Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk"

Transkript

1 ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1

2 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart Rance (HP), der udarbejdede det originale ITIL-glosar på engelsk i maj 2007, og endnu en gang Ashley Hanna, der opdaterede det i juli Vi vil også gerne takke alle dem, der bidrog til og 2011-udgaverne af den centrale ITIL-vejledning. På følgende hjemmeside er der en fuld liste over de personer, vi gerne vil takke: Vi er også meget taknemmelige over for Joan Øxby (DANSK IT), der har styret oversættelsen af glosaret til dansk, og følgende fageksperter i kvalitetssikringsteamet: Jan Øberg (Øberg Partners) Lise Dall Eriksen (CFN People A/S) Jasper Uldal (Westergaard CSM) 2

3 Termer og definitioner Engelsk term Dansk term Engelsk definition Dansk definition acceptance godkendelse Formal agreement that an IT service, process, plan or other deliverable is complete, accurate, reliable and meets its specified requirements. Acceptance is usually preceded by change evaluation or testing and is often required before proceeding to the next stage of a project or process. See also service acceptance criteria. access management access management (ITIL Service Operation) The process responsible for allowing users to make use of IT services, data or other assets. Access management helps to protect the confidentiality, integrity and availability of assets by ensuring that only authorized users are able to access or modify them. Access management implements the policies of information security management and is sometimes referred to as rights management or identity management. account manager account manager (ITIL Service Strategy) A role that is very similar to that of the business relationship manager, but includes more commercial aspects. Most commonly used by Type III service providers when dealing with external customers. Formel enighed om, at en it-service, proces, plan eller anden leverance er fuldstændig, fejlfri, pålidelig og lever op til sine specifikationer. Forud for godkendelse ligger som regel change evaluation eller test. Godkendelse er ofte en forudsætning for at fortsætte til næste trin i et projekt eller i en proces. Se: service acceptance criteria (ITIL Service Operation) Den proces, der er ansvarlig for at give brugere adgang til itservices, data eller andre assets. Access management er væsentlig for at beskytte assets confidentiality, integrity og availability ved at sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang til eller ændre pågældende assets. Access management implementerer politikkerne fra Information security management. Access management er ligeledes synonym for rettigheds management eller identitetsstyring. (ITIL Service Strategy) En rolle, som har mange lighedspunkter med business relationship manager, men som omfatter flere kommercielle aspekter. Anvendes almindeligvis af type iii serviceleverandører i forbindelse med eksterne kunder. 3

4 accounting accounting (ITIL Service Strategy) The process responsible for identifying the actual costs of delivering IT services, comparing these with budgeted costs, and managing variance from the budget. accounting period accounting-periode (ITIL Service Strategy) A period of time (usually one year) for which budgets, charges, depreciation and other financial calculations are made. See also financial year. accredited akkrediteret Officially authorized to carry out a role. For example, an accredited body may be authorized to provide training or to conduct audits. active monitoring aktiv overvågning (ITIL Service Operation) Monitoring of a configuration item or an IT service that uses automated regular checks to discover the current status. See also passive monitoring. activity aktivitet A set of actions designed to achieve a particular result. Activities are usually defined as part of processes or plans, and are documented in procedures. (ITIL Service Strategy) Den proces, der er ansvarlig for at identificere de faktiske omkostninger, der er forbundet med at levere itservices, sammenligning af disse med budgetterede omkostninger, samt håndtere budgetafgivelser. (ITIL Service Strategy) En tidsperiode (typisk et år), for hvilken der budgetteres, faktureres, afskrives og udføres andre finansielle beregninger. Se: finansår. Officielt autoriseret til at udføre en rolle. F.eks. en akkrediteret organisation, der er autoriseret til at tilbyde undervisning eller til at gennemføre audits. (ITIL Service Operation) Overvågning af et configuration item eller en it-service ved hjælp af automatiserede regelmæssige kontrolmålinger på aktuel status. Se: passiv overvågning. Et sæt handlinger, der er designet til at opnå et bestemt resultat. Aktiviteter er normalt defineret som en del af processer eller planer, og de dokumenteres i procedurer. agreed service time (AST) agreed service time (ITIL Service Design) A synonym for service hours, commonly used in formal calculations of availability. See also downtime. (ITIL Service Design) Er et synonym for service hours. Begrebet anvendes ofte ved formel beregning af availability. Se: nedetid 4

5 agreement agreement A document that describes a formal understanding between two or more parties. An agreement is not legally binding, unless it forms part of a contract. See also operational level agreement; service level agreement. alert alarm (ITIL Service Operation) A notification that a threshold has been reached, something has changed, or a failure has occurred. Alerts are often created and managed by system management tools and are managed by the event management process. analytical modelling analytical modelling (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) (ITIL Service Strategy) A technique that uses mathematical models to predict the behaviour of IT services or other configuration items. Analytical models are commonly used in capacity management and availability management. See also modelling; simulation modelling. application applikation Software that provides functions which are required by an IT service. Each application may be part of more than one IT service. An application runs on one or more servers or clients. See also application management; application portfolio. Et dokument, der beskriver en formel aftale mellem to eller flere parter. En agreement er ikke juridisk bindende, medmindre den indgår som en del af en kontrakt. Se: service level agreement, operational level agreement (ITIL Service Operation) En advarsel om, at en grænseværdi er nået, noget er ændret, eller der er opstået et fejl. Alarmer er ofte skabt af og håndteret af system management værktøjer. Alarmerne håndteres af event management processen. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) (ITIL Service Strategy) En teknik, der anvender matematiske modeller til at forudsige adfærden af et configuration item eller en it-service. Analytical modelling er almindeligt anvendt i capacity management og availability management. Se: modellering; simuleringsmodellering. Software, der stiller funktioner til rådighed, som påkrævet af en it-service. En applikation kan indgå i mere end en it-service. En applikation kører på en eller flere servere eller klienter. Se: application management, application portfolio. 5

6 application management application management (ITIL Service Operation) The function responsible for managing applications throughout their lifecycle. (ITIL Service Operation) Den funktion, der har ansvaret for at håndtere applikationer i hele deres livscyklus. application portfolio application portfolio (ITIL Service Design) A database or structured document used to manage applications throughout their lifecycle. The application portfolio contains key attributes of all applications. The application portfolio is sometimes implemented as part of the service portfolio, or as part of the configuration management system. (ITIL Service Design) En database eller et struktureret dokument, der anvendes til håndtering af applikationer i hele deres livscyklus. En application portfolio indeholder centrale attributter for alle applikationer. Application portfolio implementeres i nogle tilfælde som del af service portfolio eller som en del af et configuration management system. application service provider (ASP) application service provider (ASP) (ITIL Service Design) An external service provider that provides IT services using applications running at the service provider s premises. Users access the applications by network connections to the service provider. (ITIL Service Design) En ekstern serviceleverandør, der tilbyder it-services ved hjælp af applikationer, der afvikles fra serviceleverandørens lokalitet. Brugere har adgang til applikationerne gennem netværksforbindelser til serviceleverandøren. application sizing application sizing (ITIL Service Design) The activity responsible for understanding the resource requirements needed to support a new application, or a major change to an existing application. Application sizing helps to ensure that the IT service can meet its agreed service level targets for capacity and performance. (ITIL Service Design) Aktiviteten, der er ansvarlig for at beregne de krav til ressourcebehov, der stilles, for at kunne understøtte en ny applikation eller en omfattende change af en eksisterende applikation. Application sizing hjælper til med at sikre, at it-services kan opfylde de aftalte service level targets for capacity og performance. 6

7 architecture arkitektur (ITIL Service Design) The structure of a system or IT service, including the relationships of components to each other and to the environment they are in. Architecture also includes the standards and guidelines that guide the design and evolution of the system. assembly assembly (ITIL Service Transition) A configuration item that is made up of a number of other CIs. For example, a server CI may contain CIs for CPUs, disks, memory etc.; an IT service CI may contain many hardware, software and other CIs. See also build; component CI. assessment assessment Inspection and analysis to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. See also audit. asset asset (ITIL Service Strategy) Any resource or capability. The assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service. Assets can be one of the following types: management, organization, process, knowledge, people, information, applications, infrastructure or financial capital. See also customer asset; service asset; strategic asset. (ITIL Service Design) Strukturen af et system eller en it-service, herunder indbyrdes relationer mellem komponenter og mellem komponenterne og det miljø, de befinder sig i. Arkitektur indeholder også standarder og guidelines, der udstikker retningslinjer for design og udvikling af systemet. (ITIL Service Transition) Et configuration item, der består af et antal andre CIs. F.eks. kan et server CI indeholde CIs for CPU er, diske, memory etc. En it-service-ci kan indeholde hardware, software og andre CIs. Se: build, component Cl. Inspektion og analyse, der skal klarlægge, om en given standard eller guideline bliver fulgt, om records er retvisende, fuldstændige og nøjagtige, eller om mål for ressource- og kvalitetsmæssig effektivitet bliver opfyldt. Se: audit. (ITIL Service Strategy) Enhver ressource eller capability. En serviceleverandørs assets inkluderer alt, der kan bidrage til at levere en service. Assets kan være af følgende typer: management, organisation, processer, viden, mennesker, information, applikationer, infrastruktur eller kapital. Se: customer asset, service asset, strategic asset. 7

8 asset management asset management (ITIL Service Transition) A generic activity or process responsible for tracking and reporting the value and ownership of assets throughout their lifecycle. See also service asset and configuration management; fixed asset management; software asset management. asset register asset register (ITIL Service Transition) A list of fixed assets that includes their ownership and value. See also fixed asset management. asset specificity asset specificity (ITIL Service Strategy) One or more attributes of an asset that make it particularly useful for a given purpose. Asset specificity may limit the use of the asset for other purposes. attribute attribut (ITIL Service Transition) A piece of information about a configuration item. Examples are name, location, version number and cost. Attributes of CIs are recorded in a configuration management database (CMDB) and maintained as part of a configuration management system (CMS). See also relationship; configuration management system. (ITIL Service Transition) En generisk aktivitet eller proces, der er ansvarlig for at opsamle og rapportere værdioplysninger og ejerforhold om assets igennem hele deres livscyklus. Se: service asset and configuration management, fixed asset management, software asset management. (ITIL Service Transition) En liste over fixed assets som omfatter ejerforhold og værdioplysninger. Se: fixed asset management. (ITIL Service Strategy) En eller flere attributter af et assets, attributter der gør det særligt nyttigt til et givet formål. Asset specificity kan begrænse brugen af et asset til andre formål. (ITIL Service Transition) Information vedrørende et configuration item. Eksempelvis navn, placering, versionsnummer og omkostning. Attributter, der er relateret til CIs, registreres i en configuration management database (CMDB) og vedligeholdes som en del af et configuration management system (CMS). Se: relation, configuration management system. 8

9 audit audit Formal inspection and verification to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. An audit may be carried out by internal or external groups. See also assessment; certification. Formel inspektion og kontrol, der skal klarlægge, om en given standard eller guideline bliver fulgt, om records er fuldstændige, retvisende og nøjagtige eller om mål for ressource- og kvalitetsmæssig effektivitet bliver opfyldt. En audit kan blive udført af såvel interne som eksterne grupper. Se: certificering, evaluering. authority matrix ansvarsmatrice See RACI. Se: RACI automatic call distribution (ACD) automatic call distribution (ACD) (ITIL Service Operation) Use of information technology to direct an incoming telephone call to the most appropriate person in the shortest possible time. ACD is sometimes called automated call distribution. (ITIL Service Operation) Anvendelse af informationsteknologi til, hurtigst muligt, at dirigere indkomne telefonopkald til den rette person. ACD omtales sommetider som automated call distribution. availability availability (ITIL Service Design) Ability of an IT service or other configuration item to perform its agreed function when required. Availability is determined by reliability, maintainability, serviceability, performance and security. Availability is usually calculated as a percentage. This calculation is often based on agreed service time and downtime. It is best practice to calculate availability of an IT service using measurements of the business output. (ITIL Service Design) Et configuration item eller en it-services evne til at udføre den aftalte funktion, når det kræves. Availability bestemmes af reliability, maintainability, serviceability, performance, og security. Availability bliver normalt beregnet som en procentdel. Beregningen sker ofte på grundlag af agreed service time og nedetid. Det er best practice at beregne availability ud fra målinger af forretningsmæssigt output fra en it-service. 9

10 availability management (AM) availability management (ITIL Service Design) The process responsible for ensuring that IT services meet the current and future availability needs of the business in a costeffective and timely manner. Availability management defines, analyses, plans, measures and improves all aspects of the availability of IT services, and ensures that all IT infrastructures, processes, tools, roles etc. are appropriate for the agreed service level targets for availability. See also availability management information system. (ITIL Service Design) Den proces, der er ansvarlig for, at it-services opfylder de aktuelle og fremtidige availability-behov i virksomheden på en rentabel og rettidig måde. Availability management definerer, analyserer, planlægger, måler og forbedrer alle aspekter af availability for it-services og sikrer, at alle it-infrastrukturer, processer, værktøjer, roller mm. er hensigtsmæssige i forhold til de aftalte service level targets for availability. Se: availability management information system. availability management information system (AMIS) availability management information system (AMIS) (ITIL Service Design) A set of tools, data and information that is used to support availability management. See also service knowledge management system. (ITIL Service Design) Et sæt værktøjer, data og informationer, der anvendes til at støtte availability management (AM). Se: service knowledge management system. availability plan availability plan (ITIL Service Design) A plan to ensure that existing and future availability requirements for IT services can be provided cost-effectively. back-out back-out (ITIL Service Transition) An activity that restores a service or other configuration item to a previous baseline. Back-out is used as a form of remediation when a change or release is not successful. backup backup (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) Copying data to protect against loss of integrity or availability of the original. (ITIL Service Design) En plan, der skal sikre, at de nuværende og fremtidige availability-krav til itservices kan opfyldes på omkostningsrentabel vis. (ITIL Service Transition) En aktivitet, der reetablerer en service eller et andet configuration item til en tidligere baseline. Back-out anvendes som en form for genetablering, når en change eller release ikke virker. (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) Kopiering af data med henblik på at beskytte originale data mod tab af Integrity eller availability. 10

11 balanced scorecard balanced scorecard (ITIL Continual Service Improvement) A management tool developed by Drs Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton. A balanced scorecard enables a strategy to be broken down into key performance indicators. Performance against the KPIs is used to demonstrate how well the strategy is being achieved. A balanced scorecard has four major areas, each of which has a small number of KPIs. The same four areas are considered at different levels of detail throughout the organization. (ITIL Continual Service Improvement) Et ledelsesværktøj, der er udviklet af Robert Kaplan (Harvard Business School) og David Norton. Et balanced scorecard gør det muligt at nedbryde en strategi i key performance indicators. Performance sammenholdt med KPIs anvendes til at vise, i hvilket omfang en strategi bliver opfyldt. Der er 4 hovedområder i et balanced scorecard. Hvert af disse har et begrænset antal KPIs. Detaljeringsgraden for de 4 områder afhænger af det organisatoriske niveau. 11

12 baseline baseline (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) A snapshot that is used as a reference point. Many snapshots may be taken and recorded over time but only some will be used as baselines. For example: An ITSM baseline can be used as a starting point to measure the effect of a service improvement plan A performance baseline can be used to measure changes in performance over the lifetime of an IT service A configuration baseline can be used as part of a back-out plan to enable the IT infrastructure to be restored to a known configuration if a change or release fails. See also benchmark. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) Et snapshot, der anvendes som referencepunkt. Der kan tages og registreres mange snapshots over tid, hvoraf et antal bliver anvendt som baselines. Eksempler: En ITSM baseline kan anvendes som udgangspunkt for at måle effekten af en service improvement plan En performance baseline kan anvendes til at måle ændringer af en it-services performance i dens livsforløb En configuration baseline kan anvendes som en del af en back-out-plan til at genskabe en kendt tilstand i itinfrastrukturen, hvis en change eller release slår fejl Se: benchmark. benchmark benchmark (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) A baseline that is used to compare related data sets as part of a benchmarking exercise. For example, a recent snapshot of a process can be compared to a previous baseline of that process, or a current baseline can be compared to industry data or best practice. See also benchmarking; baseline. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) En baseline, der anvendes til at sammenligne relaterede datasæt som del af en benchmarking-øvelse. For eksempel kan et nyligt snapshot af en proces sammenlignes med en tidligere baseline i den proces, eller en aktuel baseline kan sammenlignes med data fra sektoren eller best practice. Se: benchmarking, baseline. 12

13 benchmarking benchmarking (ITIL Continual Service Improvement) The process responsible for comparing a benchmark with related data sets such as a more recent snapshot, industry data or best practice. The term is also used to mean creating a series of benchmarks over time, and comparing the results to measure progress or improvement. This process is not described in detail within the core ITIL publications. (ITIL Continual Service Improvement) Den proces, der er ansvarlig for at sammenligne en benchmark med relaterede datasæt såsom et nyligere snapshot, data fra sektoren eller best practice. Begrebet benchmarking har også betydningen at skabe en serie benchmarks igennem en tidsperiode, for herefter at sammenligne resultaterne for at måle fremdrift eller forbedringer. Denne proces er ikke beskrevet i detaljer i de vigtigste ITILpublikationer. Best Management Practice (BMP) Best Management Practice (BMP) The Best Management Practice portfolio is owned by the Cabinet Office, part of HM Government. Formerly owned by CCTA and then OGC, the BMP functions moved to the Cabinet Office in June The BMP portfolio includes guidance on IT service management and project, programme, risk, portfolio and value management. There is also a management maturity model as well as related glossaries of terms. Best Management Practice Portfolio ejes af Cabinet Office, der hører under den britiske statsadministration. BMP Portfolio omfatter vejledning i IT service management samt project, programme, risk, portfolio og value management. Der findes også en management maturity-model samt relaterede glosarer. best practice best practice Proven activities or processes that have been successfully used by multiple organizations. ITIL is an example of best practice. Aktiviteter eller processer, hvis værdi er bevist i praksis, og som med succes har været anvendt i adskillige organisationer. ITIL er et eksempel på en best practice. 13

14 billing billing (fakturering) (ITIL Service Strategy) Part of the charging process. Billing is the activity responsible for producing an invoice or a bill and recovering the money from customers. See also pricing. brainstorming brainstorming (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) A technique that helps a team to generate ideas. Ideas are not reviewed during the brainstorming session, but at a later stage. Brainstorming is often used by problem management to identify possible causes. (ITIL Service Strategy) Del af faktureringsprocessen. Billing er den aktivitet, der er ansvarlig for at oprette en faktura eller en regning og opkræve pengene fra kunderne. Se: prissætning. (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) En teknik, der støtter et team til at fremkomme med ideer. Ideerne gennemgås ikke under brainstorming processen. Det sker på et senere trin. Brainstorming anvendes ofte af problem management til at identificere mulige årsager. British Standards Institution (BSI) britisk standards institution (BSI) The UK national standards body, responsible for creating and maintaining British standards. See for more information. See also International Organization for Standardization. Storbritanniens nationale standardiseringsorgan med ansvar for at skabe og vedligeholde britiske standarder. Se: for yderligere information. Se: ISO. budget budget A list of all the money an organization or business unit plans to receive, and plans to pay out, over a specified period of time. See also budgeting; planning. budgeting budgeting The activity of predicting and controlling the spending of money. Budgeting consists of a periodic negotiation cycle to set future budgets (usually annual) and the day-to-day monitoring and adjusting of current budgets. En opgørelse over alle de midler en organisation eller forretningsenhed forventer at modtage og anvende i en specificeret periode. Se: budgeting, planlægning. Den aktivitet, hvor estimering og kontrol af pengeforbrug finder sted. Den består af en periodevis forhandlingscyklus, hvor fremtidige budgetter (normalt én gang årligt) fastlægges, og af løbende overvågning samt justering af aktuelle budgetter. 14

15 build build (ITIL Service Transition) The activity of assembling a number of configuration items to create part of an IT service. The term is also used to refer to a release that is authorized for distribution for example, server build or laptop build. See also configuration baseline. build environment build environment (ITIL Service Transition) A controlled environment where applications, IT services and other builds are assembled prior to being moved into a test or live environment. business forretning (ITIL Service Strategy) An overall corporate entity or organization formed of a number of business units. In the context of ITSM, the term includes public sector and not-for-profit organizations, as well as companies. An IT service provider provides IT services to a customer within a business. The IT service provider may be part of the same business as its customer (internal service provider), or part of another business (external service provider). (ITIL Service Transition) Den aktivitet, hvor et antal configuration items samles for at fremstille en del af en it-service. Begrebet build betegner ligeledes en release, der er godkendt til distribution, f.eks. server build eller laptop build. Se: configuration baseline. (ITIL Service Transition) Et kontrolleret miljø, hvor applikationer, it-services og andre builds bliver samlet, før de overføres til et test- eller et produktionsmiljø. (ITIL Service Strategy) En overordnet selskabsenhed eller organisation, der består af et antal forretningsenheder. I en ITSM-kontekst omfatter begrebet forretning såvel den offentlige sektor og interesseorganisationer som erhvervsvirksomheder. En it-serviceleverandør leverer it-services til en kunde i en forretning. Itserviceleverandøren kan være en del af den samme virksomhed som kunden (intern serviceleverandør), eller være en del af en anden virksomhed (ekstern serviceleverandør). business capacity management business capacity management (BCM) (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) In the context of ITSM, business capacity management is the sub-process of capacity management responsible for understanding future business requirements for use in the capacity plan. See also service capacity management; component capacity management. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) I ITSM-kontekst er business capacity management den underproces i capacity management, der er ansvarlig for at sætte sig ind i fremtidige forretningsbehov, for at kunne anvende disse i capacity planen. Se: service capacity management, component capacity management. 15

16 business case business case (ITIL Service Strategy) Justification for a significant item of expenditure. The business case includes information about costs, benefits, options, issues, risks and possible problems. See also cost benefit analysis. (ITIL Service Strategy) Berettigelse af en væsentlig udgiftspost. Indeholder information om omkostninger, udbytte, muligheder, andre emner, risici og eventuelle problemer. Se: cost benefit analyse. business continuity management (BCM) business continuity management (BCM) (ITIL Service Design) The business process responsible for managing risks that could seriously affect the business. Business continuity management safeguards the interests of key stakeholders, reputation, brand and valuecreating activities. The process involves reducing risks to an acceptable level and planning for the recovery of business processes should a disruption to the business occur. Business continuity management sets the objectives, scope and requirements for IT service continuity management. (ITIL Service Design) Den forretningsproces, der er ansvarlig for styring af risici, der kan have alvorlig negativ konsekvens for forretningen. BCM sikrer virksomhedens nøgle-interessenter, omdømme og brand samt de værdiskabende aktiviteter. BCM-processen skal sikre, at risici reduceres til et acceptabelt niveau. Processen skal endvidere planlægge recovery af forretningsprocesser i tilfælde af afbrydelse i disse. BCM udstikker formål, scope og krav til IT service continuity management. business continuity plan (BCP) business continuity plan (BCP) (ITIL Service Design) A plan defining the steps required to restore business processes following a disruption. The plan also identifies the triggers for invocation, people to be involved, communications etc. IT service continuity plans form a significant part of business continuity plans. (ITIL Service Design) En plan, der definerer de fornødne skridt for at kunne genetablere forretningsprocesserne efter en alvorlig forstyrrelse. Planen identificerer endvidere triggere for iværksættelse, folk der skal involveres, kommunikation etc. IT service continuity-planer udgør en væsentlig del af business continuity-planer. business customer slutkunde (ITIL Service Strategy) A recipient of a product or a service from the business. For example, if the business is a car manufacturer, then the business customer is someone who buys a car. (ITIL Service Strategy) En modtager af et produkt eller en service fra forretningen. Hvis forretningen f.eks. er bilproducent, vil slutkunden være en, der køber en bil. 16

17 business impact analysis (BIA) business impact analysis (BIA) (ITIL Service Strategy) Business impact analysis is the activity in business continuity management that identifies vital business functions and their dependencies. These dependencies may include suppliers, people, other business processes, IT services etc. Business impact analysis defines the recovery requirements for IT services. These requirements include recovery time objectives, recovery point objectives and minimum service level targets for each IT service. (ITIL Service Strategy) BIA er den aktivitet i business continuity management, der identificerer vital business functions og deres indbyrdes afhængigheder. Disse afhængigheder kan omfatte leverandører, personale, andre forretningsprocesser, it-services etc. BIA definerer krav til recovery for it-services. Kravene omfatter recovery time objectives, recovery point objectives, og minimum service level targets for hver it-service. business objective forretningsmål (ITIL Service Strategy) The objective of a business process, or of the business as a whole. Business objectives support the business vision, provide guidance for the IT strategy, and are often supported by IT services. business operations forretningsdrift (ITIL Service Strategy) The day-to-day execution, monitoring and management of business processes. business perspective forretningsperspektiv (ITIL Continual Service Improvement) An understanding of the service provider and IT services from the point of view of the business, and an understanding of the business from the point of view of the service provider. (ITIL Service Strategy) Formålet for en forretningsproces eller for forretningen som helhed. Forretningsmål understøtter forretningens vision, giver retningslinjer for itstrategien og understøttes ofte af it-services. (ITIL Service Strategy) Daglig afvikling, overvågning og styring af forretningsprocesser. (ITIL Continual Service Improvement) En forståelse af serviceleverandøren og it-services, set fra forretningens synsvinkel, og en forståelse af forretningen, set fra serviceleverandørens synsvinkel. 17

18 business process forretningsproces A process that is owned and carried out by the business. A business process contributes to the delivery of a product or service to a business customer. For example, a retailer may have a purchasing process that helps to deliver services to its business customers. Many business processes rely on IT services. En proces, der ejes og udføres af forretningen. En forretningsproces medvirker til levering af et produkt eller service til en slutkunde. F.eks. kan detailforretninger have en indkøbsproces, der sætter forretningeerne i stand til at levere services til deres slutkunder. Mange forretningsprocesser baserer sig på it-services. business relationship management business relationship management (BRM) (ITIL Service Strategy) The process responsible for maintaining a positive relationship with customers. Business relationship management identifies customer needs and ensures that the service provider is able to meet these needs with an appropriate catalogue of services. This process has strong links with service level management. (ITIL Service Strategy) Den proces, som er ansvarlig for at vedligeholde en positiv relation med kunderne. Business relationship management identificerer kundebehov og sikrer, at serviceleverandøren er i stand til at opfylde disse behov med et passende katalog af services. Processen har stærke bånd til service level management. business relationship manager (BRM) business relationship manager (BRM) (ITIL Service Strategy) A role responsible for maintaining the relationship with one or more customers. This role is often combined with the service level manager role. (ITIL Service Strategy) En rolle, der er ansvarlig for at vedligeholde relationen til en eller flere kunder. Rollen er ofte kombineret med rollen som service level manager. 18

19 business service forretningsservice A service that is delivered to business customers by business units. For example, delivery of financial services to customers of a bank, or goods to the customers of a retail store. Successful delivery of business services often depends on one or more IT services. A business service may consist almost entirely of an IT service for example, an online banking service or an external website where product orders can be placed by business customers. See also customer-facing service. En service, der leveres til slutkunder af forretningsenheder. Som eksempel kan nævnes finansielle services leveret til bankkunder, eller varer leveret til kunder i en detailbutik. Vellykket leverance af forretningsservices er ofte afhængig af en eller flere it-services. En forretningsservice kan næsten helt bestå af en it-service, f.eks. en online-bank-service eller et eksternt website, hvor produktordrer kan placeres af slutkunder. Se: kundesynlig service. business service management business service management (BSM) The management of business services delivered to business customers. Business service management is performed by business units. Management af forretningsservices leveret til slutkunder. Business service management udføres af forretningsenheder. business unit forretningsenhed (ITIL Service Strategy) A segment of the business that has its own plans, metrics, income and costs. Each business unit owns assets and uses these to create value for customers in the form of goods and services. call opkald (ITIL Service Operation) A telephone call to the service desk from a user. A call could result in an incident or a service request being logged. call centre callcenter (ITIL Service Operation) An organization or business unit that handles large numbers of incoming and outgoing telephone calls. See also service desk. (ITIL Service Strategy) En enhed i forretningen, der har egne planer, metrikker, indtjening og omkostninger. Hver forretningsenhed ejer assets og anvender disse til at skabe værdi for kunderne i form af varer og services. (ITIL Service Operation) En telefonisk henvendelse fra en bruger til service desk. Et opkald kan resultere i, at der registreres et incident eller et service request. (ITIL Service Operation) En organisation eller forretningsenhed, som håndterer et stort antal indkommende og udgående telefonopkald. Se: service desk. 19

20 call type henvendelsestype (ITIL Service Operation) A category that is used to distinguish incoming requests to a service desk. Common call types are incident, service request and complaint. capability capability (ITIL Service Strategy) The ability of an organization, person, process, application, IT service or other configuration item to carry out an activity. Capabilities are intangible assets of an organization. See also resource. (ITIL Service Operation) En kategori, der anvendes til at skelne imellem forskellige henvendelser til service desk. Almindelige henvendelsestyper er: incidents, service requests og klager. (ITIL Service Strategy) En organisations, persons, proces, applikations, configuration items eller it-services evne til, eller mulighed for, at udføre en aktivitet. Capabilities er en organisations immaterielle assets. Se: ressource. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Capability Maturity Model Integration (CMMI) (ITIL Continual Service Improvement) A process improvement approach developed by the Software Engineering Institute (SEI) of Carnegie Mellon University, US. CMMI provides organizations with the essential elements of effective processes. It can be used to guide process improvement across a project, a division or an entire organization. CMMI helps integrate traditionally separate organizational functions, set process improvement goals and priorities, provide guidance for quality processes, and provide a point of reference for appraising current processes. See for more information. See also maturity. (ITIL Continual Service Improvement) En procesforbedringsmetode, der er udviklet af the Software Engineering Institute (SEI) ved Carnegie Mellon University. CMMI forsyner organisationer med de væsentlige elementer i effektive processer. Den kan anvendes som grundlag for procesforbedringer i projekter, en division eller hele organisationen. CMMI medvirker til at integrere traditionelt adskilte organisationsfunktioner, opstiller mål for procesforbedringer, giver retningslinjer for kvalitetsprocesser og giver et referencepunkt til at vurdere nuværende processer. Se for yderligere information. Se: CMM, modenhed. capacity capacity (ITIL Service Design) The maximum throughput that a configuration item or IT service can deliver. For some types of CI, capacity may be the size or volume for example, a disk drive. (ITIL Service Design) Det maksimale throughput et configuration item eller en it-service kan levere. For nogle CI typer kan capacity være størrelse eller volumen, f.eks. et diskdrev. 20

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Strategi skaber kundens succes

Strategi skaber kundens succes Strategi skaber kundens succes Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er med sine ca. 25 medarbejdere

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

TANKER OM IT POF CONSULTING. Nyhedsbrev om IT management. Indhold

TANKER OM IT POF CONSULTING. Nyhedsbrev om IT management. Indhold Årgang 6 nr. 16 21. august 2009 Nyhedsbrev om IT management Indhold Dansk IT s anbefalinger til statslige IT-projekter 1 CMMI, ITIL og PRINCE2: Kan de sammen? 3 Dansk IT s anbefalinger til statslige IT-projekter

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

ITIL - Kan processtyring lære l

ITIL - Kan processtyring lære l ITIL - Kan processtyring lære l noget af IT Management? Christian F. Nissen, CFN People A/S ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

Læs mere

Dokumentstyringsoplysninger

Dokumentstyringsoplysninger Dokumentstyringsoplysninger Dokumentoplysninger Dokumentnavn Dokumentets formål Dokumentets versionsnummer 4.1 Detaljeret pensum for Bridge-kursus til opdatering af kandidater, der har Foundation certificering

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Alle stakeholderers samarbejdsplatform. 100.000 eksperter deltager 400 fra Danmark deltager!

Alle stakeholderers samarbejdsplatform. 100.000 eksperter deltager 400 fra Danmark deltager! Alle stakeholderers samarbejdsplatform 164 nationale medlemmer 3335 tekniske udvalg 151 ansatte i Geneve 19023 internationale standarder 100.000 eksperter deltager 400 fra Danmark deltager! WTO og standarder

Læs mere

Tankerne bag agil implementering

Tankerne bag agil implementering Tankerne bag agil implementering Agenda Facts om Agidon Sådan gør vi.. Sådan er vi.. Microsoft Dynamics NAV 2013 Tankerne bag Agidons agile implementeringer Modellen Opmærksomhedspunkter Udbytter Case:

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse 1 Agenda Kort om LinkGRC Omfanget af præsentationen Analyse Den røde tråd Implementering af krav i organisationen Informationsaktivers

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Workspace strategi. Agenda: Præsentation Hvorfor en Workspace strategi? Kunde cases Teknologier Workspace workshop Et godt tilbud

Workspace strategi. Agenda: Præsentation Hvorfor en Workspace strategi? Kunde cases Teknologier Workspace workshop Et godt tilbud Workspace strategi Agenda: Præsentation Hvorfor en Workspace strategi? Kunde cases Teknologier Workspace workshop Et godt tilbud Præsentation? Anders Keis Hansen Business Manager En teknisk og teoretisk

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

SUPPORT MED VIDEN I CENTRUM

SUPPORT MED VIDEN I CENTRUM SUPPORT MED VIDEN I CENTRUM Intro om KCS KCS Projektet i NNIT INTERNAL USE Lasse Lundemark HA.fil 2000 Cand.it 2008 Stud. NNIT 2006 Projektleder 2009 Teamleder 2013 2 Classification xxxx Author xxxx Approved

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere