Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk"

Transkript

1 ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1

2 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart Rance (HP), der udarbejdede det originale ITIL-glosar på engelsk i maj 2007, og endnu en gang Ashley Hanna, der opdaterede det i juli Vi vil også gerne takke alle dem, der bidrog til og 2011-udgaverne af den centrale ITIL-vejledning. På følgende hjemmeside er der en fuld liste over de personer, vi gerne vil takke: Vi er også meget taknemmelige over for Joan Øxby (DANSK IT), der har styret oversættelsen af glosaret til dansk, og følgende fageksperter i kvalitetssikringsteamet: Jan Øberg (Øberg Partners) Lise Dall Eriksen (CFN People A/S) Jasper Uldal (Westergaard CSM) 2

3 Termer og definitioner Engelsk term Dansk term Engelsk definition Dansk definition acceptance godkendelse Formal agreement that an IT service, process, plan or other deliverable is complete, accurate, reliable and meets its specified requirements. Acceptance is usually preceded by change evaluation or testing and is often required before proceeding to the next stage of a project or process. See also service acceptance criteria. access management access management (ITIL Service Operation) The process responsible for allowing users to make use of IT services, data or other assets. Access management helps to protect the confidentiality, integrity and availability of assets by ensuring that only authorized users are able to access or modify them. Access management implements the policies of information security management and is sometimes referred to as rights management or identity management. account manager account manager (ITIL Service Strategy) A role that is very similar to that of the business relationship manager, but includes more commercial aspects. Most commonly used by Type III service providers when dealing with external customers. Formel enighed om, at en it-service, proces, plan eller anden leverance er fuldstændig, fejlfri, pålidelig og lever op til sine specifikationer. Forud for godkendelse ligger som regel change evaluation eller test. Godkendelse er ofte en forudsætning for at fortsætte til næste trin i et projekt eller i en proces. Se: service acceptance criteria (ITIL Service Operation) Den proces, der er ansvarlig for at give brugere adgang til itservices, data eller andre assets. Access management er væsentlig for at beskytte assets confidentiality, integrity og availability ved at sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang til eller ændre pågældende assets. Access management implementerer politikkerne fra Information security management. Access management er ligeledes synonym for rettigheds management eller identitetsstyring. (ITIL Service Strategy) En rolle, som har mange lighedspunkter med business relationship manager, men som omfatter flere kommercielle aspekter. Anvendes almindeligvis af type iii serviceleverandører i forbindelse med eksterne kunder. 3

4 accounting accounting (ITIL Service Strategy) The process responsible for identifying the actual costs of delivering IT services, comparing these with budgeted costs, and managing variance from the budget. accounting period accounting-periode (ITIL Service Strategy) A period of time (usually one year) for which budgets, charges, depreciation and other financial calculations are made. See also financial year. accredited akkrediteret Officially authorized to carry out a role. For example, an accredited body may be authorized to provide training or to conduct audits. active monitoring aktiv overvågning (ITIL Service Operation) Monitoring of a configuration item or an IT service that uses automated regular checks to discover the current status. See also passive monitoring. activity aktivitet A set of actions designed to achieve a particular result. Activities are usually defined as part of processes or plans, and are documented in procedures. (ITIL Service Strategy) Den proces, der er ansvarlig for at identificere de faktiske omkostninger, der er forbundet med at levere itservices, sammenligning af disse med budgetterede omkostninger, samt håndtere budgetafgivelser. (ITIL Service Strategy) En tidsperiode (typisk et år), for hvilken der budgetteres, faktureres, afskrives og udføres andre finansielle beregninger. Se: finansår. Officielt autoriseret til at udføre en rolle. F.eks. en akkrediteret organisation, der er autoriseret til at tilbyde undervisning eller til at gennemføre audits. (ITIL Service Operation) Overvågning af et configuration item eller en it-service ved hjælp af automatiserede regelmæssige kontrolmålinger på aktuel status. Se: passiv overvågning. Et sæt handlinger, der er designet til at opnå et bestemt resultat. Aktiviteter er normalt defineret som en del af processer eller planer, og de dokumenteres i procedurer. agreed service time (AST) agreed service time (ITIL Service Design) A synonym for service hours, commonly used in formal calculations of availability. See also downtime. (ITIL Service Design) Er et synonym for service hours. Begrebet anvendes ofte ved formel beregning af availability. Se: nedetid 4

5 agreement agreement A document that describes a formal understanding between two or more parties. An agreement is not legally binding, unless it forms part of a contract. See also operational level agreement; service level agreement. alert alarm (ITIL Service Operation) A notification that a threshold has been reached, something has changed, or a failure has occurred. Alerts are often created and managed by system management tools and are managed by the event management process. analytical modelling analytical modelling (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) (ITIL Service Strategy) A technique that uses mathematical models to predict the behaviour of IT services or other configuration items. Analytical models are commonly used in capacity management and availability management. See also modelling; simulation modelling. application applikation Software that provides functions which are required by an IT service. Each application may be part of more than one IT service. An application runs on one or more servers or clients. See also application management; application portfolio. Et dokument, der beskriver en formel aftale mellem to eller flere parter. En agreement er ikke juridisk bindende, medmindre den indgår som en del af en kontrakt. Se: service level agreement, operational level agreement (ITIL Service Operation) En advarsel om, at en grænseværdi er nået, noget er ændret, eller der er opstået et fejl. Alarmer er ofte skabt af og håndteret af system management værktøjer. Alarmerne håndteres af event management processen. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) (ITIL Service Strategy) En teknik, der anvender matematiske modeller til at forudsige adfærden af et configuration item eller en it-service. Analytical modelling er almindeligt anvendt i capacity management og availability management. Se: modellering; simuleringsmodellering. Software, der stiller funktioner til rådighed, som påkrævet af en it-service. En applikation kan indgå i mere end en it-service. En applikation kører på en eller flere servere eller klienter. Se: application management, application portfolio. 5

6 application management application management (ITIL Service Operation) The function responsible for managing applications throughout their lifecycle. (ITIL Service Operation) Den funktion, der har ansvaret for at håndtere applikationer i hele deres livscyklus. application portfolio application portfolio (ITIL Service Design) A database or structured document used to manage applications throughout their lifecycle. The application portfolio contains key attributes of all applications. The application portfolio is sometimes implemented as part of the service portfolio, or as part of the configuration management system. (ITIL Service Design) En database eller et struktureret dokument, der anvendes til håndtering af applikationer i hele deres livscyklus. En application portfolio indeholder centrale attributter for alle applikationer. Application portfolio implementeres i nogle tilfælde som del af service portfolio eller som en del af et configuration management system. application service provider (ASP) application service provider (ASP) (ITIL Service Design) An external service provider that provides IT services using applications running at the service provider s premises. Users access the applications by network connections to the service provider. (ITIL Service Design) En ekstern serviceleverandør, der tilbyder it-services ved hjælp af applikationer, der afvikles fra serviceleverandørens lokalitet. Brugere har adgang til applikationerne gennem netværksforbindelser til serviceleverandøren. application sizing application sizing (ITIL Service Design) The activity responsible for understanding the resource requirements needed to support a new application, or a major change to an existing application. Application sizing helps to ensure that the IT service can meet its agreed service level targets for capacity and performance. (ITIL Service Design) Aktiviteten, der er ansvarlig for at beregne de krav til ressourcebehov, der stilles, for at kunne understøtte en ny applikation eller en omfattende change af en eksisterende applikation. Application sizing hjælper til med at sikre, at it-services kan opfylde de aftalte service level targets for capacity og performance. 6

7 architecture arkitektur (ITIL Service Design) The structure of a system or IT service, including the relationships of components to each other and to the environment they are in. Architecture also includes the standards and guidelines that guide the design and evolution of the system. assembly assembly (ITIL Service Transition) A configuration item that is made up of a number of other CIs. For example, a server CI may contain CIs for CPUs, disks, memory etc.; an IT service CI may contain many hardware, software and other CIs. See also build; component CI. assessment assessment Inspection and analysis to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. See also audit. asset asset (ITIL Service Strategy) Any resource or capability. The assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service. Assets can be one of the following types: management, organization, process, knowledge, people, information, applications, infrastructure or financial capital. See also customer asset; service asset; strategic asset. (ITIL Service Design) Strukturen af et system eller en it-service, herunder indbyrdes relationer mellem komponenter og mellem komponenterne og det miljø, de befinder sig i. Arkitektur indeholder også standarder og guidelines, der udstikker retningslinjer for design og udvikling af systemet. (ITIL Service Transition) Et configuration item, der består af et antal andre CIs. F.eks. kan et server CI indeholde CIs for CPU er, diske, memory etc. En it-service-ci kan indeholde hardware, software og andre CIs. Se: build, component Cl. Inspektion og analyse, der skal klarlægge, om en given standard eller guideline bliver fulgt, om records er retvisende, fuldstændige og nøjagtige, eller om mål for ressource- og kvalitetsmæssig effektivitet bliver opfyldt. Se: audit. (ITIL Service Strategy) Enhver ressource eller capability. En serviceleverandørs assets inkluderer alt, der kan bidrage til at levere en service. Assets kan være af følgende typer: management, organisation, processer, viden, mennesker, information, applikationer, infrastruktur eller kapital. Se: customer asset, service asset, strategic asset. 7

8 asset management asset management (ITIL Service Transition) A generic activity or process responsible for tracking and reporting the value and ownership of assets throughout their lifecycle. See also service asset and configuration management; fixed asset management; software asset management. asset register asset register (ITIL Service Transition) A list of fixed assets that includes their ownership and value. See also fixed asset management. asset specificity asset specificity (ITIL Service Strategy) One or more attributes of an asset that make it particularly useful for a given purpose. Asset specificity may limit the use of the asset for other purposes. attribute attribut (ITIL Service Transition) A piece of information about a configuration item. Examples are name, location, version number and cost. Attributes of CIs are recorded in a configuration management database (CMDB) and maintained as part of a configuration management system (CMS). See also relationship; configuration management system. (ITIL Service Transition) En generisk aktivitet eller proces, der er ansvarlig for at opsamle og rapportere værdioplysninger og ejerforhold om assets igennem hele deres livscyklus. Se: service asset and configuration management, fixed asset management, software asset management. (ITIL Service Transition) En liste over fixed assets som omfatter ejerforhold og værdioplysninger. Se: fixed asset management. (ITIL Service Strategy) En eller flere attributter af et assets, attributter der gør det særligt nyttigt til et givet formål. Asset specificity kan begrænse brugen af et asset til andre formål. (ITIL Service Transition) Information vedrørende et configuration item. Eksempelvis navn, placering, versionsnummer og omkostning. Attributter, der er relateret til CIs, registreres i en configuration management database (CMDB) og vedligeholdes som en del af et configuration management system (CMS). Se: relation, configuration management system. 8

9 audit audit Formal inspection and verification to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. An audit may be carried out by internal or external groups. See also assessment; certification. Formel inspektion og kontrol, der skal klarlægge, om en given standard eller guideline bliver fulgt, om records er fuldstændige, retvisende og nøjagtige eller om mål for ressource- og kvalitetsmæssig effektivitet bliver opfyldt. En audit kan blive udført af såvel interne som eksterne grupper. Se: certificering, evaluering. authority matrix ansvarsmatrice See RACI. Se: RACI automatic call distribution (ACD) automatic call distribution (ACD) (ITIL Service Operation) Use of information technology to direct an incoming telephone call to the most appropriate person in the shortest possible time. ACD is sometimes called automated call distribution. (ITIL Service Operation) Anvendelse af informationsteknologi til, hurtigst muligt, at dirigere indkomne telefonopkald til den rette person. ACD omtales sommetider som automated call distribution. availability availability (ITIL Service Design) Ability of an IT service or other configuration item to perform its agreed function when required. Availability is determined by reliability, maintainability, serviceability, performance and security. Availability is usually calculated as a percentage. This calculation is often based on agreed service time and downtime. It is best practice to calculate availability of an IT service using measurements of the business output. (ITIL Service Design) Et configuration item eller en it-services evne til at udføre den aftalte funktion, når det kræves. Availability bestemmes af reliability, maintainability, serviceability, performance, og security. Availability bliver normalt beregnet som en procentdel. Beregningen sker ofte på grundlag af agreed service time og nedetid. Det er best practice at beregne availability ud fra målinger af forretningsmæssigt output fra en it-service. 9

10 availability management (AM) availability management (ITIL Service Design) The process responsible for ensuring that IT services meet the current and future availability needs of the business in a costeffective and timely manner. Availability management defines, analyses, plans, measures and improves all aspects of the availability of IT services, and ensures that all IT infrastructures, processes, tools, roles etc. are appropriate for the agreed service level targets for availability. See also availability management information system. (ITIL Service Design) Den proces, der er ansvarlig for, at it-services opfylder de aktuelle og fremtidige availability-behov i virksomheden på en rentabel og rettidig måde. Availability management definerer, analyserer, planlægger, måler og forbedrer alle aspekter af availability for it-services og sikrer, at alle it-infrastrukturer, processer, værktøjer, roller mm. er hensigtsmæssige i forhold til de aftalte service level targets for availability. Se: availability management information system. availability management information system (AMIS) availability management information system (AMIS) (ITIL Service Design) A set of tools, data and information that is used to support availability management. See also service knowledge management system. (ITIL Service Design) Et sæt værktøjer, data og informationer, der anvendes til at støtte availability management (AM). Se: service knowledge management system. availability plan availability plan (ITIL Service Design) A plan to ensure that existing and future availability requirements for IT services can be provided cost-effectively. back-out back-out (ITIL Service Transition) An activity that restores a service or other configuration item to a previous baseline. Back-out is used as a form of remediation when a change or release is not successful. backup backup (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) Copying data to protect against loss of integrity or availability of the original. (ITIL Service Design) En plan, der skal sikre, at de nuværende og fremtidige availability-krav til itservices kan opfyldes på omkostningsrentabel vis. (ITIL Service Transition) En aktivitet, der reetablerer en service eller et andet configuration item til en tidligere baseline. Back-out anvendes som en form for genetablering, når en change eller release ikke virker. (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) Kopiering af data med henblik på at beskytte originale data mod tab af Integrity eller availability. 10

11 balanced scorecard balanced scorecard (ITIL Continual Service Improvement) A management tool developed by Drs Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton. A balanced scorecard enables a strategy to be broken down into key performance indicators. Performance against the KPIs is used to demonstrate how well the strategy is being achieved. A balanced scorecard has four major areas, each of which has a small number of KPIs. The same four areas are considered at different levels of detail throughout the organization. (ITIL Continual Service Improvement) Et ledelsesværktøj, der er udviklet af Robert Kaplan (Harvard Business School) og David Norton. Et balanced scorecard gør det muligt at nedbryde en strategi i key performance indicators. Performance sammenholdt med KPIs anvendes til at vise, i hvilket omfang en strategi bliver opfyldt. Der er 4 hovedområder i et balanced scorecard. Hvert af disse har et begrænset antal KPIs. Detaljeringsgraden for de 4 områder afhænger af det organisatoriske niveau. 11

12 baseline baseline (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) A snapshot that is used as a reference point. Many snapshots may be taken and recorded over time but only some will be used as baselines. For example: An ITSM baseline can be used as a starting point to measure the effect of a service improvement plan A performance baseline can be used to measure changes in performance over the lifetime of an IT service A configuration baseline can be used as part of a back-out plan to enable the IT infrastructure to be restored to a known configuration if a change or release fails. See also benchmark. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) Et snapshot, der anvendes som referencepunkt. Der kan tages og registreres mange snapshots over tid, hvoraf et antal bliver anvendt som baselines. Eksempler: En ITSM baseline kan anvendes som udgangspunkt for at måle effekten af en service improvement plan En performance baseline kan anvendes til at måle ændringer af en it-services performance i dens livsforløb En configuration baseline kan anvendes som en del af en back-out-plan til at genskabe en kendt tilstand i itinfrastrukturen, hvis en change eller release slår fejl Se: benchmark. benchmark benchmark (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) A baseline that is used to compare related data sets as part of a benchmarking exercise. For example, a recent snapshot of a process can be compared to a previous baseline of that process, or a current baseline can be compared to industry data or best practice. See also benchmarking; baseline. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) En baseline, der anvendes til at sammenligne relaterede datasæt som del af en benchmarking-øvelse. For eksempel kan et nyligt snapshot af en proces sammenlignes med en tidligere baseline i den proces, eller en aktuel baseline kan sammenlignes med data fra sektoren eller best practice. Se: benchmarking, baseline. 12

13 benchmarking benchmarking (ITIL Continual Service Improvement) The process responsible for comparing a benchmark with related data sets such as a more recent snapshot, industry data or best practice. The term is also used to mean creating a series of benchmarks over time, and comparing the results to measure progress or improvement. This process is not described in detail within the core ITIL publications. (ITIL Continual Service Improvement) Den proces, der er ansvarlig for at sammenligne en benchmark med relaterede datasæt såsom et nyligere snapshot, data fra sektoren eller best practice. Begrebet benchmarking har også betydningen at skabe en serie benchmarks igennem en tidsperiode, for herefter at sammenligne resultaterne for at måle fremdrift eller forbedringer. Denne proces er ikke beskrevet i detaljer i de vigtigste ITILpublikationer. Best Management Practice (BMP) Best Management Practice (BMP) The Best Management Practice portfolio is owned by the Cabinet Office, part of HM Government. Formerly owned by CCTA and then OGC, the BMP functions moved to the Cabinet Office in June The BMP portfolio includes guidance on IT service management and project, programme, risk, portfolio and value management. There is also a management maturity model as well as related glossaries of terms. Best Management Practice Portfolio ejes af Cabinet Office, der hører under den britiske statsadministration. BMP Portfolio omfatter vejledning i IT service management samt project, programme, risk, portfolio og value management. Der findes også en management maturity-model samt relaterede glosarer. best practice best practice Proven activities or processes that have been successfully used by multiple organizations. ITIL is an example of best practice. Aktiviteter eller processer, hvis værdi er bevist i praksis, og som med succes har været anvendt i adskillige organisationer. ITIL er et eksempel på en best practice. 13

14 billing billing (fakturering) (ITIL Service Strategy) Part of the charging process. Billing is the activity responsible for producing an invoice or a bill and recovering the money from customers. See also pricing. brainstorming brainstorming (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) A technique that helps a team to generate ideas. Ideas are not reviewed during the brainstorming session, but at a later stage. Brainstorming is often used by problem management to identify possible causes. (ITIL Service Strategy) Del af faktureringsprocessen. Billing er den aktivitet, der er ansvarlig for at oprette en faktura eller en regning og opkræve pengene fra kunderne. Se: prissætning. (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) En teknik, der støtter et team til at fremkomme med ideer. Ideerne gennemgås ikke under brainstorming processen. Det sker på et senere trin. Brainstorming anvendes ofte af problem management til at identificere mulige årsager. British Standards Institution (BSI) britisk standards institution (BSI) The UK national standards body, responsible for creating and maintaining British standards. See for more information. See also International Organization for Standardization. Storbritanniens nationale standardiseringsorgan med ansvar for at skabe og vedligeholde britiske standarder. Se: for yderligere information. Se: ISO. budget budget A list of all the money an organization or business unit plans to receive, and plans to pay out, over a specified period of time. See also budgeting; planning. budgeting budgeting The activity of predicting and controlling the spending of money. Budgeting consists of a periodic negotiation cycle to set future budgets (usually annual) and the day-to-day monitoring and adjusting of current budgets. En opgørelse over alle de midler en organisation eller forretningsenhed forventer at modtage og anvende i en specificeret periode. Se: budgeting, planlægning. Den aktivitet, hvor estimering og kontrol af pengeforbrug finder sted. Den består af en periodevis forhandlingscyklus, hvor fremtidige budgetter (normalt én gang årligt) fastlægges, og af løbende overvågning samt justering af aktuelle budgetter. 14

15 build build (ITIL Service Transition) The activity of assembling a number of configuration items to create part of an IT service. The term is also used to refer to a release that is authorized for distribution for example, server build or laptop build. See also configuration baseline. build environment build environment (ITIL Service Transition) A controlled environment where applications, IT services and other builds are assembled prior to being moved into a test or live environment. business forretning (ITIL Service Strategy) An overall corporate entity or organization formed of a number of business units. In the context of ITSM, the term includes public sector and not-for-profit organizations, as well as companies. An IT service provider provides IT services to a customer within a business. The IT service provider may be part of the same business as its customer (internal service provider), or part of another business (external service provider). (ITIL Service Transition) Den aktivitet, hvor et antal configuration items samles for at fremstille en del af en it-service. Begrebet build betegner ligeledes en release, der er godkendt til distribution, f.eks. server build eller laptop build. Se: configuration baseline. (ITIL Service Transition) Et kontrolleret miljø, hvor applikationer, it-services og andre builds bliver samlet, før de overføres til et test- eller et produktionsmiljø. (ITIL Service Strategy) En overordnet selskabsenhed eller organisation, der består af et antal forretningsenheder. I en ITSM-kontekst omfatter begrebet forretning såvel den offentlige sektor og interesseorganisationer som erhvervsvirksomheder. En it-serviceleverandør leverer it-services til en kunde i en forretning. Itserviceleverandøren kan være en del af den samme virksomhed som kunden (intern serviceleverandør), eller være en del af en anden virksomhed (ekstern serviceleverandør). business capacity management business capacity management (BCM) (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) In the context of ITSM, business capacity management is the sub-process of capacity management responsible for understanding future business requirements for use in the capacity plan. See also service capacity management; component capacity management. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) I ITSM-kontekst er business capacity management den underproces i capacity management, der er ansvarlig for at sætte sig ind i fremtidige forretningsbehov, for at kunne anvende disse i capacity planen. Se: service capacity management, component capacity management. 15

16 business case business case (ITIL Service Strategy) Justification for a significant item of expenditure. The business case includes information about costs, benefits, options, issues, risks and possible problems. See also cost benefit analysis. (ITIL Service Strategy) Berettigelse af en væsentlig udgiftspost. Indeholder information om omkostninger, udbytte, muligheder, andre emner, risici og eventuelle problemer. Se: cost benefit analyse. business continuity management (BCM) business continuity management (BCM) (ITIL Service Design) The business process responsible for managing risks that could seriously affect the business. Business continuity management safeguards the interests of key stakeholders, reputation, brand and valuecreating activities. The process involves reducing risks to an acceptable level and planning for the recovery of business processes should a disruption to the business occur. Business continuity management sets the objectives, scope and requirements for IT service continuity management. (ITIL Service Design) Den forretningsproces, der er ansvarlig for styring af risici, der kan have alvorlig negativ konsekvens for forretningen. BCM sikrer virksomhedens nøgle-interessenter, omdømme og brand samt de værdiskabende aktiviteter. BCM-processen skal sikre, at risici reduceres til et acceptabelt niveau. Processen skal endvidere planlægge recovery af forretningsprocesser i tilfælde af afbrydelse i disse. BCM udstikker formål, scope og krav til IT service continuity management. business continuity plan (BCP) business continuity plan (BCP) (ITIL Service Design) A plan defining the steps required to restore business processes following a disruption. The plan also identifies the triggers for invocation, people to be involved, communications etc. IT service continuity plans form a significant part of business continuity plans. (ITIL Service Design) En plan, der definerer de fornødne skridt for at kunne genetablere forretningsprocesserne efter en alvorlig forstyrrelse. Planen identificerer endvidere triggere for iværksættelse, folk der skal involveres, kommunikation etc. IT service continuity-planer udgør en væsentlig del af business continuity-planer. business customer slutkunde (ITIL Service Strategy) A recipient of a product or a service from the business. For example, if the business is a car manufacturer, then the business customer is someone who buys a car. (ITIL Service Strategy) En modtager af et produkt eller en service fra forretningen. Hvis forretningen f.eks. er bilproducent, vil slutkunden være en, der køber en bil. 16

17 business impact analysis (BIA) business impact analysis (BIA) (ITIL Service Strategy) Business impact analysis is the activity in business continuity management that identifies vital business functions and their dependencies. These dependencies may include suppliers, people, other business processes, IT services etc. Business impact analysis defines the recovery requirements for IT services. These requirements include recovery time objectives, recovery point objectives and minimum service level targets for each IT service. (ITIL Service Strategy) BIA er den aktivitet i business continuity management, der identificerer vital business functions og deres indbyrdes afhængigheder. Disse afhængigheder kan omfatte leverandører, personale, andre forretningsprocesser, it-services etc. BIA definerer krav til recovery for it-services. Kravene omfatter recovery time objectives, recovery point objectives, og minimum service level targets for hver it-service. business objective forretningsmål (ITIL Service Strategy) The objective of a business process, or of the business as a whole. Business objectives support the business vision, provide guidance for the IT strategy, and are often supported by IT services. business operations forretningsdrift (ITIL Service Strategy) The day-to-day execution, monitoring and management of business processes. business perspective forretningsperspektiv (ITIL Continual Service Improvement) An understanding of the service provider and IT services from the point of view of the business, and an understanding of the business from the point of view of the service provider. (ITIL Service Strategy) Formålet for en forretningsproces eller for forretningen som helhed. Forretningsmål understøtter forretningens vision, giver retningslinjer for itstrategien og understøttes ofte af it-services. (ITIL Service Strategy) Daglig afvikling, overvågning og styring af forretningsprocesser. (ITIL Continual Service Improvement) En forståelse af serviceleverandøren og it-services, set fra forretningens synsvinkel, og en forståelse af forretningen, set fra serviceleverandørens synsvinkel. 17

18 business process forretningsproces A process that is owned and carried out by the business. A business process contributes to the delivery of a product or service to a business customer. For example, a retailer may have a purchasing process that helps to deliver services to its business customers. Many business processes rely on IT services. En proces, der ejes og udføres af forretningen. En forretningsproces medvirker til levering af et produkt eller service til en slutkunde. F.eks. kan detailforretninger have en indkøbsproces, der sætter forretningeerne i stand til at levere services til deres slutkunder. Mange forretningsprocesser baserer sig på it-services. business relationship management business relationship management (BRM) (ITIL Service Strategy) The process responsible for maintaining a positive relationship with customers. Business relationship management identifies customer needs and ensures that the service provider is able to meet these needs with an appropriate catalogue of services. This process has strong links with service level management. (ITIL Service Strategy) Den proces, som er ansvarlig for at vedligeholde en positiv relation med kunderne. Business relationship management identificerer kundebehov og sikrer, at serviceleverandøren er i stand til at opfylde disse behov med et passende katalog af services. Processen har stærke bånd til service level management. business relationship manager (BRM) business relationship manager (BRM) (ITIL Service Strategy) A role responsible for maintaining the relationship with one or more customers. This role is often combined with the service level manager role. (ITIL Service Strategy) En rolle, der er ansvarlig for at vedligeholde relationen til en eller flere kunder. Rollen er ofte kombineret med rollen som service level manager. 18

19 business service forretningsservice A service that is delivered to business customers by business units. For example, delivery of financial services to customers of a bank, or goods to the customers of a retail store. Successful delivery of business services often depends on one or more IT services. A business service may consist almost entirely of an IT service for example, an online banking service or an external website where product orders can be placed by business customers. See also customer-facing service. En service, der leveres til slutkunder af forretningsenheder. Som eksempel kan nævnes finansielle services leveret til bankkunder, eller varer leveret til kunder i en detailbutik. Vellykket leverance af forretningsservices er ofte afhængig af en eller flere it-services. En forretningsservice kan næsten helt bestå af en it-service, f.eks. en online-bank-service eller et eksternt website, hvor produktordrer kan placeres af slutkunder. Se: kundesynlig service. business service management business service management (BSM) The management of business services delivered to business customers. Business service management is performed by business units. Management af forretningsservices leveret til slutkunder. Business service management udføres af forretningsenheder. business unit forretningsenhed (ITIL Service Strategy) A segment of the business that has its own plans, metrics, income and costs. Each business unit owns assets and uses these to create value for customers in the form of goods and services. call opkald (ITIL Service Operation) A telephone call to the service desk from a user. A call could result in an incident or a service request being logged. call centre callcenter (ITIL Service Operation) An organization or business unit that handles large numbers of incoming and outgoing telephone calls. See also service desk. (ITIL Service Strategy) En enhed i forretningen, der har egne planer, metrikker, indtjening og omkostninger. Hver forretningsenhed ejer assets og anvender disse til at skabe værdi for kunderne i form af varer og services. (ITIL Service Operation) En telefonisk henvendelse fra en bruger til service desk. Et opkald kan resultere i, at der registreres et incident eller et service request. (ITIL Service Operation) En organisation eller forretningsenhed, som håndterer et stort antal indkommende og udgående telefonopkald. Se: service desk. 19

20 call type henvendelsestype (ITIL Service Operation) A category that is used to distinguish incoming requests to a service desk. Common call types are incident, service request and complaint. capability capability (ITIL Service Strategy) The ability of an organization, person, process, application, IT service or other configuration item to carry out an activity. Capabilities are intangible assets of an organization. See also resource. (ITIL Service Operation) En kategori, der anvendes til at skelne imellem forskellige henvendelser til service desk. Almindelige henvendelsestyper er: incidents, service requests og klager. (ITIL Service Strategy) En organisations, persons, proces, applikations, configuration items eller it-services evne til, eller mulighed for, at udføre en aktivitet. Capabilities er en organisations immaterielle assets. Se: ressource. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Capability Maturity Model Integration (CMMI) (ITIL Continual Service Improvement) A process improvement approach developed by the Software Engineering Institute (SEI) of Carnegie Mellon University, US. CMMI provides organizations with the essential elements of effective processes. It can be used to guide process improvement across a project, a division or an entire organization. CMMI helps integrate traditionally separate organizational functions, set process improvement goals and priorities, provide guidance for quality processes, and provide a point of reference for appraising current processes. See for more information. See also maturity. (ITIL Continual Service Improvement) En procesforbedringsmetode, der er udviklet af the Software Engineering Institute (SEI) ved Carnegie Mellon University. CMMI forsyner organisationer med de væsentlige elementer i effektive processer. Den kan anvendes som grundlag for procesforbedringer i projekter, en division eller hele organisationen. CMMI medvirker til at integrere traditionelt adskilte organisationsfunktioner, opstiller mål for procesforbedringer, giver retningslinjer for kvalitetsprocesser og giver et referencepunkt til at vurdere nuværende processer. Se for yderligere information. Se: CMM, modenhed. capacity capacity (ITIL Service Design) The maximum throughput that a configuration item or IT service can deliver. For some types of CI, capacity may be the size or volume for example, a disk drive. (ITIL Service Design) Det maksimale throughput et configuration item eller en it-service kan levere. For nogle CI typer kan capacity være størrelse eller volumen, f.eks. et diskdrev. 20

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Definitions and best practice models and processes

Definitions and best practice models and processes Definitions and best practice models and processes 1 Category management = Category development Yes we know that it is a valuable opportunity The key challenges are clear It only works when you can go

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation?

Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation? Januar 2008 Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation? Af Niels Sandalgaard & Per Nikolaj Bukh * Resumé Budgettet er en central del af virksomhedens økonomistyring, men det er

Læs mere

Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard

Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard Tid til kvalitetsmåling? Studier af indrulleringsprocesser i forbindelse med introduktionen af kliniske kvalitetsdatabaser i speciallægepraksissektoren Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard Forskerskolen

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd Indhold 1. Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning side 2 2.

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere