TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan 102 " Et område ved Kastrup Station". Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet den 19. juni 2007 vedtaget Lokalplan 102 endeligt. Vedtagelsen bekendtgøres offentlig i Amager Bladet den 10. juli 2007 i overensstemmelse med vedlagte annoncetekst. Med venlig hilsen Gitte Jørgensen Afdelingsleder / Kirsten Smidt Teknisk designer Tårnby Rådhus Telefon Mandag-onsdag adresse: Amager Landevej 76 Telefax Tors , Fre Kastrup Giro Iøvrigt tidsbestilling efter aftale Internet:

2 TÅRNBY KOMMUNE Offentlig bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan 102 "Et område ved Kastrup Station". Tårnby Kommunalbestyrelse har den 19. juni 2007 vedtaget Lokalplan 102 "Et område ved Kastrup Station" endeligt. Lokalplanområdet støder op til den nye metrostation mod øst, op til et åbent lavt boligområde mod syd, til et etagebyggeri på Kastruplundgade mod vest og mod nord til et blandet villa- og etagebyggeri på Alleen, som er en del af centerområdet i Kastruplundgade. Formålet med lokalplanen er, at Metroens 3. etape er ved at være færdig og de tilstødende arealer, skal indrettes, så der skabes en sammenhæng mellem stationen og byen. Kastruplundgade Ved Stationen Alleen ± I forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse er der truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af planen jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, idet det er vurderet, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet. Denne afgørelse kan inden 4 uger fra dags dato påklages til Naturklagenævnet jf. Lov om miljøvurdering af planen og programmer 16 og Lov om planlægning 60. Ved Stationen Oberst Kochs Alle Ifølge planlovens 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter 30 retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i 19 eller 40. Klagevejledning Ifølge planlovens 58. stk. 1 kan kun retlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De mener, at Kommunalbestyrelsen ikke har hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Der gælder en klagefrist på 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, det vil sige fra den 10. juli Klage over retlige forhold skal indgives til Naturklagenævnet Frederiksborggade 15, 1360 København K. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Hvis De vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene skal dette ske inden 6 måneder fra den nævnte dato. Kommunalbestyrelsen lader lokalplanen tinglyse på alle ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplanen og den offentlige bekendtgørelse kan De se på Tårnby Rådhus, Informationen og Teknisk Forvaltning samt på kommunens biblioteker. Planen kan også ses på Tårnby s hjemmeside Tårnby Kommune, Rådhuset Amager Landevej Kastrup

3 KLAGEVEJLEDNING Vejledning til påklage af afgørelser truffet i henhold til Lov om Planlægning. Tallene i parentes ved deloverskrifterne angiver den tilhørende paragraf i Lov om Planlægning. Hvem skal der klages til Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Telefon : Fax: Hvad kan der klages over ( 58) 1) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 35, stk. 1. 2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 47, stk. 1 3) Kommunalbestyrelsers og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljøministeren i henhold til 11g stk. 4. 4) Regionsråds og kommunalbestyrelsers afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2. Disse afgørelser er typisk truffet med hjemmel i 19 (dispensationssager) eller 43 (sager omhandlende overholdelse af bestemmelser i lokalplaner). 5) Miljøministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter regler fastsat i henhold til 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det skal bemærkes, at såfremt Deres klage falder inden for punkt 4, tager Naturklagenævnet kun stilling til, om alle retsregler og retsprincipper er fulgt. Naturklagenævnet tager i denne situation ikke stilling til, om kommunens skøn i sagen og dermed afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvem kan klage ( 59) Miljøministeren. enhver med retlig interesse i sagens udfald. og for så vidt angår kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser: landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Hvordan klager man ( 60) Bortset fra klage over landzoneafgørelser indgives alle klager skriftligt til Naturklagenævnet.

4 Klage over landzoneafgørelser indgives skriftligt til Tårnby Kommune. Kommunen videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med den afgørelse der er klaget over og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Frist for indgivelse af klage ( 60) Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (normalt dagen efter den er afsendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Virkning af at der klages ( 60) Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Naturklagenævnet kan ændre afgørelsen. Indbringelse for domstolene ( 62) Naturklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter at Naturklagenævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter Naturklagenævnets afgørelse indtil domstolen måtte bestemme noget andet. Naturklagenævnets behandling af klager Nævnets sekretariat undersøger om klagen er rettidig og om den der klager er klageberettiget. Hvis disse formelle betingelser ikke er opfyldt, bliver klagen afvist. Er de opfyldt, sørger sekretariatet for at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse i sagen. Hvis der er væsentlige oplysninger i en sag, som klageren eller eventuelle andre parter ikke kender, vil sekretariatet informere disse for at få deres eventuelle bemærkninger til oplysningerne. I nogle sager er det nødvendigt, at nævnet eller sekretariatet ser på det sted, som sagen handler om. Hvis det er tilfældet, bliver sagens parter orienteret om besigtigelsen og inviteret til at deltage. Når en sag er afgjort, sender sekretariatet afgørelsen til klageren og andre, der skal underrettes. Klagegebyr Jf. Bekendtgørelse nr. 47 af 20. januar 2004 om gebyr for indbringelse af klager for Naturklagenævnet er det en betingelse for nævnets behandling af Deres klage, efter planlovens 58 stk 1 nr. 1, 3 og 4, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

5 TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 102 "Et område ved Kastrup Station" Amager Strandvej Kastruplundgade Alleen Krostræde Ved Stationen Skøjtevej

6 ORIENTERING Regler for Lokalplaners udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes anvendelse, fællesanlæg, spildevandsforhold, varmeforsyning, afskærmningsforanstaltninger, beplantning, vej- og stiforhold osv. i overensstemmelse med planlovens 15. Udarbejdelse Efter planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det kan f.eks. være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, nedrivninger af bebyggelse eller bestemmelser for bevaring af ældre bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng med de eksisterende byområder, det omgivende landskab samt med kommunens planlægning i øvrigt. Disposition Hæftet består af to dele - en planredegørelse og en lokalplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i området og en redegørelse for lokalplanens indhold, samt dens forhold til den øvrige planlægning. Planredegørelsen har alene til formål at orientere kommunens borgere og andre interesserede parter om den planlagte udvikling og har ingen juridisk gyldighed. Lokalplanen består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse er bindende for grundejere og panthavere m.fl. Lokalplanen tinglyses på alle ejendomme inden for lokalplanens område. Offentliggørelse Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som normalt er på 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til interesserede foreninger, Miljøministeriet og til andre statslige og kommunale myndigheder, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter behandling af eventuelle indsigelser og ændringsforslag vedtage planen endeligt. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt til de, der rettidigt har fremsat indsigelse. Retsvirkninger Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, tinglyses lokalplanen på de ejendomme, der er omfattet af planen. Det betyder, at der ikke må etableres forhold, der er i strid med planen. De almindelige bestemmelser i lovgivningen, f.eks. Byggelov, Planlov etc. gælder fortsat for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. Udarbejdet af Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning 2

7 LOKALPLAN 102 Et område ved Kastrup Station Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning Baggrunden for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen Områdets anvendelse Adgangs- og parkeringsforhold Ubebyggede arealer og beplantning Forhold til anden planlægning og lovgivning Landsplanlægning Kystnærhedszone Landsplandirektiv Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan 1. Lokalplanens formål 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Matrikulære forhold 5. Bygninger og anlægs omfang og placering 6. Bygningernes ydre fremtræden 7. Ubebyggede arealer og beplantning 8. Vej- og stiforhold 9. Parkering 10. Støj 11. Ledningsforhold 12. Ophævelse af lokalplan 13. Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag A: Matrikulære forhold Kortbilag B: Arealanvendelsesplan Regionplan 2005 for Københavns Amt Stationsnært område Kommuneplan Lokalplan 50 Andet Fortidsminder Højdegrænser Varmeforsyning Zonestatus Spildevandsplan Støj Servitutter Jordforurening 3

8 REDEGØRELSE Indledning Lokalplanområdet støder op til den nye metrostation mod øst. Mod syd grænser området op til et åben-lavt boligområde, mod vest til et etagebyggeri på Kastruplundgade og mod nord et blandet villa og etagebyggeri på Alleen som en del af centerområdet i Kastruplundgade. Baggrunden for lokalplanen Baggrunden for lokalplanen er, at metroens 3. etape er ved at være færdiggjort og de arealer, der støder op til skal indrettes, så der skabes en sammenhæng mellem stationen og byen. Området bliver centralt med optimal adgang til kollektiv trafik. Kommunalbestyrelsen ønsker at fortætte området på de grunde, der ligger lige syd for Flyverbo og sikre, at en del af den ældre bebyggelse bevares, idet nogle bygninger stammer fra Kastrup landsby. Eksisterende forhold Lokalplanen er opdelt i 3 delområder. Delområde I er et markant etageboligområde "Flyverbo", hvor en del af byggeriet, kaldet "slangen", snor sig gennem området i skiftende etagehøjder fra 3 til 7 etager. Derudover er der nogle enkelte blokke, der ligger som randbebyggelse mod Kastruplundgade, Alleen og Ved Stationen. Blokkene er opført i samme stil som "slangen". Delområde II er et blandet håndværks- og boligområde. Her ligger bl.a. et gammelt smedeværksted, der er opført i Det oprindelige hus er noget forfaldent, og en del af værkstedet er ombygget i 1960'erne og har ikke nogen arkitektonisk eller historisk bevaringsværdi. Der er endnu nogle villaer fra slutningen af 1800-tallet og et autoværksted. Delområde III består bl.a. af nogle bygninger, der muligvis er opført før 1800-tallet og stammer fra Kastrup landsby. Der er sket bygningsændringer, men landsbykarakteren kan fornemmes. Udover boliger ligger der en VVS-installatør. 4

9 LOKALPLANENS INDHOLD Formålet med lokalplanen Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en fortætning i en del af området og samtidig at bevare de eksisterende historiske og arkitektoniske værdier i området. Kastrup står foran store forandringer bl.a. foranlediget af Metroen, og det er derfor vigtigt at sikre de eksisterende værdier samtidig med, at området indgår som en del af den udvikling, der er i gang. Områdets anvendelse Etagebebyggelsen Flyverbo er fra Flyverbo består dels af en traditionel karrébebyggelse, der er placeret langs vejene og en meget markant bebyggelse, der bryder med det ellers regelrette karrémønster ved at have en tværgående retning og bølgende udformning i varierende højde. Lokalplanen fastholder området i sin nuværende form og anvendelse. For at sikre at stationsforpladsen kan indrettes med de nødvendige funktioner og opnå de bedst mulige adgangsforhold, ændres vejforløbet af Ved Stationen, så den bøjes ind over det nordøstlige hjørne. Med dette opnår man en udvidelse af stationens forpladsareal. Delområde II, der i dag er en åben bebyggelse med værksteder og boliger, bliver med lokalplanen udlagt til boligområde med mulighed for at opføre nye boliger. Bygningshøjden aftrappes fra 4 etager ved Kastruplundsgade ned til 2 etager mod Metroen. Flyverbo 5

10 Delområde III bevares, idet flere bygninger stammer fra Kastrup landsby. Særlig Ved Stationen 17 og 19 er bevaringsværdige. Husene er sammenbyggede og stammer fra begyndelsen af 1800-tallet, muligvis før, og er stadig stråtækte og delvis i bindingsværk. I delområdet vil der ikke blive mulighed for nybyggeri, men udelukkende en hensynsfuld vedligeholdelse eller modernisering. Adgangs- og parkeringsforhold Delområde I har i dag, og skal fortsat have adgang fra Kastruplundgade, Alleen og Ved Stationen. I Delområde II etableres der adgang fra Ved Stationen. Der skal indrettes parkeringspladser under terræn i forbindelse med nybyggeriet i den del af bebyggelsen, der kan være mellem 3 og 4 etager. For den øvrige bebyggelse kan der etableres parkering på terræn og/eller under. Ved Stationen Det forreste hus blev nedrevet i 1989 Ved Stationen

11 Hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen skal fungere som adgangsvej til bebyggelsen for gående og indrettes som en lille plads. Delområde III vejbetjenes som i dag. Ved Stationen er tænkt ensrettet med trafik kørende fra syd mod nord. Ubebyggede arealer og beplantning For delområde I skal de ubebyggede arealer fortsat fremstå åbne for at understrege den markante bebyggelse. For delområde II skal de ubebyggede arealer indrettes med opholdsarealer for den nye bebyggelse, og der kan etableres en offentlig sti fra "Flyverbo2 til Ved Stationen som vist på kortbilag B. I delområde III sker der ingen ændringer af de ubebyggede arealer for boligbebyggelsen. Den gamle station og arealerne omkring den indgår i den nye forplads, hvor vejtracéet ændres af hensyn til indretningen af pladsen. 7

12 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Landsplanlægning Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen og er således omfattet af planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne. De særlige krav til planlægningen i de kystnære dele af byzonerne er imidlertid begrænset til situationer, hvor der reelt er tale om påvirkning af kystlandskabet. For lokalplanens område er der ingen visuel sammenhæng med kysten. Der er derfor ikke foretaget nogen vurdering af de visuelle påvirkninger af kystlandskabet. Landsplandirektiv Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne i et landsplandirektiv, Miljø- og Energiministeriets cirkulære af 30. april 1997 om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup. Cirkulæret indeholder bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken i lufthavnen. Den sydlige del af Ved Stationen ligger inden for "områder uden for lufthavnen med byggerestriktioner." Ifølge cirkulæret skal boliger isoleres, så det indendørs støjniveau for soveog opholdsrum ikke overstiger 30 db(a). Da der ikke sker ændringer syd for Ved Stationen, er dette ikke af betydning for lokalplanen. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tårnby Kommune har jf. lovens 4 truffet afgørelse om, at nærværende lokalplan ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering jf. lovens 3. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Københavns Amt er blevet hørt forud for afgørelsen. Regionplan 2005 for Københavns Amt Stationsnært område Lokalplanområdet er stationsnært og er derfor et område, hvor det ifølge regionplanen skal tilstræbes at øge boligrummeligheden. Der er derfor mulighed for at hæve bebyggelsesprocenten. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 1.B15 og 1.B18 i kommuneplanen. For rammeområde 1.B15 Ved Stationen tillades en bebyggelsesprocent på 40. Til området knyttes endvidere værdier om: Bevarelse af eksisterende kvaliteter. Bæredygtighed. For rammeområde 1.B18 Flyverbo tillades en samlet bebyggelsesprocent på 85. Til området knyttes værdier som: Fysisk miljø af høj kvalitet Håndtere regional udvikling. Stabilitet i lokalsamfundet. Denne lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplanen. 8

13 Lokalplan 50 Matrikelnumrene 3t, 14, 43a, 43b, 44b, 45a, 1kk og 1al Kastrup By, Kastrup er omfattet af lokalplan 50. Lokalplanen aflyses for disse matrikler. Andet Fortidsminder Der er ikke begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder inden for anlægsområdet. Findes der mod forventning fortidsminder under et jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af lov nr. 473 af 7. juni 2001 (museumsloven) 27. Højdegrænser Af hensyn til flysikkerheden skal Københavns Lufthavn registrere og godkende faste og midlertidige hindringer, der ligger mellem kote 25 meter og kote 50 meter. Højere hindringer skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Varmeforsyning Ny bebyggelse skal forsynes i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 582 af 22. juni 2000 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og Tårnby Kommunes varmeplanlægningsgrundlag. Zonestatus Området ligger i byzone. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Tårnby Kommunes spildevandsplan fra Delområde 1 ligger inden for spildevandsplanens opland I, mens delområderne 2 og 3 primært ligger i opland II. Spildevand fra lokalplanområdets bygninger og anlæg skal afledes i overensstemmelse med den til enhver tids gældende spildevandsplans bestemmelser. Støj En del af området ligger inden for lokalplan 50. Lokalplanen ophæves for den del, der indgår i denne lokalplan. Servitutter Inden for en afstand af 30 m fra Metroens spormidte findes der en række servitutter, der beskriver højde- og dybdebegrænsninger samt ledningsforhold. For matr. nr. 8m gælder Deklaration af 14. august 1950 vedrørende indretning af de ubebyggede arealer. Deklarationen aflyses for den del af matriklen, der skal indrettes til vej og forplads. Jordforurening Københavns Amt har kortlagt formodet jordforurening på matrikelnumrene 53a og 53d på vidensniveau 1 udover den almene byforurening. Idet der er konstateret jordforurening på vidensniveau 1, skal der i henhold til jordforureningslovens 8, inden påbegyndelse af bygge- og anlægsaktiviteter, foreligge et oprensningsprojekt godkendt af Københavns Amt. Efter d skal der rettes henvendelse til Tårnby Kommune. 9

14 LOKALPLAN TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 102 Et område ved Kastrup Station I henhold til Lov om planlægning (Lov nr. 883 af 18. august 2004) med senere ændringer fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål: at skabe mulighed for fortætning. at sikre at nyt boligbyggeri indpasses i området på en så harmonisk og hensigtsmæssig måde som muligt. at sikre bevaring af en del af bebyggelsen. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag A, og inddeles i 3 delområder, som vist på kortbilag B. Delområderne omfatter følgende matrikelnumre: Delområde I - etagebebyggelse 8m, del af 7000ck og del af 7000ad Kastrup By, Kastrup. Delområde II - etagebebyggelse 53a, 53d, 54a, 54b og 54c og del af 7000b Kastrup By, Kastrup. Delområde III - tæt/lav boliger 14, 45a, 44b, 3t, 43a, 43b, 1kk, 1al, 1ul og del af 7000b Kastrup By, Kastrup. Samt alle parceller, der efter den 1. maj 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Områdets anvendelse fastsættes til boligformål. 3.2 Delområde I og II må anvendes til etage- og tæt/lav boliger. 3.3 Delområde III må anvendes til tæt/lav boligbebyggelse. 4 Matrikulære forhold 4.1 For delområde I kan en del i det nord-østlige hjørne af matriklen udstykkes til vej og forplads til metroen. Anden udstykning kan ikke ske. 4.2 Matriklerne i delområde II kan sammatrikuleres. 4.3 I delområde III kan der ikke ske udstykning, sammatrikulering eller arealoverførsel. 5 Bygninger og anlægs omfang og placering Delområde I 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 80. Eksisterende bygningshøjde må ikke ændres. 10

15 Delområde II 5.2 Der må max. opføres de angivne m 2 i de enkelte byggefelter, som vist på kortbilag B. Bebyggelsen skal opføres i 2, 3 og 4 etager, jf. kortbilag B. 5.3 Nyt byggeri i Byggefelt A skal opføres efter en samlet plan. 5.4 Højden må højst være 12 meter fra naturligt eksisterende terræn for byggeri i 4 etager, 9 meter for 3 etager og 8,5 meter for 2 etager. 5.5 De enkelte boliger skal minimum være 90 m 2 brutto. 5.6 Der kan opføres fælleshus inden for de på kortbilag B angivne byggefelter. Delområde III 5.7 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Delområde II og III 5.8 Til- og ombygning på eksisterende bebyggelse er mulig efter de gældende bestemmelser i bygningsreglementet for småhuse. Alle delområder 5.9 Småbygninger, skure og lignende kan placeres uden for byggefelterne. 6 Bygningernes ydre fremtræden Delområde I 6.1 Ombygning og istandsættelse af bygningerne skal ske med respekt for den eksisterende byggestil både hvad angår bygningsvolumen, tagudformning, facadekonstruktioner og detailløsninger, materialer, farver og overfladebehandlinger. Delområde II 6.2 Ny bebyggelse skal opføres i blank mur eller vandskures, pudses eller kalkes. 6.3 Delpartier og mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som træ, metalplader, eternitplader el. lign. 6.4 Døre og vinduesrammer skal udføres i træ, metal eller kombination heraf. 6.5 Tagmateriale skal være tegl, eternitskifer eller sort tagpap. 6.6 Tagrender og udløb skal udføres i materialer som aluminium, stål eller zink. 6.7 Boliger, der ikke har direkte adgang til terræn, skal forsynes med altaner eller tagterrasser. 6.8 Et evt. fælleshus skal udføres i samme materialer som boligerne. 11

16 6.9 Tekniske installationer og anlæg skal udformes og placeres således, at de fremtræder som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur Der skal etableres fællesantenneanlæg eller tilslutning til godkendt fællesantenneanlæg. Delområde III 6.11 Den bebyggelse på Ved Stationen, der er markeret som bevaringsværdig på kortbilag B, må ikke ændres eller nedrives uden Kommunalbestyrelsens godkendelse Den øvrige bebyggelse inden for delområdet skal ombygges og istandsættes med respekt for den byggeskik bygningerne er blevet opført i, både hvad angår bygningsvolumen, tagudformning, facadekonstruktioner og detailløsninger, materialer, farver og overfladebehandlinger. 7 Ubebyggede arealer og beplantning 7.1 Ubebyggede arealer i delområde I og II skal indrettes som fælles opholdsarealer. 7.2 Terrænreguleringer på mere end +/-0,5 meter må ikke finde sted. 7.3 Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne. 7.4 Inden for 30 m fra nærmeste spormidte på Metroen, må der ikke findes træer eller anden beplantning, der er højere end den vandrette afstand til nærmeste spormidte minus 2 m, hvis disse anses for at være til fare for Metroen. 7.5 I delområde II skal alle boliger have egen adgang til udendørs opholdsarealer. 7.6 Arealet på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen skal indrettes, så det hænger sammen med de øvrige arealer der vender ud mod krydset. 8 Vej- og stiforhold 8.1 Der skal etableres vejadgang ved den gamle stationsbygning til teknikbygning, der er etableret i forbindelse med metroen. 8.2 Vejforløbet af Ved Stationen ændres jf. Kortbilag B. 8.3 Der kan etableres en offentlig stiforbindelse fra matr. nr 8m til Ved Stationen på matr. nr. 53a. 9 Parkering Delområde II 9.1 Der skal etableres 1½ parkeringsplads under terræn for hver bolig i forbindelse med etageboliger på 3 og 4 etager. 9.2 For bebyggelse på 2 etager skal der etableres 1½ parkeringsplads pr. bolig på eller under terræn. 12

17 10 Støj 10.1 Boliger isoleres, så det indendørs støjniveau for sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 db(a), og for støjfølsomme erhverv (hoteller, kontorer og lignende) må det indendørs støjniveau ikke overstige 35 db(a). 11 Ledningsforhold 11.1 El-ledninger skal fremføres som jordkabler. 12 Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan 50 ophæves for den del, der indgår i denne lokalplan. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. lov om planlægning Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Under iagttagelse af reglerne om naboorientering i henhold til lov om planlægning 20, kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser jf. lov om planlægning 19, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Tårnby Kommunalbestyrelse har den 19. juni 2007 vedtaget at offentliggøre denne lokalplan. Henrik Zimino Borgmester / Raymond Skaarup Teknisk Chef 13

18 ± Kastruplundgade Alleen 7000ck Ved Stationen 8m 1ul Krostræde Ved Diget 7000ad 53a 53d 44b 14 45a! 7000b 54a 54b 54c 1kk Ved Stationen 43a 3t 43b 1al! Oberst Kochs Alle! Kastruplundgade TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 102 Et boligområde omkring Kastrup Station KORTBILAG A Matrikulære forhold Meters Lokalplanens områdegrænse

19 Alleen ± Ved Stationen I III Krostræde Ved Diget II D C! B Ved Stationen A Ved Stationen III!! Oberst Kochs Alle Kastruplundgade TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 102 Et område ved Kastrup Station KORTBILAG B Arealanvendelsesplan Meters Signatur: A B C Lokalplanens områdegrænse Delområder Ny vejføring 2 2 etages 670 m 2 etages 800 m 3 etages 1200 m D 4 etages 800 m 2 Bevaringsværdig 2 2

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO MED LOKALPLANAFGRÆNSNING 1 REDEGØRELSE 2 INDLEDNING

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere