Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk"

Transkript

1 ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1

2 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart Rance (HP), der udarbejdede det originale ITIL-glosar på engelsk i maj 2007, og endnu en gang Ashley Hanna, der opdaterede det i juli Vi vil også gerne takke alle dem, der bidrog til og 2011-udgaverne af den centrale ITIL-vejledning. På følgende hjemmeside er der en fuld liste over de personer, vi gerne vil takke: Vi er også meget taknemmelige over for Joan Øxby (DANSK IT), der har styret oversættelsen af glosaret til dansk, og følgende fageksperter i kvalitetssikringsteamet: Jan Øberg (Øberg Partners) Lise Dall Eriksen (CFN People A/S) Jasper Uldal (Westergaard CSM) 2

3 Termer og definitioner Engelsk term Dansk term Engelsk definition Dansk definition acceptance godkendelse Formal agreement that an IT service, process, plan or other deliverable is complete, accurate, reliable and meets its specified requirements. Acceptance is usually preceded by change evaluation or testing and is often required before proceeding to the next stage of a project or process. See also service acceptance criteria. access management access management (ITIL Service Operation) The process responsible for allowing users to make use of IT services, data or other assets. Access management helps to protect the confidentiality, integrity and availability of assets by ensuring that only authorized users are able to access or modify them. Access management implements the policies of information security management and is sometimes referred to as rights management or identity management. account manager account manager (ITIL Service Strategy) A role that is very similar to that of the business relationship manager, but includes more commercial aspects. Most commonly used by Type III service providers when dealing with external customers. Formel enighed om, at en it-service, proces, plan eller anden leverance er fuldstændig, fejlfri, pålidelig og lever op til sine specifikationer. Forud for godkendelse ligger som regel change evaluation eller test. Godkendelse er ofte en forudsætning for at fortsætte til næste trin i et projekt eller i en proces. Se: service acceptance criteria (ITIL Service Operation) Den proces, der er ansvarlig for at give brugere adgang til itservices, data eller andre assets. Access management er væsentlig for at beskytte assets confidentiality, integrity og availability ved at sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang til eller ændre pågældende assets. Access management implementerer politikkerne fra Information security management. Access management er ligeledes synonym for rettigheds management eller identitetsstyring. (ITIL Service Strategy) En rolle, som har mange lighedspunkter med business relationship manager, men som omfatter flere kommercielle aspekter. Anvendes almindeligvis af type iii serviceleverandører i forbindelse med eksterne kunder. 3

4 accounting accounting (ITIL Service Strategy) The process responsible for identifying the actual costs of delivering IT services, comparing these with budgeted costs, and managing variance from the budget. accounting period accounting-periode (ITIL Service Strategy) A period of time (usually one year) for which budgets, charges, depreciation and other financial calculations are made. See also financial year. accredited akkrediteret Officially authorized to carry out a role. For example, an accredited body may be authorized to provide training or to conduct audits. active monitoring aktiv overvågning (ITIL Service Operation) Monitoring of a configuration item or an IT service that uses automated regular checks to discover the current status. See also passive monitoring. activity aktivitet A set of actions designed to achieve a particular result. Activities are usually defined as part of processes or plans, and are documented in procedures. (ITIL Service Strategy) Den proces, der er ansvarlig for at identificere de faktiske omkostninger, der er forbundet med at levere itservices, sammenligning af disse med budgetterede omkostninger, samt håndtere budgetafgivelser. (ITIL Service Strategy) En tidsperiode (typisk et år), for hvilken der budgetteres, faktureres, afskrives og udføres andre finansielle beregninger. Se: finansår. Officielt autoriseret til at udføre en rolle. F.eks. en akkrediteret organisation, der er autoriseret til at tilbyde undervisning eller til at gennemføre audits. (ITIL Service Operation) Overvågning af et configuration item eller en it-service ved hjælp af automatiserede regelmæssige kontrolmålinger på aktuel status. Se: passiv overvågning. Et sæt handlinger, der er designet til at opnå et bestemt resultat. Aktiviteter er normalt defineret som en del af processer eller planer, og de dokumenteres i procedurer. agreed service time (AST) agreed service time (ITIL Service Design) A synonym for service hours, commonly used in formal calculations of availability. See also downtime. (ITIL Service Design) Er et synonym for service hours. Begrebet anvendes ofte ved formel beregning af availability. Se: nedetid 4

5 agreement agreement A document that describes a formal understanding between two or more parties. An agreement is not legally binding, unless it forms part of a contract. See also operational level agreement; service level agreement. alert alarm (ITIL Service Operation) A notification that a threshold has been reached, something has changed, or a failure has occurred. Alerts are often created and managed by system management tools and are managed by the event management process. analytical modelling analytical modelling (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) (ITIL Service Strategy) A technique that uses mathematical models to predict the behaviour of IT services or other configuration items. Analytical models are commonly used in capacity management and availability management. See also modelling; simulation modelling. application applikation Software that provides functions which are required by an IT service. Each application may be part of more than one IT service. An application runs on one or more servers or clients. See also application management; application portfolio. Et dokument, der beskriver en formel aftale mellem to eller flere parter. En agreement er ikke juridisk bindende, medmindre den indgår som en del af en kontrakt. Se: service level agreement, operational level agreement (ITIL Service Operation) En advarsel om, at en grænseværdi er nået, noget er ændret, eller der er opstået et fejl. Alarmer er ofte skabt af og håndteret af system management værktøjer. Alarmerne håndteres af event management processen. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) (ITIL Service Strategy) En teknik, der anvender matematiske modeller til at forudsige adfærden af et configuration item eller en it-service. Analytical modelling er almindeligt anvendt i capacity management og availability management. Se: modellering; simuleringsmodellering. Software, der stiller funktioner til rådighed, som påkrævet af en it-service. En applikation kan indgå i mere end en it-service. En applikation kører på en eller flere servere eller klienter. Se: application management, application portfolio. 5

6 application management application management (ITIL Service Operation) The function responsible for managing applications throughout their lifecycle. (ITIL Service Operation) Den funktion, der har ansvaret for at håndtere applikationer i hele deres livscyklus. application portfolio application portfolio (ITIL Service Design) A database or structured document used to manage applications throughout their lifecycle. The application portfolio contains key attributes of all applications. The application portfolio is sometimes implemented as part of the service portfolio, or as part of the configuration management system. (ITIL Service Design) En database eller et struktureret dokument, der anvendes til håndtering af applikationer i hele deres livscyklus. En application portfolio indeholder centrale attributter for alle applikationer. Application portfolio implementeres i nogle tilfælde som del af service portfolio eller som en del af et configuration management system. application service provider (ASP) application service provider (ASP) (ITIL Service Design) An external service provider that provides IT services using applications running at the service provider s premises. Users access the applications by network connections to the service provider. (ITIL Service Design) En ekstern serviceleverandør, der tilbyder it-services ved hjælp af applikationer, der afvikles fra serviceleverandørens lokalitet. Brugere har adgang til applikationerne gennem netværksforbindelser til serviceleverandøren. application sizing application sizing (ITIL Service Design) The activity responsible for understanding the resource requirements needed to support a new application, or a major change to an existing application. Application sizing helps to ensure that the IT service can meet its agreed service level targets for capacity and performance. (ITIL Service Design) Aktiviteten, der er ansvarlig for at beregne de krav til ressourcebehov, der stilles, for at kunne understøtte en ny applikation eller en omfattende change af en eksisterende applikation. Application sizing hjælper til med at sikre, at it-services kan opfylde de aftalte service level targets for capacity og performance. 6

7 architecture arkitektur (ITIL Service Design) The structure of a system or IT service, including the relationships of components to each other and to the environment they are in. Architecture also includes the standards and guidelines that guide the design and evolution of the system. assembly assembly (ITIL Service Transition) A configuration item that is made up of a number of other CIs. For example, a server CI may contain CIs for CPUs, disks, memory etc.; an IT service CI may contain many hardware, software and other CIs. See also build; component CI. assessment assessment Inspection and analysis to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. See also audit. asset asset (ITIL Service Strategy) Any resource or capability. The assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service. Assets can be one of the following types: management, organization, process, knowledge, people, information, applications, infrastructure or financial capital. See also customer asset; service asset; strategic asset. (ITIL Service Design) Strukturen af et system eller en it-service, herunder indbyrdes relationer mellem komponenter og mellem komponenterne og det miljø, de befinder sig i. Arkitektur indeholder også standarder og guidelines, der udstikker retningslinjer for design og udvikling af systemet. (ITIL Service Transition) Et configuration item, der består af et antal andre CIs. F.eks. kan et server CI indeholde CIs for CPU er, diske, memory etc. En it-service-ci kan indeholde hardware, software og andre CIs. Se: build, component Cl. Inspektion og analyse, der skal klarlægge, om en given standard eller guideline bliver fulgt, om records er retvisende, fuldstændige og nøjagtige, eller om mål for ressource- og kvalitetsmæssig effektivitet bliver opfyldt. Se: audit. (ITIL Service Strategy) Enhver ressource eller capability. En serviceleverandørs assets inkluderer alt, der kan bidrage til at levere en service. Assets kan være af følgende typer: management, organisation, processer, viden, mennesker, information, applikationer, infrastruktur eller kapital. Se: customer asset, service asset, strategic asset. 7

8 asset management asset management (ITIL Service Transition) A generic activity or process responsible for tracking and reporting the value and ownership of assets throughout their lifecycle. See also service asset and configuration management; fixed asset management; software asset management. asset register asset register (ITIL Service Transition) A list of fixed assets that includes their ownership and value. See also fixed asset management. asset specificity asset specificity (ITIL Service Strategy) One or more attributes of an asset that make it particularly useful for a given purpose. Asset specificity may limit the use of the asset for other purposes. attribute attribut (ITIL Service Transition) A piece of information about a configuration item. Examples are name, location, version number and cost. Attributes of CIs are recorded in a configuration management database (CMDB) and maintained as part of a configuration management system (CMS). See also relationship; configuration management system. (ITIL Service Transition) En generisk aktivitet eller proces, der er ansvarlig for at opsamle og rapportere værdioplysninger og ejerforhold om assets igennem hele deres livscyklus. Se: service asset and configuration management, fixed asset management, software asset management. (ITIL Service Transition) En liste over fixed assets som omfatter ejerforhold og værdioplysninger. Se: fixed asset management. (ITIL Service Strategy) En eller flere attributter af et assets, attributter der gør det særligt nyttigt til et givet formål. Asset specificity kan begrænse brugen af et asset til andre formål. (ITIL Service Transition) Information vedrørende et configuration item. Eksempelvis navn, placering, versionsnummer og omkostning. Attributter, der er relateret til CIs, registreres i en configuration management database (CMDB) og vedligeholdes som en del af et configuration management system (CMS). Se: relation, configuration management system. 8

9 audit audit Formal inspection and verification to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. An audit may be carried out by internal or external groups. See also assessment; certification. Formel inspektion og kontrol, der skal klarlægge, om en given standard eller guideline bliver fulgt, om records er fuldstændige, retvisende og nøjagtige eller om mål for ressource- og kvalitetsmæssig effektivitet bliver opfyldt. En audit kan blive udført af såvel interne som eksterne grupper. Se: certificering, evaluering. authority matrix ansvarsmatrice See RACI. Se: RACI automatic call distribution (ACD) automatic call distribution (ACD) (ITIL Service Operation) Use of information technology to direct an incoming telephone call to the most appropriate person in the shortest possible time. ACD is sometimes called automated call distribution. (ITIL Service Operation) Anvendelse af informationsteknologi til, hurtigst muligt, at dirigere indkomne telefonopkald til den rette person. ACD omtales sommetider som automated call distribution. availability availability (ITIL Service Design) Ability of an IT service or other configuration item to perform its agreed function when required. Availability is determined by reliability, maintainability, serviceability, performance and security. Availability is usually calculated as a percentage. This calculation is often based on agreed service time and downtime. It is best practice to calculate availability of an IT service using measurements of the business output. (ITIL Service Design) Et configuration item eller en it-services evne til at udføre den aftalte funktion, når det kræves. Availability bestemmes af reliability, maintainability, serviceability, performance, og security. Availability bliver normalt beregnet som en procentdel. Beregningen sker ofte på grundlag af agreed service time og nedetid. Det er best practice at beregne availability ud fra målinger af forretningsmæssigt output fra en it-service. 9

10 availability management (AM) availability management (ITIL Service Design) The process responsible for ensuring that IT services meet the current and future availability needs of the business in a costeffective and timely manner. Availability management defines, analyses, plans, measures and improves all aspects of the availability of IT services, and ensures that all IT infrastructures, processes, tools, roles etc. are appropriate for the agreed service level targets for availability. See also availability management information system. (ITIL Service Design) Den proces, der er ansvarlig for, at it-services opfylder de aktuelle og fremtidige availability-behov i virksomheden på en rentabel og rettidig måde. Availability management definerer, analyserer, planlægger, måler og forbedrer alle aspekter af availability for it-services og sikrer, at alle it-infrastrukturer, processer, værktøjer, roller mm. er hensigtsmæssige i forhold til de aftalte service level targets for availability. Se: availability management information system. availability management information system (AMIS) availability management information system (AMIS) (ITIL Service Design) A set of tools, data and information that is used to support availability management. See also service knowledge management system. (ITIL Service Design) Et sæt værktøjer, data og informationer, der anvendes til at støtte availability management (AM). Se: service knowledge management system. availability plan availability plan (ITIL Service Design) A plan to ensure that existing and future availability requirements for IT services can be provided cost-effectively. back-out back-out (ITIL Service Transition) An activity that restores a service or other configuration item to a previous baseline. Back-out is used as a form of remediation when a change or release is not successful. backup backup (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) Copying data to protect against loss of integrity or availability of the original. (ITIL Service Design) En plan, der skal sikre, at de nuværende og fremtidige availability-krav til itservices kan opfyldes på omkostningsrentabel vis. (ITIL Service Transition) En aktivitet, der reetablerer en service eller et andet configuration item til en tidligere baseline. Back-out anvendes som en form for genetablering, når en change eller release ikke virker. (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) Kopiering af data med henblik på at beskytte originale data mod tab af Integrity eller availability. 10

11 balanced scorecard balanced scorecard (ITIL Continual Service Improvement) A management tool developed by Drs Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton. A balanced scorecard enables a strategy to be broken down into key performance indicators. Performance against the KPIs is used to demonstrate how well the strategy is being achieved. A balanced scorecard has four major areas, each of which has a small number of KPIs. The same four areas are considered at different levels of detail throughout the organization. (ITIL Continual Service Improvement) Et ledelsesværktøj, der er udviklet af Robert Kaplan (Harvard Business School) og David Norton. Et balanced scorecard gør det muligt at nedbryde en strategi i key performance indicators. Performance sammenholdt med KPIs anvendes til at vise, i hvilket omfang en strategi bliver opfyldt. Der er 4 hovedområder i et balanced scorecard. Hvert af disse har et begrænset antal KPIs. Detaljeringsgraden for de 4 områder afhænger af det organisatoriske niveau. 11

12 baseline baseline (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) A snapshot that is used as a reference point. Many snapshots may be taken and recorded over time but only some will be used as baselines. For example: An ITSM baseline can be used as a starting point to measure the effect of a service improvement plan A performance baseline can be used to measure changes in performance over the lifetime of an IT service A configuration baseline can be used as part of a back-out plan to enable the IT infrastructure to be restored to a known configuration if a change or release fails. See also benchmark. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) Et snapshot, der anvendes som referencepunkt. Der kan tages og registreres mange snapshots over tid, hvoraf et antal bliver anvendt som baselines. Eksempler: En ITSM baseline kan anvendes som udgangspunkt for at måle effekten af en service improvement plan En performance baseline kan anvendes til at måle ændringer af en it-services performance i dens livsforløb En configuration baseline kan anvendes som en del af en back-out-plan til at genskabe en kendt tilstand i itinfrastrukturen, hvis en change eller release slår fejl Se: benchmark. benchmark benchmark (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) A baseline that is used to compare related data sets as part of a benchmarking exercise. For example, a recent snapshot of a process can be compared to a previous baseline of that process, or a current baseline can be compared to industry data or best practice. See also benchmarking; baseline. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) En baseline, der anvendes til at sammenligne relaterede datasæt som del af en benchmarking-øvelse. For eksempel kan et nyligt snapshot af en proces sammenlignes med en tidligere baseline i den proces, eller en aktuel baseline kan sammenlignes med data fra sektoren eller best practice. Se: benchmarking, baseline. 12

13 benchmarking benchmarking (ITIL Continual Service Improvement) The process responsible for comparing a benchmark with related data sets such as a more recent snapshot, industry data or best practice. The term is also used to mean creating a series of benchmarks over time, and comparing the results to measure progress or improvement. This process is not described in detail within the core ITIL publications. (ITIL Continual Service Improvement) Den proces, der er ansvarlig for at sammenligne en benchmark med relaterede datasæt såsom et nyligere snapshot, data fra sektoren eller best practice. Begrebet benchmarking har også betydningen at skabe en serie benchmarks igennem en tidsperiode, for herefter at sammenligne resultaterne for at måle fremdrift eller forbedringer. Denne proces er ikke beskrevet i detaljer i de vigtigste ITILpublikationer. Best Management Practice (BMP) Best Management Practice (BMP) The Best Management Practice portfolio is owned by the Cabinet Office, part of HM Government. Formerly owned by CCTA and then OGC, the BMP functions moved to the Cabinet Office in June The BMP portfolio includes guidance on IT service management and project, programme, risk, portfolio and value management. There is also a management maturity model as well as related glossaries of terms. Best Management Practice Portfolio ejes af Cabinet Office, der hører under den britiske statsadministration. BMP Portfolio omfatter vejledning i IT service management samt project, programme, risk, portfolio og value management. Der findes også en management maturity-model samt relaterede glosarer. best practice best practice Proven activities or processes that have been successfully used by multiple organizations. ITIL is an example of best practice. Aktiviteter eller processer, hvis værdi er bevist i praksis, og som med succes har været anvendt i adskillige organisationer. ITIL er et eksempel på en best practice. 13

14 billing billing (fakturering) (ITIL Service Strategy) Part of the charging process. Billing is the activity responsible for producing an invoice or a bill and recovering the money from customers. See also pricing. brainstorming brainstorming (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) A technique that helps a team to generate ideas. Ideas are not reviewed during the brainstorming session, but at a later stage. Brainstorming is often used by problem management to identify possible causes. (ITIL Service Strategy) Del af faktureringsprocessen. Billing er den aktivitet, der er ansvarlig for at oprette en faktura eller en regning og opkræve pengene fra kunderne. Se: prissætning. (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) En teknik, der støtter et team til at fremkomme med ideer. Ideerne gennemgås ikke under brainstorming processen. Det sker på et senere trin. Brainstorming anvendes ofte af problem management til at identificere mulige årsager. British Standards Institution (BSI) britisk standards institution (BSI) The UK national standards body, responsible for creating and maintaining British standards. See for more information. See also International Organization for Standardization. Storbritanniens nationale standardiseringsorgan med ansvar for at skabe og vedligeholde britiske standarder. Se: for yderligere information. Se: ISO. budget budget A list of all the money an organization or business unit plans to receive, and plans to pay out, over a specified period of time. See also budgeting; planning. budgeting budgeting The activity of predicting and controlling the spending of money. Budgeting consists of a periodic negotiation cycle to set future budgets (usually annual) and the day-to-day monitoring and adjusting of current budgets. En opgørelse over alle de midler en organisation eller forretningsenhed forventer at modtage og anvende i en specificeret periode. Se: budgeting, planlægning. Den aktivitet, hvor estimering og kontrol af pengeforbrug finder sted. Den består af en periodevis forhandlingscyklus, hvor fremtidige budgetter (normalt én gang årligt) fastlægges, og af løbende overvågning samt justering af aktuelle budgetter. 14

15 build build (ITIL Service Transition) The activity of assembling a number of configuration items to create part of an IT service. The term is also used to refer to a release that is authorized for distribution for example, server build or laptop build. See also configuration baseline. build environment build environment (ITIL Service Transition) A controlled environment where applications, IT services and other builds are assembled prior to being moved into a test or live environment. business forretning (ITIL Service Strategy) An overall corporate entity or organization formed of a number of business units. In the context of ITSM, the term includes public sector and not-for-profit organizations, as well as companies. An IT service provider provides IT services to a customer within a business. The IT service provider may be part of the same business as its customer (internal service provider), or part of another business (external service provider). (ITIL Service Transition) Den aktivitet, hvor et antal configuration items samles for at fremstille en del af en it-service. Begrebet build betegner ligeledes en release, der er godkendt til distribution, f.eks. server build eller laptop build. Se: configuration baseline. (ITIL Service Transition) Et kontrolleret miljø, hvor applikationer, it-services og andre builds bliver samlet, før de overføres til et test- eller et produktionsmiljø. (ITIL Service Strategy) En overordnet selskabsenhed eller organisation, der består af et antal forretningsenheder. I en ITSM-kontekst omfatter begrebet forretning såvel den offentlige sektor og interesseorganisationer som erhvervsvirksomheder. En it-serviceleverandør leverer it-services til en kunde i en forretning. Itserviceleverandøren kan være en del af den samme virksomhed som kunden (intern serviceleverandør), eller være en del af en anden virksomhed (ekstern serviceleverandør). business capacity management business capacity management (BCM) (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) In the context of ITSM, business capacity management is the sub-process of capacity management responsible for understanding future business requirements for use in the capacity plan. See also service capacity management; component capacity management. (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) I ITSM-kontekst er business capacity management den underproces i capacity management, der er ansvarlig for at sætte sig ind i fremtidige forretningsbehov, for at kunne anvende disse i capacity planen. Se: service capacity management, component capacity management. 15

16 business case business case (ITIL Service Strategy) Justification for a significant item of expenditure. The business case includes information about costs, benefits, options, issues, risks and possible problems. See also cost benefit analysis. (ITIL Service Strategy) Berettigelse af en væsentlig udgiftspost. Indeholder information om omkostninger, udbytte, muligheder, andre emner, risici og eventuelle problemer. Se: cost benefit analyse. business continuity management (BCM) business continuity management (BCM) (ITIL Service Design) The business process responsible for managing risks that could seriously affect the business. Business continuity management safeguards the interests of key stakeholders, reputation, brand and valuecreating activities. The process involves reducing risks to an acceptable level and planning for the recovery of business processes should a disruption to the business occur. Business continuity management sets the objectives, scope and requirements for IT service continuity management. (ITIL Service Design) Den forretningsproces, der er ansvarlig for styring af risici, der kan have alvorlig negativ konsekvens for forretningen. BCM sikrer virksomhedens nøgle-interessenter, omdømme og brand samt de værdiskabende aktiviteter. BCM-processen skal sikre, at risici reduceres til et acceptabelt niveau. Processen skal endvidere planlægge recovery af forretningsprocesser i tilfælde af afbrydelse i disse. BCM udstikker formål, scope og krav til IT service continuity management. business continuity plan (BCP) business continuity plan (BCP) (ITIL Service Design) A plan defining the steps required to restore business processes following a disruption. The plan also identifies the triggers for invocation, people to be involved, communications etc. IT service continuity plans form a significant part of business continuity plans. (ITIL Service Design) En plan, der definerer de fornødne skridt for at kunne genetablere forretningsprocesserne efter en alvorlig forstyrrelse. Planen identificerer endvidere triggere for iværksættelse, folk der skal involveres, kommunikation etc. IT service continuity-planer udgør en væsentlig del af business continuity-planer. business customer slutkunde (ITIL Service Strategy) A recipient of a product or a service from the business. For example, if the business is a car manufacturer, then the business customer is someone who buys a car. (ITIL Service Strategy) En modtager af et produkt eller en service fra forretningen. Hvis forretningen f.eks. er bilproducent, vil slutkunden være en, der køber en bil. 16

17 business impact analysis (BIA) business impact analysis (BIA) (ITIL Service Strategy) Business impact analysis is the activity in business continuity management that identifies vital business functions and their dependencies. These dependencies may include suppliers, people, other business processes, IT services etc. Business impact analysis defines the recovery requirements for IT services. These requirements include recovery time objectives, recovery point objectives and minimum service level targets for each IT service. (ITIL Service Strategy) BIA er den aktivitet i business continuity management, der identificerer vital business functions og deres indbyrdes afhængigheder. Disse afhængigheder kan omfatte leverandører, personale, andre forretningsprocesser, it-services etc. BIA definerer krav til recovery for it-services. Kravene omfatter recovery time objectives, recovery point objectives, og minimum service level targets for hver it-service. business objective forretningsmål (ITIL Service Strategy) The objective of a business process, or of the business as a whole. Business objectives support the business vision, provide guidance for the IT strategy, and are often supported by IT services. business operations forretningsdrift (ITIL Service Strategy) The day-to-day execution, monitoring and management of business processes. business perspective forretningsperspektiv (ITIL Continual Service Improvement) An understanding of the service provider and IT services from the point of view of the business, and an understanding of the business from the point of view of the service provider. (ITIL Service Strategy) Formålet for en forretningsproces eller for forretningen som helhed. Forretningsmål understøtter forretningens vision, giver retningslinjer for itstrategien og understøttes ofte af it-services. (ITIL Service Strategy) Daglig afvikling, overvågning og styring af forretningsprocesser. (ITIL Continual Service Improvement) En forståelse af serviceleverandøren og it-services, set fra forretningens synsvinkel, og en forståelse af forretningen, set fra serviceleverandørens synsvinkel. 17

18 business process forretningsproces A process that is owned and carried out by the business. A business process contributes to the delivery of a product or service to a business customer. For example, a retailer may have a purchasing process that helps to deliver services to its business customers. Many business processes rely on IT services. En proces, der ejes og udføres af forretningen. En forretningsproces medvirker til levering af et produkt eller service til en slutkunde. F.eks. kan detailforretninger have en indkøbsproces, der sætter forretningeerne i stand til at levere services til deres slutkunder. Mange forretningsprocesser baserer sig på it-services. business relationship management business relationship management (BRM) (ITIL Service Strategy) The process responsible for maintaining a positive relationship with customers. Business relationship management identifies customer needs and ensures that the service provider is able to meet these needs with an appropriate catalogue of services. This process has strong links with service level management. (ITIL Service Strategy) Den proces, som er ansvarlig for at vedligeholde en positiv relation med kunderne. Business relationship management identificerer kundebehov og sikrer, at serviceleverandøren er i stand til at opfylde disse behov med et passende katalog af services. Processen har stærke bånd til service level management. business relationship manager (BRM) business relationship manager (BRM) (ITIL Service Strategy) A role responsible for maintaining the relationship with one or more customers. This role is often combined with the service level manager role. (ITIL Service Strategy) En rolle, der er ansvarlig for at vedligeholde relationen til en eller flere kunder. Rollen er ofte kombineret med rollen som service level manager. 18

19 business service forretningsservice A service that is delivered to business customers by business units. For example, delivery of financial services to customers of a bank, or goods to the customers of a retail store. Successful delivery of business services often depends on one or more IT services. A business service may consist almost entirely of an IT service for example, an online banking service or an external website where product orders can be placed by business customers. See also customer-facing service. En service, der leveres til slutkunder af forretningsenheder. Som eksempel kan nævnes finansielle services leveret til bankkunder, eller varer leveret til kunder i en detailbutik. Vellykket leverance af forretningsservices er ofte afhængig af en eller flere it-services. En forretningsservice kan næsten helt bestå af en it-service, f.eks. en online-bank-service eller et eksternt website, hvor produktordrer kan placeres af slutkunder. Se: kundesynlig service. business service management business service management (BSM) The management of business services delivered to business customers. Business service management is performed by business units. Management af forretningsservices leveret til slutkunder. Business service management udføres af forretningsenheder. business unit forretningsenhed (ITIL Service Strategy) A segment of the business that has its own plans, metrics, income and costs. Each business unit owns assets and uses these to create value for customers in the form of goods and services. call opkald (ITIL Service Operation) A telephone call to the service desk from a user. A call could result in an incident or a service request being logged. call centre callcenter (ITIL Service Operation) An organization or business unit that handles large numbers of incoming and outgoing telephone calls. See also service desk. (ITIL Service Strategy) En enhed i forretningen, der har egne planer, metrikker, indtjening og omkostninger. Hver forretningsenhed ejer assets og anvender disse til at skabe værdi for kunderne i form af varer og services. (ITIL Service Operation) En telefonisk henvendelse fra en bruger til service desk. Et opkald kan resultere i, at der registreres et incident eller et service request. (ITIL Service Operation) En organisation eller forretningsenhed, som håndterer et stort antal indkommende og udgående telefonopkald. Se: service desk. 19

20 call type henvendelsestype (ITIL Service Operation) A category that is used to distinguish incoming requests to a service desk. Common call types are incident, service request and complaint. capability capability (ITIL Service Strategy) The ability of an organization, person, process, application, IT service or other configuration item to carry out an activity. Capabilities are intangible assets of an organization. See also resource. (ITIL Service Operation) En kategori, der anvendes til at skelne imellem forskellige henvendelser til service desk. Almindelige henvendelsestyper er: incidents, service requests og klager. (ITIL Service Strategy) En organisations, persons, proces, applikations, configuration items eller it-services evne til, eller mulighed for, at udføre en aktivitet. Capabilities er en organisations immaterielle assets. Se: ressource. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Capability Maturity Model Integration (CMMI) (ITIL Continual Service Improvement) A process improvement approach developed by the Software Engineering Institute (SEI) of Carnegie Mellon University, US. CMMI provides organizations with the essential elements of effective processes. It can be used to guide process improvement across a project, a division or an entire organization. CMMI helps integrate traditionally separate organizational functions, set process improvement goals and priorities, provide guidance for quality processes, and provide a point of reference for appraising current processes. See for more information. See also maturity. (ITIL Continual Service Improvement) En procesforbedringsmetode, der er udviklet af the Software Engineering Institute (SEI) ved Carnegie Mellon University. CMMI forsyner organisationer med de væsentlige elementer i effektive processer. Den kan anvendes som grundlag for procesforbedringer i projekter, en division eller hele organisationen. CMMI medvirker til at integrere traditionelt adskilte organisationsfunktioner, opstiller mål for procesforbedringer, giver retningslinjer for kvalitetsprocesser og giver et referencepunkt til at vurdere nuværende processer. Se for yderligere information. Se: CMM, modenhed. capacity capacity (ITIL Service Design) The maximum throughput that a configuration item or IT service can deliver. For some types of CI, capacity may be the size or volume for example, a disk drive. (ITIL Service Design) Det maksimale throughput et configuration item eller en it-service kan levere. For nogle CI typer kan capacity være størrelse eller volumen, f.eks. et diskdrev. 20

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glossary of Terms and Definitions Dansk

Glossary of Terms and Definitions Dansk Glossary of Terms and Definitions Dansk ITIL V3 Glossary, Danish translation of English v01 23 January 2008 Acknowledgements We would like to express our gratitude and acknowledge the contribution of Stuart

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

It-direktør Nils Lau Frederiksen

It-direktør Nils Lau Frederiksen It-direktør Nils Lau Frederiksen Hvordan skaber vi en god kvalitetskultur i en hverdag i forandring? Hvordan professionaliserer man offentlig IT? Nils Lau Frederiksen Dagsorden Region Syddanmark It-staben.

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Opstartsdag Service Desk Konference 2008. Få styr på begreberne

Opstartsdag Service Desk Konference 2008. Få styr på begreberne Opstartsdag Service Desk Konference 2008 Få styr på begreberne Introduktion Hvem er Westergaard Mgt. Westergaard CSM Service & Support Forum Peter Ravnholt Hvem er deltagerne Navn Organisation Formål Forventninger

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Breakfast Club: Lav dit eget Servicekatalog

Breakfast Club: Lav dit eget Servicekatalog Breakfast Club: Lav dit eget katalog HP Software & Solutions Danmark Professional s Lars-Kristian.Larsen@hp.com 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Service Desken anno Workshop E Effektivisering gennem genanvendelse af viden

Service Desken anno Workshop E Effektivisering gennem genanvendelse af viden Service Desken anno 2013 Workshop E Effektivisering gennem genanvendelse af viden Søren Riis-Vestergaard 2007- : Chefkonsulent i WESTERGAARD Service Management-og ledelsesrådgivning Implementering og optimering

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Strategi skaber kundens succes

Strategi skaber kundens succes Strategi skaber kundens succes Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er med sine ca. 25 medarbejdere

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Indlæg om Asset Management Lektor Lars Jenry Petersen Videncenter for Drift og Vedligehold

Indlæg om Asset Management Lektor Lars Jenry Petersen Videncenter for Drift og Vedligehold Indlæg om Asset Management Videncenter for Drift og Vedligehold Lidt historie.. Certificeringer tog fart i 1980 1990`erne Miljø Sikkerhed Risikovurderinger Jura lovgivning Det er blevet komplekst og tungt

Læs mere

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Kort om Danisco Daniscos bæredygtighedsrapport Kort om bæredygtighedsrapportering Brugen af GRI-G3 som

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management 11.93 11.36 6.31 5.78 0.18 0.37 5.98 6.49 9.1 9.6 12.13 8.83 7.33 6.73 TIP: You the layou Choose t slide ove left pane the slide Layouts design yo 6.21 2.86 2.55 Velkommen til den nye 0.78 1.09 ISO 45001

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD

HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD HVILKEN BIL VIL DU HELST KØRE GALT I? Bemærk at brug og antal Bemærk at brug

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Security & Risk Management Update 2017

Security & Risk Management Update 2017 Security & Risk Management Update 2017 Scandic Bygholm Park, Horsens, den 1. juni 2017 Premium partner: Partnere: Beredskab in action - processen fra hændelse til oprydning Kim Elgaard 1.juni 2017 Hvad

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 1. udgave 2012-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M251575 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Change Management fundamentet for god service! Hans Ole Steensig, Funktionschef Anders J. Andersen, Change Manager

Change Management fundamentet for god service! Hans Ole Steensig, Funktionschef Anders J. Andersen, Change Manager Change Management fundamentet for god service! Hans Ole Steensig, Funktionschef Anders J. Andersen, Change Manager Agenda Kort om Grundfos Den strategiske baggrund Hvad var de basale motiver for at igangsætte

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Digitalisering af mobilt vedligehold et win-win scenarie

Digitalisering af mobilt vedligehold et win-win scenarie Digitalisering af mobilt vedligehold et win-win scenarie 2BM A/S The Future@Work Virksomhed Grundlagt i år 2000 85 medarbejdere IBM Business partner SAP Platinium Partner Kontor i København og Århus Medlem

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere