om at vise hensyn til hinanden. Der er før og efter metrolågerne lavet bom samt rumlestriber. Kulturen blandt mountainbikere er blevet væsentlige bedre. Jørgen Jensen, Dragør Kommune meddeler, at der i forbindelse med Naturpark Amager arbejdes med at udvikle hele stiområdet til langsomme trafikanter. Området er i øvrigt en kæmpe succes. 5. Antal møder i Grønt Råd (fra Inge Christiansen, DOF) Kunne godt tænke sige flere møder i Grønt Råd. Bl.a. har man 4 møder i København. Formand meddelte, at ifølge vedtægter for Grønt Råd skal der afholdes 2 møder om året. Umiddelbart findes det ikke nødvendigt at udvide antal møder. Det bliver også svært at samle alle i midten af året grundet sommerferie. Men enhver var altid velkommen til, at kontakte vedkommende kommune, hvis man har spørgsmål, der evt. skulle med ind i en sagsbehandling eller komme med ideer/råd og forslag. Svend-Erik F. Pedersen, Friluftsrådet gav Inge Christiansen ret i, at ved kun 2 møder årligt, kan det være svært at give gode råd, inden der tages beslutninger og supplere med gode ideer og råd.

23 5. Næste møde, forslag 16. marts Datoen kan skrives ind i kalenderen. 6. Eventuelt Jørgen Jensen, Dragør Kommune gav en orientering om, hvad der arbejdes med i projekt omkring Naturpark Amager. Svend-Erik F. Pedersen, Friluftsrådet spurgte til status for landdiget. Jørgen Jensen, Dragør Kommune nævnte, at man stadigvæk er i gang med en analyserapport, hvilket var meget komplekst, idet man skal tilgodese mange samt flere beskyttelsesniveauer. Man går efter en samlet løsning. Betina Grimm, Tårnby Kommune meddelte, at Risikostyringsplan skal i Bygge- og Ejendomsudvalget på næste møde.

24 Bilag: 3.1. Henvendelse fra borger - parkering ved Naturcenter.pdf Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 Til Naturstyrelsen, Hovedstaden. Jeg ved ikke om denne mail er stilet til det rette sted, men jeg forsøger. Jeg hører til dem, som med glæde tager mine børnebørn med til Vestamager Naturcenter. Men vi har ofte erfaret, at det i weekenden er svært at finde plads på P-pladsen ved naturcentret (ved Otto Baches Alle). Jeg cykler imidlertid tit forbi parkeringspladsen omkr. kl. 22 om aftenen. Og jeg har bemærket at der altid er adskillige biler parkeret. Mindst 15 og ofte over 20 biler. Jeg formoder at det er beboere fra lokalområdet, som bruger denne P-plads til dagligt bl.a fordi det er den eneste P-plads i Ørestad, som er gratis. Jeg synes det er kedeligt, at dette går ud over brugere af Naturcentret, som P-pladsen vel primært er beregnet for. Mit forslag er derfor at der laves en eller anden form for regulering. Selv om det er dejligt med gratis P- plads, foretrækker jeg dog en mindre P-afgift fremfor en overfyldt P-plads. På den store P-plads ved Dyrehaven er der P-afgift. Hvis dette ikke lader sig gennemføre kunne man som minimum sætte et skilt op med at P-pladsen er forbeholdt besøgende på Naturcentret. Hvis denne mail er stilet forkert, kan I måske hjælpe mig med, hvor jeg skal henvende mig. I øvrigt: Tak for et rigtig flot og veldrevet naturcenter på Vestamager. Med venlig hilsen Jens Henrik Jakobsen Fælledfold København S Tlf

26 Bilag: 4.1. Hjælp os ryttere på Tømmerupvej.pdf Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

27 GÜNTHER, PETER Fra: Jan Jakobsen Sendt: 04. september :28 Til: GÜNTHER, PETER Emne: Fwd: Hjælp os ryttere, til at ride sikkert på Tømmerupvej Kategorier: Journaliseret Sendt fra min ipad Start på videresendt besked: Fra: Louise Weensgaard Dato: 12. jun CEST Til: Emne: Vedr.: Hjælp os ryttere, til at ride sikkert på Tømmerupvej Kære Tårnby Kommune & Dragør Kommune Jeg er da lidt ked af, at det eneste svar jeg har fået på denne henvendelse er ét autoreply! Jeg håber virkelig ikke, at vi er ude for et uheld, før der sker noget fra jeres side. Men det var jo det, der skulle til før en del af den dybe grøft på ridestien, i forlængelse af Inges Sti bag ved Haveforeningen Sønderbro, blev dækket. Flere heste var faldet i denne grøft, og ved det sidste uheld døde heste og rytteren fik vist også et par skader, hvis jeg husker rigtigt! Så vi er bare ude i at vente og se hvem den uheldige ekvipage og bilist bliver??? ÆV! Jeg vil meget gerne have en dialog omkring dette. Heste og ridning er en stor del af miljøet på denne del af Amager, og jeg synes det er ærgeligt at dette langsomt dør ud, fordi vi ikke føler os sikre, når vi rider rundt i området! Jeg ser frem tiil at høre fra jer. Med venlig hilsen Louise Weensgaard Mob From: To: Subject: Hjælp os ryttere, til at ride sikkert på Tømmerupvej Date: Tue, 27 May :38: Kære Tårnby Kommune & kære Dragør Kommune, medlemmer af Teknik- og Miljøudvalg m.m. 1

28 Hvis I ikke gider eller har tid til at læse den indledende historie, så scroll venligst ned til I møder overskriften Mulige løsninger. I lidt over 5 år har jeg haft hest opstaldet på Tømmerupvej, og nyder de muligheder vi har for at ride i naturen på Amager - på Amager Fælled eller i Kongelundsskoven, en lille rundtur på nogle af de anlagte ridestier langs Ugandaskoven, kolonihaverne, Inges Sti osv. Det, jeg absolut ikke nyder er, den uundgåelige tur langs Tømmerupvej, for at møde disse stier eller, for mit vedkommende, for at benytte Kastrup Tårnby Rideklub's arealer! De sidste 5 år er de trafikanter, vi møder, blevet meget aggressive og pågående. Der bliver ikke vist hensyn og flere gange udvikler det sig til råben og "håndtegn" fra bilisternes side og fra rytternes side. Bilister ruller vinduer ned eller stiger ud af bilen, for verbalt at kunne komme ud med hvad, de synes, er nødvendig! Når bilisterne rammer vores underben eller stigbøjler med sidespejlene så sidespejlene rent faktisk slår ind eller bliver slået af, så kører de for alt tæt på! Jeg vil helst ikke se, at dette ender i en ulykke, før nogen gør noget problemet. Det er ikke kun hesten og rytteren det går ud over! En hest på kg på kølerhjelmen af en bil, kan koste bilistens liv. Derudover, er der rigtig mange børn og unge mennesker, som også rider på vejen for at komme til rideklub eller skov! Disse børn og unge mennesker skal simpelthen kunne færdes sikkert på vejene, om det er til hest, til bens eller på cykel! Jeg er helt klar over at vi, som ryttere, bærer halvdelen af ansvaret. Som ryttere skal vi følge færdselsreglerne en hest og rytter anses, i følge færdselsloven, som et køretøj! Vi skal ikke ride ud alene på urutinerede heste og vi skal vise så meget hensyn som overhovedet muligt til de bilister, der passerer os. Som Tårnby og Dragør kommune, kender I selvfølgelig godt Tømmerupvejs udfordinger. Den er ikke særlig bred. Der er mange sving. Der er mange huse/gårde ud til vejen, der gør, at vi rytter ikke kan give ekstra plads til bilister, pga af f.eks. hække, folde m.m. De største problemer, vi som ryttere, møder hos bilisterne på Tømmerupvej er: 1. Bilister kører for stærkt 2. Bilister kører for tæt på hest og rytter 3. Selvom der kommer modkørende bil overhaler de 4. Bilister dytter 5. Bilister gasser op når de passerer 2

29 6. Har vi, som ryttere, ikke mulighed for at trække ud i rabatten for at lade bilister passere, når modkørende bil kommer, kører de helt op bag i hesten Mulige løsninger: 1. Sæt skilte op langs hele Tømmerupvej, der advarer/oplyser om heste og ryttere på vejen 2. Begræns bilisternes mulighed for at køre så stærkt, med vejbump, chikaner, indsnævringer. Dette ville også give ro i maven på de forældre, der bor langs Tømmerupvej og sender deres børn i skole på cykel! 3. Synlige skilte med hastighedsbegræning hele vejen langs Tømmerupvej Grunden til, at jeg nu sender denne mail, som jeg virkelig ikke håber ender i en virtuel skraldespand, er fordi jeg, både personligt samt mine venner og bekendte, bliver mere og mere påvirket af dette hver dag. For et par måneder siden fik jeg ny hest, som jeg har gjort trafiksikker og stadig arbejder med for at gøre bombesikker i naturen/trafikken, som min gamle hest var. Men det har virkelig fået mine øjne op for, hvor svært det egentlig er, når bilister opfører sig hensynsløst og hele tiden udviser, hvad der for en ny og usikker hest, minder om truende adfærd. (En bil eller motorcykel, der i høj fart kommer direkte imod eller snigende bagfra, kan tilnærmelsesvis sammenlignes med et angribende rovdyr i naturen.) I går kom en 17 årig rytter grædende hjem i stalden, fordi en lastbilchauffør var steget ud af bilen og truende havde råbt af hende, at hun da ikke havde noget at gøre på vejen, når hendes hest var bange for lastbiler. (1. Hvordan skal man vænne en hest til store, tunge køretøjer hvis man ikke er på vejen? 2. Hun skulle ride ca m fra Viberupstræde, hvor hun havde redet på ridestien langs Ugandaskoven, til gården hvor hesten står.) Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste som har henvendt sig omkring dette, og jeg håber virkelig at I kunne tage dette kæmpe problem op. På forhånd tak og jeg ser frem til at høre fra jer. Jeg står selvfølgelig til rådighed for hvad end spørgsmål I kunne have, eller hvis I ligefrem kunne have lyst til at komme med på en ridetur langs Tømmerupvej, for at opleve hvad vi oplever! Med venlig hilsen 3

30 Louise Weensgaard Fælledvej 200b 2791 Dragør Mob

31 Bilag: 5.1. Amager Landevej 259 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

32 Nedlæggelse af privat fællessti, vejareal Areal som ønsket tilbageført til grunden Amager Landevej 259, matrikel nummer 21 r 1:300 2i 21r 259! 3h 7000a 261! a Am 21f ger Lan ej dev 21d

33 Bilag: 5.2. Nedlæggelse af privat fællessti Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

34 GÜNTHER, PETER Fra: Poul Skytte Høj Sendt: 28. august :50 Til: FALKENBLAD, STIG Emne: ejendommen Amager Landevej 259, 2770 Kastrup, matr. nr. 21 r Tømmerup by, Tårnby Til Stig Falkenblad Idet jeg refererer til dagens behagelige telefonsamtale, skal jeg tillade mig at vende tilbage til Dem. Når jeg henvender mig til Dem skyldes det, at jeg for boet efter Jonna Nielsen nu har solgt den boet tilhørende ejendom, marts. Nr. 21 r Tømmerup by, Tårnby, beliggende Amager Landevej 259, 2770 Kastrup. Køberen af ejendommen ønsker at overtage det stiareal, som tidligere har været en adgangsvej til den nu for længst nedlagte Amager Bane, til Maglebylille Station. Stien, der ligger på ejendommens sydside, og som det for mig oplyste, skulle være indlemmet under matr. nr. 21 r ligger mod naboen, VVS firmaet Jens Kongeskov, med forretningsadresse, Tømmerup Stationsvej 9, 2770 Kastrup. Hvis det ikke er muligt, at overtage stien i hele sin bredde, er køberen interesseret i, at overtage halvdelen af stiarealet. Jeg har forstået, at Tårnby Kommune i sådanne sager, er forpligtet til at spørge begge tilstødende naboer, og for at sagen vil kunne nyde fremme, tillader jeg mig at oplyse såvel telefon- som adresse på Jens Kongeskov, som følger: mobil , og Jeg kan oplyse, at ejendommen er solgt med en aftalt overtagelsesdag den 01. oktober De bedes venligst fremsende Deres svar på ovennævnte henvendelse til undertegnede. Med venlig hilsen Poul Skytte Høj Statsaut. ejendomsmægler og Købermægler Skytte Høj Kongelundsvej 297 DK-2770 Kastrup Telefon: Direkte: Mobil:

35 Bilag: 5.3. Nedlæggelse af vejareal/privat fællessti, Tømmerup Stationsvej 9 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 09. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74711/14

36 Teknik- og Miljøudvalget d Nedlæggelse af vejareal/privat fællessti, Tømmerup Stationsvej 9 Åben sag Sagsnr.: 13/18520 Sagsansvarlig: ish.tf Fraværende: Brian Franklin Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ Ejeren af ejendommen Tømmerup Stationsvej 9/Amager Landevej 261 (matr. nr. 21f, Tømmerup By, Tårnby) ønsker at sammenlægge en privat fællessti, som ejes af Tårnby Kommune, med sin ejendom. I forsættelse af Teknik- og Miljøudvalgets samt Økonomiudvalgets beslutning af og har nedlæggelsen og en interessetilkendegivelse om overtagelse af vejarealet været i høring hos ejerne af de tilgrænsende ejendomme, hvorved der ikke er indkommet nogen indsigelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Proceduren i Privatvejsloven kapital 11 er nu gennemført, og der er ikke indkommet nogen indsigelser. I henhold til Privatvejsloven 72 skal vejmyndigheden tage stilling til spørgsmålet om nedlæggelse af en privat fællesvej, såfremt der fremsættes anmodning herom fra en grundejer, der har den fornødne interesse i sagen. Endvidere skal kommunen meddele den påtænkte beslutning til de berørte grundejere. I meddelelserne skal kommunen give en frist på mindst 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag, jf. Privatvejsloven 74. stk. 2. Kommunen skal, i henhold til Privatvejsloven 78, sørge for matrikulær berigtigelse, herunder eventuelle ledningsdeklarationer. Omkostningen ved den matrikulære berigtigelse pålægges ansøger, hvilket kommunen har hjemmel til i henhold til Privatvejsloven 76, stk. 1. Nedlæggelse af areal som vejareal vil give en forøgelse af grundværdien for grundejeren, og dermed vil ejendomsskatten øges. Arealet er omfattet af lokalplan 92 Erhvervs- og boligområde ved Maglebylille. Da der ikke er tale om en etableret sti, vurderes arealet ikke at være omfattet af Lokalplanens 5.1, om at veje og stier skal bibeholdes. Der er derfor ikke noget planmæssigt til hinder for, at matriklen/vejarealet kan sammenlægges med en af de omkringliggende matrikler, og der skal ikke foretages yderligere i forhold til lokalplanen. HØRING Der er ikke indkommet interessetilkendegivelse fra de tilgrænsende grundejere omkring ønsket overtagelse af arealet. 1

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 6. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Grønt Råd

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Grønt Råd TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Grønt Råd Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: 15.00-17.05 Sted: C2 Deltagere: Lars Brandstrup Nielsen, Arne S. Hansen, Betina Grimm, Viviane Mortensen, Bertel Riber, Kim Jørgensen, Jørgen

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 8. december 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 13. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 8. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning.

Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning. Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 trafikogveje@viborg.dk www.viborg.dk Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning. Ejerene

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Vedr. Druestrupvej 12, 4632 Bjæverskov Ridebane I landzonetilladelse dateret 25. April 2006 fra Skovbo Kommune er der bl.a. meddelt

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Keld Hansen får tilladelse til at omlægge den private fællesvej og etablere en overkørsel til Tvedvej.

Keld Hansen får tilladelse til at omlægge den private fællesvej og etablere en overkørsel til Tvedvej. TEKNIK & MILJØ Vej og Park Dato: 21. oktober 2016 Sagsnr.: 16/10502 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Annonce Annonce

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 27. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/09409-22 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet en klage

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 13. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 5. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til.

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til. Dato 4. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06595-9 Side 1/5 Klage over anlæg og placering af offentlig stibro Du har ved brev af 21. april 2015 klaget (sammen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 13. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014.

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014. Dato 8. maj 2014 Dokument 13/21599 Påbud om reetablering af oppløjet sti Vejdirektoratet har behandlet en klage af 30. oktober 2013 fra L på vegne af H, Ø vej 71, over Kommunens påbud af 9. oktober 2013

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 12. juni 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere